w rozwój RPO dla firm Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt"

Transkrypt

1 Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Nr 1/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN RPO dla firm Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010 1

2 xxx FLESZ EUROLIDER Do 5 marca 2010 r. można było zgłaszać kandydatów do konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER Celem konkursu jest wyróżnienie osób, które wykorzystują fundusze unijne na rzecz rozwoju lokalnego i aktywizacji lokalnej społeczności. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu, a wybór nastąpi w dwóch etapach, po weryfikacji wszystkich zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym. W pierwszym etapie Kapituła wskaże osoby nominowane, w drugim Laureatów. Z grona osób nominowanych internauci w drodze głosowania w sieci wybiorą swojego laureata. Laureatów drugiej edycji konkursu poznamy podczas III Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja 2010 r. w Warszawie. Nagrodą jest sfinansowanie udziału w szkoleniu z zakresu Funduszy Europejskich. Proste Fundusze 1 lutego 2010 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej, którego celem było podsumowanie działalności poszczególnych grup tematycznych oraz dyskusja nad kierunkami prac w kolejnych miesiącach. Grupa ds. Przedsiębiorców zarekomendowała regionom usprawnienia dotyczące między innymi zakresu dopuszczalnych zmian w projekcie oraz akceptowalnych odchyleń wartości wskaźników przyjętych w umowie o dofinansowanie. Na podstawie wyników prac Grupy ds. Samorządów-Infrastruktury wypracowano rekomendacje dotyczące zwiększenia powszechności stosowania, ujednolicenia zasad wnioskowania oraz udzielania zaliczek. Postulaty uproszczeń zostały przekazane do instytucji zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Zachęcamy do przekazywania sugestii uproszczeń procedur na adres poczty elektronicznej lub na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: ul. Wspólna 2/4, Warszawa, z dopiskiem na kopercie Proste Fundusze. Przygotowania do renegocjacji Programu Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów miejscowościom: Boguchwała (powiat rzeszowski), Brzostek (powiat dębicki), Przecław (powiat mielecki) i Kołaczyce (powiat jasielski) nadano status miasta. Aby umożliwić ww. miastom aplikowanie o środki w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast RPO WP, konieczna jest modyfikacja załącznika nr 6 do Programu. Modyfikacja taka wymaga uruchomienia procedury renegocjacji Programu, prowadzącej do zmiany decyzji Komisji Europejskiej. Polska pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich 15 lutego 2010 r. upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest nagradzanie najlepszych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji. Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach: rewitalizacja, zabytek, produkt promocyjny, obiekt turystyczny, turystyka, turystyka transgraniczna i międzynarodowa, obszary wiejskie. Główną nagrodą w konkursie jest statuetka Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne na skalę ogólnopolską. Nominacje do głównych nagród w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone 16 kwietnia w Gdańsku podczas konferencji Turystyka rewitalizacja sport. Forum Fundusze UE i dobre praktyki, połączonej z Gdańskimi Targami Turystycznymi. Natomiast laureatów poznamy 7 maja podczas III Forum Funduszy Europejskich w Warszawie. Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny RPO Województwa Podkarpackiego, wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów, Departament Rozwoju Regionalnego tel fax Publikacja finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Wydawca: Smartlink Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 3/10, Poznań, Redakcja: Jerzy Gontarz, Iwona Gutowska Projekt i skład: Alina Merha Druk: Interak Nakład: 2000 szt. 2 Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010

3 WPROWADZENIE xxx Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu informacyjnego Inwestujemy w rozwój. Będzie się on ukazywać w cyklu kwartalnym, a w każdym z numerów postaramy się przybliżyć kwestie związane z wybranymi osiami priorytetowymi wdrażanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Prace nad programami operacyjnymi rozpoczęły się kilka lat temu. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia RPO WP została podpisana 1 października 2007 r. Pierwsze konkursy wniosków w ramach RPO Województwa Podkarpackiego ruszyły w 2008 r. Teraz jesteśmy w połowie okresu planistycznego. Do tej pory ogłosiliśmy już większość zaplanowanych naborów wniosków. Nieprzerwanie ogłaszamy kolejne konkursy, oceniamy złożone projekty, organizujemy szkolenia zarówno dla przyszłych wnioskodawców, jak i beneficjentów, ale przede wszystkim realizujemy płatności z konkursów już rozstrzygniętych. W naszym Programie stawiamy między innymi na konkurencyjność gospodarki, innowacyjność oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego, dlatego też na przewodnie tematy pierwszego numeru biuletynu wybraliśmy kwestie związane z realizacją I (Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka) oraz III (Społeczeństwo informacyjne) osi priorytetowej. W tym numerze przedstawiamy również stan wdrażania RPO WP. Szczególnie polecam część publikacji poświęconą naszym beneficjentom, czyli tym, którym udało się sięgnąć po Fundusze Europejskie. Chcemy Państwu zaprezentować firmy realizujące swoje projekty w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. Ich wnioskodawcy postawili na innowacyjność i to widać. Natomiast tym, którzy borykają się z opracowaniem wniosków, proponuję artykuł poradnikowy, zawierający wskazówki do napisania dobrego projektu. Doskonale zdaję sobie sprawę, że realizacja RPO WP jest wielkim i niełatwym przedsięwzięciem, wymagającym wysiłku zarówno beneficjentów, jak i pracowników instytucji zarządzającej Programem, czyli Urzędu Marszałkowskiego. Na co dzień posługujemy się aktami prawnymi, regulaminami, instrukcjami, wytycznymi i zbiorami procedur. W naszej publikacji chciałbym natomiast pokazać Państwu ludzką twarz programu operacyjnego i jego przełożenie na realia, w jakich żyją i pracują nasi beneficjenci. Mam nadzieję, że biuletyn wzbudzi Państwa zainteresowanie i zachęci do sięgnięcia po kolejny numer, który ukaże się w czerwcu. Zapraszam do lektury. FOT. ARCHIWUM UMWP Zygmunt Cholewiński Marszałek Województwa Podkarpackiego Inwestujemy w rozwój Nr 1/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN XXX Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata W NUMERZE 4 RPO.podkarpackie.pl W ramach RPO WP złożono do tej pory ponad dwa i pół tysiąca wniosków o dofinansowanie w wysokości 3,7 mld zł 10 Euro na Opisy projektów firm, które uzyskały wsparcie w ramach działania 1.1 Schemat: B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne RPO dla firm Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt INWESTUJEMY W ROZWÓJ nr 1/ Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Rozmowa z Zygmuntem Cholewińskim, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego 8 Region z perspektywami Czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy jest umiejętność wykorzystywania innowacji 18 Jak przygotować dobry projekt Informacje i porady przed przystąpieniem do pracy nad projektem 19 Wydarzenia Harmonogram konkursów, szkoleń i naboru wniosków Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010 3

4 xxx STAN REALIZACJI RPO RPO.podkarpackie.pl Ponad dwa i pół tysiąca złożonych wniosków o dofinansowanie w wysokości 3,7 mld zł to odpowiedź projektodawców na dotychczas przeprowadzone nabory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP). Jak przebiega realizacja najważniejszego dla regionu programu? realizacji zatwierdzono już po 800 wniosków, dla których Donad dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na 1,7 mld zł co stanowi ponad 38% alokacji na realizację RPO WP w latach Zmiana systemu płatności Do końca ubiegłego roku funkcjonowała dotacja rozwojowa. To były wszystkie środki, zarówno europejskie, jak i krajowe, które przychodziły z budżetu państwa na finansowanie RPO. Samorząd województwa zgłaszał zapotrzebowania kwartalne na kolejne transze, a potem się z nich rozliczał. Rząd zdecydował jednak, że od stycznia 2010 r. należy wydzielić budżet środków europejskich i przekazać je Marta Matczyńska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego FOT. FRANEK MAZUR pod zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego. W praktyce oznacza to, że po otrzymaniu od beneficjentów wniosków o płatność, ich sprawdzeniu i zaakceptowaniu, przekazujemy do BGK polecenia przelewu. Po ich otrzymaniu bank zgłasza zapotrzebowanie do ministra finansów i po uzyskaniu środków przekazuje je beneficjentom. Terminarz jest rozpisany na cały rok, a samorząd województwa otrzymuje jedynie potwierdzenia dokonania wypłaty wyjaśnia Marta Matczyńska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. W nowym systemie, od stycznia do końca lutego, do beneficjentów trafiło ponad 51 mln zł. Dwa tryby naboru Większość środków trafia do beneficjentów w drodze konkursów, ale jest też drugi, indywidualny tryb naboru, polegający na wskazaniu projektów kluczowych przez zarząd województwa. Przeznaczono na nie maksymalnie 30% całej sumy RPO. Jak trafić na listę projektów kluczowych? Te kwestie określa regulamin zatwierdzony przez zarząd województwa. Najpierw ogłaszamy nabór na listę projektów kluczowych, w którym podajemy termin składania wniosków i kwotę dofinansowania. Następnie każdy projekt jest sprawdzany pod kątem strategicznego znaczenia dla regionu wyjaśnia dyrektor Matczyńska. Na tym etapie obowiązuje ocena zerojedynkowa. Jeśli projekt uzyska 100% akceptację, rozpatrywany jest przez zarząd województwa i przyjmowany na listę. Potem umieszcza się go na stronie internetowej i przez miesiąc poddaje konsultacjom społecznym. Dopiero po analizie uwag zarząd decyduje o zatwierdzeniu lub nie. Przykładem są niedawno zakończone konsultacje z zakresu zwalczania zagrożeń po analizie uwag projekt Państwowej Straży Pożarnej dotyczący wyposażenia został ostatecznie wpisany na listę. Obecnie na liście jest 59 projektów, ale na tę liczbę składa się kilka dużych projektów, które ze względów proceduralnych podzielono na mniejsze. Przykład to Regionalne Centra Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, który podzielono na 12 projektów. Podobnie jest w przypadku projektów dotyczących podkarpackiego systemu informacji medycznej, obejmującego szpitale wojewódzkie i powiatowe. Ze względu na procesy restrukturyzacji, zamiast jednego dużego projektu kluczowego jest ponad 20 mniejszych, ściśle ze sobą powiązanych, tworzących swego rodzaju system. W każdej osi priorytetowej są projekty kluczowe. Jak zaznacza dyrektor Matczyńska, samorząd województwa wziął pod uwagę stanowisko Komisji Europejskiej, podkreślające, by nie przesadzać z przeznaczaniem środków na tego typu projekty. Owszem, łatwiej byłoby je wybrać i zrealizować, ale nie można zapominać o mniej strategicznych, ale nie mniej ważnych z punktu widzenia potrzeb mieszkańców regionu. 4 Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010

5 STAN REALIZACJI xxx RPO Szczęśliwa ósemka? W kalendarzu chińskim liczba osiem jest znakiem bogactwa zauważa rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Krzysztof Kaszuba. Oby osiem osi RPO zwiastowało bogactwo naszego regionu. Poszczególne osie są jednak na różnym etapie wdrażania. Dlaczego? W różnych terminach ukazywały się rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego dotyczące pomocy publicznej. Jeżeli nie ma takiego rozporządzenia, nie można ogłosić konkursu wyjaśnia dyrektor Matczyńska. Przykład? Dopiero w grudniu ubiegłego roku ukazało się rozporządzenie wielosektorowe dotyczące m.in. społeczeństwa informacyjnego, które ustala maksymalny poziom dofinansowania projektów dla takich województw jak nasze na poziomie 50%. Jeżeli konkurs zostałby ogłoszony wcześniej i zapowiadał wyższe dofinansowanie, musiałby zostać odwołany. Przodująca oś pierwsza Wartość środków unijnych na lata w pierwszej osi wynosi ponad 288 mln euro, czyli ok. 1,2 mld zł. Ich wykorzystywanie jest bardzo zaawansowane, przede wszystkim z uwagi na realizację działania skierowanego do przedsiębiorców. Gdyby wszystkie ze złożonych wniosków zostały zaakceptowane, nie byłoby sensu przeprowadzać kolejnych naborów, bo limit zostałby wyczerpany. Spośród prawie 500 wniosków po ocenie formalnej do dofinansowania zatwierdzono niespełna 400, a na realizację ponad 300 projektów podpisano już umowy. Kaszuba ma jednak wątpliwości dotyczące dominacji tej osi. Zastanawia się, czy to dobrze, że tak szybko rozdano pieniądze przedsiębiorcom. Może brakuje na Podkarpaciu aniołów biznesu, którzy poszukaliby tych, co nie mają czasu na pisanie projektów, a są wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie? Są w naszym regionie prawdziwi wynalazcy zafascynowani swoją pasją, w których warto zainwestować podkreśla. To, co najważniejsze Która z osi jest najważniejsza dla mieszkańców regionu? Druga, czyli infrastruktura techniczna obejmująca transport drogowy, lotniczy i kolejowy, a także infrastrukturę energetyczną. W tej osi jest 10 projektów dotyczących dróg wojewódzkich, a ich jedynym beneficjentem może być samorząd województwa. Projekty są na różnym etapie wdrażania w zależności od zaawansowania uzgodnień środowiskowych. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną konkursy projektów związanych z infrastrukturą kolejową i lotniskiem w podrzeszowskiej Jasionce. To jednak trudne zadanie, aby po latach zaniedbań w infrastrukturze transportowej, nadrobić wszystkie zaległości. Ważna jest zatem komplementarność inwestycji drogowych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich z trasami krajowymi i międzynarodowymi. Obawy i nadzieje To już kolejny rok realizacji programu. Kaszuba podkreśla, że nie chodzi o ciągłe rozliczanie samorządu województwa, ile pieniędzy już wydano i czy tempo wydatkowania jest wystarczające. Najważniejsze jest racjonalne inwestowanie unijnych i własnych środków, słowniczek Anioł biznesu (ang. business angel) to inwestor prywatny lokujący nadwyżki finansowe w nowe (start-up), dobrze rokujące firmy, które dzięki zastrzykowi kapitałowemu mogą szybko się rozwinąć, przynosząc inwestorowi wzrost wartości jego udziałów. Anioły biznesu przeważnie dzielą się swoim doświadczeniem w zarządzaniu firmą. Projekty kluczowe (indywidualne) stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju lub regionu. tak aby rosły możliwości konkurencyjne gospodarki Podkarpacia. Na ten rok na realizację RPO mamy zagwarantowane w ustawie budżetowej 370 mln zł, a wraz z rezerwą daje to ponad miliard, który możemy otrzymać. To tzw. limit, czyli kwota warunkująca kontraktowanie projektów. Dyrektor Matczyńska ma nadzieję, że ten limit będzie dla Podkarpacia dostępny i nie powtórzy się sytuacja z ubiegłego roku. Mieliśmy zagwarantowane 203 mln zł, chcieliśmy 180 mln zł rezerwy, a dostaliśmy 28 mln zł wyjaśnia. Ten rok jest też szczególnie ważny jeśli chodzi o wykorzystanie środków, ponieważ regiony, które najlepiej zarządzają RPO, otrzymają nagrody w przyszłym roku. Chodzi o dostęp do krajowej rezerwy wykonania, czyli o bonus finansowy dla tych, którzy sprawnie realizują programy. Maria Kornaga MARIUSZ MAMET/MAC MAP (2x) Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010 5

6 xxx WYWIAD Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej dokonujemy znaczącego skoku cywilizacyjnego mówi Zygmunt Cholewiński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Panie Marszałku, na koniec lutego poziom kontraktacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniósł 24,32%. Jak ocenia Pan dotychczasowe tempo realizacji? Czy następuje teraz przyspieszenie w wydatkowaniu pieniędzy? Z całą pewnością od początku 2010 r. realizacja RPO znacznie przyspieszyła, co jest naturalną konsekwencją dotychczas zrealizowanych działań w zakresie wydatkowania Funduszy Europejskich. Pierwsze nabory na dofinansowanie projektów zostały ogłoszone w marcu 2008 r., a zatem etap ich płatności wypadł rok później. Natomiast płatności dla konkursów ogłoszonych w 2009 r., a było ich łącznie 26, czyli większość ze wszystkich planowanych, przypadną na ten rok. Dlatego, to właśnie teraz należy spodziewać się zdecydowanego wzrostu wypłacanych środków, a co za tym idzie jeszcze szybszej realizacji Programu. Według informacji, jakie napływają do nas z BGK, odpowiedzialnego za dokonywanie płatności ze środków Unii Europejskiej, w styczniu dokonano aż 47 zleceń na kwotę 22 mln zł. Pozwoliło to województwu podkarpackiemu zająć jedno z czołowych miejsc w kraju pod względem zleceń dotyczących RPO. Należy również zwrócić uwagę na wzrost liczby wniosków o płatność końcową, co świadczy o zakończeniu rzeczowej realizacji wielu projektów. Obecnie na etapie rozstrzygnięć są konkursy, których realizacja znacząco wpłynie na osiągane przez nasz region wskaźniki. Prawidłowe wydatkowanie Funduszy Europejskich w ramach RPO WP należy do priorytetowych zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego. Jako Marszałek Województwa pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby realizacja Programu zakończyła się sukcesem. Przed nami jeszcze wiele pracy. Bądźmy jednak dobrej myśli, efekty wykorzystania funduszy unijnych są widoczne już teraz, ale prawdziwe zmiany są wciąż jeszcze przed nami. Największym zainteresowaniem cieszą się, podobnie jak w całej Polsce, fundusze na bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach. Niemałe powodzenie ma też wsparcie na infrastrukturę edukacyjną czy działania z zakresu ochrony środowiska. Z czego to wynika? To dobrze, że Fundusze Europejskie dostępne w ramach RPO WP cieszą się tak wielkim powodzeniem wśród podkarpackich przedsiębiorców, którzy coraz chętniej sięgają po dotacje na rozwój swoich firm. We wrześniu 2008 r. ogłosiliśmy konkurs na działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości i liczba złożonych wniosków przerosła nasze oczekiwania. Złożono aż 730 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 537 mln zł, podczas gdy do rozdysponowania mieliśmy ok. 137 mln zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców, Zarząd Województwa Podkarpackiego, na czele którego mam zaszczyt stać, zdecydował o zwiększeniu puli środków do wysokości 330 mln zł. Chcieliśmy, aby środki przeznaczone na bezpośrednie dotacje inwestycyjne szybko trafiły do rąk przedsiębiorców. W 2009 r. ogłosiliśmy drugi konkurs w ramach tego samego działania, a złożone projekty zostały już ocenione pod względem formalnym i przeszły do etapu oceny merytorycznej. Tym razem do rozdysponowania jest ponad 146 mln zł. Jeśli chodzi o wskaźniki zakontraktowania środków, chcę zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, na procent kontraktacji należy spojrzeć pod kątem wielkości zaplanowanych na realizację danego działania środków oraz tego, czy wszystkie konkursy z danego działania zostały już ogłoszone i rozstrzygnięte. Poza tym, zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, pierwsze konkursy w ramach RPO dotyczyły właśnie infrastruktury wodno-ściekowej, drogowej oraz edukacyjnej. Działania z wymienionego zakresu ominął problem braku rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej oraz trudności związanych z kwestiami środowiskowymi, co w przypadku innych działań uniemożliwiało ogłaszanie naborów wniosków. Przypomnę też, że dbałość o infrastrukturę wodno-ściekową oraz edukacyjną należy do zasadniczych zadań samorządów, które w tych właśnie działaniach Programu, były głównymi beneficjentami. Potrzeby samorządów znalazły więc swoje odzwierciedlenie w dobrze przygotowanych wnioskach. Konkursy te zostały rozstrzygnięte najwcześniej i najwcześniej też zrealizowano płatności, zatem wskaźniki są odpowiednio wysokie. Natomiast np. działania z zakresu rewitalizacji dotychczas nie zostały ogłoszone z powodu braku odpowiednich rozporządzeń. Wymienione przykłady świadczą o tym, że oceny i podsumowania dokonywane w połowie procesu, nie są do końca miarodajne. Jakie wnioski można wyciągnąć z dotychczasowych doświadczeń? Co udało się osiągnąć w zakresie RPO WP, a co jeszcze trzeba poprawić? Proces przygotowania i realizacji RPO WP na lata nie jest dla Samorządu Województwa Podkarpackiego doświadczeniem nowym. Choć nie należy zapominać, że jest to jak dotąd największy tego typu program unijny wspierający nasz region. Do województwa trafi bowiem aż 1 mld 136 mln euro. 6 Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010

7 WYWIAD xxx FOT. ARCHIWUM UMWP Efekty wykorzystania funduszy unijnych są widoczne już teraz, ale prawdziwe zmiany dopiero przed nami W tym miejscu pragnę przypomnieć o wielkim sukcesie, jaki przyniosła realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Nie tylko zagospodarowaliśmy wszystkie dostępne dla naszego województwa środki, ale w latach Zarząd Województwa pozyskał dodatkowo z MRR ponad 110 mln zł. Nasz region zajął dzięki temu pierwsze miejsce w Polsce pod względem ilości zakontraktowanych środków w stosunku do pierwotnej kwoty zaplanowanej dla województwa. W przypadku RPO w ubiegłym roku ogłosiliśmy większość ze wszystkich planowanych naborów, a w bieżącym ruszyły dwa kolejne. Przewidujemy, że we wszystkich konkursach dotychczas rozstrzygniętych, a także w tych, które jeszcze ogłosimy, środki finansowe zostaną rozdysponowane w granicach 80-90% przysługującej województwu kwoty. Zakłada się, że wartość podpisanych umów obejmie ok. 3/5 całości środków Programu, a przypomnę, że mogą być one wydatkowane do 2015 r. W regionie stale rośnie liczba inwestycji współfinansowanych z RPO, a województwo podkarpackie coraz bardziej przypomina ogromny plac budowy. Które przedsięwzięcia spośród projektów kluczowych w ramach RPO najmocniej przyczynią się do rozwoju regionu? Wszystkie inwestycje zawarte w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych mają strategiczne znaczenie dla realizacji celów RPO, a co za tym idzie dla rozwoju regionu. Łączna kwota dofinansowania dla tych projektów wynosi ponad 253,5 mln euro, co stanowi ponad 22% alokacji przewidzianej na realizację Programu. Największy wpływ na rozwój regionu niewątpliwie będą miały projekty z zakresu inwestycji drogowych. Zwiększy się dostępność komunikacyjna województwa, a to wpłynie na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Przedsięwzięcia, realizowane przez Politechnikę Rzeszowską i Uniwersytet Rzeszowski, wpisane na listę projektów kluczowych, dotyczące rozbudowy infrastruktury naukowo-badawczej, są przykładami inwestycji, które będą miały ogromne znaczenie dla rozwoju. Przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności gospodarki i podniesienia poziomu innowacyjności uczelni, poprzez stworzenie warunków do wzrostu potencjału gospodarczego w regionie, opartego na wiedzy, badaniach naukowych i nowych technologiach. W niedalekiej przyszłości dużą rolę w rozwoju innowacyjności w Południowo-Wschodniej Polsce będą odgrywały Regionalne Centra Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Najważniejszym celem 12 nowoczesnych Centrów, będzie stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju gospodarczego oraz transferu wiedzy do regionu. > Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010 7

8 WYWIAD Właśnie teraz należy spodziewać się zdecydowanego wzrostu wypłacanych środków w ramach RPO, a co za tym idzie jeszcze szybszej realizacji Programu > Inne programy, jak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka czy Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, również przyczyniają się do rozwoju infrastruktury edukacyjnej, informatycznej i badawczej w województwie. Panie Marszałku, proszę podać flagowe przykłady takich inwestycji. Na szczególną uwagę zasługują projekty podkarpackich uczelni współfinansowane z PO RPW. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć: Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego Zalesie regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym oraz Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych na Uniwersytecie Rzeszowskim o łącznej wartości ponad 143 mln zł. Kolejnym przykładem jest Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza o wartości blisko 40 mln zł czy też utworzenie Centrum Edukacji Międzynarodowej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania o wartości ponad 22,5 mln zł. Z kolei, w ramach PO IG Politechnika Rzeszowska realizuje dwa projekty: Rozbudowa nowoczesnego laboratorium badań materiałów dla przemysłu lotniczego oraz Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, a ich łączna wartość wynosi prawie 124 mln zł. Te przykłady jednoznacznie wskazują na to, że uczelnie wyższe w województwie podkarpackim stawiają na rozwój dziedzin związanych z nowoczesną i innowacyjną myślą technologiczną. To dobry kierunek. Jestem przekonany, że to właśnie innowacyjność i nowoczesne technologie już w najbliższej przyszłości będą miały największy wpływ na rozwój naszego województwa. RPO WP jest ogromną szansą na rozwój regionu, któremu przypięto łatkę jedno z biednych województw ściany wschodniej. A przecież Podkarpackie to województwo, które ma dobre zaplecze w kapitale ludzkim, jest atrakcyjne pod względem turystycznym i ma Dolinę Lotniczą (nowoczesne technologie). Jak Fundusze Europejskie pomogą w zmianie tego wizerunku i w wykorzystaniu silnych stron? Tylko ludzie opierający się na stereotypach mogą uważać, że województwo podkarpackie jest regionem pozbawionym szans na dynamiczny rozwój gospodarczy. Takie postrzeganie jest nieuprawnione i krzywdzące dla mieszkańców, ludzi ambitnych i pracowitych. Jesteśmy miejscem bardzo atrakcyjnym dla krajowych i zagranicznych inwestorów, gdzie rozwój przemysłu dokonuje się z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wielkim atutem jest prężnie rozwijający się przemysł lotniczy skupiony w klastrze Dolina Lotnicza, w którego skład wchodzi obecnie 80 firm. W zakresie przemysłu lotniczego aż 80% polskiej produkcji skupione jest właśnie w naszym województwie. Bardzo ważna dla przyszłych inwestycji jest doskonała współpraca przemysłu z Politechniką Rzeszowską, która kształci specjalistów na kierunkach deficytowych na rynku pracy. Współpraca świata nauki i biznesu oraz rozwijające się szlaki komunikacyjne, jak przyszła autostrada A4, ale także rozwijające się i rozbudowujące międzynarodowe lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce, są kolejnymi ważnymi atutami naszego regionu. Stale powiększające się tereny inwestycyjne Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego położonego w sąsiedztwie Rzeszowa i tereny przeznaczone pod rozwój przemysłu w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, ulokowane w okolicach Mielca i Tarnobrzega, są gotowe przyjąć kolejnych inwestorów. Ważnym atutem jest korzystne położenie geopolityczne pomiędzy Słowacją a Ukrainą. Dzięki temu nasz region jest swoistym pomostem łączącym Unią Europejską z Europą Wschodnią. Realizujemy więc programy nie tylko z udziałem podmiotów z terenu województwa i partnerów krajowych, ale również programy transgraniczne wspólnie z naszymi wschodnimi sąsiadami. Fundusze Europejskie zmieniają oblicze regionu i jego mieszkańców. RPO WP wspiera finansowo tak istotne dla rozwoju przedsięwzięcia, jak chociażby: rozwój przedsiębiorczości i biznesu, rozwój infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, ochronę środowiska, a także rewitalizację obszarów miejskich i zdegradowanych. Kolejnym ważnym realizowanym programem jest PO KL, a województwo podkarpackie jest w czołówce regionów kontraktujących środki z EFS. W ramach tego Programu Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekt systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach Celem jest stworzenie w regionie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki w zakresie wdrażania innowacji. Dzięki temu zostaną uruchomione mechanizmy transferu wiedzy i praktycznego jej wykorzystania w gospodarce regionu. W ramach PO KL realizujemy także projekt stypendialny dla doktorantów. Wspierane będą osoby przygotowujące prace doktorskie w dyscyplinach naukowych istotnych dla rozwoju gospodarczego regionu. Na stypendia przeznaczymy aż 20 mln zł. Właśnie dzięki takim rozwiązaniom, staniemy się miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla krajowych i zagranicznych inwestorów. Dużą szansą jest także PO RPW na lata , dzięki któremu do naszego regionu trafia więcej środków m.in. na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury drogowej. Potencjał województwa będzie lepiej wykorzystany wtedy, gdy poprawi się dostępność naszego regionu dla inwestorów i turystów, a to może zapewnić dobrze rozbudowana sieć dróg wojewódzkich. Jako władze samorządowe województwa podkarpackiego wytyczyliśmy regionowi nową drogę, zmierzającą w stronę nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, przy jednoczesnym poszanowaniu czystego, nieskażonego środowiska i bogatej kultury. Fundusze Europejskie, które płyną do nas szerokim strumieniem, w ogromnym stopniu wspierają proces modernizacji regionu. Mając świadomość historycznej szansy, jaką daje nam Unia Europejska, robimy wszystko, aby w najlepszy sposób wydatkować dostępne środki. Czujemy na sobie odpowiedzialność za ich właściwe wykorzystanie. Właściwe, czyli takie, dzięki któremu unijne pieniądze zamienią się w inwestycje rozwijające region. Jestem przekonany, że właśnie teraz, dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, dokonujemy znaczącego skoku cywilizacyjnego. Rozmawiał Jerzy Gontarz 8 Inwestujemy w rozwój u nr 1/2010

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(10)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG 2012 Innowacje w działaniu Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG Spis treści str. 3 Wstęp str. 4-7 Powiązania wiedzy i gospodarki W rozwoju początkujących i dojrzałych klastrów pomaga działanie

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

w rozwój Krok po kroku www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Eksport nie tylko dla wielkich Kosmopolici z Podkarpacia

w rozwój Krok po kroku www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Eksport nie tylko dla wielkich Kosmopolici z Podkarpacia www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 3(11)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Krok

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Pomost znaczy początek str. 10 1(11)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 O znaczeniu zasady równych szans i zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 wywiad z W. Raboszukiem Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych str. 4-5 Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(14)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Liczby

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 W rozwiniętych gospodarkach współpraca przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Nr 111/2007 Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Rozmowa z Krzysztofem Głombem, prezesem Stowarzyszenia Miasta w internecie Informatyzacja gminy System

Bardziej szczegółowo

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111]

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] s. 4 s. 6 s. 10 s. 11 s. 24 s. 28 s. 30 s. 30 s. 31 s. 32 s. 33 s. 34 Styczeń - Luty

Bardziej szczegółowo

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY Adam Mikołajczyk Nadciąga unijne eldorado 4 Andrzej Liberadzki Rośnie skuteczność 7 Hanna Wiecka Nie ile a co Unia daje Pomorzu 11 Włodzimierz Szordykowski MSP solą

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Cel jest jeden - rynek pracy. informacyjny

BIULETYN. Cel jest jeden - rynek pracy. informacyjny BIULETYN informacyjny WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ZIELONEJ GÓRZE ISSN 1734-5375 kwartalnik wydawnictwo bezpłatne Nr 3/2014 Cel jest jeden - rynek pracy KARTON PAK z Nowej Soli to jeden z największych

Bardziej szczegółowo