Sprawozdanie!z!działalności!! Fundacji!Dominikański!Ośrodek!Liturgiczny! w!roku!2013!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie!z!działalności!! Fundacji!Dominikański!Ośrodek!Liturgiczny! w!roku!2013!"

Transkrypt

1 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Sprawozdaniezdziałalności FundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny wroku2013 Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

2 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, I.#DANE#FUNDACJI Nazwa%Fundacji:Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny Siedziba:Kraków Adres:'ul.$Dominikańska$3/1131*043 Data$rejestracji$:$ wSadzierejonowymdlaKrakowa*Śródmieścia+w+Krakowie,+XI+Wydział+ Gospodarczy+Krajowego+Rejestru+Sądowego Nr#KRS: REGON: Rodzaj'przeważającej'działalności''wg'Polskiej'Klasyfikacji'Działalności'(PKD):9133ZDziałalność pozostałych+organizacji+członkowskich+gdzie+indziej+nieklasyfikowana. NIP: Organ&nadzoru:Ministerstwo*Kultury*i*Dziedzictwa*Narodowego II.#INFORMACJE#O#ZAKRESIE#DZIAŁALNOŚCI#FUNDACJI WzakresiedziałalnościFundacjiznajdująsięnastępującecele,cozawartezostało'w' '8'Statutu'Fundacji: 1. wspieranie)działalności)polskiej)prowincji)zakonu)kaznodziejskiego)(oo.)dominikanów))w)zakresie) kultu%religijnego 2. samodzielna+działalność+w+zakresie+kultu+religijnego,+w+szczególności+poprzez+rozwój+i+promocję+muzyki+ liturgicznej,oraz,teologii,,historii,i,duchowości,liturgii 3. działalność+w+zakresie+nauki,+edukacji,+oświaty+i+wychowania 4. działalność+w+zakresie'kultury,'sztuki,'ochrony'dóbr'kultury'i'tradycji 5. podtrzymywanie.tradycji.narodowej,.pielęgnowania.polskości.oraz.rozwoju.świadomości.narodowej,. obywatelskiej-i-kulturowej III.#WŁADZE#FUNDACJI RADA$FUNDACJI Na#dzień# Radę%Fundacji%stanowili: - Paweł&KozackiOP - Adam%Stanisław%Sulikowski%OP - Krzysztof)Stanisław)Popławski)OP ZARZĄD&FUNDACJI WskładZarząduFundacjiwroku2013wchodziły*następujące*osoby*mające*uprawnienia*do*reprezentacji* podmiotu: - Prezes&Fundacji:&Tomasz'Maria%Grabowski%OP - Członek(Zarządu:(Joanna#Małgorzata#Maryon*Golonka - Członek(Zarządu:(Mateusz(Jan(Solarz( - Członek(Zarządu:(Michał'Wsiołkowski IV.$REALIZACJA$CELÓW$STATUTOWYCH$FUNDACJI Zgodnie(z(( 10(Statutu(Fundacja(realizuje(swoje(cele(poprzez: 1. wspieranieautorów(i(wykonawców(m.(in.(sztuki(religijnej,(w(szczególności(debiutujących, 2. wspieranie)rozwoju)środowisk,)w)których)działają)autorzy)i)wykonawcy)m.)in.)sztuki)religijnej, 3. promocja(środowisk(twórczych(oraz(wyników(ich(pracy,( 4. organizowanie*spotkań,*warsztatów,)koncertów,)wystaw,)sesji)naukowych)oraz)innych)odpowiednich) imprez, 5. współpracę*z*innymi*fundacjami*i*instytucjami*w*kraju*i*za*granicą*w*zakresie*objętym*celami*fundacji. Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

3 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, V.#FINANSOWANIE#DZIAŁALNOŚCI#FUNDACJI Zgodnie(z( 12(Statutu(Fundacji,(dlapowiększenia,środków,przeznaczonych,na,realizację,celów,statutowych,, Fundacja(prowadzi(działalność(gospodarczą(wzakresie: 1. poligrafii)i)reprodukcji)zapisanych)nośników)informacji; 2. naprawa&i&konserwacja&pozostałego&sprzętu&i&wyposażenia; 3. handel'hurtowy,'z'wyłączeniem+handlu+pojazdami+samochodowymi; 4. handel'detaliczny,'z'wyłączeniem'handlu'detalicznego'pojazdami'samochodowymi; 5. działalność+wydawnicza; 6. działalność+w+zakresie+nagrań+dźwiękowych+i+muzycznych; 7. działalność+związana+z+oprogramowaniem+i+doradztwem+w+zakresie(informatyki(oraz(działalność( powiązana; 8. działalność+usługowa+w+zakresie+informacji; 9. pozaszkolne*formy*edukacji; 10. pozostała(działalność(usługowa,(gdzie(indziej(nie(sklasyfikowana. WokresiesprawozdawczymprzychodyFundacjizdarowizn,sprzedażyproduktów,+towarów+i+usług+ przedstawiały-się-następująco: Działalnośćgospodarcza ,79zł 1.Sprzedażtowarówimateriałów ,32zł 2.Sprzedażusług 50454,47zł Działalnośćstatutowanieodpłatna 92340,00zł 1.Darowiznyodosóbprywatnych 64264,82zł 2.Darowiznyodfirm 23075,18zł 2.Dotacje 5000,00zł Działalnośćstatutowaodpłatna ,72zł 1.Sprzedażusług ,72zł Pozostałeprzychodyoperacyjne 98,16zł 1.ZaokrągleniadeklaracjiVAT*7 2,53zł 2.Odchyleniafaktur 6,76zł 3.Pozostałeprzychody 88,87zł Przychodyfinansowe 379,00zł 1.Odsetkinarachunkachbankowych 379,00zł, Fundacja( Dominikański( Ośrodek( Liturgiczny( w( roku( 2013 prowadziła* działalność* statutową* oraz* działalność* gospodarczą., Rok, obrotowy, 2013 Fundacja( zamknęła( zyskiem( bilansowym( w( wysokości( 23# 011,13 zł# który# zwiększy(kapitał(zapasowy.(zysk(zostanie(w(całości(wykorzystany(na(cele(statutowe. Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

4 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, VI.$OPIS$DZIAŁALNOŚCISTATUTOWEJ)W)2013ROKU Cele$ statutowe$ Fundacji$ Dominikański$ Ośrodek$ Liturgiczny$ zostały$ w$ 2013 roku% zrealizowane% w% ramach% następujących-projektów-i-przedsięwzięć: 1. DZIAŁALNOŚĆ+WYDAWNICZA KsiążkaTylko&Bóg&wie&czy&istnieje przygotowanieiwydanieksiążkireligioznawcy,tomaszadekerta. KsiążkaLiturgia&a&osobowość tłumaczenieiredakcjaksiążkid.vonhildebranda(wramachseriiwydawniczejźródło,i,szczyt). KsiążkaEwangeliarz&osobisty&& Publikacjawpisówblogowychprof.MarianaGrabowskiego(wydanawrazzwydawnictwem,W,Drodze).Marian GrabowskijestautoremnowatorskichazarazembardzowiernychtekstowiodczytańEwangelii.Swójblogi powstałynajegokanwieewangeliarznapisałtak,bycotydzieńzmierzyćsięzjednymfragmentemewangelii. Powstałyzbiórkrótkichkomentarzymożeposłużyćdoosobistejmedytacjinadodczytywanymiconiedzielę perykopamiewangelii. PolskiSłownikJudaistyczny współpracowaliśmyzżydowskiminstytutemhistorycznym,przygotowaliśmydlanichredakcjęinternetowego słownikaonazwiepolskisłownikjudaistyczny. Projekt7&pierwszych& W2012rokurozpoczęliśmypracę(trwaław2013roku)zespołuLiturgia.plnad7,pierwszych*osobnym projektemmultimedialnym,przygotowywanymwrazzdominikanie.plistacją7(stanisławnowakop,krzysztof LorczykOP).Koordynator:MałgorzataGadomska,wspomagającyredaktor:ŁukaszSerwiński. PłytaCDNiepojęta&Trójco Wewrześniu2013Fundacjadotłoczyła2000egzemplarzypłytyNiepojęta,Trójco,będącejpłytąilustracyjną pierwszegotomuśpiewnikapodtymsamymtytułem. PłytaCDDuszo&Chrystusowa& Wpaździerniku2013rokuFundacjadotłoczyła2000egzemplarzypłytyDuszo,Chrystusowa,będącejpłytą ilustracyjnądrugiegotomuśpiewnikaniepojęta,trójco. PłytaCDRadość&nasza&z&Mesyjasza& Wpaździerniku2013rokuFundacjadotłoczyła1000egzemplarzypłytyRadość,nasza,z,Mesyjasza,będącej rejestracjąkolędwwykonaniuscholidziałającejprzyklasztorzeoo.dominikanówwszczecinie. PartyturyPieśń&o&nadziei Wstyczniu2013rokuzleciliśmydodruk200egzemplarzypartyturzawierającychzapisnutowypartii orkiestrowychzastosowanychnapłycieo.dawidakuszaoppieśń,o,nadziei. WznowienieśpiewnikaNiepojęta&Trójco& wtrakcie Wroku2013trwałykolejneetapypracynadprzygotowaniemdrugiego,poprawionegowydaniaśpiewnika Niepojęta,Trójco,opublikowanegopierwotniew1998roku.Przygotowanokompletplików(zapisnutowy350 utworówpolifonicznychigregoriańskich),zleconoiprzeprowadzonopierwsząkorektęjęzykowąimuzyczną materiału.naniesionoprzygotowaneprzezkorektorówuwagi.odbyłysiękonsultacjezkompozytoramiwcelu wyjaśnieniaproblematycznychmiejscwniektórychutworach.materiałzostałskierowanydoskładu,leczz Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

5 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, powoduproblemówsoftware owychmusiałjeszczewrócićdofundacjiwceludostosowanianiektórych elementówzapisunutowego(łukifrazowe,długośćlaseknut,formatstronyirozmiarmarginesów). Skomponuj&swój&śpiewnik wtrakcie Odstyczniadokwietnia2013rokutrwałyintensywnepracenadinternetowąaplikacjąSkomponujSwój Śpiewnik,mającąnaceluułatwieniezłożeniawformiePDFśpiewnikaznutamiitekstamiutworówzrepertuaru FundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny. Zarządzaniebaząmateriałównutowych Wramachzarządzaniabaząmateriałównutowych,zawierającychutworyzrepertuaruFundacjiDominikański OśrodekLiturgiczny,działprodukcjidostarczałplikówznutamidozaprzyjaźnionychduszpasterstwi klasztorów,napotrzebycelebracjiliturgicznych. Pracowałdlanasjedendodatkowypracownikredakcji ŁukaszSerwiński,orazpraktykantka,MałgosiaLeśna studentkaitalianistyki.podtrzymywaliśmywymianęmedialnązreligia.onet.pl,dominikanie.pl,deon.pl,ps*po.pl (Tyniec),brewiarz.pl,podtrzymaliśmykontaktzJadwiżankamiiZawichostem,zFestiwalemPieśńNaszych Korzeni,ChorzowskimOśrodkiemLiturgicznym. PowróciładopracynastanowiskumenedżerDziałuWytwarzaniaTreściJoannaMaryon*Golonka,a zeswegostaregostanowiskazrezygnowałaszefowaserwisuliturgia.plmałgorzatagadomska.przeszłana stanowiskoredaktorprowadzącejwydawnictwprzygotowywanychprzezdziałwytwarzaniatreścifdol. 2. PATRONAT'MEDIALNYORAZ%DZIAŁALNOŚĆ%PR Ważniejszewydarzeniawdzialepublicrelations: 1. OtwarcienowegoserwisuinternetowegoFundacji(konieckwietnia) 2. WykładpodczasArchidiecezjalnychWarsztatówMuzykiLiturgicznejwLublinie Kampaniereklamowewłasnew2013r.: 1. WydarzeniaRokuWiary: a. Lekcjereligiidladorosłych b. Katechezyoliturgiiświąt c. Wigilie,nabożeństwa,obrzędyzwiązanezkatechumenatem 2. WarsztatyMuzykiNiezwykłej 3. RekolekcjeliturgiczneMysterium,fascinans, 4. TylkoBógwie,czyistnieje.Teologiadziecięca 5. ZapisydoSzkołyKantorów 6. RekolekcjekapłańskiewKsiężówce(czerwiecilistopad) 7. Pielgrzymkanakanonizację Patronatyw2013r.(wyłączeniemnaszychprojektów): 1. Teologiadziecięca*nowaksiążkaTomaszaDekerta 2. Kraków:Debata Promocjawartościchrześcijańskich 3. Wrocław:WarsztatyMuzyczno*Liturgiczne+Rekolekcje 4. Wrocław:RekrutacjadoLiturgicznegoStudiumWokalnego 5. StrzelceKrajeńskie:Warsztaty MissaMeaSacra 6. Szczecin:SzkołaLiturgicznegoAnimatoraMuzycznego 7. Kraków:ChorałgregoriańskiwKościeleMariackim 8. Jarosław:Dawnamuzykawokółpsalmów 9. Łódź:IIIWarsztatyChorałuGregoriańskiego Cantogregoriano 10. Chorzów:ŚpiewanyAkatystkuczciBogarodzicy 11. Kraków:DyskusjaoowocachIISoboruWatykańskiego Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

6 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, 12. Kraków:ITMorganizujeseminariumliturgiczne 13. Lublin:OdbyłysięIIArchidiecezjalneWarsztatyMuzykiLiturgicznej 14. Kraków:BramyWiary Warszawa:Warsztatymuzykiliturgicznej VeniSancteSpiritus 16. Wrocław:WarsztatyMuzyczno*Liturgiczne+Rekolekcje 17. Konin:WarsztatyLiturgiczno*MuzyczneoLiturgiiGodzin 18. Poznań:Warsztatymuzyczno*liturgiczneudominikanów 19. IIItomserii KolędyPodkarpacia 20. Kraków:TajemniceŚwiątecznychPiosenek*warsztatydladzieci 3. DZIAŁALNOŚĆ+EDUKACYJNA,+ORGANIZACJA+KURSÓW+I+WARSZTATÓW Fundacjawroku2013współtworzyłaIIArchidiecezjalneWarsztatyLiturgicznewLublinie(19*21.04).W ciągurokuorganizowałaszeregrekolekcjiskierowanychdoróżnychgrupodbiorców,wszczególnościrekolekcje skierowane do ogółu wiernych: rekolekcje wielkopostne w Gdańsku (25*27.03), na warszawskim Służewie ( Wcieleniewciele,8*11.12),atakżekonferencjedlamniszekdominikańskichwŚwiętejAnnie(22*23.11). PracownicyFundacjiprowadzilirównieżdwieserierekolekcjiliturgicznychdlaksiężywDomurekolekcyjnym Konferencji Episkopatu Polski Księżówka w Zakopanem (3*6.06 i 14*16.11), a także spotkania na tematy związanezliturgiąwramachprogramu SzkołaWiary skierowanegodoświeckichosóbdorosłych:wgdańsku (30*31.07)orazdebatęwramach DuszyJarmarkuśw.Dominika (1*2.08).Ponadtowspółtworzylirekolekcyjny weekendsylwestrowywzawichościewośrodkuformacjiliturgicznej(30.12* ).zorganizowalitakże wkrakowiespotkaniepromocyjneksiążki TylkoBógwie,czyistnieje połączonezczytaniemjejtreściprzez aktorów z krakowskich teatrów. Brali również udział w nagraniach audycji radiowej Rozmowy o wierze w RadioKrakównaróżnetematy,związanezliturgiąireligiąwogólności. SzczególniecenionąkompetencjąFundacjijestwcześniejzgromadzonedoświadczenieworganizacjitegotypu przedsięwzięć oraz wiedza w zakresie teologii i umiejętność jej przekazywania. Organizacja różnorodnych warsztatów, spotkań i rekolekcji dla różnych grup wiekowych to stale rozwijana forma działalności Fundacji. Działalnośćtegotypuwroku2013pozwoliładotrzećzprzesłaniemFundacjidokilkutysięcyosób. Warsztaty Muzyki Niezwykłej Ponad150osóbzróżnychstronPolskiiwróżnymwiekuwzięłoudziałwWarsztatachMuzykiNiezwykłej,które wdniach2 8września2013zorganizowaliśmywkrakowskimklasztorzeoo.Dominikanów. Wydarzenie nawiązywało do tradycji pionierskich wpolskim Kościele warsztatów liturgiczno muzycznych, organizowanychod2004rokuprzystolarskiej. Warsztaty były podzielone na dwa bloki. Od poniedziałku do środy uczestnicy pracowali wgrupach tematycznych ( Moje pierwsze warsztaty, chorał gregoriański iśpiew tradycyjny, prowadzenie zespołów wokalnych, sekcja głosów żeńskich imęskich), aod czwartku do niedzieli podzieleni na głosy iinstrumentalistów.niektórzybraliudziałtylkowjednymbloku,alewiększośćzapisanychspędziłanazajęciach całytydzień. Ćwiczenia prowadzili wybitni praktycy muzyki liturgicznej: Paweł Bębenek, Marcin Bornus Szczyciński, Rafał Maciejewski, Magdalena Głogowska, Ewa Sykulska, o. Tomasz Rojek OP imarcin Wasilewski Kruk. Grupę instrumentalistów prowadził o. Dawid Kusz, kompozytor muzyki liturgicznej, którego utwory znajdują się na płytach wydanych przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny (m.in. Pieśń onadziei, Witaj, Maryjo ). Serię wykładównatematduchowościkantorawygłosiło.tomaszgrabowski. Grupachorałowa\Vigilantes W 2013 roku kontynuowana była praca Grupy chorałowej zespołu śpiewaków, którzy stale współpracują zfundacją. Wszczególności w zakresie przygotowania wigilii gregoriańskich nabożeństwpoprzedzających uroczystości roku liturgicznego. Wramach spotkań grupy,uczestnicy przygotowali śpiewniki (według oryginalnych zapisów z ksiąg dominikańskich) oraz uczyli się śpiewów poszczególnych nabożeństw. Zajęcia gromadziły uczestników na cotygodniowych spotkaniach, w efekcie których w 2013 r. przygotowano cztery Wigilie*douroczystości:Epifanii,Zwiastowania,ŚwiętejTrójcyorazI.NiedzieliAdwentu.Grupęprowadzilio TomaszRojekibr.WojciechSznykOP. Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

7 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Katechumenat W ramach katechumenatu Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w 2013 roku przygotowywała dwie grupy dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W trwających przez rok akademicki przygotowaniach brało udział 6 osób zamierzających przyjąć chrzest, bierzmowanie i eucharystię oraz32dosamegobierzmowania.kursrozpoczynasięwpaździerniku,akończywczerwcu.zajęciawramach kursu obejmują cotygodniowe spotkania, rozmowy indywidualne, dwa weekendowe wyjazdyrekolekcyjne i celebracje liturgiczne. W ramach przygotowania kandydaci poznają najistotniejsze elementy doktryny i moralności chrześcijańskiej. Uczą się modlitwy zarówno prywatnej jak i wspólnotowej zeszczególnym podkreśleniem form wynikających z tradycji. Katechezy są prowadzone przede wszystkim w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego i Pismo Święte, do którego lekturyuczestnicy kursu są zachęcani (w trakcie zajęćwspólnieczytająewangelięwedługśw.marka).zewzględunawiekidoświadczenieosóbpodejmujących przygotowanie,zajęciasąprowadzonewformiewarsztatówidyskusji,którapozwalanadojrzałezmierzeniesię z pytaniami i problemami dotyczącymi wiary. Uczymy w ten sposób samodzielności w osobistymżyciu religijnym.wroku2013współpracowaliznamibraciadiakoni:marekdomeradzkiopipiotrgeislerop. Liturgia(interdyscyplinarna( cykl%spotkań%w%stolarni& WramachwspółpracyzkwartalnikiemPressje,przygotowaliśmycyklseminariówoliturgii.Wcomiesięcznych spotkaniach odbywających się w kawiarni Stolarnia, próbujemy spojrzeć na fenomen katolickiej liturgii znajrozmaitszych perspektyw: teologicznej, metafizycznej, religioznawczej, semiotycznej, psychoanalitycznej, teatrologicznej, politycznej iestetycznej. Zajmujemy się ofiarą, rytuałem, transsubstancjacją, reformami liturgicznymi isztuką sakralną. Podstawą dyskusji są teksty opublikowane w32 33 tece Pressji Boże Ciało z2013roku.wspotkaniachuczestniczyod20do30osób. Mysterium*Fascinans Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny(współorganizowała(odbywające(się(wdniach'13*15#września#2013 wkrakowie Vrekolekcje( liturgiczne( MysteriumFascinans.( Od( sześciu lat$ spotykamy$ ze$ sobą$ osoby$ zainteresowane+ liturgią+ katolickąi znawcówteologii' liturgii.' Plan' rekolekcji' wypełniają+ wykłady,+ seminaria+ iwspólnacelebracja.wrekolekcjachwzięłoudziałponad150uczestników,-którzy-mogli-korzystać-z-kompetencjiwykładowców$z$polski$i$zagranicy.$ Szkoła'Kantorów Prowadziliśmy kurs% śpiewu% i% wiedzyo muzyce pod nazwą& Szkoła' Kantorów. W ciągu roku akademickiego dotarliśmy+z+ofertą+do+blisko+60+osób.+uczniowie+szkoły+kantorów+w+trakcie+pełnego+kursu+biorą+udział+w120$ godzinzajęćpoświęconych+ teorii+ muzyki,+ emisji+ głosu,+ kształceniu+ słuchu+ i+ śpiewowi+ wzespole.( Zajęcia( prowadząprofesjonaliści. wykładowcyakademii'muzycznych,kierownicy*chórów,*dyplomowani*muzycy,*m.in.:* Marcin' Kruk*Wasilewski,* Dawid* KuszOP,$ Rafał# Maciejewski, Sławomir) Witkowski, Tomasz Rojek OP, Marcin Bornus*Szczyciński,*Anna*Broda,*Robert*Pożarski. Digitalizacjaksiągliturgicznych wtrakcie W roku 2013 kończyliśmy pierwszy etap rozpoczętej w roku 2011 we współpracy z Biblioteką Kolegium Filozoficzno*Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie digitalizacja dominikańskich ksiąg liturgicznych. Wolontariusze kończyli skanować, przygotowywać i umieszczać w internetowej bibliotece cyfrowej ostatnie księgiliturgicznezakonukaznodziejskiegowytypowanewpierwszejsporządzonejprzezfundacjęliścieksiąg. Listazdigitalizowanychwtensposóbksiągliczyponad60pozycji. Warsztatymuzycznedlanajmłodszych W styczniu 2013 roku zorganizowaliśmy wydarzenie o nazwie Ania, Broda, i, Tajemnice, Świątecznych, Piosenek,czyli, mini, koncert, i, warsztacik, dla, najmłodszych, słuchaczy., Było to spotkanie z wokalistkąludową i instrumentalistkąanną Brodą, poświęcone tradycyjnym kolędom i kołysankom, przeznaczone dla rodzin z dziećmi.worganizacjitegowydarzeniawspółpracowaliśmyzbazylikąmariacką,któraużyczyłanamswojejsali katechetycznej. Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

8 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Spotkaniepromująceksiążkęprof.MarianaGrabowskiegoEwangeliarz&Osobisty. W czerwcu odbyło sięspotkaniedlaczego,pismo,święte,nic,nie,mówi?,zprof.marianemgrabowskim,promujące jegonajnowsząksiążkę Ewangeliarz,osobistyprowadzone przezo.tomaszagrabowskiegoop*synpana profesora. Podczasspotkania,rozmówcy*ojciecisyn*zastanawialisięnadmetodączytaniaSłówPana. Podstawowepytanie,któresobiepostawilibrzmiało:jakczytać,bySłowozaczęłomówićzmocąiświeżością? 2. DZIAŁALNOŚĆ+W+ZAKRESIE+KULTURELIGIJNEGO Celebracjewigilii Od#2010#roku#Fundacja#Dominikański#Ośrodek#Liturgiczny)organizujecelebracje(wigilii$uroczystości+kościelnych.+ W2013roku%zorganizowaliśmywigilie:Epifanii,Zwiastowania,ŚwiętejTrójcyorazI.NiedzieliAdwentu.Jest%to% sposób& ożywienia& tradycyjnego,& starożytnegosposobu& świętowania& uroczystościzaczynając( już( poprzedniego( dnia.wigiliegromadzą)regularnie)ponad)stuosobowe)grupy)sympatyków)takiejformy&modlitwy. Rok$Wiary W 2013 roku kontynuowaliśmy- organizowanie wydarzeń) inspirowanych) Rokiem) Wiary,) ogłoszonym) przez) papieża&benedykta&xvi.&wydarzenia&odbywały&się&cyklicznie,&były&skierowane*do*osób*dorosłych,*które*szukają* pomocy& w& pogłębieniu& wiedzy& religijnej.& Pierwszorzędnymi& działaniami& Fundacji& w& tym& zakresie& były& Lekcje& religii& dla& dorosłych& i& katechezy& liturgiczne.& Lekcje& to& cykl& kilkudziesięciu& otwartych& wykładów& 45& minutowych$ głoszonych*przez*teologów:*mgr*lic.*janusza*pydę,*dr*pawła*klimczaka,*dr*damiana*mrugalskiego,*dr*grzegorza* Chrzanowskiego,/ mgr./ lic./ Wojciecha/ Surówkę,/ dr/ Grzegorza/ Mazura,/ dr/ Mateusza/ Przanowskiego/ i/ mgr/ lic./ Tomasza' Grabowskiego.' Katechezy' liturgiczne# były# głoszone# przez# mgr# Krzysztofa# Porosło# i# mgr# lic.# Tomasza# Grabowskiego.-ich-celem-było-przygotowanie-wiernych-do-obchodu-nadchodzących-świąt-kościelnych.-Zarówno- Lekcje& religii& dla& dorosłych& jak& i& katechezy& gromadziły& ponad& 100& słuchaczy.& Uzupełniającą# formą# zajęć# były# spotkania) Dominikańskiej) Szkoły) Patrzenia) * cyklu& 10& projekcji& filmów& opatrzonych& komentarzem& Tomasza& Rojka. Katechezy)o)sakramentach)świętych Ks.KrzysztofPorosłoio.TomaszGrabowski,kontynuującseriękatechezliturgicznychodpaździernika2013, prowadzilinowąserięspotkań,tymrazempoświęconychsakramentomświętym.katechezyorganizowanesąwe współpracyześrodowiskiemrekolekcjimysterium,fascinans.kolejnekonferencjeodbywająsięrazwmiesiącu (doczerwca2014włącznie)wauliśw.tomaszakolegiumklasztoruoo.dominikanówigromadząkażdorazowo od80do140uczestników. Msza%św.%Na%Gródku W celu integracji środowiska osób związanych z Fundacją we wrześniu 2011 roku rozpoczęliśmy regularną celebrację)cotygodniowych)mszyświętych)w)klasztorze)sióstr)dominikanek)na)gródku)w)krakowie.)przez%cały% rok$ 2013 z wyjątkiem miesięcy letnich msze odbywały się co tydzień. Jest% to% okazja% do% praktycznego% zastosowania)wyników)badań)i)refleksji)nad)liturgią)oraz)włączenie)do)prac)fundacjiosóbzwiązanychzeszkołą Kantorów) i) warsztatami) liturgicznymi, grupą chorałową i katechumenatem. Podczas mszy byłysprawowane) obrzędy(chrześcijańskiego(wtajemniczenia(dla(osób(przygotowujących(się(do(przyjęcia(chrztu,(a(także(udzielenie$ sakramentu*bierzmowania. 3. DZIAŁALNOŚĆ+REDAKCYJNA+W+RAMACH+WITRYNY+LITURGIA.PL Serwis liturgia.pl jest jednym z narzędzi, które służą pogłębianiu i umacnianiu chrześcijańskiej i katolickiej tożsamości internautów. Aktualnie jest to jeden z największych portali internetowych poświęconych liturgii wpolskiminternecie. GoogleAnaliticspokazująnastępującestatystyki: Wejścia: Nowiodwiedzający: Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

9 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Śr.czasspędzonynastronie:02:24 Odsłony: Zmiany:spadłaliczbaodsłon,natomiastmamywięcejwejść,większąliczbęunikalnychużytkownikówidłuższy średniczasspędzonynastronie. Interpretacja: ludzie odwiedzali stronę bardziej punktowo, wchodząc na konkretny artykuł, a rzadziej przechodzili na kolejne strony. To zapewne wpływ większego udziału promocji na FB. Potwierdza to fakt, że spadekdotyczygłównieogólnychstrondziałów(samaliturgia.pl,blogi,repertuary),natomiastwzrostbardziej szczegółowych (zwłaszcza blogów blog M. Zachary zanotował wzrost o 130%, a Tomasza Grabowskiego ponad180%). Najczęściejodwiedzanestrony: Serwisy: Triduum 13259odsłon(najlepszyWielkiPiątek ponad5tys.) Rokwiary 21827odsłon Jarosław 7078odsłon Obecnie'na'łamach'serwisu'mamy$pięć$podstawowych$działów: Teologia: W2013rokudziałten$zawierał$m.in: - komentarzedoliturgiiwielkiejnowcywpostaciaudio,wideokomentarzy(m.in.oo.tomaszagrabowskiego OP,KrzysztofaPorosło,TomaszaRojkaOP); - towarzyszyliśmy,podobniejakwroku2012,wydarzeniomrokuwiarynaświecie:wzmocniliśmy multimedialnewydarzenia;skończyliśmycyklspotkańirelacjiwideo Lekcjereligiidladorosłych (10*minutowewykładywideoifragmentyaudio;dominikaniekomentująkolejneodsłonyCredo); - katechezytomaszagrabowskiegoopikl.krzysztofaporosłoprzedwiększymiświętami(wideo); - relacjeaudiozwykładów 7tajemnic TomaszaGrabowskiegoOP,ks.KrzysztofaPorosło; - działtenoferowałtekstyczytańmszalnych,atakżenoweartykułydotycząceobchodzonychświąti uroczystości; - wramachdebatteologiczno*liturgicznychwspieraliśmyartykułamiserwisy:mysteriumfascinans,festiwal PieśńNaszychKorzeni,WarsztatówMuzykiNiezwykłej(reportażMatyldyHorodyskiej,Małgorzaty GadomskiejFDOL); - publikowaliśmyrecenzjeksiążekteologicznychiliturgicznych; - serwisnaczastriduumpaschalnego(statystykapowyżej); - relacjonowaliśmyczwartkowekatechezyowierzeorganizowaneprzezsalęnagórze; - odwrześnia/października2013prowadziliśmyserwistaktykąruchówpozornych,niebyłospecjalnych serwisównaadwentczybożenarodzenie Praktyka: Wramachdziału: - wprowadziliśmypublikację(przynoszącązysk)biuletynówinternetowychnawiększeuroczystości; - publikowanebyły,podobniejakwpoprzednichlatach,propozycjedoborupieśninaposzczególneniedzielei uroczystości roku liturgicznego; powstał stały zespół rekomendujących, który też zakończył wraz zwakacjamiswądziałalność; - udostępnianebyłymateriałyszkoleniowe,potrzebnedoprzeprowadzeniawiększychświątkościelnych - modlitwawiernych(cieszyłasiędużąpoczytnością); - stronaaktualizowałakalendarzwarsztatówiważniejszychwydarzeń,odbywającychsięwcałejpolsce; - Liturgia.plbyłanamiejscupierwszymwrankingunajpopularniejszychpodcastówkatolickich. Publikowaneprzeznasserwisyspecjalnena2013rok: - Triduum - ROKWIARY osobnybanner,osobnaakcjawewnątrzliturgia.pl - Festiwal PieśńNaszychKorzeni,Jarosław MysteriumFascinans - WarsztatyMuzykiNiezwykłej(relacjafilmowa) Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

10 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Blogi: - Liturgia.pltotakżeplatformablogowa,którąw2012rokutworzyłoblisko24zaproszonychautorów,m.in.: Paweł Beyga, Krzysztof Jankowiak, Małgorzata Janiec, Łukasz Wolański, Tomasz Grabowski OP, Bartosz Izbicki. - platforma stanowi przestrzeń wyrażania i wymiany myśli ogniskujących się wokół szeroko rozumianej kulturychrześcijańskiejikształtującejjąliturgii. Aktualności: Opublikowaliśmy160liturgiczno*eklezjalnenewsyzeświataiPolski. Promocje: - wzmocniliśmynasząobecnośćwmediachspołecznościowych:facebookitwitter - promowaliśmywydarzenialiturgiczne - MisteriumFascinans Jarosław WarsztatyMuzykiNiezwykłej - akcjawspomóż(wpływynarzeczserwisu) 4. DZIAŁALNOŚĆ+SKLEPU+INTERNETOWEGO)FUNDACJI Sklep&Fundacji&działa&zarówno&jako&księgarnia&internetowa,&jak&i&dystrybutor&produktów&Fundacji. Wubiegłymrokuwsklepie: - było%zarejestrowanych%3582%klientów,%w%tym%680%nowych,%% - złożono&1856zamówień, - najlepszymi,miesiącami,sprzedażowymi,były,marzec'i'grudzień - pojawiło(się(166(nowości((m.in.(zclassical'music'distribution,'wydawnictwami:wdrodze,znak,wam) - współpracowano+ z39 hurtowniami+ i+ księgarniami+ (+ m.in+ Gloria+ 24,+ Księgarnia+ Mateusza+ (KMT),+ Paganini,+ Wydawnictwo+Serafin,+Księgarnie+WAM+wcałejPolsce,CentrumDuszpasterstwaArchidiecezjiWarszawskiej, Hurtownia*Misericordia). Najlepiej(sprzedające(się(produkty(to: 1. Śpiewnik(Niepojęta(Trójco(t.(II( 754$szt. 2. Krzyżyk'dominikański' 320$szt. 3. Miesięcznik* *W*drodze *nr*8/2013* 286$szt. Wczerwcu'2013'r.'engine'sklepu'został'zmieniony'z'systemu'Shoper.pl'na'WellCommerce'multi*store.'Otwarto' drugi& sklep& internetowy& przypisany& do& portalu& internetowego& dominikanie.pl.& Oferta& sklepu& składa& się& z& produktów*związanych*z*zakonem*kaznodziejskim. Wciągu&roku&sklep&był&brał%udział%w%targach%sakralnych%w%Kielcach%(SarcoExpo%2013wczerwcu)orazPoznaniu (Sakralia(2013 w listopadzie). Raz w miesiącu organizowano promocje książki pod Bazyliką OO. Dominikanów wkrakowie.przeprowadzonopromocjęksiążekomuzyceiliturgiipodczaswarsztatówmuzykiniezwykłejoraz rekolekcji)misterium)fascinans. Pracownicy* działu* sprzedaży* przeszli* następujące* szkolenia: Techniki( sprzedażowe( w ramach szkoleń PARP,% obsługa(sklepu(internetowego(wellcommerce,(szkolenie(on*line$ Wzorowy$sklep. VII.ZATRUDNIENIE: Wroku2013Fundacjapozostawaławstosunkupracyzosobamizatrudnionyminanastępującychstanowiskach: 1.Menadżerds.Produkcji całyetat, 2.Webmaster ½etatu, 3.Specjalistyds.PR ½etatu, 4.Redaktorgłównyserwisuliturgia.pl pełnyetat 5.Redaktorserwisuliturgia.pl*¾etatu. 6.Dyrektordziałuwytwarzaniatreści*całyetat( * ) 7.Specjalistads.sprzedaży*½etatu( * ) Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

11 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Dwie osoby pozostające z Fundacją w stosunku pracy w roku 2013 przebywały na urlopie wychowawczym (dyrektor finansowo*administracyjna: * ; specjalista ds. sprzedaży: * ). Przeciętnezatrudnienienaumowęopracęwprzeliczeniunaetatywroku2013wyniosło5,25etatu. Dodatkowo w 2013 roku w ramach umów cywilno*prawnych (umowa zlecenie) Fundacja systematycznie zlecaławykonywaniepracnastanowiskach: 1.Dyrektorfinansowo*administracyjny umowazlecenie(zastępstwo), 2.Redaktorserwisuliturgia.pl umowazlecenie, 3.Specjalistads.Sprzedaży umowazlecenie. Z ramienia Polskiej Prowincji Dominikanów do pracy w Fundacji, bez wynagrodzenia w formie finansowej, oddelegowanizostali: 1.TomaszGrabowskiOPnastanowiskuPrezesaFundacji 3.TomaszRojekOPnastanowiskuKoordynatoraProjektów( * ). Wostatnimrokuok15osóbwspółpracowałozFundacjąnazasadach VIII.POZOSTAŁEINFORMACJEOFUNDACJI 1. Na# dzień# środki' pieniężne' zgromadzone' na' wszystkich' rachunkach' bankowych' wynoszą:( 105$ 143,64zł.wtymnarachunkachwVolkswagenBankDirect:21#041,36zł.wCitibankHandlowy:83#174,05 zł.dotpay'(środki'pieniężne'w'drodze):'807,15zł.$paypal:$212,08&zł. 2. W2013roku%Fundacja%nie%nabyła%żadnych%akcji%ani%obligacji. 3. W2013roku%Fundacja%nie%nabyła%nieruchomości. 4. W2013roku%Fundacja%nie%udzielała%żadnych%pożyczek. 5. WokresiesprawozdawczymwFundacjinieprzeprowadzonokontroli. Opracowano:*Zarząd*Fundacji*Dominikański*Ośrodek*Liturgiczny Prezes&&Fundacji& Tomasz'Grabowski'OP Zatwierdzono:-Rada-Fundacji-Dominikański-Ośrodek-Liturgiczny PAWEŁKOZACKI, (własnoręczny,podpis), ADAMSTANISŁAWSULIKOWSKI, (własnoręczny,podpis) MICHAŁMITKA, (własnoręczny,podpis) Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

12 FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY Kraków, ul. Dominikańska 3/11 NIP : Sprawozdanie finansowe za rok Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok Bilans na dzień r. 3. Rachunek zysków i strat za okres r 4. Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok

Sprawozdanie(z(działalności(( Fundacji(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny( w(roku(2014(

Sprawozdanie(z(działalności(( Fundacji(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny( w(roku(2014( Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, Sprawozdaniezdziałalności FundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny wroku2014 FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. w roku 2012

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 1 S trona Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Malak za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Malak za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Malak za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Malak za rok 2013 I. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa pełna: Fundacja Malak Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo