Składając już na samym wstępie najserdeczniejsze. prof. Jerzy Buzek. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. The President of the European Parliament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Składając już na samym wstępie najserdeczniejsze. prof. Jerzy Buzek. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. The President of the European Parliament"

Transkrypt

1 Słowo wstępne EDITORIAL Photo EP prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego The President of the European Parliament Drodzy przedsiębiorcy, Szanowni państwo, Składając już na samym wstępie najserdeczniejsze gratulacje wybitnym laureatom tegorocznej XIX edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji chciałbym wyraźnie podkreślić przede wszystkim ogromną rolę, jaką odegrali w kształtowaniu krajobrazu gospodarczego, społecznego i kulturalnego ostatnich lat nie tylko w województwie śląskim, ale i całym kraju. Z ogromną radością, wyrazami wdzięczności i szczerego podziwu składam na Wasze ręce także podziękowania za codzienną ciężką i wymagającą wyrzeczeń pracę, zaangażowanie i determinację, z jaką kreujecie każdego dnia naszą nowoczesną Ojczyznę. To głównie dzięki Waszej aktywności i wierze, dzięki Waszym umiejętnościom i kompetencjom, Polska jest silnym i liczącym się w całej Europie krajem. Uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji niech będzie więc naszym wspólnym świętem świętem radości z osiąganych wyników, realizowanych celów, świętem przezwyciężenia światowego kryzysu i zachowania stabilności Dear Entrepreneurs, Ladies and Gentlemen, Expressing already at the beginning my heartfelt congratulations to the eminent Laureates of this year s 19th edition of Laurels of Abilities and Competence, I would like to underline clearly first of all the tremendous role which they have performed in shaping our economic, social and cultural landscape, not only in our region but also throughout Poland. With a great joy, words of gratitude and sincere admiration, I would like to place at your hands also my thanks for your hard daily work, for your sacrifices, for your dedication and determination, with which you create out modern Homeland. It is mainly due to your activity and your faith in what you are doing, to your abilities and competences, that Poland is today a strong and important country in Europe. The ceremony of giving the Laurels of Abilities and Competence should be our common holiday holiday of joy at the achieved results, attained goals, the holiday at overcoming the global economic crisis and preservation of stability of the SŁOWO WSTĘPNE 1 E D I T O R I A L

2 polskiej gospodarki. Każdy przejaw docenienia i nagradzania za wysiłki włożone w dzisiejszy obraz Polski, godny jest najwyższego uznania i wsparcia. Dziś śmiało można powiedzieć, że możemy stać się przykładem dla całej Europy, a oczy przedstawicieli jej Państw, powinny być zwrócone ku tegorocznym Laureatom Laurów, jako doskonałym przykładom polskiego talentu, rzetelności, determinacji i wiary w sens swojej pracy, które pozwoliły Polsce uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego. Dziś, Polska stoi przed ogromną szansą dołączenia do czołowych państw Unii Europejskiej. Uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji otwiera rok 2011, rok przełomowy i niezwykle dla naszego kraju ważny. To teraz bowiem Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej. Polityka wschodnia i basenu Morza Bałtyckiego, bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność i modernizacja gospodarki unijnej, koncepcja dalszego rozszerzania Unii i połączenia tego rozszerzenia z rzeczywistą, głęboką integracją to są główne wyzwania polskiej prezydencji, w realizacji których ogromną rolę do odegrania mają przedsiębiorcy. To dla nas wielka szansa zaprezentowania swoich atutów, umiejętności i kompetencji, otwartości na współpracę, pomysłowości i nowoczesnego oblicza. To także doskonały sprawdzian dla nas samych, dla naszej państwowości i demokracji oraz unikatowa możliwość rozwoju i zdobycia wielu ciekawych doświadczeń. Raz jeszcze serdecznie gratuluję wszystkim wspaniałym Laureatom XIX edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji oraz życzę nam wszystkim, Polsce i Europie, abyśmy pomyślnie zdali tegoroczny ważny egzamin. Polish economy. Each sign of appreciation of human efforts put in the present image of Poland and awarding them is worthy of admiration and support. Today, we may confidently become an example for the whole Europe and the eyes of representatives of its states should be turned to this year s Laureates, as excellent examples of Polish talents, reliability, determination and belief in the sense of their work, which allowed our country to avoid many unpleasant consequences of the global economic crisis. Today, Poland is facing a tremendous chance of joining the leading EU member states. The ceremony of giving the Laurels of Abilities and Competence opens the year 2011, the crucial year, extremely important for our country. Poland takes this year presidency of the European Union. The eastern policy, the policy of the Baltic Sea basin, energy security, competitiveness and modernisation of the EU economy, concept of further enlargement of the Union and combination of this enlargement with the real, deep integration these are the main challenges facing the Polish presidency, which may be met with a great role played by Polish entrepreneurs. It is a great opportunity for them to present their chief assets, abilities and competence, openness to cooperation, their inventiveness and a modern image. It is also a perfect test for ourselves, for our statehood and democracy and a unique possibility of further development and of acquiring many, new, interesting experiences. I would like to congratulate once more all our Laureates of the 19th edition of the Laurels of Abilities and Competence. I wish all of us, Poland and Europe to pass successfully this year s very important exam. SŁOWO WSTĘPNE 2 E D I T O R I A L

3 Słowo wstępne EDITORIAL Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski Governor of the Province of Silesia Laur już od czasów starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu jest symbolem zwycięstwa i chwały. U nas, na Śląsku od dziewiętnastu lat kiedy to po raz pierwszy Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała Laury Umiejętności i Kompetencji, stał się również symbolem uhonorowania wybitnych osobowości świata kultury, polityki i biznesu. Przyznawane śląskie wawrzyny są już tradycją naszego regionu oraz na trwałe wpisały się w polską rzeczywistość. Od lat przyglądam się i kibicuję tej inicjatywie, która honoruje postaci nieprzeciętne oraz firmy i instytucje wspierające rozwój gospodarki rynkowej, wyróżniające się wysoką jakością oferowanych usług, czy tworzące pozytywny wizerunek przedsiębiorcy. Bogatą historię nagrody tworzą wybitni laureaci oraz ich sukcesy i osiągnięcia. Cieszę się, że dzięki Laurom promuje się ideę przedsiębiorczości oraz ludzi, którzy, osiągając ogromny sukces gospodarczy, są chętni do dzielenia się doświadczeniami i wspierają inicjatywy lokalne. Jestem przekonany, że spośród wielu prestiżowych polskich nagród przyznawanych za aktywny udział w rozwoju gospodarki, najbarwniej na Śląsku rozkwitły Laury Umiejętności i Kompetencji, tworząc panteon osobistości o niekonwencjonalnym oraz niezaprzeczalnym autorytecie. The laurel became already in the ancient Greek and Roman times a symbol of victory and glory. In our Silesian region, for nineteen years when the Regional Chamber of Commerce and Industry in Katowice awarded the first Laurels of Abilities and Competence it has also become a symbol of honouring outstanding personalities from the world of culture, politics and business. The awarded Silesian laurels have become already a tradition of our region and have found their lasting place in the Polish reality. I have been watching and supporting this initiative, which honours outstanding personalities, companies and institutions, which support development of market economy and distinguish themselves by a high quality of offered by services or create a positive image of entrepreneurs. The rich history of this award has been created by eminent laureates, their successes and achievements. I am happy that the Laurels promote the idea of entrepreneurship and promote people who enjoy tremendous business successes and are ready to share their experiences and to support local initiatives. I am convinced that among many prestigious Polish awards granted for active participation in the development of economy, the Laurels of Abilities and Competence have been blooming in the most colourful way, creating thus a pantheon of personalities of unconventional and undeniable standing. SŁOWO WSTĘPNE 3 E D I T O R I A L

4 Słowo wstępne EDITORIAL Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Governor of the Opole Region Szanowni Państwo, Laury Umiejętności i Kompetencji należą do najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w Polsce, które na trwałe wpisały się już w rzeczywistość społeczno gospodarczą Śląska. Cechą charakterystyczną tego wyróżnienia jest uhonorowanie liderów przemian i autorytetów, którzy torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej i budują pozycję Śląska w kraju oraz Polski w świecie. Docenienie wartości pracy wyróżnionych ukazuje wzory godne naśladowania i jest zachętą do wysiłku na rzecz dobra powszechnego. Laury Umiejętności i Kompetencji to tradycja honorowania wysiłku ludzi wyjątkowych, których zaangażowanie i pracowitość przynoszą naszemu regionowi cywilizacyjny postęp. Trzeba podkreślać, że nowoczesną rzeczywistość Śląska kreują wybitne, niebanalne osobowości, zespoły profesjonalistów oraz autorytety życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego są lokomotywami postępu cywilizacyjnego. Zauważanie i nagradzanie tych osób za osiągnięty sukces ma olbrzymie znaczenie społeczne i buduje świat wartości oraz regionalnej tożsamości. Ważna jest też współpraca województw opolskiego i śląskiego przy przyznawaniu Laurów stanowi to dobry obyczaj i cenny przykład dla innych regionów. Nagroda ta buduje prestiż środowisk gospodarczych w społeczeństwie, stanowi promocję znaczenia przedsiębiorczości, roli firm oraz gospodarki rynkowej. Dear Ladies and Gentlemen, The Laurels of Abilities and Competence belong to the most prestigious prizes awarded in Poland and they have found already their lasting place in the social and economic reality of the Silesian region. The characteristic feature of this award is the fact that it aims at honouring leaders of the transformation and respected authorities who clear the way for a modern market economy and who build up the position of the Silesian region in Poland and the position of Poland in the world. Appreciation of the value of work carried out by the awarded persons shows the patterns worth following and encourages other people to take efforts for the common good. The Laurel of Abilities and Competence it is a tradition to honour endeavours made by exceptional people, whose dedication and diligence bring to our region economic and human progress. It has to be underlined that a modern reality of the Silesian region is created by outstanding and remarkable personalities and teams of outstanding professionals they are the driving force of the progress. Discerning and awarding these people for the successes achieved by them has a tremendous social significance and builds up the world of values and regional identity. Also cooperation of the Opole and Silesian regions in awarding the Laurels is very important it constitutes a good tradition and a valuable example for other regions. This award builds up prestige of business circles, it promotes significance of entrepreneurship, the role of companies and of the whole market economy. SŁOWO WSTĘPNE 4 E D I T O R I A L

5 Słowo wstępne EDITORIAL Małgorzata Mańka- -Szulik Prezydent Zabrza Mayor of Zabrze Nauka i technika zmieniają Zabrze Science and technology change Zabrze Szanowni Państwo, Już po raz dziewiętnasty Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są nieprzeciętnym osobom oraz wyróżniającym się firmom, organizacjom i instytucjom. Wszyscy nagrodzeni charakteryzują się aktywnością i pasją, to eksperci w swoich dziedzinach. Dzięki licznym inicjatywom i zaangażowaniu skutecznie włączają się w rozwój gospodarki rynkowej, nauki czy kultury. Działają na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Mają tym samym wpływ na kształtowanie wizerunku naszych miast. W 2010 roku obchodziliśmy dwudziestą rocznicę reformy samorządu terytorialnego. Nie mam wątpliwości, że podstawą dzisiejszych sukcesów naszych małych Ojczyzn były właśnie te przemiany, które wyzwoliły potencjał społeczeństwa. Wszyscy pamiętamy pierwsze demokratyczne wybory do samorządów, które odbyły się w 1990 roku. Dzięki odrodzeniu samorządności ludzie stali się odpowiedzialni za swoją dzielnicę, ulicę i dom. Minione 20 lat to czas wielkich nadziei i podej- Dear Ladies and Gentlemen, It is already 19th time when the Laurels of Abilities and Competence are granted to outstanding persons and companies, organisations and institutions. All the awarded persons are noted for their activity and passion and they are experts in their domains. Due to numerous initiatives and their involvement, they effectively join in the development of market economy, science and culture. They contribute to creation of civil society, influencing thus the shape of our towns. In 2010, we celebrated the 20th anniversary of the reform of local and regional administration. I have no doubt that these changes, which triggered the potential of the community, constituted a base for today s successes of small homelands. We all remember the first election to the local administration bodies, which took place in Due to the revival of the idea of self-rule, people began to feel responsible for their housing district, their street and their house. The elapsed 20 years it was a time of great hope and a time of coping with great chal- SŁOWO WSTĘPNE 5 E D I T O R I A L

6 mowania wyjątkowych wyzwań. Zaangażowanie wielu ludzi przyniosło ważne dla nas reformy. Mogliśmy je wdrażać także w naszym regionie. Warto pamiętać, że czas ten to nie tylko rozwój samorządu terytorialnego, ale także gospodarczego reprezentującego środowisko przedsiębiorców. Dzięki działalności izb gospodarczych, zrzeszających przedstawicieli branży wytwórczej, handlowej, budowlanej bądź usługowej, nasze miasta mogą się efektywniej rozwijać i stwarzać ciekawe oferty dla inwestorów. Wyrażam wdzięczność wszystkim Państwu skupionym wokół samorządów gospodarczych również za upowszechnianie zasad etyki biznesowej. Niezwykle ważna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną na rzecz wymiany doświadczeń i budowania dobrych praktyk we wzajemnych relacjach, jak również wspieranie firm w działaniach na rzecz odpowiedzialności społecznej. Na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych większość ważnych decyzji podejmuje się po konsultacji z samorządem gospodarczym. Dlatego też tak ważne jest istnienie silnego przedstawicielstwa przedsiębiorców, które jest apolityczne, broni respektowania kodeksu etycznego w gospodarce, a równocześnie dba o interesy ludzi przedsiębiorczych. Chodzi o samorząd gospodarczy, który jest nie tylko odpowiednim partnerem do rozmów z rządem i administracją lokalną, ale również kreatorem pozytywnych zjawisk i współautorem inicjatyw ustawodawczych. Zabrzański samorząd terytorialny, wychodząc naprzeciw osobom, przedsiębiorstwom i instytucjom ukierunkowanym na rozwój tworzy warunki inwestycyjne oraz daje możliwość wymiany doświadczeń służącej lepszemu poznaniu potencjału naszego miasta. Pomaga w tym działalność rady gospodarczej przy prezydencie Zabrza. Zakresem działań obejmuje ona problematykę strategii rozwoju, jego aktywizacji gospodarczej oraz wykorzystania lokalnego potencjału przy realizacji zadań na rzecz miasta. Przykładem naszej dobrej współpracy są liczne spotkania, panele dyskusyjne, konferencje. Jedną z takich inicjatyw była organizowana niedawno w wspólnie z Politechniką Śląską konferencja Nauka i technika zmieniają Zabrze. Do udziału w niej zaprosiliśmy przedstawicieli najbardziej znaczących ośrodków umiejętnie zarządzanych i posiadających kompetentną kadrę. Wśród nich znalazły się m.in.: lenges. Involvement of many people brought about important for us reforms. We could also implement them in our region. It is worth remembering that this time meant not only development of the idea of local self-rule but also development of economic autonomy which represented business environment. Due to the operation of the chambers of commerce and industry, which associate representatives of manufacturing, trading, construction and service sectors, our towns may develop more effectively and may provide attractive offers for investors. I would like to express my gratitude to all of you associated in business organisations, also for dissemination of the principles of business ethics. Cooperation between NGOs and public administration is extremely important, as it enables exchange of experiences and building up good practices in mutual relations, as well as support for the companies which implement the idea of social responsibility. In the Western European countries and in the USA, a majority of important decisions is taken after consultations with autonomous business organisations. That is why, it is so important to have a strong representation of businessmen, which is apolitical, defends observance of the ethical code in the economy and at the same time takes care of interests of enterprising businessmen. It is the question of an autonomous business organisation which is not only a proper partner for negotiations with the government and local administration but also a creator of positive trends and co-author of legislative initiatives. Local administration in Zabrze, trying to meet the needs of persons, enterprises and institutions focused on the development, provides investment conditions and opens a possibility to exchange experiences which allows to learn better the potential of our town. It is assisted by operation of the economic council at the Mayor s office in Zabrze. The range of its activities covers the issues connected with the development strategy, stimulation of business and use of the local potential for carrying out town development. This good cooperation may be seen at various meetings, discussion panels, conferences. One of such initiatives was organised some time ago together with the Silesian Technical University conference Science and technology change Zabrze. We invited to this conference representatives of the leading centres properly managed which have competent staff. Some of them, we would like to mention below: SŁOWO WSTĘPNE 6 E D I T O R I A L

7 Śląskie Centrum Chorób Serca wysokospecjalistyczny ośrodek klinicznonaukowy, zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób serca, płuc i naczyń u dorosłych i dzieci. W Centrum wykonuje się pełny profil kardiologicznych zabiegów diagnostycznych i leczniczych oraz wszystkich typów operacji kardiochirurgicznych wykonywanych w chwili obecnej na świecie. Podstawową techniką diagnostyki kardiologicznej są badania inwazyjne wykonywane w Pracowni Hemodynamiki, która wyposażona jest w najnowocześniejszą aparaturę cyfrową. W jednostce prowadzony jest najszerszy w Polsce program transplantacji serca i płuc, a także jeden z większych w Europie programów leczenia niewydolności krążenia. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi utworzona została w 1991 r. w Zabrzu, przyjęła za cel wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w leczeniu zagrożonego serca. We własnym Instytucie Protez Serca prowadzi badania naukowe i prace wdrożeniowe związane ze sztucznym sercem, biologicznymi protezami zastawek serca, robotem chirurgicznym oraz bioinżynierią tkankową wykorzystywaną w celach leczniczych. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu jest państwową jednostką badawczorozwojową. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie techniki i aparatury medycznej, przystosowywanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz ich upowszechniania w celu kreowania i rozwijania zaawansowanych technologii dla ochrony zdrowia. Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA największy polski producent kombajnów ścianowych, jeden z liderów grupy KOPEX SA Specjalizują się w produkcji kombajnów ścianowych, świadczeniu usług i wynajmie maszyn dla górnictwa wraz z całodobowym serwisem. Firma zajmuje znaczącą pozycję na rynkach zagranicznych. Głównymi kierunkami eksportu kombajnów ścianowych są Rosja, Republika Czeska, Rumunia, Chińska Republika Ludowa oraz Australia. W zakresie usług kooperacyjnych firma współpracuje z Niemcami, Austrią i Republiką Czeską. Grupa Powen-Wafapomp SA największy w Polsce producent pomp przemysłowych. To nowoczesna firma o polskim kapitale, ze stabilną pozycją na rynku, ponad stuletnimi tradycjami Silesian Centre for Heart Diseases highly specialised medical and scientific centre, which deals with diagnosis and treatment of heart, lungs and vascular diseases in children. The Centre carries out the full range of cardiologic diagnostic and treatment procedures and all types of cardiosurgical operations encountered now throughout the world. The basic cardiologic diagnostic technique consists in invasive examination carried out in the Haemodynamic Laboratory, which is equipped with the latest digital facilities. The Centre carries out the widest in Poland programme of heart and lungs transplanting and also one of the widest in Europe programmes of treatment of circulatory insufficiency. Zbigniew Religa Foundation for Development of Cardiosurgery created in Zabrze in 1991, took as its aim implementation into the hospital practice modern techniques and technologies in heart treatment. In their own Institute of Heart Prosthesis, the Foundation runs research and implementation studies connected with the idea of artificial heart, surgical robots and tissue bioengineering used in medical treatment. Institute of Medical Technology and Equipment ITAM in Zabrze it is a state research and development unit. The Institute deals with research and development works within the field of medical technology and equipment, accommodation of the results to their practical application and dissemination of these achievements in order to create and develop advanced technologies within the health service. Zabrze Mechanical Plant SA the biggest Polish manufacturer of mining cutters-loaders, one of the leading companies in the Group KOPEX S.A. The company is specialised in manufacturing cutters-loaders for the coal industry and it also provides services, rents out machinery for coal mining with around-the-clock service. The company has also a stable and firm position on foreign markets and exports its products mainly to Russia, the Czech Republic, Rumania, China and Australia. The company cooperates also with similar companies in Germany, Austria and the Czech Republic. Group Powen-Wafapomp SA the biggest one in Poland manufacturer of industrial pumps. It is a modern company with Polish capital and stable position on the market, over one hundred years SŁOWO WSTĘPNE 7 E D I T O R I A L

8 i bogatym doświadczeniem. Dostarcza urządzenia do elektrowni, elektrociepłowni, hut, kopalń (około 90% pomp w polskich kopalniach pochodzi z tej firmy), a także zakładów chemicznych i petrochemicznych, cukrowni, zakładów wodociągowych i wielu innych odbiorców. Mostostal Zabrze podstawowym zakresem działalności tej spółki jest kompleksowe wykonawstwo obiektów oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych w ramach szeroko rozumianej branży przemysłowej, energetycznej, obiektów ochrony środowiska, użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury komunikacyjnej. Ponadto firma oferuje liczne prace specjalistyczne. Za granicą przedsiębiorstwo koncentruje się na podwykonawstwie robót specjalistycznych głównie w branży energetycznej, hutniczej i mostowej w następujących krajach: Niemcy, Holandia, Szwecja, Belgia, Dania, Norwegia, Wielka Brytania, Francja i Republika Czeska. Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA rocznie wytwarza ponad milion ton najwyższej jakości koksu w trzech centrach produkcyjnych. W koksowni Jadwiga produkowany jest koks niskofosforowy i łamany, których tradycyjnymi rynkami zbytu są: Słowacja, Czechy, Austria i Niemcy. W koksowni Radlin produkowany jest koks wielkopiecowy i odlewniczy. Jego odbiorcą jest hutnictwo żelaza i stali w Europie Zachodniej i Środkowej. Koksownia Dębieńsko produkuje wysokiej jakości koks opałowy z przeznaczeniem na rynek krajowy. Ponad połowa rocznej produkcji koksu jest umieszczana na rynkach zewnętrznych takich, jak Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry a nawet Francja i Holandia. Wszystkie te instytucje, organizacje i firmy są wizytówkami Zabrza. To dzięki nim możemy rozwijać potencjał miasta oraz podejmować szereg inicjatyw o charakterze strategicznym. Takich podmiotów i wyjątkowych osobistości w naszym regionie i kraju jest wiele. Od 19 lat Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz z Kapitułą Laurów wyróżnia niezwykłych ludzi, którzy słyną ze szczególnych umiejętności i cenionych kompetencji. Serdecznie gratuluję wszystkim tegorocznym laureatom. Niech to wyróżnienie inspiruje Państwa do dalszych efektywnych działań. tradition and rich experiences. They deliver their equipment to power plants, heat and power generating plants, steelworks, coal mines (about 90% of pumps in the Polish coal mines comes from this company), and also to chemical and petrochemical plants, sugar plants, waterworks and to many other customers. Mostostal Zabrze the core business of this company it is comprehensive contracting of buildings and subcontracting of special works, within widely understood industrial sectors, environmental protection facilities, public utility buildings and transport infrastructure. Moreover, the company offers various specialised works. In its works carried out abroad, the company operates mainly as subcontractor of specialised works for power industry, steelworks and bridge construction in Germany, the Netherlands, Sweden, Belgium, Denmark, Norway, UK and the Czech Republic. Coking Plant "Zabrze" SA produces annually more than one million tons of the highest quality coke in three production centres. The coking plant Jadwiga produces low-phosphorus coke and broken coke for its traditional markets in Slovakia, the Czech Republic, Austria and Germany. The coking plant Radlin produces blast furnace coke and foundry coke. This coke is consumed by steel and iron industry in Western and Central Europe. The coking plant Dębieńsko produces high quality domestic coke for the Polish market. More than half of the total production is exported to such countries as Austria, Germany, the Czech Republic, Slovakia, Hungary and even France and the Netherlands. All these institutions, organisations and companies are showpieces of Zabrze. Due to them, we may develop potential of our town and undertake numerous strategic initiatives. We have a lot of such organisations and outstanding persons in our region and throughout the country. For 19 years, the Regional Chamber of Commerce and Industry in Katowice, together with the Order of Laurels has been awarding extraordinary personalities who are famous for their particular abilities and high competences. I would like to congratulate all Laureates from this year. I hope that this award will inspire you to further effective endeavours. SŁOWO WSTĘPNE 8 E D I T O R I A L

9 Słowo wstępne EDITORIAL Tadeusz Donocik Przewodniczący Kapituły Laurów Chairman of the Order of Laurels Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Vice-President of the Polish Chamber od Commerce Szanowni Państwo, Z niezmienną od lat radością i ogromną satysfakcją, przekazuję Państwu kolejne wydawnictwo podsumowujące XIX edycję Laurów Umiejętności i Kompetencji. Uroczystość wręczenia laurów, jak co roku, zgromadziła wielu wybitnych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki, kultury i sztuki oraz najprężniej rozwijające się firmy i instytucje naszego regionu. Na kartach tego wydawnictwa znajdziecie Państwo sylwetki tegorocznych laureatów, które w niewielkim tylko skrócie odzwierciedlają ich rolę i znaczenie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz nowoczesnego oblicza Polski w Europie i świecie. Im wszystkim powinniśmy być wdzięczni za poświęcenie i trud, z jakim codziennie wykonują swoją pracę na rzecz lepszego jutra nas wszystkich. Tę wdzięczność, a zarazem słowa uznania i najserdeczniejsze gratulacje przekazuję za pośrednictwem tego wydawnictwa. Miniony rok 2010 przyniósł ze sobą kilka trudnych sprawdzianów dla naszego kraju. Katastrofa Dear Ladies and Gentlemen, With an unchanging joy and great satisfaction, I pass to you a successive publication, which summarizes the 19th edition of the Laurels of Abilities and Competence. The ceremony of granting the Laurels has gathered, as every year, many outstanding representatives of the world of politics, economy, science, culture and arts and the most thriving companies and institutions from our region. On the following pages you will find the profiles of this year s Laureates, which in a short way reflect their role and significance in building up a civil society, development of knowledge-based economy and of a modern image of Poland in Europe and in the world. We owe all of them our gratitude for their dedication and hardship with which they work every day for our common good and for the better future. I would like to express this gratitude, together with our words of recognition and heartfelt congratulations, through this publication. The passed away year 2010 provoked several difficult tests for our country. The plane crash at Smolensk, its social consequences and further political changes, still lasting although not so deep SŁOWO WSTĘPNE 9 E D I T O R I A L

10 pod Smoleńskiem, jej społeczne skutki, późniejsze polityczne przemiany i trwające wciąż, choć już z mniejszą siłą spowolnienie gospodarcze, wymagały od nas ciągłej obserwacji i mądrych reakcji na zmieniającą się wokół rzeczywistość. Gdy 10 kwietnia usłyszeliśmy o tragicznym locie prezydenckiego samolotu, nie było osoby, która nie przystanęła choćby na chwilę i nie zadała sobie pytania Dlaczego?. Znaleźliśmy się w ogromnie trudnej sytuacji, nasze codzienne sprawy, zajęcia i zmagania zeszły na dalszy plan. Głęboki żal, poczucie ogromnej straty i pustki, jaki towarzyszył nam przez długie tygodnie, pozostawi na trwale w każdym z nas wyraźną rysę. W katastrofie pod Smoleńskiem zginęli bowiem nie tylko przedstawiciele elity społeczno-politycznej Polski, dostojnicy duchowni, wybitni dowódcy wojskowi zginęli ludzie nam bliscy, których znaliśmy, z którymi wielokrotnie spotykaliśmy się, mieliśmy okazję debatować na wiele ważnych dla naszego kraju tematów. Były wśród nich także nasze Laureatki Platynowych Laurów Umiejętności i Kompetencji Pro Publico Bono, które dziś chcemy wspomnieć Krystyna Bochenek oraz Grażyna Gęsicka. Te wybitne kobiety poprzez swoje postawy, wybory życiowe, ogromną determinację i profesjonalizm zajęły w naszej pamięci miejsce szczególne. Nie sposób nie wspomnieć tu jeszcze dwóch wybitnych postaci, także naszych Laureatów, którzy odeszli od nas w minionym roku światowej sławy artystę, wspaniałego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego oraz prawdziwego męża stanu i wybitnego Ślązaka Wilibalda Winklera. Chylimy czoła przed ich niezłomnymi postawami i dokonaniami całego ich życia. W obliczu tak ostatecznych i dramatycznych wydarzeń kłębi się w naszych głowach tysiące myśli i pytań o sens ludzkiego życia, tego, co robimy, nad czym pracujemy, kim jesteśmy i czy droga, którą wybraliśmy, jest właściwa? Nieustannie próbujemy znaleźć odpowiedzi na powracające wciąż pytania. Poszukując rozwiązań i podpowiedzi często znajdujemy je w różnych dziedzinach kultury poezji, muzyce, malarstwie czy teatrze, przez które przenika ludzkie doświadczenie. Dziś równie chętnie odnajdujemy odzwierciedlenie naszych codziennych problemów i dylematów w kinie, tam poszukujemy odpowiedzi na pytanie Jak żyć?. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że w tym roku Kapituła Laurów mogła uhonorować najważniejszym wyróżnieniem niekwestionowanego mistrza sztuki filmowej, any more economic slowdown, required from us continuous watching and wise reactions to the changing reality around us. When we learned on 10th April about the tragic flight of the presidential plane, there was nobody who would not stop for at least a while and would not asked himself Why?. We found ourselves in a tremendously difficult situation, our daily questions, interests and efforts were relegated to the background. Deep sorrow, the feeling of a tremendous loss and emptiness, which accompanied us for long weeks, will leave in each one of us a distinct trace. The tragedy at Smolensk took away from us not only representatives of the Polish social and political elite, outstanding clergymen, eminent military commanders but also people close to us, people whom we knew, whom we met many times, with whom we debated various issues important for our country. There were among them the Laureates of Platinum Laurels of Abilities and Competence Pro Publico Bono, whom we would like to recall today Krystyna Bochenek and Grażyna Gęsicka. These outstanding women, through their conduct, their way of life, fierce determination and professionalism have taken in our memory a particular place. We have to mention here also two outstanding personalities, our Laureates who passed away in the last year an artist of world renown, brilliant composer Henryk Mikołaj Górecki and a true statesman and prominent Silesian Wilibald Winkler. We nod down before them, before their indomitable attitudes and achievements of their whole lives. In the face of such ultimate and dramatic events, we have in our heads thousands of teeming thoughts and questions relating to the sense of human life, to this what we are doing, to this on which we are working, to what we are and whether the way we have chosen is the proper one? We are trying incessantly to find answers to constantly returning questions. While looking for solutions and hints, we quite often find them in various domains of culture in poetry, in music, in painting or in theatre, through which human experiences penetrate. Today, we would also like to find reflection of our daily problems and dilemmas in cinema, where we are looking for an answer to the question How should we live?. I am very happy and proud that this year, the Order of Laurels could honour with the highest award an unquestionable master of the art of cinema, a SŁOWO WSTĘPNE 10 E D I T O R I A L

11 wybitnego reżysera światowej sławy, człowieka o wielkiej kulturze osobistej, prawdziwego humanistę i filozofa, który jak nikt nie zawaham się tego powiedzieć pomaga nam żyć lepiej, piękniej, bardziej świadomie i mądrze. Myślę, że nie tylko w swoim imieniu, mogę podziękować dziś Panu Profesorowi Krzysztofowi Zanussiemu za wszystkie emocje i wrażenia, które dostarcza nam nieprzerwanie od lat 60. dwudziestego wieku. Wystarczy, abym wspomniał tu tylko takie jego dzieła, jak Struktura kryształu, Barwy ochronne, Cwał, Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, czy Persona non Grata, a każdemu z nas przed oczami pojawiają się obrazy, które wywarły ogromne, niezapomniane wrażenia. Każdy film Krzysztofa Zannusiego to osobne dzieło, zajmujące szczególne miejsce w polskiej kulturze. To misternie utkane historie, niebanalne, ale jakże prawdziwe i bliskie, wzruszające i ekscytujące. Pan Zanussi nie boi się poruszać wątków ważnych i aktualnych także politycznie, co pozwala nam wszystkim przedsiębiorcom, politykom, społecznikom, naukowcom i artystom niczym w zwierciadle przeglądać się w jego filmach. Często, szczególnie w minionym roku, potrzebowaliśmy takiego wsparcia, takiego zwierciadła. Tragedia samolotu prezydenckiego pochłonęła wielu czołowych postaci naszego państwa z Prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Nie mogła więc pozostać bez wpływu na sytuację polityczną i społeczną w Polsce. Zastanawialiśmy się przez moment, czy zdamy ten trudny egzamin z państwowości, czy jesteśmy krajem na tyle dojrzałym i zakorzenionym w demokracji, że nie grożą nam niebezpieczne wstrząsy i rosnące niepokoje społeczne. Dziś już można powiedzieć, że udało się. Wybraliśmy Prezydenta RP na najbliższe 5 lat oraz przedstawicieli samorządu lokalnego, uspokoiliśmy nastroje społeczne i mimo wszystko staraliśmy się walczyć ze skutkami spowolnienia gospodarczego. Udało się to dzięki wielu czynnikom i zaangażowaniu wielu środowisk społecznych od polityków, przez przedsiębiorców, artystów na duchownych skończywszy. Rok 2010 był rokiem trudnym dla środowiska polskich przedsiębiorców. Pomimo uprawnionych skąd inąd wniosków, że nasz kraj wyszedł z okresu krajowych i globalnych perturbacji obronną ręką, należy pamiętać, że w gospodarce udało się to w dużej mierze dzięki naszym przedsiębiorcom i ich pracownikom. To dzięki swojemu uporowi, fantastic film director of the world renown, a man of exceptional personal culture, a true humanist and philosopher who and I do not hesitate to say it helps us to live better, more consciously and more wisely. I think that I may not only on my behalf thank Professor Krzysztof Zanussi for all the emotions and impressions, which he has been offering us since the 60s of the last century. It is enough to mention only such works as Structure of a crystal, Protective coloration, Gallop, Life as a sexually transmitted fatal disease or Persona non Grata, and everybody will see in his eyes the pictures which raised tremendous, unforgettable emotions. Each film made by Krzysztof Zannusi it is a separate work, which has its particular place in the Polish culture. These films show intricately woven stories, remarkable but very true and close to us, moving and exciting. Krzysztof Zanussi is not afraid to touch upon threats, important and politically topical, which allows all of us businessmen, politicians, community workers, scientists and artists to see ourselves in his films like in a mirror. Quite often, particularly in the last year, we needed such support, such a mirror. The tragedy of the presidential plane claimed many outstanding persons in our state, with the President Lech Kaczyński on the top of this list. So, it could not be without influence on the political and social life in Poland. We pondered over for some time whether we would pass this difficult examination from our statehood, whether we are as the state mature enough and deep-rooted in the democracy and whether we are not threatened with political upheavals and growing social unrest. Today, we may say that we have passed this examination. We elected the President of the Republic of Poland for the next 5 years and our representatives to the local administration, we have calmed down public feelings and in spite of everything, we tried to mitigate the results of economic slowdown. We have managed to do it successfully, due to many factors and involvement of various social circles, from politicians through businessmen, artists and even clergymen. That year was a difficult year for Polish businessmen. In spite of well justified conclusions that our country came away unscathed from the national and global disturbances, we should not forget that in the national economy we have managed to go through it, due to our entrepreneurs and their SŁOWO WSTĘPNE 11 E D I T O R I A L

12 pracowitości i determinacji oraz wielu wyrzeczeniom nie dopuścili często do upadku swoich firm, a tym samym pogorszenia się kondycji krajowej gospodarki. Dziś chcemy nagrodzić laurami te osoby, które stoją na czele prężnie rozwijających się firm, a ich postawy, odważne i perspektywiczne decyzje, umiejętność wytyczania sobie realnych celów i zdolność do ich osiągania, mogą stać się wzorem dla każdego. Wystarczy tu wspomnieć chociaż kilku z nich tegorocznego Laureata Kryształowego Lauru Prezesa Konrada Jaskółę, Rudolfa Cieślara i Biuro Projektów KOKSOPROJEKT, Laureatów Platynowego Lauru Ambasador Spraw Polskich, Prezesa Wojciecha Wajdę, czy Włodzimierza Hereźniaka, wyróżnionych Platynowymi Laurami Umiejętności i Kompetencji. W minionym roku szczególnie trudny okres przeżywały małe i średnie przedsiębiorstwa, które każde negatywne zmiany na rynku dotykają najmocniej. Dlatego też cieszy niezmiernie fakt, że wśród naszych laureatów znaleźli się także przedstawiciele tego sektora. Mijający rok to także czas ogromnej próby i solidarności z tymi, którzy ucierpieli w wyniku wielkiej powodzi, która nawiedziła nasz kraj. Województwo Śląskie odczuło najbardziej jej skutki, żywioł zniszczył bowiem setki domostw i gospodarstw rolnych, a także uniemożliwił funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Dzięki akcji Przedsiębiorcy Dzieciom zrealizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku, przy ogromnym wsparciu firm, instytucji i osób z naszego województwa udało się zorganizować zbiórkę pieniężną na bezpłatny dwutygodniowy, wakacyjny pobyt dla 100 dzieci z najbardziej poszkodowanych przez powódź gmin województwa śląskiego Czechowic-Dziedzic i Bierunia. Dlatego w XIX edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji nie mogło zabraknąć również i tych, którzy nie pozostają obojętni na nieszczęście innych, którzy z powodzeniem realizują wdrożoną koncepcję CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) LO- TOS Czechowice SA laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji Firma Społecznie Odpowiedzialna, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach, laureaci Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Firma społecznie odpowiedzialna. employees. It is due to their persistence, their industriousness and determination and due to their sacrifices with which they prevented bankruptcies of their companies which would lead to deterioration of the condition of our economy. Today, we would like to award with laurels these persons who run dynamically developing companies and also their attitude, courageous and far-sighted decisions, ability to plan out realistic goals and capability to achieve them and who may become role models for everybody. It is enough to mention just a few of them this year s Laureate of the Cristal Laurel Konrad Jaskóła, Rudolf Cieślar and Design House KOKSOPROJEKT, Laureates of the Platinum Laurel Ambassador of Polish Affairs, Wojciech Wajda or Włodzimierz Hereźniak, awarded with Platinum Laurels of Abilities and Competence. The last year was particularly difficult for SMEs which are the most severely affected by any negative changes on the market. That is why, we are particularly happy that among our Laureates, there are also representatives of this sector. The last year it was also a time of a very important test of solidarity with these ones who suffered flood damages. Our region was particularly affected by the flood as it destroyed hundreds of houses and farms and made impossible operation of many enterprises. Due to the organisation of the action Entrepreneurs for children, organised by the Regional Chambers of Commerce and Industry in Katowice and Białystok, with a tremendous support of various companies, institutions and persons from our region, we managed to collect funds for a 2 weeks free of charge vacations for 100 children from the municipalities which were the most severely affected by the flood from Czechowice-Dziedzice and Bieruń. That is why, in the 19th edition of Laurels of Abilities and Competence, we have also these ones who are not indifferent to somebody s tragedy, who seriously carry out the idea of corporate social responsibility LOTOS Czechowice SA laureate of the Platinum Laurel of Abilities and Competence and the Centre for Research and Supervision of Underground Mining Ltd. in Lędziny and Upper Silesian Water Supply Company SA in Katowice, Laureates of the Golden Laurel of Abilities and Competence in the category of a socially responsible company. Our economic everyday life, in spite of many positive changes, is still ruled by tangled and even SŁOWO WSTĘPNE 12 E D I T O R I A L

13 Nasza, gospodarcza codzienność, mimo wielu pozytywnych zmian, to wciąż zagmatwane, a nawet złe przepisy prawne, nadmierna w pewnym zakresie ingerencja państwa, jedne z największych pozapłacowych kosztów pracy i nadal nieufne i podejrzliwe nastawienie. Walka w pojedynkę o poprawę sytuacji przedsiębiorców jest ciężka, niemalże niemożliwa. Istnieją na szczęście organizacje, które powołane zostały do reprezentowania interesów biznesu i wspierania jego rozwoju. Do nich bez wątpienia zaliczyć można powstałą 20 lat temu Krajową Izbę Gospodarczą jako organizację samorządu gospodarczego i jej dwie, najważniejsze postaci Prezesa Andrzeja Arendarskiego oraz Sekretarza Generalnego Marka Kłoczkę. Niezwykle ważną okazała się powstała 10 lat temu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z Prezes Bożeną Lublińską Kasprzak na czele. To ci ludzie i te instytucje, na co dzień pracują na rzecz stworzenia coraz lepszych warunków do prowadzenia w Polsce firmy. Ich silny głos słyszalny jest w strukturach administracji państwowej, która w coraz większym zakresie liczy się z ich opiniami i sugestiami. Postanowiliśmy dziś więc nagrodzić ich trud i poświęcenia przyznając Krajowej Izbie Gospodarczej Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji, a Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Laur Platynowy. XIX edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji dobiegła końca, a z nią zakończyliśmy momentami trudny, tragiczny ale też ciekawy i pełen wyzwań rok. Tegoroczna edycja, poprzez swoich nieprzeciętnych laureatów niech będzie dowodem na to, że pomimo problemów i przeciwności losu jest wśród nas wciąż wielu ludzi, a wśród nich wielu przedsiębiorców, których niezłomność i pracowitość, talent i oddanie pomagają naszemu krajowi przetrwać najtrudniejsze chwile, by mógł rozwijać się i stawać coraz przyjaźniejszym i lepszym miejscem na ziemi dla wszystkich. Nagradzając te wszystkie osoby skromnymi Laurami, wykonujemy nasz wspólny obowiązek podziękowania im za wzory i wciąż wysoko stawiane poprzeczki. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak życzyć sobie i Polsce, kolejnych lat i kolejnych edycji, w których będziemy z dumą wypełniać ten obowiązek. bad legal regulations, excessive in many cases state interference, almost the highest non-wage labour costs and still mistrustful and suspicious attitude. Fighting alone for improvement in the situation of entrepreneurs is very hard, almost impossible. However, there are luckily organisations whose aim is to represents interests of the business and to provide support for its development. One of them, it is certainly the National Chamber of Commerce and Industry, set up 20 years ago, as an autonomous business organisation, with two most important persons its president Andrzej Arendarski and its Secretary General Marek Kłoczko. Another extremely important institution is the Polish Agency for Development of Entrepreneurship, established 10 ago, with its President Bożena Lublińska-Kasprzak. These persons and these institutions work daily for creation of better conditions to run a business in Poland. Their strong voice is audible in the structures of the state administration, which takes more and more into account their opinions and suggestions. That is why, we have decided to award their endeavours and dedication with the Cristal Laurel of Abilities and Competence granted to the National Chamber of Commerce and Industry and the Platinum Laurel of Abilities and Competence to the Polish Agency for Development of Entrepreneurship. The 19th edition of the Laurels of Abilities and Competence came to the end and we ended with it the year which was in some moments difficult and tragic but also interesting and full of challenges. This edition should constitute a prove, through its outstanding Laureates, that in spite of encountered problems and adversities, there are still among us many people and among them a lot of entrepreneurs whose indomitableness and diligence, talents and dedication help our country to survive the most difficult moments, to develop and to become a more friendly and better place on the globe for everybody. By awarding all these persons with our modest Laurels, we fulfil our common duty to thank them for their examples and for raising standards. It only remains for us to wish ourselves and Poland further years and successive editions through which we are going to fulfil proudly this duty. SŁOWO WSTĘPNE 13 E D I T O R I A L

14 HISTORIA LAURÓW HISTORY OF LAURELS Pszczyna, 13 lutego 1993 r. pierwsza uroczystość wręczenia Laurów Pszczyna, 13 Febuary 1993 the first Ceremony of Presentation of Laurels Dziewiętnaście lat temu zaczęło się wszystko bardzo skromnie. Wąskie grono działaczy: Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz Prezesi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Kazimierz Borgieł Dyrektor Izby, Tadeusz Biedzki wtedy Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego i Redaktor Naczelny Trybuny Śląskiej, Leopold Kurek ówczesny Dyrektor Radia Katowice SA i Rafał Szymoński Dyrektor Telewizji Polskiej SA Oddziału Terenowego w Katowicach, postanowiło honorować co roku wybitnych ludzi za ich publiczną działalność gospodarczą i społeczną. Uznano, że istnieje potrzeba wyróżniania osób cieszących się największym autorytetem społecznym i politycznym, którzy w danym roku dokonali rzeczy ważnych, pomocnych dla osiągnięcia spokoju społecznego (cyt. z komunikatu Komitetu Organizacyjnego Laurów 92 z r.). Dlatego też pierwsze Diamentowe It all commenced nineteen years ago very modestly. A small group of active persons, Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka and Stanisław Przybyłowicz presidents of the Regional Chamber of Commerce and Industry in Katowice, Kazimierz Borgieł Manager of the Chamber, Tadeusz Biedzki the then president of the Upper Silesian Press Chamber and editor-in-chief of Trybuna Śląska, Leopold Kurek the then manager of the Katowice broadcasting station and Rafał Szymoński the then manager of the Katowice TV station, decided to honour each year, prominent personalities who enjoyed high prestige for their public, business and social activities and whose achievements were helpful for endorsement of social peace (Quotation from the communiqué of the Organisational Committee of the Laurels 92, of 28 January 1993). That was the reason, why the first Diamond Laurels were awarded to Lech Wałęsa, elected in the first free and democratic elections as the President of the 3rd Republic of Poland and to the HISTORIA LAURÓW 14 H I S T O R Y O F L AU R E L S

15 Laury postanowiono przyznać Lechowi Wałęsie, wybranemu w wolnych wyborach, pierwszemu Prezydentowi III RP i Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, którego deklaracja duchowego wsparcia protestujących doprowadziła do zakończenia strajku załogi FSM w Tychach w 1992 r. W pierwszym komunikacie prasowym wydanym przez inicjatorów konkursu napisano, cyt. W okresie transformacji ustrojowej konieczne jest promowanie instytucji i osób, które stwarzają warunki, przyczyniają się własnym postępowaniem do tego, aby inni mogli osiągać sukcesy. Te słowa uzasadniały przyznanie pierwszych Platynowych Laurów ówczesnym Wojewodom: Bielskiemu Mirosławowi Styczniowi i Opolskiemu Ryszardowi Zembaczyńskiemu, którzy od tej pory stali się wielkimi zwolennikami samorządu gospodarczego, przyjaciółmi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i aktywnymi członkami powołanej w 1993 roku Kapituły Laurów. Okres budowy gospodarki rynkowej ma swoich bohaterów. Sukcesy indywidualnych menedżerów, firm są wspólnymi sukcesami gospodarki i społeczeństwa, ten cytat z komunikatu prasowego Komitetu Organizacyjnego Laurów 92, uzasadniał kategorię Złotych Laurów. Już w 1993 roku postanowiono wyróżniać Laurami przedstawicieli regionu obejmującego wtedy cztery województwa: katowickie, bielskie, częstochowskie i opolskie. W komunikacie Komitetu Organizacyjnego Laurów 92 czytamy, cyt. Dzisiejsi biznesmeni, to także prawie wielcy bohaterowie. Wyróżnianie ich za odnoszone na własne ryzyko sukcesy jest zadaniem właśnie samorządu gospodarczego i mass mediów. Toteż uznano, że wspólnie wybierać będziemy najlepszych spośród nich. Wśród tych bohaterów znaleźli się: Edward Pilch, Krzysztof Czyż, Witold Bartnik, nagrodzono firmy: Fabrykę Samochodów Małolitrażowych i Henkel-Polska. Pierwszym Sekretarzem Kapituły był Stanisław Przybyłowicz. Wyróżnianie Laurami Umiejętności i Kompetencji stało się śląską tradycją, która na trwałe wpisała się w polską rzeczywistość. Historię nagrody tworzy kilkuset Laureatów, ich sukcesy, osiągnięcia w biznesie, nauce, edukacji, polityce i kulturze. Kolejne edycje poszerzają zasięg Laurów w kierunku zjednoczonej Europy i świata. Historyczne przemiany w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej archbishop Damian Zimoń, whose spiritual support for protesting workers resulted in termination of the strike waged in the FSM factory, in The first press release issued by the founders of the competition stated as follows: In the time of economic and political transformation, it is necessary to promote institutions and persons who create conditions and contribute with their behaviour to successes of other people. These words underlay the decision to award the first Platinum Laurels to the governors of the Province of Bielsko Mirosław Styczeń and of the Province of Opole Ryszard Zembaczyński, who have become since that time ardent advocates and supporters of the business self-ruling organisations, good friends of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice and the most active members of the Order of Laurels, appointed in The time of building up market economy has its heroes. Successes achieved by individual managers and companies are common successes of the economy and of the community this quotation from the press release issued by the Organisational Committee of Laurels 92 substantiated the category of Golden Laurels. Already in 1993, it was decided to distinguish with Laurels representatives of the regions which covered then four provinces Katowice, Bielsko, Częstochowa and Opole. The press release announced by the Organisational Committee of Laurels 92 stated as follows: Contemporary businessmen may be also ranked as almost heroes and their distinction for successes achieved at their own risk makes an obligation for business organisations and mass media. That is why, we decided jointly to select only the best ones. Among these distinguished heroes, we may mention Edward Pilch, Krzysztof Czyż, Witold Bartnik, as well as the FSM Car Factory and the company Henkel-Polska. Stanisław Przybyłowicz was appointed as the first secretary of the Order of Laurels. Awarding Laurels of Abilities and Competence became a Silesian tradition which has gained its firm place in the Polish reality. The history of this award has been created by a few hundred Laureates, their successes and achievements in business, science, education, politics and culture. Successive editions extend the range of Laurels towards the united Europe and towards global dimensions. Historical changes within the political, economic and social sphere, which have taken place in the last decades, require attachment of a new significance HISTORIA LAURÓW 15 H I S T O R Y O F L AU R E L S

16 Wręczenie Diamentowego Lauru Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi The ceremony of granting the Laurel to Professor Leszek Balcerowicz ostatnich dziesięcioleci wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, działaczom samorządowym, ludziom nauki, kultury i sztuki. Proces jednoczenia się Europy wyłonił nowych bohaterów wspólnoty państw, narodów, kultury naszego kontynentu. Samorządowi gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju. Nową rzeczywistość kreują przede wszystkim wielkie indywidualności, zespoły ludzi wybitnych, niekwestionowane autorytety moralne, liderzy życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego, politycy. Niebagatelne znaczenie dla postępu cywilizacyjnego ma wyróżnianie bohaterów przemian i upowszechnianie ich osiągnięć. Coraz częściej także przychodzi nam rozstawać się z osobami, które jeszcze nie tak dawno były wśród nas, były dla nas wzorem i autorytetem. W 2005 roku odeszli od nas Papież Jan Paweł II i Jan Nowak-Jeziorański dwie wielkie postacie, Laureaci Diamentowych Laurów. W roku 2007 przyszło nam rozstać się z Barbarą Blidą, Laureatką Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji za rok 1994, wieloletnią członkinią Kapituły Laurów, a także z prof. Leszkiem Giecem, Laureatem Platynowego Lauru za rok 1996, jednym z najwybitniejszych polskich kardiologów. Rok 2008 również obfitował w smutne chwile w maju zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krąpiec, Laureat Diamentu za rok 2001, w lipcu prof. Bronisław Geremek, także Lauto entrepreneurs, managers, politicians, diplomats, civil servants and people who are active within the domain of science, culture and arts. The European unification process has revealed new heroes of the community of states, nations and culture on our continent. Business organisations play now an important role in support and promotion of the Polish economy and in stimulating its development. The new reality is created predominantly by outstanding personalities, groups of prominent persons, people of indisputable moral standing, leaders of our economic, cultural, social and political life. So, awarding the heroes of the ongoing transformation and promotion of their achievements has considerable meaning for the progress of civilisation. More and more often, we have to part with the people who were not so long ago among us and who set patterns for us, people of extremely high standing. The year 2005 was marked by the death of two great figures John Paul II and Jan Nowak-Jeziorański, Laureates of the Diamond Laurels. In 2007, we had to part with Barbara Blida, Laureate of the Platinum Laurel of Abilities and Competence 1994, long-time member of the Order of Laurels and with professor Leszek Giec, Laureate of the Platinum Laurel of Abilities and Competence in 1996, one of most eminent Polish cardiologists. The year 2008 was also marked with sorrowful moments. Professor, reverend father Mieczysław Albert Krąpiec, Laureate of the Diamond Laurel of Abilities and Competence in 2001 died in May, professor Bronisław Geremek, Laureate of the Diamond Laurel of Abilities and Competence in 1999 HISTORIA LAURÓW 16 H I S T O R Y O F L AU R E L S

17 reat Diamentu za rok 1999, a w październiku ks. bp Adam Śmigielski, Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej, Laureat Kryształowego Lauru za 2006 rok. W roku 2009 odeszli Profesor Zbigniew Religa, Laureat Platynowego Lauru 1994 oraz Kazimierz Kryza, kompozytor i dyrygent, Laureat Złotego Lauru Sobota 10 kwietnia 2010 r. to tragiczna data w historii Polski. Samolot prezydencki, który wiezie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz jego małżonkę Marię Kaczyńską rozbija się podczas próby lądowania w Smoleńsku. W gronie delegacji udającej się na uroczystości upamiętniające pomordowanie w Katyniu w 1940 roku polskich oficerów byli parlamentarzyści, członkowie rządu i przedstawiciele kancelarii prezydenta oraz rodziny ofiar katyńskich, duszpasterze. Zginęła cała delegacja oraz załoga samolotu, łącznie 96 osób. Wśród nich była Wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek oraz poseł Grażyna Gęsicka, obie Laureatki Platynowego Lauru Pro Publico Bono października dowiedzieliśmy się o śmierci profesora Wilibalda Winklera także naszego Laureata Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji z 2007 roku. Był rektorem Politechniki Śląskiej, wybitnym naukowcem i wielkim Ślązakiem. 12 listopada zmarł Henryk Mikołaj Górecki wybitny kompozytor, były rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach (obecnie Akademii Muzycznej), twórca III Symfonii, zwanej Symfonią pieśni żałosnych, która osiągnęła sukces komercyjny i trafiła na światowe listy przebojów. Henryk Mikołaj Górecki otrzymał Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji Zostali w naszych sercach i w naszej pamięci. in July and Adam Śmigielski, ordinary bishop of the Sosnowiec diocese, Laureate of the Crystal Laurel in 2006 in October. In the year 2009, professor Zbigniew Religa, Laureate of the Platinum Laurel in 2006 and Kazimierz Kryza, composer and conductor, Laureate of the Golden Laurel in 2002 passed away. The Saturday 10th April 2010 is a tragic date in the Polish history. The presidential plane, having on the board President Lech Kaczyński and his spouse Maria Kaczyńska, crashes in the attempt to land in Smolensk. The mission, whose aim was to commemorate Polish officers murdered in Katyń in 1940, included members of the Polish Parliament, members of the government and representatives of the presidential office, representatives of the organisations of Katyń families and their chaplains. The whole mission, together with the crew, met a tragic end altogether 96 persons, among them Krystyna Bochenek, the deputy Speaker of the Senate and MP Grażyna Gęsicka both Laureates of the Platinum Laurel Pro Publico Bono in On 31st October we learnt about the death of professor Wilibald Winkler Laureate of the Platinum Laurel of Abilities and Competence in He was vice-chancellor of the Silesian University of Technology, an eminent scientist and a great Silesian. 12th November was marked with the death of Henryk Mikołaj Górecki eminent composer, former vice-chancellor of the Academy of Music in Katowice, creator of the famous 3rd Symphony Symphony of Sorrowful Songs, which also brought a tremendous commercial success and became a hit on the global lists of symphonic music. Henryk Mikołaj Górecki was awarde in 1993 the Platinum Laurel of Abilities and competence They have remained in our hearts and in our memory. LAURY Laury Umiejętności i Kompetencji przyznaje Kapituła Laurów, powoływana przez Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Ilość przyznawanych Laurów każdorazowo określa Kapituła według przyjętego regulaminu. Laureaci na pamiątkę otrzymują wykonane ze złota, ozdobione diamentami i platyną wizerunki Laurów. Laur Kryształowy jest formą liścia lauru ze złota zatopionego w szkle. L A U R E L S The Laurels of Abilities and Competence are awarded by the Order of Laurels, appointed upon the motion of the President of the Regional Chamber of Commerce and Industry Katowice. The number of awarded Laurels is each time decided by the Order of Laurels, according to the adopted Regulations. The Laureates receive as a keepsake images of Laurels, made of gold and decorated with diamonds and platinum. The Crystal Laurel has a form of a laurel leaf made of gold and sealed in glass. HISTORIA LAURÓW 17 H I S T O R Y O F L AU R E L S

18 WSPOMNIENIE Posthumous Tribute Krystyna Bochenek ( ) Miesiące oswajania się z bólem i stratą wcale ich nie łagodzą. Czas może i leczy rany, ale nie niesie ze sobą żadnego sposobu na wypełnianie pustki. Poczuciu nieobecności, pustego miejsca, towarzyszy wciąż tak samo irracjonalne przekonanie, że ktoś kogo już nie ma zaraz wejdzie, usiądzie, i ze swoim charakterystycznym uśmiechem zacznie mówić. I że sprawy staną się jasne. Krystynie zawsze było mało. Pracy, rozmowy, zaangażowania, pomocy, narzędzi. 91 rok. Radio. Przygotowania do Dyktanda. Jej pokazowy spektakl, radiowe dziecko, wymarzony i dopracowany do najmniejszego szczegółu. Dziesiątki drobiazgów, które muszą współgrać z innymi tak, by się udało. By raz jeszcze udowodnić i przekonać się, że klasówkowa zmora dzieciństwa może być pasją dla setek a potem tysięcy ludzi mierzących się z pułapkami ortografii. I kiedy już wszystko gotowe Krysia nagle wpada na kolejny pomysł wymyśla reportera biegającego po ulicy i pytającego ludzi jak się pisze gżegżółka. Nie da się. Jeden wóz już zajęty. Jak to się nie da??? Bo w słowniku Krystyny było wiele słów, ale na pewno nie było tam wyrażenia się nie da. Musi się dać. I da się. Godzinę później nowatorska konstrukcja na 4 drutach i tajemniczej skrzyneczce ląduje na jednym z przystanków w Katowicach. A z nią reporter ze stada młodych zdolnych, których Krysia hurtem i na kredyt a tak The passing months of accommodating oneself to the pain and feeling of loss do not alleviate it at all. Perhaps time heals the wounds but it does not bring anything to fill the void. The feeling of absence and empty space is accompanied by an irrational feeling that somebody, who has just passed away, will come in, will sit down and will start to talk, with his or her characteristic smile. A that everything will become clear. Krystyna always missed something, she had not enough work, talks, involvement, assistance, tools. The year Radio. Preparations to the competition in Dictation. Her showpiece spectacle, a child conceived by the radio, dream event, perfectly prepared in all details. Dozens of trifles which have to be harmonized together, in order to turn out well. To prove once more and to find out that school tests, which were a nightmare for pupils, might become a passion for hundreds and in time thousands of people who would like to cope with traps of our orthography. An when everything is ready, Krysia all of a sudden comes up with another idea she invents a reporter who should run in the streets and ask people do you know what is the spelling of the word gżegżółka. It is not possible, one mobile studio is already busy. How can we manage it??? But in the vocabulary used by Krystyna there were many words but certainly, the expression, it is impossible was not there. And it becomes possible. One hour later, an innovative construction on 4 wires and a mysterious box lands on one of the tram stops in Katowice. And together with it, a cub reporter selected from a group of young, talented WSPOMNIENIE 18 P o s t h u m o u s T r i b u t e

19 naprawdę z wybitnym wyczuciem kto się do tej roboty nadaje przyjęła do pracy. Zagrało. Myślę, że to potrzeba perfekcjonizmu, połączona z nieprawdopodobną wręcz pasją były Jej znakami firmowym. Dla niej doba nie miała 24 ani 48 godzin. Dla Niej doba była kolejnym etapem, miarą podstawową, w której trzeba było się zmierzyć z czasem i problemami. Krystyna Bochenek wszystko robiła po coś. I tak było też chyba z decyzją o porzuceniu radia i wejściu w dziwny, obcy, często niezrozumiały a momentami groteskowy, głupi i wrogi świat polityki. To, że w niego weszła w najmniejszym jak mi się zdaje stopniu było dyktowane zmęczeniem, trudnościami a nawet kłodami rzucanymi jej często pod nogi w tym świecie, który dobrze był jej znany. Czyli w radiu. Jej bliscy znają rzeczywiste motywy jakimi się kierowała. Ale wydaje mi się, że poczuła, iż tym czym dysponuje, więcej dla ludzi nie zrobi. Skoro zaś zawsze było jej mało Polityka ma wiele twarzy. Najczęściej znamy tę, którą widzimy w mediach. Ostrą, brutalną, cyniczną. Niezrozumiałą, bo jak rozumieć motywy regularnego opluwania i zohydzania rywali. Jak zrozumieć ochoczą gotowość do powiedzenia każdego świństwa, które zdołuje przeciwnika i da kilka punktów w mozolnym ciułaniu partyjnego poparcia. Ale pod wredną skorupą agresji jest przestrzeń dla tych, którzy chcą rozumieć politykę w jej arystotelesowskim pojęciu. Gdzie słowa dobro, wspólnota, człowiek, szlachetność mają głęboki sens. Gdzie warto godzić się na pakt, w którym za wielkie wyrzeczenia można dostać ogromną nagrodę. Ludzką wdzięczność. Krystyna Bochenek faktycznie nie pasowała do świata polityki. Nie tylko dlatego, że to najczęściej świat brzydoty estetycznej, czasem moralnej. A ona pochodziła ze świat piękna, kobiecej wrażliwości i elegancji. Przede wszystkim dlatego, że jak niewielu polityków rozumiała jakie ten świat daje szanse. Jak fantastyczne narzędzia może dostać w ręce ktoś, kto nie wchodzi w przestrzeń publicznej aktywności po własne korzyści. To wiedziała już wtedy, kiedy wielu z nas było ciężko zdziwionych Jej decyzją. I kiedy wielu z nas szukało w niej potwierdzenia nadmiernych ambicji, znudzenia mediami, nowej atrakcji. Warszawskie lotnisko, kilka lat temu. Przypadkowe spotkanie, wspólny lot do Krakowa, bo te do Pyrzowic właśnie zlikwidowali. Radość z niespodziewanego prezentu czyli darowanej przez los godziny rozmowy, na którą zawsze brakowało czasu. Rozmowa o tym, reporters, whom Krysia hired with an unusual sense of who is fit for this job. And everything went well. I think that it was a need of perfectionism, combined with simply improbable passion that were her brand mark. For her day and night did not last 24 or 48 hours. A day was for her another stage, a basic measure in which she had to cope with time and problems. Krystyna Bochenek did everything for purpose. And that was probably the case when she decided to abandon the radio and to enter a strange, alien, very often incomprehensible and sometimes ludicrous, stupid and hostile world of politics. The fact that she entered this world was caused, in my opinion, to the smallest extent by tiredness, difficulties and even by potting stumbling blocks on her way in the world, which she knew the best, i.e. in the radio. People close to her know the real motives which guided her. But I think that she felt that with this what she had at her disposal she would not do any more for people. And because she always wanted to do more Politics has a lot of faces. The most often, we know this one which we see in mass media. Rough, brutal, cynical. Incomprehensible, because it is difficult to understand the motives for regular slandering and denigrating the rivals. How to understand eager readiness to say any vileness which will get down an opponent and will add a few points in a laborious scrimping of party support. But under a beastly shell of aggression, there is a space also for these ones who want to understand politics in its Aristotelian notion. Where a good word, the good, community, a human being, nobleness have their deep sense. Where it is worth agreeing to a pact, in which one can receive for great sacrifices a tremendous prize human gratitude. In fact, Krystyna Bochenek was not fit for the world of politics. Not only because of the fact that it is often the world of ugliness aesthetic and sometimes moral ugliness. And she came from the world of beauty, feminine sensitivity and elegance. First of all, because she was one of few politicians who understood what the opportunities are open by today s world. How fantastic tools are available for somebody who enters the space of public activity not for his own benefits. She knew it already then when the majority of us were deeply amazed with her decision. And when many of us suspected behind it confirmation of her excessive ambitions, boredom with mass media and a search for new attractions. Warsaw airport a few years ago. A chance encounter, common flight to Krakow as the flights to Pyrzowice were just cancelled. A great joy at unexpected gift one hour s talk, for which we had never had time. WSPOMNIENIE 19 P o s t h u m o u s T r i b u t e

20 że media regionalne walczą o przetrwanie, że prasa w regionie to właściwie tylko dwa duże tytuły, że świat się kurczy, a wszystko zaczyna mieć wymiar globalny. Że przecież posiedzenia sejmiku bywają bardziej pasjonujące niż nasiadówy na Wiejskiej. A już na pewno często wielokroć ważniejsze dla ludzi niż wielka polityka. I że można by to przecież relacjonować z nie mniejszym sukcesem niż sejmowe pyskówki i stłuczki. Nagle pada zdanie wiesz, taka regionalna misja naprawdę może być piękna. Dla wielu marzących o ucieczce i wyrwaniu się ze Ślaska zdanie zdumiewające. Ale jak się nad nim głębiej zastanowić uderzająco prawdziwe. I przewidujące, że małe ojczyzny to wartość z wielka przyszłością. Dziś, patrząc jaka premię wyborcy dali stawiającym na regionalizm, tamten wieczór jeszcze raz potwierdza niezwykły dar przewidywania jaki miała Krystyna. Powiedzieć, że Krystyna była człowiekiem instytucją to jak potwierdzić jeden z tych stereotypów, od których łamania zaczyna się to wspomnienie. Ale tak jak nieprawdą jest, że nie ma ludzi niezastąpionych, tak nie dająca się ogarnąć tragedia pod Smoleńskiem zabrała nam szefową wielkiej instytucji z sercem w logo. Była symbolem bezinteresownej pomocy. Kimś, kogo znakiem firmowym jest życzliwość. Tak jak wtedy, wiele lat temu, kiedy przejęta losem ukraińskiej dziewczyny z wadą serca rozpętała prawdziwy radiowy żywioł by ją ratować. I tak jak wtedy, kiedy odbierała dziesiątki telefonów z błaganiem o ratunek. I kiedy nigdy nie odmawiała. Ale lista nękanych przez Nią o każdej porze dnia i nocy profesorów i doktorów jest tysiąc razy krótsza od listy tych, których ratowała. I jedni i drudzy zasypali Jej grób kwiatami w listopadowym, wyjątkowo w tym roku słonecznym dniu Wszystkich Świętych. Tłumy, które przyszły by zapalić znicz na Jej mogile były najlepszym znakiem wielkiej, dobrej pamięci, na którą ciężko zapracowała. Cmentarz na Sienkiewicza tak blisko radia, symbolika miejsc bywa zaskakująca odwiedzili Ci, dla których słowo szacunek ma dawny, trochę dziś zapomniany, szczególny sens. Ale jest ważnym słowem. Takim, których Ona miała w swoim słowniku kilka. I których używała zawsze z wielkim rozmysłem. Nie tylko dlatego, że dbała o staranny język Także dlatego, że wiedziała, że każde słowo ma swoja wartość. Kamil Durczok Dziennikarz, prezenter, Redaktor Naczelny Fakty TVN A talk about it that regional mass media have to fight for survival, that the press in the region is constrained to two big titles, that the world shrinks and that everything begins to have a global dimension. That sessions of the regional parliament are more fascinating than gatherings at Wiejska street, and much more important for the community than the great politics. That it is possible to report on it with as good success as parliamentary slanging matches and quarrels. And then, all of a sudden, there was a statement you know what, such a regional mission may be really beautiful. For many persons who dream about escape and getting away from Silesia, it would be an astonishing statement. But also astonishingly true, when one ponders over it a bit more deeply. And anticipating that little homelands constitute a great value with a great future. Today, when we see how regionalism was appreciated by voters, that evening confirms once more an unusual gift of prophecy that Krystyna had. To say that Krystyna was an institution, it is like to mention one of the stereotypes which should be rejected at the beginning of a posthumous tribute. But to the same extent that it is not true that no one is irreplaceable, an incomprehensible tragedy at Smolensk took from us a person who led an institution with a great heart in its logo. She was a symbol of unselfish help. She was a person whose brand mark was friendliness. As she proved it many years ago, when bothered with the fate of an Ukrainian girl with heart defect, she triggered a storm in order to save her. And also, when she received dozens of telephone calls begging her for rescue. And she never refused. But the list of harassed by her at every time of day and night professors and doctors is many times shorter than the list of these ones whom she tried to save. They all covered her grave with flowers in November, on an unusually warm and sunny All Saints Day. The crowds of people who came to light a candle on her grave were the best prove of a great, good memory, for which she worked very hard. The cemetery in Sienkiewicza street so close to her broadcasting station and the symbolism of places is sometimes surprising was visited by these ones for whom the word respect has an old-fashioned, today already a little bit forgotten, peculiar sense. But it is an important word, one of such words which she had several in her vocabulary and which she used after much consideration. Not only because she insisted on careful language But because she knew that each word has its value. Kamil Durczok Journalist, presenter, Editor-in-Chief of Fakty TVN WSPOMNIENIE 20 P o s t h u m o u s T r i b u t e

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii Jesuit University Ignatianum in Krakow, Institute of Political Science HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Co o motywacji chce nam powiedzieć Instytut Gallupa? Joanna Ukleja HR dla profesjonalistów

Co o motywacji chce nam powiedzieć Instytut Gallupa? Joanna Ukleja HR dla profesjonalistów Co o motywacji chce nam powiedzieć Instytut Gallupa? Joanna Ukleja HR dla profesjonalistów Instytut Gallupa? Joanna Ukleja HR dla profesjonalistów Since the late 1990s, Gallup has administered the Q12

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo