OZIL CZESŁAW. SMALL TALK tak się zdobywa bezcenne kontakty. AWANSOWAŁEŚ? Dowiedz się, jak zyskać autorytet TERAZ STRONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OZIL CZESŁAW. SMALL TALK tak się zdobywa bezcenne kontakty. AWANSOWAŁEŚ? Dowiedz się, jak zyskać autorytet TERAZ STRONY"

Transkrypt

1 ROWEREM PO MIEŚCIE 24 WYBRANE MODELE, PORADY EKSPERTA TERAZ 164 STRONY NR 4 KWIECIEŃ 2015 AWANSOWAŁEŚ? Dowiedz się, jak zyskać autorytet RAPORT ZAŁÓŻ NOWEGO GOOGLE'A Wszystko o start-upach MĘSKI STYL W PRAKTYCE KLASYCZNE DŻINSY ELEGANCKO NA WIOSNĘ GOTOWE ZESTAWY ADIDASY RÓWNIEŻ DO GARNITURU CZESŁAW OZIL Trochę dresiary, trochę Matki Polki każdy facet to lubi SMALL TALK tak się zdobywa bezcenne kontakty NASZ TEST NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ! Testujemy gadżety rejestrujące sen RAFAŁ SONIK ILE TRWA SIKANIE NA DAKARZE I INNE SEKRETY ZWYCIĘZCY PODRYW w klubie fitness i na siłowni MIKROWIEŻE NAJLEPSZE AUDIO DO SYPIALNI Viuu ZOBACZ WIĘCEJ NA SMARTFONIE

2 STARTER 6_Gadżety Za baw ki du żych chłop ców 10_Kalendarium Gdzie się ba wić, gdzie coś zbro ić 12_Nadprzewodnik Za sza lej we Wroc ła wiu 14_Lans Lo go Ar bi trem Naj lep sze go Sty lu 16_Przytulanka narodowa Mo ran Atias 18_Podróże 10 kro ków do ide al nych wa ka cji 22_Przekrój Tu ry sty ka kos micz na HORYZONTY 24_Logotyp Cze sław Mo zil 32_Wywiad Ra fał So nik mistrz bez dro ży PIOTR HYKAWY-ZABŁOCKI W czasie wywiadu podeszli łowcy autografów. Jeden z peerelowskim banknotem tysiączłotowym. - Na tym się nie pod pi szę. To kie dyś dla mnie by ło marzenie - powiedział Sonik. Ciekawy facet. 36_Raport Do bie gu, go to wi, start-up! 44_Sport: Michał Kwiatkowski Na ko le mi strza 48_Pasje: freediving Gó ral z głę bin 52_Podróże Tak się lata z Bayernem! KIERUNKOWSKAZ 56_Pasje: grillowanie Zrób to z kla są 62_Pasje: nordic walking Szyb ciej, da lej, wy god niej SPIS TREŚCI 66_Techno No wo ści, hi ty, cie ka wost ki 68_Techno: targi Mobile World Congress Smartno wo ści z Bar ce lo ny 72_Tech no: test 15 urzą dzeń mierzących sen Sno mie rze: nie do koń ca im wie rzę 78_Techno: 10 wieżyczek z każdej półki Mu zy ka po ko jo wa mi kro wie że 80_Techno: w krainie dziwnych komputerów Pe ce to wi mo der si 84_Moto Ško da Su perb ŁUKASZ FIGIELSKI Z mą dry mi opa ska mi i ze gar ka mi na nad gar stkach prze spa łem pod czas te stów pół mie sią ca. Sno mie rze nie to nowa funkcja elektroniki noszonej. Moje wątpliwości, czy ma jakikolwiek sens, uległy pogłębieniu. 86_Akademia stylu Ubra nie skro jo ne na mia rę 88_Moda Pre mie ry, tren dy, hi ty 90_Styl: wios na 2015 Ko szu le w mikrowzory 94_Styl: wiosna 2015 Cztery kolory dżinsu 98_Styl: wios na 2015 Och ła dza nie wi ze run ku 102_Styl z wybiegu Wer sja ni sko bu dże to wa 104_Stylowa sesja Prze bu dze nie kla sy ki 110_Alkohole Ale - bardzo ciekawe piwa 112_Kuchnia Kasza według Karola Okrasy 114_Uro da & Zdro wie Pre mie ry, tren dy, cie ka wost ki, hi ty 116_Pielęgnacja: fryzury Prob lem z gło wy 120_Kariera: instrukcja obsługi Jak za cho wać się po awan sie? 123_Życie: instrukcja obsługi Small talk, ale wiel kie efek ty 126_Kobiety: instrukcja obsługi Jak pod ry wać w klu bie fit ness? 128_Seks Pę ta pra gnień 130_Mę ska ro bo ta Jak wier cić w ścia nie 132_Warto kupić, warto bywać Cie ka we no wo ści ŚWIAT WEDŁUG _Radosław Nawrot Ci wspa nia li męż czyź ni Ray Kroc 138_Paweł Kostrzewa Kwe stio na riusz Stop klat ki: An drzej Pia secz ny 140_Ja ro sław Ma tu szew ski Test sma ko sza 142_Adam Jarczyński Sa vo ir-viv re: wszyst ko, co mu sisz wie dzieć 144_Mikołaj Lizut Ma gda len ki ma gda len kom nie rów ne 146_Maciej Samcik Fun dusz w pię ciu kro kach 148_Malvina Pe Flirt kon tro lo wa ny 150_Andrzej Saramonowicz Me ta mor fo zy DODATEK 151_Rowerem po mieście Wybrane modele, porady starego wygi ZIEMOWIT FAŁAT W tym ro ku ma się po ja wić na ryn ku ty siąc (tak, tak - ty siąc!) nowych polskich piw. Trudno to sa me mu prze te sto wać. Wybrałem dziewięć najciekawszych pol skich piw ty pu ale. Spró buj, po ko chaj i za cznij swoje poszukiwania! 4 starter

3 wywiad: Rafał Sonik ILE TRWA SIKANIE NA DAKARZE? TRZEBA TO WIEDZIEĆ, ŻEBY WYGRAĆ. TRZEBA WSZYSTKO OBLICZYĆ I ZAPLANOWAĆ. SIKANIE, JEDZENIE, SPANIE. NIE PRZEGRYWAMY Z PRZECIWNIKAMI, TYLKO Z WŁASNĄ NIEDOSKONAŁOŚCIĄ MÓWI RAFAŁ SONIK, ZWYCIĘZCA DAKARU. ALE MÓWI TEŻ, ŻE PIWO I WÓDKA SMAKUJĄ RÓWNIE DOBRZE, JAK ZWYCIĘSTWO. SZTUKA W TYM, ŻEBY UMIEĆ ZARÓWNO WYGRYWAĆ, JAK I SIĘ BAWIĆ. U mówiliśmy się w ho te lo wym lob by. Ra fał So nik po ca łym dniu spot kań. Chcie liś my mieć świę ty spo kój, ale gdzie tam: fa ni wcis ną się wszę dzie i przer wa na roz da wa nie au to gra fów mu sia ła być. RA FAŁ SO NIK: Na pi je się pan cze - goś? PIOTR HY KA WY-ZA BŁOC KI: Przy je cha łem samochodem, mam wodę i kawę. Nie chcę ka wy. Małą wód kę i duże pi wo poproszę. Nagrało się. Fajny początek wy wiadu. Je stem Po la kiem. Cza sa mi lu bię wy pić pi wo i wód kę. Małą. Nie bądź my hi po kry ta mi! Na zdro wie więc. Jest pan za wzię ty? Tak. Bardzo? W ja kiej ska li? Standardowo, od je den do 10. Nie, nie, pro szę po dać ja kie goś czło wie ka ja ko punkt od nie sie nia. Frid tjof Na nsen. O... cie ka we. My śla łem, że wy mie ni pan te go Fran cu za, Alaina Roberta. Czło wie ka pa ją ka. Ćwi czy w do mu na su fi cie, a na pod - ło dze za mon to wał na sztorc no że. Po to, że by się zmu sić do większej kon cen tra cji. On jest lep szy. Niż Na nsen? Nie, niż ja. rozmawiał Piotr Hykawy-Zabłocki My śla łem o Na nsenie, bo był za wzię ty w wielu dziedzinach. Pro szę mnie za py tać za 30 lat, to może się po rów nam. Bę dzie Lo go za 30 lat? ZDJĘCIA: MARIAN CHYTKA; JOSE MARIO DIAS 32 starter

4 Do biegu, gotowi, start-up! WŁASNY START-UP WCIĄGA JAK HAZARD. INWESTUJESZ PIENIĄDZE Z TRUDEM POŻYCZONE OD RODZINY, A I TAK W 9 NA 10 PRZYPADKÓW ZOSTAJESZ Z NICZYM. JEDNAK JEŚLI KTOŚ POWIE CI, ŻEBYŚ SOBIE DAROWAŁ, POŚLESZ GO DO DIABŁA. tekst Paweł Górecki ilustracje Łukasz Majewski/TinBoy Xiaomi Uber 40 Fir ma, któ ra nie ma po ję cia, co jest jej pro duk tem, kim są jej klien ci i jak za ra biać pie nią dze to jed na z de fi - ni cji start-upu krą żą cych w sie ci. Nie cał kiem se rio, ale traf nie po ka zu je, że start-upy to w prze wa ża ją cej więk - szo ści fir my w sta dium po szu ki wań. PO MYSŁ JEST TA NI Start-upy to prze de wszyst kim mło de fir my tech no lo gicz ne z dużym po ten cja łem roz wo jo wym, po szu ku ją ce mo de lu biz ne so we go poz - wa la ją ce go ge ne ro wać po kaź ne zy ski w krót kim cza sie. To już poważ niej sza de fi ni cja. Ale nie któ rzy start-upa mi na zy wa ją tak że te spół ki, któ re mi mo że wciąż są re la tyw nie mło de, już wy ce nia - 20 ne są na mi liar dy do la rów. Sa mo po ję cie upo wszech ni ło się pod koniec XX i na po cząt ku XXI w. w Sta nach Zjed no czo nych, głów - nie w Krze mo wej Do li nie, w erze tzw. do tco mów, czy li mło dych przed się biorstw in ter ne to wych. Ich ak cje osią ga ły wów czas nie bo - tycz ne wy ży ny, ale jak się oka za ło, by ły moc no prze sza co wa ne. Na pom po wa ne na dzie ja mi in we sto rów w koń cu nie wy trzy ma ły kon fron ta cji z ryn kiem, co do pro wa dzi ło do spek ta ku lar ne go kra - chu ca łej bran ży. Kie dy w 2001 r. pę kła spe ku la cyj na bań ka, ostygł za pał do bu do wa nia firm tech no lo gicz nych, ale nie na dłu go. Teraz w Do li nie Krze mo wej spół ki z du żym po ten cja łem znów po wsta - ją jak grzy by po desz czu. A suk ce sy Fa ce bo o ka, Ube ra, AirBNB, czy Drop bo xa po ka zu ją, że start-upo wa gos po dar ka ma się tak do brze, jak ni gdy do tąd. To za chę ca mło dych przed się bior ców zca łe go świa ta do ko pio wa nia ame ry kań skich roz wią zań. Od nie - daw na po dob nie dzie je się tak że w Pol sce. In tu i cja pod po wia da, że aby po wstał start-up, naj pierw trze ba mieć po mysł. Nie za wsze tak mu si być tłu ma czy jed nak Mi chał MILIARDOWE INTERESY Do po cząt ku ubieg łe go ro ku tyl ko dwa star tu py (mło de fir my tech no lo gicz ne za si - la ne z fun du szy ven tu re ca pi tal) osią gnę ły war tość po nad 10 mld dol.: Fa ce bo ok i chiń ski JD.com. W cią gu 2014 r. do łą czy - ło do nich sześć firm, któ re jesz cze nie - daw no ra czko wa ły. Naj bar dziej wysko czył w gó rę chiń ski pro du cent smart fo nów Xiao mi, osią ga jąć war tość 46 mld dol. (rok wcześ niej wart był 10 mld). Wartość w milionach Wcześniej Teraz Dropbox 2011 FIRMA WARTOŚĆ ZMIANA Xiaomi Uber Dropbox Airbnb Snapchat Pinterest 45.0$ 41.2$ 10.0$ 10.0$ 10.0$ 5.0$ Airbnb 2012 Snapchat 360% 126% 150% 300% 1,150% 32% Pinterest 0 świat według 37

5 sport: Michał Kwiatkowski NA KOLE MISTRZA PO LEWEJ PIONOWA ŚCIANA URWISKA, PO PRAWEJ NAJEŻONA GŁAZAMI STROMIZNA. MICHAŁ KWIATKOWSKI WYCHYLA SIĘ PRZEZ KIEROWNICĘ ROWERU I PĘDZI STRACEŃCZO HISZPAŃSKĄ SERPENTYNĄ. tekst Piotr Zawacki Wy star czy chwi la nie u wa gi i nie - szczę ście go towe. A prze cież Kwia to nie je - dzie sam. Cias no ota cza ją go ko le dzy z gru py Et tix-qu ick Step. Do pie ro te raz ro zu miem, dla cze go me ne dżer nie poz wo lił mi z ni mi zje chać z tej stro miz ny. Do wcip ko wał: Chy ba nie chciał byś prze czy tać w ga ze cie:»pol ski ko - larz-ama tor po krzy żo wał pla ny star to we mi strza świa ta. Le ka rze sza cu ją, że no ga Kwiat kow skie go zroś nie się w ma ju. Dla nie go se zon skoń czył się, za nim się jesz cze za czął«. Nie, te go na pew no bym nie chciał. Wo lę pa trzeć, jak bę dzie wal czył o zwy cię stwo w te go rocz nym To ur de Fran ce lub Gi ro d'ita lia. CY SORZ TO MA KLA WE ŻY CIE... Ży cie mi strza ko lar skie go jest usła ne ró ża - mi. Wsta je o 7, pi je ka wę, je ob fi te śnia da - nie. Po tem po da ją mu wy pra so wa ny strój. Wresz cie wsia da na ro wer i ser wu je so bie kil - ka go dzin prze jaż dżki pod ciep łym słoń - cem hisz pań skie go po łud nia. Po po wro cie ob iad do wy bo ru mię sa z gril la, de ska serów z wa rzy wa mi, ma ka ro ny z wy szu ka - ny mi so sa mi. Gdy nie co od pocz nie, ćwi - czy w luk su so wej si łow ni i re lak su je się w sau nie. Lek ka ko la cja, szyb ki te le fon do dziew czy ny i po ga węd ki z kum pla mi al bo wspól na se syj ka gry w FI FA w za ci szu czte rog wiazd ko we go apar ta men tu. Idyl la. A MO ŻE JED NAK JEST INA CZEJ? Świą tek, pią tek po bud ka Szyb kie śnia - da nie, to sa mo, co wczo raj, przed wczo raj i mie siąc te mu na leś ni ki, sa łat ki, tuń czyk. Nie dzie la? Choć zim no, że psa byś z domu nie wy pę dził, wsia da na ro wer i go dzi nami wal czy z za ci na ją cym desz czem. To przy odro bi nie szczę ścia, bo mo że się zda rzyć, że koń czy ja zdę kil ka dzie siąt ki lo me trów od kwa te ry, i wy czer pa ny, prze mok nię ty, obo - la ły przez go dzi nę tłu cze się w au to ka rze do łóż ka, o któ rym ma rzy. Gdy tro chę od pocz - nie, bły ska wicz ny ob iad, po nim si łow nia. Ko la cja jak w za ko nie kon tem pla cyj nym (ewen tu al nie jak na zlo cie mo de lek): ciem - ne pie czy wo, ryż z oli wą, wa rzy wa, ry by (nie sma żo ne, ale na pa rze). Do łóż ka wali się bez czu cia. Za sy pia (ni czym dziw nym 44 starter

6 Pasje: freediving GÓRAL MISTRZEM GŁĘBIN MIJAJĄ MINUTY. LUDZIE ZGROMADZENI NA POKŁADZIE KUTRA W SKUPIENIU WPATRUJĄ SIĘ W POWIERZCHNIĘ MORZA. GDY NAD WODĄ UKAZUJE SIĘ GŁOWA NURKA, ODDYCHAJĄ Z ULGĄ. TEN NAJPIERW ŁAPIE HAUST POWIETRZA, POKAZUJE PALCAMI, ŻE JEST OK, A POTEM KRZYCZY: ZROBIŁEM TO!. tekst Alex Kłoś 48 starter

7 pasje: grillowanie ZRÓB TO Z KLASĄ TŁUMACZYŁEŚ KUMPLOM, ŻE TO COŚ, CO IM ZASERWOWAŁEŚ, TO NIE WĘGIELKI, ALE STEKI? PRÓBOWAŁEŚ ICH STRUĆ SUROWYM KURCZAKIEM? ROZPADŁA CI SIĘ RYBA? JEŚLI CHOĆ RAZ ODPOWIEDZIAŁEŚ TWIERDZĄCO, CZAS NA ZMIANĘ URZĄDZENIA GRILLOPODOBNEGO NA GRILL PRAWDZIWY. tekst Paweł Wiejas Oka zji na pew no ci nie za brak nie, bo czy jest przy jem niej szy spo sób na spę dza nie wio sen no- -let nich wie czo rów niż uczto wa nie w gro nie przy ja ciół? A do piw a, zmro żo nej wó dki, wi na, do nie śpiesz nych roz mów w nie zo bo wią zu ją cej atmo s fe rze, nic nie pa su je tak ide al nie, jak do - brze przy rzą dzo ne da nia z gril la. Nie je steś już ska za ny na pry mi tyw ne sta lo we gril le na chy bot li wych nóż kach, na któ rych co naj wy żej mo żesz pod jąć pró bę (czę sto nie u da ną) przy go to wa - nia kieł ba sek. Nie to że bym nie lu bił kieł ba sek z gril la, ale ogra ni cza nie się jedynie do nich to zbrod nia na gril lo wej kuch ni. Tyl ko od cie bie Korzystałem z porad Re na ty San do mir skiej, właścicielki firmy grillsklep.pl, dystrybutora amerykańskich grilli Weber, pasjonatki podróżowania i (jakżeby ina czej) do brej kuch ni. za le ży, czy sko rzy stasz z no wo czes ne go gril la wę glo we go, czy też się gniesz po ga zo wy lub elek trycz ny. Każ dy z nich ma swo je za le ty i wa dy, ale po mo że my ci wy brać ta ki, któ ry jest skro jo ny właś - nie na miarę two ich po trzeb. To bie po zo sta nie je dy nie rzu cić do kum pli (oczy wi ście z du mą w gło sie): Wpad nij cie na gril la. 56 starter

8 pasje: nordic walking SZYBCIEJ, DALEJ, WYGODNIEJ JEŚLI NIE WIESZ, CO ZNACZY PO SZYBKIM MARSZU MIEĆ ZAKWASY W PRZEDRAMIONACH, TRICEPSACH, GRZBIECIE, BRZUCHU I POŚLADKACH, TO ZNACZY, ŻE NIE PRÓBOWAŁEŚ JESZCZE NORDIC WALKING. tekst Magda Sołtys, SZEFOWA SERWISU I AKCJI SPOŁECZNEJ POLSKA BIEGA. SAMA BIEGA, O BIEGANIU PISZE I ANIMUJE RYNEK BIEGOWY W POLSCE. Obie go wa opi nia nor dic wal king to za ba wa dla, po wiedz my, hmm, za a wan so wa nych wie ko wo. Nic bar dziej myl ne go. Wy star czy spró bo wać te - go spor tu, sto su jąc się do po rad fa chow ców, aby ra dy kal nie zmie nic po dej ście do nor dic wal king. Fak ty. Pod czas go dzin ne go, spo koj ne go mar szu z kij ka mi fa cet wa żą cy 80 kg spa la prze cięt nie ok. 470 kcal. To pra - wie dwa ra zy wię cej niż pod czas zwy kłe go mar szu bez ki jów. A gdy nie co zwię kszysz in ten syw ność tre nin gu, mo żesz osią gnąć spa la nie na wet 880 kcal na go dzi ną, czy li ty le, ile pod czas bie gu w tem pie ok. 6 min/km. Uru cha miasz przy tym mięś nie, któ re ani pod czas bie gu, ani pod czas spa ce ru nie pra cu ją tak in ten syw nie. To do sko na ły spo sób na wzmoc nie nie i wy rzeź bie nie kom plek so - wo ca łej syl wet ki oraz na bu do wa nie wy trzy ma ło ści. W tym pew nie tkwi si ła nor dic wal king, że mo że być za rów no umiar ko wa nie in ten syw ną ak tyw no ścią dla po wra ca ją cych do for - my, ale tak że bar dzo wy ma ga ją cym, si ło wo-wy trzy ma ło ścio wym wyzwa niem dla praw dzi wych har pa ga nów. 62 starter

9 techno: : test 15 urządzeń mierzących sen SNOMIERZE: NIE DO KOŃCA IM WIERZĘ... DWA PYTANIA: JAK? I PO CO?. ODPOWIEDŹ NA PIERWSZE BRZMI: NA PODSTAWIE RUCHÓW NADGARSTKA, REJESTROWANYCH PRZEZ WBUDOWANY ŻYROSKOP, PO PROSTU. TO NIE SĄ WSKAZANIA BARDZO MIARODAJNE. PO SPRAWDZENIU 15 URZĄDZEŃ ODPOWIEDZI NA DRUGIE PYTANIE WCIĄŻ NIE ZNAM. MIERZENIE SNU PRZEZ OPASKI I ZEGARKI WYDAJE SIĘ FUNKCJĄ ZBĘDNĄ. DO TEGO SAMEGO WYSTARCZY... KOMÓRKA. tekst Łukasz Figielski SENNIK TECHNOLOGICZNY Wszyst kie urzą dze nia są kom pa ty bil ne z iphonem izandroidami (wyją tek: na ra zie Au ra) choć nie za wsze z An - dro i dem 5.0. Każde (po za Au rą i Me di sa ną Vi fit ) ma Bluetootha. Oraz, oczy wi ście, aplikację. Niektó re tak że plat formę WWW (je śli tak jest, wspo mi na my o tym w spe cy fi ka cji-ocenie). Oprócz mierzenia snu opa ski i ze gar ki, wstrzą - sa ne, gdy cho dzisz czy biegniesz, liczą kro ki, na tej pod sta wie kal ku lu ją dystans i licz bę spalonych kalorii (oraz ew. włas nych jed no stek tre nin go wych), cza sem za chę ca jąc do ru - chu komen dą. Je śli ga dżet ma in ne czuj ni ki niż ży ro skop (czy li ak ce le ro metr), za zna cza - my to w spe cy fi ka cji w polu Sport. Je śli prze jmu je po wia do mie nia z ko mór ki, pi sze my o tym w polu Smart. Wię kszość opasek i zegarków ma specjalną przystawkę do ładowania nie mo żesz jej zgubić. Chlub ne wy jąt ki z por tem mi niusb: Me di - sa na Vi Fit Con nect, Pul - sar M400, So ny Smar t - band Talk i Wit hings Pul se O2. Jaw bo ne Up wpi nasz zaś do gnia zda słu chaw ki. Trac ker-pastylkę (Ore - gon Scien ti fic, Ra zer Na - bu X, Wi things Pul se O2, mniej ty po we Me di sa na Vi Fit oraz ihe alth Ed ge) można wyjąć z bran so let - ki i no sić w kie sze ni ja ko pe do metr. Je śli ma zmie - rzyć sen, pastylka wra ca na nad gar stek. Mi mo naj szczer szych chę ci jed no czes ne zba da - nie snu na kil ku na stu urzą dze niach nie by ło moż li we. Wyniki widoczne na zrzu tach ekra nów opaskowo-zegarkowych apli ka cji nie są niestety porównywalne. Przy jak naj bar dziej su biek tyw nej! oce nie urzą dze nia bra liś my także pod uwa gę sto su - nek jakość/cena. APLI KA CJE MIE RZĄ CE SEN SLE EP BOT SLE EP SLE EP TI ME Telefon kładziesz na materacu i podłączasz do kontaktu. To waż ne, zwłasz cza je śli chcesz spraw dzić, czy i jak... chrapiesz. Ap ka Sle ep na wet... za mlasz cze, gdy za czniesz w tej materii przeginać. Chrapomierza nie znajdziesz w smartzegarkach z mikrofonami (ani w apce SleepTime )! Programy zapisują też ruch ko mór ki, czyli materaca, czyli ciała wstrzą - sanego niespokojnym snem. Powyżej widzisz trzy pomiary wy ko na ne tej sa mej no cy o dzi wo, to chy ba dzia ła! Wy kre sy wyglądają podobnie i wyglądają dobrze, lepiej niż te z opasek. Komórka inteligentnie obudzi nieinwazyjnymi odgłosami, każda z powyższych (darmowych lub półdarmowych ) apli ka - cji (a jest ich wie le wię cej) ma bo ga te op cje usta wień i poz wa la na prowadzenie długotrwałych statystyk. Nic tylko spać. 72 starter

10 techno: w krainie komputerowych modyfikatorów PECETOWI MODERSI DLA WIELU LUDZI KOMPUTER TO NIE TYLKO SKRZYNKA DO PRACY LUB ZABAWY. O ILE ZWYKLI GRACZE SKUPIAJĄ SIĘ NA ZWIĘKSZANIU OSIĄGÓW PRZED PODKRĘCANIE PARAMETRÓW PODZESPOŁÓW, PECETOWI ESTECI DBAJĄ TEŻ O TO, BY SPRZĘT WYJĄTKOWO WYGLĄDAŁ. PASJONACI ZMIENIAJĄ SWOJE DOMOWE KOMPUTERY W DZIEŁA SZTUKI. tekst Łukasz Józefowicz Jesz cze nie daw no ry nek kom pu te rów oso bi stych kur czył się z ro ku na rok. Odwrotnie proporcjonalnie rosła po pu lar ność urzą dzeń prze noś nych. W 2014 r. sy tu a cja uległa zmianie świa to wa sprze daż lap to pów i tab le tów spa dła, a pecety znów za czę ły zy ski wać. Suk ces czę ścio wo tłu ma czy zmia na społecz - ne go po strze ga nia kom pu te ra, któ ry już nie mu si być szarym pu dłem za gracają - cym miesz ka nie. Gdy po rów nasz wy gląd współ czes ne go PC z tym sprzed pa ru lat, za u ważysz, jak wie le się zmie ni ło. Nud ne skrzyn ki sta ły się ko lo ro we, z wy myśl ny mi zdo bie nia mi, dio da mi i prze zro czy sty mi ścian ka mi. Pa sjo na ci mo dy fi ku ją cy kom - pu te ry w za ci szu do mów po ka zu ją, że moż - na zro bić coś nie sa mo wi te go. Bez wzglę du na to, co ma być osta tecznym ce lem ta kie go pro jek tu, mo dy fi ka cje moż - na po dzie lić na dwa ro dza je. Pierw szy, ten ła twiej szy, po le ga na kup nie go to wych i nie - kie dy dro gich ele men tów do mo ddin gu, któ re wy star czy zło żyć w ca łość. Naj wię k - szą trud no ścią jest ta ki do bór czę ści, by goto - wy PC pre zen to wał się efek tow nie. Dru gi PC MODDING To bar dzo po jem ny ter min, wktó rym za wie ra ją się m.in.: ca se mo ding, czy li prze ra bia nie lub bu da wa nie włas nej obudowy, prze rób ki świet lne, czy li do da - wa nie atrak cyj ne go oświetlenia, za zwy czaj LED, we wnątrz i na ze wnątrz kom pu te ra, two rze nie włas ne go sy ste mu chłodzenia, za zwy czaj cie czą; bar dziej wy daj ne od pro wa dza - nie ciep ła jest nie zbęd ne przy pod krę ca niu pa ra me trów kompu te ra. 80 starter

11 styl: wiosna 2015 WZORY MIKRO dla MAKROmężczyzny KOSZULE W DROBNE WZORKI TO HIT TEJ WIOSNY. MOŻESZ WYBRAĆ BEZPIECZNY KLASYCZNY DROBNY RZUCIK. ALBO ZARYZYKOWAĆ WZÓR, KTÓRY PRZY BLIŻSZYM POZNANIU NAPRAWDĘ ZASKOCZY. wybór i stylizacja Kasia Foit Armas/CM Nadarzyn (butik 204), 219 zł Top Secret, 99 zł Troll, 99,99 zł Zara, 129 zł Roy/CM Nadarzyn, 255 zł Zara, 129,90 zł OPRACOWANIE: OLGA WIECHNIK ZDJĘCIA: AGATA JAKUBOWSKA; ŁUKASZ FALKOWSKI; MATERIAŁY PRASOWE 90 starter

12 styl: wiosna 2015 OCHŁADZANIE wizerunku TO SAMO, ALE ZNOWU INACZEJ. SPORTOWE BUTY W STYLU RETRO NA WIOSNĘ SPOWAŻNIAŁY. NIE KRZYCZĄ KOLOREM, NIE POPISUJĄ SIĘ KSZTAŁTEM. WYSZLACHETNIAŁY, WYSMUKLAŁY. DOROSŁY. I CHĘTNIE WYSTĘPUJĄ W CAŁKIEM WYJŚCIOWYCH ZESTAWACH. zebrała Kasia Foit Ryłko, 329,90 zł Le Coq Sportif, 299,99 zł Ryłko, 299,90 zł Gola, 279,99 zł Puma, 549 zł Recman, 349 zł Nike, 529,99 zł Adidas, 499 zł Reebok, 299 zł OPRACOWANIE: OLGA WIECHNIK ZDJĘCIA: PAWEŁ KISZKIEL; AGATA JAKUBOWSKA 98 starter

13 kariera: instrukcja obsługi Jak zachowywać się po awansie? OD DZISIAJ PRZESTAJĘ BYĆ WASZYM SZEFEM OŚWIADCZYŁ MICHAŁ. SALA ZAMARŁA. TO BYŁ JEGO ZESPÓŁ, ZBUDOWANY OD ZERA, OD SAMEGO POCZĄTKU ISTNIENIA AGENCJI. OD DZISIAJ SZEFEM ZESPOŁU JEST ARTUR. I KOLEJNY SZOK. NO BO TO FAJNY KUMPEL, ALE SZEF?! tekst Wojciech Brzeziński, Polsat News Zmia na sze fa mo że od by wać się spo koj nie i stop nio wo, al bo mo że sta ć się praw dzi wym trzę sie niem zie mi dla ca łe go zes po łu. W tym przy pad ku trzę sie nie zie mi było wy jąt ko wo efek tow ne. Du ża ogól no pol ska agen cja PR, kil ka na ście osób i no wy szef, któ ry do wczo raj był jed nym z chło pa ków. Nikt nie był na to przy go to wa ny, a chy ba w naj - mniej szym stop niu wy bra niec, któ ry o de cy zji do wie dział się za led wie trzy dni wcześ niej. Na po cząt ku ewi den tnie sta rał się być kum plem, opo - wia dał, że je go drzwi za wsze bę dą otwar te wspo - mi na To masz, któ ry pra co wał z nim od po cząt ku. Ale w któ rymś mo men cie coś w nim pę kło, za czął wku rzać się o dro bia zgi, za my kać w ga - bi ne cie, od ci nać od zes po łu. Dłu go te go nie wy trzy mał, od szedł pół ro ku póź niej. To nie ste ty czę sta sy tu a cja. We dług ba dań firmy De ve lop ment Di men sions In ter na - tio nal, za led wie 1 na 10 no wo miano wa nych me ne dże rów jest w ja ki kol wiek spo sób przy go to - wy wa ny wcześ niej do swo jej no wej ro li. 42 proc. w ogó le nie wie, cze go się od nich ocze ku je ani jak oce nia na bę dzie ich no wa pra ca. Rzu ca się ich na głę bo ką wo dę i ka że pły wać. Nie któ rzy to ną. 1/3 ba da nych przez DDI przy zna ła, że ża łu je, że w ogó le do sta ła awans. Stres po pro stu ich zja da. To się, nie ste ty, zda rza tłu ma czy Agniesz ka Bełz, dyrektor działu doradztwa personalnego w Work Service. Dyrekcja pochopnie podejmuje decyzję o awansowaniu świet ne go spe cja li sty, a ten kom plet nie nie ra dzi so bie z zarządzaniem i wpada w tryb rządzenia autorytarnego, bo na gle po czuł, że ma wła dzę. Naj trud niej sze są, pa ra dok sal nie, nie te awan se, w któ rych szef tra fia do in ne go zes po łu czy wręcz ob ce go miej sca. Ale te, starter

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. w spółkach Fiata. Święto rodzin ALFA ROMEO 4C DEBIUT WE FRANKFURCIE CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I CNH INDUSTRIAL

Fiat. wokół nas. w spółkach Fiata. Święto rodzin ALFA ROMEO 4C DEBIUT WE FRANKFURCIE CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I CNH INDUSTRIAL P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 3 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I CNH INDUSTRIAL LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek koncernów Fiat i CNH Industrial w Polsce

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? A. Biala/AG wczasy Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? * 3 R E K L A M A Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>>

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n NA SZE PUNK TY SAN DO MIERZ: C.H.PLA NE TA, ul. Mic kie wi cza 48 Sklep Świat Two

Bardziej szczegółowo