Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach"

Transkrypt

1 Regulamin realizacji zadania: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w ramach zadania: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zwanego dalej Zadaniem. 2. Zadanie Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko realizowane jest przez Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie ul. Częstochowska 103, Piekoszów (beneficjenta zadania), 3. Zadanie realizowane jest na terenie miasta Kielce. 4. Czas realizacji Zadania: od r. do r. 5. Zadanie adresowane jest do dziesięciorga niepełnosprawnych rodziców z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego z minimum 3 powiatów oraz ich 10 dzieci w wieku 2 10 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności w rodzinie. 2 SŁOWNIK POJĘĆ 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: a. beneficjent/wnioskodawca Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie; b. zlecający Świętokrzyski Urząd Wojewódzki; c. zadanie zadanie Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko 2. Uczestnik zadania niepełnosprawny rodzic z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkały na terenie województwa świętokrzyskiego z minimum 3 powiatów oraz jego dziecko w wieku 2 10 lat zagrożony wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności w rodzinie. 3 CELE ZADANIA Cele realizacji zadania dla niepełnosprawnych rodziców: 1. Zachęcenie i wsparcie rodziców w wyznaczaniu sobie ważnych celów i ich osiągnięcia. 2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do autorefleksji i poszukiwania rozwiązań problemów w sobie. 3. Wydobycie nieuświadomionych przekonań i wzorców które mogą uniemożliwiać funkcjonowanie w roli rodzica. 4. Wsparcie w budowaniu rodziny o silnych fundamentach i bliskości. 5. Uświadomienie sensu poświęcania czasu dzieciom. 6. Przekazanie rodzicom wiedzy na temat rozwijania w dzieciach wiary w ich możliwości i przekonania o własnej skuteczności. 7. Zademonstrowanie efektywnych technik słuchania i mówienia, prowadzenia rozmów, wyrażania oraz akceptowania uczuć i emocji, zarówno swoich, jak i dzieci. 8. Prezentacja tego jak wykształcić w dzieciach wewnętrzne poczucie kontroli i sprawstwa, stabilności emocjonalnej oraz odpowiedzialności. 9. Zrozumienie i uzdrowienie bolesnych doświadczeń z dzieciństwa rodziców niepełnosprawnych wpływających na kształtowanie się osobowości dzieci. Cele realizacji zadania dla dzieci rodziców niepełnosprawnych: 1. Uwolnienie i odreagowanie nagromadzonych emocji. 2. Uzewnętrznienie świata przeżyć i odczuć dzieci.

2 3. Zaspokojenie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia, bycia rozumianym i docenianym. 4. Wzrost zdolności percepcyjno poznawczych, socjalizacji, uzewnętrzniania przeżyć i doznań. 5. Podniesienie poziomu samoakceptacji. 4 ZAKRES WSPARCIA 1. Wsparcie merytoryczne i metodyczne zostanie udzielone 10 rodzicom niepełnosprawnym oraz ich 10 dzieci w wieku 2,5-10 lat 2. Zajęcia dla rodziców i ich dzieci będą odbywać się od połowy maja do połowy października średnio dwa razy w miesiącu po dwie godziny w wynajętych salach w centrum Kielc dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogółem 40 godzin zajęć, 20 godzin zajęć dla dzieci i dwadzieścia godzin zajęć dla ich rodziców. Zajęcia dla rodziców, ogółem dwadzieścia godzin zegarowych zajęć będzie prowadzić wykwalifikowany coach rodzicielski. Tematyka zajęć obejmować będzie: przekazanie wiedzy na temat rozwijania w dzieciach wiary w ich możliwości (5 godz.), zademonstrowanie efektywnych technik słuchania i mówienia oraz wyrażania i akceptowania uczuć i emocji zarówno swoich jak i dzieci (5 godz.), nauczenia wykształcania w dzieciach wewnętrznego poczucia kontroli i sprawstwa, stabilności emocjonalnej oraz odpowiedzialności (5 godz.), prezentację metod wsparcia dziecka w byciu człowiekiem niezależnym świadomym siebie i swojego potencjału (5 godz.). Zajęcia z rodzicami prowadzone będą metodą coachingu rodzicielskiego, który przynosi pozytywne efekty w krótkim czasie. 3. Równolegle w tym samym czasie w tych samych godzinach będą odbywać się zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci rodziców niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone będą metodami odpowiednimi dla grupy wiekowej z użyciem: pokazu, obserwacji, eksperymentowania, terapii plastycznej z chromo terapią, muzykoterapii, bajkoterapii, terapii zajęciowej (terapii poprzez wykonywanie określonych zajęć i prac ręcznych) i innych metod praktycznego działania. Zajęcia dla dzieci zakończą się indywidualnymi (godzinnymi) rozmowami każdego z rodziców z arteterapeutą podczas których podzieli on się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zachowań dzieci. Prowadzących zajęcia wspierać będzie wolontariusz który zapewni: obsługę techniczną zajęć, wsparcie w opiece nad dziećmi oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w funkcjonowaniu w nowym środowisku. 4. Szkolenia będą odbywały się w Kielcach lub innej miejscowości na terenie województwa świętokrzyskiego w zależności od potrzeb uczestników zadania 5 UCZESTNICY PROJEKTU 1. Rekrutacja do Zadania będzie odbywać się na podstawie Regulaminu Rekrutacji w ramach zadania Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko 6 ZASADY MONITORINGU 1. Zakwalifikowani Uczestnicy Zadania podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 2. Każdy rodzic uczestnika Zadania zobowiązany jest do wypełnienia ankiety przed i po przeprowadzeniu warsztatów monitorującej realizację celów Zadania. 3. Monitoring Zadania będzie prowadzony przez cały okres realizacji Zadania poprzez analizę harmonogramu, postępu rzeczowego i finansowego oraz Planu ewaluacji i monitoringu realizacji zadania. Wskaźniki monitorowane będą poprzez potwierdzenia uzyskania usług, listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety oceniające. Uczestnicy będą monitorowani poprzez analizę dokumentacji rekrutacyjnej. Rezultaty związane z jakością i

3 efektywnością oraz ze zmianą świadomości monitorowane będą przez badanie porównawcze prowadzone przy rozpoczęciu i zakończeniu Zadania. 7 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 1. Uczestnicy zadania uprawnieni są do nieodpłatnego udziału w Zadaniu: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko. 8 ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika realizacji zadania w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 9 SKARGI I REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje i/lub skargi dotyczące rekrutacji powinny być składane w formie pisemnej w terminie do 5 dni od daty ogłoszenia listy uczestników zakwalifikowanych. do udziału w zadaniu. 2. Reklamacje i/lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres oraz podpis osoby rezygnującej jak również opis podstaw reklamacji i/lub skargi. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Wnioskodawcę w terminie 5 dni od dnia ich doręczenia do Biura zadania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnicy Zadania zostaną powiadomione pisemnie. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Kielce. 2. Uczestnicy Zadania u zobowiązani są do stosowania się do niniejszego regulaminu. 3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Wnioskodawcę. 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w projekcie należy do Fundacji na rzecz promocji zdrowia Puls w oparciu o stosowne dokumenty 5. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Zadania. Zatwierdził: Michał Gaweł Prezes Stowarzyszenia Pro Civitas w Piekoszowie

4 Regulamin rekrutacji do zadania: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko 1 POSTANOWIENIA OÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w ramach zadania: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko. współfinansowanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zwanego dalej Zadaniem. 2. Zadanie Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko realizowane jest przez Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie ul. Częstochowska 102, Piekoszów (beneficjenta zadania), 3. Zadanie realizowane jest na terenie miasta Kielce lub innej miejscowości na terenie województwa świętokrzyskiego. 4. Czas realizacji Zadania: od r. do r. 5. Zadanie adresowane jestdo dziesięciorga niepełnosprawnych rodziców z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego z minimum 3 powiatów oraz ich 10 dzieci w wieku 2 10 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności w rodzinie. 2 SŁOWNIK POJĘĆ 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: a. beneficjent/wnioskodawca Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie; b. zlecający Świętokrzyski Urząd Wojewódzki; c. zadanie zadanie Wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko 3. Uczestnik zadania niepełnosprawny rodzic z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkały na terenie województwa świętokrzyskiego z minimum 3 powiatów oraz jego dziecko w wieku 2 10 lat zagrożony wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności w rodzinie. 3 CELE ZADANIA Cele realizacji zadania dla niepełnosprawnych rodziców: 1. Zachęcenie i wsparcie rodziców w wyznaczaniu sobie ważnych celów i ich osiągnięcia. 2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do autorefleksji i poszukiwania rozwiązań problemów w sobie. 3. Wydobycie nieuświadomionych przekonań i wzorców które mogą uniemożliwiać funkcjonowanie w roli rodzica. 4. Wsparcie w budowaniu rodziny o silnych fundamentach i bliskości. 5. Uświadomienie sensu poświęcania czasu dzieciom. 6. Przekazanie rodzicom wiedzy na temat rozwijania w dzieciach wiary w ich możliwości i przekonania o własnej skuteczności. 7. Zademonstrowanie efektywnych technik słuchania i mówienia, prowadzenia rozmów, wyrażania oraz akceptowania uczuć i emocji, zarówno swoich, jak i dzieci. 8. Prezentacja tego jak wykształcić w dzieciach wewnętrzne poczucie kontroli i sprawstwa, stabilności emocjonalnej oraz odpowiedzialności. 9. Zrozumienie i uzdrowienie bolesnych doświadczeń z dzieciństwa rodziców niepełnosprawnych wpływających na kształtowanie się osobowości dzieci. Powyższe cele zostaną osiągnięte dzięki udziałowi w spotkaniach warsztatowocoachingowych prowadzonych przez psychologa, coacha rodzicielskiego

5 mającego doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Sposób przekazywania treści będzie dostosowany do potrzeb i możliwości wspieranych osób. Cele realizacji zadania dla dzieci rodziców niepełnosprawnych: 1. Uwolnienie i odreagowanie nagromadzonych emocji. 2. Uzewnętrznienie świata przeżyć i odczuć dzieci. 3. Zaspokojenie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia, bycia rozumianym i docenianym. 4. Wzrost zdolności percepcyjno poznawczych, socjalizacji, uzewnętrzniania przeżyć i doznań. 5. Podniesienie poziomu samoakceptacji. 4 ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW DO SZKOLEŃ 1. Organizację rekrutacji uczestników zadania prowadzi koordynator realizacji zadania. 2. Rekrutacja do udziału w zadaniu prowadzona jest z zachowaniem zasad polityki równych szans. 3. W procesie rekrutacji przyjmujemy system punktowy. 4. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w warsztatach, prowadzonych w ramach zadania, będą przyjmowane do dnia 15 maja 2015 roku. 5. Informacja o rekrutacji dostępna będzie: a. na stronie internetowej zadania:www.fundacjapuls.eu/projekty; b. w Biurze zadania mieszczącym się w siedzibie Fundacji na rzecz promocji zdrowia Puls ul. Wesoła 19/3, Kielce, oraz Siedzibie Stowarzyszenia Pro Civitas w Piekoszowie ul. Czarnowska 56, Piekoszów. 5 KRYTERIA NABORU 1. Uczestnikami warsztatów mogą byćrodzice z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkali na terenie województwa świętokrzyskiego lub dziecko takiej osobyw wieku 2 10 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności w rodzinie. 2. Rekrutacja będzie przebiegać w dwóch etapach: a. sprawdzenie zebranych zgłoszeń pod względem formalnym- kompletność dokumentów i wypełnienia; b. sprawdzenie pod względem kryteriów kwalifikowalności: bycie rodzicem z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałym na terenie województwa świętokrzyskiego lub dzieckiem takiej osoby w wieku 2 10 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności w rodzinie. 3. Rodzice dzieci zainteresowani udziałem w warsztatach powinny wypełnić: formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. Wydruk wersji papierowej możliwy jest ze strony zadania po wypełnieniu (wskazane jest zapisanie wygenerowanego pliku PDF z ww. dokumentami na dysku w celu archiwizacji). 4. Preferencje w naborze będą mieć rodzice z niepełnosprawnością sprzężoną (5 punktów) i schorzeniami specjalnymi (epilepsją, uszkodzeniem narządu wzroku, całościowym zaburzeniem rozwojowym, chorobami psychicznymi 5 punktów), uprawnieni do korzystania ze świadczeń ośrodków pomocy społecznych innych niż zasiłek pielęgnacyjny 5 punktów, osoby niezatrudnione 5 punktów. 5. W procesie rekrutacji udział wezmą tylko te osoby które dostarczą w formie papierowej kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne.

6 6. Koordynator zadania oraz Zarząd Stowarzyszenia dokona weryfikacji złożonych dokumentów zgodnie z kryteriami rekrutacji oraz podejmie decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w zadaniu. 7. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zadaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu: 6 ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIE 1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: a. dostarczenie wydruku wypełnionego formularza zgłoszeniowego do w/w miejsc w formie papierowej; b. weryfikacja złożonych dokumentów; c. selekcja kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej; d. sporządzenie listy uczestników zadania. 2. Przystąpienie do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur. 3. Po przeprowadzonych zajęciach każde dziecko otrzyma dyplom małego ratownika. 4. Rodzic / opiekun prawny dziecka Uczestnik Zadania ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie z powodów losowych. Rezygnację należy zgłosić pisemnie z miesięcznym wyprzedzeniem w Biurze Projektu. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uczestnik Zadania zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 2. Zgodnie z wymogami Uczestnicy zadania podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach zadania. 3. Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, informując o tym fakcie wszystkich Uczestników Zadania. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz wątpliwościach interpretacyjnych decyzję podejmuje Koordynator zadania. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku. Zatwierdził: Michał Gaweł Prezes Stowarzyszenia

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zaproszenie. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań, 05 maja 2014 r. Zaproszenie Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert w konkursie na stanowisko edukatora w

Bardziej szczegółowo