Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :"

Transkrypt

1 MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie PLN., znak sprawy 8Pn/2014 Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : W związku z ogłoszeniem przetargu przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na udzielenie kredytu w kwocie 2 MPLN dla Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na podstawie wstępnej oceny dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy prosimy o dodatkowe informacje do SIWZ : 1. Aktualny skład Kierownictwa na dzień r Antoni Błachnio- Dyrektor Naczelny Centrum Grzegorz Krasowski- z-ca Dyrektora ds. medycznych Jacek Sawczuk- Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych 2. Aktualna struktura własności Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy tj na dzień r (osoby prawne, osoby fizyczne z wyszczególnieniem właścicieli, udziałowców oraz udziały kapitałowe w % ) Samorząd Województwa Mazowieckiego 3. Czy występują powiązania kapitałowe, organizacyjne, personalne, gospodarcze.? Jeżeli tak proszę o podanie nazwy jednostki powiązanej, sumę bilansową, kapitały własne, przychody ze sprzedaży, wynik finansowy netto, oraz informację o wzajemnych zobowiązaniach bilansowych i pozabilansowych jednostek powiązanych? Nie występują powiązania kapitałowe 4. Czy Zamawiający posiada wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności? Tak. Aktualny odpis KSR w materiałach uzupełniających do przetargu 5. Jakie jest zatrudnienie?. Proszę o podanie stanu zatrudnienia na koniec roku 2013 jak również aktualne tj. na dzień r. Stan zatrudnienia na dzień r (etaty przeliczeniowe)-606,17 Stan zatrudnienia na dzień r (etaty przeliczeniowe)-595,88 6. Jakie podatki płaci Zamawiający proszę o wymienienie. Czy Mazowieckie Centrum korzysta z ulg podatkowych. Jeżeli tak to proszę wskazać okres i podstawę prawną. VAT, PIT, CIT nie korzystamy z ulg 7. Czy Mazowieckie Centrum przestrzega norm ochrony środowiska?. Jeżeli nie to proszę wskazać koszt niezbędnych inwestycji i wysokość kar płaconych z tytułu zanieczyszczenia środowiska Tak Centrum przestrzega norm ochrony środowiska 8. W jakich bankach Zamawiający posiada rachunki bankowe, rachunek podstawowy i pozostałe. Wszystkie rachunki posiadamy w PEKAO S.A. 9. Czy Mazowieckie Centrum korzysta z kredytów bankowych,pożyczek, jeżeli tak to proszę o podanie kwoty przyznanego kredytu, aktualnego zadłużenia tj. na dzień r, nazwy banków, oraz przyjętych zabezpieczeń prawnych Centrum nie korzysta z kredytów bankowych 10. Czy Mazowieckie Centrum korzysta z leasingu, faktoringu. Jeżeli tak to proszę o podanie kwot przyznanych limitów i aktualnego zadłużenia tj. na 31/ r., oraz nazwy leasingodawcy, faktora, pośrednika finansowego oraz przyjętych zabezpieczeń prawnych Centrum nie korzysta z leasingu, faktoringu. 11. Czy Mazowieckie Centrum ma przyznane limity skarbowe, jeżeli tak to w jakich kwotach i bankach wg stanu na r

2 Centrum nie ma przyznanych limitów skarbowych 12. Czy Mazowieckie Centrum emitowało papiery wierzycielskie. Jeżeli tak to w jakich kwotach i jakie było zabezpieczenie prawne Centrum nie emitowało papierów wierzycielskich 13. Czy Mazowieckie Centrum udzielało gwarancji, poręczeń?. Jeżeli tak to w jakich kwotach i na rzecz kogo wg stanu na r Centrum nie udzielało gwarancji, poręczeń 14. Proszę o podanie głównych dostawców, ich procentowy udział w zakupach, oraz formy rozliczeń, terminy płatności oraz okres współpracy Centrum posiada ogółem około 200 dostawców Największymi są: ZOZ All Medii - 13,4% VENDI- 12,87% PGE 15,51% Dialmeditrans 1,97% PGE URTICA 5,72% Pozostali dostawcy posiadają udział około 0,5-1% Forma płatności przelew, termin płatności dni, okres współpracy 2 letni 15. Proszę o podanie głównych odbiorców, ich procentowy udział w sprzedaży, formy rozliczeń, terminy płatności, okres współpracy Głównym odbiorcą jest Narodowy Fundusz Zdrowia -96,5% udziału w sprzedaży forma rozliczeń przelew, termin płatności-14 dni, okres współpracy od 1999r. 16. Proszę o podanie jakości rozliczeń z kontrahentami wg stanu na dzień r : wg następującego układu : -kwota należności z tytułu dostaw i usług ogółem - należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług. Struktura przeterminowanych należności przeterminowanych do 1-ca, do 3 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy W takim samym układzie proszę o informacje dla zobowiązań z tytułu dostaw i usług Należności ogółem ,94zł Należności wymagalne ,57zł Struktura przeterminowania Do 1 m-ca ,89zł Do 3 m-cy ,32zł Do 6 m-cy ,83zł Powyżej 6m-cy ,53zł Zobowiązania ogółem ,12 Zobowiązania wymagalne ,74 Do 1 m-ca ,44 Do 3 m-cy ,00 Do 6 m-cy ,37 Powyżej 6m-cy , Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego? Centrum nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych wobec ZUS i US 18. Czy Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia ZUS i US? Aktualne zaświadczenia z ZUS i US w materiałach uzupełniających do przetargu 19. Czy Zamawiający może potwierdzić,że nie posiada tytułów egzekucyjnych? Centrum nie posiada żadnych tytułów egzekucyjnych 20. Prośba o opublikowanie na stronie internetowej Instytutu (w zakładce dotyczącej wymienionego przetargu): bilansu i rachunku wyników za I kwartał 2014r, : Bilans i rachunek strat i zysków za I kwartał 2014 w załączeniu. 21. Proszę o przedstawienie jakości zapasów wg stanu na r w następującym układzie ;zapasy ogółem wg, stanu na r. Struktura zapasów magazynowanych powyżej 12 m-cy Stan zapasów na dzień ogółem ,02

3 Nie posiadamy zapasów magazynowych powyżej 12 m-cy 22. Czy istnieje możliwość przyjęcia zabezpieczenia prawnego kredytu w postaci udzielenia poręczenia przez Właściciela, cesji wierzytelności z tytułu umów z NFZ. Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcia zabezpieczenia prawnego kredytu w postaci poręczenia przez właściciela, cesji wierzytelności z tytułu umów z NFZ 23 W związku na zbyt krótki czas do procedowania aplikacji i podjęcia decyzji kredytowej Bank Pekao SA I Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie wnosi o przesuniecie terminu składania ofert z dnia r na dzień 30 maj 2014r Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego:

4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) ZA OKRES OD R. Kwoty za rok: Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,83 w tym od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży usług , ,83 III.Zamiana stanu produktów (zwięk (+), zmniej (-) IV.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby V.Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , ,95 I. Amortyzacja , ,48 II. Zużycie materiałów i energii , ,60 III. Usługi obce , ,35 IV. Podatki i opłaty w tym; , ,82 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V.Wynagrodzenia , ,70 VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,61 VII.Pozostałe koszty rodzajowe , ,39 VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiat. C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) , ,12 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,11 I.Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II.Dotacje III.Inne pozostałe przychody operacyjne , ,11 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,36 I.Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II.Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych III.Inne pozostałe koszty operacyjne , ,36 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,37 G. Przychody finansowe , ,96 I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym od jednostek powiązanych II.Odsetki , ,96 w tym od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia akcji IV.Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe , ,59 I. Odsetki , ,59 w tym od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,00 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych( J.I.-J.II) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (Strata) brutto (I ±J) , ,00 różnice kursowe persaldo

5 L. Podatek dochodowy , ,00 M.Pozostałe obowiązkowe zmniej. zysku (zwięk.straty) N. Zysk (Strata) netto (K-L-M) , ,00 Otwock, dnia

6 B I L A N S rok na dzień A K T Y W A Wyszczególnienie aktywów w zł i gr. Stan aktywów na: koniec roku koniec roku poprzedniego obrotowego A. Aktywa trwałe , ,10 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,10 1. Środki trwałe , ,10 a) grunty (w tym prawo wieczystego uży , ,20 tkowania gruntu) b)budynki, lokale, obiekty inżynierii lądo wej , ,58 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,36 d) środki transportu 4 522, ,32 e) inne środki trwałe , ,64 2. Środki trwałe w budowie , ,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych 2. Należności od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały i akcje inne papiery wartościowe

7 pożyczki udzielone inne długoterminowe aktywa finans 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,00 I. Zapasy , ,02 1. Materiały , ,02 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkoterminowe , ,23 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy b) inne należności 2. Należności od pozostałych jednostek , ,23 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty , ,51 do 12-tu miesięcy , ,51 powyżej 12-tu miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń 5 949, ,86 c) inne należności , ,86 d) należności dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,53 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,53 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne krótkoterminowe aktywa finans. b) w pozostałych jednostkach udziały i akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne krótkoterminowe aktywa finans. c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,53 bankowych środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,53

8 inne środki pieniężne 572, ,00 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów , ,22 S u m a b i l a n s o w a , ,10 P A S Y W A gr. w zł i A. Kapitał (Fundusz) własny , ,04 I.Kapitał (Fundusz) podstawowy- założycielski , ,43 II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III.Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (Fundusz) zapasowy- zakładowy , ,62 V. Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny VI.Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe VII.Zysk (Strata) lat ubiegłych , ,01 VIII. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy , ,00 IX.Odpisy z zysku wciągu roku(wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,06 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku doch 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i inne , ,00 a) długoterminowa , ,00 b) krótkoterminowa , ,00 3. Pozostałe rezerwy 4 305, ,00 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 4 305, ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,62 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , ,62 a) kredyty i pożyczki , ,62 b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe

9 d) inne (pozostałe) III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,63 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy b) inne zobowiązania 2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek , ,07 a) kredyty i pożyczki , ,00 b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności , ,58 do 12-tu miesięcy , ,58 powyżej 12-tu miesięcy e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) zobowiązania wekslowe g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń , ,05 h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , ,52 i) inne zobowiązania , ,92 3. Zobowiązania wewnątrz zakładowe 4. Fundusze specjalne , ,56 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,81 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,81 a) długoterminowe , ,89 b) krótkoterminowe , ,92 S u m a b i l a n s o w a , ,10 Otwock dnia

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR...

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... W-STD 02.14 (obowiązuje od 14.04.2014) DOTYCZY UMOWY LEASINGU NR.. STRONA 1 Z 11 Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak - WNIOSEK O DOKONA ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

koszty zakończonych prac rozwojowych

koszty zakończonych prac rozwojowych NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 2003 PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 3 002 podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo