Sprawozdanie!z!działalności!! Fundacji!Dominikański!Ośrodek!Liturgiczny! w!roku!2013!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie!z!działalności!! Fundacji!Dominikański!Ośrodek!Liturgiczny! w!roku!2013!"

Transkrypt

1 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Sprawozdaniezdziałalności FundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny wroku2013 Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

2 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, I.#DANE#FUNDACJI Nazwa%Fundacji:Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny Siedziba:Kraków Adres:'ul.$Dominikańska$3/1131*043 Data$rejestracji$:$ wSadzierejonowymdlaKrakowa*Śródmieścia+w+Krakowie,+XI+Wydział+ Gospodarczy+Krajowego+Rejestru+Sądowego Nr#KRS: REGON: Rodzaj'przeważającej'działalności''wg'Polskiej'Klasyfikacji'Działalności'(PKD):9133ZDziałalność pozostałych+organizacji+członkowskich+gdzie+indziej+nieklasyfikowana. NIP: Organ&nadzoru:Ministerstwo*Kultury*i*Dziedzictwa*Narodowego II.#INFORMACJE#O#ZAKRESIE#DZIAŁALNOŚCI#FUNDACJI WzakresiedziałalnościFundacjiznajdująsięnastępującecele,cozawartezostało'w' '8'Statutu'Fundacji: 1. wspieranie)działalności)polskiej)prowincji)zakonu)kaznodziejskiego)(oo.)dominikanów))w)zakresie) kultu%religijnego 2. samodzielna+działalność+w+zakresie+kultu+religijnego,+w+szczególności+poprzez+rozwój+i+promocję+muzyki+ liturgicznej,oraz,teologii,,historii,i,duchowości,liturgii 3. działalność+w+zakresie+nauki,+edukacji,+oświaty+i+wychowania 4. działalność+w+zakresie'kultury,'sztuki,'ochrony'dóbr'kultury'i'tradycji 5. podtrzymywanie.tradycji.narodowej,.pielęgnowania.polskości.oraz.rozwoju.świadomości.narodowej,. obywatelskiej-i-kulturowej III.#WŁADZE#FUNDACJI RADA$FUNDACJI Na#dzień# Radę%Fundacji%stanowili: - Paweł&KozackiOP - Adam%Stanisław%Sulikowski%OP - Krzysztof)Stanisław)Popławski)OP ZARZĄD&FUNDACJI WskładZarząduFundacjiwroku2013wchodziły*następujące*osoby*mające*uprawnienia*do*reprezentacji* podmiotu: - Prezes&Fundacji:&Tomasz'Maria%Grabowski%OP - Członek(Zarządu:(Joanna#Małgorzata#Maryon*Golonka - Członek(Zarządu:(Mateusz(Jan(Solarz( - Członek(Zarządu:(Michał'Wsiołkowski IV.$REALIZACJA$CELÓW$STATUTOWYCH$FUNDACJI Zgodnie(z(( 10(Statutu(Fundacja(realizuje(swoje(cele(poprzez: 1. wspieranieautorów(i(wykonawców(m.(in.(sztuki(religijnej,(w(szczególności(debiutujących, 2. wspieranie)rozwoju)środowisk,)w)których)działają)autorzy)i)wykonawcy)m.)in.)sztuki)religijnej, 3. promocja(środowisk(twórczych(oraz(wyników(ich(pracy,( 4. organizowanie*spotkań,*warsztatów,)koncertów,)wystaw,)sesji)naukowych)oraz)innych)odpowiednich) imprez, 5. współpracę*z*innymi*fundacjami*i*instytucjami*w*kraju*i*za*granicą*w*zakresie*objętym*celami*fundacji. Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

3 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, V.#FINANSOWANIE#DZIAŁALNOŚCI#FUNDACJI Zgodnie(z( 12(Statutu(Fundacji,(dlapowiększenia,środków,przeznaczonych,na,realizację,celów,statutowych,, Fundacja(prowadzi(działalność(gospodarczą(wzakresie: 1. poligrafii)i)reprodukcji)zapisanych)nośników)informacji; 2. naprawa&i&konserwacja&pozostałego&sprzętu&i&wyposażenia; 3. handel'hurtowy,'z'wyłączeniem+handlu+pojazdami+samochodowymi; 4. handel'detaliczny,'z'wyłączeniem'handlu'detalicznego'pojazdami'samochodowymi; 5. działalność+wydawnicza; 6. działalność+w+zakresie+nagrań+dźwiękowych+i+muzycznych; 7. działalność+związana+z+oprogramowaniem+i+doradztwem+w+zakresie(informatyki(oraz(działalność( powiązana; 8. działalność+usługowa+w+zakresie+informacji; 9. pozaszkolne*formy*edukacji; 10. pozostała(działalność(usługowa,(gdzie(indziej(nie(sklasyfikowana. WokresiesprawozdawczymprzychodyFundacjizdarowizn,sprzedażyproduktów,+towarów+i+usług+ przedstawiały-się-następująco: Działalnośćgospodarcza ,79zł 1.Sprzedażtowarówimateriałów ,32zł 2.Sprzedażusług 50454,47zł Działalnośćstatutowanieodpłatna 92340,00zł 1.Darowiznyodosóbprywatnych 64264,82zł 2.Darowiznyodfirm 23075,18zł 2.Dotacje 5000,00zł Działalnośćstatutowaodpłatna ,72zł 1.Sprzedażusług ,72zł Pozostałeprzychodyoperacyjne 98,16zł 1.ZaokrągleniadeklaracjiVAT*7 2,53zł 2.Odchyleniafaktur 6,76zł 3.Pozostałeprzychody 88,87zł Przychodyfinansowe 379,00zł 1.Odsetkinarachunkachbankowych 379,00zł, Fundacja( Dominikański( Ośrodek( Liturgiczny( w( roku( 2013 prowadziła* działalność* statutową* oraz* działalność* gospodarczą., Rok, obrotowy, 2013 Fundacja( zamknęła( zyskiem( bilansowym( w( wysokości( 23# 011,13 zł# który# zwiększy(kapitał(zapasowy.(zysk(zostanie(w(całości(wykorzystany(na(cele(statutowe. Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

4 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, VI.$OPIS$DZIAŁALNOŚCISTATUTOWEJ)W)2013ROKU Cele$ statutowe$ Fundacji$ Dominikański$ Ośrodek$ Liturgiczny$ zostały$ w$ 2013 roku% zrealizowane% w% ramach% następujących-projektów-i-przedsięwzięć: 1. DZIAŁALNOŚĆ+WYDAWNICZA KsiążkaTylko&Bóg&wie&czy&istnieje przygotowanieiwydanieksiążkireligioznawcy,tomaszadekerta. KsiążkaLiturgia&a&osobowość tłumaczenieiredakcjaksiążkid.vonhildebranda(wramachseriiwydawniczejźródło,i,szczyt). KsiążkaEwangeliarz&osobisty&& Publikacjawpisówblogowychprof.MarianaGrabowskiego(wydanawrazzwydawnictwem,W,Drodze).Marian GrabowskijestautoremnowatorskichazarazembardzowiernychtekstowiodczytańEwangelii.Swójblogi powstałynajegokanwieewangeliarznapisałtak,bycotydzieńzmierzyćsięzjednymfragmentemewangelii. Powstałyzbiórkrótkichkomentarzymożeposłużyćdoosobistejmedytacjinadodczytywanymiconiedzielę perykopamiewangelii. PolskiSłownikJudaistyczny współpracowaliśmyzżydowskiminstytutemhistorycznym,przygotowaliśmydlanichredakcjęinternetowego słownikaonazwiepolskisłownikjudaistyczny. Projekt7&pierwszych& W2012rokurozpoczęliśmypracę(trwaław2013roku)zespołuLiturgia.plnad7,pierwszych*osobnym projektemmultimedialnym,przygotowywanymwrazzdominikanie.plistacją7(stanisławnowakop,krzysztof LorczykOP).Koordynator:MałgorzataGadomska,wspomagającyredaktor:ŁukaszSerwiński. PłytaCDNiepojęta&Trójco Wewrześniu2013Fundacjadotłoczyła2000egzemplarzypłytyNiepojęta,Trójco,będącejpłytąilustracyjną pierwszegotomuśpiewnikapodtymsamymtytułem. PłytaCDDuszo&Chrystusowa& Wpaździerniku2013rokuFundacjadotłoczyła2000egzemplarzypłytyDuszo,Chrystusowa,będącejpłytą ilustracyjnądrugiegotomuśpiewnikaniepojęta,trójco. PłytaCDRadość&nasza&z&Mesyjasza& Wpaździerniku2013rokuFundacjadotłoczyła1000egzemplarzypłytyRadość,nasza,z,Mesyjasza,będącej rejestracjąkolędwwykonaniuscholidziałającejprzyklasztorzeoo.dominikanówwszczecinie. PartyturyPieśń&o&nadziei Wstyczniu2013rokuzleciliśmydodruk200egzemplarzypartyturzawierającychzapisnutowypartii orkiestrowychzastosowanychnapłycieo.dawidakuszaoppieśń,o,nadziei. WznowienieśpiewnikaNiepojęta&Trójco& wtrakcie Wroku2013trwałykolejneetapypracynadprzygotowaniemdrugiego,poprawionegowydaniaśpiewnika Niepojęta,Trójco,opublikowanegopierwotniew1998roku.Przygotowanokompletplików(zapisnutowy350 utworówpolifonicznychigregoriańskich),zleconoiprzeprowadzonopierwsząkorektęjęzykowąimuzyczną materiału.naniesionoprzygotowaneprzezkorektorówuwagi.odbyłysiękonsultacjezkompozytoramiwcelu wyjaśnieniaproblematycznychmiejscwniektórychutworach.materiałzostałskierowanydoskładu,leczz Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

5 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, powoduproblemówsoftware owychmusiałjeszczewrócićdofundacjiwceludostosowanianiektórych elementówzapisunutowego(łukifrazowe,długośćlaseknut,formatstronyirozmiarmarginesów). Skomponuj&swój&śpiewnik wtrakcie Odstyczniadokwietnia2013rokutrwałyintensywnepracenadinternetowąaplikacjąSkomponujSwój Śpiewnik,mającąnaceluułatwieniezłożeniawformiePDFśpiewnikaznutamiitekstamiutworówzrepertuaru FundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny. Zarządzaniebaząmateriałównutowych Wramachzarządzaniabaząmateriałównutowych,zawierającychutworyzrepertuaruFundacjiDominikański OśrodekLiturgiczny,działprodukcjidostarczałplikówznutamidozaprzyjaźnionychduszpasterstwi klasztorów,napotrzebycelebracjiliturgicznych. Pracowałdlanasjedendodatkowypracownikredakcji ŁukaszSerwiński,orazpraktykantka,MałgosiaLeśna studentkaitalianistyki.podtrzymywaliśmywymianęmedialnązreligia.onet.pl,dominikanie.pl,deon.pl,ps*po.pl (Tyniec),brewiarz.pl,podtrzymaliśmykontaktzJadwiżankamiiZawichostem,zFestiwalemPieśńNaszych Korzeni,ChorzowskimOśrodkiemLiturgicznym. PowróciładopracynastanowiskumenedżerDziałuWytwarzaniaTreściJoannaMaryon*Golonka,a zeswegostaregostanowiskazrezygnowałaszefowaserwisuliturgia.plmałgorzatagadomska.przeszłana stanowiskoredaktorprowadzącejwydawnictwprzygotowywanychprzezdziałwytwarzaniatreścifdol. 2. PATRONAT'MEDIALNYORAZ%DZIAŁALNOŚĆ%PR Ważniejszewydarzeniawdzialepublicrelations: 1. OtwarcienowegoserwisuinternetowegoFundacji(konieckwietnia) 2. WykładpodczasArchidiecezjalnychWarsztatówMuzykiLiturgicznejwLublinie Kampaniereklamowewłasnew2013r.: 1. WydarzeniaRokuWiary: a. Lekcjereligiidladorosłych b. Katechezyoliturgiiświąt c. Wigilie,nabożeństwa,obrzędyzwiązanezkatechumenatem 2. WarsztatyMuzykiNiezwykłej 3. RekolekcjeliturgiczneMysterium,fascinans, 4. TylkoBógwie,czyistnieje.Teologiadziecięca 5. ZapisydoSzkołyKantorów 6. RekolekcjekapłańskiewKsiężówce(czerwiecilistopad) 7. Pielgrzymkanakanonizację Patronatyw2013r.(wyłączeniemnaszychprojektów): 1. Teologiadziecięca*nowaksiążkaTomaszaDekerta 2. Kraków:Debata Promocjawartościchrześcijańskich 3. Wrocław:WarsztatyMuzyczno*Liturgiczne+Rekolekcje 4. Wrocław:RekrutacjadoLiturgicznegoStudiumWokalnego 5. StrzelceKrajeńskie:Warsztaty MissaMeaSacra 6. Szczecin:SzkołaLiturgicznegoAnimatoraMuzycznego 7. Kraków:ChorałgregoriańskiwKościeleMariackim 8. Jarosław:Dawnamuzykawokółpsalmów 9. Łódź:IIIWarsztatyChorałuGregoriańskiego Cantogregoriano 10. Chorzów:ŚpiewanyAkatystkuczciBogarodzicy 11. Kraków:DyskusjaoowocachIISoboruWatykańskiego Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

6 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, 12. Kraków:ITMorganizujeseminariumliturgiczne 13. Lublin:OdbyłysięIIArchidiecezjalneWarsztatyMuzykiLiturgicznej 14. Kraków:BramyWiary Warszawa:Warsztatymuzykiliturgicznej VeniSancteSpiritus 16. Wrocław:WarsztatyMuzyczno*Liturgiczne+Rekolekcje 17. Konin:WarsztatyLiturgiczno*MuzyczneoLiturgiiGodzin 18. Poznań:Warsztatymuzyczno*liturgiczneudominikanów 19. IIItomserii KolędyPodkarpacia 20. Kraków:TajemniceŚwiątecznychPiosenek*warsztatydladzieci 3. DZIAŁALNOŚĆ+EDUKACYJNA,+ORGANIZACJA+KURSÓW+I+WARSZTATÓW Fundacjawroku2013współtworzyłaIIArchidiecezjalneWarsztatyLiturgicznewLublinie(19*21.04).W ciągurokuorganizowałaszeregrekolekcjiskierowanychdoróżnychgrupodbiorców,wszczególnościrekolekcje skierowane do ogółu wiernych: rekolekcje wielkopostne w Gdańsku (25*27.03), na warszawskim Służewie ( Wcieleniewciele,8*11.12),atakżekonferencjedlamniszekdominikańskichwŚwiętejAnnie(22*23.11). PracownicyFundacjiprowadzilirównieżdwieserierekolekcjiliturgicznychdlaksiężywDomurekolekcyjnym Konferencji Episkopatu Polski Księżówka w Zakopanem (3*6.06 i 14*16.11), a także spotkania na tematy związanezliturgiąwramachprogramu SzkołaWiary skierowanegodoświeckichosóbdorosłych:wgdańsku (30*31.07)orazdebatęwramach DuszyJarmarkuśw.Dominika (1*2.08).Ponadtowspółtworzylirekolekcyjny weekendsylwestrowywzawichościewośrodkuformacjiliturgicznej(30.12* ).zorganizowalitakże wkrakowiespotkaniepromocyjneksiążki TylkoBógwie,czyistnieje połączonezczytaniemjejtreściprzez aktorów z krakowskich teatrów. Brali również udział w nagraniach audycji radiowej Rozmowy o wierze w RadioKrakównaróżnetematy,związanezliturgiąireligiąwogólności. SzczególniecenionąkompetencjąFundacjijestwcześniejzgromadzonedoświadczenieworganizacjitegotypu przedsięwzięć oraz wiedza w zakresie teologii i umiejętność jej przekazywania. Organizacja różnorodnych warsztatów, spotkań i rekolekcji dla różnych grup wiekowych to stale rozwijana forma działalności Fundacji. Działalnośćtegotypuwroku2013pozwoliładotrzećzprzesłaniemFundacjidokilkutysięcyosób. Warsztaty Muzyki Niezwykłej Ponad150osóbzróżnychstronPolskiiwróżnymwiekuwzięłoudziałwWarsztatachMuzykiNiezwykłej,które wdniach2 8września2013zorganizowaliśmywkrakowskimklasztorzeoo.Dominikanów. Wydarzenie nawiązywało do tradycji pionierskich wpolskim Kościele warsztatów liturgiczno muzycznych, organizowanychod2004rokuprzystolarskiej. Warsztaty były podzielone na dwa bloki. Od poniedziałku do środy uczestnicy pracowali wgrupach tematycznych ( Moje pierwsze warsztaty, chorał gregoriański iśpiew tradycyjny, prowadzenie zespołów wokalnych, sekcja głosów żeńskich imęskich), aod czwartku do niedzieli podzieleni na głosy iinstrumentalistów.niektórzybraliudziałtylkowjednymbloku,alewiększośćzapisanychspędziłanazajęciach całytydzień. Ćwiczenia prowadzili wybitni praktycy muzyki liturgicznej: Paweł Bębenek, Marcin Bornus Szczyciński, Rafał Maciejewski, Magdalena Głogowska, Ewa Sykulska, o. Tomasz Rojek OP imarcin Wasilewski Kruk. Grupę instrumentalistów prowadził o. Dawid Kusz, kompozytor muzyki liturgicznej, którego utwory znajdują się na płytach wydanych przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny (m.in. Pieśń onadziei, Witaj, Maryjo ). Serię wykładównatematduchowościkantorawygłosiło.tomaszgrabowski. Grupachorałowa\Vigilantes W 2013 roku kontynuowana była praca Grupy chorałowej zespołu śpiewaków, którzy stale współpracują zfundacją. Wszczególności w zakresie przygotowania wigilii gregoriańskich nabożeństwpoprzedzających uroczystości roku liturgicznego. Wramach spotkań grupy,uczestnicy przygotowali śpiewniki (według oryginalnych zapisów z ksiąg dominikańskich) oraz uczyli się śpiewów poszczególnych nabożeństw. Zajęcia gromadziły uczestników na cotygodniowych spotkaniach, w efekcie których w 2013 r. przygotowano cztery Wigilie*douroczystości:Epifanii,Zwiastowania,ŚwiętejTrójcyorazI.NiedzieliAdwentu.Grupęprowadzilio TomaszRojekibr.WojciechSznykOP. Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

7 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Katechumenat W ramach katechumenatu Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w 2013 roku przygotowywała dwie grupy dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W trwających przez rok akademicki przygotowaniach brało udział 6 osób zamierzających przyjąć chrzest, bierzmowanie i eucharystię oraz32dosamegobierzmowania.kursrozpoczynasięwpaździerniku,akończywczerwcu.zajęciawramach kursu obejmują cotygodniowe spotkania, rozmowy indywidualne, dwa weekendowe wyjazdyrekolekcyjne i celebracje liturgiczne. W ramach przygotowania kandydaci poznają najistotniejsze elementy doktryny i moralności chrześcijańskiej. Uczą się modlitwy zarówno prywatnej jak i wspólnotowej zeszczególnym podkreśleniem form wynikających z tradycji. Katechezy są prowadzone przede wszystkim w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego i Pismo Święte, do którego lekturyuczestnicy kursu są zachęcani (w trakcie zajęćwspólnieczytająewangelięwedługśw.marka).zewzględunawiekidoświadczenieosóbpodejmujących przygotowanie,zajęciasąprowadzonewformiewarsztatówidyskusji,którapozwalanadojrzałezmierzeniesię z pytaniami i problemami dotyczącymi wiary. Uczymy w ten sposób samodzielności w osobistymżyciu religijnym.wroku2013współpracowaliznamibraciadiakoni:marekdomeradzkiopipiotrgeislerop. Liturgia(interdyscyplinarna( cykl%spotkań%w%stolarni& WramachwspółpracyzkwartalnikiemPressje,przygotowaliśmycyklseminariówoliturgii.Wcomiesięcznych spotkaniach odbywających się w kawiarni Stolarnia, próbujemy spojrzeć na fenomen katolickiej liturgii znajrozmaitszych perspektyw: teologicznej, metafizycznej, religioznawczej, semiotycznej, psychoanalitycznej, teatrologicznej, politycznej iestetycznej. Zajmujemy się ofiarą, rytuałem, transsubstancjacją, reformami liturgicznymi isztuką sakralną. Podstawą dyskusji są teksty opublikowane w32 33 tece Pressji Boże Ciało z2013roku.wspotkaniachuczestniczyod20do30osób. Mysterium*Fascinans Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny(współorganizowała(odbywające(się(wdniach'13*15#września#2013 wkrakowie Vrekolekcje( liturgiczne( MysteriumFascinans.( Od( sześciu lat$ spotykamy$ ze$ sobą$ osoby$ zainteresowane+ liturgią+ katolickąi znawcówteologii' liturgii.' Plan' rekolekcji' wypełniają+ wykłady,+ seminaria+ iwspólnacelebracja.wrekolekcjachwzięłoudziałponad150uczestników,-którzy-mogli-korzystać-z-kompetencjiwykładowców$z$polski$i$zagranicy.$ Szkoła'Kantorów Prowadziliśmy kurs% śpiewu% i% wiedzyo muzyce pod nazwą& Szkoła' Kantorów. W ciągu roku akademickiego dotarliśmy+z+ofertą+do+blisko+60+osób.+uczniowie+szkoły+kantorów+w+trakcie+pełnego+kursu+biorą+udział+w120$ godzinzajęćpoświęconych+ teorii+ muzyki,+ emisji+ głosu,+ kształceniu+ słuchu+ i+ śpiewowi+ wzespole.( Zajęcia( prowadząprofesjonaliści. wykładowcyakademii'muzycznych,kierownicy*chórów,*dyplomowani*muzycy,*m.in.:* Marcin' Kruk*Wasilewski,* Dawid* KuszOP,$ Rafał# Maciejewski, Sławomir) Witkowski, Tomasz Rojek OP, Marcin Bornus*Szczyciński,*Anna*Broda,*Robert*Pożarski. Digitalizacjaksiągliturgicznych wtrakcie W roku 2013 kończyliśmy pierwszy etap rozpoczętej w roku 2011 we współpracy z Biblioteką Kolegium Filozoficzno*Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie digitalizacja dominikańskich ksiąg liturgicznych. Wolontariusze kończyli skanować, przygotowywać i umieszczać w internetowej bibliotece cyfrowej ostatnie księgiliturgicznezakonukaznodziejskiegowytypowanewpierwszejsporządzonejprzezfundacjęliścieksiąg. Listazdigitalizowanychwtensposóbksiągliczyponad60pozycji. Warsztatymuzycznedlanajmłodszych W styczniu 2013 roku zorganizowaliśmy wydarzenie o nazwie Ania, Broda, i, Tajemnice, Świątecznych, Piosenek,czyli, mini, koncert, i, warsztacik, dla, najmłodszych, słuchaczy., Było to spotkanie z wokalistkąludową i instrumentalistkąanną Brodą, poświęcone tradycyjnym kolędom i kołysankom, przeznaczone dla rodzin z dziećmi.worganizacjitegowydarzeniawspółpracowaliśmyzbazylikąmariacką,któraużyczyłanamswojejsali katechetycznej. Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

8 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Spotkaniepromująceksiążkęprof.MarianaGrabowskiegoEwangeliarz&Osobisty. W czerwcu odbyło sięspotkaniedlaczego,pismo,święte,nic,nie,mówi?,zprof.marianemgrabowskim,promujące jegonajnowsząksiążkę Ewangeliarz,osobistyprowadzone przezo.tomaszagrabowskiegoop*synpana profesora. Podczasspotkania,rozmówcy*ojciecisyn*zastanawialisięnadmetodączytaniaSłówPana. Podstawowepytanie,któresobiepostawilibrzmiało:jakczytać,bySłowozaczęłomówićzmocąiświeżością? 2. DZIAŁALNOŚĆ+W+ZAKRESIE+KULTURELIGIJNEGO Celebracjewigilii Od#2010#roku#Fundacja#Dominikański#Ośrodek#Liturgiczny)organizujecelebracje(wigilii$uroczystości+kościelnych.+ W2013roku%zorganizowaliśmywigilie:Epifanii,Zwiastowania,ŚwiętejTrójcyorazI.NiedzieliAdwentu.Jest%to% sposób& ożywienia& tradycyjnego,& starożytnegosposobu& świętowania& uroczystościzaczynając( już( poprzedniego( dnia.wigiliegromadzą)regularnie)ponad)stuosobowe)grupy)sympatyków)takiejformy&modlitwy. Rok$Wiary W 2013 roku kontynuowaliśmy- organizowanie wydarzeń) inspirowanych) Rokiem) Wiary,) ogłoszonym) przez) papieża&benedykta&xvi.&wydarzenia&odbywały&się&cyklicznie,&były&skierowane*do*osób*dorosłych,*które*szukają* pomocy& w& pogłębieniu& wiedzy& religijnej.& Pierwszorzędnymi& działaniami& Fundacji& w& tym& zakresie& były& Lekcje& religii& dla& dorosłych& i& katechezy& liturgiczne.& Lekcje& to& cykl& kilkudziesięciu& otwartych& wykładów& 45& minutowych$ głoszonych*przez*teologów:*mgr*lic.*janusza*pydę,*dr*pawła*klimczaka,*dr*damiana*mrugalskiego,*dr*grzegorza* Chrzanowskiego,/ mgr./ lic./ Wojciecha/ Surówkę,/ dr/ Grzegorza/ Mazura,/ dr/ Mateusza/ Przanowskiego/ i/ mgr/ lic./ Tomasza' Grabowskiego.' Katechezy' liturgiczne# były# głoszone# przez# mgr# Krzysztofa# Porosło# i# mgr# lic.# Tomasza# Grabowskiego.-ich-celem-było-przygotowanie-wiernych-do-obchodu-nadchodzących-świąt-kościelnych.-Zarówno- Lekcje& religii& dla& dorosłych& jak& i& katechezy& gromadziły& ponad& 100& słuchaczy.& Uzupełniającą# formą# zajęć# były# spotkania) Dominikańskiej) Szkoły) Patrzenia) * cyklu& 10& projekcji& filmów& opatrzonych& komentarzem& Tomasza& Rojka. Katechezy)o)sakramentach)świętych Ks.KrzysztofPorosłoio.TomaszGrabowski,kontynuującseriękatechezliturgicznychodpaździernika2013, prowadzilinowąserięspotkań,tymrazempoświęconychsakramentomświętym.katechezyorganizowanesąwe współpracyześrodowiskiemrekolekcjimysterium,fascinans.kolejnekonferencjeodbywająsięrazwmiesiącu (doczerwca2014włącznie)wauliśw.tomaszakolegiumklasztoruoo.dominikanówigromadząkażdorazowo od80do140uczestników. Msza%św.%Na%Gródku W celu integracji środowiska osób związanych z Fundacją we wrześniu 2011 roku rozpoczęliśmy regularną celebrację)cotygodniowych)mszyświętych)w)klasztorze)sióstr)dominikanek)na)gródku)w)krakowie.)przez%cały% rok$ 2013 z wyjątkiem miesięcy letnich msze odbywały się co tydzień. Jest% to% okazja% do% praktycznego% zastosowania)wyników)badań)i)refleksji)nad)liturgią)oraz)włączenie)do)prac)fundacjiosóbzwiązanychzeszkołą Kantorów) i) warsztatami) liturgicznymi, grupą chorałową i katechumenatem. Podczas mszy byłysprawowane) obrzędy(chrześcijańskiego(wtajemniczenia(dla(osób(przygotowujących(się(do(przyjęcia(chrztu,(a(także(udzielenie$ sakramentu*bierzmowania. 3. DZIAŁALNOŚĆ+REDAKCYJNA+W+RAMACH+WITRYNY+LITURGIA.PL Serwis liturgia.pl jest jednym z narzędzi, które służą pogłębianiu i umacnianiu chrześcijańskiej i katolickiej tożsamości internautów. Aktualnie jest to jeden z największych portali internetowych poświęconych liturgii wpolskiminternecie. GoogleAnaliticspokazująnastępującestatystyki: Wejścia: Nowiodwiedzający: Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

9 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Śr.czasspędzonynastronie:02:24 Odsłony: Zmiany:spadłaliczbaodsłon,natomiastmamywięcejwejść,większąliczbęunikalnychużytkownikówidłuższy średniczasspędzonynastronie. Interpretacja: ludzie odwiedzali stronę bardziej punktowo, wchodząc na konkretny artykuł, a rzadziej przechodzili na kolejne strony. To zapewne wpływ większego udziału promocji na FB. Potwierdza to fakt, że spadekdotyczygłównieogólnychstrondziałów(samaliturgia.pl,blogi,repertuary),natomiastwzrostbardziej szczegółowych (zwłaszcza blogów blog M. Zachary zanotował wzrost o 130%, a Tomasza Grabowskiego ponad180%). Najczęściejodwiedzanestrony: Serwisy: Triduum 13259odsłon(najlepszyWielkiPiątek ponad5tys.) Rokwiary 21827odsłon Jarosław 7078odsłon Obecnie'na'łamach'serwisu'mamy$pięć$podstawowych$działów: Teologia: W2013rokudziałten$zawierał$m.in: - komentarzedoliturgiiwielkiejnowcywpostaciaudio,wideokomentarzy(m.in.oo.tomaszagrabowskiego OP,KrzysztofaPorosło,TomaszaRojkaOP); - towarzyszyliśmy,podobniejakwroku2012,wydarzeniomrokuwiarynaświecie:wzmocniliśmy multimedialnewydarzenia;skończyliśmycyklspotkańirelacjiwideo Lekcjereligiidladorosłych (10*minutowewykładywideoifragmentyaudio;dominikaniekomentująkolejneodsłonyCredo); - katechezytomaszagrabowskiegoopikl.krzysztofaporosłoprzedwiększymiświętami(wideo); - relacjeaudiozwykładów 7tajemnic TomaszaGrabowskiegoOP,ks.KrzysztofaPorosło; - działtenoferowałtekstyczytańmszalnych,atakżenoweartykułydotycząceobchodzonychświąti uroczystości; - wramachdebatteologiczno*liturgicznychwspieraliśmyartykułamiserwisy:mysteriumfascinans,festiwal PieśńNaszychKorzeni,WarsztatówMuzykiNiezwykłej(reportażMatyldyHorodyskiej,Małgorzaty GadomskiejFDOL); - publikowaliśmyrecenzjeksiążekteologicznychiliturgicznych; - serwisnaczastriduumpaschalnego(statystykapowyżej); - relacjonowaliśmyczwartkowekatechezyowierzeorganizowaneprzezsalęnagórze; - odwrześnia/października2013prowadziliśmyserwistaktykąruchówpozornych,niebyłospecjalnych serwisównaadwentczybożenarodzenie Praktyka: Wramachdziału: - wprowadziliśmypublikację(przynoszącązysk)biuletynówinternetowychnawiększeuroczystości; - publikowanebyły,podobniejakwpoprzednichlatach,propozycjedoborupieśninaposzczególneniedzielei uroczystości roku liturgicznego; powstał stały zespół rekomendujących, który też zakończył wraz zwakacjamiswądziałalność; - udostępnianebyłymateriałyszkoleniowe,potrzebnedoprzeprowadzeniawiększychświątkościelnych - modlitwawiernych(cieszyłasiędużąpoczytnością); - stronaaktualizowałakalendarzwarsztatówiważniejszychwydarzeń,odbywającychsięwcałejpolsce; - Liturgia.plbyłanamiejscupierwszymwrankingunajpopularniejszychpodcastówkatolickich. Publikowaneprzeznasserwisyspecjalnena2013rok: - Triduum - ROKWIARY osobnybanner,osobnaakcjawewnątrzliturgia.pl - Festiwal PieśńNaszychKorzeni,Jarosław MysteriumFascinans - WarsztatyMuzykiNiezwykłej(relacjafilmowa) Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

10 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Blogi: - Liturgia.pltotakżeplatformablogowa,którąw2012rokutworzyłoblisko24zaproszonychautorów,m.in.: Paweł Beyga, Krzysztof Jankowiak, Małgorzata Janiec, Łukasz Wolański, Tomasz Grabowski OP, Bartosz Izbicki. - platforma stanowi przestrzeń wyrażania i wymiany myśli ogniskujących się wokół szeroko rozumianej kulturychrześcijańskiejikształtującejjąliturgii. Aktualności: Opublikowaliśmy160liturgiczno*eklezjalnenewsyzeświataiPolski. Promocje: - wzmocniliśmynasząobecnośćwmediachspołecznościowych:facebookitwitter - promowaliśmywydarzenialiturgiczne - MisteriumFascinans Jarosław WarsztatyMuzykiNiezwykłej - akcjawspomóż(wpływynarzeczserwisu) 4. DZIAŁALNOŚĆ+SKLEPU+INTERNETOWEGO)FUNDACJI Sklep&Fundacji&działa&zarówno&jako&księgarnia&internetowa,&jak&i&dystrybutor&produktów&Fundacji. Wubiegłymrokuwsklepie: - było%zarejestrowanych%3582%klientów,%w%tym%680%nowych,%% - złożono&1856zamówień, - najlepszymi,miesiącami,sprzedażowymi,były,marzec'i'grudzień - pojawiło(się(166(nowości((m.in.(zclassical'music'distribution,'wydawnictwami:wdrodze,znak,wam) - współpracowano+ z39 hurtowniami+ i+ księgarniami+ (+ m.in+ Gloria+ 24,+ Księgarnia+ Mateusza+ (KMT),+ Paganini,+ Wydawnictwo+Serafin,+Księgarnie+WAM+wcałejPolsce,CentrumDuszpasterstwaArchidiecezjiWarszawskiej, Hurtownia*Misericordia). Najlepiej(sprzedające(się(produkty(to: 1. Śpiewnik(Niepojęta(Trójco(t.(II( 754$szt. 2. Krzyżyk'dominikański' 320$szt. 3. Miesięcznik* *W*drodze *nr*8/2013* 286$szt. Wczerwcu'2013'r.'engine'sklepu'został'zmieniony'z'systemu'Shoper.pl'na'WellCommerce'multi*store.'Otwarto' drugi& sklep& internetowy& przypisany& do& portalu& internetowego& dominikanie.pl.& Oferta& sklepu& składa& się& z& produktów*związanych*z*zakonem*kaznodziejskim. Wciągu&roku&sklep&był&brał%udział%w%targach%sakralnych%w%Kielcach%(SarcoExpo%2013wczerwcu)orazPoznaniu (Sakralia(2013 w listopadzie). Raz w miesiącu organizowano promocje książki pod Bazyliką OO. Dominikanów wkrakowie.przeprowadzonopromocjęksiążekomuzyceiliturgiipodczaswarsztatówmuzykiniezwykłejoraz rekolekcji)misterium)fascinans. Pracownicy* działu* sprzedaży* przeszli* następujące* szkolenia: Techniki( sprzedażowe( w ramach szkoleń PARP,% obsługa(sklepu(internetowego(wellcommerce,(szkolenie(on*line$ Wzorowy$sklep. VII.ZATRUDNIENIE: Wroku2013Fundacjapozostawaławstosunkupracyzosobamizatrudnionyminanastępującychstanowiskach: 1.Menadżerds.Produkcji całyetat, 2.Webmaster ½etatu, 3.Specjalistyds.PR ½etatu, 4.Redaktorgłównyserwisuliturgia.pl pełnyetat 5.Redaktorserwisuliturgia.pl*¾etatu. 6.Dyrektordziałuwytwarzaniatreści*całyetat( * ) 7.Specjalistads.sprzedaży*½etatu( * ) Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

11 Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2013, Dwie osoby pozostające z Fundacją w stosunku pracy w roku 2013 przebywały na urlopie wychowawczym (dyrektor finansowo*administracyjna: * ; specjalista ds. sprzedaży: * ). Przeciętnezatrudnienienaumowęopracęwprzeliczeniunaetatywroku2013wyniosło5,25etatu. Dodatkowo w 2013 roku w ramach umów cywilno*prawnych (umowa zlecenie) Fundacja systematycznie zlecaławykonywaniepracnastanowiskach: 1.Dyrektorfinansowo*administracyjny umowazlecenie(zastępstwo), 2.Redaktorserwisuliturgia.pl umowazlecenie, 3.Specjalistads.Sprzedaży umowazlecenie. Z ramienia Polskiej Prowincji Dominikanów do pracy w Fundacji, bez wynagrodzenia w formie finansowej, oddelegowanizostali: 1.TomaszGrabowskiOPnastanowiskuPrezesaFundacji 3.TomaszRojekOPnastanowiskuKoordynatoraProjektów( * ). Wostatnimrokuok15osóbwspółpracowałozFundacjąnazasadach VIII.POZOSTAŁEINFORMACJEOFUNDACJI 1. Na# dzień# środki' pieniężne' zgromadzone' na' wszystkich' rachunkach' bankowych' wynoszą:( 105$ 143,64zł.wtymnarachunkachwVolkswagenBankDirect:21#041,36zł.wCitibankHandlowy:83#174,05 zł.dotpay'(środki'pieniężne'w'drodze):'807,15zł.$paypal:$212,08&zł. 2. W2013roku%Fundacja%nie%nabyła%żadnych%akcji%ani%obligacji. 3. W2013roku%Fundacja%nie%nabyła%nieruchomości. 4. W2013roku%Fundacja%nie%udzielała%żadnych%pożyczek. 5. WokresiesprawozdawczymwFundacjinieprzeprowadzonokontroli. Opracowano:*Zarząd*Fundacji*Dominikański*Ośrodek*Liturgiczny Prezes&&Fundacji& Tomasz'Grabowski'OP Zatwierdzono:-Rada-Fundacji-Dominikański-Ośrodek-Liturgiczny PAWEŁKOZACKI, (własnoręczny,podpis), ADAMSTANISŁAWSULIKOWSKI, (własnoręczny,podpis) MICHAŁMITKA, (własnoręczny,podpis) Fundacja(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny ul.$dominikańska$3/11,$31*043$kraków NIP:PL ,REGON ,KRS S trona

12 FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY Kraków, ul. Dominikańska 3/11 NIP : Sprawozdanie finansowe za rok Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok Bilans na dzień r. 3. Rachunek zysków i strat za okres r 4. Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok

13 Wstęp do Sprawozdania Finansowego za rok Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr. FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY ul. Dominikańska 3/11, Kraków Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, Rejestr Stowarzyszeń nr KRS Przedmiot działalności Fundacji w roku 2013: Wspieranie działalności Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów) w zakresie kultu religijnego, a także samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez rozwój i promocję muzyki liturgicznej oraz teologii, historii i duchowości liturgii, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2. Czas trwania jednostki: Nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem: 01 styczeń grudzień Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej. 2

14 Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok Nazwa jednostki : FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY Część I. Objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień r. 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. wartość nabycia całkowite umorzenie umorzenie w roku 2013 wprowadzone w roku 2013 wartość netto Środki trwałe , , , , ,06 WNIP 3 626, , ,80 0,00 0,11 Posiadane środki trwałe obejmują urządzenia techniczne oraz meble biurowe. 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. - nie występują w roku Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu. - nie występują w roku Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli. - nie występują w roku Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji. - nie dotyczy. 6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym. - Kapitał zapasowy na koniec roku ,36 zł. Zwiększenie nastąpiło po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2012 rok - przeksięgowano dodatni wynik finansowy za 2012 rok. 7. Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. - Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2013 prowadziła działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Rok obrotowy 2013 Fundacja zamknęła zyskiem bilansowym w wysokości ,13 zł, który zwiększy kapitał zapasowy. Zysk zostanie w całości wykorzystany na cele statutowe. 3

15 8. Dane o wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania i stanu na koniec roku obrotowego. Grupa należności Stan na Zmiany Stan na Należności z tyt. dostaw i usług , , ,31 Należności z tyt.pod., dotacji, ceł, 1 686,54 290, ,88 ubezp.społ.i innych św. Inne należności 1 453,93 181, ,34 9. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu i pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty: do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat nie występują powyżej 3 lat do 5 lat - nie występują powyżej 5 lat - nie występują Zobowiązania 1. Wobec jednostek powiązanych: a) z tyt. dostaw i usług początek roku Okres wymagalności: Do 1 roku: od 1 do 3 lat: RAZEM koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku b) inne Wobec pozostałych jednostek: a) kredyty i pożyczki , ,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart. c) inne zobow. finansowe d) z tytułu dostaw i usług e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiąz. wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. i in.św. h) z tytułu wynagrodzeń , , , ,60 596, , , , , , , ,43 72, ,00 0 i) inne 976,63 293, ,63 293,29 4

16 10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. - czynne rozliczenia międzyokresowe 238,55 zł abonament za sklep internetowy, domeny i tokeny bankowe rozliczane w czasie; - rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 663,20 zł przychody przypadające na kolejne lata obrachunkowe. Rozliczana w czasie otrzymana darowizna środków trwałych. 11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. - nie występują w roku Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. - nie występują w roku Część II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat sporządzonego za okres r. 1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. W roku 2013 Fundacja prowadziła działalność statutową oraz działalność gospodarczą na terenie kraju. Działalność gospodarcza 1. Sprzedaż towarów i materiałów 2. Sprzedaż usług Działalność statutowa nieodpłatna 1. Darowizny od osób prywatnych 2. Darowizny od firm 2. Dotacje Działalność statutowa odpłatna 1. Sprzedaż usług Pozostałe przychody operacyjne 1. Zaokrąglenia deklaracji VAT-7 2. Odchylenia faktur 3. Pozostałe przychody Przychody finansowe 1.Odsetki na rachunkach bankowych ,79 zł ,32 zł ,47 zł ,00 zł ,82 zł ,18 zł 5 000,00 zł ,72 zł ,72 zł 98,16 zł 2,53 zł 6,76 zł 88,87 zł 379,00 zł 379,00 zł 2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. - nie występują w roku

17 3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. - nie występują w roku Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. - nie dotyczy, nie występuje. 5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto. WYNIK PODATKOWY: Przychody bilansowe ,67zł - dotacje 5000,00zł przychód podatkowy ,67zł Koszty bilansowe ,54zł - koszty reprezentacji 725,54zł - koszty odsetek budżetowych 111,13zł - niezapłacone faktury 4031,34zł - wykorzystane dotacje 5000,00zł koszt podatkowy ,53zł 6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby. - W roku 2013 nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły 0,00 zł. 7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. - W roku 2013 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły 5 388,62 zł 8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. - nie występują. Część III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych. - nie ma obowiązku sporządzania za rok Część IV. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych. 1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu. - Przeciętne zatrudnienie w roku 2013 wyniosło 4 osoby 6

18 2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących z tytułu pełnienia swoich funkcji. Wynagrodzenia takie nie były wypłacane w roku Informacje o pożyczkach lub świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. - nie występowały. Część V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: - nie wystąpiły. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu bilansowym. - nie wystąpiły. 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości. W roku obrotowym 2013 w jednostce nie dokonywano zmian metod księgowości i wyceny oraz zmian sposobu sporządzania Sprawozdania Finansowego. Kraków, dnia 24 kwietnia 2014 OPRACOWANO: Zarząd Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny Prezes Fundacji: Tomasz Grabowski OP Główny Księgowy: Grzegorz Hudyka.. ZATWIERDZONO: Rada Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny Michał Mitka OP Paweł Kozacki OP Adam Sulikowski OP... 7

19 Zarząd Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny Tomasz Grabowski OP Joanna Maryon-Golonka Mateusz Solarz Michał Wsiołkowski.... 8

20 Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny ul. Dominikańska 3/ Kraków NIP: Biuro rachunkowe BIURO RACHUNKOWE KANDER GRZEGORZ HUDYKA NIP: Bilans za okres Numer Opis Aktywa , ,56 A +Aktywa trwałe , ,85 A.I +Wartości niematerialne i prawne 1 015,91 0,11 A.I.1 +Koszty zakończonych prac rozwojowych A.I.2 +Wartość firmy A.I.3 +Inne wartości niematerialne i prawne 1 015,91 0,11 A.I.4 +Zaliczki na wartości niematerialne i prawne A.II +Rzeczowe aktywa trwałe 9 077, ,74 A.II.1 +Środki trwałe 2 661, ,06 A.II.1.a +grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) A.II.1.b +budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej A.II.1.c +urządzenia techniczne i maszyny 4 310,86 A.II.1.d +środki transportu A.II.1.e +inne środki trwałe 2 661, ,20 A.II.2 +Środki trwałe w budowie 6 416, ,68 A.II.3 +Zaliczki na środki trwałe w budowie A.III +NaleŜności długoterminowe A.III.1 +Od jednostek powiązanych A.III.2 +Od pozostałych jednostek A.IV +Inwestycje długoterminowe A.IV.1 +Nieruchomości A.IV.2 +Wartości niematerialne i prawne A.IV.3 +Długoterminowe aktywa finansowe A.IV.3.a +w jednostach powiązanych A.IV.3.a.i +udziały lub akcje A.IV.3.a.ii +inne papiery wartościowe A.IV.3.a.iii +udzielone poŝyczki A.IV.3.a.iv +inne długoterminowe aktywa finansowe A.IV.3.b +w pozostałych jednostkach A.IV.3.b.i +udziały lub akcje A.IV.3.b.ii +inne papiery wartościowe A.IV.3.b.iii +udzielone poŝyczki A.IV.3.b.iv +inne długoterminowe aktywa finansowe A.IV.4 +Inne inwestycje długoterminowe A.V +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe A.V.1 +Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego A.V.2 +Inne rozliczenia międzyokresowe B +Aktywa obrotowe , ,71 B.I +Zapasy , ,25 B.I.1 +Materiały B.I.2 +Półprodukty i produkty w toku ,78 B.I.3 +Produkty gotowe B.I.4 +Towary , ,47 B.I.5 +Zaliczki na dostawy B.II +NaleŜności krótkoterminowe , ,31 B.II.1 +NaleleŜności od jednostek powiązanych B.II.1.a +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: B.II.1.a.i +do 12 miesięcy B.II.1.a.ii +powyŝej 12 miesięcy B.II.1.b +inne B.II.2 +NaleŜności od pozostałych jednostek , ,31 B.II.2.a +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,09 B.II.2.a.i +do 12 miesięcy , ,09 B.II.2.a.ii +powyŝej 12 miesięcy B.II.2.b +z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 1 686, ,88 B.II.2.c +inne 1 453, ,34

A Aktywa trwałe ,27

A Aktywa trwałe ,27 Nazwa Jednostki: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Ulica: Kopernika 36 Kraków KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 31.03.2015 r. 1 2 4 A Aktywa trwałe 321 931 082,27 A.I. Wartości niematerialne i prawne 181 194,31 A.I.1

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r. ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r. Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r. Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień 31.12.2014r. 1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Korfantów. AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010 r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA Warszawa 2011 r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Warszawa dnia 31 marca 2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2008 I Urząd Skarbowy AKTYWA 31.12.2007 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 1 751,00 8 901,04 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. 1 Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama Pruszcz-Gdański Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Warszawa, 29 marzec 2013 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo