Test z chemii do Liceum Akademickiego do profilu biologiczno-chemicznego 8 czerwca 2013 r., godz , czas: 60 minut

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test z chemii do Liceum Akademickiego do profilu biologiczno-chemicznego 8 czerwca 2013 r., godz. 12.45, czas: 60 minut"

Transkrypt

1 Test z chemii do Liceum Akademickiego do profilu biologiczno-chemicznego 8 czerwca 2013 r., godz , czas: 60 minut Kod kandydata: Liczba punktów: Zadanie 1. Zaznacz typ reakcji chemicznej zachodzącej podczas spalania koksu w powietrzu oraz właściwe uzasadnienie. Typ reakcji chemicznej Uzasadnienie A. Reakcja analizy, B. Reakcja egzoenergetyczna, C. Reakcja wymiany, D. Reakcja endoenergetyczna ponieważ a. tlenek węgla(iv) ulega rozkładowi. b. magnez reaguje z dwutlenkiem węgla i powstaje sadza i tlenek magnezu. c. przebiega ona z wydzieleniem energii. d. do jej przebiegu konieczne jest stałe doprowadzanie energii. Zadanie 2. Przykładem rozpadu β jest przemiana A. 226 Ra 224 Rn + α B. 227 Ac 227 Th + e - C. 14 N + 4 He 17 O + 1 H D. 238 U + α 241 Pu + n Zadanie 3. W celu zwiększenia płomienia do ogniska dolano nafty. Ogień szybko zaczął się rozprzestrzeniać, więc trzeba było go ugasić. Oceń, czy podane metody gaszenia ogniska są prawdziwe, czy fałszywe. a) Ognisko ugaszono wodą, ponieważ nafta ma gęstość taką samą jak woda. Prawda Fałsz b) Użyto gaśnicy z tlenkiem węgla(iv), ponieważ jest niepalny. Prawda Fałsz c) Ognisko ugaszono wodą, ponieważ nafta ma gęstość mniejszą od wody. Prawda Fałsz d) Użyto gaśnicy z tlenkiem węgla(iv), ponieważ ma on większą gęstość od powietrza. Prawda Fałsz Zadanie 4. Jako źródła ciepła lub światła można zastosować: palnik spirytusowy, butlę turystyczną wypełnioną propanem i butanem, świece oraz gaz ziemny. Zaznacz wzory sumaryczne substancji wykorzystywanych do ich produkcji lub ich główne składniki. a) CH 4 b) CH 3 OH c) C 3 H 6 i C 4 H 8 d) C 17 H 35 COOH i C 15 H 31 COOH e) C 2 H 5 OH f) C 3 H 8 i C 4 H 10 g) C 17 H 33 COOH I. gaz ziemny a / b / c / d / e / f / g II. butla turystyczna wypełniona propanem i butanem a / b / c / d / e / f / g III. świece a / b / c / d / e / f / g IV. palnik spirytusowy a / b / c / d / e / f / g 1

2 Zadanie 5. Wodór, coraz częściej wykorzystywany jako paliwo, otrzymuje się między innymi w reakcji rozkładu wody. Z 1 kg wody można uzyskać 888,89 g tlenu. a) Oblicz masę wodoru otrzymanego w tej reakcji chemicznej. A. 111,11 g B. 888,89 g C. 55,56 g D. 11,11 g b) Zaznacz stosunek masy tlenu do masy wodoru w cząsteczce wody. A. 1 : 2 B. 1 : 8 C. 8 : 1 D. 2 : 1 Zadanie 6. Zawarty w jadzie mrówek kwas mrówkowy powoduje swędzenie skóry. Zaznacz nazwę systematyczną oraz wzór sumaryczny kwasu mrówkowego. a) Nazwa systematyczna kwasu mrówkowego. A. Kwas propanowy. B. Kwas metanowy. C. Kwas etanowy. D. Kwas mrówkowy. b) Wzór sumaryczny kwasu mrówkowego. A. CH 3 COOH B. C 3 H 7 COOH C. HCOOH D. C 2 H 5 COOH Zadanie 7. Wskaż poprawne dokończenia zdań. Kwas mrówkowy można zobojętnić substancją o odczynie A. obojętnym. B. zasadowym. C. kwasowym. Odczyn substancji wykorzystywanej do neutralizacji można ustalić przy użyciu a. wody bromowej, b. stężonego roztworu HNO 3, c. wody wapiennej, d. uniwersalnego papierka wskaźnikowego, ponieważ I. zabarwi się na zielono. II. zabarwi się na żółto. III. odbarwi się. IV. zmętnieje. 2

3 Zadanie 8. Wskaż poprawne dokończenie zdania. Brąz jest A. mieszaniną niejednorodną miedzi z cyną. B. związkiem miedzi z cynkiem. C. mieszaniną jednorodną miedzi z cynkiem. D. mieszaniną jednorodną miedzi z cyną. Zadanie 9. Zaznacz, na czym polega reakcja estryfikacji. A. rozpad estru na kwas i alkohol pod wpływem wody. B. reakcja jonów kwasu karboksylowego i alkoholu. C. odwracalna reakcja kwasu z alkoholem w srodowisku kwasu siarkowego (VI) D. zasadowa hydroliza estru w przypadku tłuszczu to zmydlanie. Zadanie 10. Do usuwania rdzy stosuje się preparaty zawierające kwas fosforowy(v) lub kwas chlorowodorowy. Zaznacz równanie reakcji chemicznej przestawiające zapis cząsteczkowy reakcji tlenku żelaza(iii) z kwasem chlorowodorowym. A. 6 HCl + Fe 2 O 3 2 FeCl H 2 O B. 6 H PO Fe 2 O 3 2 FePO H 2 O C. 2 H 3 PO 4 + Fe 2 O 3 2 FePO H 2 O D. 6 H Cl + Fe 2 O 3 2 Fe Cl + 3 H 2 O Zadanie 11. Zaznacz typ wiązania występującego w chlorku wapnia. A. Kowalencyjne spolaryzowane. B. Metaliczne. C. Kowalencyjne niespolaryzowane. D. Jonowe. Zadanie 12. Wskaż poprawne dokończenie zdania. Chlorek sodu dobrze rozpuszcza się w wodzie, ponieważ woda ma budowę A. polarną, nie jest dipolem. B. jonową, wystepują w niej jony dodatnie i ujemne. C. polarną, jest dipolem. D. niepolarną, jest dipolem. 3

4 Zadanie 13. Zaznacz liczbę elektronów, protonów oraz elektronów walencyjnych w atomach sodu i chloru. Atom Liczba protonów elektronów elektronów walencyjnych a) sodu A / B / C / D E / F / G / H I / J / K / L b) chloru A / B / C / D E / F / G / H I / J / K / L A. 17 protonów B. 23 protony C. 11 protonów D. 35 protonów E. 23 elektrony F. 35 elektronów G. 11 elektronów H. 17 elektronów I. 1 elektronów walencyjnych J. 17 elektronów walencyjnych K. 11 elektronów walencyjnych L. 7 elektron walencyjny Zadanie 14. Odczytaj z wykresu rozpuszczalność chlorku sodu w temperaturze 100 C i 30 C. Zaznacz, co się stanie, gdy ogrzejemy nasycony roztwór NaCl zawierający 600 g wody z temperatury 30 C do 100 C. 4

5 A. Wykrystalizuje 2 g NaCl. B. Wykrystalizuje 12 g NaCl. C. Będzie można rozpuścić jeszcze 12 g NaCl. D. Powstanie roztwór nienasycony (będzie można rozpuścić jeszcze 2 g NaCl). Zadanie 15. Zaznacz rodzaj mieszaniny, jaką tworzy świeżo wytrącony osad chlorku srebra oraz sposób, w jaki można ją rozdzielić na składniki. Rodzaj mieszaniny Sposób rozdzielenia na składniki A. Mieszanina niejednorodna, B. Mieszanina jednorodna, którą można rozdzielić przez a. krystalizację. b. dekantację. c. sączenie. d. użycie magnesu. Zadanie 16. Podczas gotowania kwaśnych potraw w naczyniach wykonanych z aluminium, zachodzi reakcja glinu z kwasem octowym. Zaznacz substraty użyte do tej reakcji chemicznej. A. (CH 3 COO) 3 Al, CH 3 COOH B. CH 3 COOH, Al C. (CH 3 COO) 3 Al, H 2 O D. H 2, (CH 3 COO) 3 Al Zadanie 17. Oblicz, ilu gramów kwasu etanowego potrzeba do rozpuszczenia (roztwarzania) aluminiowego garnka o masie 0,3 kg. A. 200 g B g C g D. 666,7 g Zadanie 18. Zaznacz, jaki proces zachodzi w trakcie gotowania jajka. A. Ścinanie się białka, zachodzi odwracalna koagulacja. B. Krystalizację białka, ponieważ odparowaniu ulega woda. C. Większe rozdrobnienie białka, zachodzi jego peptyzacja. D. Ścinanie białka, zachodzi jego denaturacja. Zadanie 19. Węglan amonu, będący składnikiem proszku do pieczenia, ulega reakcji rozkładu, którą można zapisać następująco węglan amonu amoniak + tlenek węgla(iv) + woda 5

6 Oblicz, ile gramów amoniaku powstanie z rozkładu 192 g węglanu amonu, jeżeli w wyniku reakcji chemicznej powstaną 2 mole wody. A. 296 g B. 68 g C. 52 g D. 6,8 g Zadanie 20. Zaznacz równanie reakcji chemicznej, której produktem jest związek chemiczny powstający podczas ogrzewania wody gazowanej oraz jego nazwę. A. H 2 O + CO H 2 CO 3, kwas węglowy(ii) B. H 2 O + CO 2 H 2 CO 3, kwas węglowy(iv) C. H 2 CO 3 H 2 O + CO 2, tlenek węgla(ii) D. H 2 CO 3 H 2 O + CO 2, tlenek węgla(iv) Zadanie 21. Zaznacz wartość odpowiadającą liczbie Avogadro A. 6,02 x mola. B. 6,02 x gramów C. 6,02 x drobin D. 1,66 x drobin Zadanie 22. Wskaż poprawne dokończenia zdań. Składnikiem preparatów do udrażniania rur kanalizacyjnych jest A. NaOH. B. Ca(OH) 2. C. HCl. D. H 2 SO 4 Wartość ph takiego preparatu jest a. > 7. b. < 7 c. = 7. Zadanie 23. W twardej wodzie, zawierającej rozpuszczone sole wapnia i magnezu, po użyciu mydła strąca się osad. Zaznacz reakcję strąceniową zachodzącą między mydłem a chlorkiem magnezu. A. 2 C 17 H 33 COOK + MgCl 2 (C 17 H 33 COO)Mg + 2 KCl B. C 17 H 35 COONa + MgCl 2 (C 17 H 35 COO) 2 Mg + 2 NaCl C. 2 C 15 H 31 COONa + MgCl 2 (C 15 H 31 COO) 2 Mg + 2 NaCl D. 2 C 17 H 35 COONa + MgCl 2 (C 17 H 35 COO) 2 Mg + 2 NaCl 6

7 ZADANIE OTWARTE ZADANIE I. W kolbie miarowej w 50 cm 3 wody rozpuszczono 10 g wodorotlenku sodu. Następnie roztwór uzupełniono wodą do objętości 250 cm 3. Oblicz stężenie molowe oraz stężenie procentowe tak przygotowanego roztworu. Gestość roztworu przyjmij za równą 1g/cm 3. Wyniki podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku. Obliczenia: Odpowiedź:... ZADANIE II. Przeprowadzono ciąg przemian: I. Roztworzono miedź w stężonym kwasie azotowym (V) II. Do niebieskiego roztworu z próby I dodano zasadę sodową do wytrącenia galaretowatego niebieskiego osadu III. Zawartość probówki II podzielono na trzy części, IV, V, VI IV. Zawartość probówki IV ogrzewano V. Do probówki V dodano kroplę gliceryny VI. W probówce VI przeprowadzono pozytywną próbę biuretową Wykonaj kolejne polecenia: 1. Podaj nazwę i wzór sumaryczny powstającej soli 2. Zapisz równanie reakcji zachodzącej w probówce II na sposób jonowy. 3. Podaj obserwacje, wnioski i równanie cząsteczkowe reakcji zachodzącej w probówce IV 7

8 4. Zapisz objawy próby z probówki V 5. Podaj przykład substancji rozpoznanej w probówce VI i zapisz jakie objawy zaobserwowano? ZADANIE III. Zmieszano po 5 gramów siarki i glinu. Zawartość probówki ogrzewano w układzie zamkniętym do zakończenia objawów. Oblicz, ile produktu reakcji powstało. Wynik podaj zaokrąglając do drugiego miejsca po przecinku. SPRAWDZENIE ZADANIA ZAMKNIĘTE ZADANIE I ZADANIE II ZADANIE III RAZEM 27 PUNKTÓW 3 PUNKTY 7 PUNKTÓW 3 PUNKTY 40 PUNKTÓW W TEŚCIE WYKORZYSTANO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYDAWNICTWA NOWA ERA Opracowanie: Anna Rygielska 8

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D.

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D. Oryginalne zadania chemiczne z egzaminów próbnych i rzeczywistych od 2002 roku. Otrzymujesz właśnie kompletny zestaw zadań chemicznych z egzaminów próbnych z całej Polski i dotychczasowych faktycznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2 Zadanie 1. Co należy wpisać na schemacie w miejsce X, Y, Z: skraplanie krzepnięcie X Y Z parowanie topnienie A. X -ciecz Y-gaz Z-ciało stałe B. X -gaz Y-ciało stałe Z-ciecz C. X -gaz Y-ciecz Z-ciało stałe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MCH 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce)

KWASY I WODOROTLENKI PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) PRZYKŁADOWY TEST: A (Zapisz numer grupy / Zadania wykonuj na własnej kartce) Zasady są to: a) Wodorotlenki metali ciężkich (np. miedzi i ołowiu) c) Wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie b) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

Dorota Lewandowska. % łącznej liczby punktów za zadania w arkuszu 2002 7 14 2003 4 8 2004 5 10 2005 8 16 2006 4 8 2007 8 16 2008 7 14.

Dorota Lewandowska. % łącznej liczby punktów za zadania w arkuszu 2002 7 14 2003 4 8 2004 5 10 2005 8 16 2006 4 8 2007 8 16 2008 7 14. strona 1/22 Zadania egzaminacyjne badające wiadomości i umiejętności z chemii zamieszczone w arkuszach egzaminacyjnych w części matematyczno-przyrodniczej w latach 2002 2008 Dorota Lewandowska Przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9

Dział Moduł Strona. Wstęp 5. I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8. 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 chemia PeWNiak gimnazjalny chemia odpowiedzi spis treści Dział Moduł Strona Wstęp 5 I 1. Substancje chemiczne i ich właściwości 8 2. Pierwiastek, związek chemiczny i mieszanina 9 3. Atomistyczna budowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z HEMII PZIM RZSZERZNY zas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 28 56).

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia. Poziom rozszerzony. Listopad 2014

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia. Poziom rozszerzony. Listopad 2014 Vademecum Chemia KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM nowa vademecum MATURA 205 CHEMIA zakres rozszerzony Chemia Poziom rozszerzony KOD WEWNĄTRZ Zacznij przygotowania do matury już dziś

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi i model oceniania

Odpowiedzi i model oceniania Copyright by Oficyna Wydawnicza Tutor dr inż. Zdzisław Głowacki II Ogólnopolska Próbna Matura CHEMIA Z TUTOREM dla uczniów klas przedmaturalnych POZIOM ROZSZERZONY Odpowiedzi i model oceniania TUTOR CH-NM

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym

Informator o egzaminie eksternistycznym CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CHEMIA CHEMIA Informator o egzaminie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania są takie same jak dla wszystkich prac maturalnych z chemii.

Ogólne zasady oceniania są takie same jak dla wszystkich prac maturalnych z chemii. Egzamin maturalny z chemii. Poziom rozszerzony Copyright by Studium Oświatowe Tutor dr inż. Zdzisław Głowacki, Toruń 2013 MODEL OCENIANIA ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA EGZAMINU!

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 03 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 0 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Poziom rozszerzony Zadanie Odpowiedzi Uwagi. za poprawne uzupełnienie wiersza tabeli: Wartości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania:

Przedmiotowe zasady oceniania: Przedmiotowe zasady oceniania: Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii obowiązujące w roku szkolnym 2012/13 r. w VIII LO realizowane przez nauczycieli przedmiotu Małgorzatę Galij i Justynę Szulc. I. Założenia

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Substancje pomocnicze pod względem jakościowym muszą odpowiadać kryteriom określonym w odpowiedniej monografii opisanej w Farmakopei

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH (KARTY PRACY) SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ

USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ USUWANIE TWARDOŚCI WAPNIOWEJ W PROCESIE WYMIANY JONOWEJ Aktualizacja 02.03.2012r. 1. Ogólna charakterystyka procesu. Jonity (wymieniacze jonowe, sorbenty jonowymienne) to wielkocząsteczkowe ciała stałe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt)

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP III 25.02.2012 r. Godz. 10.00-13.00. Zadanie 1 (11 pkt) IV Podkarpacki Konkurs hemiczny 011/1 KOPKh ETAP III 5.0.01 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (11 pkt) 1. Wskaż zbiór substancji, z których każda może

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej

ĆWICZENIE 2. Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej ĆWICZENIE 2 Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej Alkohole R-H, fenole Ar-H Pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające grupę H połączoną z atomem węgla o hybrydyzacji sp 3, nazywa się alkoholami,

Bardziej szczegółowo