Składając już na samym wstępie najserdeczniejsze. prof. Jerzy Buzek. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. The President of the European Parliament

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Składając już na samym wstępie najserdeczniejsze. prof. Jerzy Buzek. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. The President of the European Parliament"

Transkrypt

1 Słowo wstępne EDITORIAL Photo EP prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego The President of the European Parliament Drodzy przedsiębiorcy, Szanowni państwo, Składając już na samym wstępie najserdeczniejsze gratulacje wybitnym laureatom tegorocznej XIX edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji chciałbym wyraźnie podkreślić przede wszystkim ogromną rolę, jaką odegrali w kształtowaniu krajobrazu gospodarczego, społecznego i kulturalnego ostatnich lat nie tylko w województwie śląskim, ale i całym kraju. Z ogromną radością, wyrazami wdzięczności i szczerego podziwu składam na Wasze ręce także podziękowania za codzienną ciężką i wymagającą wyrzeczeń pracę, zaangażowanie i determinację, z jaką kreujecie każdego dnia naszą nowoczesną Ojczyznę. To głównie dzięki Waszej aktywności i wierze, dzięki Waszym umiejętnościom i kompetencjom, Polska jest silnym i liczącym się w całej Europie krajem. Uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji niech będzie więc naszym wspólnym świętem świętem radości z osiąganych wyników, realizowanych celów, świętem przezwyciężenia światowego kryzysu i zachowania stabilności Dear Entrepreneurs, Ladies and Gentlemen, Expressing already at the beginning my heartfelt congratulations to the eminent Laureates of this year s 19th edition of Laurels of Abilities and Competence, I would like to underline clearly first of all the tremendous role which they have performed in shaping our economic, social and cultural landscape, not only in our region but also throughout Poland. With a great joy, words of gratitude and sincere admiration, I would like to place at your hands also my thanks for your hard daily work, for your sacrifices, for your dedication and determination, with which you create out modern Homeland. It is mainly due to your activity and your faith in what you are doing, to your abilities and competences, that Poland is today a strong and important country in Europe. The ceremony of giving the Laurels of Abilities and Competence should be our common holiday holiday of joy at the achieved results, attained goals, the holiday at overcoming the global economic crisis and preservation of stability of the SŁOWO WSTĘPNE 1 E D I T O R I A L

2 polskiej gospodarki. Każdy przejaw docenienia i nagradzania za wysiłki włożone w dzisiejszy obraz Polski, godny jest najwyższego uznania i wsparcia. Dziś śmiało można powiedzieć, że możemy stać się przykładem dla całej Europy, a oczy przedstawicieli jej Państw, powinny być zwrócone ku tegorocznym Laureatom Laurów, jako doskonałym przykładom polskiego talentu, rzetelności, determinacji i wiary w sens swojej pracy, które pozwoliły Polsce uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego. Dziś, Polska stoi przed ogromną szansą dołączenia do czołowych państw Unii Europejskiej. Uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji otwiera rok 2011, rok przełomowy i niezwykle dla naszego kraju ważny. To teraz bowiem Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej. Polityka wschodnia i basenu Morza Bałtyckiego, bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność i modernizacja gospodarki unijnej, koncepcja dalszego rozszerzania Unii i połączenia tego rozszerzenia z rzeczywistą, głęboką integracją to są główne wyzwania polskiej prezydencji, w realizacji których ogromną rolę do odegrania mają przedsiębiorcy. To dla nas wielka szansa zaprezentowania swoich atutów, umiejętności i kompetencji, otwartości na współpracę, pomysłowości i nowoczesnego oblicza. To także doskonały sprawdzian dla nas samych, dla naszej państwowości i demokracji oraz unikatowa możliwość rozwoju i zdobycia wielu ciekawych doświadczeń. Raz jeszcze serdecznie gratuluję wszystkim wspaniałym Laureatom XIX edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji oraz życzę nam wszystkim, Polsce i Europie, abyśmy pomyślnie zdali tegoroczny ważny egzamin. Polish economy. Each sign of appreciation of human efforts put in the present image of Poland and awarding them is worthy of admiration and support. Today, we may confidently become an example for the whole Europe and the eyes of representatives of its states should be turned to this year s Laureates, as excellent examples of Polish talents, reliability, determination and belief in the sense of their work, which allowed our country to avoid many unpleasant consequences of the global economic crisis. Today, Poland is facing a tremendous chance of joining the leading EU member states. The ceremony of giving the Laurels of Abilities and Competence opens the year 2011, the crucial year, extremely important for our country. Poland takes this year presidency of the European Union. The eastern policy, the policy of the Baltic Sea basin, energy security, competitiveness and modernisation of the EU economy, concept of further enlargement of the Union and combination of this enlargement with the real, deep integration these are the main challenges facing the Polish presidency, which may be met with a great role played by Polish entrepreneurs. It is a great opportunity for them to present their chief assets, abilities and competence, openness to cooperation, their inventiveness and a modern image. It is also a perfect test for ourselves, for our statehood and democracy and a unique possibility of further development and of acquiring many, new, interesting experiences. I would like to congratulate once more all our Laureates of the 19th edition of the Laurels of Abilities and Competence. I wish all of us, Poland and Europe to pass successfully this year s very important exam. SŁOWO WSTĘPNE 2 E D I T O R I A L

3 Słowo wstępne EDITORIAL Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski Governor of the Province of Silesia Laur już od czasów starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu jest symbolem zwycięstwa i chwały. U nas, na Śląsku od dziewiętnastu lat kiedy to po raz pierwszy Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała Laury Umiejętności i Kompetencji, stał się również symbolem uhonorowania wybitnych osobowości świata kultury, polityki i biznesu. Przyznawane śląskie wawrzyny są już tradycją naszego regionu oraz na trwałe wpisały się w polską rzeczywistość. Od lat przyglądam się i kibicuję tej inicjatywie, która honoruje postaci nieprzeciętne oraz firmy i instytucje wspierające rozwój gospodarki rynkowej, wyróżniające się wysoką jakością oferowanych usług, czy tworzące pozytywny wizerunek przedsiębiorcy. Bogatą historię nagrody tworzą wybitni laureaci oraz ich sukcesy i osiągnięcia. Cieszę się, że dzięki Laurom promuje się ideę przedsiębiorczości oraz ludzi, którzy, osiągając ogromny sukces gospodarczy, są chętni do dzielenia się doświadczeniami i wspierają inicjatywy lokalne. Jestem przekonany, że spośród wielu prestiżowych polskich nagród przyznawanych za aktywny udział w rozwoju gospodarki, najbarwniej na Śląsku rozkwitły Laury Umiejętności i Kompetencji, tworząc panteon osobistości o niekonwencjonalnym oraz niezaprzeczalnym autorytecie. The laurel became already in the ancient Greek and Roman times a symbol of victory and glory. In our Silesian region, for nineteen years when the Regional Chamber of Commerce and Industry in Katowice awarded the first Laurels of Abilities and Competence it has also become a symbol of honouring outstanding personalities from the world of culture, politics and business. The awarded Silesian laurels have become already a tradition of our region and have found their lasting place in the Polish reality. I have been watching and supporting this initiative, which honours outstanding personalities, companies and institutions, which support development of market economy and distinguish themselves by a high quality of offered by services or create a positive image of entrepreneurs. The rich history of this award has been created by eminent laureates, their successes and achievements. I am happy that the Laurels promote the idea of entrepreneurship and promote people who enjoy tremendous business successes and are ready to share their experiences and to support local initiatives. I am convinced that among many prestigious Polish awards granted for active participation in the development of economy, the Laurels of Abilities and Competence have been blooming in the most colourful way, creating thus a pantheon of personalities of unconventional and undeniable standing. SŁOWO WSTĘPNE 3 E D I T O R I A L

4 Słowo wstępne EDITORIAL Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Governor of the Opole Region Szanowni Państwo, Laury Umiejętności i Kompetencji należą do najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w Polsce, które na trwałe wpisały się już w rzeczywistość społeczno gospodarczą Śląska. Cechą charakterystyczną tego wyróżnienia jest uhonorowanie liderów przemian i autorytetów, którzy torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej i budują pozycję Śląska w kraju oraz Polski w świecie. Docenienie wartości pracy wyróżnionych ukazuje wzory godne naśladowania i jest zachętą do wysiłku na rzecz dobra powszechnego. Laury Umiejętności i Kompetencji to tradycja honorowania wysiłku ludzi wyjątkowych, których zaangażowanie i pracowitość przynoszą naszemu regionowi cywilizacyjny postęp. Trzeba podkreślać, że nowoczesną rzeczywistość Śląska kreują wybitne, niebanalne osobowości, zespoły profesjonalistów oraz autorytety życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego są lokomotywami postępu cywilizacyjnego. Zauważanie i nagradzanie tych osób za osiągnięty sukces ma olbrzymie znaczenie społeczne i buduje świat wartości oraz regionalnej tożsamości. Ważna jest też współpraca województw opolskiego i śląskiego przy przyznawaniu Laurów stanowi to dobry obyczaj i cenny przykład dla innych regionów. Nagroda ta buduje prestiż środowisk gospodarczych w społeczeństwie, stanowi promocję znaczenia przedsiębiorczości, roli firm oraz gospodarki rynkowej. Dear Ladies and Gentlemen, The Laurels of Abilities and Competence belong to the most prestigious prizes awarded in Poland and they have found already their lasting place in the social and economic reality of the Silesian region. The characteristic feature of this award is the fact that it aims at honouring leaders of the transformation and respected authorities who clear the way for a modern market economy and who build up the position of the Silesian region in Poland and the position of Poland in the world. Appreciation of the value of work carried out by the awarded persons shows the patterns worth following and encourages other people to take efforts for the common good. The Laurel of Abilities and Competence it is a tradition to honour endeavours made by exceptional people, whose dedication and diligence bring to our region economic and human progress. It has to be underlined that a modern reality of the Silesian region is created by outstanding and remarkable personalities and teams of outstanding professionals they are the driving force of the progress. Discerning and awarding these people for the successes achieved by them has a tremendous social significance and builds up the world of values and regional identity. Also cooperation of the Opole and Silesian regions in awarding the Laurels is very important it constitutes a good tradition and a valuable example for other regions. This award builds up prestige of business circles, it promotes significance of entrepreneurship, the role of companies and of the whole market economy. SŁOWO WSTĘPNE 4 E D I T O R I A L

5 Słowo wstępne EDITORIAL Małgorzata Mańka- -Szulik Prezydent Zabrza Mayor of Zabrze Nauka i technika zmieniają Zabrze Science and technology change Zabrze Szanowni Państwo, Już po raz dziewiętnasty Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są nieprzeciętnym osobom oraz wyróżniającym się firmom, organizacjom i instytucjom. Wszyscy nagrodzeni charakteryzują się aktywnością i pasją, to eksperci w swoich dziedzinach. Dzięki licznym inicjatywom i zaangażowaniu skutecznie włączają się w rozwój gospodarki rynkowej, nauki czy kultury. Działają na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Mają tym samym wpływ na kształtowanie wizerunku naszych miast. W 2010 roku obchodziliśmy dwudziestą rocznicę reformy samorządu terytorialnego. Nie mam wątpliwości, że podstawą dzisiejszych sukcesów naszych małych Ojczyzn były właśnie te przemiany, które wyzwoliły potencjał społeczeństwa. Wszyscy pamiętamy pierwsze demokratyczne wybory do samorządów, które odbyły się w 1990 roku. Dzięki odrodzeniu samorządności ludzie stali się odpowiedzialni za swoją dzielnicę, ulicę i dom. Minione 20 lat to czas wielkich nadziei i podej- Dear Ladies and Gentlemen, It is already 19th time when the Laurels of Abilities and Competence are granted to outstanding persons and companies, organisations and institutions. All the awarded persons are noted for their activity and passion and they are experts in their domains. Due to numerous initiatives and their involvement, they effectively join in the development of market economy, science and culture. They contribute to creation of civil society, influencing thus the shape of our towns. In 2010, we celebrated the 20th anniversary of the reform of local and regional administration. I have no doubt that these changes, which triggered the potential of the community, constituted a base for today s successes of small homelands. We all remember the first election to the local administration bodies, which took place in Due to the revival of the idea of self-rule, people began to feel responsible for their housing district, their street and their house. The elapsed 20 years it was a time of great hope and a time of coping with great chal- SŁOWO WSTĘPNE 5 E D I T O R I A L

6 mowania wyjątkowych wyzwań. Zaangażowanie wielu ludzi przyniosło ważne dla nas reformy. Mogliśmy je wdrażać także w naszym regionie. Warto pamiętać, że czas ten to nie tylko rozwój samorządu terytorialnego, ale także gospodarczego reprezentującego środowisko przedsiębiorców. Dzięki działalności izb gospodarczych, zrzeszających przedstawicieli branży wytwórczej, handlowej, budowlanej bądź usługowej, nasze miasta mogą się efektywniej rozwijać i stwarzać ciekawe oferty dla inwestorów. Wyrażam wdzięczność wszystkim Państwu skupionym wokół samorządów gospodarczych również za upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Niezwykle ważna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną na rzecz wymiany doświadczeń i budowania dobrych praktyk we wzajemnych relacjach, jak również wspieranie firm w działaniach na rzecz odpowiedzialności społecznej. Na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych większość ważnych decyzji podejmuje się po konsultacji z samorządem gospodarczym. Dlatego też tak ważne jest istnienie silnego przedstawicielstwa przedsiębiorców, które jest apolityczne, broni respektowania kodeksu etycznego w gospodarce, a równocześnie dba o interesy ludzi przedsiębiorczych. Chodzi o samorząd gospodarczy, który jest nie tylko odpowiednim partnerem do rozmów z rządem i administracją lokalną, ale również kreatorem pozytywnych zjawisk i współautorem inicjatyw ustawodawczych. Zabrzański samorząd terytorialny, wychodząc naprzeciw osobom, przedsiębiorstwom i instytucjom ukierunkowanym na rozwój tworzy warunki inwestycyjne oraz daje możliwość wymiany doświadczeń służącej lepszemu poznaniu potencjału naszego miasta. Pomaga w tym działalność rady gospodarczej przy prezydencie Zabrza. Zakresem działań obejmuje ona problematykę strategii rozwoju, jego aktywizacji gospodarczej oraz wykorzystania lokalnego potencjału przy realizacji zadań na rzecz miasta. Przykładem naszej dobrej współpracy są liczne spotkania, panele dyskusyjne, konferencje. Jedną z takich inicjatyw była organizowana niedawno w wspólnie z Politechniką Śląską konferencja Nauka i technika zmieniają Zabrze. Do udziału w niej zaprosiliśmy przedstawicieli najbardziej znaczących ośrodków umiejętnie zarządzanych i posiadających kompetentną kadrę. Wśród nich znalazły się m.in.: lenges. Involvement of many people brought about important for us reforms. We could also implement them in our region. It is worth remembering that this time meant not only development of the idea of local self-rule but also development of economic autonomy which represented business environment. Due to the operation of the chambers of commerce and industry, which associate representatives of manufacturing, trading, construction and service sectors, our towns may develop more effectively and may provide attractive offers for investors. I would like to express my gratitude to all of you associated in business organisations, also for dissemination of the principles of business ethics. Cooperation between NGOs and public administration is extremely important, as it enables exchange of experiences and building up good practices in mutual relations, as well as support for the companies which implement the idea of social responsibility. In the Western European countries and in the USA, a majority of important decisions is taken after consultations with autonomous business organisations. That is why, it is so important to have a strong representation of businessmen, which is apolitical, defends observance of the ethical code in the economy and at the same time takes care of interests of enterprising businessmen. It is the question of an autonomous business organisation which is not only a proper partner for negotiations with the government and local administration but also a creator of positive trends and co-author of legislative initiatives. Local administration in Zabrze, trying to meet the needs of persons, enterprises and institutions focused on the development, provides investment conditions and opens a possibility to exchange experiences which allows to learn better the potential of our town. It is assisted by operation of the economic council at the Mayor s office in Zabrze. The range of its activities covers the issues connected with the development strategy, stimulation of business and use of the local potential for carrying out town development. This good cooperation may be seen at various meetings, discussion panels, conferences. One of such initiatives was organised some time ago together with the Silesian Technical University conference Science and technology change Zabrze. We invited to this conference representatives of the leading centres properly managed which have competent staff. Some of them, we would like to mention below: SŁOWO WSTĘPNE 6 E D I T O R I A L

7 Śląskie Centrum Chorób Serca wysokospecjalistyczny ośrodek klinicznonaukowy, zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób serca, płuc i naczyń u dorosłych i dzieci. W Centrum wykonuje się pełny profil kardiologicznych zabiegów diagnostycznych i leczniczych oraz wszystkich typów operacji kardiochirurgicznych wykonywanych w chwili obecnej na świecie. Podstawową techniką diagnostyki kardiologicznej są badania inwazyjne wykonywane w Pracowni Hemodynamiki, która wyposażona jest w najnowocześniejszą aparaturę cyfrową. W jednostce prowadzony jest najszerszy w Polsce program transplantacji serca i płuc, a także jeden z większych w Europie programów leczenia niewydolności krążenia. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi utworzona została w 1991 r. w Zabrzu, przyjęła za cel wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w leczeniu zagrożonego serca. We własnym Instytucie Protez Serca prowadzi badania naukowe i prace wdrożeniowe związane ze sztucznym sercem, biologicznymi protezami zastawek serca, robotem chirurgicznym oraz bioinżynierią tkankową wykorzystywaną w celach leczniczych. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu jest państwową jednostką badawczorozwojową. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie techniki i aparatury medycznej, przystosowywanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz ich upowszechniania w celu kreowania i rozwijania zaawansowanych technologii dla ochrony zdrowia. Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA największy polski producent kombajnów ścianowych, jeden z liderów grupy KOPEX SA Specjalizują się w produkcji kombajnów ścianowych, świadczeniu usług i wynajmie maszyn dla górnictwa wraz z całodobowym serwisem. Firma zajmuje znaczącą pozycję na rynkach zagranicznych. Głównymi kierunkami eksportu kombajnów ścianowych są Rosja, Republika Czeska, Rumunia, Chińska Republika Ludowa oraz Australia. W zakresie usług kooperacyjnych firma współpracuje z Niemcami, Austrią i Republiką Czeską. Grupa Powen-Wafapomp SA największy w Polsce producent pomp przemysłowych. To nowoczesna firma o polskim kapitale, ze stabilną pozycją na rynku, ponad stuletnimi tradycjami Silesian Centre for Heart Diseases highly specialised medical and scientific centre, which deals with diagnosis and treatment of heart, lungs and vascular diseases in children. The Centre carries out the full range of cardiologic diagnostic and treatment procedures and all types of cardiosurgical operations encountered now throughout the world. The basic cardiologic diagnostic technique consists in invasive examination carried out in the Haemodynamic Laboratory, which is equipped with the latest digital facilities. The Centre carries out the widest in Poland programme of heart and lungs transplanting and also one of the widest in Europe programmes of treatment of circulatory insufficiency. Zbigniew Religa Foundation for Development of Cardiosurgery created in Zabrze in 1991, took as its aim implementation into the hospital practice modern techniques and technologies in heart treatment. In their own Institute of Heart Prosthesis, the Foundation runs research and implementation studies connected with the idea of artificial heart, surgical robots and tissue bioengineering used in medical treatment. Institute of Medical Technology and Equipment ITAM in Zabrze it is a state research and development unit. The Institute deals with research and development works within the field of medical technology and equipment, accommodation of the results to their practical application and dissemination of these achievements in order to create and develop advanced technologies within the health service. Zabrze Mechanical Plant SA the biggest Polish manufacturer of mining cutters-loaders, one of the leading companies in the Group KOPEX S.A. The company is specialised in manufacturing cutters-loaders for the coal industry and it also provides services, rents out machinery for coal mining with around-the-clock service. The company has also a stable and firm position on foreign markets and exports its products mainly to Russia, the Czech Republic, Rumania, China and Australia. The company cooperates also with similar companies in Germany, Austria and the Czech Republic. Group Powen-Wafapomp SA the biggest one in Poland manufacturer of industrial pumps. It is a modern company with Polish capital and stable position on the market, over one hundred years SŁOWO WSTĘPNE 7 E D I T O R I A L

8 i bogatym doświadczeniem. Dostarcza urządzenia do elektrowni, elektrociepłowni, hut, kopalń (około 90% pomp w polskich kopalniach pochodzi z tej firmy), a także zakładów chemicznych i petrochemicznych, cukrowni, zakładów wodociągowych i wielu innych odbiorców. Mostostal Zabrze podstawowym zakresem działalności tej spółki jest kompleksowe wykonawstwo obiektów oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych w ramach szeroko rozumianej branży przemysłowej, energetycznej, obiektów ochrony środowiska, użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury komunikacyjnej. Ponadto firma oferuje liczne prace specjalistyczne. Za granicą przedsiębiorstwo koncentruje się na podwykonawstwie robót specjalistycznych głównie w branży energetycznej, hutniczej i mostowej w następujących krajach: Niemcy, Holandia, Szwecja, Belgia, Dania, Norwegia, Wielka Brytania, Francja i Republika Czeska. Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA rocznie wytwarza ponad milion ton najwyższej jakości koksu w trzech centrach produkcyjnych. W koksowni Jadwiga produkowany jest koks niskofosforowy i łamany, których tradycyjnymi rynkami zbytu są: Słowacja, Czechy, Austria i Niemcy. W koksowni Radlin produkowany jest koks wielkopiecowy i odlewniczy. Jego odbiorcą jest hutnictwo żelaza i stali w Europie Zachodniej i Środkowej. Koksownia Dębieńsko produkuje wysokiej jakości koks opałowy z przeznaczeniem na rynek krajowy. Ponad połowa rocznej produkcji koksu jest umieszczana na rynkach zewnętrznych takich, jak Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry a nawet Francja i Holandia. Wszystkie te instytucje, organizacje i firmy są wizytówkami Zabrza. To dzięki nim możemy rozwijać potencjał miasta oraz podejmować szereg inicjatyw o charakterze strategicznym. Takich podmiotów i wyjątkowych osobistości w naszym regionie i kraju jest wiele. Od 19 lat Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz z Kapitułą Laurów wyróżnia niezwykłych ludzi, którzy słyną ze szczególnych umiejętności i cenionych kompetencji. Serdecznie gratuluję wszystkim tegorocznym laureatom. Niech to wyróżnienie inspiruje Państwa do dalszych efektywnych działań. tradition and rich experiences. They deliver their equipment to power plants, heat and power generating plants, steelworks, coal mines (about 90% of pumps in the Polish coal mines comes from this company), and also to chemical and petrochemical plants, sugar plants, waterworks and to many other customers. Mostostal Zabrze the core business of this company it is comprehensive contracting of buildings and subcontracting of special works, within widely understood industrial sectors, environmental protection facilities, public utility buildings and transport infrastructure. Moreover, the company offers various specialised works. In its works carried out abroad, the company operates mainly as subcontractor of specialised works for power industry, steelworks and bridge construction in Germany, the Netherlands, Sweden, Belgium, Denmark, Norway, UK and the Czech Republic. Coking Plant "Zabrze" SA produces annually more than one million tons of the highest quality coke in three production centres. The coking plant Jadwiga produces low-phosphorus coke and broken coke for its traditional markets in Slovakia, the Czech Republic, Austria and Germany. The coking plant Radlin produces blast furnace coke and foundry coke. This coke is consumed by steel and iron industry in Western and Central Europe. The coking plant Dębieńsko produces high quality domestic coke for the Polish market. More than half of the total production is exported to such countries as Austria, Germany, the Czech Republic, Slovakia, Hungary and even France and the Netherlands. All these institutions, organisations and companies are showpieces of Zabrze. Due to them, we may develop potential of our town and undertake numerous strategic initiatives. We have a lot of such organisations and outstanding persons in our region and throughout the country. For 19 years, the Regional Chamber of Commerce and Industry in Katowice, together with the Order of Laurels has been awarding extraordinary personalities who are famous for their particular abilities and high competences. I would like to congratulate all Laureates from this year. I hope that this award will inspire you to further effective endeavours. SŁOWO WSTĘPNE 8 E D I T O R I A L

9 Słowo wstępne EDITORIAL Tadeusz Donocik Przewodniczący Kapituły Laurów Chairman of the Order of Laurels Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Vice-President of the Polish Chamber od Commerce Szanowni Państwo, Z niezmienną od lat radością i ogromną satysfakcją, przekazuję Państwu kolejne wydawnictwo podsumowujące XIX edycję Laurów Umiejętności i Kompetencji. Uroczystość wręczenia laurów, jak co roku, zgromadziła wielu wybitnych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki, kultury i sztuki oraz najprężniej rozwijające się firmy i instytucje naszego regionu. Na kartach tego wydawnictwa znajdziecie Państwo sylwetki tegorocznych laureatów, które w niewielkim tylko skrócie odzwierciedlają ich rolę i znaczenie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz nowoczesnego oblicza Polski w Europie i świecie. Im wszystkim powinniśmy być wdzięczni za poświęcenie i trud, z jakim codziennie wykonują swoją pracę na rzecz lepszego jutra nas wszystkich. Tę wdzięczność, a zarazem słowa uznania i najserdeczniejsze gratulacje przekazuję za pośrednictwem tego wydawnictwa. Miniony rok 2010 przyniósł ze sobą kilka trudnych sprawdzianów dla naszego kraju. Katastrofa Dear Ladies and Gentlemen, With an unchanging joy and great satisfaction, I pass to you a successive publication, which summarizes the 19th edition of the Laurels of Abilities and Competence. The ceremony of granting the Laurels has gathered, as every year, many outstanding representatives of the world of politics, economy, science, culture and arts and the most thriving companies and institutions from our region. On the following pages you will find the profiles of this year s Laureates, which in a short way reflect their role and significance in building up a civil society, development of knowledge-based economy and of a modern image of Poland in Europe and in the world. We owe all of them our gratitude for their dedication and hardship with which they work every day for our common good and for the better future. I would like to express this gratitude, together with our words of recognition and heartfelt congratulations, through this publication. The passed away year 2010 provoked several difficult tests for our country. The plane crash at Smolensk, its social consequences and further political changes, still lasting although not so deep SŁOWO WSTĘPNE 9 E D I T O R I A L

10 pod Smoleńskiem, jej społeczne skutki, późniejsze polityczne przemiany i trwające wciąż, choć już z mniejszą siłą spowolnienie gospodarcze, wymagały od nas ciągłej obserwacji i mądrych reakcji na zmieniającą się wokół rzeczywistość. Gdy 10 kwietnia usłyszeliśmy o tragicznym locie prezydenckiego samolotu, nie było osoby, która nie przystanęła choćby na chwilę i nie zadała sobie pytania Dlaczego?. Znaleźliśmy się w ogromnie trudnej sytuacji, nasze codzienne sprawy, zajęcia i zmagania zeszły na dalszy plan. Głęboki żal, poczucie ogromnej straty i pustki, jaki towarzyszył nam przez długie tygodnie, pozostawi na trwale w każdym z nas wyraźną rysę. W katastrofie pod Smoleńskiem zginęli bowiem nie tylko przedstawiciele elity społeczno-politycznej Polski, dostojnicy duchowni, wybitni dowódcy wojskowi zginęli ludzie nam bliscy, których znaliśmy, z którymi wielokrotnie spotykaliśmy się, mieliśmy okazję debatować na wiele ważnych dla naszego kraju tematów. Były wśród nich także nasze Laureatki Platynowych Laurów Umiejętności i Kompetencji Pro Publico Bono, które dziś chcemy wspomnieć Krystyna Bochenek oraz Grażyna Gęsicka. Te wybitne kobiety poprzez swoje postawy, wybory życiowe, ogromną determinację i profesjonalizm zajęły w naszej pamięci miejsce szczególne. Nie sposób nie wspomnieć tu jeszcze dwóch wybitnych postaci, także naszych Laureatów, którzy odeszli od nas w minionym roku światowej sławy artystę, wspaniałego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego oraz prawdziwego męża stanu i wybitnego Ślązaka Wilibalda Winklera. Chylimy czoła przed ich niezłomnymi postawami i dokonaniami całego ich życia. W obliczu tak ostatecznych i dramatycznych wydarzeń kłębi się w naszych głowach tysiące myśli i pytań o sens ludzkiego życia, tego, co robimy, nad czym pracujemy, kim jesteśmy i czy droga, którą wybraliśmy, jest właściwa? Nieustannie próbujemy znaleźć odpowiedzi na powracające wciąż pytania. Poszukując rozwiązań i podpowiedzi często znajdujemy je w różnych dziedzinach kultury poezji, muzyce, malarstwie czy teatrze, przez które przenika ludzkie doświadczenie. Dziś równie chętnie odnajdujemy odzwierciedlenie naszych codziennych problemów i dylematów w kinie, tam poszukujemy odpowiedzi na pytanie Jak żyć?. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że w tym roku Kapituła Laurów mogła uhonorować najważniejszym wyróżnieniem niekwestionowanego mistrza sztuki filmowej, any more economic slowdown, required from us continuous watching and wise reactions to the changing reality around us. When we learned on 10th April about the tragic flight of the presidential plane, there was nobody who would not stop for at least a while and would not asked himself Why?. We found ourselves in a tremendously difficult situation, our daily questions, interests and efforts were relegated to the background. Deep sorrow, the feeling of a tremendous loss and emptiness, which accompanied us for long weeks, will leave in each one of us a distinct trace. The tragedy at Smolensk took away from us not only representatives of the Polish social and political elite, outstanding clergymen, eminent military commanders but also people close to us, people whom we knew, whom we met many times, with whom we debated various issues important for our country. There were among them the Laureates of Platinum Laurels of Abilities and Competence Pro Publico Bono, whom we would like to recall today Krystyna Bochenek and Grażyna Gęsicka. These outstanding women, through their conduct, their way of life, fierce determination and professionalism have taken in our memory a particular place. We have to mention here also two outstanding personalities, our Laureates who passed away in the last year an artist of world renown, brilliant composer Henryk Mikołaj Górecki and a true statesman and prominent Silesian Wilibald Winkler. We nod down before them, before their indomitable attitudes and achievements of their whole lives. In the face of such ultimate and dramatic events, we have in our heads thousands of teeming thoughts and questions relating to the sense of human life, to this what we are doing, to this on which we are working, to what we are and whether the way we have chosen is the proper one? We are trying incessantly to find answers to constantly returning questions. While looking for solutions and hints, we quite often find them in various domains of culture in poetry, in music, in painting or in theatre, through which human experiences penetrate. Today, we would also like to find reflection of our daily problems and dilemmas in cinema, where we are looking for an answer to the question How should we live?. I am very happy and proud that this year, the Order of Laurels could honour with the highest award an unquestionable master of the art of cinema, a SŁOWO WSTĘPNE 10 E D I T O R I A L

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Corporate Social Responsibility REPORT List Prezesa zarządu // PRESIDENT's letter to shareholders Zmiany kreują nowe możliwości Changes are creating new possibilities

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych Centrum z widokiem na przyszłość 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych The Centre with a view over the future 1500 square metres of new conference rooms 2 011 jesień/autumn Spis treści Coraz szybsze tempo

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42.

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42. Dossier www.mttp.pl 51.8 mln inhabitants 11 languages 8 th largest producer of wine in the world 3 Nobel Peace Prize winners 49.5 years life expectancy Area: 1,219,090 km2 in2012 getting credit 11,375

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Forum on International Volunteering Service Volunteering for All Conference

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET centre for dialogue and analysis Dossier www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET / regionalna potęga na styku Europy i Azji Turkey Turcja Poland Polska CAN POLAND AND TURKEY CREATE A PARTNERSHIP

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo