SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OKRĘGOWEJ ZPOIA RP ZA ROK 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OKRĘGOWEJ ZPOIA RP ZA ROK 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OKRĘGOWEJ ZPOIA RP ZA ROK W roku 2010 r. Rada pracowała w składzie: Od 1 stycznia do 19 marca do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w składzie: Przewodniczący Rady - Jan Łukaszewski Zastępca Przewodniczącego - Jerzy Nowak Zastępca Przewodniczącego - Marek Perepeczo Sekretarz - Ewa Kołłątaj Skarbnik - Jan Pruchniewicz Członek - Jarosław Bondar Członek - Miłosz Raczyński Członek - Ewa Rzymska-Satkiewicz Członek - Tomasz Samborski. Od 20 marca po Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w składzie: Przewodniczący Rady - Jan Łukaszewski Zastępca Przewodniczącego - Tomasz Brejdak Zastępca Przewodniczącego - Marek Perepeczo Sekretarz - Aleksandra Hamberg-Federowicz Skarbnik - Jan Pruchniewicz Zastępca Sekretarza - Piotr Błażejewski Członek - Krzysztof Kordal Członek - Jerzy Nowak Członek - Ewa Rzymska-Satkiewicz. Podział obowiązków pomiędzy członków Rady: Przewodniczący Rady Jan Łukaszewski 1. Przewodniczący reprezentuje radę i kieruje jej pracami, a w szczególności: a. udziela informacji w sprawie zasad wykonywania zawodu architekta, b. opracowuje projekt podziału czynności członków rady, c. proponuje porządek dzienny obrad prezydium oraz rady, d. zwołuje posiedzenia rady i jej prezydium, e. kieruje do członków rady sprawy do załatwienia, f. podpisuje korespondencję urzędową, g. przyjmuje i zwalnia pracowników biura Izby i jest ich przełożonym. 2. współdziała z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, 3. współdziała w opiniowaniu wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego architektów i urbanistów oraz wnioskuje w tych sprawach, 4. dba o interesy członków IA - projektantów architektury w zakresie nieograniczonym w zakresie ich uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, poprzez monitoring i przegląd decyzji o pozwoleniach na budowę w tym zakresie wydawanych przez organy administracji budowlanej na terenie naszego województwa.

2 5. współdziała ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, które mają zbieżne cele z Izbą Architektów, w szczególności podejmując wspólne działania na rzecz kształcenia członków IA i podnoszenia ich kwalifikacji, Zastępca Przewodniczącego Tomasz Brejdak 1. Zastępca przewodniczącego jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie takiego zastępstwa wypełnia wszystkie jego czynności, 2. monitoruje przetargi i konkursy na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z KEZA, 3. opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego, 4. organizuje i prowadzi sprawy instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych. Zastępca Przewodniczącego Marek Perepeczo 1. kieruje pracami delegatury w Koszalinie, 2. jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie takiego zastępstwa wypełnia wszystkie jego czynności, 3. współdziała z Izbą Urbanistów i Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie realizacji działań, których zakres jest wspólny dla tych izb, 4. monitoruje przetargi i konkursy na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z KEZA, 5. prowadzi sprawy Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, 6. prowadzi i aktualizuje na bieżąco strony www ZPOIA. Sekretarz Rady Aleksandra Hamberg-Federowicz 1. Sekretarz rady odpowiada za wykonanie uchwał rady i jej prezydium 2. do jej obowiązków należy nadto: a. redagowanie protokołów posiedzeń rady, b. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rejestrów i list izby architektów, c. załatwianie bieżącej korespondencji, d. nadzorowanie sprawozdawczości rady, e. przeprowadzenie analizy składu osobowego izby, f. redagowanie komunikatów i obwieszczeń rady, g. sprawowanie nadzoru nad pracą biura i rady i zgłaszanie w tej mierze przewodniczącemu odpowiednich wniosków personalnych, h. załatwianie skarg i wniosków oraz innych spraw zleconych przez przewodniczącego, i. organizowanie współpracy z innymi samorządami i organizacjami społecznymi, 3. monitorowanie przetargów i konkursów na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z KEZA. Zastępca Sekretarza Piotr Błażejewski Zastępca sekretarza rady jest jego stałym zastępcą i w razie takiego zastępstwa wypełnia wszystkie jego czynności. Skarbnik Jan Pruchniewicz 1. zarządza majątkiem i działalnością finansową ZPOIA,

3 2. odpowiada za gospodarkę finansowo-budżetową rady, a w szczególności: a. przygotowuje projekt preliminarza budżetowego, b. opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na posiedzeniach rady, c. nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową izby, d. wykonuje wszelkie czynności związane z normalnym zarządem majątkiem izby, e. kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie, f. kontroluje działalność gospodarczą, inwestycyjną i remontową izby, g. sprawuje nadzór nad bieżącym regulowaniem składek członkowskich. 3. Skarbnik w swej pracy nadzoruje głównego księgowego i może korzystać w tym względzie z opinii biegłych. Krzysztof Kordal 1) koordynuje sprawy wydawania informatora ZPOIA, 2) monitoruje bieżącą aktualizację strony internetowej ZPOIA, 3) współdziała w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów, a) współorganizuje sprawy kształcenia ustawicznego i upowszechniania wiedzy, b) wspiera inicjatywy kulturalne, a także wspiera działania związane z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz dóbr kultury c) wspiera kwestie wydawnictw profesjonalnych, publicystyki i promocji zawodowej, wystawiennictwa, itp. Jerzy Nowak 1) współpracuje w opracowaniu i nadzorze nad przestrzeganiem standardów wykonywania zawodu architekta, 2) współpracuje jako członek KKL w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego, 3) monitoruje przetargi i konkursy na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z KEZA. Ewa Rzymska-Satkiewicz 1. współpracuje w organizacji i prowadzeniu instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych, 2. monitoruje przetargi i konkursy na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym KEZA 2. Prace Rady planowane były na bieżącą kadencję na następujących polach: 1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków ZPOIA, a) udział w opracowaniu i nadzór nad przestrzeganiem standardów wykonywania zawodu architekta, b) dbanie o działanie projektantów w zakresie ich uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przegląd decyzji o pozwoleniach na budowę w tym zakresie, 2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków, a) monitorowanie przetargów i konkursów na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z ZEZA, b) zapobieganie zjawisku dumpingu,

4 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, 4) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, 5) udział w opiniowaniu minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego architektów i urbanistów oraz wnioskowanie w tych sprawach, 6) współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów, a) organizowanie kształcenia ustawicznego i upowszechniania wiedzy, b) wspieranie nauki i inicjatyw kulturalnych, a także wspieranie działań związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz dóbr kultury, c) wspieranie wydawnictw profesjonalnych, publicystyki i promocji zawodowej, wystawiennictwa, itp. d) pomoc w zapewnianiu możliwości odbywania praktyk zawodowych wymaganych dla uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej, 7) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą ZPOIA, 8) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego, 9) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych, 10) prowadzenie list członków samorządów zawodowych, 11) realizacja zadań statutowych a) kierowanie działalnością okręgowej izby, b) organizacja zjazdów okręgowych, c) wykonywanie uchwał okręgowego zjazdu izby, d) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu, e) składanie okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdania ze swojej działalności, f) wykonywanie zadań zleconych przez Krajową Izbę, g) reprezentowanie ZPOIA przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami zawodowymi, h) prowadzenie listy członków okręgowej izby, i) występowanie do okręgowego sądu dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz prowadzenie spraw- z zakresu odpowiedzialności zawodowej, j) prowadzenie rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków okręgowej izby, k) podejmowanie uchwał w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka, 12) współdziałanie z Izbą Urbanistów i Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie realizacji działań, których zakres jest wspólny dla tych izb. 13) współdziałanie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, które mają z nią zbieżne cele, w szczególności podejmując wspólne działania na rzecz kształcenia swoich członków i podnoszenia ich kwalifikacji. 14) Prowadzenie działalności informacyjnej a) Wydawanie informatora ZPOIA b) Aktualizacja strony www ZPOIA Dla realizacji powyższych zadań Rada powołała następujące zespoły (komisje) robocze: Polityka finansowa i gospodarcza: Jan Pruchniewicz, Jan Łukaszewski, Marek Perepeczo Monitoring, przetargi, konkursy, dumping: wszyscy członkowie Rady,

5 Działalność pomocowa: Jerzy Nowak, Ewa Rzymska-Satkiewicz Kształcenie, popularyzacja, informacja: Piotr Błażejewski, Krzysztof Kordal, Marek Perepeczo Legislacja Jerzy Nowak, Standardy wykonywania zawodu i kształcenia architektów Współpraca z Izbą Urbanistów, Izbą Inżynierów, SARP, TUP, itp: wszyscy członkowie Rady. 3. Rada w 2010 roku odbyła 11 spotkań 4. Uszczegółowienie działań Rady ZPOIA: 1. Zostało podjętych 48 uchwał w sprawach członkowskich. Na początku okresu sprawozdawczego było 536 członków Izby, w tym 515 członków czynnych. Uchwałami przyjęto 30 członków - w tym 1 ponownie i 1 wpis tymczasowy, skreślono 4 osoby, zawieszono 14 osób. Podjęto również 1 uchwałę w sprawie umorzenia składek członkowskich. 31 grudnia 2010 r. ZPOIA zrzeszała 562 członków, w tym 528 członków czynnych, w tym 1 osoba wpisana na listę tymczasowo do Członkowie naszej Izby obsługiwani są przez Biuro ZPOIA w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie. W szczecińskiej siedzibie ZPOIA odbywają się wszystkie posiedzenia Rady Izby oraz pozostałych jej organów, zarządzanie działalnością finansową (księgowością) i majątkiem Izby a także pozostała praca biurowa i administracyjna Izby. Biuro ZPOIA prowadzone jest w Szczecinie oraz w formie delegatury w Koszalinie. W Biurze ZPOIA i Delegaturze zatrudnione są na stałe 2 osoby: Wiesława Pawlaczyk, Magdalena Taraszczuk-Perepeczo Delegatura w Koszalinie, oraz na umowę-zlecenie Artur Lenkiewicz (od sierpnia 2010) - asystent Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i obsługa biura Sądu Dyscyplinarnego. 3. Z biurem ZPOIA współpracuje na stałe kancelaria prawna Wybranowski Nowicki Łuczak prowadząca obsługę prawną biura i organów ZPOIA oraz dyżury prawne dla członków ZPOIA. 4. Obsługa księgowa prowadzona była przez Biuro Rachunkowe Profit Heleny Leonarskiej. 5. Przewodniczący ZPOIA brał udział w organizowanych konwentach przewodniczących rad okręgowych i posiedzeniach KRIA. 6. Monitorowano przetargi i konkursy, udzielono pomocy organizatorom przetargów i konkursów, kierowano pisemne uwagi w sprawach konkursów i przetargów zorganizowanych z naruszeniem prawa również do Departamentu Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych. 7. Podstawowym polem współpracy ZPOIA z jednostkami samorządu terytorialnego województwa jest czynny udział członków ZPOIA rekomendowanych przez Radę w pracach Miejskich i Gminnych Komisji Urbanistyczno Architektonicznych. 8. Rada na bieżąco nadzorowała postępy w sprawach prowadzonych przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 9. Kontynuowana jest obsługa prawna członków ZPOIA dwa razy w miesiącu odbywają się dyżury prawnika. Do dyspozycji członków pozostaje w biurze Izby baza przepisów prawnych LEX.

6 10. Kontynuowane są pracę nad stworzeniem funduszu pomocowego dla członków. Wydano dwa informatory dla członków Izby. Wydawanie informatora koordynuje kol. Krzysztof Kordal. Poza tym informacja ZPOIA prowadzona jest w formie na bieżąco aktualizowanej strony www. Następnym sposobem docierania do członków jest rozsyłanie informacji pocztą do wszystkich członków udostępniających swoje adresy w bazie ZPOIA. 11. Na bieżąco aktualizowana jest na stronie internetowej lista członków ZPOIA. 12. Rada podjęła decyzję o wszczęciu prac nad wydaniem pierwszego Katalogu Architektów Zachodniopomorskich, pracami nad stworzeniem tego katalogu kieruje kol. Piotr Błażejewski. 13. W sprawie zakupu lokalu: systematycznie wydzielane i gromadzone są fundusze na zakup lokalu - przeniesiono je na lokatę bankową. 14. Uporządkowana została sprawa zwrotu kosztów przejazdu członków organów Izby na posiedzenia organów. 15. Kontynuowana jest współpraca ZPOIA z Krajową Izbą w sprawach dotyczących inicjatyw legislacyjnych i środowiskowych np. w związku z trwającymi pracami nad nowym programem edukacji architektonicznej przekazano dane dotyczące regionu, konsultowano zmiany aktów prawnych czy wystąpień do odpowiednich organów administracyjnych 6. Informacje dodatkowe. 1. W czerwcu 2009 pomiędzy ZPOIA, ZOIU, ZOIIB, SARP/ o Szczecin oraz Północną Izbą Gospodarczą zawarte zostało Porozumienie intencyjne, które miało i ma nadal na celu spowodowanie by strategia i polityka przestrzenna miasta oraz wszystko co jest z tymi pojęciami związane prowadzone było w warunkach jawności i poddawane stałej konsultacji społecznej. Przedmiotem prowadzonych rozmów i negocjacji jest także sprawa właściwego umocowania w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Architekta Miasta. Powołano 4 zespoły robocze, których prace trwały przez cały rok Prace te, na wstępnym etapie uzgodnień zostały już zakończone i podsumowane. Trwają przygotowania do dalszych konsultacji i rozmów w tym zakresie z władzami miasta. O sprawie tej informowaliśmy szczegółowo w jednym z ostatnich wydań naszego biuletynu. Niezależnie od działań prowadzonych w zakresie zawartego porozumienia, przedstawiciele ZPOIA spotykają się na bieżąco z Prezydentem Miasta Szczecin w sprawach dotyczących naszego środowiska. Ostatnie, bardzo ważne spotkanie odbyło się w klubie 13 Muz - 15 lipca 2010, przy udziale architektów i urbanistów szczecińskich, w trakcie którego poruszano sprawy planistyczne miasta oraz kwestię prawidłowego umocowania kompetencyjnego stanowiska architekta miasta. Planowane są dalsze spotkania, także z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewodą Zachodniopomorskim. 2. Prowadzone są ciągłe konsultacje i uzgodnienia z władzami ZOIIB w sprawach przyszłych wspólnych inicjatyw legislacyjnych zmierzających do takich uregulowań prawnych aby; - absolwenci studiów architektonicznych I stopnia (inżynier architekt) mogli wstępować w szeregi Izby Architektów, - członkowie Izby Architektów mogli wykorzystywać w naszej Izbie cały zakres posiadanych uprawnień budowlanych, łącznie z zakresem wykonawczym. Konsultacje i rozmowy w tym zakresie prowadzone były także z przedstawicielami Rady ZOIU. Wspólnie z ZOIIB ustalono, że Przewodniczący Rady ZPOIA zabierze w tej sprawie głos na najbliższym okręgowym zjeździe sprawozdawczym ZOIIB celem poinformowania delegatów tej Izby o prowadzonych rozmowach na szczeblu władz okręgowych i uzyskania poparcia dla tych inicjatyw. 3. Przedstawiciele Rady ZPOIA biorą udział w cyklicznych konferencjach Forum Gryf, w trakcie których - przy udziale władz samorządowych naszego miasta i województwa, poruszane i konsultowane są także sprawy dotyczące naszego środowiska.

7 4. We wrześniu 2010 Przewodniczący brał udział w ogólnopolskiej konferencji technicznej w Wałczu także jako członek jej honorowego komitetu. W obecności Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektora Pracy, Prezesa Izby Inżynierów Budownictwa, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, obecnych na konferencji posłów na Sejm RP oraz władz ZOIIB przedstawił (opisane w pkt. 2) przyszłe zamierzenia legislacyjne IA. 5. W dniach października 2010 ZPOIA była organizatorem Konwentu Przewodniczących IA RP, który odbył się w Kołobrzegu. W konwencie uczestniczyli także członkowie Rady Krajowej IA. Relację z przebiegu tego konwentu zamieściliśmy w ostatnim wydaniu biuletynu Informatora ZPOIA. 6. W styczniu 2011, po raz pierwszy w historii działania ZPOIA zorganizowana została uroczystość przyjęcia w szeregi Izby nowych członków. Uroczystość odbyła się w siedzibie Izby. Nowym członkom, oprócz pism gratulacyjnych wręczone zostały również upominki skalówki z nadrukiem logo IA RP. Całością przygotowań do tej uroczystości i jej poprowadzeniem zajął się kol. Tomasz Brejdak. Ustalono, że tego typu uroczystości organizowane będą cyklicznie. 7. W dniach 3-5 lutego kol. Piotr Błażejewski jako przedstawiciel Rady ZPOIA brał udział w Konferencji Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Ustroniu. 8. Kol. Piotr Błażejewski kieruje pracami zmierzającymi do pierwszego wydania Katalogu Architektów Zachodniopomorskich. Informacje w tej sprawie publikowane będą na stronie internetowej ZPOIA. Z ramienia ZPOIA kol. P. Błażejewski zajmuje się również organizacją szkoleń z zakresu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu architekta. Cykl dalszych szkoleń z zakresu postępowań administracyjnych oraz ochrony ppoż. planuje się rozpocząć w II kwartale br. 9. W czasie trwania konwentów przewodniczących oraz posiedzeń KRIA, Przewodniczący ZPOIA wielokrotnie poruszał sprawę konieczności nawiązywania i kontynuacji dobrej współpracy pomiędzy IA, IU oraz IIB w kwestiach dotyczących wspólnych działań i inicjatyw legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia prawidłowych uregulowań prawnych. Omawiał też kwestię narastających przypadków dokonywania fałszerstw zaświadczeń izbowych oraz dokumentacji projektowych. Przekazał KRIA dokumentację dowodową tych spraw. Wspólnie ustalono, że IA zgłaszała będzie fakt popełniania takich wykroczeń (przestępstw) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Niezależnie od powyższego ZPOIA każdorazowo zgłasza tego typu przypadki do prokuratury. 10. Na ostatnim, budżetowo-programowym zjeździe krajowym Izby Architektów RP w Warszawie część delegatów ZPOIA lobbowała na rzecz niepodwyższania kwoty składek członkowskich oraz niepobierania przez IA opłat za wydawanie zaświadczeń izbowych. (zgłoszono projekty takich uchwał; składka - 85 zł + opłata za wydanie zaświadczenia - 20 zł) Dzięki powyższemu przy poparciu większości delegatów - Zjazd podjął uchwałę o ustaleniu miesięcznej składki stałej na poziomie 70 zł oraz odrzucił propozycję uchwał w sprawie podwyższenia wymiaru składki oraz pobierania dodatkowej opłaty za wydawanie zaświadczeń. 11. Stan finansów ZPOIA szczególnie w kwestii wysokości zgromadzonej kwoty na przyszły zakup lokalu, jest bardzo dobry i wynika z sytuacji, w której jej przewodniczący oraz pozostali funkcyjni członkowie Izby w odróżnieniu od pozostałych izb okręgowych w skali kraju - nie pobierają jakichkolwiek diet czy też wynagrodzeń za pracę na rzecz samorządu. Wyjątkiem od tej przyjętej przez Radę ZPOIA - zasady jest ustawowy obowiązek wynagradzania członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej za wkład pracy w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz zasiadanie w składzie komisji egzaminacyjnej. Zaznaczyć jednak należy, że jest to tylko 1/3 kwoty dopuszczalnej Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych

8 funkcji technicznych w budownictwie i Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień i tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 12. Z uwagi na pogarszający się stan techniczny i wizualny naszej siedziby Przewodniczący Rady podjął - w uzgodnieniu z Radą ZPOIA, rozmowy z SARP o/szczecin właścicielem lokalu - w sprawie przeprowadzenia koniecznych prac remontowych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie całości wnętrza, wymiana wykładziny podłogowej itp.) O sprawie tej Delegaci na zjazd okręgowy zostaną poinformowani w trakcie trwania obrad zjazdowych. 13. Za włożony wysiłek i pracę na rzecz samorządu zawodowego w czasie jego powstawania i tworzenia struktur organizacyjnych Izby Architektów RP, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Brązowe Krzyże Zasługi; - na wniosek Rady ZPOIA poprzedniej kadencji; Kol. Grzegorzowi Ferberowi, Kol. Jackowi Lenartowi, Kol. Jerzemu Nowakowi, na wniosek KRIA poprzedniej kadencji, Kol. Markowi Perepeczo, Kol. Markowi Sietnickiemu. Wyróżnionym w ten sposób Kolegom składamy niniejszym serdeczne gratulacje! Szczecin, luty 2011 r. Sporządził: Przewodniczący Rady ZPOIA arch. Jan Łukaszewski

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSTAWOWE DOKUMENTY. uzupełnione i poprawione na IX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB 18 19 czerwca 2010 r.

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSTAWOWE DOKUMENTY. uzupełnione i poprawione na IX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB 18 19 czerwca 2010 r. P O L S K A I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSTAWOWE DOKUMENTY uzupełnione i poprawione na IX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB 18 19 czerwca 2010 r. PODSTAWOWE DOKUMENTY uzupełnione i poprawione

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Statut. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r.

Statut. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy statut określa zasady działania samorządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia: 2. Kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r.

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Załącznik do Uchwały Nr.. REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8 XXIX Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kr akowie z dnia 28 lutego 2012 r. Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSTAWOWE DOKUMENTY. uzupełnione i poprawione na X Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB 17 18 czerwca 2011 r.

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSTAWOWE DOKUMENTY. uzupełnione i poprawione na X Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB 17 18 czerwca 2011 r. P O L S K A I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSTAWOWE DOKUMENTY uzupełnione i poprawione na X Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB 17 18 czerwca 2011 r. 1 PODSTAWOWE DOKUMENTY uzupełnione i poprawione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r.

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut określa zasady działania samorządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) LGD oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP Uchwała Zarządu Głównego SSLW RP Nr 5/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina uchwalony dnia 25 sierpnia 2008 r. 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Cieszyńska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence I. Prezes OSP Reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu. Zwołuje posiedzenia Zarządu OSP. Przewodniczy posiedzeniom

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 42. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 42. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 42 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, 1650, z 2014 r. poz. 768. [o samorządach zawodowych architektów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art. 53 i art. 54

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Załącznik nr 3 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 07/2009 Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ z dn 06.04.2009 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. Postanowienia ogólne II. Zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 4 W GDYNI

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 4 W GDYNI REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 4 W GDYNI 16 1. Postanowienia ogólne. a) Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje wobec Dyrekcji i Rady Pedagogicznej ogół Rodziców (Opiekunów) i uczniów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Regulamin niniejszy określa działania i kompetencje Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie zawarte w art.53 54 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Uchwała nr 1/2010 Załącznik nr 1 Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 2. W skład Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE (obowiązuje od 1 września 2007) 1. Podstawa prawna. 1.1. Rada rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zwana dalej Radą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. LUBUSKIEJ BRYGADY WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DYCHOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. LUBUSKIEJ BRYGADY WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DYCHOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. LUBUSKIEJ BRYGADY WOJSK OCHRONY POGRANICZA W DYCHOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Na podstawie art. 54 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą Regulaminu Rady Rodziców ( zwanej dalej Radą ) jest Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 932 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 932 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 19 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 932 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II

Rozdział I. Rozdział II Góra św Anny 09-06-2013 STATUT STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba 1. Tworzy się Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Regulamin prac Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Regulamin prac Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 1. Postanowienia ogólne 1. Ustala się regulamin prac Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego powołanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY Kadencja 2015/2019 Spis treści Spis treści Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Szczecin 1 Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY BARS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach, Statutu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art.53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012r. 1. Struktura organizacyjna. Bieżącą działalnością Biura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 1) PFP Polska Federacja Petanque Związek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Podstawą prawną działania Rady Rodziców w placówkach oświatowych jest Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 1991.09.07

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ S T A T U T FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2002r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2006r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu. I. Postanowienia ogólne:

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu. I. Postanowienia ogólne: Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne: 1. 1. Regulamin określa: 1) Kadencję, tryb powołania i odwołania Rady Rodziców.

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM SĘDZIÓW WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI ul. Sybiraków 36 10-236 Olsztyn tel. (0-89) 526-49-47

KOLEGIUM SĘDZIÓW WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI ul. Sybiraków 36 10-236 Olsztyn tel. (0-89) 526-49-47 KOLEGIUM SĘDZIÓW WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI ul. Sybiraków 36 10-236 Olsztyn tel. (0-89) 526-49-47 Olsztyn 18.01.2003 Regulamin Kolegium Sędziów Warmińsko Mazurskiego Związku Koszykówki w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Warszawa, 12.12.2015 r. 2 Spis zawartości: str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH Rozdział I Przepisy definiujące \ 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA 1) Zarząd Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU obowiązujący od 18 sierpnia 2014 r., w związku z rejestracją Stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba 1 Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Siatkowej, zwany dalej Związkiem, jest wojewódzkim związkiem sportowym

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM.1 1. Zarząd STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu,

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik do uchwały nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska z dnia 13 marca 2008 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 W SOPOCIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 W SOPOCIE REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 W SOPOCIE 1. Wstęp Rada Rodziców w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 w Sopocie działa na podstawie: 1.1.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich STATUT Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich 1 1. Śląski Klub Golfowy w Siemianowicach Śląskich, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym iotrwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. OBROŃCÓW WESTERPLATTE w GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. OBROŃCÓW WESTERPLATTE w GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. OBROŃCÓW WESTERPLATTE w GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I. Postanowienia ogólne Art. 1. W Szkole Podstawowej nr 3 im Westerplatte w Gostyninie działa Rada Rodziców. Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy Załącznik do uchwały nr 13/4/Z/2011 Zarządu Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 15.09.2011r. STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole należy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. II. Zakres działania Dyrektora Biura Współpracy

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r. Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 12.06.2012 r. do 15.06.2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie

Regulamin działania Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie Regulamin działania Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo