OZIL CZESŁAW. SMALL TALK tak się zdobywa bezcenne kontakty. AWANSOWAŁEŚ? Dowiedz się, jak zyskać autorytet TERAZ STRONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OZIL CZESŁAW. SMALL TALK tak się zdobywa bezcenne kontakty. AWANSOWAŁEŚ? Dowiedz się, jak zyskać autorytet TERAZ STRONY"

Transkrypt

1 ROWEREM PO MIEŚCIE 24 WYBRANE MODELE, PORADY EKSPERTA TERAZ 164 STRONY NR 4 KWIECIEŃ 2015 AWANSOWAŁEŚ? Dowiedz się, jak zyskać autorytet RAPORT ZAŁÓŻ NOWEGO GOOGLE'A Wszystko o start-upach MĘSKI STYL W PRAKTYCE KLASYCZNE DŻINSY ELEGANCKO NA WIOSNĘ GOTOWE ZESTAWY ADIDASY RÓWNIEŻ DO GARNITURU CZESŁAW OZIL Trochę dresiary, trochę Matki Polki każdy facet to lubi SMALL TALK tak się zdobywa bezcenne kontakty NASZ TEST NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ! Testujemy gadżety rejestrujące sen RAFAŁ SONIK ILE TRWA SIKANIE NA DAKARZE I INNE SEKRETY ZWYCIĘZCY PODRYW w klubie fitness i na siłowni MIKROWIEŻE NAJLEPSZE AUDIO DO SYPIALNI Viuu ZOBACZ WIĘCEJ NA SMARTFONIE

2 STARTER 6_Gadżety Za baw ki du żych chłop ców 10_Kalendarium Gdzie się ba wić, gdzie coś zbro ić 12_Nadprzewodnik Za sza lej we Wroc ła wiu 14_Lans Lo go Ar bi trem Naj lep sze go Sty lu 16_Przytulanka narodowa Mo ran Atias 18_Podróże 10 kro ków do ide al nych wa ka cji 22_Przekrój Tu ry sty ka kos micz na HORYZONTY 24_Logotyp Cze sław Mo zil 32_Wywiad Ra fał So nik mistrz bez dro ży PIOTR HYKAWY-ZABŁOCKI W czasie wywiadu podeszli łowcy autografów. Jeden z peerelowskim banknotem tysiączłotowym. - Na tym się nie pod pi szę. To kie dyś dla mnie by ło marzenie - powiedział Sonik. Ciekawy facet. 36_Raport Do bie gu, go to wi, start-up! 44_Sport: Michał Kwiatkowski Na ko le mi strza 48_Pasje: freediving Gó ral z głę bin 52_Podróże Tak się lata z Bayernem! KIERUNKOWSKAZ 56_Pasje: grillowanie Zrób to z kla są 62_Pasje: nordic walking Szyb ciej, da lej, wy god niej SPIS TREŚCI 66_Techno No wo ści, hi ty, cie ka wost ki 68_Techno: targi Mobile World Congress Smartno wo ści z Bar ce lo ny 72_Tech no: test 15 urzą dzeń mierzących sen Sno mie rze: nie do koń ca im wie rzę 78_Techno: 10 wieżyczek z każdej półki Mu zy ka po ko jo wa mi kro wie że 80_Techno: w krainie dziwnych komputerów Pe ce to wi mo der si 84_Moto Ško da Su perb ŁUKASZ FIGIELSKI Z mą dry mi opa ska mi i ze gar ka mi na nad gar stkach prze spa łem pod czas te stów pół mie sią ca. Sno mie rze nie to nowa funkcja elektroniki noszonej. Moje wątpliwości, czy ma jakikolwiek sens, uległy pogłębieniu. 86_Akademia stylu Ubra nie skro jo ne na mia rę 88_Moda Pre mie ry, tren dy, hi ty 90_Styl: wios na 2015 Ko szu le w mikrowzory 94_Styl: wiosna 2015 Cztery kolory dżinsu 98_Styl: wios na 2015 Och ła dza nie wi ze run ku 102_Styl z wybiegu Wer sja ni sko bu dże to wa 104_Stylowa sesja Prze bu dze nie kla sy ki 110_Alkohole Ale - bardzo ciekawe piwa 112_Kuchnia Kasza według Karola Okrasy 114_Uro da & Zdro wie Pre mie ry, tren dy, cie ka wost ki, hi ty 116_Pielęgnacja: fryzury Prob lem z gło wy 120_Kariera: instrukcja obsługi Jak za cho wać się po awan sie? 123_Życie: instrukcja obsługi Small talk, ale wiel kie efek ty 126_Kobiety: instrukcja obsługi Jak pod ry wać w klu bie fit ness? 128_Seks Pę ta pra gnień 130_Mę ska ro bo ta Jak wier cić w ścia nie 132_Warto kupić, warto bywać Cie ka we no wo ści ŚWIAT WEDŁUG _Radosław Nawrot Ci wspa nia li męż czyź ni Ray Kroc 138_Paweł Kostrzewa Kwe stio na riusz Stop klat ki: An drzej Pia secz ny 140_Ja ro sław Ma tu szew ski Test sma ko sza 142_Adam Jarczyński Sa vo ir-viv re: wszyst ko, co mu sisz wie dzieć 144_Mikołaj Lizut Ma gda len ki ma gda len kom nie rów ne 146_Maciej Samcik Fun dusz w pię ciu kro kach 148_Malvina Pe Flirt kon tro lo wa ny 150_Andrzej Saramonowicz Me ta mor fo zy DODATEK 151_Rowerem po mieście Wybrane modele, porady starego wygi ZIEMOWIT FAŁAT W tym ro ku ma się po ja wić na ryn ku ty siąc (tak, tak - ty siąc!) nowych polskich piw. Trudno to sa me mu prze te sto wać. Wybrałem dziewięć najciekawszych pol skich piw ty pu ale. Spró buj, po ko chaj i za cznij swoje poszukiwania! 4 starter

3 wywiad: Rafał Sonik ILE TRWA SIKANIE NA DAKARZE? TRZEBA TO WIEDZIEĆ, ŻEBY WYGRAĆ. TRZEBA WSZYSTKO OBLICZYĆ I ZAPLANOWAĆ. SIKANIE, JEDZENIE, SPANIE. NIE PRZEGRYWAMY Z PRZECIWNIKAMI, TYLKO Z WŁASNĄ NIEDOSKONAŁOŚCIĄ MÓWI RAFAŁ SONIK, ZWYCIĘZCA DAKARU. ALE MÓWI TEŻ, ŻE PIWO I WÓDKA SMAKUJĄ RÓWNIE DOBRZE, JAK ZWYCIĘSTWO. SZTUKA W TYM, ŻEBY UMIEĆ ZARÓWNO WYGRYWAĆ, JAK I SIĘ BAWIĆ. U mówiliśmy się w ho te lo wym lob by. Ra fał So nik po ca łym dniu spot kań. Chcie liś my mieć świę ty spo kój, ale gdzie tam: fa ni wcis ną się wszę dzie i przer wa na roz da wa nie au to gra fów mu sia ła być. RA FAŁ SO NIK: Na pi je się pan cze - goś? PIOTR HY KA WY-ZA BŁOC KI: Przy je cha łem samochodem, mam wodę i kawę. Nie chcę ka wy. Małą wód kę i duże pi wo poproszę. Nagrało się. Fajny początek wy wiadu. Je stem Po la kiem. Cza sa mi lu bię wy pić pi wo i wód kę. Małą. Nie bądź my hi po kry ta mi! Na zdro wie więc. Jest pan za wzię ty? Tak. Bardzo? W ja kiej ska li? Standardowo, od je den do 10. Nie, nie, pro szę po dać ja kie goś czło wie ka ja ko punkt od nie sie nia. Frid tjof Na nsen. O... cie ka we. My śla łem, że wy mie ni pan te go Fran cu za, Alaina Roberta. Czło wie ka pa ją ka. Ćwi czy w do mu na su fi cie, a na pod - ło dze za mon to wał na sztorc no że. Po to, że by się zmu sić do większej kon cen tra cji. On jest lep szy. Niż Na nsen? Nie, niż ja. rozmawiał Piotr Hykawy-Zabłocki My śla łem o Na nsenie, bo był za wzię ty w wielu dziedzinach. Pro szę mnie za py tać za 30 lat, to może się po rów nam. Bę dzie Lo go za 30 lat? ZDJĘCIA: MARIAN CHYTKA; JOSE MARIO DIAS 32 starter

4 Do biegu, gotowi, start-up! WŁASNY START-UP WCIĄGA JAK HAZARD. INWESTUJESZ PIENIĄDZE Z TRUDEM POŻYCZONE OD RODZINY, A I TAK W 9 NA 10 PRZYPADKÓW ZOSTAJESZ Z NICZYM. JEDNAK JEŚLI KTOŚ POWIE CI, ŻEBYŚ SOBIE DAROWAŁ, POŚLESZ GO DO DIABŁA. tekst Paweł Górecki ilustracje Łukasz Majewski/TinBoy Xiaomi Uber 40 Fir ma, któ ra nie ma po ję cia, co jest jej pro duk tem, kim są jej klien ci i jak za ra biać pie nią dze to jed na z de fi - ni cji start-upu krą żą cych w sie ci. Nie cał kiem se rio, ale traf nie po ka zu je, że start-upy to w prze wa ża ją cej więk - szo ści fir my w sta dium po szu ki wań. PO MYSŁ JEST TA NI Start-upy to prze de wszyst kim mło de fir my tech no lo gicz ne z dużym po ten cja łem roz wo jo wym, po szu ku ją ce mo de lu biz ne so we go poz - wa la ją ce go ge ne ro wać po kaź ne zy ski w krót kim cza sie. To już poważ niej sza de fi ni cja. Ale nie któ rzy start-upa mi na zy wa ją tak że te spół ki, któ re mi mo że wciąż są re la tyw nie mło de, już wy ce nia - 20 ne są na mi liar dy do la rów. Sa mo po ję cie upo wszech ni ło się pod koniec XX i na po cząt ku XXI w. w Sta nach Zjed no czo nych, głów - nie w Krze mo wej Do li nie, w erze tzw. do tco mów, czy li mło dych przed się biorstw in ter ne to wych. Ich ak cje osią ga ły wów czas nie bo - tycz ne wy ży ny, ale jak się oka za ło, by ły moc no prze sza co wa ne. Na pom po wa ne na dzie ja mi in we sto rów w koń cu nie wy trzy ma ły kon fron ta cji z ryn kiem, co do pro wa dzi ło do spek ta ku lar ne go kra - chu ca łej bran ży. Kie dy w 2001 r. pę kła spe ku la cyj na bań ka, ostygł za pał do bu do wa nia firm tech no lo gicz nych, ale nie na dłu go. Teraz w Do li nie Krze mo wej spół ki z du żym po ten cja łem znów po wsta - ją jak grzy by po desz czu. A suk ce sy Fa ce bo o ka, Ube ra, AirBNB, czy Drop bo xa po ka zu ją, że start-upo wa gos po dar ka ma się tak do brze, jak ni gdy do tąd. To za chę ca mło dych przed się bior ców zca łe go świa ta do ko pio wa nia ame ry kań skich roz wią zań. Od nie - daw na po dob nie dzie je się tak że w Pol sce. In tu i cja pod po wia da, że aby po wstał start-up, naj pierw trze ba mieć po mysł. Nie za wsze tak mu si być tłu ma czy jed nak Mi chał MILIARDOWE INTERESY Do po cząt ku ubieg łe go ro ku tyl ko dwa star tu py (mło de fir my tech no lo gicz ne za si - la ne z fun du szy ven tu re ca pi tal) osią gnę ły war tość po nad 10 mld dol.: Fa ce bo ok i chiń ski JD.com. W cią gu 2014 r. do łą czy - ło do nich sześć firm, któ re jesz cze nie - daw no ra czko wa ły. Naj bar dziej wysko czył w gó rę chiń ski pro du cent smart fo nów Xiao mi, osią ga jąć war tość 46 mld dol. (rok wcześ niej wart był 10 mld). Wartość w milionach Wcześniej Teraz Dropbox 2011 FIRMA WARTOŚĆ ZMIANA Xiaomi Uber Dropbox Airbnb Snapchat Pinterest 45.0$ 41.2$ 10.0$ 10.0$ 10.0$ 5.0$ Airbnb 2012 Snapchat 360% 126% 150% 300% 1,150% 32% Pinterest 0 świat według 37

5 sport: Michał Kwiatkowski NA KOLE MISTRZA PO LEWEJ PIONOWA ŚCIANA URWISKA, PO PRAWEJ NAJEŻONA GŁAZAMI STROMIZNA. MICHAŁ KWIATKOWSKI WYCHYLA SIĘ PRZEZ KIEROWNICĘ ROWERU I PĘDZI STRACEŃCZO HISZPAŃSKĄ SERPENTYNĄ. tekst Piotr Zawacki Wy star czy chwi la nie u wa gi i nie - szczę ście go towe. A prze cież Kwia to nie je - dzie sam. Cias no ota cza ją go ko le dzy z gru py Et tix-qu ick Step. Do pie ro te raz ro zu miem, dla cze go me ne dżer nie poz wo lił mi z ni mi zje chać z tej stro miz ny. Do wcip ko wał: Chy ba nie chciał byś prze czy tać w ga ze cie:»pol ski ko - larz-ama tor po krzy żo wał pla ny star to we mi strza świa ta. Le ka rze sza cu ją, że no ga Kwiat kow skie go zroś nie się w ma ju. Dla nie go se zon skoń czył się, za nim się jesz cze za czął«. Nie, te go na pew no bym nie chciał. Wo lę pa trzeć, jak bę dzie wal czył o zwy cię stwo w te go rocz nym To ur de Fran ce lub Gi ro d'ita lia. CY SORZ TO MA KLA WE ŻY CIE... Ży cie mi strza ko lar skie go jest usła ne ró ża - mi. Wsta je o 7, pi je ka wę, je ob fi te śnia da - nie. Po tem po da ją mu wy pra so wa ny strój. Wresz cie wsia da na ro wer i ser wu je so bie kil - ka go dzin prze jaż dżki pod ciep łym słoń - cem hisz pań skie go po łud nia. Po po wro cie ob iad do wy bo ru mię sa z gril la, de ska serów z wa rzy wa mi, ma ka ro ny z wy szu ka - ny mi so sa mi. Gdy nie co od pocz nie, ćwi - czy w luk su so wej si łow ni i re lak su je się w sau nie. Lek ka ko la cja, szyb ki te le fon do dziew czy ny i po ga węd ki z kum pla mi al bo wspól na se syj ka gry w FI FA w za ci szu czte rog wiazd ko we go apar ta men tu. Idyl la. A MO ŻE JED NAK JEST INA CZEJ? Świą tek, pią tek po bud ka Szyb kie śnia - da nie, to sa mo, co wczo raj, przed wczo raj i mie siąc te mu na leś ni ki, sa łat ki, tuń czyk. Nie dzie la? Choć zim no, że psa byś z domu nie wy pę dził, wsia da na ro wer i go dzi nami wal czy z za ci na ją cym desz czem. To przy odro bi nie szczę ścia, bo mo że się zda rzyć, że koń czy ja zdę kil ka dzie siąt ki lo me trów od kwa te ry, i wy czer pa ny, prze mok nię ty, obo - la ły przez go dzi nę tłu cze się w au to ka rze do łóż ka, o któ rym ma rzy. Gdy tro chę od pocz - nie, bły ska wicz ny ob iad, po nim si łow nia. Ko la cja jak w za ko nie kon tem pla cyj nym (ewen tu al nie jak na zlo cie mo de lek): ciem - ne pie czy wo, ryż z oli wą, wa rzy wa, ry by (nie sma żo ne, ale na pa rze). Do łóż ka wali się bez czu cia. Za sy pia (ni czym dziw nym 44 starter

6 Pasje: freediving GÓRAL MISTRZEM GŁĘBIN MIJAJĄ MINUTY. LUDZIE ZGROMADZENI NA POKŁADZIE KUTRA W SKUPIENIU WPATRUJĄ SIĘ W POWIERZCHNIĘ MORZA. GDY NAD WODĄ UKAZUJE SIĘ GŁOWA NURKA, ODDYCHAJĄ Z ULGĄ. TEN NAJPIERW ŁAPIE HAUST POWIETRZA, POKAZUJE PALCAMI, ŻE JEST OK, A POTEM KRZYCZY: ZROBIŁEM TO!. tekst Alex Kłoś 48 starter

7 pasje: grillowanie ZRÓB TO Z KLASĄ TŁUMACZYŁEŚ KUMPLOM, ŻE TO COŚ, CO IM ZASERWOWAŁEŚ, TO NIE WĘGIELKI, ALE STEKI? PRÓBOWAŁEŚ ICH STRUĆ SUROWYM KURCZAKIEM? ROZPADŁA CI SIĘ RYBA? JEŚLI CHOĆ RAZ ODPOWIEDZIAŁEŚ TWIERDZĄCO, CZAS NA ZMIANĘ URZĄDZENIA GRILLOPODOBNEGO NA GRILL PRAWDZIWY. tekst Paweł Wiejas Oka zji na pew no ci nie za brak nie, bo czy jest przy jem niej szy spo sób na spę dza nie wio sen no- -let nich wie czo rów niż uczto wa nie w gro nie przy ja ciół? A do piw a, zmro żo nej wó dki, wi na, do nie śpiesz nych roz mów w nie zo bo wią zu ją cej atmo s fe rze, nic nie pa su je tak ide al nie, jak do - brze przy rzą dzo ne da nia z gril la. Nie je steś już ska za ny na pry mi tyw ne sta lo we gril le na chy bot li wych nóż kach, na któ rych co naj wy żej mo żesz pod jąć pró bę (czę sto nie u da ną) przy go to wa - nia kieł ba sek. Nie to że bym nie lu bił kieł ba sek z gril la, ale ogra ni cza nie się jedynie do nich to zbrod nia na gril lo wej kuch ni. Tyl ko od cie bie Korzystałem z porad Re na ty San do mir skiej, właścicielki firmy grillsklep.pl, dystrybutora amerykańskich grilli Weber, pasjonatki podróżowania i (jakżeby ina czej) do brej kuch ni. za le ży, czy sko rzy stasz z no wo czes ne go gril la wę glo we go, czy też się gniesz po ga zo wy lub elek trycz ny. Każ dy z nich ma swo je za le ty i wa dy, ale po mo że my ci wy brać ta ki, któ ry jest skro jo ny właś - nie na miarę two ich po trzeb. To bie po zo sta nie je dy nie rzu cić do kum pli (oczy wi ście z du mą w gło sie): Wpad nij cie na gril la. 56 starter

8 pasje: nordic walking SZYBCIEJ, DALEJ, WYGODNIEJ JEŚLI NIE WIESZ, CO ZNACZY PO SZYBKIM MARSZU MIEĆ ZAKWASY W PRZEDRAMIONACH, TRICEPSACH, GRZBIECIE, BRZUCHU I POŚLADKACH, TO ZNACZY, ŻE NIE PRÓBOWAŁEŚ JESZCZE NORDIC WALKING. tekst Magda Sołtys, SZEFOWA SERWISU I AKCJI SPOŁECZNEJ POLSKA BIEGA. SAMA BIEGA, O BIEGANIU PISZE I ANIMUJE RYNEK BIEGOWY W POLSCE. Obie go wa opi nia nor dic wal king to za ba wa dla, po wiedz my, hmm, za a wan so wa nych wie ko wo. Nic bar dziej myl ne go. Wy star czy spró bo wać te - go spor tu, sto su jąc się do po rad fa chow ców, aby ra dy kal nie zmie nic po dej ście do nor dic wal king. Fak ty. Pod czas go dzin ne go, spo koj ne go mar szu z kij ka mi fa cet wa żą cy 80 kg spa la prze cięt nie ok. 470 kcal. To pra - wie dwa ra zy wię cej niż pod czas zwy kłe go mar szu bez ki jów. A gdy nie co zwię kszysz in ten syw ność tre nin gu, mo żesz osią gnąć spa la nie na wet 880 kcal na go dzi ną, czy li ty le, ile pod czas bie gu w tem pie ok. 6 min/km. Uru cha miasz przy tym mięś nie, któ re ani pod czas bie gu, ani pod czas spa ce ru nie pra cu ją tak in ten syw nie. To do sko na ły spo sób na wzmoc nie nie i wy rzeź bie nie kom plek so - wo ca łej syl wet ki oraz na bu do wa nie wy trzy ma ło ści. W tym pew nie tkwi si ła nor dic wal king, że mo że być za rów no umiar ko wa nie in ten syw ną ak tyw no ścią dla po wra ca ją cych do for - my, ale tak że bar dzo wy ma ga ją cym, si ło wo-wy trzy ma ło ścio wym wyzwa niem dla praw dzi wych har pa ga nów. 62 starter

9 techno: : test 15 urządzeń mierzących sen SNOMIERZE: NIE DO KOŃCA IM WIERZĘ... DWA PYTANIA: JAK? I PO CO?. ODPOWIEDŹ NA PIERWSZE BRZMI: NA PODSTAWIE RUCHÓW NADGARSTKA, REJESTROWANYCH PRZEZ WBUDOWANY ŻYROSKOP, PO PROSTU. TO NIE SĄ WSKAZANIA BARDZO MIARODAJNE. PO SPRAWDZENIU 15 URZĄDZEŃ ODPOWIEDZI NA DRUGIE PYTANIE WCIĄŻ NIE ZNAM. MIERZENIE SNU PRZEZ OPASKI I ZEGARKI WYDAJE SIĘ FUNKCJĄ ZBĘDNĄ. DO TEGO SAMEGO WYSTARCZY... KOMÓRKA. tekst Łukasz Figielski SENNIK TECHNOLOGICZNY Wszyst kie urzą dze nia są kom pa ty bil ne z iphonem izandroidami (wyją tek: na ra zie Au ra) choć nie za wsze z An - dro i dem 5.0. Każde (po za Au rą i Me di sa ną Vi fit ) ma Bluetootha. Oraz, oczy wi ście, aplikację. Niektó re tak że plat formę WWW (je śli tak jest, wspo mi na my o tym w spe cy fi ka cji-ocenie). Oprócz mierzenia snu opa ski i ze gar ki, wstrzą - sa ne, gdy cho dzisz czy biegniesz, liczą kro ki, na tej pod sta wie kal ku lu ją dystans i licz bę spalonych kalorii (oraz ew. włas nych jed no stek tre nin go wych), cza sem za chę ca jąc do ru - chu komen dą. Je śli ga dżet ma in ne czuj ni ki niż ży ro skop (czy li ak ce le ro metr), za zna cza - my to w spe cy fi ka cji w polu Sport. Je śli prze jmu je po wia do mie nia z ko mór ki, pi sze my o tym w polu Smart. Wię kszość opasek i zegarków ma specjalną przystawkę do ładowania nie mo żesz jej zgubić. Chlub ne wy jąt ki z por tem mi niusb: Me di - sa na Vi Fit Con nect, Pul - sar M400, So ny Smar t - band Talk i Wit hings Pul se O2. Jaw bo ne Up wpi nasz zaś do gnia zda słu chaw ki. Trac ker-pastylkę (Ore - gon Scien ti fic, Ra zer Na - bu X, Wi things Pul se O2, mniej ty po we Me di sa na Vi Fit oraz ihe alth Ed ge) można wyjąć z bran so let - ki i no sić w kie sze ni ja ko pe do metr. Je śli ma zmie - rzyć sen, pastylka wra ca na nad gar stek. Mi mo naj szczer szych chę ci jed no czes ne zba da - nie snu na kil ku na stu urzą dze niach nie by ło moż li we. Wyniki widoczne na zrzu tach ekra nów opaskowo-zegarkowych apli ka cji nie są niestety porównywalne. Przy jak naj bar dziej su biek tyw nej! oce nie urzą dze nia bra liś my także pod uwa gę sto su - nek jakość/cena. APLI KA CJE MIE RZĄ CE SEN SLE EP BOT SLE EP SLE EP TI ME Telefon kładziesz na materacu i podłączasz do kontaktu. To waż ne, zwłasz cza je śli chcesz spraw dzić, czy i jak... chrapiesz. Ap ka Sle ep na wet... za mlasz cze, gdy za czniesz w tej materii przeginać. Chrapomierza nie znajdziesz w smartzegarkach z mikrofonami (ani w apce SleepTime )! Programy zapisują też ruch ko mór ki, czyli materaca, czyli ciała wstrzą - sanego niespokojnym snem. Powyżej widzisz trzy pomiary wy ko na ne tej sa mej no cy o dzi wo, to chy ba dzia ła! Wy kre sy wyglądają podobnie i wyglądają dobrze, lepiej niż te z opasek. Komórka inteligentnie obudzi nieinwazyjnymi odgłosami, każda z powyższych (darmowych lub półdarmowych ) apli ka - cji (a jest ich wie le wię cej) ma bo ga te op cje usta wień i poz wa la na prowadzenie długotrwałych statystyk. Nic tylko spać. 72 starter

10 techno: w krainie komputerowych modyfikatorów PECETOWI MODERSI DLA WIELU LUDZI KOMPUTER TO NIE TYLKO SKRZYNKA DO PRACY LUB ZABAWY. O ILE ZWYKLI GRACZE SKUPIAJĄ SIĘ NA ZWIĘKSZANIU OSIĄGÓW PRZED PODKRĘCANIE PARAMETRÓW PODZESPOŁÓW, PECETOWI ESTECI DBAJĄ TEŻ O TO, BY SPRZĘT WYJĄTKOWO WYGLĄDAŁ. PASJONACI ZMIENIAJĄ SWOJE DOMOWE KOMPUTERY W DZIEŁA SZTUKI. tekst Łukasz Józefowicz Jesz cze nie daw no ry nek kom pu te rów oso bi stych kur czył się z ro ku na rok. Odwrotnie proporcjonalnie rosła po pu lar ność urzą dzeń prze noś nych. W 2014 r. sy tu a cja uległa zmianie świa to wa sprze daż lap to pów i tab le tów spa dła, a pecety znów za czę ły zy ski wać. Suk ces czę ścio wo tłu ma czy zmia na społecz - ne go po strze ga nia kom pu te ra, któ ry już nie mu si być szarym pu dłem za gracają - cym miesz ka nie. Gdy po rów nasz wy gląd współ czes ne go PC z tym sprzed pa ru lat, za u ważysz, jak wie le się zmie ni ło. Nud ne skrzyn ki sta ły się ko lo ro we, z wy myśl ny mi zdo bie nia mi, dio da mi i prze zro czy sty mi ścian ka mi. Pa sjo na ci mo dy fi ku ją cy kom - pu te ry w za ci szu do mów po ka zu ją, że moż - na zro bić coś nie sa mo wi te go. Bez wzglę du na to, co ma być osta tecznym ce lem ta kie go pro jek tu, mo dy fi ka cje moż - na po dzie lić na dwa ro dza je. Pierw szy, ten ła twiej szy, po le ga na kup nie go to wych i nie - kie dy dro gich ele men tów do mo ddin gu, któ re wy star czy zło żyć w ca łość. Naj wię k - szą trud no ścią jest ta ki do bór czę ści, by goto - wy PC pre zen to wał się efek tow nie. Dru gi PC MODDING To bar dzo po jem ny ter min, wktó rym za wie ra ją się m.in.: ca se mo ding, czy li prze ra bia nie lub bu da wa nie włas nej obudowy, prze rób ki świet lne, czy li do da - wa nie atrak cyj ne go oświetlenia, za zwy czaj LED, we wnątrz i na ze wnątrz kom pu te ra, two rze nie włas ne go sy ste mu chłodzenia, za zwy czaj cie czą; bar dziej wy daj ne od pro wa dza - nie ciep ła jest nie zbęd ne przy pod krę ca niu pa ra me trów kompu te ra. 80 starter

11 styl: wiosna 2015 WZORY MIKRO dla MAKROmężczyzny KOSZULE W DROBNE WZORKI TO HIT TEJ WIOSNY. MOŻESZ WYBRAĆ BEZPIECZNY KLASYCZNY DROBNY RZUCIK. ALBO ZARYZYKOWAĆ WZÓR, KTÓRY PRZY BLIŻSZYM POZNANIU NAPRAWDĘ ZASKOCZY. wybór i stylizacja Kasia Foit Armas/CM Nadarzyn (butik 204), 219 zł Top Secret, 99 zł Troll, 99,99 zł Zara, 129 zł Roy/CM Nadarzyn, 255 zł Zara, 129,90 zł OPRACOWANIE: OLGA WIECHNIK ZDJĘCIA: AGATA JAKUBOWSKA; ŁUKASZ FALKOWSKI; MATERIAŁY PRASOWE 90 starter

12 styl: wiosna 2015 OCHŁADZANIE wizerunku TO SAMO, ALE ZNOWU INACZEJ. SPORTOWE BUTY W STYLU RETRO NA WIOSNĘ SPOWAŻNIAŁY. NIE KRZYCZĄ KOLOREM, NIE POPISUJĄ SIĘ KSZTAŁTEM. WYSZLACHETNIAŁY, WYSMUKLAŁY. DOROSŁY. I CHĘTNIE WYSTĘPUJĄ W CAŁKIEM WYJŚCIOWYCH ZESTAWACH. zebrała Kasia Foit Ryłko, 329,90 zł Le Coq Sportif, 299,99 zł Ryłko, 299,90 zł Gola, 279,99 zł Puma, 549 zł Recman, 349 zł Nike, 529,99 zł Adidas, 499 zł Reebok, 299 zł OPRACOWANIE: OLGA WIECHNIK ZDJĘCIA: PAWEŁ KISZKIEL; AGATA JAKUBOWSKA 98 starter

13 kariera: instrukcja obsługi Jak zachowywać się po awansie? OD DZISIAJ PRZESTAJĘ BYĆ WASZYM SZEFEM OŚWIADCZYŁ MICHAŁ. SALA ZAMARŁA. TO BYŁ JEGO ZESPÓŁ, ZBUDOWANY OD ZERA, OD SAMEGO POCZĄTKU ISTNIENIA AGENCJI. OD DZISIAJ SZEFEM ZESPOŁU JEST ARTUR. I KOLEJNY SZOK. NO BO TO FAJNY KUMPEL, ALE SZEF?! tekst Wojciech Brzeziński, Polsat News Zmia na sze fa mo że od by wać się spo koj nie i stop nio wo, al bo mo że sta ć się praw dzi wym trzę sie niem zie mi dla ca łe go zes po łu. W tym przy pad ku trzę sie nie zie mi było wy jąt ko wo efek tow ne. Du ża ogól no pol ska agen cja PR, kil ka na ście osób i no wy szef, któ ry do wczo raj był jed nym z chło pa ków. Nikt nie był na to przy go to wa ny, a chy ba w naj - mniej szym stop niu wy bra niec, któ ry o de cy zji do wie dział się za led wie trzy dni wcześ niej. Na po cząt ku ewi den tnie sta rał się być kum plem, opo - wia dał, że je go drzwi za wsze bę dą otwar te wspo - mi na To masz, któ ry pra co wał z nim od po cząt ku. Ale w któ rymś mo men cie coś w nim pę kło, za czął wku rzać się o dro bia zgi, za my kać w ga - bi ne cie, od ci nać od zes po łu. Dłu go te go nie wy trzy mał, od szedł pół ro ku póź niej. To nie ste ty czę sta sy tu a cja. We dług ba dań firmy De ve lop ment Di men sions In ter na - tio nal, za led wie 1 na 10 no wo miano wa nych me ne dże rów jest w ja ki kol wiek spo sób przy go to - wy wa ny wcześ niej do swo jej no wej ro li. 42 proc. w ogó le nie wie, cze go się od nich ocze ku je ani jak oce nia na bę dzie ich no wa pra ca. Rzu ca się ich na głę bo ką wo dę i ka że pły wać. Nie któ rzy to ną. 1/3 ba da nych przez DDI przy zna ła, że ża łu je, że w ogó le do sta ła awans. Stres po pro stu ich zja da. To się, nie ste ty, zda rza tłu ma czy Agniesz ka Bełz, dyrektor działu doradztwa personalnego w Work Service. Dyrekcja pochopnie podejmuje decyzję o awansowaniu świet ne go spe cja li sty, a ten kom plet nie nie ra dzi so bie z zarządzaniem i wpada w tryb rządzenia autorytarnego, bo na gle po czuł, że ma wła dzę. Naj trud niej sze są, pa ra dok sal nie, nie te awan se, w któ rych szef tra fia do in ne go zes po łu czy wręcz ob ce go miej sca. Ale te, starter

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim Salon to kwintesencja angielskiego smaku. Stylowe kanapy, jasna tapeta w charakterystyczne pasy, ozdobny żyrandol i kinkiety oraz kominek tworzą wyspiarski klimat Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz

Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz LUDZIE l MIEJSCA l WYDARZENIA Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz Na le ży Pan do pi sa rzy mło de go po ko - le nia, któ rzy ma ją sta ły kon takt

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Wyjście z mroku Projekt Viroit

Wyjście z mroku Projekt Viroit Wyjście z mroku Projekt Viroit Roz mo wa Rad ka Bi zo nia z Ada - mem Paw li kiem o je go eks plo ra cji ja ski ni Vi roit w Al ba nii do 201 me - trów Ra dek Bi zoń: Cześć, z te go co ko ja rzę, to chy

Bardziej szczegółowo

skuteczne od ywianie wtreningu isporcie

skuteczne od ywianie wtreningu isporcie skuteczne od ywianie wtreningu isporcie Podczas doskonalenia formy oraz treści niniejszej książki autor korzystał z pomocy Pierre a Manolova i Isabelle Touaty. Masz pytania? Chcesz porozmawiać z innymi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Zna cze nie rzek Przy mo rza. w roz wo ju tu ry sty ki kajakarskiej 2

Zna cze nie rzek Przy mo rza. w roz wo ju tu ry sty ki kajakarskiej 2 Iza be la Gi no wicz 1 Zna cze nie rzek Przy mo rza w roz wo ju tu ry sty ki kajakarskiej 2 Abs trakt Rze ki Przy mo rza od gry wa ją du żą ro lę w roz wo ju tu ry sty ki kwa - li fi ko wa nej, przede

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Wy daw ca: Ago ra SA Au to rzy: Piotr To czy ski, sa mo dziel ny ana li tyk ryn ku (roz dział I)

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie WOJCIECH JERZY STĘPNIOWSKI Jak wia do mo, mi kro świat rzą dzi się pra - wa mi me cha ni ki kwan to wej, a ma kro świat re gu ła mi me cha ni ki

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo