INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21 SOLAR. Sterownik pomp w instalacjach z kolektorami słonecznymi. Wyprodukowano przez:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21 SOLAR. Sterownik pomp w instalacjach z kolektorami słonecznymi. Wyprodukowano przez:"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21 SOLAR Sterownik pomp w instalacjach z kolektorami słonecznymi. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A Kęty tel

2 1 Zastosowanie Regulator SP-21 SOLAR przeznaczony jest do sterowania dwiema pompami (lub pompą i zaworem) w instalacjach grzewczych wyposażonych w kolektory słoneczne. Urządzenie umożliwia wybór jednego z dziesięciu typowych schematów instalacji solarnych. Zastosowane algorytmy pracy gwarantują wysoką wydajność pozyskiwania energii słonecznej zapewniając przy tym bezpieczeństwo działania instalacji i wygodę obsługi. 2 Tryby pracy Praca automatyczna Jest to normalny tryb pracy regulatora. Pompa zostaje załączona, gdy różnica temperatur kolektora i zbiornika przekroczy ustawioną różnicę załączenia pompy i pracuje do momentu osiągnięcia przez zbiornik zadanej temperatury, lub spadku różnicy temperatur kolektorzbiornik poniżej różnicy wyłączenia. Po osiągnięciu przez zbiornik temperatury zadanej, jej ponowne załączenie nastąpi po obniżeniu temperatury zbiornika o wartość histerezy w stosunku do temperatury zadanej. W trybie tym aktywne są wszystkie zabezpieczenia (przed przegrzaniem/zamarznięciem kolektora, uszkodzeniami czujników itp.). Tryb urlopowy Działanie pompy ogranicza się do zabezpieczania instalacji solarnej zapewniając przy tym minimalne zużycie energii. Zbiornik jest ogrzewany tylko w przypadku ochrony kolektora przed przegrzaniem. Pompa zostaje załączona, gdy temperatura kolektora przekroczony temperaturę przegrzania kolektora pomniejszoną o wartość różnicy urlopowej. Wyłączenie pompy nastąpi po obniżeniu temperatury kolektora o 5 C. Dodatkowo aktywne są wszystkie pozostałe zabezpieczenia (przed przegrzaniem/zamarznięciem kolektora, uszkodzeniami czujników itp.). Rozmrażanie kolektora Tryb ten przeznaczony jest do usuwania śniegu nagromadzonego na powierzchni kolektora. Pompa zostaje załączona i pracuje przez ustawiony czas rozmrażania kolektora. Po upływie wyznaczonego czasu

3 sterownik samoczynnie przechodzi do poprzednio wybranego trybu pracy (automatycznego lub urlopowego). Tryb pracy ręcznej Umożliwia ręczne sterowanie pompą lub zaworem (np. w celu sprawdzenia poprawności działania). W tym trybie pracy nie działają zabezpieczenia i regulacja. 3 Obsługa regulatora 3.1 Panel sterujący Przyciski: Krótkie przyciśnięcie powoduje przejście do wyboru parametrów menu głównego. Przytrzymanie wciśniętego przycisku przez 3 sekundy powoduje włączenie lub wyłączenie regulatora (wyłączenie urządzenia jest możliwe tylko wtedy, gdy znajdujemy się menu wyświetlania zmierzonych temperatur). Naciśnięcie przycisku w trakcie wyświetlania zmierzonych temperatur powoduje przełączanie pomiędzy ręcznym i

4 automatycznym trybem pracy. Podczas poruszania się po menu, przycisk służy do zatwierdzania wprowadzonych zmian. Włącza i wyłącza pompę C.O. w ręcznym trybie pracy. Po przejściu do menu przycisk służy do wyboru parametru lub zwiększania wartości nastawy. Włącza i wyłącza pompę C.W.U. w ręcznym trybie pracy. Podczas poruszania się po menu, przycisk służy do wyboru parametru lub zmniejszania nastawy. 3.2 Menu główne W celu modyfikacji wybranego parametru z menu głównego należy (w trakcie wyświetlania zmierzonych temperatur) nacisnąć przycisk <MENU>. Klawiszami < > < > wybrać żądany parametr i naciskając <OK> przejść do jego edycji (wartość nastawy zaczyna migać). Zmiany wskazania dokonujemy przyciskami < > < >. Klawiszem <OK> zatwierdzamy zmianę parametru, którego wartość zostaje zapamiętana w nieulotnej pamięci urządzenia, po czym naciskając <MENU> powracamy do normalnej pracy regulatora. Nazwa parametru Zakres Wartość domyślna Jednostka Temperatura zadana zbiornika nr C Temperatura zadana zbiornika nr C Tryb pracy Temperatura zadana zbiornika nr 1 - temperatura, do której nagrzewany będzie zbiornik nr 1 podczas pracy w trybie automatycznym. Temperatura zadana zbiornika nr 2 - jw. dla zbiornika nr 2. Tryb pracy tryb pracy regulatora: 1 automatyczny, 2 urlopowy, rozmrażanie kolektora. 3.3 Menu rozszerzone Menu rozszerzone zawiera dodatkowe parametry konfiguracyjne regulatora. W celu modyfikacji parametrów menu rozszerzonego należy

5 przełączyć urządzenie do stanu czuwania (<MENU>). Następnie trzymając jednocześnie wciśnięte klawisze <MENU> oraz < > włączyć sterownik. Klawiszami < > < > wybrać żądany parametr i naciskając <OK> przejść do jego edycji. W celu zatwierdzeniu zmiany należy nacisnąć <OK> i przytrzymując <MENU> przełączyć regulator w tryb czuwania. Nazwa parametru Symbol Zakres Wartość domyślna Jednostka Różnica załączenia pompy nr 1 P1 * C Różnica wyłączenia pompy nr 1 P2 0 27* 5 C Różnica załączenia pompy nr 2 P3 * C Różnica wyłączenia pompy nr 2 P4 0 27* 5 C Temperatura załączenia pompy P C Histereza zbiornika nr 1 P C Histereza zbiornika nr 2 P C Czas rozmrażania kolektora P min Histereza zaworu P C Różnica przełączenia zaworu P C Temperatura dogrzewania P C Priorytet zbiorników P Różnica załączenia pompy kotła P C Przywrócenie ustawień P Różnica załączenia pompy nr 1 minimalna różnica pomiędzy temperaturą kolektora i zbiornika, pozwalająca na pracę pompy solarnej nr 1. Różnica wyłączenia pompy nr 1 różnica temperatury pomiędzy kolektorem i zbiornikiem, która spowoduje wyłączenie pompy solarnej nr 1. Różnica załączenia pompy nr 2 jw. dla pompy solarnej nr 2. Różnica wyłączenia pompy nr 2 jw. dla pompy solarnej nr 2. Temperatura załączenia pompy minimalna temperatura kolektora pozwalająca na załączenie pompy solarnej.

6 Histereza zbiornika nr 1 wartość, o jaką musi obniżyć się temperatura zbiornika poniżej temperatury zadanej zbiornika, aby możliwe było ponowne załączenia pompy. Dotyczy zbiornika nr 1. Histereza zbiornika nr 2 jw. ale dotyczy zbiornika nr 2. Czas rozmrażania kolektora czas załączenia pompy w celu rozmrożenia kolektora. Po jego upływie następuje samoczynny powrót do pracy automatycznej lub trybu urlopowego. Histereza zaworu różnica temperatury pomiędzy zbiornikami, przy której nastąpi przełączenie zaworu na przeciwny zbiornik. Różnica przełączenia zaworu różnica temperatury pomiędzy kolektorami, dla której nastąpi przełączenie zaworu na przeciwny kolektor. Temperatura dogrzewania temperatura zbiornika, poniżej której włączone zostanie dogrzewanie obiegu piecem. Priorytet zbiorników 0-oba zbiorniki ogrzewane są jednocześnie (zależnie od ustawionych parametrów), 1-w pierwszej kolejności dogrzewany jest zbiornik nr 1. Różnica załączenia pompy kotła różnica pomiędzy temperaturą aktualną i zadaną zbiornika, powodująca załączenie dogrzewania kotłem. Przywrócenie ustawień w celu przywrócenia ustawień fabrycznych parametr należy ustawić na wartość 10. * - zakres zmian parametrów oznaczonych tym symbolem może zostać automatycznie skorygowany przez sterownik w zależności od ustawień pozostałych parametrów. Zestaw parametrów, jakie można w danym momencie zmieniać zależy od wybranego schematu instalacji. 3.4 Menu serwisowe W celu modyfikacji parametrów menu serwisowego należy przełączyć urządzenie do stanu czuwania (<MENU>). Następnie trzymając jednocześnie wciśnięte klawisze <MENU> oraz < > włączyć sterownik. Przyciskami < > < > wprowadzić kod zabezpieczający. Dla sterowników dostępnych w sprzedaży kod ten ma wartość 123. Klawiszami < > < > wybrać żądany parametr i naciskając <OK> przejść do jego edycji. W celu zatwierdzeniu zmiany należy nacisnąć <OK> i przytrzymując <MENU> przełączyć regulator w tryb czuwania.

7 Nazwa parametru Symbol Zakres Wartość domyślna Jednostka Schemat instalacji P Maksymalna temperatura zbiornika nr 1 P C Maksymalna temperatura zbiornika nr 2 P C Temperatura przegrzania kolektora P C Histereza przegrzania P C Temperatura zamarzania P C Różnica urlopowa P C Maksymalna temperatura pompy P C Antystop wł./wył. P Negacja zaworu nr 2 P Przywrócenie ustawień P Schemat instalacji schemat obsługiwanej instalacji solarnej. Maksymalna temperatura zbiornika nr 1 maksymalna temperatura, do której może zostać nagrzany zbiornik nr 1 w trybie ochrony kolektora przed przegrzaniem. Maksymalna temperatura zbiornika nr 2 jw. dla zbiornika nr 2. Temperatura przegrzania kolektora maksymalna dopuszczalna temperatura kolektora, powyżej której nastąpi załączenie pompy mające na celu ochronę paneli przed przegrzaniem. Histereza przegrzania wartość, o jaką musi obniżyć się temperatura kolektora poniżej temperatury przegrzania, aby sterownik powrócił do trybu pracy automatycznej. Temperatura zamarzania temperatura kolektora, poniżej której nastąpi załączenie pompy w celu ochrony paneli przed zamarznięciem. Różnica urlopowa określa o ile C przed temperaturą przegrzania kolektora zostanie załączona pompa mająca na celu schłodzenie paneli. Maksymalna temperatura pompy temperatura kolektora, powyżej której nastąpi wyłączenie pompy solarnej zapobiegające jej uszkodzeniu. Antystop wł./wył. włączenie '1' lub wyłączenie '0' funkcji antystop (funkcja ta zapobiega zastaniu instalacji poprzez załączanie pomp na czas 2 minut co 7 dni). Negacja zaworu nr 2 ustawienie parametru na wartość '1' spowoduje odwrotne działanie zaworu/pompy nr 2 (załączenie będzie oznaczało

8 brak napięcia na wyjściu, natomiast wyłączenie napięcie sieciowe na wyjściu). Przywrócenie ustawień w celu przywrócenia ustawień fabrycznych parametr należy ustawić na wartość Sterowanie ręczne Regulator wyposażony został w możliwość ręcznego sterowania podłączonymi urządzeniami (np. w celu sprawdzenia poprawności działania). W celu przejścia do trybu ręcznego należy w trakcie wyświetlania zmierzonych temperatur nacisnąć przycisk <AUTO>. Tryb pracy ręcznej sygnalizowany jest świeceniem kontrolki Praca ręczna. Naciskając przyciski < > (pompa P1) lub < > (pompa P2) włączamy i wyłączamy poszczególne urządzenia (po naciśnięciu przycisku wyświetlany jest stan pompy, której dotyczy zmiana). UWAGA! W ręcznym trybie pracy nie działają zabezpieczenia i regulacja. 4 Schematy instalacji Pierwszą czynnością jaką należy wykonać podczas ustawiania parametrów sterownika jest wybór odpowiedniego schematu instalacji solarnej. Na rysunkach zaznaczono rozmieszczenie czujników oraz sposób podłączenia pomp i zaworów. Schemat 1 Najprostsza konfiguracja solarna z jednym zbiornikiem akumulacyjnym.

9 Schemat 2 się o wartość Histerezy zaworu. W pierwszej kolejności dogrzewana jest górna część zbiornika, gdzie znajduje się odbiór ciepła. Po osiągnięciu zadanej temperatury przez górną część zbiornika, zawór przełączany jest na zasilanie drugiej części bojlera. Dolny obieg zbiornika aktywny jest do chwili osiągnięcia temperatury zadanej, a ponowne przełączenie zaworu nastąpi w chwili, gdy temperatura górnej (priorytetowej) części zbiornika obniży Schemat 3 Instalacja wyposażona w dwa zestawy paneli solarnych zwróconych w różnych kierunkach. Oba obiegi pracują w niezależny od siebie sposób, według jednakowych parametrów zadanych dla obu kolektorów. Schemat 4 Dwa zestawy paneli solarnych zwróconych w różnych kierunkach, gdzie aktywny może być tylko jeden z obiegów. Zawór przełączany jest na kolektor, którego temperatura jest wyższa o wartość Różnicy przełączenia zaworu.

10 Schemat 5 Instalacja wyposażona jest w obieg z kotłem C.O. wspomagającym dogrzewanie zbiornika. Pompa wspomagająca zostanie załączona, gdy temperatura zbiornika będzie niższa od temperatury zadanej bojlera co najmniej o wartość Różnicy załączenia pompy kotła oraz pod warunkiem, że temperatura kotła będzie wyższa od temperatury zbiornika. Wyłączenie pompy nastąpi po osiągnięciu temperatury zadanej przez zbiornik, lub w momencie zrównania się temperatur zbiornika i kotła. Schemat 6 Instalacja wyposażona w dwa zbiorniki akumulacyjne, z których każdy posiada własne ustawienia (temperatury: zadana i maksymalna oraz histereza). W trybie automatycznym w pierwszej kolejności dogrzewany jest zbiornik nr 1. Po osiągnięciu temperatury zadanej zbiornika nr 1 następuje przełączenie zaworu na zbiornik nr 2. Obniżenie temperatury zbiornika nr 1 o wartość histerezy zbiornika nr 1 spowoduje ponowne przełączenie zaworu na zbiornik nr 1. W trybie urlopowym oraz w sytuacji ochrony kolektora przed przegrzaniem lub zamrożeniem zawór zostanie przełączony na przeciwny zbiornik, gdy różnica temperatur pomiędzy zbiornikami przekroczy wartość histerezy zaworu.

11 Schemat 7 Instalacja złożona z dwóch niezależnych obiegów grzewczych, z których każdy posiada własne parametry pracy (różnica załączenia i wyłączenia pompy, temperatury: zadana i maksymalna oraz histereza). Do wyboru są dwa tryby pracy pomp (parametr Priorytet zbiorników): 0 obie pompy pracują niezależnie, każda według własnych ustawień, 1 w pierwszej kolejności ogrzewany jest zbiornik nr 1 i dopiero po osiągnięciu temperatury zadanej może zostać załączona pompa nr 2 (pompa nr 1 zostaje wyłączona) umożliwiając dogrzewanie zbiornika nr 2. Schemat 8 Konfiguracja złożona z dwóch obiegów grzewczych, z których każdy posiada własne parametry pracy (różnica załączenia i wyłączenia pompy, temperatury: zadana i maksymalna oraz histereza). Do wyboru są dwa tryby pracy pomp (parametr Priorytet zbiorników): 0 obie pompy pracują niezależnie, każda według własnych ustawień, 1 w pierwszej kolejności ogrzewany jest zbiornik nr 1 i dopiero po osiągnięciu temperatury zadanej może zostać załączona pompa nr 2 umożliwiając dogrzewanie zbiornika nr 2.

12 Schemat 9 Instalacja zawiera zbiornik akumulacyjny oraz odbiornik ciepła w postaci basenu lub instalacji centralnego ogrzewania. Oba elementy posiadają własne parametry pracy (temperatury: zadana i maksymalna oraz histereza). W pierwszej kolejności dogrzewany jest zbiornik akumulacyjny. Dopiero po osiągnięciu temperatury zadanej możliwe jest przełączenie zaworu i dogrzewanie odbiornika ciepła. Zawór zostanie z powrotem przełączony na zbiornik, gdy jego temperatura zmniejszy się o wartość histerezy zbiornika nr 1. Schemat 10 Zastosowany w instalacji przepływowy podgrzewacz wody lub piec dwufunkcyjny umożliwiają dodatkowe dogrzanie wody za zbiornikiem w przypadku zbyt niskiej temperatury zbiornika. Gdy temperatura górnej części zbiornika będzie mniejsza od temperatury dogrzewania zawór zostanie przełączony na obieg dogrzewający. Powrotne przełączenie zaworu nastąpi, gdy temperatura górnej części zbiornika przekroczy ustawioną temperaturę dogrzewania co najmniej o wartość histerezy zbiornika nr 1. 5 Alarmy i zabezpieczenia W celu skutecznego zabezpieczenia instalacji sterownik wyposażony został w algorytmy wykrywające nieprawidłowe zachowanie układu solarnego. Stany alarmowe sygnalizowane są komunikatem dźwiękowym oraz informacją na wyświetlaczu. Naciśnięcie dowolnego przycisku

13 spowoduje skasowanie alarmu (pod warunkiem, że usunięta zostanie przyczyna zgłoszenia alarmu). AL1 uszkodzony czujnik nr 1 (kolektora). Pompa kolektora zostaje załączona i będzie pracować do momentu osiągnięcia przez zbiornik zadanej temperatury maksymalnej zbiornika. AL2 uszkodzony czujnik nr 2 (zbiornika). Pompa kolektora zostaje wyłączona zbiornik nie jest dogrzewany. AL3 uszkodzony czujnik nr 3. Jeżeli pełni on rolę czujnika kolektora, to pompa kolektora zostaje załączona i będzie pracować do momentu osiągnięcia przez zbiornik zadanej temperatury maksymalnej zbiornika. Gdy spełnia rolę czujnika zbiornika, to pompa kolektora zostaje wyłączona zbiornik nie jest dogrzewany. AL4 przekroczona temperatura przegrzania kolektora nr 1. W celu schłodzenia kolektora pompa zaczyna pracować i pozostaje załączona do momentu, aż temperatura kolektora obniży się o wartość histerezy przegrzania lub do chwili osiągnięcia przez zbiornik temperatury maksymalnej zbiornika. Do schłodzenia przegrzanego kolektora wykorzystywany jest jeden lub oba zbiorniki, zależnie od wybranego schematu instalacji. AL5 jw. ale dla kolektora nr 2. AL6 przekroczona temperatura zamarzania kolektora nr 1. W celu zabezpieczenia kolektora przed zamarznięciem pompa zaczyna pracować i pozostaje załączona do momentu, aż temperatura kolektora zwiększy się o wartość histerezy przegrzania lub do chwili osiągnięcia przez zbiornik temperatury 6 C. Do ogrzania kolektora wykorzystywany jest jeden lub oba zbiorniki, zależnie od wybranego schematu instalacji. AL7 jw. ale dla kolektora nr 2. AL8 przywrócenie ustawień domyślnych (błąd pamięci parametrów). 6 Montaż i eksploatacja UWAGA! Montażu może dokonywać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do montażu lub konserwacji należy bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe, poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka. Wyłączanie urządzeń powinno być realizowane na przewodzie fazowym L. W przeciwnym wypadku należy zamienić przewody w gniazdku, do którego podłączony jest regulator.

14 Kable elektryczne nie mogą stykać się z gorącymi elementami instalacji. Zabrania się używania regulatora z uszkodzonymi przewodami lub obudową. Sterownik należy chronić przed wodą i pyłem. Ze względu na ryzyko wybuchu lub pożaru zabrania się stosowania regulatora w atmosferach gazów wybuchowych oraz palnych pyłów (np. pył węglowy). Instalacja solarna musi posiadać dodatkową automatykę zabezpieczającą przed nieprawidłowym działaniem. Czujniki temperatury muszą zostać zamocowane w sposób trwały i pewny, zapewniając jednocześnie separację od wpływu czynników zewnętrznych. Bezwzględnie należy chronić je przed wilgocią i nie wolno zanurzać w cieczy. Przed sezonem grzewczym należy sprawdzić poprawność działania sterownika, stan przewodów, zamocowanie oraz oczyścić go z wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Podczas burzy oraz w przypadku dłuższego nie używania regulator należy wyłączyć z sieci poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka. Schemat podłączenia

15 DANE TECHNICZNE Zasilanie 230V~ ±10%; 50Hz Maksymalny prąd samego regulatora 0,01A Dopuszczalny prąd każdej z pomp 0,7A Temperatura otoczenia 5 45 C Zakres pomiaru temperatury kolektora C Zakres pomiaru temperatury zasobnika C Dokładność pomiaru temperatury 1 C Wkładka bezpiecznikowa T1,6A Wilgotność względna 5 85% bez kondensacji pary wodnej Waga 0,8kg 7 Gwarancja Regulator objęty jest gwarancją producenta przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji. Wykryte w tym okresie wady zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu. Urządzenie (po dokładnym wyczyszczeniu) należy dostarczyć na podany adres producenta z dowodem zakupu, niniejszą instrukcją, dokładnym opisem uszkodzenia i danymi właściciela (wraz z numerem telefonu). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych, nieprawidłowego podłączenia, modyfikacji budowy, zanieczyszczenia i zalania, użytkowania niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem oraz uszkodzeń mechanicznych. Regulatora będącego urządzeniem elektronicznym nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2C. Sterownik pompy. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A Kęty tel

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2C. Sterownik pompy. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A Kęty tel INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2C Sterownik pompy Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl 1 Zastosowanie Regulator SP-21/2C przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P. Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera. Wyprodukowano przez:

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P. Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera. Wyprodukowano przez: INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21/2P Sterownik pomp centralnego ogrzewania i bojlera Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl 1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-32. Regulator kotła na paliwo stałe z wentylatorem. Wyprodukowano przez:

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-32. Regulator kotła na paliwo stałe z wentylatorem. Wyprodukowano przez: INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-32 Regulator kotła na paliwo stałe z wentylatorem. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl 1 Wstęp Regulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-32/C PID. Regulator kotła na paliwo stałe z wentylatorem. Wyprodukowano przez:

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-32/C PID. Regulator kotła na paliwo stałe z wentylatorem. Wyprodukowano przez: INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-32/C PID Regulator kotła na paliwo stałe z wentylatorem. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4A jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania kotłem oraz pompą ładującą

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46 STERWNIKI SLARNE 5 LAT Gwarancji * STERWNIKI SLARNE ich zadaniem jest sterowanie pracą całego układu solarnego. Zestaw mikroprocesorów steruje całością instalacji, otrzymuje sygnały z czujników temperatury

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH -1- ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Rapid mini. Zasada działania. Sterownik kotła zasypowego. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017

Rapid mini. Zasada działania. Sterownik kotła zasypowego. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Rapid mini Sterownik kotła zasypowego program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Pb Zasada działania Rapid mini jest przeznaczony do sterowania kotłem CO wyposażonym w dmuchawę i pompę obiegu centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 81/2013

Deklaracja zgodności nr 81/2013 Tech ST-400N 1 ST 400N instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 81/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

- 2 - OSTRZEŻENIE UWAGA

- 2 - OSTRZEŻENIE UWAGA Tech ST-3800-1 - ST-3800 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Mini R1. Zasada działania. Sterownik kotła CO z podajnikiem. Pojęcia podstawowe. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017

Mini R1. Zasada działania. Sterownik kotła CO z podajnikiem. Pojęcia podstawowe. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Mini R1 Sterownik kotła CO z podajnikiem program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Pb Zasada działania Mini R1 jest przeznaczony do sterowania kotłem CO wyposażonym w dmuchawę, podajnik i pompę obiegu centralnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. STEROWNIK KOTŁA CS-22 S z możliwością podpięcia panel pokojowy CS i termostat

INSTRUKCJA OBSŁUGI. STEROWNIK KOTŁA CS-22 S z możliwością podpięcia panel pokojowy CS i termostat INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK KOTŁA CS-22 S z możliwością podpięcia panel pokojowy CS i termostat Sterownik typ cs-22s kontroluje pracę wentylatora nadmuchowego pompę C.O. i C.W.U. Inteligentny sterownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja E128

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja E128 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja E128 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika... 5 Omówienie parametrów użytkownika... 5 Alarmy... 6 Ustawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PWM GRZAŁKI ZASILANEJ Z PANELI SŁONECZNYCH.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PWM GRZAŁKI ZASILANEJ Z PANELI SŁONECZNYCH. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PWM GRZAŁKI ZASILANEJ Z PANELI SŁONECZNYCH. 1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. - Wszelkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE RÓŻNICOWYM. MR 02 SOLAR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE RÓŻNICOWYM. MR 02 SOLAR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY / ELEKTROZAWORU MIESZAJĄCEGO AGNI R

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY / ELEKTROZAWORU MIESZAJĄCEGO AGNI R INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY / ELEKTROZAWORU MIESZAJĄCEGO AGNI R K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 www.k2electronics.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST-283

Instrukcja obsługi ST-283 Tech Instrukcja obsługi ST-283-1 - ST 283 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 83/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR:

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR: DOMER SIERECKI Spółka Jawna ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew tel. +48 62 742 06 06, fax +48 62 742 19 78 e-mail: zamowienia@domer.pl, sklep internetowy: www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy Firma TMK spj Września ul Szosa Witkowska 105 tel/fax 61 437 97 60 wwwtmkcompl Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik MTS 100 Instrukcja obsługi i instalowania Zastosowanie Sterownik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 .1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 Instrukcja obsługi grudzień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-12-28 .1 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-52

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-52 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-52 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 7 6 1 5 4 3 2 1. Ekran. 2. Przycisk sterujący parametrami

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury, sterownik do kotła Krypton plastik kod produktu: 6717 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów miałowych zasypowych

Regulator temperatury, sterownik do kotła Krypton plastik kod produktu: 6717 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów miałowych zasypowych http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła Krypton plastik kod produktu: 6717 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów miałowych zasypowych Cena brutto: 181,60 zł Cena netto: 147,64

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 62/2012

Deklaracja zgodności nr 62/2012 tech - 1 - ST 402 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 62/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono E po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono E po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Instrukcja obsługi wrzesień 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-09-09 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Jednostopniowy regulator temperatury RTSZ-4 Instrukcja obsługi

Jednostopniowy regulator temperatury RTSZ-4 Instrukcja obsługi Jednostopniowy regulator temperatury RTSZ-4 Instrukcja obsługi listopad 2008 Strona 1 1 Zasada działania regulatora RTSZ 4 1.1 Typ A Zasadę działania termostatu dla typu pracy A obrazuje poniższy wykres:

Bardziej szczegółowo

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowae PN-EN :2002.

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowae PN-EN :2002. Deklaracja zgodności 4/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-23 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech - 1 - ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx23

Sterownik Pracy Wentylatora Fx23 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx23 z czujnikiem temperatury z programem chłodzenia Płynna regulacja obrotów wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora.

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania F 1.1 SSR

Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania F 1.1 SSR Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania F 1.1 SSR 1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. - Wszelkich podłączeń i zmiany należy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. S P - 05 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA CE 2 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP 05 3 7 4 1 2 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-26 Obsługa pompy c.o., cwu, dmuchawy wersja v9

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-26 Obsługa pompy c.o., cwu, dmuchawy wersja v9 www.iesterowniki.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-26 Obsługa pompy c.o., cwu, dmuchawy wersja v9 INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Żeromskiego 26 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@iesterowniki.eu

Bardziej szczegółowo

IE-70 ver INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. Z PODAJNIKIEM.

IE-70 ver INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. Z PODAJNIKIEM. www.iesterowniki.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA O. Z PODAJNIKIEM IE-70 ver 0.0.4 INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Żeromskiego 26 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@iesterowniki.eu

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 101/2013

TECH. Deklaracja zgodności nr 101/2013 ST-322 TECH Deklaracja zgodności nr 101/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-322 230V, 50Hz, spełnia

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015 ST-361 Instrukcja obsługi ST-361 TECH Deklaracja zgodności nr 158/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP - 1 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. Włączenie (przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 59/2012

Deklaracja zgodności nr 59/2012 TECH -1- ST-427i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 59/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania instalacji solarnej

Instrukcja użytkowania instalacji solarnej Instrukcja użytkowania instalacji solarnej Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-51

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-51 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-51 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 7 6 1 5 4 3 2 1. Ekran. 2. Przycisk sterujący parametrami

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.W.U. MR 01 CWU

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.W.U. MR 01 CWU P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo