STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY WIĄZOWNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KATALOG OBRĘBÓW WIĄZOWNA 2010

2 SPIS TREŚCI BOLESŁAWÓW /obręb NR 2/...3 BORYSZEW / obręb Nr 3 /...6 CZARNÓWKA /obręb Nr 4 /...9 DUCHNÓW /obręb Nr 5/...12 DZIECHCINIEC /obręb Nr 6/...16 EMÓW /obręb Nr 7/...19 GLINIANKA /obręb Nr 8/...23 GÓRASZKA /obręb Nr 9/...26 IZABELA / obręb Nr 10 /...30 KĄCK /obręb Nr 11/...33 KOPKI /obręb N 12/...36 KRUSZÓWIEC /obręb Nr 13/...39 LIPOWO /obręb Nr 14 /...42 MAJDAN /obręb Nr 15/...46 MALCANÓW /obręb Nr 16/...49 MICHAŁÓWEK /obręb Nr 17/...52 PĘCLIN /obręb Nr 18/...55 PORĘBY /Nr 19 /...58 RZAKTA /obręb Nr 20 /...61 WIĄZOWNA GMINNA /obręb Nr 21/...64 WIĄZOWNA KOŚCIELNA /obręb Nr 22/...68 WOLA DUCKA /obręb Nr 23/...72 WOLA KARCZEWSKA /obręb Nr 24/...76 ZAGÓRZE /obręb NR 25/...80 ZAKRĘT /obręb Nr 26 /...83 ŻANĘCIN /obręb Nr 27/

3 BOLESŁAWÓW /obręb NR 2/ 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Tereny inwestycyjne obrębu Bolesławów łączą się z terenami inwestycyjnymi obrębu Czarnówka. 1.1 UŻYTKOWANIE Rodzaj użytkowania Użytki rolne Użytki leśne Tereny zabudowane i zurbanizowane Powierzchnia (ha) Grunty orne i sady 47,1951 Łąki i pastwiska 23,8774 Grunty orne zabudowane 2,4493 Rowy i stawy 0,4890 Lasy i gr. leśne 1,6866 Grunty zadrzew. i zakrzew. 1,9561 Tereny mieszkaniowe 0,2315 Tereny przemysłowe i inne zabudowane 0 Tereny niezabudowane 0,0290 Tereny wypoczynkowe 0 Tereny komunikacyjne 2,3862 Wody powierzchniowe 0 Nieużytki 0,1996 Razem 80,4998 W tym grunty klasy III i IV: Klasa bonitacyjna gruntu Grunty orne III klasy 0,0000 Grunty orne IV klasy 22,7997 Łąki i pastwiska III klasy 0,0000 Łąki i pastwiska IV klasy 4,4600 Łącznie III klasa gruntów 0,0000 Łącznie IV klasa gruntów 27,2597 Powierzchnia w ha 1.2 WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ LOKALNYCH GMINY Wodociąg Gazociąg Brak Kanalizacja Projektowana Melioracje Występują Zasilanie w energię elektryczną Drogi gminne Nr W 1.3 WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PONADLOKALNYCH Linie energetyczne wysokiego napięcia Istniejąca 110kV Drogi powiatowe Nr 2709W - KDL o szerokości w liniach rozgraniczających 14 m Drogi wojewódzkie Drogi krajowe 3

4 2. ZMIANY W PRZEZNACZENIU TERENÓW 1. W obrębie Nr 2 wyróżnia się następujące tereny inwestycyjne: 2.01.MN do 2.04.MN pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. 2. Możliwość realizacji usług handlu i innych nieuciążliwych usług, z zachowaniem norm hałasu jak dla terenów zabudowy jednorodzinnej a także ustaleń zawartych w części II A. 3. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW W TYM TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY 3.1 WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH Przy określaniu w planie miejscowym ustaleń na terenach oznaczonych symbolami rozpoczynającymi się od cyfry 2, należy ustalić: 1. W związku z położeniem obrębu w sąsiedztwie doliny rzeki Świder działki budowlane na południe od drogi Nr powinny być wydzielane prostopadle w kierunku doliny a obiekty budowlane sytuowane wzdłuż linii zabudowy uskokowo rozszerzających się w kierunku doliny; pozwoli to uzyskać pożądany wgląd krajobrazowy w dolinę Świdra. 2. Powierzchnia nowych działek przeznaczonych pod zabudowę nie powinna być mniejsza niż: 1) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 1500 m 2, 2) dla zabudowy siedliskowej 2000 m Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić na działkach zabudowy mieszkaniowej: 1) jednorodzinnej nie mniej niż 70% powierzchni całkowitej działki, 2) siedliskowej 50 % powierzchni całkowitej działki. 4. Minimalną wielkość działki jak i udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni całkowitej działki należy szczegółowo ustalić w planie miejscowym, przy czym odchylenie w dół nie może być większe niż 10%, w zależności od położenia działki. 5. Wysokość zabudowy mieszkaniowej jak i siedliskowej do dwóch kondygnacji i nie powinna przekraczać 10 m. 6. Przy planowanej zabudowie terenów inwestycyjnych, należy dążyć do łączenia położonych obok siebie wąskich działek w celu uzyskiwania szerokości działek przeznaczonych pod zabudowę: 1) 22 m w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej, 2) 30 m dla zabudowy siedliskowej. 3.2 TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY W obrębie Bolesławów występują następujące tereny wyłączone z zabudowy: 1. kompleksy leśne oznaczone na rysunku studium, 2. grunty rolne poza terenami inwestycyjnymi, 3. tereny dróg, 4. Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra. 4

5 4. OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY Na terenie obrębu Bolesławów występują następujące elementy ochrony środowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego: Park Krajobrazowy Otulina Parku Obszar Chronionego Krajobrazu Na terenach 2.02.MN i 2.04.MN Strefa Ochrony Urbanistycznej Projektowany Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra na terenach rolnych Stanowiska archeologiczne Na terenach 2.02.MN i 2.04.MN oraz na terenach rolnych Obiekty zabytkowe z rejestru Obiekty zabytkowe z ewidencji Pomniki przyrody Tereny GZWP jeden na całym obszarze Dla terenów wymienionych w powyższej tabeli mają zastosowanie ustalenia w części II A 5. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg. Modernizacja drogi gminnej Nr W z urządzeniem części przebiegającej przez teren zabudowany jako gminnej przestrzeni publicznej. 6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W 7. OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W obrębie Bolesławów nie występują obszary gdzie proponowane jest umieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2. Obszarów przestrzeni publicznej nie przewiduje się w tym obrębie. 8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE W miarę wzrostu zainteresowania inwestorów terenami oznaczonymi na rysunku symbolami 2.01.MN do 2.04.MN należy sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 5

6 BORYSZEW / obręb Nr 3 / 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 1.1 Tereny inwestycyjne obrębu Boryszew łączą się z terenami inwestycyjnymi obrębów Wiązowa Gminna, Góraszka i Duchnów. 1.2 UŻYTKOWANIE Rodzaj użytkowania Powierzchnia (ha) Grunty orne i sady 231,9714 Użytki rolne Łąki i pastwiska 50,0626 Grunty orne zabudowane 12,1905 Rowy i stawy 4,2610 Użytki leśne Lasy i gr. leśne 47,0485 Gr. zadrzew. i zakrzew. 19,0248 Tereny mieszkaniowe 1,3388 Tereny Tereny przemysłowe i inne zabudowane 0,5822 zabudowane Tereny niezabudowane 0,1732 i zurbanizowane Tereny wypoczynkowe 0 Tereny komunikacyjne 11,3597 Wody powierzchniowe 0,6648 Nieużytki 0,9224 Razem 379,5999 W tym grunty klasy III i IV: Klasa bonitacyjna gruntu Powierzchnia w ha Grunty orne III klasy 1,4800 Grunty orne IV klasy 139,8771 Łąki i pastwiska III klasy 0,0000 Łąki i pastwiska IV klasy 34,2027 Łącznie III klasa gruntów 1,4800 Łącznie IV klasa gruntów 174, WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ LOKALNYCH GMINY Wodociąg Gazociąg Kanalizacja Projektowana Melioracje Występują Zasilanie w energię elektryczną Drogi gminne Nr W 1.4 WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PONADLOKALNYCH Linie energetyczne wysokiego napięcia Istniejące linie 400 i 110 kv Drogi powiatowe Nr 2701W, 2703W, 2704W Drogi wojewódzkie Nr 721 i projektowana droga wojewódzka Drogi krajowe i autostrady Projektowana autostrada A2 6

7 2. ZMIANY W PRZEZNACZENIU TERENÓW 1. W obrębie Nr 3 wyróżnia się następujące tereny inwestycyjne: 3.01.MN oraz 3.04MN do 3.14.MN pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, 3.02.U i 3.03.U pod usługi. 2. Na terenach inwestycyjnych ustala się zakaz nowej zabudowy siedliskowej. 3. Na terenach MN możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych, z zachowaniem norm hałasu jak dla terenów zabudowy jednorodzinnej oraz ustaleń zawartych w części II A. 3. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW W TYM TERENY WYŁACZONE Z ZABUDOWY 3.1 WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW Przy określaniu w planie miejscowym ustaleń na terenach oznaczonych symbolami rozpoczynającymi się od cyfry 3, należy ustalić: 1. W związku z położeniem wsi w sąsiedztwie doliny rzeki Mieni działki budowlane na południe od drogi wojewódzkiej Nr 721 powinny być wydzielane prostopadle w kierunku doliny a obiekty budowlane sytuowane wzdłuż linii zabudowy uskokowo rozszerzających się w kierunku doliny, co pozwoli uzyskać pożądany wgląd krajobrazowy w dolinę rzeki Mieni. 2. Powierzchnia nowych działek przeznaczonych pod zabudowę nie powinna być mniejsza niż: 1) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej m 2, 2) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej m 2, 3) dla zabudowy usługowej m Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić na działkach zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej nie mniej niż 60% a usługowej nie mniej niż 50%. 4. Szczegółowa minimalna oraz, w niektórych przypadkach, maksymalna wielkość działki przeznaczonej na inne niż mieszkaniowe cele, jak i wielkość powierzchni biologicznie czynnej może być wyznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zależności o rodzaju inwestycji, położenia działki oraz potrzeb inwestycyjnych. 5. Wysokość zabudowy: 1) mieszkaniowej do dwóch kondygnacji i nie powinna przekraczać 10 m. 2) usługowej - nie powinna przekraczać 12 m. 6. Na terenie 3.02.U i 3.03.U możliwość dopuszczenia budowy budynków jednorodzinnych wolnostojących na zasadach określonych w przyszłym planie przy zachowaniu parametrów jak dla terenów oznaczonych symbolem MN. 7. Przy planowanej zabudowie na terenach inwestycyjnych, na położonych obok siebie wąskich działkach należy dążyć do ich łączenia w celu uzyskiwania szerokości działek przeznaczonych pod zabudowę: 1) minimum 20 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, 2) minimum 14 m dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej, 3) minimum 25 m dla zabudowy usługowej. 3.2 TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY W obrębie Boryszew występują następujące tereny wyłączone z zabudowy: 1. kompleksy leśne oznaczone na rysunku studium, 2. grunty rolne poza terenami inwestycyjnymi, 3. tereny dróg, z zachowaniem ustaleń zawartych w części II A. 7

8 4. OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO Na terenie obrębu Boryszew występują następujące elementy objęte ochroną środowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego. Park Krajobrazowy Otulina Parku Obszar Chronionego Krajobrazu Występuje poza terenami inwestycyjnymi Strefa Ochrony Urbanistycznej Projektowany Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Stanowiska archeologiczne Na terenach 3.01.MN i 3.10.MN oraz na terenach rolnych i leśnych Obiekty zabytkowe z rejestru Obiekty zabytkowe z ewidencji Pomniki przyrody Tereny GZWP jeden na całym obszarze a drugi występuje w niewielkiej części obrębu na zachodniej jego stronie Dla terenów wymienionych w powyższej tabeli mają zastosowanie ustalenia w części II A 5. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg. Modernizacja drogi gminnej Nr W. 6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM Modernizacja dróg powiatowych Nr 2701W, 2703W, 2704W oraz drogi wojewódzkiej Nr 721 wraz z przebudową jej na nowym przebiegu. Na terenach obrębu Boryszew planowane są inwestycje elektroenergetyczne związane z budową nowej linii przesyłowej 110 kv. 7. OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W obrębie Boryszew nie występują obszary gdzie proponowane jest umieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2. Obszary przestrzeni publicznej przewiduje się na terenie 3.13.MN. 8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE W miarę wzrostu zainteresowania inwestorów terenami oznaczonymi na rysunku symbolami 3.11.MN do 3.14.MN należy sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 8

9 CZARNÓWKA /obręb Nr 4 / 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Tereny inwestycyjne obrębu Czarnówka w swojej centralnej części łączą się z terenami inwestycyjnymi obrębów Bolesławów i Glinianka oraz na zachodniej części z terenami inwestycyjnymi obrębu Wola Karczewska 1.1 UŻYTKOWANIE Rodzaj użytkowania Powierzchnia (ha) Grunty orne i sady 113,1144 Użytki rolne Łąki i pastwiska 36,7188 Grunty orne zabudowane 3,5046 Rowy i stawy 0,25 Użytki leśne Lasy i gr. leśne 72,4053 Gr. zadrzew. i zakrzew. 1,1985 Tereny mieszkaniowe 0,6885 Tereny Tereny przemysłowe i inne zabudowane 0 zabudowane Tereny niezabudowane 1,9902 i zurbanizowane Tereny wypoczynkowe 0 Tereny komunikacyjne 7,7294 Wody powierzchniowe 1,8802 Nieużytki 0,5301 Razem 240,01 W tym grunty klasy III i IV: Klasa bonitacyjna gruntu Powierzchnia w ha Grunty orne III klasy 20,6971 Grunty orne IV klasy 46,1003 Łąki i pastwiska III klasy 1,5700 Łąki i pastwiska IV klasy 13,8524 Łącznie III klasa gruntów 22,2671 Łącznie IV klasa gruntów 59, WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ LOKALNYCH GMINY Wodociąg Gazociąg Kanalizacja Projektowana Melioracje Występują Zasilanie w energię elektryczną Drogi gminne Nr W, W i W 1.3 WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PONADLOKALNYCH Linie energetyczne wysokiego napięcia Istniejąca 110 kv Drogi powiatowe Nr 2709W, 2711W i 2712W Drogi wojewódzkie Drogi krajowe 9

10 2. ZMIANY W PRZEZNACZENIU TERENÓW W obrębie Nr 4 wyróżnia się następujące tereny inwestycyjne: 4.01.MN do 4.04.MN pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 1. Możliwe uzupełnienie i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i siedliskowej. 2. Możliwość realizacji usług nieuciążliwych zachowaniem norm hałasu jak dla terenów zabudowy jednorodzinnej oraz ustaleń zawartych w części II A. 3. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW W TYM TERENY WYŁACZONE Z ZABUDOWY Przy określaniu w planie miejscowym ustaleń na terenach oznaczonych symbolami rozpoczynającymi się od cyfry 4, należy ustalić: 3.1 WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW 1. W związku z położeniem centralnej części obrębu w sąsiedztwie doliny rzeki Świder działki budowlane na południe od drogi powiatowej Nr 2709W powinny być wydzielane prostopadle w kierunku doliny, co pozwoli uzyskać pożądany wgląd krajobrazowy w dolinę rzeki Świder. 2. Powierzchnia nowo wydzielanych działek pod zabudowę nie powinna być mniejsza niż: 1) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej m 2, 2) dla zabudowy siedliskowej m Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić na działkach zabudowy jednorodzinnej minimum 70% powierzchni całkowitej działki a zabudowy siedliskowej minimum 50% powierzchni całkowitej działki 4. Minimalną wielkość działki jak i udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni całkowitej działki należy szczegółowo ustalić w planie miejscowym, przy czym odchylenie w dół nie może być większe niż 10%, w zależności położenia działki. 5. Szczegółowa minimalna oraz, w niektórych przypadkach, maksymalna wielkość działki przeznaczonej na inne niż mieszkaniowe cele, jak i wielkość powierzchni biologicznie czynnej może być wyznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zależności o rodzaju inwestycji, położenia działki oraz potrzeb inwestycyjnych. 6. Wysokość zabudowy nie większa niż dwie kondygnacje i nie powinna przekraczać 10 m. 7. Przy planowanej zabudowie na terenach inwestycyjnych, na położonych obok siebie wąskich działkach należy dążyć do ich łączenia w celu uzyskiwania szerokości działek przeznaczonych pod zabudowę: 1) minimum 22 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, 2) minimum 30 m dla zabudowy siedliskowej. 3.2 TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY W obrębie Czarnówka występują następujące tereny wyłączone z zabudowy: 1. kompleksy leśne oznaczone na rysunku studium, 2. grunty rolne poza terenami inwestycyjnymi, 3. tereny dróg, 4. rezerwat przyrody Świder i Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra. Dla terenów wymienionych powyżej mają zastosowanie odpowiednie ustalenia zawarte w części II A 4. OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY 10

11 ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO Na terenie obrębu Czarnówka występują następujące elementy ochrony środowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego. Park Krajobrazowy Otulina Parku Rezerwat przyrody Świder Wzdłuż rzeki Świder Obszar Chronionego Krajobrazu Występuje na południe od drogi Nr 2709W Strefa Ochrony Urbanistycznej Projektowany Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra w części terenu 4.03.MN Stanowiska archeologiczne Na terenie 4.03.MN oraz na terenach rolnych i leśnych Obiekty zabytkowe z rejestru Obiekty zabytkowe z ewidencji Pomniki przyrody Tereny objęte GZWP Jeden Dla terenów wymienionych w powyższej tabeli mają zastosowanie ustalenia w części II A 5. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg. Modernizacja dróg gminnych Nr W, W i W. 6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM Modernizacja dróg powiatowych Nr 2709W, 2711W i 2712W. 7. OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W obrębie Czarnówka nie występują obszary gdzie proponowane jest umieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2. Obszarów przestrzeni publicznej w tym obrębie nie przewiduje się. 8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE W miarę wzrostu zainteresowania inwestorów terenami oznaczonymi na rysunku symbolami 4.01.MN do 4.04.MN należy sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 11

12 DUCHNÓW /obręb Nr 5/ 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Tereny inwestycyjne obrębu Duchów w jej części centralnej łączą się z terenami inwestycyjnymi obrębu Boryszew a części południowej z obrębem Wiązowa Kościelna. Północna część obrębu z terenami przylegającymi do drogi krajowej Nr 2 i projektowanej autostrady A UŻYTKOWANIE Rodzaj użytkowania Powierzchnia (ha) Grunty orne i sady 420,8204 Użytki rolne Łąki i pastwiska 203,2047 Grunty orne zabudowane 19,5545 Rowy i stawy 10,6344 Użytki leśne Lasy i gr. leśne 168,4762 Gr. zadrzew. i zakrzew. 23,4724 Tereny mieszkaniowe 6,0185 Tereny Tereny przemysłowe i inne zabudowane 1,6869 zabudowane Tereny niezabudowane 9,5826 i zurbanizowane Tereny wypoczynkowe 0 Tereny komunikacyjne 30,3417 Wody powierzchniowe 0,7494 Nieużytki 8,7984 Razem 903,3401 W tym grunty klasy III i IV: Klasa bonitacyjna gruntu Powierzchnia w ha Grunty orne III klasy 56,9896 Grunty orne IV klasy 176,6049 Łąki i pastwiska III klasy 4,2200 Łąki i pastwiska IV klasy 109,5624 Łącznie III klasa gruntów 61,2096 Łącznie IV klasa gruntów 286, WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ LOKALNYCH GMINY Wodociąg Gazociąg Kanalizacja Projektowana Melioracje Występują Zasilanie w energię elektryczną Drogi gminne Nr W, W, W, W, W 1.3 WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PONADLOKALNYCH Linie energetyczne wysokiego napięcia Istniejąca 400kV Drogi powiatowe Nr 2701W, 2705W, 2707W Drogi wojewódzkie Nr 721 Drogi krajowe Nr 2 i projektowana autostrada A12 12

13 2. ZMIANY W PRZEZNACZENIU TERENÓW 1. W obrębie Nr 5 wyróżnia się następujące tereny inwestycyjne: 5.01.PU,UC i 5.02.PU,UC pod zabudowę produkcyjno-usługową oraz zabudowę związaną z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi, 5.03.MU i 5.06.MU pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 5.04.MN, 5.05.MN, 5.07.MN do 5.21.MN pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze oraz siedliskowe 3. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW W TYM TERENY WYŁACZONE Z ZABUDOWY 3.1 WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW Przy określaniu w planie miejscowym ustaleń na terenach oznaczonych symbolami rozpoczynającymi się od cyfry 5, należy ustalić: 1. Na terenach 5.01.PU,UC i 5.02.PU,UC: 1) działka przeznaczona pod inwestycje 5000 m 2 ± 10%, 2) powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić minimum 25% powierzchni całkowitej działki. 3) ilość miejsc parkingowych na działce inwestora w zależności od rodzaju działalności, ale nie mniej jak 3 na 100 m 2 powierzchni usługowej lub 2 na 100 m 2 powierzchni produkcyjnej czy składowej. 4) wysokość zabudowy uzależniona od prowadzonej działalności i stosowanych procesów technologicznych. 2. Na terenach 5.03.MU i 5.06.MU: 1) działka inwestycji związanej z usługami na działce nie mniejszej jak 2000 m 2. 2) budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego na działce nie mniejszej jak 1200 m 2. 3) powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić minimum 70% powierzchni całkowitej działki dla zabudowy mieszkaniowej i 50% dla zabudowy usługowej. 4) Potrzeba zapewnienia miejsc parkingowych na działce inwestora w ilości 4 na 100 m 2 powierzchni usługowej. 5) Wysokość zabudowy mieszkaniowej nie więcej jak dwie kondygnacje i wysokość nie powinna przekraczać 10 m a zabudowy usługowej nie więcej jak 12 m. 3. Na terenach 5.04.MN, 5.05.MN, 5.07.MN do 5.21.MN powierzchnia nowych działek przeznaczonych pod zabudowę nie powinna być mniejsza niż: 1) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej m 2, 2) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej m 2, 3) dla zabudowy siedliskowej m 2. 4) powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić: a. na działkach zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i jednorodzinnej bliźniaczej nie mniej niż 70%, b. dla zabudowy siedliskowej minimum 50% powierzchni całkowitej działki. 5) Minimalną wielkość działki jak i udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni całkowitej działki należy szczegółowo ustalić w planie miejscowym, przy czym odchylenie w dół nie może być większe niż 10%, w zależności od istniejących podziałów własnościowych. 6) Wysokość zabudowy mieszkaniowej nie więcej jak dwie kondygnacje i wysokość nie powinna przekraczać 10 m. 4. Tereny przylegające do projektowanej autostrady możliwe do zagospodarowania po ostatecznym ustaleniu jej przebiegu. Zagospodarowanie ich takie jak dotychczasowo lub teren bezpośrednio przyległy do pasa terenu wyznaczonego na modernizację drogi. 5. Przy planowanej zabudowie na terenach inwestycyjnych, na położonych obok siebie wąskich działkach należy dążyć do ich łączenia w celu uzyskiwania szerokości działek 13

14 przeznaczonych pod zabudowę: a. minimum 22 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, b. minimum 16 m dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej, c. minimum 25 m dla zabudowy usługowej, d. minimum 30 m dla zabudowy siedliskowej. 6. W związku z położeniem centralnej części wsi w sąsiedztwie doliny rzeki Mieni działki budowlane na południe od drogi wojewódzkiej Nr 721 powinny być wydzielane prostopadle w kierunku doliny; pożądany wgląd krajobrazowy w dolinę rzeki Mieni. 3.2 TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY W obrębie Duchnów występują następujące tereny wyłączone z zabudowy: 1. kompleksy leśne oznaczone na rysunku studium 2. grunty rolne poza terenami inwestycyjnymi, 3. tereny dróg 4. zbiorniki wód powierzchniowych Dla wymienionych terenów mają zastosowanie odpowiednie ustalenia w części II A 4. OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO Na terenie obrębu Duchnów występują następujące elementy ochrony środowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego: Park Krajobrazowy Otulina Parku Obszar Chronionego Krajobrazu Występuje w południowej części terenów inwestycyjnych Strefa Ochrony Urbanistycznej brak Projektowany Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Stanowiska archeologiczne Na terenach 5.07.MN, 5.09.MN, oraz na terenach rolnych i leśnych Obiekty zabytkowe z rejestru Obiekty zabytkowe z ewidencji Pomniki przyrody Tereny GZWP jeden Dla terenów wymienionych w powyższej tabeli mają zastosowanie ustalenia w części II A 5. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg. Modernizacja dróg gminnych Nr W, W, W, W, W. Przebudowa rzeki Mieni. 6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM Modernizacja dróg powiatowych Nr 2701W, 2705W, 2707W, drogi wojewódzkiej Nr 721, drogi krajowej Nr 2 oraz realizacja projektowanej autostrady A2. 7. OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W obrębie Duchnów obszary gdzie proponowane jest umieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 to teren 5.01.PU,UC oraz 5.02.PU,UC. Obszary przestrzeni publicznej przewiduje się w tym obrębie na terenie 5.11.MN. 14

15 8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE W miarę wzrostu zainteresowania inwestorów terenami inwestycyjnymi należy sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a szczególnie dla terenów: 5.01.PU.UC, 5.02.PU.UC, 5.03.MU, 5.06.MU, 5.07 do 5.21.MN 15

16 DZIECHCINIEC /obręb Nr 6/ 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Tereny inwestycyjne obrębu Dziechciniec łączą się z terenami inwestycyjnymi obrębów Żanęcin i Malcanów. 1.1 UŻYTKOWANIE Rodzaj użytkowania Użytki rolne Użytki leśne Tereny zabudowane i zurbanizowane Powierzchnia (ha) Grunty orne i sady 171,1773 Łąki i pastwiska 53,5334 Grunty orne zabudowane 8,7401 Rowy i stawy 1,9964 Lasy i gr. leśne 105,6157 Gr. zadrzew. I zakrzew. 2,5421 Tereny mieszkaniowe 1,8383 Tereny przemysłowe i inne zabudowane 0 Tereny niezabudowane 2,8431 Tereny wypoczynkowe 0 Tereny komunikacyjne 17,9221 Wody powierzchniowe 0 Nieużytki 0,5215 Razem 366,73 W tym grunty klasy III i IV: Klasa bonitacyjna gruntu Grunty orne III klasy 0,0000 Grunty orne IV klasy 49,1857 Łąki i pastwiska III klasy 0,0000 Łąki i pastwiska IV klasy 34,7277 Łącznie III klasa gruntów 0,0000 Łącznie IV klasa gruntów 83,9134 Powierzchnia w ha 1.2 WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ LOKALNYCH GMINY Wodociąg Gazociąg Kanalizacja Projektowana Melioracje Zasilanie w energię elektryczną Drogi gminne Nr W, W 1.3 WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PONADLOKALNYCH Linie energetyczne wysokiego napięcia Istniejąca 400kV Drogi powiatowe Nr 2708W, 2709W Drogi wojewódzkie Drogi krajowe 16

17 2. ZMIANY W PRZEZNACZENIU TERENÓW W obrębie Nr 6 wyróżnia się następujące tereny inwestycyjne: 6.01.MN do MN pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 1. Na terenach 6.02.MN do 6.11.MN możliwe uzupełnienie i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej oraz siedliskowej. 2. Na terenie 6.01.MN zakaz budowy nowej zabudowy siedliskowej. 3. Zabudowa może być realizowana z zachowaniem ustaleń zawartych w części II A oraz norm hałasu jak dla terenów zabudowy jednorodzinnej. 3. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW W TYM TERENY WYŁACZONE Z ZABUDOWY Przy określaniu w planie miejscowym ustaleń na terenach oznaczonych symbolami rozpoczynającymi się od cyfry 6, należy ustalić: 3.1 WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW 1. Powierzchnia nowych działek przeznaczonych pod zabudowę nie powinna być mniejsza niż: 1) dla zabudowy jednorodzinnej m 2, 2) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej m 2, 3) dla zabudowy siedliskowej m Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić: 1) na działkach zabudowy jednorodzinnej i jednorodzinnej bliźniaczej nie mniej jak 70%, 2) dla zabudowy siedliskowej minimum 50% powierzchni całkowitej działki. 3) Minimalną wielkość działki jak i udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni całkowitej działki należy szczegółowo ustalić w planie miejscowym, przy czym odchylenie w dół nie może być większe niż 10%, w zależności od istniejących podziałów własnościowych.. 3. Wysokość zabudowy mieszkaniowej nie większa niż dwie kondygnacje i nie powinna przekraczać 10 m. 4. Przy planowanej zabudowie na terenach inwestycyjnych, na położonych obok siebie wąskich działkach należy dążyć do ich łączenia w celu uzyskiwania szerokości działek przeznaczonych pod zabudowę: 1) minimum 22 m dla zabudowy jednorodzinnej, 2) minimum 16 m dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej, 3) minimum 30 m dla zabudowy siedliskowej. 3.2 TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY W obrębie Dziechciniec występują następujące tereny wyłączone z zabudowy: 1. kompleksy leśne oznaczone na rysunku studium, 2. grunty rolne poza terenami inwestycyjnymi, 3. tereny dróg, Dla wymienionych terenów mają zastosowanie odpowiednie ustalenia zawarte w części II A. 17

18 4. OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO Na terenie obrębu Dziechciniec występują następujące elementy ochrony środowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego. Park Krajobrazowy Otulina Parku Obszar Chronionego Krajobrazu Na terenie całego obrębu Strefa Ochrony Urbanistycznej Projektowany Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Stanowiska archeologiczne Na terenach rolnych i leśnych Obiekty zabytkowe z rejestru Obiekty zabytkowe z ewidencji Występują Pomniki przyrody Tereny GZWP jeden Dla terenów wymienionych w powyższej tabeli mają zastosowanie ustalenia w części II A 5. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg. Modernizacja dróg gminnych Nr W, W. 6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM Modernizacja dróg powiatowych Nr 2708W, 2709W. 7. OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W obrębie Dziechciniec nie występują obszary gdzie proponowane jest umieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2. Obszary przestrzeni publicznej przewiduje się w tym obrębie na terenie 6.01.MN. 8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE W miarę wzrostu zainteresowania inwestorów terenami inwestycyjnymi, oznaczonymi na rysunku symbolami 6.01.MN do MN, należy sporządzić dla nich miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 18

19 EMÓW /obręb Nr 7/ 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 1.1 UŻYTKOWANIE Rodzaj użytkowania Powierzchnia (ha) Grunty orne i sady 48,0169 Użytki rolne Łąki i pastwiska 0,9701 Grunty orne zabudowane 3,151 Rowy i stawy 0,9621 Użytki leśne Lasy i gr. leśne 623,116 Gr. zadrzew. i zakrzew. 30,5823 Tereny mieszkaniowe 11,5736 Tereny Tereny przemysłowe i inne zabudowane 13,5237 zabudowane Tereny niezabudowane 2,5077 i zurbanizowane Tereny wypoczynkowe 0 Tereny komunikacyjne 24,5921 Wody powierzchniowe 10,3544 Nieużytki 1,25 Razem 770,5999 W tym grunty klasy III i IV: Klasa bonitacyjna gruntu Powierzchnia w ha Grunty orne III klasy 0,0000 Grunty orne IV klasy 3,5688 Łąki i pastwiska III klasy 0,0000 Łąki i pastwiska IV klasy 0,3900 Łącznie III klasa gruntów 0,0000 Łącznie IV klasa gruntów 3, WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ LOKALNYCH GMINY Wodociąg Brak (istnieje mały element wodociągu przy granicy z Wiązową) Gazociąg Tylko dla terenów zamkniętych Istniejąca oczyszczalnia, brak sieci kanalizacyjnej Kanalizacja (istnieje mały element kanalizacji przy granicy z Wiązowną Kościelną) Melioracje Istnieje mały fragment drenażu przy granicy z Wiązowną Kościelną Zasilanie w energię elektryczną Występuje Drogi gminne Nr W 1.3 WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PONADLOKALNYCH Linie energetyczne wysokiego napięcia Drogi powiatowe Drogi wojewódzkie Nr 721 Drogi krajowe Nr 17 19

20 2. ZMIANY W PRZEZNACZENIU TERENÓW W obrębie Nr 7 wyróżnia się następujące tereny inwestycyjne: 7.01.MN do 7.03.MN na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oraz 7.08MN i 7.10.MN do 7.12.MN poza obszarem Mazowieckiego Parku Krajobrazowego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą oraz bliźniaczą, 7.04a.U, 7.05.U i 7.09.U pod zabudowę usługową (w tym oczyszczalnia ścieków na terenie 7.04.U), 7.04.MU, 7.06.MU i 7.07.MU pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 3. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW W TYM TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY 3.1 WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW Przy określaniu w planie miejscowym ustaleń na terenach inwestycyjnych oznaczonych symbolami rozpoczynającymi się od cyfry 7, należy kierować się następującymi zasadami: A. Zakaz zabudowy siedliskowej na wszystkich terenach inwestycyjnych. B. Na obszarze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 7.01.MN do 7.03.MN 1) tylko zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 2) wskaźniki zabudowy zgodne z ustaleniami planu ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. C. Na pozostałych terenach: 2. Tereny w obszarze modernizacji drogi krajowej Nr 17, możliwe do zainwestowania po ustaleniu linii rozgraniczających tej drogi. Zagospodarowanie terenów - jak dotychczasowe lub takie jak zagospodarowanie terenu bezpośrednio przyległego do pasa terenu wyznaczonego na modernizację drogi. 3. Na terenach 7.08.MN i 7.10.MN do 7.12.MN 1) Powierzchnia nowych działek przeznaczonych pod zabudowę nie powinna być mniejsza niż: a. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej m 2, b. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej m 2, 2) Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić na działkach zabudowy jednorodzinnej nie mniej jak 70% powierzchni działki a zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej nie mniej jak 50% powierzchni działki. 3) Minimalną wielkość działki jak i udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni całkowitej działki należy szczegółowo ustalić w planie miejscowym, przy czym odchylenie w dół nie może być większe niż 10%, w zależności od istniejących podziałów własnościowych. 4. Na terenach 7.04.MU, 7.06.MU i 7.07.MU 1) działka budowlana nie powinna być mniejsza niż: a. dla zabudowy usługowej m 2, b. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej m 2, c. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej m 2, 2) Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić na działkach zabudowy: a. związanej z usługami nie mniej niż 30% powierzchni działki, b. mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie mniej niż 70% powierzchni działki c. jednorodzinnej bliźniaczej, nie mniej niż 50% powierzchni całkowitej działki. 3) Minimalną wielkość działki jak i udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni całkowitej działki należy szczegółowo ustalić w planie miejscowym, przy czym odchylenie w dół nie może być większe niż 10%, w zależności od istniejących podziałów własnościowych. 20

21 4) Przy planowanej zabudowie na terenach inwestycyjnych, na położonych obok siebie wąskich działkach należy dążyć do ich łączenia w celu uzyskiwania szerokości działek przeznaczonych pod zabudowę: a. minimum 20 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, b. minimum 16 m dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej, c. minimum 25 m dla zabudowy usługowej. 5) Potrzeba zapewnienia miejsc parkingowych na działce inwestora w ilości 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny i 3 na 100 m 2 powierzchni usługowej. 5. Na terenie 7.04a.U i 7.09.U (ośrodek Mądralin) 1) działka przeznaczona pod usługi 2000 m 2 ± 10%, 2) wysokość zabudowy nie więcej jak dwie kondygnacje i nie powinna przekraczać 12 m 3) powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić nie mniej jak 30% powierzchni całkowitej działki, 4) potrzeba zapewnienia miejsc parkingowych na działce inwestora w ilości 3 na 100 m 2 powierzchni usługowej. 6. Tereny zamknięte nie podlegają ustaleniom w planach zagospodarowania przestrzennego sporządzanych w gminach. 3.2 TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY 1. W obrębie Emów występują następujące tereny wyłączone z zabudowy: 1) kompleksy leśne (z uwagi na duże rozproszenie poszczególnych jego elementów dla całego obszaru na wschód od ul. Sosnowej do drogi wojewódzkiej 721,obowiązuje jeden symbol 7.02.ZL), 2) grunty rolne poza terenami inwestycyjnymi (z uwagi na duże rozproszenie poszczególnych jego elementów, dla całego obszaru na wschód od ul. Sosnowej do drogi wojewódzkiej 721, oraz przylegle do ul. Sosnowej, od jej zachodniej strony, obowiązuje jeden symbol 7.03.RO), 3) tereny dróg, 4) rezerwat przyrody Świder. 2. Dla terenów wymienionych powyżej mają zastosowanie ustalenia zawarte w części II A. 4. OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO Na terenie obrębu Emów występują następujące elementy ochrony środowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego: Park Krajobrazowy Otulina Parku Rezerwat przyrody Świder Obszar Chronionego Krajobrazu Strefa Ochrony Urbanistycznej Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Stanowiska archeologiczne Zachodnia część obrębu Prawie cała część poza Parkiem bez terenów 7.06.MU i 7.12.MN Wzdłuż części granicy gminy i wzdłuż rzeki Mienia Cała część obrębu poza Parkiem Tylko teren 7.06.MU Na terenach 7.07.MU i 7.08.MN oraz w rejonie terenów przeznaczonych na modernizację drogi krajowej Nr 17 a także na gruntach rolnych i leśnych Występują dwa Obiekty zabytkowe z rejestru Obiekty zabytkowe z ewidencji Pomniki przyrody Tereny GZWP Dla terenów wymienionych w powyższej tabeli mają zastosowanie ustalenia zawarte w części II A. 21

22 5. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg. Modernizacja drogi gminnej Nr W. 6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM Modernizacja drogi krajowej Nr 17 i drogi wojewódzkiej Nr 721. Tereny przeznaczone pod modernizację drogi krajowej Nr 17 pokazano na załączniku graficznym. 7. OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W obrębie Emów nie występują obszary gdzie proponowane jest umieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2. Obszar przestrzeni publicznej w tym obrębie znajduje się w na terenie 7.12.MN. 8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE Tereny w strefie inwestycyjnej są w większości zainwestowane a w miarę zainteresowania inwestorów zabudową terenów 7.07.MU i 7.08.MN należy dla nich sporządzić miejscowe plany. 9. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREFY OCHRONNE 1. Na rysunku studium znajdują się dwa tereny zamknięte, oznaczone na rysunku symbolami ZAM.1 oraz ZAM.2, 2. Wokół wymienionych wyżej terenów wyznaczono strefę ochronną o szerokości 150 m, na której obowiązuje zakaz nowej zabudowy. 22

23 GLINIANKA /obręb Nr 8/ 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Tereny inwestycyjne obrębu Glinianka łączą się z terenami inwestycyjnymi obrębów Poręby, Czarnówka i Lipowo. 1.1 UŻYTKOWANIE Rodzaj użytkowania Powierzchnia (ha) Grunty orne i sady 356,002 Użytki rolne Łąki i pastwiska 111,1857 Grunty orne zabudowane 14,57 Rowy i stawy 4,1833 Użytki leśne Lasy i gr. leśne 55,0157 Gr. zadrzew. i zakrzew. 0,7159 Tereny mieszkaniowe 3,5506 Tereny Tereny przemysłowe i inne zabudowane 0 zabudowane Tereny niezabudowane 19,3119 i zurbanizowane Tereny wypoczynkowe 0 Tereny komunikacyjne 18,1889 Wody powierzchniowe 3,65 Nieużytki 1,946 Razem 588,32 W tym grunty klasy III i IV: Klasa bonitacyjna gruntu Powierzchnia w ha Grunty orne III klasy 78,6390 Grunty orne IV klasy 172,7544 Łąki i pastwiska III klasy 6,9079 Łąki i pastwiska IV klasy 46,6953 Łącznie III klasa gruntów 85,5469 Łącznie IV klasa gruntów 219, WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ LOKALNYCH GMINY Wodociąg Gazociąg Kanalizacja Projektowana Melioracje Występują Zasilanie w energię elektryczną Drogi gminne Nr W, W 1.3 WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PONADLOKALNYCH Linie energetyczne wysokiego napięcia Drogi powiatowe Drogi wojewódzkie Drogi krajowe Nr 2706W, 2709W, 2711W 2. ZMIANY W PRZEZNACZENIU TERENÓW 1. W obrębie Nr 8 wyróżnia się następujące tereny inwestycyjne: 8.01.MN do 8.12.MN pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 23

24 2. Na terenach możliwe uzupełnienie i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i siedliskowej. 3. Zabudowa może być realizowana z zachowaniem ustaleń ogólnych zawartych w części II A. 3. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW W TYM TERENY WYŁACZONE Z ZABUDOWY 3.1 WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW Przy określaniu w planie miejscowym ustaleń na terenach oznaczonych symbolami rozpoczynającymi się od cyfry 8, należy ustalić: 1. Powierzchnia nowych działek przeznaczonych pod zabudowę nie powinna być mniejsza niż: 1) dla zabudowy jednorodzinnej m 2, 2) dla zabudowy siedliskowej m Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić: 1) na działkach zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej nie mniej jak 70% powierzchni całkowitej działki 2) dla zabudowy siedliskowej minimum 50% powierzchni całkowitej działki. 3. Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji i nie powinna przekraczać 10 m. 4. Przy planowanej zabudowie na terenach inwestycyjnych, na położonych obok siebie wąskich działkach należy dążyć do ich łączenia w celu uzyskiwania szerokości działek przeznaczonych pod zabudowę: 1) minimum 22 m dla zabudowy jednorodzinnej, 2) minimum 30 m dla zabudowy siedliskowej. 3.2 TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY 1. W obrębie Glinianka występują następujące tereny wyłączone z zabudowy: 1) kompleksy leśne oznaczone na rysunku studium, 2) grunty rolne poza terenami inwestycyjnymi, 3) tereny dróg, 4) rezerwat przyrody Świder i Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra. 2. Dla terenów wymienionych powyżej mają zastosowanie ustalenia w części II A. 4. OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO Na terenie obrębu Glinianka występują następujące elementy ochrony środowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego. Park Krajobrazowy Otulina Parku Rezerwat przyrody Świder Wzdłuż rzeki Świder Obszar Chronionego Krajobrazu W zachodniej części obrębu Strefa Ochrony Urbanistycznej Obszar Specjalnej Ochrony Dolina Środkowego Świdra na niewielkiej części Natura 2000 PLH terenu 8.03.MN i na terenach rolnych Stanowiska archeologiczne Na terenach 8.03.MN do 8.06.MN oraz 8.08.MN i 8.09.MN oraz na terenach rolnych i leśnych Obiekty zabytkowe z rejestru Występują Obiekty zabytkowe z ewidencji Występują Pomniki przyrody Występują Tereny objęte GZWP jeden Dla terenów wymienionych w powyższej tabeli mają zastosowanie ustalenia w części II A 24

25 5. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg. Modernizacja dróg gminnych Nr W, W. 6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM Modernizacja dróg powiatowych Nr 2706W, 2709W, 2711W. 7. OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W obrębie Glinianka nie występują obszary gdzie proponowane jest umieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2. Obszary przestrzeni publicznej przewiduje się w tym obrębie na terenie 8.04.MN, 8.05.MN i 8.07.MN 8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W miarę wzrostu zainteresowania inwestorów terenami oznaczonymi na rysunku symbolami 8.05.MN do 8.08.MN i 8.09.MN należy sporządzić dla nich miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 25

26 GÓRASZKA /obręb Nr 9/ 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Tereny inwestycyjne związane z zabudową mieszkaniową obrębu Góraszka w jej części centralnej łączą się z terenami inwestycyjnymi obrębu Boryszew a części południowej z obrębem Wiązowa. 1.1 UŻYTKOWANIE Rodzaj użytkowania Powierzchnia (ha) Grunty orne i sady 162,359 Użytki rolne Łąki i pastwiska 28,4744 Grunty orne zabudowane 14,04 Rowy i stawy 3,2579 Użytki leśne Lasy i gr. leśne 5,244 Gr. zadrzew. i zakrzew. 0,3828 Tereny mieszkaniowe 3,1283 Tereny przemysłowe i inne Tereny 0 zabudowane zabudowane Tereny niezabudowane 1,9427 i zurbanizowane Tereny wypoczynkowe 0 Tereny komunikacyjne 9,2099 Wody powierzchniowe 0 Nieużytki 1,911 Razem 229,95 W tym grunty klasy III i IV: Klasa bonitacyjna gruntu Powierzchnia w ha Grunty orne III klasy 16,9863 Grunty orne IV klasy 75,1416 Łąki i pastwiska III klasy 6,3040 Łąki i pastwiska IV klasy 14,0714 Łącznie III klasa gruntów 23,2903 Łącznie IV klasa gruntów 89, WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ LOKALNYCH GMINY Wodociąg Gazociąg Kanalizacja Projektowana Melioracje Występują Zasilanie w energię elektryczną Drogi gminne Nr W, W, W 1.3 WYPOSAŻENIE W OBIEKTY Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PONADLOKALNYCH Linie energetyczne wysokiego napięcia Projektowana 110 kv Gazociąg wysokiego ciśnienia Występuje Drogi powiatowe Nr 2703W Drogi wojewódzkie Projektowana, granicząca z obrębem Wiązowna Drogi krajowe Nr 17 26

27 2. ZMIANY W PRZEZNACZENIU TERENÓW 1. W obrębie Nr 9 wyróżnia się następujące tereny inwestycyjne: 9.01.U,UC i 9.04.U,UC pod zabudowę związaną z usługami oraz handlem w obiektach wielkopowierzchniowych, 9.02.MU do 9.05.MU; MU i 9.08.MU pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 9.06.MN i 9.09.MN pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2. Na terenach MN i MU zabudowa może być realizowana z zachowaniem ustaleń ogólnych zawartych w części II A oraz norm hałasu jak dla terenów zabudowy jednorodzinnej. 3. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW W TYM TERENY WYŁACZONE Z ZABUDOWY Przy określaniu w planie miejscowym ustaleń na terenach oznaczonych symbolami rozpoczynającymi się od cyfry 9, należy ustalić: 3.1 WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW 1. Na terenie 9.06.MN - zakaz lokalizacji nowych siedlisk 2. Na terenie 9.01.U,UC oraz 9.04.U,UC 1) Działka inwestycji nie mniej jak 5000 m 2. 2) Minimalną wielkość działki należy szczegółowo ustalić w planie miejscowym, przy czym odchylenie w dół nie może być większe niż 10%, w zależności od istniejących podziałów własnościowych. 3) Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić minimum 15% powierzchni całkowitej działki. 4) Potrzeba zapewnienia miejsc parkingowych na działce inwestora w ilości 3 na 100 m 2 powierzchni usługowej. 3. Na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU): 1) działka budowlana nie powinna być mniejsza niż: a. dla zabudowy usługowej m 2, b. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej m 2, a na terenie 9.02.MU m 2, po wcześniejszym wyposażeniu terenu w wodociąg i kanalizację, c. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej m 2, a na terenie 9.02.MU- 400 m 2, po wcześniejszym wyposażeniu terenu w wodociąg i kanalizację, d. dla zabudowy szeregowej na terenie 9.02.MU m 2, po wcześniejszym wyposażeniu terenu w wodociąg i kanalizację, e. dla zabudowy wielorodzinnej na terenie 9.02.MU wielkość w zależności od przedsięwzięcia budowlanego, po wcześniejszym wyposażeniu terenu w wodociąg i kanalizację 2) Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić na działkach zabudowy związanej z usługami nie mniej jak 30% powierzchni działki oraz zabudowy mieszkaniowej nie mniej jak 50% powierzchni działki. 3) Potrzeba zapewnienia miejsc parkingowych na działce inwestora w ilości 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny i 3 na 100 m 2 powierzchni usługowej 4) Wysokość zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygnacji i nie powinna przekraczać 10 m, a dla zabudowy usługowej nie więcej jak 12 m. 5) Przy planowanej zabudowie na terenach inwestycyjnych, na położonych obok siebie wąskich działkach należy dążyć do ich łączenia w celu uzyskiwania szerokości działek przeznaczonych pod zabudowę: a. minimum 20 m dla zabudowy jednorodzinnej, b. minimum 12 m dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej, c. minimum 7 m dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej, d. minimum 25 m dla zabudowy usługowej. 27

28 4. Na terenach 9.06.MN do 9.07.MN 1) Powierzchnia nowych działek przeznaczonych pod zabudowę nie powinna być mniejsza niż: a. dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 1200 m 2, b. dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 700 m 2, 2) Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić na działkach zabudowy związanej z zabudową mieszkaniową: a. jednorodzinną wolnostojącą nie mniej niż 70% powierzchni całkowitej działki. b. jednorodzinną bliźniaczą nie mniej niż 50% powierzchni całkowitej działki. 3) Minimalną wielkość działki jak i udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni całkowitej działki należy szczegółowo ustalić w planie miejscowym, przy czym odchylenie w dół nie może być większe niż 10%, w zależności od istniejących podziałów własnościowych. 4) Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji i nie powinna przekraczać 10 m. 5) Przy planowanej zabudowie na terenach inwestycyjnych, na położonych obok siebie wąskich działkach należy dążyć do ich łączenia w celu uzyskiwania szerokości działek przeznaczonych pod zabudowę: c. minimum 22 m dla zabudowy jednorodzinnej, d. minimum 16 m dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej, 5. Tereny wzdłuż drogi krajowej Nr 17 przewidziane na jej modernizację. Tereny przylegające do projektowanej modernizacji możliwe do zagospodarowania po ostatecznym ustaleniu przebiegu jej linii rozgraniczających. Zagospodarowanie ich takie jak dotychczasowo lub teren bezpośrednio przyległy do pasa terenu wyznaczonego na modernizację drogi. 3.2 TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY W obrębie Góraszka występują następujące tereny wyłączone z zabudowy: 1. kompleksy leśne oznaczone na rysunku studium, 2. grunty rolne poza terenami inwestycyjnymi, 3. tereny dróg, 4. zbiorniki wód powierzchniowych. Dla terenów wymienionych w powyższej tabeli mają zastosowanie ustalenia w części II A 4. OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO Na terenie obrębu Góraszka występują następujące elementy ochrony środowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego. Park Krajobrazowy Otulina Parku Występuje w zachodniej części obrębu Obszar Chronionego Krajobrazu Występuje w zachodniej i w północnej części obrębu Strefa Ochrony Urbanistycznej Projektowany Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Stanowiska archeologiczne Na terenach rolnych Obiekty zabytkowe z rejestru Obiekty zabytkowe z ewidencji Pomniki przyrody Występuje Tereny GZWP dwa Dla terenów wymienionych w powyższej tabeli mają zastosowanie ustalenia w części II A 5. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg. Modernizacja dróg gminnych Nr W, W, W. 28

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

od strony północnej: osią granic administracyjnych miejscowości: Zakręt - Majdan, Majdan - Izabela, Izabela - Góraszka, Michałówek

od strony północnej: osią granic administracyjnych miejscowości: Zakręt - Majdan, Majdan - Izabela, Izabela - Góraszka, Michałówek Plan sieci prowadzonych przez Gminę Wiązowna publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD LINIĘ ELEKTROENERGETYCZNĄ 400 KV KOZIENICE SIEDLCE UJRZANÓW OBEJMUJĄCY OBSZAR CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH OSTROŻEŃ DRUGI, GOŃCZYCE,

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK Projekt zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK obejmujący obszar: północny zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz. 2703 UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r.

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1134 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Meble - ulica Żuławska - Południe w Elblągu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY MACIEJOWICE. z dnia 25 września 2015 r.

Warszawa, dnia 27 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY MACIEJOWICE. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 października 2015 r. Poz. 8545 UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY MACIEJOWICE z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno usługowej na działkach nr 178/5, 178/6, 179/2

Bardziej szczegółowo

Lp. Miejscowość ulica

Lp. Miejscowość ulica Lp. Miejscowość ulica Plan równania dróg w 2017 r. 27.03.201713:04 ilość (km) Równanie i wałowanie 1 Kopki Lipowo Ułańska 1,45 2 Kopki 3 Kopki Kopki Nad Świdrem do Wólki Mlądzkiej - droga gminna nr 270831W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 30 grudnia 2002 r.

UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 30 grudnia 2002 r. UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczącego liniowego przebiegu gazociągu wysokiego

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA TOLKMICKO

MIASTO I GMINA TOLKMICKO MIASTO I GMINA TOLKMICKO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE GEODEZYJNYM POGRODZIE PROJEKT PLANU WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU R O K Z A Ł O Ż E N I A 1989

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia r. Projekt z dnia 27 sierpnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem.

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XLVI/1020/02 z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r

Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Drwęckiego i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia ANALIZA I OCENA AKTUALNOŚCI OBOWIĄZUJĄCEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Gminy Kościerzyna z dnia..2017r. w sprawie uchwalenia ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla fragmentów gminy: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r. Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Augustyny,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG Załącznik Nr 5 do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia. Lp. Data wpływu uwagi Nazwisko i imię nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo UCHWAŁA NR.... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna nr 1

Oferta inwestycyjna nr 1 Oferta inwestycyjna nr 1 Lokalizacja Właściciel Status prawny Obszar do zagospodarowania Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż Rokitnica. Gmina Złotoryja, Powiat Złotoryjski ok. 9 km od centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r.

Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r. Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice część

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Izabela Dębów Na podstawie art.18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2802 UCHWAŁA NR XL/387/17 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ustalenia ogólne

Rozdział 1 Ustalenia ogólne UCHWAŁA NR XXV/153/2005 RADY GMINY BORÓW z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA NR VI/54/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA NR VI/54/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA NR VI/54/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ Lubasz 2009 Wstęp Wieś Klempicz położona jest w południowej części Gminy Lubasz, na granicy powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA TOLKMICKO

MIASTO I GMINA TOLKMICKO MIASTO I GMINA TOLKMICKO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE GEODEZYJNYM KADYNY, TERENY WE WSI PAGÓRKI PROJEKT PLANU DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU R O K

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 3 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 3 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Dobrzyki i Wielowieś. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r.

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r. UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Wymyślacz miasta Lublińca Na

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/176/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/176/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/176/2016 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY. z dnia 25 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINA ZBROSŁAWICE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 151/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku

U C H W A Ł A Nr 151/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku U C H W A Ł A Nr 151/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie: Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej we wsi Topólno - dz.nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, w obrębie ewidencyjnym Górki, w rejonie ulic

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU. z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 13 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU. z dnia 29 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 września 2017 r. Poz. 7657 UCHWAŁA NR XXI.317.2017 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Krosno Odrzańskie, 1 lutego 2013 r.

Krosno Odrzańskie, 1 lutego 2013 r. SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 01 lutego 2013 r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE Daty Procedur opracowania Studium Uwarunkowań i KZP 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 2924 UCHWAŁA NR XLI/323/2014 RADY GMINY RUDNIK z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo