Tajemnica bankowa a outsourcing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tajemnica bankowa a outsourcing"

Transkrypt

1 Kamila Ćwiklińska Tajemnica bankowa a outsourcing Praca wykonana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego

2 Spis treści Wstęp...3 Rozdział I Tajemnica Bankowa Instytucja tajemnicy bankowej w polskim prawie Charakter prawny tajemnicy bankowej Tajemnica zawodowa a tajemnica przedsiębiorcy Podmioty zobowiązane do dochowania tajemnicy bankowej Przedmiot tajemnicy bankowej Rodzaj informacji chronionych Zakres czasowy Ustawowe wyłączenia od obowiązku zachowania tajemnicy bankowej Zasady dostępu do informacji poufnych...26 Rozdział II Tajemnica bankowa w outsourcingu Instytucja outsourcingu bankowego Umowa o outsourcing Tryb powierzania czynności bankowych przedsiębiorcom Outsourcing bankowy Stan sprzed nowelizacji Stan po nowelizacji Obowiązek informacyjny Odpowiedzialność...45 Zakończenie...50 Bibliografia

3 WSTĘP Obowiązek dochowania tajemnicy bankowej nie dotyczy sytuacji gdy bank, na podstawie Prawa Bankowego, powierza przedsiębiorcy wykonanie czynności związanych z działalnością bankową. Przemiany polityczne i gospodarcze, które dokonywały się w Polsce ostatnimi czasy, zwłaszcza w związku z dostosowaniem naszego prawa do wymogów Unii Europejskiej oraz rozwijająca się w niezwykłym tempie praktyka bankowa, wpłynęły na kształt obecnego systemu bankowego. Prowadzenie działalności przez bank poddane jest szczególnemu reżimowi prawnemu, który wiąże się z tym, iż bank występuje w obrocie jako instytucja komercyjna, a więc jest nastawiony na zysk, a jednocześnie jest instytucją zaufania publicznego. W prezentowanej pracy poruszę problematykę tajemnicy bankowej w przypadku powierzenia przez bank podmiotowi zewnętrznemu wykonywania czynności związanych z działalnością bankową. Jest to kontrowersyjna kwestia bowiem, wiadomości dotyczące klientów stanowią ich dobro osobiste, tak więc czy nie powinny być znane tylko bankowi? Czy ochrona prawa klienta do prywatności jest dobrem nadrzędnym w stosunku do interesu gospodarczego banku? A może uchylenie tajemnicy bankowej jest dopuszczalne, a nawet wskazane w sytuacji gdy przemawia za tym interes ekonomiczny - tak banku jak i jego klientów? W poniższych rozważaniach będę starała się udowodnić tezę, iż obowiązek dochowania tajemnicy bankowej nie dotyczy sytuacji gdy bank, na podstawie przepisów Prawa Bankowego, powierza przedsiębiorcy wykonywanie czynności związanych z działalnością bankową. Będę się starała omówić ten problem przez pryzmat ostatniej, dużej nowelizacji Prawa Bankowego, która nastąpiła ustawą z dnia 1 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy- Prawo Bankowe oraz innych ustaw (Dz.U. nr 91, poz. 870). W szczególności zmiany te miały na celu ustawową regulację nowych zjawisk w systemie bankowym takich jak prowadzenie działalności z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych tzw. outsourcing (art. 6a - 6d) oraz pewne zmiany konstrukcyjne dotyczące tajemnicy bankowej (art , 106 c). Prezentowana praca składa się z dwóch rozdziałów. W Rozdziale Pierwszym omówię instytucję Tajemnicy Bankowej. Jest to zagadnienie obszernie uregulowane, a jednocześnie odznaczające się wysokim stopniem skomplikowania, dlatego też 3

4 ograniczę się jedynie do scharakteryzowania jej przez pryzmat związku z procederem outsourcingu. Zajmę się kwestią podmiotów zobowiązanych do jej zachowania oraz wskażę kto i na jakich zasadach ma możliwość dostępu do informacji stanowiących tajemnicę bankową. Rozdział Drugi poświęcony będzie problematyce outsourcingu. Omówię wynikające z Prawa bankowego zasady i reguły powierzenia przez bank wykonania określonych czynności, podmiotowi zewnętrznemu oraz specyfikę umowy outsourcingowej. Chciałabym jednak zwrócić szczególną uwagę na status podmiotu zewnętrznego- partnera outsourcingowego banku. Jest to, moim zdaniem, bardzo interesujący aspekt. Obecnie banki charakteryzują się bardzo rozbudowaną strukturą organizacyjną, a niejednokrotnie funkcjonują w rozbudowanych strukturach holdingowych, a w swej działalności współpracują z różnymi instytucjami. Klient obdarza bank zaufaniem w zakresie doboru podmiotów, za pomocą których interesy klientów zamierza realizować. Dlatego warto rozważyć, czy taki podmiot zewnętrzny będzie traktowany jako osoba, za której pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe? A więc czy będzie z mocy ustawy obowiązany zachować tajemnicę bankową? Literatura dotykająca kwestii tajemnicy bankowej jest niezwykle bogata. Przed nowelizacją Prawa Bankowego w 2004r. doktryna szeroko rozpisywała się na temat dopuszczalności zlecania wykonania czynności bankowych w przypadku gdy może dojść do ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową. Dywagowano, czy taki proceder jest w ogóle dopuszczalny i dlaczego tak długo nie był prawnie uregulowany. Po tamtej dyskusji została ogromna ilość publikacji, która w większości już się zdeaktualizowała. Część z nich posłużyła jednak w mojej pracy za punkt odniesienia. Pomocą służyły mi przede wszystkim artykuły z czasopism naukowych i branżowych. Wykorzystałam też źródło informacji internet. 4

5 Rozdział Pierwszy: TAJEMNICA BANKOWA 1.1 Tajemnica bankowa w polskim prawie Tajemnica bankowa jest integralną częścią wykształconej przez pokolenia kultury prawnej. Nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z danym bankiem, zwłaszcza tego najbardziej powszechnego - zawarcie umowy rachunku bankowego, świadczy o wysokim stopniu zaufania klienta do instytucji, jaką jest bank. Bank, jako instytucja zaufania publicznego 1, jest zobowiązany do szczególnego zachowania względem swoich klientów, którzy przecież powierzają mu swoje pieniądze. Jest to specjalny obowiązek wywodzący się z ogólnego obowiązku staranności sumiennego kupca 2. W obecnie obowiązującym stanie prawnym omawianą instytucję szczegółowo reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe. (Dz.U. nr 140, poz. 939 ze zm.).tajemnica bankowa, zgodnie z artykułem 104 ust.1 obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Można ją rozpatrywać w szerokim i wąskim aspekcie. W pierwszym przypadku określa wszystkie informacje dotyczące banku oraz innych podmiotów związanych z bankiem i będzie pewnego rodzaju tajemnicą przedsiębiorstwa. Natomiast w drugim - obejmuje dane o klientach (w tym dane osobowe), ich rachunkach i transakcjach. Tajemnica bankowa została ujęta z jednej strony bardzo szeroko, a jednocześnie długa jest lista wyjątków od obowiązku jej dochowania. Zwróćmy uwagę, iż w banku nie uzyskamy żadnych informacji dotyczących innych osób czy firm, a nawet nie dowiemy się na przykład czy ktoś z naszej rodziny posiada konto w tym banku. W przeszłości, pod rządami przedwojennej ustawy Prawo Bankowe z dnia 17 marca 1928r. (Dz.U. nr 34 poz. 321) przedsiębiorstwa bankowe miały status prawny kupca rejestrowego, który zobowiązany był do zachowania tajemnicy handlowej i to o podwójnym charakterze. Mianowicie jako obowiązek banku wobec jego klientów oraz członków władz i pracowników wobec samego banku. 1 A. Janiak, Bank jako instytucja zaufania publicznego, GLOSA nr 2 z 2003r., str.17; 2 R. Tupin, Tajemnica Bankowa w praktyce, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4 z 1994r., str. 2 5

6 W duchu rodzącej się ideologii socjalistycznej, Dekretem z dnia 25 października 1948r. o reformie bankowej (Dz.U. nr 52, poz. 412) nastąpiło upaństwowienie banków. Przepisy wprowadzające nowy Kodeks Cywilny uchyliły z dniem 1 stycznia 1965r., w stosunku do banków obowiązywanie znacznej części postanowień Kodeksu Handlowego dotyczące właśnie obowiązku dochowania staranności sumiennego kupca. Powojenne redakcje Prawa Bankowego wprowadziły w to miejsce, wynikającą z ustawy, powinność przestrzegania przez wszystkie banki tajemnicy obrotów i stanów rachunków bankowych. Piśmiennictwo tamtego okresu jest jednak zgodne co do tego, iż nie była to pełna tajemnica bankowa, gdyż prawo, na podstawie odrębnych przepisów, przewidywało informowanie zwierzchników posiadaczy rachunków bankowych oraz organów uprawnionych. Kwalifikowana postać tajemnicy bankowej obowiązywała wówczas tylko w stosunku do wkładów oszczędnościowych i można ją było uchylić jedynie w związku z toczącym się postępowaniem sądowym (na podstawie postanowienia sądu). Po zmianie ustrojowej, 14 lutego 1992 r. nastąpiła kolejna nowelizacja Prawa Bankowego (Dz.U. nr 20, poz. 78) dostosowująca instytucję tajemnicy bankowej do wymogów rodzącego się w naszym kraju kapitalizmu. Ustawodawca przyznał jednakową ochronę prawną wszystkim podmiotom gospodarczym, bez względu na rodzaj reprezentowanej przez nich własności. Artykuł 48 rzeczonej ustawy zrównał ochronę tajemnicy bankowej wszystkich rachunków bankowych. Poszerzono także zakres przedmiotowy tajemnicy bankowej na skrytki sejfowe oraz przyjęte do przechowania przedmioty i papiery wartościowe. W dalszej części pracy będę starała się omówić tą instytucję prawa bankowego, przez pryzmat jej ostatniej nowelizacji, która nastąpiła ustawą z dnia 1 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy- Prawo Bankowe oraz innych ustaw (Dz.U. nr 91, poz. 870). W szczególności zmiany te miały na celu ustawową regulacje nowych zjawisk w systemie bankowym takich jak prowadzenie działalności z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych (art. 6a- 6d) oraz pewne zmiany konstrukcyjne dotyczące tajemnicy bankowej (art , 106 c ). Ustawodawca polski przez lata dążył do stworzenia systemu ochrony tajemnicy bankowej, mając na względzie z jednej strony dbałość o zaufanie klientów wobec banku, ochronę sfery prywatności, a z drugiej strony interes publiczny. Bowiem tajemnica bankowa nie może chronić działań przestępczych ani być 6

7 przeszkodą w sprawowaniu władzy publicznej. Należy sobie uświadomić, iż ochronie prawej winny podlegać prawa osobiste, będące prawami człowieka, ale także interes publiczny, który nie rzadko wymaga ścigania wszystkich przejawów działalności przestępczej, jak na przykład uchylanie się od płacenia podatków czy wprowadzanie do obiegu pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Instytucja banku posiada strategiczne informacje dotyczące swoich klientów, a ochrona tych informacji stanowi wykształcony i powszechnie akceptowalny zwyczaj obrotu gospodarczego. Tajemnica bankowa to jeden z elementów, który nadaje bankowi przymiot Instytucji Zaufania Publicznego. Jednocześnie posiadane przez bank wiadomości, mogą być niezbędne dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości czy też kontroli państwowej. Na tym tle powstaje naturalny konflikt interesów pomiędzy ochroną danych o klientach banku a dążeniami różnych podmiotów do ograniczenia, czy nawet uchylenia, tej ochrony. Wszystko to sprawia, że instytucja tajemnicy bankowej to wciąż aktualny i gorący temat dyskusji, polemiki oraz rodzących się na tym tle kontrowersji. 7

8 1.2 Charakter prawny tajemnicy bankowej Tajemnica bankowa należy do uniwersalnych powinności instytucji bankowych. Istnieje ona w zasadzie we wszystkich stosunkach prawnych (umownych) jakie łączą bank z klientem. Źródłem tej powinności jest ustawa - Prawo Bankowe a więc akt powszechnie obowiązujący (artykuł 104 ust.1). Jednak przepis ten nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego, a jedynie dyspozytywny gdyż wolą beneficjenta tajemnicy zakres jej obowiązywania może być zmieniony zarówno w aspektach przedmiotowych, jak i podmiotowych. Istnieje pogląd traktujący tę instytucję jako jedno z niewskazanych w artykule 23 Kodeksu Cywilnego dóbr osobistych 3, a nawet wśród zwolenników koncepcji osobistych praw podmiotowych istnieje stanowisko o bezwzględnym prawie podmiotowym do tajemnicy bankowej 4. Tajemnica bankowa należy do tajemnic zawodowych, związanych z obrotem profesjonalnym. Jeżeli bank prowadzi jednocześnie inne przedsiębiorstwo (np. maklerskie), to tajemnica bankowa może obejmować obowiązek zachowania dyskrecji, związanej z typem prowadzonej działalności zawodowej (czyli również np. tajemnicę maklerską) 5. Stosunki prawne łączące bank z klientem (a także osobą wyrażającą wolę zawarcie z bankiem czynności prawnej) są z reguły stosunkami umownymi. W literaturze przedmiotu istnieje istotna rozbieżność do jakiego rodzaju elementów czynności prawnych, można zaliczyć obowiązek banku do zachowania dyskrecji. Wyróżniamy trzy rodzaje elementów czynności prawnych, w zależności od tego czy zastrzeżenie skutków prawnych w treści czynności ma wpływ na ich wystąpienie. Podstawowe w tym względzie znaczenie mają elementy przedmiotowo istotne tzw. essentialia negotii - ustawowo wskazane cechy, według których należy kwalifikować konkretną czynność prawną do ustawowo wskazanych typów czynności prawnych 6. Profesor Mirosław Bączyk 7 stoi właśnie na stanowisku, że w pewnych przypadkach, na przykład gdy mamy do czynienia z umową rachunku bankowego, czy też umową 3 Tak w szczególności: J. Molis, Prawo bankowe. Komentarz Tom I i II, pod redakcją F. Zolla, Zakamycze, 2005r., str. 543; 4 R. Kobierski, Encyklopedia Prawa Bankowego, pod redakcją W. Pyzioła, str. 755; 5 M. Bączyk, Prawo Bankowe, Komentarz, pod redakcją E. Fojcik-Mastalskiej, wyd. Prawnicze LexisNexis 2005r.,str. 442; 6 Z. Radwański, System Prawa Cywilnego 58 i 59; 7 M. Bączyk, Prawo Bankowe, Komentarz, pod redakcją E. Fojcik-Mastalskiej, str

9 sejfu bankowego, obowiązek zachowania tajemnicy bankowej może właśnie należeć do essentialia negotii powstałych stosunków zobowiązaniowych. Istnieją także poglądy przeciwne, iż w stosunkach prawnych, których dotyczy tajemnica, obowiązek dyskrecji należy do ich naturalia negotii tzn. do elementów nieistotnych 8. Określenie skutków czynności prawnej w jej treści jest wprawdzie dopuszczalne, ale niekonieczne do tego, aby one nastąpiły. Bez względu na to czy zawrzemy np. w treści umowy rachunku bankowego, informacje o obowiązku zachowania w tajemnicy danych konfidencjonalnych, skutki przewidziane w art. 104 ust. 1 Prawa Bankowego i tak nastąpią 9. Jeszcze inaczej podchodzi do problemu Tomasz Narożny 10, który kwalifikuje obowiązek poufności do postanowień o charakterze accidentalia negotii (elementy dodatkowe). 8 Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk, Prawo Cywilne, rozdz. X str. 365; 9 J. Molis, Prawo bankowe. Komentarz Tom I i II, pod redakcją F. Zolla, Zakamycze, 2005r., str. 537; 10 T. Narożny, Prawo bankowe, Poznań str.165 9

10 1.2 Tajemnica zawodowa a tajemnica przedsiębiorcy Istnieje pewna grupa informacji, które mają tak duże znaczenie dla interesów tak gospodarczych, politycznych jak i dla poszczególnych firm oraz osób fizycznych, iż wymagają specjalnej ochrony zagwarantowanej prawem. Obowiązek zachowania w tajemnicy pewnych wiadomości może wynikać z przepisów prawa, decyzji uprawnionego podmiotu, czy też umowy stron. W obrocie gospodarczym i stosunkach społecznych liczna i różnorodna jest grupa informacji niejawnych. Począwszy od klasycznej tajemnicy państwowej, która służy zapewnieniu bezpieczeństwa państwu i jego obywatelom, wyróżnia się także tajemnicę służbową, zawodową, przedsiębiorstwa czy ochronę danych osobowych. Zakresy tych pojęć nie są ściśle określone, mogą obejmować różnorodne obszary życia społecznego i gospodarczego. Tajemnica służbowa, na przykład, może obejmować wiadomości z jakimi określone osoby zapoznały się w ramach wykonywania swojego zawodu - czyli stanowić tajemnicę zawodową. Wobec braku definicji legalnej tajemnicy zawodowej, jej zakres precyzują ustawy regulujące wykonywanie konkretnych zawodów. Ustawodawca uwzględniając specyfikę i ogromne znaczenie pewnych zawodów, zagwarantował ochronę wiadomości uzyskanych w ramach wykonywania tych zawodów. Bezwzględny charakter ma tajemnica adwokacka. Prawo o adwokaturze 11 w artykule 6 expressis verbis przewiduje, że adwokat musi zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej nie można ograniczyć w czasie. Ponadto, adwokata nie można przesłuchiwać w charakterze świadka co do okoliczności, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Podobne postanowienia przewidziane są w stosunku do radców prawnych 12. Wyróżnia się także tajemnice dziennikarską, tajemnice lekarską, czy wreszcie tajemnicę bankową. Instytucja banku oraz osoby w nim zatrudnione moją dostęp niemal do wszystkich możliwych form informacji niejawnych, jakie mogą funkcjonować w obrocie kapitałowym Ustawa z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. nr 16, poz.124); 12 Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, art. 3 ust. 3, 4, 5 (Dz.U nr 19, poz. 145); 13 R. Kuciński, Informacje niejawne w bankowości: tajemnica bankowa, dane osobowe, tajemnica państwowa i służbowa, tajemnica zawodowa i informacje poufne, tajemnica przedsiębiorstwa, Centrum Kształcenia Specjalistycznego BAN LEX, Warszawa 2000r., str. 9 in. 10

11 Jako jedną z cech charakterystycznych tajemnicy zawodowej podaje się specyficzną więź łączącą osobę, która powierza informacje konfidencjonalne z osobą, która z racji pełnionego zawodu jest zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy. Właśnie ze względu na tę osobistą więź Zbigniew Banasiak 14 odmawia tajemnicy bankowej charakteru tajemnicy zawodowej. Zdaniem autora - brak tu osobistej relacji, bowiem klient banku - de facto - przekazuje informacje nie konkretnej osobie, ale instytucji. Gdyby uznać tajemnicę bankową za tajemnicę zawodową, to jej charakter byłby bezwzględny i nie byłoby możliwości zwolnienia z obowiązku dochowania tajemnicy bankowej na potrzeby postępowania cywilnego czy karnego. Autor rozważa, jakim rodzajem tajemnicy jest tajemnica bankowa. Jasnym jest, że nie jest to tajemnica państwowa. Nie jest to także, tajemnica przedsiębiorstwa, która przecież ma na celu ochronę interesów przedsiębiorstwa. Tajemnica bankowa ma na celu ochronę prywatności klientów banku. Ta konstatacja prowadzi Z. Banasiaka do wniosku, iż jest to nowa nienazwana jeszcze, kategoria tajemnicy. Podobny charakter mają tajemnica statystyczna 15, tajemnica giełdowa 16 czy tajemnica skarbowa 17. Ich wspólną cechą jest to, iż informacje konfidencjonalne powierzane są za pośrednictwem pracowników instytucji, dlatego autor proponuje nadać im wspólną nazwę - Tajemnica pracownicza. Obok wiadomości chronionych tajemnicą bankową, w bankowości istnieje wiele innych informacji niejawnych, których szczególny charakter wynika z woli ich dysponenta, czyli banku. Ze względu na szeroko pojęte dobro banku i bezpieczeństwo jego klientów, bank decyduje, jakie zasoby danych powinny zostać zabezpieczone przed dostępem podmiotów niepowołanych. Prawnej ochrony wymagają na przykład informacje dotyczące przedsięwzięć finansowych, w tym tajemnica handlowa, negocjacji oraz wewnętrzne procedury organizacyjne. Uzasadniony interes banku przemawia także za utrzymywaniem w tajemnicy szczegółów związanych z jego działalnością na przykład: wynagrodzenie pracowników czy strategie marketingowe (aby nie dopuścić do ich realizacji przez konkurencję). Wiadomości dotyczące ochrony banku, systemów alarmowych mogą 14 Z. Banasiak, Tajemnica skarbowa a tajemnica bankowa, wyd. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa 1998r., str.8 in.; 15 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej, art. 12, (Dz.U. nr 88, poz.439); 16 Ustawa z dnia 22 marca 1991r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, art i 2, (Dz.U nr 35, poz. 135); 17 Ustawa z dnia 31 maja 1996r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, art. 49a, (Dz.U. nr 75, poz. 357) 11

12 okazać się ponadto, przydatnymi informacjami dla przestępców. Tego rodzaju informacje niejawne określane są mianem - Tajemnicy przedsiębiorstwa. Polski system prawny przewiduje niejako podwójny system ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa - przepisami Kodeksu karnego 18 oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 19. W grupie przestępstw przeciwko ochronie informacji - Kodeks karny - kryminalizuje ujawnienie lub wykorzystanie, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu informacji, z którymi osoba zapoznała się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową (art ). Za bezprawne ujawnienie tajemnicy służbowej, zawodowej, przedsiębiorstwa grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Jest to przestępstwo indywidualne, które może popełnić tylko osoba, zobowiązana do ochrony i zachowania w tajemnicy określonych wiadomości. Niezgodne z prawem ujawnienie lub wykorzystanie informacji konfidencjonalnych to doprowadzenie do takiej sytuacji, gdy z wiadomościami niejawnymi zapozna się osoba do tego nieupoważniona. W praktyce bankowej za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się przede wszystkim tajemnicę negocjacji, tajemnicę handlową, czy tajemnicę dotyczącą bezpieczeństwa banku 20. Szeroko pojęta ochrona prawna informacji niejawnych ma na celu uniemożliwienie, a na pewno utrudnienie wydostania się na zewnątrz banku informacji finansowych i gospodarczych. W warunkach wolnego rynku i konkurencji rynkowej, mogłyby to zaszkodzić bankom, a także ich klientom. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w artykule 3 określa czyn nieuczciwej konkurencji - jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, w szczególności naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa - ustawa określa nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe oraz organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4). Tak więc naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa to działanie polegające na ujawnieniu, wykorzystaniu, czy przekazaniu informacji stanowiących tajemnicę 18 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553); 19 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211) 20 J. Gliniecka, Tajemnica finansowa. Aspekty aksjologiczne, normatywne i funkcjonalne, wyd. BRANTA, Gdańsk 2007, str

13 danego przedsiębiorstwa. Dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji będzie stanowić jednocześnie naruszenie przepisów prawa karnego, gdy tajemnica przedsiębiorstwa zostanie bezprawnie ujawniona lub wykorzystana we własnej działalności gospodarczej. W myśl, bowiem, art. 23 ust. 1 - kto wbrew ciążącemu obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2. Jest to przestępstwo indywidualne - może je popełnić tylko osoba, która zobowiązała się nie ujawniać pewnych wiadomości, uznawanych za tajemnica przedsiębiorstwa. Jeżeli osoba zobligowana do zachowania dyskrecji, ujawni lub wykorzysta do własnych celów te informacje - to naruszy obowiązek wobec banku. W tym wypadku ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa będzie swoistego rodzaju naruszeniem tajemnicy służbowej. Przestępstwo takie może być popełnione przez osobę zobligowaną wobec przedsiębiorcy (banku) do nieujawniania informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Zatem taką osobę i bank musi łączyć stosunek prawny (na przykład umowa o prace, umowa zlecenie, umowa agencyjna). Istotne jest także, aby osoba ta została poinformowana o ciążącym na niej obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Sposób poinformowania może być dowolny, może przybrać formę zarówno pisemną, jak i ustną, ważne tylko aby wyraźnie określony był zasób wiadomości, których nie wolno ujawniać 21. Omawiane przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania we własnym celu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ma charakter czynu zabronionego skutkowego, musi więc zaistnieć szkoda wyrządzona określonemu przedsiębiorcy (bankowi). Jednak ustawa nie definiuje, co należy rozumieć przez pojęcie poważnej szkody. In concreto pozostawiono to ocenie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (np. prokuratura, sąd) 22. Bank, jako instytucja, osoby w nim zatrudnione oraz osoby współpracujące z bankiem mają styczność z różnymi informacjami dyskrecjonalnymi. Niezbędnym jest aby znali obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne, wiedzieli jakie zasoby informacji podlegają ochronie oraz jakie należy podjąć środki ich zabezpieczenia. 21 R. Kuciński, Informacje niejawne w bankowości: tajemnica bankowa, dane osobowe, tajemnica państwowa i służbowa, tajemnica zawodowa i informacje poufne, tajemnica przedsiębiorstwa, Centrum Kształcenia Specjalistycznego BAN LEX, Warszawa 2000r., str.137 in.; 22 Ibidem, str

14 1.3 Podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy bankowej Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe z dnia 27 maja 2004r.(Dz.U. nr 146, poz. 1546), która weszła w życie 1 lipca 2004r. ustaliła krąg podmiotów zobowiązanych do zachowania tajemnicy bankowej. Zgodnie z artykułem 104 ust. 1: - Bank, - Osoby w nim zatrudnione oraz, - Osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową. Bardziej szczegółowego omówienia wymaga każdy z tych podmiotów. Bank jest to osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustawy, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Tak brzmi definicja legalna zawarta w artykule 2 Prawa Bankowego. Działalność bankowa polega na wykonywaniu czynności bankowych określonych w artykule 5 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego. Czynność te zostały przez doktrynę podzielone na dwa rodzaje. Pierwszy stanowią czynności bankowe sensu stricto, (zawarte są w ust. 1), ich wykonywanie zastrzeżone jest wyłączenie dla banków, należą do nich: przyjmowanie wkładów pieniężnych oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, emisja bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego Drugim rodzajem są czynności bankowe sensu largo (określone w ust.2). Nie są one zastrzeżone wyłącznie dla banków, równie dobrze mogą być wykonywane przez inne podmioty, ale uznawane są za czynności bankowe tylko wtedy gdy wykonuje je bank. Należą do nich: udzielanie pożyczek pieniężnych, operacje czekowe, wekslowe i z użyciem warrantów, wydawanie kart płatniczych oraz operacji z ich użyciem, terminowe operacje finansowe, 14

15 nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych, a także udostępnianie skrytek sejfowych, skup i sprzedaż wartości dewizowych, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym. Nie ulega wątpliwości, iż obowiązek dyskrecji dotyczy w tym przypadku nie banku jako osoby prawnej, ale członków jego organów- osób fizycznych działających w imieniu banku. Jak słusznie zwraca uwagę dr Janusz Molis 23 przez członków organów banku zaliczanych do kategorii "bank" należy rozumieć tych, którzy nie są pracownikami banku. Posługując się przykładem "bankiem" będzie członek rady nadzorczej banku, który nie jest pracownikiem banku, a sama instytucja banku zobowiązana, jest do zapewnienia właściwych standardów ochrony informacji objętych tajemnicą bankową poprzez odpowiednio zorganizowaną strukturę organizacyjną oraz ustanowione wewnętrzne procedury ochrony danych i ograniczenia dostępu do nich osobom niepowołanym. Osobą zatrudnioną w banku jest każdy pracownik banku, a zatem osoba związana z bankiem stosunkiem pracy, bez względu na to z jakiej podstawy prawnej ten stosunek został nawiązany (czy mamy do czynienia z tradycyjną umową o pracę, mianowaniem czy też powołaniem). W literaturze dodatkowo wskazuje się, iż biorąc pod uwagę aksjomat racjonalności ustawodawcy, użycie określenia "osoby zatrudnione w banku", a nie "pracownicy banku" nakazuje przyjmować, że tajemnicą bankową związane są wszystkie osoby świadczące pracę na rzecz banku niezależnie od tego, czy odbywa się to w ramach stosunku pracy, czy na jakiejkolwiek innej podstawie (np. umowa o zarządzanie, umowa o dzieło) 24. Osoby zatrudnione w banku zobowiązane są do zachowania dyskrecji przez cały okres ich pracy, a także po zakończeniu tego okresu. Związane jest to z bezterminowym obowiązkiem ochrony informacji objętych tajemnica bankową. 23 J. Molis, Prawo bankowe. Komentarz Tom I i II, pod redakcją F. Zolla, Zakamycze, 2005r., str

16 Natomiast do trzeciej kategorii osób, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, zaliczymy każdego, kto z inicjatywy banku zastępuje go przy wykonywaniu tych czynności. Będzie to na przykład osoba związana z bankiem stosunkiem zlecenia z art. 734 Kodeks Cywilnego, pełnomocnik czy inny pośrednik. Będzie to również przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu bank, w trybie określonym w art. 6a ust.1 pkt.1 Prawa Bankowego, powierzył wykonywanie w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie wykonywania czynności bankowych związanych z działalnością bankową. Podmiot taki może być nazwany Partnerem outsourcingowym banku czy Insourcerem. Partner Outsourcingowy banku będzie więc zastępcą bezpośrednim - wykonującym czynność bankową w imieniu i na rachunek banku. Bernard Smykla zalicza tu również posłańca 25. Istnieją kontrowersje czy do tej grupy zaliczyć także każdego, kto dokonuje jakichkolwiek czynności faktycznych (np. rzeczoznawca majątkowy, biegły rewident). Bernard Smykla przyznaje im raczej status podwykonawcy 26. Obowiązek dyskrecji określony w omawianym artykule nie ma jednak charakteru wzajemnego. Klient banku, partner negocjacji, czy też druga strona zawieranej czynności bankowej oraz wierzyciel banku z tytułu realizacji tej czynności, nie są zobligowani do zachowania poufności. Gdyby jednak któraś z wyżej wymienionych osób znalazła się w posiadaniu informacji, których rozpowszechnienie doprowadziłoby do wyrządzenia szkody bankowi, zrodziła by się odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego (art. 415). Należy również dodać, że zgodnie z przepisem artykułu 105 ust. 3 Prawa Bankowego, zarówno banki jak i inne podmioty, które na podstawie ustawowych upoważnień uzyskały dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową, mogą korzystać z tych informacji wyłącznie w zakresie określonym przepisami ustaw. Oznacza to, że bank, który na podstawie art. 105 ust. 1 pkt. 1a prawa bankowego uzyskał dostęp do informacji o obrotach dokonanych na rachunku klienta, w celu udzielenia mu kredytu, nie może wykorzystać tych informacji w innych celach, np. marketingowych. Jak wyjaśniono powyżej, omawiany przepis zobowiązuje wymienione podmioty do zachowania tajemnicy bankowej, jednak nie rodzi on żadnego 24 J. Majewski, Przestępstwo sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej, PALESTRA z 2000r. nr 7-8, str.13 i n.; 25 B. Smykla Dostęp do tajemnicy bankowej- wybrane problemy praktyki GLOSA nr 10 z 2001r. 26 Ibidem 16

17 upoważnienia dla tych podmiotów do dostępu do danych poufnych. Przed ustawową regulacją outsourcingu, część komentatorów prawa bankowego uważała firmy outsourcingowe za mające dostęp do tajemnicy bankowej właśnie na mocy art. 104 ust. 1 Prawa Bankowego 27. Taką swobodną interpretacją kierowały się też niekiedy banki i zlecały podmiotom zewnętrznym wykonywanie różnych czynności pomocniczych, bez uzyskania stosownego upoważnienia od klienta. Obecnie kwestia ta została już uregulowana w sposób jednoznaczny i nie powinna budzić kontrowersji. 27 P. Babiarz Dopuszczalność zlecania przez bank wykonywania niektórych czynności podmiotom zewnętrznym MONITOR PRAWNICZY nr 10 z 2000r. 17

18 1.4 Przedmiot Tajemnicy bankowej Rodzaj informacji chronionych Przed nowelizacją Prawa Bankowego z 1 kwietnia 2004r. tajemnicą bankową objęte były dane dotyczące osoby, która jest stroną umowy z bankiem, informacje dotyczące samej czynności bankowej oraz osób, które dokonały czynności pozostających w związku z wykonaniem tej umowy. Obecnie kwestia ta została uregulowana nieco inaczej. Przedmiotowy zakres tajemnicy ujęty jest według zasady maksymalizmu. Z artykułu 104 ust.1 in fine wynika, iż tajemnica bankowa obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane już w czasie negocjacji, a także w czasie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank ową czynność wykonuje. Tak więc informacjami konfidencjonalnymi będą wszystkie dane dotyczące czynności bankowych, osób dokonujących z bankiem tych czynności, jak również sam fakt dokonania czynności, a nawet przystąpienie do negocjacji. Jak wynika z uzasadnienia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw "(...) wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej (...)" to jakiekolwiek dane, które pozostają w takim związku z czynnością bankową, że w jakikolwiek sposób wspomnianej czynności "dotyczą" 28. Jest to sformowanie dosyć niejasne i mogące budzić wątpliwości, dlatego doprecyzowaniem jego treści zajęła się doktryna prawa. Skoro ustawodawca mówi o informacjach dotyczących czynności bankowej to, moim zadaniem, zaliczyć należy tu nie tylko dane ujawnione w treści samej czynności bankowej, ale także inne czynności prawne, faktyczne czy nawet różnorakie okoliczności, o ile pozostają one z związku z czynnością bankową. Dobrze ilustruje to przykład umowy kredytu inwestycyjnego zaczerpnięty z literatury przedmiotu 29. Profesor Teresa Dukiet- Nagórska dowodzi, że tajemnicą bankową poza samą umową, objęty jest również biznesplan kredytobiorcy, treść umów ustanawiających zabezpieczenie wierzytelności kredytowej, kondycja finansowa kredytobiorcy, wielkość i charakter jego majątku oraz inne dodatkowe informacje, w jakich posiadaniu znalazł się bank, podejmując działania dotyczące tego stosunku umownego. 28 Druk sejmowy nr 2116 z 15 października 2003 art. 1 pkt ; 29 T. Dukiet- Nagórska, Ujawnienie tajemnicy bankowej, PRAWO BANKOWE, kwiecień 2005r., str

19 W literaturze 30 postulowane jest, aby ze względów praktycznych, wyłączyć z zakresu "wszystkich informacji dotyczących czynności bankowej" dane, które są informacjami powszechnie znanymi, np. wiadomości publikowane w mediach, informacje o przedstawicielstwie ustawowym. Pojęcie informacji (faktów) konfidencjonalnych rozumieć należy bardzo szeroko. Będą to informacje dotyczące zarówno danej czynności, osób dokonujących z bankiem tej czynności, jak również innych osób, które dokonały czynności pozostających w związku z umową, na której podstawie bank wykonuje tę czynność bankową 31. Mogą to być także znane wyłącznie bankowi poglądy beneficjenta w sferze życia osobistego, społecznego i politycznego (np. finansowe wsparcie udzielane określonym opcjom politycznym, akcjom społecznym lub charytatywny a nawet stan zdrowia, czy też sytuacja rodzinna kontrahenta). Problemy interpretacyjne może powodować użyte w ustawie sformułowanie "(...) informacje (...) uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje". Może się wydawać, iż informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane przez podmioty obowiązane do zachowania tajemnicy w okresie innym niż czas negocjacji lub czas zawierania i realizacji umowy, nie są informacjami dyskrecjonalnymi. Jednak z logicznego punktu widzenia zwrot "czas negocjacji" zawiera się w zwrocie "czas zawierania umowy". Zgodnie z artykułem 72 1 Kodeksu Cywilnego czas negocjacji jest zawsze czasem zawierania umowy, gdyż negocjacje polegają właśnie na wzajemnym oddziaływaniu stron w celu ustalenia warunków umowy i zawarcia jej 32. Natomiast zwrot "czas zawierania umowy" obejmuje nie tylko proces negocjacji, ale i czas innych procedur zmierzających do zawarcia umowy (na przykład okres związania ofertą). Poza czasem negocjacji i czasem zawierania umowy tajemnicą bankową objęte są jeszcze informacje uzyskane w "czasie realizacji umowy". "Realizacja umowy" to pojęcie wieloznaczne, ale należy przyjąć, iż jest to czas spełniania świadczenia prowadzącego do wygaśnięcia zobowiązania, powstałego w konsekwencji dojścia czynności bankowej do skutku M. Bączyk, Prawo Bankowe. Komentarz, pod redakcją E. Fojcik- Mastalskiej, wyd. Prawnicze LexisNexis 2005r., str. 445; 31 Nowe regulacje bankowe, NBP październik 2004r., B.Smykla- Tajemnica bankowa, str. 16; 32 W. Kocot, Ofertowy i negocjacyjny tryb zawarcia umowy w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, PPH nr 5 z 2003r.; 33 J. Molis, Prawo bankowe. Komentarz Tom I i II, pod redakcją F. Zolla, wyd. Zakamycze 2005r., str

20 1.4.2 Zakres czasowy Istotnym, z punktu widzenia skutków prawnych, jest dokładne określenie aspektu czasowego istnienia tajemnicy bankowej. A mianowicie o chwilę powstania i wygaśnięcia obowiązku zachowania dyskrecji. Na tle wyżej prezentowanych rozważań wydaje się jasne, że obowiązek ten nie musi się łączyć z powstaniem jakiegoś stosunku umownego. Może pojawić się dużo wcześniej, już w momencie poprzedzającym zawarcie umowy, w fazie zasięgania informacji czy negocjacji warunków umowy (nawet gdyby de facto do zawarcia umowy w ogóle nie doszło). Tak więc za chwilę powstania omawianego obowiązku nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, należy uznać moment wszczęcia negocjacji lub innej procedury wiodącej do zawarcia umowy. Jest to moment, w którym bankowi, osobie zatrudnionej w banku lub osobie, za której pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, zostanie powierzona informacja dotycząca czynności bankowej. Może się również zdarzyć, że obowiązek poufności pojawi się w stosunku do osób, które nawet nie zamierzały zawierać z bankiem umowy. Dokonały jedynie - verba legis - czynności pozostających w związku (zmierzających) z zawarciem takiej umowy (na przykład pozyskanie informacji o ofercie depozytowej lub kredytowej banku). Prawo bankowe nie odnosi się do kwestii jak długo, po wygaśnięciu umowy, trwa ochrona informacji objętych tajemnicą bankową. Ze względu na charakter tych informacji należy jednak stwierdzić, że ochrona ta jest bezterminowa, trwa przez czas nieokreślony (ad infinitum). Może przechodzić na inny podmiot (np. w przypadku przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną czy w razie przejęcia banku przez inny bank). Zupełnie inną kwestią jest jak długo bank ma obowiązek przechowywać dokumentacje dotyczącą czynności bankowej już po zakończeniu stosunku umownego. Brak ograniczenia czasowego w obowiązywaniu tajemnicy bankowej oczywiście nie oznacza, iż bank ma w nieskończoność przechowywać wiadomości stanowiące tajemnice bankową. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości 34 i wydanym na 34 Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U nr 121, poz. 591) 20

Outsourcing informatycznych systemów obsługi.

Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Urszula Mścichowska Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego Zakład Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty tajemnicy bankowej. Przetwarzanie i wykorzystywanie informacji zgromadzonych na etapie czynności operacyjno-rozpoznawczych

Praktyczne aspekty tajemnicy bankowej. Przetwarzanie i wykorzystywanie informacji zgromadzonych na etapie czynności operacyjno-rozpoznawczych (POLICJA 1/2010) MOIM ZDANIEM cjalno-socjalnych (czyli warunków mieszkaniowych, stałego dochodu) psychiczno-duchowych (poczucia sensu życia, optymizmu, posiadanie celu wżyciu, posiadanie pozytywnych cech

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia Maj 1996 Zofia Szpringer Raport Nr 86 W opracowaniu przedstawiono niektóre zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Tajemnice prawnie chronione po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Tajemnice prawnie chronione po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych Krzysztof Domagała* Tomasz Domagała ** po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych I. Zarys ogólny... 2 II. Rodzaje informacji niejawnych określonych w ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA Agata Osińska TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Cezarego Kuleszy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 7 poz. 62

Dz.U. 2001 Nr 7 poz. 62 Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2001 Nr 7 poz. 62 WYROK z dnia 17 stycznia 2001 r. Sygn. K. 5/00 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wiesław Johann przewodniczący Zdzisław Czeszejko-Sochacki Teresa Dębowska-Romanowska

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 119 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica VIII (2012) Andrzej Kozera, Łukasz Kozera Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Bezpieczeństwo transakcji

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 1/2010

Wiedza Prawnicza 1/2010 Wiedza Prawnicza 1/2010 S P I S T R E Ś C I: 1 Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Michał Gargul 3 2 Tymczasowe aresztowanie

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Marta Łobzowska Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego 1 Streszczenie Niniejsza praca koncentruje się na omówieniu

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu

Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

USŁUG FINANSOWYCH. Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski

USŁUG FINANSOWYCH. Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski Prawa i obowiązki członków SKOK analiza prawna Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET UPRAWNIENIA KONSUMENTA REGULACJE PRAWNE A PRAKTYKA RYNKOWA Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy pod redakcją Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy Lublin 2011 Recenzent prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Redaktorzy dr Kazimierz Ostaszewski,

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 24/08/2010 r. W którym momencie bank powinien zarejestrować przyznany kredyt o równowartości co najmniej 15 000 euro, w momencie przyznania kredytu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego Poznań, dnia 22 października 2014 roku wspólnicy: Kosma

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Daniel K. Nowicki DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Stosowanie wybranych instytucji Kodeksu postępowania administracyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo