TEST PRZYMIOTNIKOWY ACL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEST PRZYMIOTNIKOWY ACL"

Transkrypt

1 materiał do dyspozycji klienta TEST PRZYMIOTNIKOWY ACL (Adjective Check List, H. B. Gough, A.B. Heilbrun) DLA PANI X Y Warszawa, dnia roku

2 PREZENTACJA NARZĘDZIA TEST PRZYMIOTNIKOWY ACL (Adjective Check List) H. B. Gough, A.B. Heilbrun Test Przymiotnikowy ACL (Adjective Check List) H. B. Gough i A.B. Heilbrun, w autoryzowanym przekładzie Z. Płużek, jest zestawem 300 określeń powszechnie używanych do opisu szerokiego zakresu ludzkiej działalności. Zazwyczaj wykorzystywany jest do badania obrazu siebie, charakterystyki innych osób lub obiektów konkretnych i abstrakcyjnych. Szczególną wartością testu jest naturalność i zgodność zastosowanych w nim określeń z tendencjami języka i myślenia. Korzyści jakie daje zastosowanie testu ACL, to przede wszystkim możliwość uzyskania bardzo wielu informacji o osobie. Opisuje bowiem funkcjonowanie człowieka na 37 skalach, które mogą być sprawdzane i opisywane osobno, lub można dokonywać interpretacji wiązek czynników, cech, np. w obszarach: umiejętności współpracy, funkcjonowania w sytuacjach zadaniowych, pewności siebie, zaufania do swoich zdolności znajdowania rozwiązań, uspołecznienia, funkcjonowania w sytuacjach społecznych, panowania nad sobą, czyli samokontroli i uporządkowanie w myśleniu i działaniu, życzliwości, opiekuńczości względem innych, indywidualności, niezależności. Test ten bada również poziom rożnych potrzeby ludzkie (wg. Koncepcji Murraya), w tym potrzebę osiągnięć. Motywacja osiągnięć oznacza takie cechy, jak: wysoka pewność siebie, niski poziom lęku, zaufanie do własnych zasobów, duża wytrwałość w dążeniu do celu, zdolność odraczania gratyfikacji i preferowanie celów długodystansowych. Cechy te zdają się być szczególnie przydane na odpowiedzialnych stanowiskach organizacyjnych. Jeśli narzędzie to zostanie wykorzystane dla celów rekrutacji, informacje uzyskane dzięki interpretacji wyników pozwolą z większym prawdopodobieństwem oszacować dopasowanie kandydata do wymogów stanowiska oraz podjąć trafną decyzję personalną. Podsumowując zastosowanie ACL: pozwala uzyskać bardzo dużo informacji z szerokiego spektrum cech, predyspozycji, zdolności i potrzeb pozwala zobaczyć w jakich obszarach dana osoba sama czuje potrzebę zmian i czy jej obraz siebie jest wyidealizowany czy realny pozwala z większym prawdopodobieństwem przewidzieć, czy dana osoba pasuje do stanowiska, zespołu i firmy pozwala z większą trafnością podejmować decyzję personalną Strona 2 z 8 Tel.:

3 PREZENTACJA WYBRANYCH WYNIKÓW UZYSKANYCH W TEŚCIE ACL Strona 3 z 8

4 PROFIL OSOBOWOŚCI PANI X Y skale potrzeb, skale tematyczne najsilniej zarysowane wymiary 1. Cps+72 Na skali osobowości twórczej uzyskała Pani najwyższy wynik, co może oznaczać, że jest Pani osobą bardzo wrażliwą na piękno, uzdolnioną poznawczo, twórczą. Można to rozumieć również jako Pani gotowość do podejmowania ryzyka i łatwość wybijania się, wychodzenia ponad przeciętność. Potwierdza to również wynik na skali potrzeby osiągnięć (opisany poniżej). 2. Ach+68 Jawi się Pani jako osoba, która ma silnie zarysowaną potrzebę osiągnięć. Prawdopodobnie więc jest Pani osobą, która przejawia nastawienie na osiąganie odległych celów czy dążenie do bycia wybitną w osiąganiu społecznie uznawanego znaczenia (sprostania wysokim standardom). Ma Pani dodatkowo silną motywację do sprostania zadaniom, wyzwaniom, sprawdzania się, gotowość do podejmowania wysiłku. 3. Iss+72 Wynik na skali idealnego obrazu siebie może oznaczać, że jest Pani osobą, która z jednej strony osiąga stawiane sobie cele, a z drugiej przejawia Pani silną koncentrację na sobie i potrzebę eksponowania swojego ja. 4. Scf+71 Wynika na skali zaufania do siebie koresponduje z wynikiem opisanym powyżej. Tu bowiem jawi się Pani jako osoba pełna inicjatywy i wiary w swoją zdolność do realizowania celów; przedsiębiorcza i zdecydowana w działaniu. 5. Dom+70 Potrzeba dominacji to również jeden z najsilniej zarysowanych wymiarów w profilu osobowości. Oznacza to, że prawdopodobnie jest Pani osobą przejawiającą silną wolę, ambicję i zdecydowanie jawi się Pani w tym świetle jako silna indywidualność, osoba towarzyska, poszukująca i potrafiąca sprawnie utrzymać pozycję przywódcy, lidera i pokierować działaniami grupy. Oznaczać to może również Pani silną potrzebę kontrolowania i posiadania wpływu na innych także w kontaktach osobistych. Często również, jako osoba pewna swego, prawdopodobnie niezbyt przejmuje się Pani sprzeciwami i dezaprobata otoczenia. 6. Exh+62 Na potwierdzenie silnej koncentracji na sobie i potrzeby eksponowania swojego ja pojawia się wynik uzyskany na skali potrzeby ujawniania się. Skala ta pokazuje Pani skłonność do zachowań mających na celu wzbudzenie zainteresowania innych osób, bycia w centrum ich uwagi. Z drugiej jednak strony może to oznaczać również, że w sytuacji napotykanych przeciwności czy opóźnień w zaspokajaniu własnych pragnień może Pani okazywać niecierpliwość i irytację, oczekując natychmiastowego ich zaspokojenia. Strona 4 z 8

5 7. Mls+60 Na skali zdolności przywódczych uzyskała Pani wynik, który pozwala przypuszczać, że jest Pani osobą koncentrującą się (i zapewne innych) na obowiązkach i powinnościach; zdolną pracować naprawdę ciężko dążąc do uzgodnionych celów. Jawi się Pani jako osoba ceniąca sobie dobrą organizację i rozważne planowanie, działanie stabilne, bez napięć. Jednak uporządkowanie w myśleniu i działaniu (Ord+54), zamiłowanie do porządku i wytrwałość w działaniu mimo monotonii i rutyny (End+53) w Pani ocenie nie są Pani najsilniejszą domeną. Na tych wymiarach widać pewnego rodzaju napięcie, odzwierciedlające potrzebę rozwijania się w kierunku jeszcze większej obowiązkowości, skrupulatności w działaniu, kontroli impulsów i bardziej stabilnego dążenia do celu. 8. Mas+62 Na skali męskości uzyskany przez Panią wynik może wskazywać, że jest Pani osobą ambitną i stanowczą, szybko przechodząca do działania (kładącą nacisk na działanie), z dużą determinacją do realizacji założonych celów. Może Pani jednocześnie niecierpliwić się, kiedy coś Panią ogranicza lub nie może Pani osiągnąć celu. Koresponduje to i podkreśla wymiary opisane wcześniej. 9. Aba-36 Wynik uzyskany przez Panią na skali potrzeby upokorzenia pokazuje, że prawdopodobnie jest Pani osobą pewną siebie, asertywną. Reaguje Pani szybko i nalega na otrzymanie tego, co jak Pani uważa słusznie się Pani należy. 10. Def-39 W świetle wyników uzyskanych na skali potrzeby podporządkowania jawi się Pani jako osoba, która bardzo niechętnie dostosowuje się do wymagań czy oczekiwań innych; konflikty w Pani otoczeniu nie są więc prawdopodobnie Pani obce. Może mieć Pani skłonność do rywalizacji i często reagować impulsywnie, gwałtownie. Chętnie podejmuje Pani ryzyko i czerpie Pani satysfakcję z pokonania przeciwników. Z tymi wynikami korespondują inne wyniki uzyskane na skali potrzeby agresji (Agg+58 - skłonność do rywalizacji, oczekiwanie dostosowania się od innych), potrzeby autonomii (Aut+55 - niezależność, samodzielność i stanowczość; nie zwracanie uwagi na uczucia innych) oraz samokontroli (Scn-46 reakcje impulsywne, czasem konflikty). 11. Fem-39 Na skali kobiecości uzyskany przez Panią wynik może świadczyć, że preferuje Pani utrzymywanie dystansu w kontaktach i przejawia Pani wątpienie, sceptyczne nastawienie co do intencji innych ludzi. Często jest Pani krytyczna względem innych i trudno Panią przekonać. Ceni Pani sobie niezależność i odseparowanie. Dodatkowo wynik uzyskany na skali potrzeby opiekowania się (Nur-43) może oznaczać Pani ostrożność w nawiązywaniu kontaktów i unikanie zaangażowania emocjonalnego w relacjach. 12. Suc-40 Tutaj, w świetle wyników uzyskanych na skali potrzeby wsparcia ze strony innych, jawi się Pani jako osoba niezależna, nie zabiegająca o sympatię czy emocjonalne wsparcie ze strony innych. Nie poddaje się Pani zwątpieniu i potrafi skutecznie realizować stawiane cele. Strona 5 z 8

6 SPOSÓB WYRAŻANIA SIEBIE Nck-41, Fav+56, Ufv-42, Com-45 Uzyskane wyniki pokazują, że prawdopodobnie jest Pani osobą stabilną w tym, jak wyraża Pani siebie, mającą dobrze wykrystalizowane, konkretne zainteresowania, wąski repertuar dobrze określonych ról. Pokazuje się Pani jako osoba łatwo przystosowująca się do warunków, która dobrze znosi niepowodzenia i potrafi działać produktywnie, skutecznie. Inni mogą postrzegać Panią jako osobę godną zaufania, taktowną. Jednak preferuje Pani zachowanie rezerwy, dystansu w kontaktach z innymi, zachowywać się zgodnie z przepisami dla danej roli. Na podstawie wyników na skali typowości (Com) jawi się Pani jako osoba, która ceni sobie indywidualizm; zdarz się Pani reagować w sposób nietypowy (w tym kontekście również wyrażać opór czy niezgodę, przejawiać nastawienie obronne). Może Pani doświadczać ambiwalencji w relacjach, przejawiać sceptyczne nastawienie do intencji innych. Przejawia Pani małą skłonność do konformizmu czy dostosowania do typowych wymagań niezbędnych w relacjach z ludźmi. FUNKCJONOWANIE W SYTAUCJACH ZADANIOWYCH Ach+68, Dom+70, End+53, Ord+54, Cps+68, Mls+60. W świetle uzyskanych wyników jawi się Pani przede wszystkim jako osoba, która ma duży potencjał do bycia przywódcą jako sprawny lider, zdolny sprawnie pokierować działaniami grupy, zmotywować do realizacji twórczych i nowatorskich idei i z dużą determinacją i konsekwencją dążyć do uzgodnionych celów. Cele, które stawia Pani sobie i innym są odzwierciedleniem wysokich standardów i twórczego myślenia. Ceni Pani sobie działanie, dobry plan i koncentrowanie się na najważniejszym; jawi się Pani jako osoba odpowiedzialna i obowiązkowa, chociaż czasem może Pani działać mniej rozważnie i podejmować ryzyko. FUNKCJONOWANIE W SYTAUCJACH SPOŁECZNYCH I INTERPERSONALNYCH Int+55, Nur-43, Aff+52, Het-49, Ehx+62, Mas+62, Fem-39. Pod tym względem jawi się Pani jako osoba logiczna i przewidująca, podchodząca refleksyjnie do tego, co dzieje się z Panią i innymi osobami w Pani otoczeniu. Z jednej strony może Pani w sposób ostrożny nawiązywać kontakty czy budować relacje, zachowując konieczny dystans i przejawiając sceptyczne nastawienie do intencji innych ludzi. Może Pani czasem zadręczać się znaczeniem relacji i komplikować je, obawiając się zaangażowania emocjonalnego. Z drugiej zaś - prawdopodobnie dobrze czuje się Pani między ludźmi, potrafi Pani łatwo przystosować się do zmiennych sytuacji grupowych. Potrafi Pani wnieść ciepło i entuzjazm w spotkania, choć może Pani preferować pozostawanie w dystansie, unikając wyzwań i możliwości wynikających z kontaktów z ludźmi. Lubi Pani i dobrze czuje się w sytuacji bycia w centrum uwagi innych, wówczas bardziej koncentruje się Pani na działaniu, na osiąganiu celów, pokonywaniu wyzwań niż Strona 6 z 8

7 na relacjach i tym, co się dzieje między ludźmi. Bardzo ceni Pani sobie niezależność i możliwość odseparowania. Podsumowując jawi się Pani w tym wymiarze jako osoba świetnie radząca sobie w sytuacjach grupowych, szczególnie w roli np. lidera grupy zadaniowej. Koncentruje się Pani wówczas na zadaniu, na działaniu, utrzymując dystans w relacjach i unikając zaangażowania emocjonalnego. WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE Agg+58, Aut+55, Exh+62, Aba-36, Aff+52, Int+55, End+53, Ord+54 Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że prawdopodobnie przejawia Pani większą skłonność do rywalizacji, niezależność, samodzielność i czasem upór w postępowaniu. Rzadko zwraca Pani uwagę na uczucia i opinie innych. Jest Pani osoba asertywną, przejawiająca pewność siebie, skoncentrowaną na sobie, nalegającą na otrzymanie tego, czego Pani w danej sytuacji chce. Utrzymuje Pani dystans w kontaktach i jednocześnie ma Pani łatwość odnajdywania się w rożnych sytuacjach grupowych. Często towarzyszy Pani wytrwałość i uporządkowanie w działaniu. Podsumowując jawi się Pani w tym wymiarze raczej jako osoba oczekując od innych dostosowania się, poddania się Pani wpływowi, kierowaniu ale jednocześnie zdolna do koncentrowania innych na uzgodnionych celach i motywowania do podjęcia wysiłku, konsekwentnego działania. Potrafi Pani zorganizować innym działanie, pracę i konsekwentnie ją egzekwować. MOTYWACJA DO ROZWOJU I ZMIANY Cha+56, Crs+51, Cps+72. W tym kontekście można zobaczyć Panią jako osobę czerpiącą dużo przyjemności ze zmienności i różnorodności, uzdolnioną poznawczo, spostrzegawczą i spontaniczną, twórczą, lubiącą wyzwania, które odkrywa Pani w nowych doświadczeniach. Z drugiej też strony jawi się Pani jako osoba kierująca się własnymi kryteriami, niezależna ale też często bardzo krytyczna. Możliwe, że jest Pani niezadowolona ze swojego położenia ale wątpi Pani w możliwość uzyskania wsparcia od innych. Nie zwraca się Pani o pomoc, mimo że być może czuje Pani taką potrzebę (skorzystania z pomocy i porad innych). Podsumowując prawdopodobnie przejawiać będzie Pani motywację do rozwoju i zmiany gdy będzie to zgodne z Pani wewnętrznymi kryteriami, pomysłami i zrobi to Pani raczej sama, bez pomocy innych, w sposób i w momencie które Pani sama wybierze. A jest szansa, że będzie to sposób nowatorski, mało znany, nowy. Jawi się Pani bowiem jako osoba szukająca nowych doświadczeń, realizując twórcze podejście do siebie i tego, jak planuje swój rozwój. W obrębie niektórych wymiarów profilu osobowości uwidacznia się pewna dynamika (rozbieżność między obrazem realnym a idealnym), wskazująca na prawdopodobne kierunki zmian. Strona 7 z 8

8 Można więc zauważyć Pani uważność i nastawienie na zmianę w kierunku: (Fav) jeszcze większe zdolności do przystosowania się do rzeczywistości i produktywności w działaniu (lepszego rozumienia wymogów rzeczywistości i adekwatnego reagowania, adaptowania się), (Com) większej delikatności, bezpretensjonalności i uspokojenia w relacjach, (Dom) mniejszego Pani skupiania się na wywieraniu wpływu i kontroli innych, (End, Cha) większej wytrwałości, obowiązkowości i koncentracji na sprawach ważnych; nastawienie na ochronę tego, co pewne i sprawdzone niż ciągłe odkrywanie nowego, (Ord, Scn) dążenie do bardziej racjonalnego działania i lepszej kontroli, także impulsów; większego zrównoważenia i rozwagi w działaniu, (Ehx) zmniejszenia potrzeby skupiania na sobie uwagi innych, bycia w jej centrum, (Aut) zachowań bardziej konwencjonalnych w zamian za silny imperatyw na niezależność i samowystarczalność, (Cha) polegania bardziej na tym, co w otoczeniu stabilne i stałe; zmniejszenie poziomu niepewności, ryzyka i zmian w życiu. opracowała: Katarzyna Łapińska Strona 8 z 8

Obraz siebie i samoocena mają olbrzymi wpływ na funkcjonowanie człowieka.

Obraz siebie i samoocena mają olbrzymi wpływ na funkcjonowanie człowieka. 92 Psychologia sportu Obraz siebie i samoocena mają olbrzymi wpływ na funkcjonowanie człowieka. Tancerzy obraz własny Badania opisane w artykule miały na celu określenie obrazu siebie realnego i idealnego

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

WITAJ! Z przyjemnością przedstawiam Ci sekrety motywowania i budowania dobrych relacji Magia Motywacji

WITAJ! Z przyjemnością przedstawiam Ci sekrety motywowania i budowania dobrych relacji Magia Motywacji WITAJ! Z przyjemnością przedstawiam Ci sekrety motywowania i budowania dobrych relacji z innymi ludźmi, które opisałam w mojej nowej książce Magia Motywacji Nina Sosińska Laureatka konkursu Dyrektor Personalny

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera.

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera. Sylwia Filas, CDR O/Kraków Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji część I LIDER POTRZEBNY OD ZARAZ Tytułem wstępu Zapoznając się z różnorodnością stanowisk prezentowanych w literaturze przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA

KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA LLP/LdV/TOI/2007/IRL-507 Spis treści 1.0: Wstęp 2.0: Definicja nauki uczenia się i struktury narzędzi Know How 3.0: Teoretyczne podstawy motywacji uczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)...

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)... SPIS TREŚCI Leszek GAJOS, Joanna DŁUGOSZ: Rola zespołów pracowniczych w zarządzaniu, wprowadzaniu zmian i podejmowaniu efektywnych decyzji w organizacji... 5 Leszek GAJOS, Agnieszka ŁĄTKA: Dobór personelu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej

Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wrocławska Centrum Kształcenia Ustawicznego Wrocław 2006 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTERIM MANAGEMENT

METODYKA INTERIM MANAGEMENT METODYKA INTERIM MANAGEMENT Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Interim Management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą POKL.08.01.01-14-029/12 Beneficjent: Stowarzyszenie Interim Managers Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Motywacja to zestaw sił, które powodują, iż ludzie zachowują

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 2 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ MOTYWOWANIE PODOPIECZNEGO SPIS TREŚCI MOTYWACJA W TEORII 3 Barometr motywacji 4 DNA motywacyjne 6 Strefa

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera materiały motywujące do utrzymania dalszej aktywności w wieku powyżej 50 lat, praktyczne wskazówki dotyczące zarówno możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i możliwości

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Narzędzie doboru zindywidualizowanych strategii utrzymania dyscypliny (ZSUD) w klasie szkolnej 1

Narzędzie doboru zindywidualizowanych strategii utrzymania dyscypliny (ZSUD) w klasie szkolnej 1 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI / ISSUES IN EARLY EDUCATION 4 (27) / 2014 ISSN 1734-1582 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Narzędzie doboru zindywidualizowanych strategii utrzymania dyscypliny (ZSUD)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY www.odszkolydokariery.pl PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY Autorzy: - Małgorzata Klimka, Grażyna Budzińska, Marta Kędzia Społeczna Akademia Nauk (Polska) - Didem Arslanbaş

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi uruchamianie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Przedsiębiorczość na wsi uruchamianie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W POZNANIU Przedsiębiorczość na wsi uruchamianie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3. 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11. 2. Umiejętności...

Spis treści. 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3. 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11. 2. Umiejętności... Spis treści 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3 1. 1. Osobowość... 4 1. 2. Samoocena... 8 1. 2. 1. Test samooceny... 8 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11 2. Umiejętności...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Teresa Myjak Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot Cierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie między sensem a bezsensem Studium interdyscyplinarne Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot C ierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Środowisko i motywacja jako determinanty rozwoju muzycznego

Środowisko i motywacja jako determinanty rozwoju muzycznego Jarosław Mirkiewicz Środowisko i motywacja jako determinanty rozwoju muzycznego Zarówno świeżo upieczony absolwent akademii muzycznej, który planuje być nauczycielem gry na instrumencie, jak i doświadczony

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo