Tytuł oryginału: A/B Testing: The Most Powerful Way to Turn Clicks Into Customers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł oryginału: A/B Testing: The Most Powerful Way to Turn Clicks Into Customers"

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginału: A/B Testing: The Most Powerful Way to Turn Clicks Into Customers Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: Copyright 2013 by Dan Siroker and Pete Koomen. All rights reserved. All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise without the prior permission of the publisher. Translation copyright 2014 by Helion S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis treści Rozdział 1. Jak testy A/B dwukrotnie pomog y w zdobyciu Bia ego Domu 5 CZĘŚĆ I CO WYNIE LI MY Z PONAD 200 TYSI CY TESTÓW A/B 15 Rozdział 2. Co testowa 17 Rozdział 3. Mierz w maksimum globalne 33 Rozdział 4. Mniej znaczy wi cej: ograniczaj wybór 47 Rozdział 5. S owa: skoncentruj si na swoim CTA 59 Rozdział 6. Ucz si na pora kach 71 CZĘŚĆ II WDRO ENIE TESTÓW A/B: KROK PO KROKU 81 Rozdział 7. Wybierz rozwi zanie odpowiednie dla Twojej organizacji 83 Rozdział 8. Syndrom HiPPO i jak si z niego wyleczy 95 Rozdział 9. Zespó testerów A/B 105 Rozdział 10. Powtórzenia i powtórzenia 115 CZĘŚĆ III ZAAWANSOWANE PROBLEMY TESTOWANIA A/B 127 Rozdział 11. Jak zepsu test A/B 129 Rozdział 12. Witryna to nie wszystko: testowanie A/B w innych obszarach 137 Rozdział 13. Personalizacja 149

4 4 Testy A/B. Od kliknięcia do klienta Zako czenie 159 Dodatek A. 60 testów A/B 161 Dodatek B. Wska niki i statystyki testowania A/B 173 Podzi kowania 187 Skorowidz 189

5 ROZDZIAŁ 6 Ucz się na porażkach Jak się cieszyć, że jednak A wygrało z B

6 72 Co wynieśliśmy z ponad 200 tysięcy testów A/B

7 Ucz się na porażkach 73 Z Je li chcesz zwi kszy swój wska nik sukcesów, musisz podwoi swój wska nik pora ek. Thomas J. Watson, by y prezes i dyrektor generalny IBM poprzednich rozdzia ów mog e wysnu wniosek, e ka dy przeprowadzony eksperyment przyniesie pozytywny wynik. (To po co w ogóle je prowadzi? Wystarczy wprowadza w elementach zmiany, które chcia- e przetestowa, a wiat stanie przed Tob otworem!) W rzeczywisto ci jednak nie ka dy wariant okazuje si lepszy od wariantu kontrolnego. Mimo wszystko nawet nieudane eksperymenty maj swoj warto u wiadomienie sobie, e dana zmiana zadzia a na Twoj niekorzy, jest niew tpliwie korzystniejsze od wprowadzenia tej zmiany. Co wi cej, cz sto z takich w a nie eksperymentów dowiadujemy si najwi cej o u ytkownikach i o tym, czym si kieruj. W istocie nieudane eksperymenty podwa aj przyj te przez testera za o enia, a ich wyniki mog wskaza, dlaczego owe za o enia by y b dne. Najlepsze miejsce kontra znajome miejsce: IGN Serwis dla graczy IGN chcia sprowadzi wi ksz liczb u ytkowników na podstron z filmami, która odpowiada a za znaczn cz przychodów z reklam. Zespó firmowy zatem postanowi przeprowadzi test A/B, w ramach którego link Videos zosta przeniesiony na lewy kraniec g ównego panelu nawigacyjnego (rysunek 6.1). W wielu organizacjach wprowadzenie takiej modyfikacji zosta oby zaordynowane na samym szczycie przez osob, która na ca ym interesie zarabia najwi cej. Tymczasem przed wprowadzeniem tej zmiany na sta e IGN przeprowadzi eksperyment, by si dowiedzie, jakiego dok adnie wzrostu mo na oczekiwa po wyeksponowaniu linku Videos.

8 74 Co wynieśliśmy z ponad 200 tysięcy testów A/B RYSUNEK 6.1. Pierwotny panel nawigacji IGN oraz wariant z przyciskiem Videos w innym miejscu Nie do, e testy nie wykaza y wzrostu, to jeszcze pokaza y, e nowy banner obni y klikalno filmów o nieprawdopodobne 92,3%. Gdyby przeniesiono link Videos w ciemno, bez uprzedniego wykonania testu, zmiana mia aby katastrofalne skutki. Poniewa ruch na IGN jest bardzo intensywny, wystarczy o par godzin na uzyskanie statystycznie znamiennych wyników. Dzi ki temu mo na by o przerwa eksperyment, powróci do pierwotnego designu i zacz szuka odpowiedzi w zebranych danych. Test ocali IGN przed katastrof, która mia aby miejsce, gdyby zdecydowano si na wprowadzenie nowego panelu nawigacyjnego, ale nale y z tego wyci gn powa niejsze wnioski. Jedn z najwa niejszych przyczyn wyst pienia tak skrajnych rozbie no ci w wynikach jest to, e znaczna cz ruchu na serwisie pochodzi zazwyczaj od powracaj cych u ytkowników, postrzegaj cych stron w okre lony sposób w tym wypadku oczekuj cych, e link Videos znajd po prawej, a nie po lewej stronie. Je li element zniknie ze swojego miejsca, u ytkownikom nie b dzie si chcia o go szuka. Rozwa enie g ównych przyczyn wyst pienia takich, a nie innych rezultatów pozwala lepiej zrozumie nie tylko charakter zaproponowanych zmian, ale równie charakter samego procesu testowania. Zespó mo e od tego momentu uwzgl dnia to, e do wiadczenia

9 Ucz się na porażkach 75 nowych i powracaj cych u ytkowników bardzo si od siebie ró ni. Ta wiadomo zaowocuje w kolejnych testach. (Wnioskom wyci ganym przy segmentacji ruchu przyjrzymy si bli ej w rozdziale 13.). Różne rozwiązania sprawdzają się na różnych poziomach: sklepy internetowe Testowanie A/B jest bardzo popularne w bran y sklepów internetowych. Wiele z tych, z którymi wspó pracowali my, stale testuje jakie rozwi zania. Jak mówi, zawsze da si co ulepszy lub zoptymalizowa. Wielu detalistów wy wietla na swoich stronach recenzje i oceny klientów. Pewien wielki sklep internetowy odkry w ramach testowania, e wy wietlanie ocen w widocznym miejscu na stronach produktów wspomaga o konwersj. Zespó postanowi przeprowadzi eksperyment z zamieszczeniem ocen na stronie kategorii stronie znajduj cej si o poziom wy ej w hierarchii wzgl dem strony produktu, ukazuj cej wszystkie artyku y z danej kategorii. Wydawa o si to do rozs dne: pokazanie ocen na stronie ogólnej powinno zach ci ludzi do klikania dalej i obejrzenia wi kszej liczby produktów, a tym samym podwy szy wska nik konwersji (rysunek 6.2). RYSUNEK 6.2. Pierwotna forma opisu produktu na stronie kategorii oraz wersja z gwiazdkami

10 76 Co wynieśliśmy z ponad 200 tysięcy testów A/B Na szcz cie zespó postanowi przeprowadzi najpierw testy, poniewa nowy wariant przyniós by wi cej szkody ni po ytku. Okaza o si, e widoczno ocen obni y a poziom konwersji o 10%. Z tego testu wynika, e rozwi zania sprawdzaj ce si na jednym poziomie niekoniecznie sprawdz si na innych; element dzia aj cy na korzy strony produktu okaza si nieodpowiedni dla strony kategorii. Warto pami ta, e je li rozwi zanie sprawdza si na danym obszarze strony nawet je li udowodniono jego warto nie trzeba od razu wprowadza go we wszystkich innych miejscach bez uprzedniego upewnienia si, e to dobry pomys. Interes nabywcy to niekoniecznie interes sprzedawcy: Etsy Etsy, targowisko z wyrobami r kodzielniczymi i artyku ami vintage, miesi cznie jest odwiedzane przez ponad 42 mln unikalnych u ytkowników, dzi ki czemu zajmuje miejsce w ród 200 najpopularniejszych witryn w rankingu Alexa. Testowanie A/B jest dla deweloperów istotnym narz dziem pozyskiwania danych o zachowaniu ponad 800 tys. sprzedawców i 20 mln u ytkowników serwisu. U ytkownik Etsy pos uguje si kana em informacyjnym, w którym mo e przegl da aktywno znajomych w serwisie: co kupuj i polecaj. Na Etsy cotygodniowo pojawiaj si tysi ce artyku ów, a kana informacyjny jest wygodnym narz dziem odnajdowania nowych przedmiotów (rysunek 6.3). Kana informacyjny przedstawia na jednej li cie czynno ci wykonywane przez sprzedawców i nabywców. Zespó Etsy uzna, e mo na by znacz co poprawi do wiadczenie u ytkownika poprzez zmian wygl du kana u oraz usuni cie pola Your Shop ( Twój sklep ) i pozostawienie jedynie pola People You Follow ( Ludzie, których obserwujesz ). Przeprowadzono nast pnie test A/B, by porówna efektywno pierwotnego uk adu z nowym.

11 Ucz się na porażkach 77 RYSUNEK 6.3. Pierwotny kanał informacyjny Etsy Ku zdziwieniu zespo u w nowym wariancie interakcja u ytkowników z kana em znacz co spad a. Po bli szym przyjrzeniu si danym zespó odkry sposób u ytkowania serwisu, którego wcze niej nie przewidzia. Okaza o si, e przy zarz dzaniu swoimi sklepami sprzedawcy korzystali z w asnych kana ów w charakterze osi czasu ukazuj cej, kiedy jakie produkty oferowali. Zespó postrzega kana jako narz dzie pozwalaj ce nabywcom przegl da, co ludzie robi w serwisie. Tymczasem to sprzedawcy korzystali z tej funkcji, która zosta a im odebrana przez nowy interfejs. Gdyby nie ten zaskakuj cy rezultat, zespó Etsy nigdy by si nie dowiedzia o takim charakterze u ytkowania serwisu. Teraz móg nie tylko uwzgl dni t informacj, ale te projektowa z my l o niej. Kolejna wersja interfejsu (rysunek 6.4) zawiera a dwa przyciski: Following ( Obserwowane ) i Your Shop ( Twój sklep ). Historia zako czy a si szcz liwie. Obecnie Etsy rozwija funkcjonalno strony

12 78 Co wynieśliśmy z ponad 200 tysięcy testów A/B RYSUNEK 6.4. Ostateczna postać kanału Etsy na podstawie sposobu u ytkowania, o którym zupe nie nie by o wiadomo, dopóki si nie okaza o, e przeprojektowany serwis jest niewypa em. Kiedy tak znaczy nie: Chrome Industries Zespó ds. handlu internetowego Chrome Industries przez lata eksperymentowa z wieloma oprawami graficznymi artyku ów dla rowerzystów, a ostatnio postanowi sprawdzi, czy film o produkcie zach ci by wi ksz liczb u ytkowników do zakupów ni statyczny obraz (rysunek 6.5). Celem testu by o okre lenie, czy przeznaczy dodatkowe zasoby na produkcj filmów. Do eksperymentu zespó wybra jeden produkt: buty Truk. Zespó sprawdzi, jaki odsetek u ytkowników przechodzi ze strony kategorii do strony produktu, jaki odsetek zaczyna zakupy oraz jaki odsetek ostatecznie sk ada zamówienie. Wyniki prowadzonych przez nieca e trzy miesi ce testów by y ma o porywaj ce: 0,5% wi cej u ytkowników

13 Ucz się na porażkach 79 RYSUNEK 6.5. Pierwotna reklama butów Truk z obrazem oraz wariant z filmem cz ciej odwiedza o stron produktu Truk przy wariancie z obrazem, 0,3% wi cej rozpoczyna o zakupy przy wariancie z filmem, a 0,2% wi cej sk ada o zamówienie w wariancie z filmem. Innymi s owy, wariant z filmem okaza si odrobin lepszy od wariantu z obrazem, ale poniewa wyprodukowanie filmu wymaga du o wi kszych nak adów ze strony Chrome, nale y jasno opowiedzie si przeciwko dodatkowym wydatkom na produkcj. Chrome mo e od o y ca spraw na pó niej albo przeprowadzi dodatkowe badania, by si dowiedzie, dlaczego film nie nap dza konwersji, zamiast dzia a w my l za o enia, e film nakr ci sprzeda,

14 80 Co wynieśliśmy z ponad 200 tysięcy testów A/B i zabiera si do produkcji materia ów filmowych, które niekoniecznie zapewni zwrot z inwestycji. Je li zespó rzeczywi cie postanowi dalej testowa film (na przyk ad sprawdzaj c, czy film koncentruj cy si na stylu ycia zamiast na produkcie poradzi sobie lepiej), przynajmniej b dzie mia pewno, e niczego nie ryzykuje, skoro udowodniono, e wykorzystanie materia ów wideo nie szkodzi konwersji. Zespó mo e te skoncentrowa si na innych obszarach i poeksperymentowa z optymalizacj pozosta ych elementów serwisu, które by mo e zapewni wi ksze korzy ci. W skrócie Rozwi zania odpowiednie dla powracaj cych u ytkowników mog si nie sprawdzi w przypadku nowych u ytkowników i na odwrót. Co, co sprawdza si na jednej stronie, mo e nie sprawdzi si na innej; rozwi zania odpowiednie dla jednego poziomu mog by nieefektywne na innym. Oczekiwania jednego typu u ytkownika mog ró ni si od oczekiwa innego rodzaju u ytkownika. Nieudane testy, niekiedy w wi kszym stopniu ni testy zako czone powodzeniem, mog zach ci do zbadania kluczowej ró nicy mi dzy segmentami u ytkowników. Wariant, który wygra z orygina em, mo e zapewnia za ma e korzy ci, by usprawiedliwi wydatki na implementacj oraz wszelkie inne wady nowej wersji. Ka dy test ujawniaj cy nieefektywno jakiego rozwi zania jest cenny, gdy pozwala wycofa wydatki na to, co nie dzia a, by skierowa je tam, gdzie przyj te rozwi zania si sprawdzaj.

15 Skorowidz A aktywno u ytkowników, 37, 50 automatyczne aktualizacje, 88 B banner z apelem o datki, 63 b d standardowy, 182 b dne wyniki, 133 b dy, 129 burza mózgów, 62, 69 cel witryny, 19 cele konwersji, 21, 32 ceny, 141, 172 chmura, 88 CTA, 50, 59, 67, 163 cykl testowy, 153 cz stotliwo logowania, 39 C D darmowy okres próbny, 66 definiowanie sukcesu, 19 definiowanie wska ników sukcesu, 120 dezorientuj ce elementy, 52 dostawca platform testowych, 91 dost p do testów, 88 dzielenie d ugiego formularza, 57 dziennik testów, 112 edycja WYSIWYG, 88, 122 efekt framingu, 68 efekty interakcyjne, 126 eksplorowanie przed doskonaleniem, 120 eksponowanie linków, 73 estymacja interwa owa, 176 przedzia owa, 176 punktowa, 176 filmy o produktach, 78 formularz, 168 dla darczy ców, 56 rejestracyjny, 132 formu owanie hipotezy, 24 framing, 66, 68 funkcje Excela, 180, 184 funkcjonalno strony, 77 E F G generatory formularzy, 64 geotargeting, 153, 157 Google Analytics, 23 H hierarchiczno tre ci, 37 hipoteza, 27, 32, 39, 49, 66, 132, 145 HiPPO, 97, 104 interesariusze, 99, 101 I K kana informacyjny, kluczowy wska nik efektywno ci, 133, 179 kontynuowanie testów, 117 konwersja, 56, 57 KPI, 179 krzywa elastyczno ci cenowej, 143 popytu, 143 kwantyfikowalny wska nik sukcesu, 37 L lejek, 132 pozyskiwania leadów, 167 rejestracji, 167 sprzeda y, 23 transakcji, 52, 167 liczba wicze, 40 klikni, 22 czna stopa konwersji, 182 Ł

16 190 Testy A/B. Od kliknięcia do klienta M makrokonwersje, 21 maksimum globalne, 33 lokalne, 35 maksymalizowanie przychodu, 172 materia y wizualne, 166 media spo eczno ciowe, 170 metoda konkurencyjna, 142 kosztowa, 142 rynkowa, 142 mikrokonwersje, 21 minimalizowanie dost pnych opcji, 55 model biznesowy, 39 N narz dzia do testów, 86, 151 narz dzie Google Analytics, 23 SeeClickFix, 50 nawigacja, 64, 167 niedostosowywanie do wiadczenia, 156 O obliczanie poziomów ufno ci, 180 oceny produktu, 75 oczekiwania u ytkowników, 80 odchylenie standardowe, 185 odnajdowanie przedmiotów, 76 opis produktu, 75 oprogramowanie jako us uga, 88 optymalizacja witryny, 52, 80, 90 P panel nawigacji, 74 personalizacja, 156, 171 p tla testowa, 164 platforma testowa, 88 poczta elektroniczna, 139, 140, 170 podej cie iteracyjne, 126 po czone odchylenie standardowe, 185 poparcie interesariuszy, 99 populacja, 186 porównywanie efektywno ci uk adów, 76 powracaj cy u ytkownicy, 80 poziom ufno ci, 179, 180 priorytetowe eksperymenty, 32 problemy testowania, 127 proces transakcyjny, 53 projekt interfejsu, 43 sekwencyjny, 56 promocja last minute, 143, 148 proporcja, 182 próg kwalifikacji, 69 przedzia ufno ci, 175 przeprojektowywanie, 38, 41 przeprojektowywanie ca kowite, 120 przeprowadzanie testu, 31 przychód z odwiedzin, 147 psucie testów, 129 R ramy interpretacyjne, 68 rankingi wyszukiwa, 86 reakcje emocjonalne, 68 redukcja opcji, 57 rejestracja owa, 23 reklama, 79, 169 ROI, zwrot z inwestycji, 30 rozk ad normalny, 186 studenta, 186 rozmieszczenie tre ci, 38 RPV, Revenue Per Visitor, 147 ruch na stronie, 131 SaaS, Software-as-a-Service, segmentacja, , 157 S sklepy internetowe, 75 spadek klikalno ci, 74 konwersji, 76 spersonalizowane CTA, 154 sposób prezentacji cen, 148 sprawdzone rozwi zania, 80 statystyka t, 185 Z, 182 statystyki testów, 173, stopa konwersji, 57 stopnie swobody, 185 stopniowe udoskonalenia, 45 strategia testowania dziennik testów, 112 koordynator, 110 upodmiotowieni testerzy, 112 zwolennicy, 111 strona dla darczy ców, 27 g ówna z map, 51 transakcyjna AVG, 54 z dodanym obrazem, 28 z dwukolumnowym layoutem, 29 studium przypadku, 100 syndrom HiPPO, 97, 104 system nawigacji, 64 szansa pokonania orygina u, 184 szum wizualny, 54 Ś ledzenie wska ników, 122 rednia, 185 rednia warto zamówienia, 147 targeting, 157 targetowanie, 151, 152 tekst, 165 test A/A, 87 A/B, 12, 19, 81, 98, 120, 135, 147, 161 T

17 Skorowidz 191 t, 185 Z, 182 testowanie cen, , 148 i, 139 formularzy, 168 hipotez, 35 pól promocyjnych, 38 ko cówek, 144 materia ów graficznych, 10 materia ów wizualnych, 166 menu nawigacyjnego, 167 nag ówków reklam, 169 nowych funkcji, 42 oznacze przycisku, 8 procesu przeprojektowywania, 41 rozlicze, 146 rozmieszczenia tre ci, 164 rzeczywistej ceny, 147 technik personalizacji, 171 tekstów nag ówków, 165 w celach poznawczych, 135 wezwa do dzia ania, 163 witryn, 163 wska ników, 180 testy, 31 dwustronne, 183 iteracyjne, 118 jednostronne, 184 seryjne, 147, 148 ujawniaj ce nieefektywno, 80 wielowymiarowe, 118, 126, 165 to samo marki, 134 trening, 39 tre, 164 U ufno, 176, 179 uniwersalne CTA, 157 upraszczanie formularza, 49 urz dzenia mobilne, 169 usprawnianie do wiadczenia u ytkownika, 49 ustalanie cen, 142 usuwanie linków, 54 nadmiarowych opcji, 52 rozpraszaj cych czynników, 55 W wariancja, 177, 178 warto p dwustronna, 184 p jednostronna, 184 testów A/B, 101 Z, 183 w skie gard a, 23, 32 wbudowane funkcje, 88 wdra anie testów, 81 w asny system, 85 zakup platformy testowej, 88 zatrudnienie agencji, 90 wezwanie do dzia ania, 163 do sk adania datków, 63 widoczno ocen, 76 w asny system testowania, 85 wnioski z testów, 101 wska nik aktywno ci, 124 efektywno ci, 133, 179 klikni, 66, 145, 148 konwersji, 75, 144 otwarcia, 140, 148 pró no ci, 21 RPV, 147 sukcesu, 20, 32, 139, 147 utrzymania, 44 zaanga owania, 44 wspó praca z agencj, 91 wykres wska nika otwarcia, 141 wymy lanie testów, 93 WYSIWYG, 88, 122 wy wietlanie ocen, 75 wyznaczanie priorytetów, 30 wzór na wariancj, 177 wzrost klikalno ci, 66, 145 konwersji, 56, 134 ruchu, 65 sprzeda y, 66 wysoko ci datków, 61 Z zach canie do aktywno ci, 52 do testowania, 101 zagro enia testowania, 134 zakotwiczenie ceny, 144, 148 zakres testowania, 86 zakup narz dzi, 88 platformy testowej, 88 zalety SaaS automatyczne aktualizacje, 88 edycja WYSIWYG, 88 integracja z innymi narz dziami, 89 profesjonalna obs uga, 89 spo eczno, 89 wbudowane funkcje, 88 wiarygodne raporty, 89 zasady testowania, 120, 159 testowania wska ników, 180 zespó testerów scentralizowany, 107 zdecentralizowany, 108 zlecenie testowania, 90 zmiana przycisku, 61 zwi kszanie liczby polubie, 170

18 192 Testy A/B. Od kliknięcia do klienta

19

20

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book Tłumaczenie: Dorota Konowrocka-Sawa ISBN: 978-83-283-1246-3 Copyright 2015 by Yoshihito Isogawa. Title of English-language original: The LEGO MINDSTORMS

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorstwo: Paulina Mechło (rozdziały 1-4), Jolanta Grzelka (rozdziały 1-4). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi. nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi. nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe Autorstwo: Paulina Mechło (rozdziały 1-4), Jolanta Grzelka (rozdziały 1-4). Wszelkie Autorstwo: prawa Paulina zastrzeżone. Mechło (rozdziały Nieautoryzowane 1-4), Jolanta rozpowszechnianie Grzelka (rozdziały

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

E-commerce dofollow list

E-commerce dofollow list E-commerce dofollow list Lista zawiera 5 adresów stron, które można wykorzystać do promocji sklepów internetowych. Została ona udostępniona użytkownikom serwisu http://www.seostation.pl/ Sugerujemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Znak sprawy: OR.042.14.2013 Nawojowa, 06.12.2013 r. Z A P Y T A N I E na realizację zadania pn. O F E R T O W E Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze błędy w AdWords

Najczęstsze błędy w AdWords Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Najczęstsze błędy w AdWords Często twórcy reklam AdWords popełniają wiele błędów przy tworzeniu reklam i słów kluczowych, co w konsekwencji prowadzi do wysokich kosztów

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Leadership Pill: The Missing Ingredient in Motivating People Today

Tytuł oryginału: The Leadership Pill: The Missing Ingredient in Motivating People Today Tytuł oryginału: The Leadership Pill: The Missing Ingredient in Motivating People Today Tłumaczenie: Cezar Matkowski Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów.

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów. Regulamin usługi Standard Allegro Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 1.1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Standard Allegro jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz spełnienie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Program Quotes Update to niewielkie narzędzie ułatwiające pracę inwestora. Jego celem jest szybka i łatwa aktualizacja plików lokalnych z historycznymi notowaniami spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów 10 podstawowych technik pozyskiwania leadów Przygotuj formularz zapisu Zainteresowani Twoim produktem użytkownicy, którzy nie są jeszcze gotowi do zakupu, prawdopodobnie będą chcieli zapisać się na Twoją

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1 nabór 2010

POIG Działanie 8.1 nabór 2010 POIG Działanie 8.1 nabór 2010 Gdańsk, 29 lipca 2010 r. Co to jest e-usługa? Przez e-usługę rozumie się usługę: - świadczoną w sposób zautomatyzowany - przez uŝycie technologii informacyjnych, - za pomocą

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Pracownia budowy pojazdów samochodowych.

Pracownia budowy pojazdów samochodowych. Autor: Zdzisław Skupiński Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PROJEKT DYDAKTYCZNY W REALIZACJI EDUKACJI ZAWODOWEJ Pracownia budowy pojazdów samochodowych. CEL OGÓLNY Poznanie

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pietrzak s5207. Projekt Wypożyczalnia Samochodów

Waldemar Pietrzak s5207. Projekt Wypożyczalnia Samochodów Waldemar Pietrzak s5207 Projekt Wypożyczalnia Samochodów 1 Spis treści 1.Cel projektu:...3 2. Zakres:...3 3. Kontekst:...3 4. Wymagania funkcjonalne:...3 5. Wymagania niefunkcjonalne:...4 6. Ewolucja systemu:...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo