Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 28 nr 79 w języku francuskim etap II nr 80 w języku niemieckim etap I nr 81 w języku niemieckim etap II nr 82 w języku niemieckim etap III nr 83 w języku rosyjskim etap II nr 84 w języku rosyjskim etap III nr 85 w języku angielskim etap I nr 86 w języku angielskim etap II nr 87 w języku angielskim etap III nr 88 w języku francuskim etap III nr 90 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie sposobu upoważniania policjantów i pracowników Policji do kierowania zapytań oraz otrzymywania informacji z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych nr 94 z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca decyzję w sprawie zapewnienia jednolitego systemu numerów taktycznych pojazdów uprzywilejowanych oznakowanych w jednostkach organizacyjnych Policji Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr

2 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz DECYZJA NR 79 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w języku francuskim etap II zawodowego policjantów w języku francuskim etap II, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację Programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Traci moc decyzja nr 123 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w języku francuskim etap II (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 49). 29 DECYZJA NR 80 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w języku niemieckim etap I zawodowego policjantów w języku niemieckim etap I, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację Programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Szczecinie. Traci moc decyzja nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2001 roku w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w języku niemieckim etap I (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 35).

3 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr Poz DECYZJA NR 81 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w języku niemieckim etap II zawodowego policjantów w języku niemieckim etap II, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację Programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Szczecinie. Traci moc decyzja nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2001 roku w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w języku niemieckim etap II (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 36). 31 DECYZJA NR 82 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w języku niemieckim etap III zawodowego policjantów w języku niemieckim etap III, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację Programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Traci moc decyzja nr 39 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lutego 2001 roku w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w języku niemieckim etap III (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 45).

4 32 DECYZJA NR 83 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w języku rosyjskim etap II zawodowego policjantów w języku rosyjskim etap II, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację Programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Traci moc decyzja nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lutego 2001 roku w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w języku rosyjskim etap II (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 46). 33 DECYZJA NR 84 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w języku rosyjskim etap III zawodowego policjantów w języku rosyjskim etap III, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację Programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Traci moc decyzja nr 41 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w języku rosyjskim etap III (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 47).

5 34 DECYZJA NR 85 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w języku angielskim etap I zawodowego policjantów w języku angielskim etap I, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację Programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Szczecinie. Traci moc decyzja nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w języku angielskim etap I (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 30). 35 DECYZJA NR 86 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w języku angielskim etap II zawodowego policjantów w języku angielskim etap II, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację Programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Ośrodkowi Szkolenia Policji w Szczecinie. Traci moc decyzja nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w języku angielskim etap II (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 31).

6 36 DECYZJA NR 87 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w języku angielskim etap III zawodowego policjantów w języku angielskim etap III, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację Programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Traci moc decyzja nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w języku angielskim etap III (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 52). 37 DECYZJA NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w języku francuskim etap III zawodowego policjantów w języku francuskim etap III, stanowiący załącznik do decyzji. Realizację Programu, o którym mowa w, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Traci moc decyzja nr 184 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 sierpnia 2000 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w języku francuskim etap III (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 75).

7 38 DECYZJA NR 90 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie sposobu upoważnienia policjantów i pracowników Policji do kierowania zapytań oraz otrzymywania informacji z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych W celu należytego wykonywania w Policji przepisów art. 19 pkt 2 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz i Nr 154, poz oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804) postanawia się, co następuje: 1. Zapytania z Policji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zwanego dalej KCIK, mogą kierować wyłącznie policjanci lub pracownicy Policji upoważnieni do tego w sposób określony w niniejszej decyzji. 2. Informacje z KCIK mogą otrzymywać wyłącznie policjanci lub pracownicy Policji, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem wpisania do elektronicznej karty zapytania w polu tekstowym znak sprawy kodu jednostki oraz rodzaju i numeru sprawy. 1. W zakresie upoważniania policjantów i pracowników Policji do korzystania z zasobów KCIK stosuje się odpowiednio przepisy 7 i 8 załącznika nr 3 do zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 44), określające procedury przyznawania bezpośredniego dostępu do centralnych zbiorów informacji. 2. W celu udzielenia upoważnień do kierowania zapytań oraz otrzymywania informacji z KCIK stosuje się Wniosek o uprawnienia osoby(osób), którego wzór określi dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji w porozumieniu z dyrektorem Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji: 1) wyznaczą komputerowe stanowiska dostępowe do KCIK na bazie posiadanych komputerowych stanowisk dostępowych, wyposażonych w urządzenia szyfrujące DELTA-3 i aplikację końcowego użytkownika KCIK; 2) sporządzą wykazy skrzynek pocztowych przeznaczonych do wymiany informacji z KCIK wraz z listą operatorów będących policjantami lub pracownikami Policji, uprawnionych do wprowadzania zleceń zapytań za pomocą komputerowego stanowiska dostępowego. Lista powinna zawierać następujące dane: nazwisko, imię, numer PESEL, identyfikator kadrowy, kod i nazwa jednostki. 1. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, na podstawie wykazów skrzynek pocztowych i listy operatorów określonych w pkt 2, przygotuje elektroniczne karty dostępowe do baz danych KCIK (EKD), zawierające zapisy numerów PESEL operatorów oraz kodu jednostki organy policji. 2. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji udostępni dyrektorowi Biura KCIK wykazy, o których mowa w pkt 2, a także elektroniczne karty dostępowe w celu aktywacji tych kart i skrzynek pocztowych oraz autoryzacji i nadania uprawnień do odczytu informacji w bazie KCIK. 5 Za wykonanie postanowień niniejszej decyzji są odpowiedzialni: 1) dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji w zakresie technicznym; 2) dyrektor Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji w zakresie zgodności z potrzebami służbowymi zakresu upoważnień do korzystania z baz danych KCIK, wydanych policjantom i pracownikom Policji. 6

8 39 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca decyzję w sprawie zapewnienia jednolitego systemu numerów taktycznych pojazdów uprzywilejowanych oznakowanych w jednostkach organizacyjnych Policji W związku z ust. 7 pkt 3 rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 45, poz. 524) ustala się, co następuje: W decyzji nr 85 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie zapewnienia jednolitego systemu numerów taktycznych pojazdów uprzywilejowanych oznakowanych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 61), załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji. Załącznik nr 1 do decyzji nr 94 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2003 r. Zakres numerów (wyróżnik Przydzielony Lp. Jednostka literowy i numer wyróżnik literowy indywidualny pojazdu) 1. KOMENDA GŁÓWNA POLICJI A A 001 A 999 B B 001 B KWP W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM BB BB 001 BB KWP W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM C C 001 C KWP W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM D D 001 D KWP W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM E E 001 E KWP W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM F F 001 F 999 G G 001 G KWP W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM GG GG 001 GG 999 H H 001 H KWP W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Y Y 001 Y KWP W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM J J 001 J KWP W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM K K 001 K KWP W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM M M 001 M KWP W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM N N 001 N 999 P P 001 P KWP W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM R R 001 R KWP W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM S S 001 S KWP W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM T T 001 T KWP W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM U U 001 U KWP W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIO-POMORSKIM W W 001 W 999 Z Z 001 Z KOMENDA STOŁECZNA POLICJI ZZ ZZ 001 ZZ Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie L L 001 L Szkoła Policji w Pile L L 200 L Szkoła Policji w Słupsku L L 400 L Centrum Szkolenia Policji w Legionowie L L 600 L Szkoła Policji w Katowicach L L 800 L 999

9 Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr 7 1. Zarządzenie nr 25/2003 Komendanta Głównego 2. Zarządzenie nr 26/2003 Komendanta Głównego 3. Zarządzenie nr 27/2003 Komendanta Głównego 4. Zarządzenie nr 28/2003 Komendanta Głównego 5. Zarządzenie nr 29/2003 Komendanta Głównego 6. Zarządzenie nr 30/2003 Komendanta Głównego 7. Zarządzenie nr 31/2003 Komendanta Głównego 8. Zarządzenie nr 32/2003 Komendanta Głównego 9. Zarządzenie nr 33/2003 Komendanta Głównego 10. Zarządzenie nr 34/2003 Komendanta Głównego 11. Zarządzenie nr 35/2003 Komendanta Głównego 12. Zarządzenie nr 36/2003 Komendanta Głównego 13. Zarządzenie nr 37Z/2003 Komendanta Głównego 14. Zarządzenie nr 38Z/2003 Komendanta Głównego 15. Zarządzenie nr 39Z/2003 Komendanta Głównego 16. Zarządzenie nr 40Z/2003 Komendanta Głównego 17. Zarządzenie nr 41Z/2003 Komendanta Głównego 18. Zarządzenie nr 42Z/2003 Komendanta Głównego 19. Zarządzenie nr 43Z/2003 Komendanta Głównego 20. Zarządzenie nr 44Z/2003 Komendanta Głównego 21. Zarządzenie nr 45/2003 Komendanta Głównego 22. Zarządzenie nr 46/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie powo-

10 łania 23. Zarządzenie nr 47/2003 Komendanta Głównego 24. Zarządzenie nr 48/2003 Komendanta Głównego 25. Zarządzenie nr 49/2003 Komendanta Głównego 26. Zarządzenie nr 50/2003 Komendanta Głównego 27. Zarządzenie nr 51/2003 Komendanta Głównego 28. Zarządzenie nr 52/2003 Komendanta Głównego 29. Zarządzenie nr 53/2003 Komendanta Głównego 30. Zarządzenie nr 54/2003 Komendanta Głównego 31. Zarządzenie nr 55/2003 Komendanta Głównego 32. Zarządzenie nr 56/2003 Komendanta Głównego 33. Zarządzenie nr 57/2003 Komendanta Głównego 34. Zarządzenie nr 58/2003 Komendanta Głównego 35. Zarządzenie nr 59/2003 Komendanta Głównego 36. Zarządzenie nr 60/2003 Komendanta Głównego 37. Zarządzenie nr 61/2003 Komendanta Głównego 38. Zarządzenie nr 62/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie powołania 39. Zarządzenie nr 63/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie powołania 40. Zarządzenie nr 65/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie powołania 41. Zarządzenie nr 66/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 marca 2003 r. w sprawie powołania 42. Decyzja nr 54/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie powołania 43. Decyzja nr 55/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości prowadzonej w Komendzie Głównej Policji. 44. Decyzja nr 56/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia do załatwiania niektórych spraw. 45. Decyzja nr 57/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, w których prowadzone są registratury. 46. Decyzja nr 58/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie powołania zespołu organizacyjnego do przygotowania

11 uroczystości pogrzebowych tragicznie zmarłego Dariusza Marciniaka. 47. Decyzja nr 59/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie powołania zespołu do wyjaśnienia przebiegu wydarzeń w dniach 5 i 6 marca 2003 r. w Magdalence. 48. Decyzja nr 61/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie rozwiązania 49. Decyzja nr 63/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie powołania Głównego Komitetu Organizacyjnego obchodów 84. rocznicy powstania Policji. 50. Decyzja nr 64/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie powołania w Komendzie Głównej Policji komisji do oceny warunków uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia uprawniających do uzyskania urlopu dodatkowego. 51. Decyzja nr 65/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie powołania 52. Decyzja nr 66/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie rozwiązania 53. Decyzja nr 67/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie rozwiązania 54. Decyzja nr 68/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zmiany 55. Decyzja nr 69Z/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym wynikającym z działań militarnych na terenie Iraku. 56. Decyzja nr 70/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do składu Policyjnych Sił Stabilizacyjnych. 57. Decyzja nr 71pf/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie powołania 58. Decyzja nr 72/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie rozwiązania 59. Decyzja nr 73/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie udzielania pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Komendanta Głównego Policji. 60. Decyzja nr 74/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie powołania zespołu organizacyjnego do przygotowania uroczystości pogrzebowych tragicznie zmarłego nadkom. Mariana Szczuckiego. 61. Decyzja nr 76/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie limitów ilościowych służbowych telefonów komórkowych sieci publicznych dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji. 62. Decyzja nr 77/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie powołania zespołu nadzorującego prace objęte projektem celowym zamawianym pod nazwą: Opracowanie modeli struktury organizacyjnej komend Policji szczebla wojewódzkiego i powiatowego. 63. Decyzja nr 78/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie powołania odwoławczej komisji powypadkowej celem rozpatrzenia odwołania podinsp. Waldemara Wojdyły z Centralnego Biura Śledczego KGP. 64. Decyzja nr 89/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie powołania 65. Decyzja nr 91/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie powołania odwoławczej komisji powypadkowej celem rozpatrzenia wniosku dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP dotyczącego wypadku asp. Jerzego Wieczorka. 66. Decyzja nr 92/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie udostępnienia dla potrzeb postępowania karnego sygn. akt VI DS. 39/03 przeprowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie sprawozdania z przeprowadzonych czynności wyjaśniających w sprawie przebiegu wydarzeń w dniach 5 i 6 marca w Magdalence. 67. Decyzja nr 93/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie powołania

12 Wydawca: Komenda Główna Policji Redakcja i rozpowszechnianie: Komenda Główna Policji, Biuro Prawne, Warszawa, ul. Puławska 148/150, tel. wew , , , fax Skład i druk: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Legionowo 3, ul. Zegrzyńska 121, tel , Tłoczono z polecenia Komendanta Głównego Policji w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ul. Zegrzyńska 121. Zam. nr 44/2003, nakład: 2100 egz. ISSN Cena brutto: 3,59 zł

13

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-245- Poz. 52 i 53 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 52 nr 199 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 19-425- ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 19-425- ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 19-425- Poz. 117 i 118 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 117 nr 1029 z dnia 29 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23-89- Poz. 73 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 73 nr 283 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rejestrów Państwowych Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Wykonanie i wdrożenie oraz obsługa eksploatacyjna i rozwój systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1505 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja Biura Kontroli KGP oraz zmiany wprowadzone w 2009 roku

I. Organizacja Biura Kontroli KGP oraz zmiany wprowadzone w 2009 roku Załącznik do pisma Ia - 724/10/AB Informacja dotyczącą działalności kontrolnej w Policji w 2009 roku I. Organizacja Biura Kontroli KGP oraz zmiany wprowadzone w 2009 roku W 2009 r. Biuro Kontroli KGP realizowało

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 20 czerwca 2008 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DECYZJE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 20 czerwca 2008 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DECYZJE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 20 czerwca 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: 56 nr 9 z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 79 nr 384 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia oficerów kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/42 Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 11 323 Poz. 53 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 11,, TRESC: Poz. : D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/202/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi.

UCHWAŁA NR XIII/202/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi. UCHWAŁA NR XIII/202/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2012 r. Pozycja 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2012 r. Pozycja 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2012 r. Pozycja 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 40 M I N I S T R A F I N A N S ÓW 1) z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo