SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OKRĘGOWEJ ZPOIA RP ZA ROK 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OKRĘGOWEJ ZPOIA RP ZA ROK 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OKRĘGOWEJ ZPOIA RP ZA ROK W roku 2010 r. Rada pracowała w składzie: Od 1 stycznia do 19 marca do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w składzie: Przewodniczący Rady - Jan Łukaszewski Zastępca Przewodniczącego - Jerzy Nowak Zastępca Przewodniczącego - Marek Perepeczo Sekretarz - Ewa Kołłątaj Skarbnik - Jan Pruchniewicz Członek - Jarosław Bondar Członek - Miłosz Raczyński Członek - Ewa Rzymska-Satkiewicz Członek - Tomasz Samborski. Od 20 marca po Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w składzie: Przewodniczący Rady - Jan Łukaszewski Zastępca Przewodniczącego - Tomasz Brejdak Zastępca Przewodniczącego - Marek Perepeczo Sekretarz - Aleksandra Hamberg-Federowicz Skarbnik - Jan Pruchniewicz Zastępca Sekretarza - Piotr Błażejewski Członek - Krzysztof Kordal Członek - Jerzy Nowak Członek - Ewa Rzymska-Satkiewicz. Podział obowiązków pomiędzy członków Rady: Przewodniczący Rady Jan Łukaszewski 1. Przewodniczący reprezentuje radę i kieruje jej pracami, a w szczególności: a. udziela informacji w sprawie zasad wykonywania zawodu architekta, b. opracowuje projekt podziału czynności członków rady, c. proponuje porządek dzienny obrad prezydium oraz rady, d. zwołuje posiedzenia rady i jej prezydium, e. kieruje do członków rady sprawy do załatwienia, f. podpisuje korespondencję urzędową, g. przyjmuje i zwalnia pracowników biura Izby i jest ich przełożonym. 2. współdziała z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, 3. współdziała w opiniowaniu wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego architektów i urbanistów oraz wnioskuje w tych sprawach, 4. dba o interesy członków IA - projektantów architektury w zakresie nieograniczonym w zakresie ich uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, poprzez monitoring i przegląd decyzji o pozwoleniach na budowę w tym zakresie wydawanych przez organy administracji budowlanej na terenie naszego województwa.

2 5. współdziała ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, które mają zbieżne cele z Izbą Architektów, w szczególności podejmując wspólne działania na rzecz kształcenia członków IA i podnoszenia ich kwalifikacji, Zastępca Przewodniczącego Tomasz Brejdak 1. Zastępca przewodniczącego jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie takiego zastępstwa wypełnia wszystkie jego czynności, 2. monitoruje przetargi i konkursy na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z KEZA, 3. opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego, 4. organizuje i prowadzi sprawy instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych. Zastępca Przewodniczącego Marek Perepeczo 1. kieruje pracami delegatury w Koszalinie, 2. jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie takiego zastępstwa wypełnia wszystkie jego czynności, 3. współdziała z Izbą Urbanistów i Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie realizacji działań, których zakres jest wspólny dla tych izb, 4. monitoruje przetargi i konkursy na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z KEZA, 5. prowadzi sprawy Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, 6. prowadzi i aktualizuje na bieżąco strony www ZPOIA. Sekretarz Rady Aleksandra Hamberg-Federowicz 1. Sekretarz rady odpowiada za wykonanie uchwał rady i jej prezydium 2. do jej obowiązków należy nadto: a. redagowanie protokołów posiedzeń rady, b. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rejestrów i list izby architektów, c. załatwianie bieżącej korespondencji, d. nadzorowanie sprawozdawczości rady, e. przeprowadzenie analizy składu osobowego izby, f. redagowanie komunikatów i obwieszczeń rady, g. sprawowanie nadzoru nad pracą biura i rady i zgłaszanie w tej mierze przewodniczącemu odpowiednich wniosków personalnych, h. załatwianie skarg i wniosków oraz innych spraw zleconych przez przewodniczącego, i. organizowanie współpracy z innymi samorządami i organizacjami społecznymi, 3. monitorowanie przetargów i konkursów na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z KEZA. Zastępca Sekretarza Piotr Błażejewski Zastępca sekretarza rady jest jego stałym zastępcą i w razie takiego zastępstwa wypełnia wszystkie jego czynności. Skarbnik Jan Pruchniewicz 1. zarządza majątkiem i działalnością finansową ZPOIA,

3 2. odpowiada za gospodarkę finansowo-budżetową rady, a w szczególności: a. przygotowuje projekt preliminarza budżetowego, b. opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na posiedzeniach rady, c. nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową izby, d. wykonuje wszelkie czynności związane z normalnym zarządem majątkiem izby, e. kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie, f. kontroluje działalność gospodarczą, inwestycyjną i remontową izby, g. sprawuje nadzór nad bieżącym regulowaniem składek członkowskich. 3. Skarbnik w swej pracy nadzoruje głównego księgowego i może korzystać w tym względzie z opinii biegłych. Krzysztof Kordal 1) koordynuje sprawy wydawania informatora ZPOIA, 2) monitoruje bieżącą aktualizację strony internetowej ZPOIA, 3) współdziała w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów, a) współorganizuje sprawy kształcenia ustawicznego i upowszechniania wiedzy, b) wspiera inicjatywy kulturalne, a także wspiera działania związane z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz dóbr kultury c) wspiera kwestie wydawnictw profesjonalnych, publicystyki i promocji zawodowej, wystawiennictwa, itp. Jerzy Nowak 1) współpracuje w opracowaniu i nadzorze nad przestrzeganiem standardów wykonywania zawodu architekta, 2) współpracuje jako członek KKL w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego, 3) monitoruje przetargi i konkursy na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z KEZA. Ewa Rzymska-Satkiewicz 1. współpracuje w organizacji i prowadzeniu instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych, 2. monitoruje przetargi i konkursy na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym KEZA 2. Prace Rady planowane były na bieżącą kadencję na następujących polach: 1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków ZPOIA, a) udział w opracowaniu i nadzór nad przestrzeganiem standardów wykonywania zawodu architekta, b) dbanie o działanie projektantów w zakresie ich uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przegląd decyzji o pozwoleniach na budowę w tym zakresie, 2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków, a) monitorowanie przetargów i konkursów na terenie działania ZPOIA pod kątem ich zgodności z prawem w tym z ZEZA, b) zapobieganie zjawisku dumpingu,

4 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, 4) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, 5) udział w opiniowaniu minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego architektów i urbanistów oraz wnioskowanie w tych sprawach, 6) współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów, a) organizowanie kształcenia ustawicznego i upowszechniania wiedzy, b) wspieranie nauki i inicjatyw kulturalnych, a także wspieranie działań związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz dóbr kultury, c) wspieranie wydawnictw profesjonalnych, publicystyki i promocji zawodowej, wystawiennictwa, itp. d) pomoc w zapewnianiu możliwości odbywania praktyk zawodowych wymaganych dla uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej, 7) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą ZPOIA, 8) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego, 9) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych, 10) prowadzenie list członków samorządów zawodowych, 11) realizacja zadań statutowych a) kierowanie działalnością okręgowej izby, b) organizacja zjazdów okręgowych, c) wykonywanie uchwał okręgowego zjazdu izby, d) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu, e) składanie okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdania ze swojej działalności, f) wykonywanie zadań zleconych przez Krajową Izbę, g) reprezentowanie ZPOIA przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami zawodowymi, h) prowadzenie listy członków okręgowej izby, i) występowanie do okręgowego sądu dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz prowadzenie spraw- z zakresu odpowiedzialności zawodowej, j) prowadzenie rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków okręgowej izby, k) podejmowanie uchwał w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka, 12) współdziałanie z Izbą Urbanistów i Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie realizacji działań, których zakres jest wspólny dla tych izb. 13) współdziałanie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, które mają z nią zbieżne cele, w szczególności podejmując wspólne działania na rzecz kształcenia swoich członków i podnoszenia ich kwalifikacji. 14) Prowadzenie działalności informacyjnej a) Wydawanie informatora ZPOIA b) Aktualizacja strony www ZPOIA Dla realizacji powyższych zadań Rada powołała następujące zespoły (komisje) robocze: Polityka finansowa i gospodarcza: Jan Pruchniewicz, Jan Łukaszewski, Marek Perepeczo Monitoring, przetargi, konkursy, dumping: wszyscy członkowie Rady,

5 Działalność pomocowa: Jerzy Nowak, Ewa Rzymska-Satkiewicz Kształcenie, popularyzacja, informacja: Piotr Błażejewski, Krzysztof Kordal, Marek Perepeczo Legislacja Jerzy Nowak, Standardy wykonywania zawodu i kształcenia architektów Współpraca z Izbą Urbanistów, Izbą Inżynierów, SARP, TUP, itp: wszyscy członkowie Rady. 3. Rada w 2010 roku odbyła 11 spotkań 4. Uszczegółowienie działań Rady ZPOIA: 1. Zostało podjętych 48 uchwał w sprawach członkowskich. Na początku okresu sprawozdawczego było 536 członków Izby, w tym 515 członków czynnych. Uchwałami przyjęto 30 członków - w tym 1 ponownie i 1 wpis tymczasowy, skreślono 4 osoby, zawieszono 14 osób. Podjęto również 1 uchwałę w sprawie umorzenia składek członkowskich. 31 grudnia 2010 r. ZPOIA zrzeszała 562 członków, w tym 528 członków czynnych, w tym 1 osoba wpisana na listę tymczasowo do Członkowie naszej Izby obsługiwani są przez Biuro ZPOIA w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie. W szczecińskiej siedzibie ZPOIA odbywają się wszystkie posiedzenia Rady Izby oraz pozostałych jej organów, zarządzanie działalnością finansową (księgowością) i majątkiem Izby a także pozostała praca biurowa i administracyjna Izby. Biuro ZPOIA prowadzone jest w Szczecinie oraz w formie delegatury w Koszalinie. W Biurze ZPOIA i Delegaturze zatrudnione są na stałe 2 osoby: Wiesława Pawlaczyk, Magdalena Taraszczuk-Perepeczo Delegatura w Koszalinie, oraz na umowę-zlecenie Artur Lenkiewicz (od sierpnia 2010) - asystent Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i obsługa biura Sądu Dyscyplinarnego. 3. Z biurem ZPOIA współpracuje na stałe kancelaria prawna Wybranowski Nowicki Łuczak prowadząca obsługę prawną biura i organów ZPOIA oraz dyżury prawne dla członków ZPOIA. 4. Obsługa księgowa prowadzona była przez Biuro Rachunkowe Profit Heleny Leonarskiej. 5. Przewodniczący ZPOIA brał udział w organizowanych konwentach przewodniczących rad okręgowych i posiedzeniach KRIA. 6. Monitorowano przetargi i konkursy, udzielono pomocy organizatorom przetargów i konkursów, kierowano pisemne uwagi w sprawach konkursów i przetargów zorganizowanych z naruszeniem prawa również do Departamentu Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych. 7. Podstawowym polem współpracy ZPOIA z jednostkami samorządu terytorialnego województwa jest czynny udział członków ZPOIA rekomendowanych przez Radę w pracach Miejskich i Gminnych Komisji Urbanistyczno Architektonicznych. 8. Rada na bieżąco nadzorowała postępy w sprawach prowadzonych przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 9. Kontynuowana jest obsługa prawna członków ZPOIA dwa razy w miesiącu odbywają się dyżury prawnika. Do dyspozycji członków pozostaje w biurze Izby baza przepisów prawnych LEX.

6 10. Kontynuowane są pracę nad stworzeniem funduszu pomocowego dla członków. Wydano dwa informatory dla członków Izby. Wydawanie informatora koordynuje kol. Krzysztof Kordal. Poza tym informacja ZPOIA prowadzona jest w formie na bieżąco aktualizowanej strony www. Następnym sposobem docierania do członków jest rozsyłanie informacji pocztą do wszystkich członków udostępniających swoje adresy w bazie ZPOIA. 11. Na bieżąco aktualizowana jest na stronie internetowej lista członków ZPOIA. 12. Rada podjęła decyzję o wszczęciu prac nad wydaniem pierwszego Katalogu Architektów Zachodniopomorskich, pracami nad stworzeniem tego katalogu kieruje kol. Piotr Błażejewski. 13. W sprawie zakupu lokalu: systematycznie wydzielane i gromadzone są fundusze na zakup lokalu - przeniesiono je na lokatę bankową. 14. Uporządkowana została sprawa zwrotu kosztów przejazdu członków organów Izby na posiedzenia organów. 15. Kontynuowana jest współpraca ZPOIA z Krajową Izbą w sprawach dotyczących inicjatyw legislacyjnych i środowiskowych np. w związku z trwającymi pracami nad nowym programem edukacji architektonicznej przekazano dane dotyczące regionu, konsultowano zmiany aktów prawnych czy wystąpień do odpowiednich organów administracyjnych 6. Informacje dodatkowe. 1. W czerwcu 2009 pomiędzy ZPOIA, ZOIU, ZOIIB, SARP/ o Szczecin oraz Północną Izbą Gospodarczą zawarte zostało Porozumienie intencyjne, które miało i ma nadal na celu spowodowanie by strategia i polityka przestrzenna miasta oraz wszystko co jest z tymi pojęciami związane prowadzone było w warunkach jawności i poddawane stałej konsultacji społecznej. Przedmiotem prowadzonych rozmów i negocjacji jest także sprawa właściwego umocowania w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Architekta Miasta. Powołano 4 zespoły robocze, których prace trwały przez cały rok Prace te, na wstępnym etapie uzgodnień zostały już zakończone i podsumowane. Trwają przygotowania do dalszych konsultacji i rozmów w tym zakresie z władzami miasta. O sprawie tej informowaliśmy szczegółowo w jednym z ostatnich wydań naszego biuletynu. Niezależnie od działań prowadzonych w zakresie zawartego porozumienia, przedstawiciele ZPOIA spotykają się na bieżąco z Prezydentem Miasta Szczecin w sprawach dotyczących naszego środowiska. Ostatnie, bardzo ważne spotkanie odbyło się w klubie 13 Muz - 15 lipca 2010, przy udziale architektów i urbanistów szczecińskich, w trakcie którego poruszano sprawy planistyczne miasta oraz kwestię prawidłowego umocowania kompetencyjnego stanowiska architekta miasta. Planowane są dalsze spotkania, także z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewodą Zachodniopomorskim. 2. Prowadzone są ciągłe konsultacje i uzgodnienia z władzami ZOIIB w sprawach przyszłych wspólnych inicjatyw legislacyjnych zmierzających do takich uregulowań prawnych aby; - absolwenci studiów architektonicznych I stopnia (inżynier architekt) mogli wstępować w szeregi Izby Architektów, - członkowie Izby Architektów mogli wykorzystywać w naszej Izbie cały zakres posiadanych uprawnień budowlanych, łącznie z zakresem wykonawczym. Konsultacje i rozmowy w tym zakresie prowadzone były także z przedstawicielami Rady ZOIU. Wspólnie z ZOIIB ustalono, że Przewodniczący Rady ZPOIA zabierze w tej sprawie głos na najbliższym okręgowym zjeździe sprawozdawczym ZOIIB celem poinformowania delegatów tej Izby o prowadzonych rozmowach na szczeblu władz okręgowych i uzyskania poparcia dla tych inicjatyw. 3. Przedstawiciele Rady ZPOIA biorą udział w cyklicznych konferencjach Forum Gryf, w trakcie których - przy udziale władz samorządowych naszego miasta i województwa, poruszane i konsultowane są także sprawy dotyczące naszego środowiska.

7 4. We wrześniu 2010 Przewodniczący brał udział w ogólnopolskiej konferencji technicznej w Wałczu także jako członek jej honorowego komitetu. W obecności Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektora Pracy, Prezesa Izby Inżynierów Budownictwa, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, obecnych na konferencji posłów na Sejm RP oraz władz ZOIIB przedstawił (opisane w pkt. 2) przyszłe zamierzenia legislacyjne IA. 5. W dniach października 2010 ZPOIA była organizatorem Konwentu Przewodniczących IA RP, który odbył się w Kołobrzegu. W konwencie uczestniczyli także członkowie Rady Krajowej IA. Relację z przebiegu tego konwentu zamieściliśmy w ostatnim wydaniu biuletynu Informatora ZPOIA. 6. W styczniu 2011, po raz pierwszy w historii działania ZPOIA zorganizowana została uroczystość przyjęcia w szeregi Izby nowych członków. Uroczystość odbyła się w siedzibie Izby. Nowym członkom, oprócz pism gratulacyjnych wręczone zostały również upominki skalówki z nadrukiem logo IA RP. Całością przygotowań do tej uroczystości i jej poprowadzeniem zajął się kol. Tomasz Brejdak. Ustalono, że tego typu uroczystości organizowane będą cyklicznie. 7. W dniach 3-5 lutego kol. Piotr Błażejewski jako przedstawiciel Rady ZPOIA brał udział w Konferencji Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Ustroniu. 8. Kol. Piotr Błażejewski kieruje pracami zmierzającymi do pierwszego wydania Katalogu Architektów Zachodniopomorskich. Informacje w tej sprawie publikowane będą na stronie internetowej ZPOIA. Z ramienia ZPOIA kol. P. Błażejewski zajmuje się również organizacją szkoleń z zakresu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu architekta. Cykl dalszych szkoleń z zakresu postępowań administracyjnych oraz ochrony ppoż. planuje się rozpocząć w II kwartale br. 9. W czasie trwania konwentów przewodniczących oraz posiedzeń KRIA, Przewodniczący ZPOIA wielokrotnie poruszał sprawę konieczności nawiązywania i kontynuacji dobrej współpracy pomiędzy IA, IU oraz IIB w kwestiach dotyczących wspólnych działań i inicjatyw legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia prawidłowych uregulowań prawnych. Omawiał też kwestię narastających przypadków dokonywania fałszerstw zaświadczeń izbowych oraz dokumentacji projektowych. Przekazał KRIA dokumentację dowodową tych spraw. Wspólnie ustalono, że IA zgłaszała będzie fakt popełniania takich wykroczeń (przestępstw) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Niezależnie od powyższego ZPOIA każdorazowo zgłasza tego typu przypadki do prokuratury. 10. Na ostatnim, budżetowo-programowym zjeździe krajowym Izby Architektów RP w Warszawie część delegatów ZPOIA lobbowała na rzecz niepodwyższania kwoty składek członkowskich oraz niepobierania przez IA opłat za wydawanie zaświadczeń izbowych. (zgłoszono projekty takich uchwał; składka - 85 zł + opłata za wydanie zaświadczenia - 20 zł) Dzięki powyższemu przy poparciu większości delegatów - Zjazd podjął uchwałę o ustaleniu miesięcznej składki stałej na poziomie 70 zł oraz odrzucił propozycję uchwał w sprawie podwyższenia wymiaru składki oraz pobierania dodatkowej opłaty za wydawanie zaświadczeń. 11. Stan finansów ZPOIA szczególnie w kwestii wysokości zgromadzonej kwoty na przyszły zakup lokalu, jest bardzo dobry i wynika z sytuacji, w której jej przewodniczący oraz pozostali funkcyjni członkowie Izby w odróżnieniu od pozostałych izb okręgowych w skali kraju - nie pobierają jakichkolwiek diet czy też wynagrodzeń za pracę na rzecz samorządu. Wyjątkiem od tej przyjętej przez Radę ZPOIA - zasady jest ustawowy obowiązek wynagradzania członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej za wkład pracy w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz zasiadanie w składzie komisji egzaminacyjnej. Zaznaczyć jednak należy, że jest to tylko 1/3 kwoty dopuszczalnej Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych

8 funkcji technicznych w budownictwie i Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień i tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 12. Z uwagi na pogarszający się stan techniczny i wizualny naszej siedziby Przewodniczący Rady podjął - w uzgodnieniu z Radą ZPOIA, rozmowy z SARP o/szczecin właścicielem lokalu - w sprawie przeprowadzenia koniecznych prac remontowych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie całości wnętrza, wymiana wykładziny podłogowej itp.) O sprawie tej Delegaci na zjazd okręgowy zostaną poinformowani w trakcie trwania obrad zjazdowych. 13. Za włożony wysiłek i pracę na rzecz samorządu zawodowego w czasie jego powstawania i tworzenia struktur organizacyjnych Izby Architektów RP, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Brązowe Krzyże Zasługi; - na wniosek Rady ZPOIA poprzedniej kadencji; Kol. Grzegorzowi Ferberowi, Kol. Jackowi Lenartowi, Kol. Jerzemu Nowakowi, na wniosek KRIA poprzedniej kadencji, Kol. Markowi Perepeczo, Kol. Markowi Sietnickiemu. Wyróżnionym w ten sposób Kolegom składamy niniejszym serdeczne gratulacje! Szczecin, luty 2011 r. Sporządził: Przewodniczący Rady ZPOIA arch. Jan Łukaszewski

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA: Krajowej Rady PIIB Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne MIESIĘCZNIK NR 6(27) CZERWIEC 2006 PL ISSN 1732-3428 Jak działał samorząd zawodowy inżynierów budownictwa Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne 02-08/2005 pl Doka dźwigar H20 top z nieporównywalnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa 6 2011 NR 06 (85) CZERWIEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA PIIB Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa Pozostałe produkty: specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo