SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OKRĘGOWEJ ZPOIA RP ZA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OKRĘGOWEJ ZPOIA RP ZA ROK 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OKRĘGOWEJ ZPOIA RP ZA ROK W roku 2010 r. Rada pracowała w składzie: Od 1 stycznia do 19 marca do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w składzie: Przewodniczący Rady - Jan Łukaszewski Zastępca Przewodniczącego - Jerzy Nowak Zastępca Przewodniczącego - Marek Perepeczo Sekretarz - Ewa Kołłątaj Skarbnik - Jan Pruchniewicz Członek - Jarosław Bondar Członek - Miłosz Raczyński Członek - Ewa Rzymska-Satkiewicz Członek - Tomasz Samborski. Od 20 marca po Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w składzie: Przewodniczący Rady - Jan Łukaszewski Zastępca Przewodniczącego - Tomasz Brejdak Zastępca Przewodniczącego - Marek Perepeczo Sekretarz - Aleksandra Hamberg-Federowicz Skarbnik - Jan Pruchniewicz Zastępca Sekretarza - Piotr Błażejewski Członek - Krzysztof Kordal Członek - Jerzy Nowak Członek - Ewa Rzymska-Satkiewicz. Podział obowiązków pomiędzy członków Rady: Przewodniczący Rady Jan Łukaszewski 1. Przewodniczący reprezentuje radę i kieruje jej pracami, a w szczególności: a. udziela informacji w sprawie zasad wykonywania zawodu architekta, b. opracowuje projekt podziału czynności członków rady, c. proponuje porządek dzienny obrad prezydium oraz rady, d. zwołuje posiedzenia rady i jej prezydium, e. kieruje do członków rady sprawy do załatwienia, f. podpisuje korespondencję urzędową, g. przyjmuje i zwalnia pracowników biura Izby i jest ich przełożonym. 2. współdziała z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, 3. współdziała w opiniowaniu wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego architektów i urbanistów oraz wnioskuje w tych sprawach, 4. dba o interesy członków IA - projektantów architektury w zakresie nieograniczonym w zakresie ich uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, poprzez monitoring i przegląd decyzji o pozwoleniach na budowę w tym zakresie wydawanych przez organy administracji budowlanej na terenie naszego województwa.

2 5. współdziała ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, które mają zbieżne cele z Izbą Architektów, w szczególności podejmując wspólne działania na rzecz kształcenia członków IA i podnoszenia ich kwalifikacji, Zastępca Przewodniczącego Tomasz Brejdak 1. Zastępca przewodniczącego jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie takiego zastępstwa wypełnia wszystkie jego czynności, 2. monitoruje przetargi i konkursy na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z KEZA, 3. opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego, 4. organizuje i prowadzi sprawy instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych. Zastępca Przewodniczącego Marek Perepeczo 1. kieruje pracami delegatury w Koszalinie, 2. jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie takiego zastępstwa wypełnia wszystkie jego czynności, 3. współdziała z Izbą Urbanistów i Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie realizacji działań, których zakres jest wspólny dla tych izb, 4. monitoruje przetargi i konkursy na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z KEZA, 5. prowadzi sprawy Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, 6. prowadzi i aktualizuje na bieżąco strony www ZPOIA. Sekretarz Rady Aleksandra Hamberg-Federowicz 1. Sekretarz rady odpowiada za wykonanie uchwał rady i jej prezydium 2. do jej obowiązków należy nadto: a. redagowanie protokołów posiedzeń rady, b. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rejestrów i list izby architektów, c. załatwianie bieżącej korespondencji, d. nadzorowanie sprawozdawczości rady, e. przeprowadzenie analizy składu osobowego izby, f. redagowanie komunikatów i obwieszczeń rady, g. sprawowanie nadzoru nad pracą biura i rady i zgłaszanie w tej mierze przewodniczącemu odpowiednich wniosków personalnych, h. załatwianie skarg i wniosków oraz innych spraw zleconych przez przewodniczącego, i. organizowanie współpracy z innymi samorządami i organizacjami społecznymi, 3. monitorowanie przetargów i konkursów na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z KEZA. Zastępca Sekretarza Piotr Błażejewski Zastępca sekretarza rady jest jego stałym zastępcą i w razie takiego zastępstwa wypełnia wszystkie jego czynności. Skarbnik Jan Pruchniewicz 1. zarządza majątkiem i działalnością finansową ZPOIA,

3 2. odpowiada za gospodarkę finansowo-budżetową rady, a w szczególności: a. przygotowuje projekt preliminarza budżetowego, b. opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na posiedzeniach rady, c. nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową izby, d. wykonuje wszelkie czynności związane z normalnym zarządem majątkiem izby, e. kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie, f. kontroluje działalność gospodarczą, inwestycyjną i remontową izby, g. sprawuje nadzór nad bieżącym regulowaniem składek członkowskich. 3. Skarbnik w swej pracy nadzoruje głównego księgowego i może korzystać w tym względzie z opinii biegłych. Krzysztof Kordal 1) koordynuje sprawy wydawania informatora ZPOIA, 2) monitoruje bieżącą aktualizację strony internetowej ZPOIA, 3) współdziała w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów, a) współorganizuje sprawy kształcenia ustawicznego i upowszechniania wiedzy, b) wspiera inicjatywy kulturalne, a także wspiera działania związane z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz dóbr kultury c) wspiera kwestie wydawnictw profesjonalnych, publicystyki i promocji zawodowej, wystawiennictwa, itp. Jerzy Nowak 1) współpracuje w opracowaniu i nadzorze nad przestrzeganiem standardów wykonywania zawodu architekta, 2) współpracuje jako członek KKL w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego, 3) monitoruje przetargi i konkursy na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z KEZA. Ewa Rzymska-Satkiewicz 1. współpracuje w organizacji i prowadzeniu instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych, 2. monitoruje przetargi i konkursy na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym KEZA 2. Prace Rady planowane były na bieżącą kadencję na następujących polach: 1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków ZPOIA, a) udział w opracowaniu i nadzór nad przestrzeganiem standardów wykonywania zawodu architekta, b) dbanie o działanie projektantów w zakresie ich uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przegląd decyzji o pozwoleniach na budowę w tym zakresie, 2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków, a) monitorowanie przetargów i konkursów na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z ZEZA, b) zapobieganie zjawisku dumpingu,

4 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, 4) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, 5) udział w opiniowaniu minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego architektów i urbanistów oraz wnioskowanie w tych sprawach, 6) współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów, a) organizowanie kształcenia ustawicznego i upowszechniania wiedzy, b) wspieranie nauki i inicjatyw kulturalnych, a także wspieranie działań związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz dóbr kultury, c) wspieranie wydawnictw profesjonalnych, publicystyki i promocji zawodowej, wystawiennictwa, itp. d) pomoc w zapewnianiu możliwości odbywania praktyk zawodowych wymaganych dla uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej, 7) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą ZPOIA, 8) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego, 9) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych, 10) prowadzenie list członków samorządów zawodowych, 11) realizacja zadań statutowych a) kierowanie działalnością okręgowej izby, b) organizacja zjazdów okręgowych, c) wykonywanie uchwał okręgowego zjazdu izby, d) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu, e) składanie okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdania ze swojej działalności, f) wykonywanie zadań zleconych przez Krajową Izbę, g) reprezentowanie ZPOIA przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami zawodowymi, h) prowadzenie listy członków okręgowej izby, i) występowanie do okręgowego sądu dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz prowadzenie spraw- z zakresu odpowiedzialności zawodowej, j) prowadzenie rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków okręgowej izby, k) podejmowanie uchwał w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka, 12) współdziałanie z Izbą Urbanistów i Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie realizacji działań, których zakres jest wspólny dla tych izb. 13) współdziałanie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, które mają z nią zbieżne cele, w szczególności podejmując wspólne działania na rzecz kształcenia swoich członków i podnoszenia ich kwalifikacji. 14) Prowadzenie działalności informacyjnej a) Wydawanie informatora ZPOIA b) Aktualizacja strony www ZPOIA Dla realizacji powyższych zadań Rada powołała następujące zespoły (komisje) robocze: Polityka finansowa i gospodarcza: Jan Pruchniewicz, Jan Łukaszewski, Marek Perepeczo Monitoring, przetargi, konkursy, dumping: wszyscy członkowie Rady,

5 Działalność pomocowa: Jerzy Nowak, Ewa Rzymska-Satkiewicz Kształcenie, popularyzacja, informacja: Piotr Błażejewski, Krzysztof Kordal, Marek Perepeczo Legislacja Jerzy Nowak, Standardy wykonywania zawodu i kształcenia architektów Współpraca z Izbą Urbanistów, Izbą Inżynierów, SARP, TUP, itp: wszyscy członkowie Rady. 3. Rada w 2010 roku odbyła 11 spotkań 4. Uszczegółowienie działań Rady ZPOIA: 1. Zostało podjętych 48 uchwał w sprawach członkowskich. Na początku okresu sprawozdawczego było 536 członków Izby, w tym 515 członków czynnych. Uchwałami przyjęto 30 członków - w tym 1 ponownie i 1 wpis tymczasowy, skreślono 4 osoby, zawieszono 14 osób. Podjęto również 1 uchwałę w sprawie umorzenia składek członkowskich. 31 grudnia 2010 r. ZPOIA zrzeszała 562 członków, w tym 528 członków czynnych, w tym 1 osoba wpisana na listę tymczasowo do Członkowie naszej Izby obsługiwani są przez Biuro ZPOIA w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie. W szczecińskiej siedzibie ZPOIA odbywają się wszystkie posiedzenia Rady Izby oraz pozostałych jej organów, zarządzanie działalnością finansową (księgowością) i majątkiem Izby a także pozostała praca biurowa i administracyjna Izby. Biuro ZPOIA prowadzone jest w Szczecinie oraz w formie delegatury w Koszalinie. W Biurze ZPOIA i Delegaturze zatrudnione są na stałe 2 osoby: Wiesława Pawlaczyk, Magdalena Taraszczuk-Perepeczo Delegatura w Koszalinie, oraz na umowę-zlecenie Artur Lenkiewicz (od sierpnia 2010) - asystent Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i obsługa biura Sądu Dyscyplinarnego. 3. Z biurem ZPOIA współpracuje na stałe kancelaria prawna Wybranowski Nowicki Łuczak prowadząca obsługę prawną biura i organów ZPOIA oraz dyżury prawne dla członków ZPOIA. 4. Obsługa księgowa prowadzona była przez Biuro Rachunkowe Profit Heleny Leonarskiej. 5. Przewodniczący ZPOIA brał udział w organizowanych konwentach przewodniczących rad okręgowych i posiedzeniach KRIA. 6. Monitorowano przetargi i konkursy, udzielono pomocy organizatorom przetargów i konkursów, kierowano pisemne uwagi w sprawach konkursów i przetargów zorganizowanych z naruszeniem prawa również do Departamentu Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych. 7. Podstawowym polem współpracy ZPOIA z jednostkami samorządu terytorialnego województwa jest czynny udział członków ZPOIA rekomendowanych przez Radę w pracach Miejskich i Gminnych Komisji Urbanistyczno Architektonicznych. 8. Rada na bieżąco nadzorowała postępy w sprawach prowadzonych przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 9. Kontynuowana jest obsługa prawna członków ZPOIA dwa razy w miesiącu odbywają się dyżury prawnika. Do dyspozycji członków pozostaje w biurze Izby baza przepisów prawnych LEX.

6 10. Kontynuowane są pracę nad stworzeniem funduszu pomocowego dla członków. Wydano dwa informatory dla członków Izby. Wydawanie informatora koordynuje kol. Krzysztof Kordal. Poza tym informacja ZPOIA prowadzona jest w formie na bieżąco aktualizowanej strony www. Następnym sposobem docierania do członków jest rozsyłanie informacji pocztą do wszystkich członków udostępniających swoje adresy w bazie ZPOIA. 11. Na bieżąco aktualizowana jest na stronie internetowej lista członków ZPOIA. 12. Rada podjęła decyzję o wszczęciu prac nad wydaniem pierwszego Katalogu Architektów Zachodniopomorskich, pracami nad stworzeniem tego katalogu kieruje kol. Piotr Błażejewski. 13. W sprawie zakupu lokalu: systematycznie wydzielane i gromadzone są fundusze na zakup lokalu - przeniesiono je na lokatę bankową. 14. Uporządkowana została sprawa zwrotu kosztów przejazdu członków organów Izby na posiedzenia organów. 15. Kontynuowana jest współpraca ZPOIA z Krajową Izbą w sprawach dotyczących inicjatyw legislacyjnych i środowiskowych np. w związku z trwającymi pracami nad nowym programem edukacji architektonicznej przekazano dane dotyczące regionu, konsultowano zmiany aktów prawnych czy wystąpień do odpowiednich organów administracyjnych 6. Informacje dodatkowe. 1. W czerwcu 2009 pomiędzy ZPOIA, ZOIU, ZOIIB, SARP/ o Szczecin oraz Północną Izbą Gospodarczą zawarte zostało Porozumienie intencyjne, które miało i ma nadal na celu spowodowanie by strategia i polityka przestrzenna miasta oraz wszystko co jest z tymi pojęciami związane prowadzone było w warunkach jawności i poddawane stałej konsultacji społecznej. Przedmiotem prowadzonych rozmów i negocjacji jest także sprawa właściwego umocowania w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Architekta Miasta. Powołano 4 zespoły robocze, których prace trwały przez cały rok Prace te, na wstępnym etapie uzgodnień zostały już zakończone i podsumowane. Trwają przygotowania do dalszych konsultacji i rozmów w tym zakresie z władzami miasta. O sprawie tej informowaliśmy szczegółowo w jednym z ostatnich wydań naszego biuletynu. Niezależnie od działań prowadzonych w zakresie zawartego porozumienia, przedstawiciele ZPOIA spotykają się na bieżąco z Prezydentem Miasta Szczecin w sprawach dotyczących naszego środowiska. Ostatnie, bardzo ważne spotkanie odbyło się w klubie 13 Muz - 15 lipca 2010, przy udziale architektów i urbanistów szczecińskich, w trakcie którego poruszano sprawy planistyczne miasta oraz kwestię prawidłowego umocowania kompetencyjnego stanowiska architekta miasta. Planowane są dalsze spotkania, także z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewodą Zachodniopomorskim. 2. Prowadzone są ciągłe konsultacje i uzgodnienia z władzami ZOIIB w sprawach przyszłych wspólnych inicjatyw legislacyjnych zmierzających do takich uregulowań prawnych aby; - absolwenci studiów architektonicznych I stopnia (inżynier architekt) mogli wstępować w szeregi Izby Architektów, - członkowie Izby Architektów mogli wykorzystywać w naszej Izbie cały zakres posiadanych uprawnień budowlanych, łącznie z zakresem wykonawczym. Konsultacje i rozmowy w tym zakresie prowadzone były także z przedstawicielami Rady ZOIU. Wspólnie z ZOIIB ustalono, że Przewodniczący Rady ZPOIA zabierze w tej sprawie głos na najbliższym okręgowym zjeździe sprawozdawczym ZOIIB celem poinformowania delegatów tej Izby o prowadzonych rozmowach na szczeblu władz okręgowych i uzyskania poparcia dla tych inicjatyw. 3. Przedstawiciele Rady ZPOIA biorą udział w cyklicznych konferencjach Forum Gryf, w trakcie których - przy udziale władz samorządowych naszego miasta i województwa, poruszane i konsultowane są także sprawy dotyczące naszego środowiska.

7 4. We wrześniu 2010 Przewodniczący brał udział w ogólnopolskiej konferencji technicznej w Wałczu także jako członek jej honorowego komitetu. W obecności Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektora Pracy, Prezesa Izby Inżynierów Budownictwa, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, obecnych na konferencji posłów na Sejm RP oraz władz ZOIIB przedstawił (opisane w pkt. 2) przyszłe zamierzenia legislacyjne IA. 5. W dniach października 2010 ZPOIA była organizatorem Konwentu Przewodniczących IA RP, który odbył się w Kołobrzegu. W konwencie uczestniczyli także członkowie Rady Krajowej IA. Relację z przebiegu tego konwentu zamieściliśmy w ostatnim wydaniu biuletynu Informatora ZPOIA. 6. W styczniu 2011, po raz pierwszy w historii działania ZPOIA zorganizowana została uroczystość przyjęcia w szeregi Izby nowych członków. Uroczystość odbyła się w siedzibie Izby. Nowym członkom, oprócz pism gratulacyjnych wręczone zostały również upominki skalówki z nadrukiem logo IA RP. Całością przygotowań do tej uroczystości i jej poprowadzeniem zajął się kol. Tomasz Brejdak. Ustalono, że tego typu uroczystości organizowane będą cyklicznie. 7. W dniach 3-5 lutego kol. Piotr Błażejewski jako przedstawiciel Rady ZPOIA brał udział w Konferencji Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Ustroniu. 8. Kol. Piotr Błażejewski kieruje pracami zmierzającymi do pierwszego wydania Katalogu Architektów Zachodniopomorskich. Informacje w tej sprawie publikowane będą na stronie internetowej ZPOIA. Z ramienia ZPOIA kol. P. Błażejewski zajmuje się również organizacją szkoleń z zakresu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu architekta. Cykl dalszych szkoleń z zakresu postępowań administracyjnych oraz ochrony ppoż. planuje się rozpocząć w II kwartale br. 9. W czasie trwania konwentów przewodniczących oraz posiedzeń KRIA, Przewodniczący ZPOIA wielokrotnie poruszał sprawę konieczności nawiązywania i kontynuacji dobrej współpracy pomiędzy IA, IU oraz IIB w kwestiach dotyczących wspólnych działań i inicjatyw legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia prawidłowych uregulowań prawnych. Omawiał też kwestię narastających przypadków dokonywania fałszerstw zaświadczeń izbowych oraz dokumentacji projektowych. Przekazał KRIA dokumentację dowodową tych spraw. Wspólnie ustalono, że IA zgłaszała będzie fakt popełniania takich wykroczeń (przestępstw) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Niezależnie od powyższego ZPOIA każdorazowo zgłasza tego typu przypadki do prokuratury. 10. Na ostatnim, budżetowo-programowym zjeździe krajowym Izby Architektów RP w Warszawie część delegatów ZPOIA lobbowała na rzecz niepodwyższania kwoty składek członkowskich oraz niepobierania przez IA opłat za wydawanie zaświadczeń izbowych. (zgłoszono projekty takich uchwał; składka - 85 zł + opłata za wydanie zaświadczenia - 20 zł) Dzięki powyższemu przy poparciu większości delegatów - Zjazd podjął uchwałę o ustaleniu miesięcznej składki stałej na poziomie 70 zł oraz odrzucił propozycję uchwał w sprawie podwyższenia wymiaru składki oraz pobierania dodatkowej opłaty za wydawanie zaświadczeń. 11. Stan finansów ZPOIA szczególnie w kwestii wysokości zgromadzonej kwoty na przyszły zakup lokalu, jest bardzo dobry i wynika z sytuacji, w której jej przewodniczący oraz pozostali funkcyjni członkowie Izby w odróżnieniu od pozostałych izb okręgowych w skali kraju - nie pobierają jakichkolwiek diet czy też wynagrodzeń za pracę na rzecz samorządu. Wyjątkiem od tej przyjętej przez Radę ZPOIA - zasady jest ustawowy obowiązek wynagradzania członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej za wkład pracy w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz zasiadanie w składzie komisji egzaminacyjnej. Zaznaczyć jednak należy, że jest to tylko 1/3 kwoty dopuszczalnej Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych

8 funkcji technicznych w budownictwie i Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień i tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 12. Z uwagi na pogarszający się stan techniczny i wizualny naszej siedziby Przewodniczący Rady podjął - w uzgodnieniu z Radą ZPOIA, rozmowy z SARP o/szczecin właścicielem lokalu - w sprawie przeprowadzenia koniecznych prac remontowych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie całości wnętrza, wymiana wykładziny podłogowej itp.) O sprawie tej Delegaci na zjazd okręgowy zostaną poinformowani w trakcie trwania obrad zjazdowych. 13. Za włożony wysiłek i pracę na rzecz samorządu zawodowego w czasie jego powstawania i tworzenia struktur organizacyjnych Izby Architektów RP, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Brązowe Krzyże Zasługi; - na wniosek Rady ZPOIA poprzedniej kadencji; Kol. Grzegorzowi Ferberowi, Kol. Jackowi Lenartowi, Kol. Jerzemu Nowakowi, na wniosek KRIA poprzedniej kadencji, Kol. Markowi Perepeczo, Kol. Markowi Sietnickiemu. Wyróżnionym w ten sposób Kolegom składamy niniejszym serdeczne gratulacje! Szczecin, luty 2011 r. Sporządził: Przewodniczący Rady ZPOIA arch. Jan Łukaszewski

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011

U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011 U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zakresów czynności dla członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Stan prawny: 2007-01-10 zmiany: 2004-12-17 Korp.RadcPr.2004.12.17 1 Uchwała Nr 2 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 grudnia 1983 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW Załącznik do Uchwały nr 404/VII/2009 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 listopada 2009 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW Rozdział I Przepisy ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Okręgowa Izba Architektów. Kraków

Małopolska Okręgowa Izba Architektów. Kraków Małopolska Okręgowa Izba Architektów Kraków Spotkanie Rady Małopolskiej Okręgowej IARP z przedstawicielami Krajowej Rady Izby Architektów oraz Przewodniczącymi: KSD i Organów MPOIA 26 listopada 2014 Izba

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r.

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Na podstawie art. 56 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSTAWOWE DOKUMENTY. uzupełnione i poprawione na IX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB 18 19 czerwca 2010 r.

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSTAWOWE DOKUMENTY. uzupełnione i poprawione na IX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB 18 19 czerwca 2010 r. P O L S K A I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSTAWOWE DOKUMENTY uzupełnione i poprawione na IX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB 18 19 czerwca 2010 r. PODSTAWOWE DOKUMENTY uzupełnione i poprawione

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia: 2. Kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8 XXIX Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kr akowie z dnia 28 lutego 2012 r. Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE REGULAMIN ZARZĄDU TARNOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W TARNOWIE 1 Zarząd jest organem władzy TOZPN w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów. 2 1. Zarząd składa się z 10 osób wybranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Statut. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r.

Statut. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy statut określa zasady działania samorządu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Regulamin Pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej

P R O J E K T Regulamin Pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej P R O J E K T Regulamin Pracy Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej 1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. LGD stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, 2. LSR Lokalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH

REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH Załącznik do Uchwały Zarządu Głównego TUP Nr 03/01/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH 1 Zarząd Główny 1. Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r.

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Załącznik do Uchwały Nr.. REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP Uchwała Zarządu Głównego SSLW RP Nr 5/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) LGD oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina uchwalony dnia 25 sierpnia 2008 r. 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Cieszyńska

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r.

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut określa zasady działania samorządu

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSTAWOWE DOKUMENTY. uzupełnione i poprawione na X Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB 17 18 czerwca 2011 r.

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSTAWOWE DOKUMENTY. uzupełnione i poprawione na X Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB 17 18 czerwca 2011 r. P O L S K A I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSTAWOWE DOKUMENTY uzupełnione i poprawione na X Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB 17 18 czerwca 2011 r. 1 PODSTAWOWE DOKUMENTY uzupełnione i poprawione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1 09 2006 r. WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Postanowienia ogólne Rozdział I Niniejszy Wzorcowy Regulamin Zarządu Koła - Klubu PTTK, zwanego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence I. Prezes OSP Reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu. Zwołuje posiedzenia Zarządu OSP. Przewodniczy posiedzeniom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia Załącznik do uchwały nr 8/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia z dnia 22.02.2010 REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA 1 Tworzy się organizację zawodową pod nazwą: Związek Zawodowy Aktorów Polskich, zwany dalej Związkiem. Związek rozwijać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

Regulamin Organizacyjny Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu 60 791 Poznań, ul. Reymonta 35 - tel. / fax. - 61 662 71 95 NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 / KRS 0000093230 konto bankowe Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe BOZS Strzelectwo, 09-1240-6625-1111-0000-5608-6337

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE (obowiązuje od 1 września 2007) 1. Podstawa prawna. 1.1. Rada rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zwana dalej Radą

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Regulamin niniejszy określa działania i kompetencje Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie zawarte w art.53 54 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do Uchwały 43/R/05 z dn. 21 grudnia 2005r.

Zał. Nr 3 do Uchwały 43/R/05 z dn. 21 grudnia 2005r. Zał. Nr 3 do Uchwały 43/R/05 z dn. 21 grudnia 2005r. REGULAMIN OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZEGO LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 25 LUTEGO 2006r. 1 Okręgowy Zjazd Lubuskiej Izby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 7/2010/VI-Z OZL OIL w Szczecinie REGULAMIN ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE na XIV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Uchwała nr 1/2010 Załącznik nr 1 Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 2. W skład Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11. Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r.

Uchwała nr 11. Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. Uchwała nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich Na podstawie art. 56 pkt. 6 lit. a) ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach, Statutu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art. 53 i art. 54

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 42. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 42. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 42 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, 1650, z 2014 r. poz. 768. [o samorządach zawodowych architektów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Załącznik nr 3 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Czy ktoś przejmie obowiązki Izby Urbanistów?

Czy ktoś przejmie obowiązki Izby Urbanistów? Jacek Banduła wypowiedź na Forum TUP w dniu 25.06.2014 r. Czy ktoś przejmie obowiązki Izby Urbanistów? 1. Dotychczasowe zadania Izby Urbanistów Zakres obowiązków samorządu zawodowego urbanistów określiła

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 4 W GDYNI

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 4 W GDYNI REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 4 W GDYNI 16 1. Postanowienia ogólne. a) Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje wobec Dyrekcji i Rady Pedagogicznej ogół Rodziców (Opiekunów) i uczniów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 07/2009 Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ z dn 06.04.2009 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. Postanowienia ogólne II. Zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą Regulaminu Rady Rodziców ( zwanej dalej Radą ) jest Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXII/1371/06 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 12 lipca 2006 r.

UCHWAŁA Nr LXXII/1371/06 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 12 lipca 2006 r. UCHWAŁA Nr LXXII/1371/06 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

STATUT (projekt tekst jednolity) WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN, DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY. & 1.

STATUT (projekt tekst jednolity) WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN, DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY. & 1. STATUT (projekt tekst jednolity) Wersja 10.07.2012 WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN, DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY. & 1. Związek stowarzyszeń kultury fizycznej nosi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012r. 1. Struktura organizacyjna. Bieżącą działalnością Biura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W LUBLINIE

REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W LUBLINIE Załącznik nr 3 do Statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 1) PFP Polska Federacja Petanque Związek

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie

Regulamin działania Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie Regulamin działania Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik do uchwały nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska z dnia 13 marca 2008 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 7/2012 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 23.03.2012r. w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ S T A T U T FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2002r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2006r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo