REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

2 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Szczecińskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych z siedzibą w Szczecinie, zwanego dalej Centrum, określa organizację i zasady działania oraz strukturę organizacyjną Centrum Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. 2. Centrum działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U r. Nr 139 poz.992, Nr 222, poz.1630, z 2007r. Nr 64, poz. 427,Nr 105,poz.720, Nr 109, poz.747, Nr 192, poz.1378, Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138 poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456, Nr 237, poz. 1654) 2) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2009 r. Nr 1, poz.7, Nr 6, poz.33) 3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(dz. U. Nr 249, poz. 2104,Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217,1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19 poz.100), 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223 poz.1458), 5) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz z 2003, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz z 2004 r., Nr 162, poz.1692, z 2005 r., Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz.1524 z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) 6) ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), 7) ustawy z dnia 18 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz.95, Nr 21, poz.125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793, Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz.411, Nr 141, poz.888, Nr 171 poz.1056, Nr 209, poz.1318, Nr 220, poz i 1418, Nr 227, poz.1505, Nr 228, poz.1507, Nr 237, poz.1654 i 1656, z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 8, poz.38, Nr 14, poz.75, Nr 18, poz.97, Nr 22, poz. 120), 8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz.1826, z 2003 r. Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 240, poz.2406, z 2006r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587, Nr 208, poz.1535, z 2007r. Nr 35, poz.219), 2

3 9 ) uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/829/09 z dnia 23 marca 2009r.w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu. 10) niniejszego Regulaminu Siedzibą Centrum jest Miasto Szczecin. 2. Terenem działania Centrum jest obszar Gminy Miasto Szczecin. Rozdział 2 Postanowienia szczegółowe Do zadań Centrum w szczególności należy przyznawanie, ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych i wypłata świadczeń pieniężnych dla mieszkańców Miasta Szczecina, określonych w ustawach: 1) ustawie o świadczeniach rodzinnych : a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych, b) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, c) zapewnienie comiesięcznej wypłaty świadczeń rodzinnych osobom uprawnionym, d) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie utraty bądź zmiany przyznanych uprawnień zasiłkowych, zwłaszcza w aspekcie współpracy z Marszałkiem Województwa w zakresie koordynacji wypłaty świadczeń rodzinnych względem przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, e) prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości z zakresu wykonania zadania zleconego z budżetu państwa, 2) ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów : a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wypłatę świadczeń alimentacyjnych, b) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń alimentacyjnych, c) zapewnienie comiesięcznej wypłaty świadczeń alimentacyjnych, d) prowadzenie postępowań względem dłużników alimentacyjnych, e) ścisła współpraca z organami egzekucyjnymi w celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów, f) prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości z zakresu wykonania zadania zleconego z budżetu państwa, 3) ustawie o dodatkach mieszkaniowych : a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, b) obliczanie i naliczanie wysokości dodatków mieszkaniowych, c) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych, d) sporządzanie list wypłat przyznanych dodatków mieszkaniowych, e) sporządzanie kwartalnej sprawozdawczości z zakresu wykonania zadania zleconego z budżetu państwa. 3

4 Rozdział 3 Zasady kierowania Centrum 5. 1.Całokształtem działalności Centrum kieruje zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa Dyrektor Centrum i odpowiada za jego działalność.. 2. Dyrektor Centrum reprezentuje je na zewnątrz. 3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Szczecin Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 2.Dyrektor Centrum jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i dokonywania czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum. 3. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych Centrum oraz samodzielnych stanowisk pracy. 7. Dyrektor kieruje Centrum poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz poleceń służbowych. 8. Do kompetencji Dyrektora w szczególności należy: 1) kierowanie Centrum, 2) organizowanie pracy Centrum, 3) realizacja polityki społecznej Miasta Szczecin, 4) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Centrum, w szczególności poprzez : a) prowadzenie właściwej polityki kadrowej, umożliwiającej efektywne wypełnianie zadań statutowych Centrum, b) zatrudnianie, zwalnianie i ocenianie pracowników Centrum, c) merytoryczny nadzór nad wypełnianymi zadaniami, d) nadzór nad prowadzoną w Centrum gospodarką finansową, e) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, f) zawieranie umów z jednostkami współpracującymi z Centrum, na podstawie posiadanych upoważnień, g) podejmowanie decyzji dotyczących planowania, dysponowania i realizacji budżetu Centrum, h) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań statutowych oraz wykonania budżetu, i) organizacja kontroli wewnętrznej Centrum, j) gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, k) zatwierdzanie bilansu potrzeb wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Centrum, l) ustalenie regulaminu organizacyjnego Centrum oraz ustalenie struktury organizacyjnej Centrum. m) nadzór nad wprowadzeniem i utrzymywaniem Systemu Zarządzania Jakością. 4

5 Rozdział 4 Organizacja Centrum 9. 1.W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska oznaczone odpowiednimi symbolami: 1) referaty: a) Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych -ŚRiA b) Referat Ekonomiczny -RE c) Referat Dodatków Mieszkaniowych -DM 2) stanowiska ds. windykacji -SW 3) stanowiska ds. organizacyjnych -SO 4) stanowiska ds. postępowań alimentacyjnych - PA 5) Biuro Obsługi Interesanta, działające na prawach referatu - BOI 6) samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi Centrum-Audytor -A 7) stanowisko Głównego Księgowego -GK 2. Zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych realizowane są w Filii przy ul. Krzemiennej 42b w Szczecinie Referat jest podstawową komórką organizacyjną zajmująca się określona problematyką i działalnością w sposób kompleksowy, realizującą jednolite zagadnienia merytoryczne. 2. Samodzielne stanowisko pracy tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nie uzasadniającej powołania większej komórki organizacyjnej Referaty Centrum działają w oparciu o regulaminy wewnętrzne opracowane przez Kierowników Referatów i zatwierdzone przez Dyrektora Centrum, w drodze zarządzenia 2. Regulaminy wewnętrzne Referatów określają w szczególności: 1) zasady funkcjonowania Referatów, 2) szczegółową strukturę wewnętrzną i obsadę, w tym: a) podstawowe prawa i obowiązki pracowników b) wykaz i symbole poszczególnych stanowisk pracy, c) opis stanowisk pracy, d) wyznaczenie pracownika pełniącego zastępstwo w czasie nieobecności kierownika, e) imienne zastępstwa pracowników, d) szczegółowy zakres czynności pracowników. 12. Dyrektor Centrum ustala w drodze zarządzenia regulaminy wewnętrzne Referatów Referatami kierują Kierownicy. 2. Główny Księgowy kieruje pracą stanowisk ds. windykacji, a przy pomocy Kierownika Referatu Ekonomicznego nadzoruje pracę Referatu. 3. Zakres działania głównego księgowego określają odrębne przepisy. 5

6 14. Strukturę organizacyjną Centrum, w tym ilość etatów w oraz rozdział etatów i poszczególne komórki organizacyjne przedstawia schemat graficzny, stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Do rozwiązywania szczególnych problemów związanych z funkcjonowaniem Centrum, oraz wykonywania zadań doraźnych Dyrektor Centrum może powoływać w drodze zarządzenia zespoły zadaniowe. 2. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1 mogą wchodzić pracownicy Centrum oraz osoby spoza Centrum. Rozdział 5 Podział kompetencji 16. Dyrektor Centrum nadzoruje bezpośrednio: 1) Zastępcę Dyrektora, 2) Głównego Księgowego, 3) Kierownika Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, 4) Kierownika Referatu Dodatków Mieszkaniowych, 5) Stanowiska ds. organizacyjnych, 6) Audytora. 17. Zastępca Dyrektora Centrum nadzoruje bezpośrednio: 1) Stanowiska ds. Postępowań Alimentacyjnych, 2) Kierownika Biura Obsługi Interesanta. 18. Główny Księgowy nadzoruje bezpośrednio Kierownika Referatu Ekonomicznego, oraz stanowiska ds. windykacji. 19. Podczas nieobecności Dyrektora, Zastępca Dyrektora kieruje Centrum ponosząc odpowiedzialność za realizację zadań Centrum Zastępca Dyrektora oraz pracownicy Centrum wykonują zadania w oparciu o zakresy czynności, określające ich obowiązki, odpowiedzialność i podległość służbową. 2. Wszyscy pracownicy Centrum mają status pracowników samorządowych i zatrudniani są na podstawie umowy o pracę Kierownicy kierujący komórkami organizacyjnymi Centrum inicjują, planują, organizują i kontrolują pracę, a zwłaszcza zapewniają: 1) terminowość i rzetelność załatwiania spraw, 2) dyscyplinę pracy, 3) właściwe opracowanie wydawanych dokumentów i innych materiałów, 4) właściwe przygotowanie projektów pism, opracowań, i innych materiałów dla Dyrektora, Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego. 2. Dyrektor może upoważniać Kierowników Referatów oraz innych pracowników do 6

7 podpisywania korespondencji w sprawach przez nich prowadzonych. 3. W czasie nieobecności Kierownika Referatu zastępuje go ustalony przez Dyrektora Centrum pracownik Referatu. 22. Do zadań Zastępcy Dyrektora w szczególności należy: 1) udzielanie informacji na temat obowiązujących regulacji prawnych dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej i dodatków mieszkaniowych, 2)współpraca z innymi instytucjami, związkami, organizacjami, komórkami organizacyjnymi Centrum, w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych, 3)nadzór nad podejmowanymi działaniami względem dłużników alimentacyjnych, określonymi w rozdziale 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 4) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Prokuratorami Rejonowymi, Komisariatami Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Komornikami, innymi instytucjami oraz gminami, związkami, organizacjami, komórkami organizacyjnymi Centrum w zakresie prowadzonych postępowań względem dłużników alimentacyjnych, 5)stałe i systematyczne uzupełnianie wiedzy w zakresie unormowań prawnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych (zaznajamianie się z publikacjami i piśmiennictwem w przedmiotowym zakresie), 6) współdziałanie z Audytorem, 7) inicjowanie nowych rozwiązań usprawniających pracę Centrum, a zwłaszcza w aspekcie jak najskuteczniejszego odzyskiwania środków finansowych wypłaconych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, 8) prowadzenie statystyk odzwierciedlających ilość przeprowadzonych postępowań względem dłużników alimentacyjnych, 9) przygotowanie logistycznego planu obsługi interesantów w ustawowych okresach składania wniosków na kolejne okresy zasiłkowe, 10) zapewnienie należytego funkcjonowania systemu kolejkowo-przywoławczego, 11) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem archiwum zakładowego i bezpieczeństwem przechowywanych dokumentów. 23. Do zadań Głównego Księgowego należy: 1) prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) prawidłowa gospodarka środkami budżetowymi, 3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 4) organizowanie przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i należytą ochronę mienia, 5) sporządzanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu, 6) dokonywanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki, 7) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 7

8 8) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązania, 9) nadzór nad zabezpieczeniem mienia i egzekwowanie należności z tytułu niedoborów i szkód, 10) przy pomocy Kierownika Referatu Ekonomicznego kierowanie pracą podległych pracowników, prowadzenie instruktażu, szkoleń, 11) prowadzenia windykacji należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz innych pokrewnych ustaw, 12) kontynuowania postępowań windykacyjnych w sprawach zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2004r. Nr 89 poz. 854 ), 13) nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Referat Ekonomiczny, 14) nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez stanowiska ds. windykacji. 24. Do zadań Audytora w szczególności należy: 1) przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego, 2) dokonywanie analizy ryzyka, 3) identyfikacja i monitorowanie procesów zachodzących w Centrum, w tym sprawdzanie wdrażania i wykonywania przyjętych procedur, 4) przeprowadzanie audytu wewnętrznego, 5) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej, 6) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych, 7) przeprowadzanie czynności sprawdzających zadań wykonywanych przez Centrum, 8) sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego. 25. Do zadań Kierownika Referatu Dodatków Mieszkaniowych należy kierowanie pracą Referatu Dodatków Mieszkaniowych w zakresie dbałości o funkcjonowanie stanowisk pracy, o terminowość i jakość prac wykonywanych przez pracowników, kontrola i nadzór nad stanowiskami, szczególnie w aspektach: 1) znajomości ustawy o dodatkach mieszkaniowych wraz z aktami wykonawczymi oraz innych przepisów prawnych, mający ścisły związek z pracą referatu, 2) przyjmowania wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych i wprowadzania ich do programu informatycznego, 3) wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznania, odmowy, przywrócenia lub wstrzymania dodatku mieszkaniowego, 4) merytorycznej i formalnej kontroli dokumentów opracowanych przez podległych pracowników, 5) nadzoru nad terminowym załatwianiem wszystkich spraw skierowanych do podległych pracowników, 8

9 6) wprowadzania do pracy nowo przyjętych pracowników, udzielanie im fachowego instruktażu i pomocy w rozwiązywaniu problemów, 6) przyjmowania klientów, wnikliwego rozpatrywania ich spraw, odwołań od decyzji administracyjnych i udzielania wszelkich niezbędnych informacji i porad, 7) prowadzenia korespondencji dotyczącej spraw klientów i innych powierzonych spraw, 8) przygotowywania zestawień niezbędnych do naliczenia wypłaty dodatków mieszkaniowych i ścisłej w tym zakresie współpraca z Kierownikiem Referatu Ekonomicznego. 26. Do zadań pracowników ds. organizacyjnych w szczególności należy: 1) analiza stanu zatrudnienia pod kątem możliwości zapewnienia realizacji zadań Centrum, wymagań na danym stanowisku pracy, 2) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników Centrum, 3) przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem, przenoszeniem, awansowaniem, nagradzaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników, 5) prowadzenie akt osobowych pracowników, 6) zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz wyrejestrowywanie pracowników Centrum, wraz z poświadczaniem faktu objęcia ubezpieczeniem, 7) kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy oraz ewidencjonowania wyjść w godzinach służbowych, 8) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, legitymacji służbowych i przydziału biletów komunikacji miejskiej dla celów służbowych, 9) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania w Centrum staży absolwenckich, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych w Centrum, 10) rozpoznawanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych i współpraca w tym zakresie z Referatami Centrum, 11)przygotowywanie programów i planów szkoleniowych oraz dokształcanie, pracowników Centrum, 12) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Centrum, 13) przygotowywanie projektów umów, aneksów do umów związanych z administrowaniem mieniem oraz obiektem, 14) prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 15) przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Centrum oraz prowadzenie ich ewidencji, 16) prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretariatu Centrum, 17) obsługa kancelaryjna Centrum w aspekcie wysyłania i przyjmowania korespondencji wraz z wewnętrznym obiegiem korespondencji wśród pracowników, 18) prowadzenie ewidencji urlopów, wyjść prywatnych i wyjść służbowych, 19) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego OTAGO oraz innych aplikacji wykorzystywanych w pracy w Szczecińskim Centrum Świadczeń, 20) zapewnienie technicznej obsługi sprzętu komputerowego, usuwanie awarii bądź zgłaszanie ich do usunięcia odpowiednim służbą, 9

10 21) sporządzanie kopii bazy danych i odpowiednie ich przechowywanie (a także informacji objętych ochroną) z uwzględnieniem wymogów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, 22)kontrola prawidłowości danych zawartych na listach wypłat i w sprawozdaniach generowanych z systemu OTAGO, 23) stałe dążenie do zwiększenia efektywności pracy w systemie, wprowadzanie w tym celu innowacji i ułatwień dla użytkowników, 24) prowadzenie w oparciu o system informatyczny statystyki obrazującej tendencje wzrostowe bądź spadkowe w wypłacanych kategoriach świadczeń w celu dokonywania szacowań i zapotrzebowań na środki pieniężne, 25) zapewnienie comiesięcznej aktualizacji danych zawartych w rejestrze ewidencji ludności gminy Szczecin, 26) tworzenie skryptów generujących sprawozdania dla doraźnych potrzeb oraz na żądanie jednostek nadrzędnych, 27) szkolenie nowych pracowników z zakresu obsługi programów wykorzystywanych w pracy referatu jak i pozostałych pracowników w zakresie nowych rozwiązań pojawiających się w aplikacjach. 27. Do zadań Kierownika Biura Obsługi Interesanta należy kierowanie pracy na stanowiskach ds. obsługi interesanta w zakresie dbałości o funkcjonowanie tych stanowisk, o terminowość i jakość prac wykonywanych przez pracowników, kontrola i nadzór nad stanowiskami, szczególnie w aspektach: 1) udzielania informacji na temat obowiązujących. regulacji prawnych dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, 2) wydawania i przyjmowania oraz wstępna weryfikacja (pod względem formalnym oraz kompletności) wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne zgodnie z aktami wykonawczymi regulującymi kwestie dokumentacyjne we wskazanym zakresie, 3) wystawiania wezwań do uzupełnienia wniosków w przypadku stwierdzenia braku kompletności, zgodnie z aktem wykonawczym, 4) wydawania innych niezbędnych druków, zwłaszcza dla potrzeb zgłoszenia do ubezpieczenia oraz przyjmowania od stron oświadczeń mających znaczenie dla rozpoznawanych stanów faktycznych, 5) przyjmowania od strony innego typu korespondencji z zachowaniem zasad wglądu w oryginał dokumentu i poświadczeniem zgodności kopii z oryginałem, 6) wydawania stronom poświadczeń dla przyjętych dokumentów, 7) prowadzenia rejestru przyjmowanych na stanowisku informacyjnym wniosków i innego typu korespondencji, 8) wydawania stronom zaświadczeń w zakresie korzystania ze świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej bądź świadczenia alimentacyjnego, 9) bieżącego codziennego roznoszeniu przyjętych wniosków i innej korespondencji na poszczególne stanowiska merytoryczne, zgodnie z przyjętym porządkiem alfabetycznym, 10) prowadzenia archiwum dokumentów wnioskodawców z zakresu przyznanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 10

11 11) układania teczek zgodnie z przyjętym porządkiem alfabetycznym, z szczególnym uwzględnieniem zasad należytej staranności, 12) wydawania i przyjmowania teczek od pracowników, 13) prowadzenia ewidencji wydanych teczek, z uwzględnieniem pracy w archiwalnym programie komputerowym, 14) dbałości o należyte i prawidłowe oznakowanie teczek, 15) przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego zgodnie z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej. 28. Do zadań Kierownika Referatu Ekonomicznego należy kierowanie pracą Referatu w zakresie dbałości o funkcjonowanie podległych stanowisk, o terminowość i jakość prac wykonywanych przez pracowników, kontrolę i nadzór nad stanowiskami, szczególnie w aspektach: 1) przygotowywania comiesięcznych wypłat (zgodnie z wybraną przez stronę formą płatności) oraz prowadzenia w tym celu stosownej dokumentacji finansowo-rozliczeniowej, 2) zapewnienia terminowej wypłaty świadczeń rodzinnych poprzez kolportaż list wypłat bądź innych nośników informacji do instytucji płatniczej, 3) weryfikowania w aspekcie formalnym i rachunkowym podczas procesu przygotowywania wypłat przyznanych świadczeń, 4) zgłaszania (i wyrejestrowywania) do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób uprawnionych do przedmiotowych świadczeń na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm) wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji nałożonej na płatników składek ustawą z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998r. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.), 5)sporządzaniem sprawozdań finansowo-rzeczowych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej zgodnie z aktami wykonawczymi regulującymi te kwestie, 6) sporządzania projektu budżetu modelowego, 7) sporządzania sprawozdania RB 27-ZZ w zakresie zrealizowanych dochodów od dłużników alimentacyjnych oraz skapitalizowanych odsetek bankowych na rachunku bankowym dłużnika alimentacyjnego, 8) dokonywania przypisu należności od zaliczki alimentacyjnej należnej na podstawie decyzji administracyjnych, 9)terminowego rozliczania i przekazywania do Głównego Księgowego dochodów zrealizowanych od dłużników alimentacyjnych. 29. Do zadań pracowników ds. windykacji w szczególności należy: 1) prowadzenie postępowań administracyjnych, w przedmiocie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych w całości lub we części, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. 2) kontynuowanie postępowań windykacyjnych w sprawach zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia roku w sprawie trybu 11

12 przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 89 poz.854), 3) wydawanie decyzji administracyjnych dot. umorzenia, rozłożenia płatności na raty oraz odroczenia terminu płatności w oparciu o udokumentowany stan faktyczny, 4) monitorowanie terminowości spłat systemów ratalnych poszczególnych dłużników w oparciu o raport kasowe i wyciągi bankowe, 5) prowadzenie statystyki ściągalności kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej przekazanych do windykacji, 6) sporządzanie sprawozdania rzeczowo-finansowego w zakresie odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej, 7) wystawianie upomnień egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 8)wystawianie prawidłowych not odsetkowych po całkowitej spłacie zadłużenia przez świadczeniobiorców, 9) zapewnienie prawidłowego i skutecznego sposobu doręczenia decyzji administracyjnej stronom postępowania, 10) konstruowanie pisemnych odpowiedzi na zapytania strony oraz prowadzenie bieżącej korespondencji pocztowej z innymi instytucjami, z zachowaniem terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, 11) współpraca z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu Miasta oraz innymi instytucjami w zakresie windykacji świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej. 30. Do zadań Kierownika Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych należy kierowanie Referatem ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w zakresie dbałości o funkcjonowanie tych stanowisk, o terminowość i jakość prac wykonywanych przez pracowników, kontrolę i nadzór nad stanowiskami, szczególnie w aspektach: 1)wprowadzania wniosków do systemu komputerowego celem wygenerowania decyzji odpowiedniej do nadanej kwalifikacji prawnej, 2) wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o udokumentowany stan faktyczny, oraz wydawanie decyzji administracyjnych orzekających o zwrocie nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych, 3) zapewnienia prawidłowego i skutecznego sposobu doręczenia decyzji stronie, 4) prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie wskazanym ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz kodeksu postępowania administracyjnego, 5) konstruowania pisemnych odpowiedzi na zapytania strony oraz prowadzeniem bieżącej korespondencji z innymi instytucjami, z zachowaniem terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, 6)współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie koordynacji świadczeń względem obywateli przemieszczających się Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 12

13 7)współpracy z Referatem Postępowań Alimentacyjnych, w zakresie przekazywania komornikom decyzji administracyjnych przyznających świadczenia alimentacyjne, 8)weryfikowania decyzji wydawanych na stanowiskach ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych pod względem poprawności merytorycznej oraz formalnej a także zgodności z listami wypłat, 9) udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych, 10) rozpoznawania odwołań od decyzji administracyjnych i ich kwalifikowanie do rozpatrzenia w ramach własnych kompetencji lub przez organ II instancji w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów a także akty wykonawcze do przedmiotowych ustaw, 11) przekazywania odwołań wraz z odpowiednio przygotowanymi dokumentami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 12) wydawania decyzji administracyjnych w przypadku orzeczenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez organ I instancji, 13) prowadzenia statystyk w zakresie przekazanych odwołań z uwzględnieniem podziału na sposób rozpoznania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 14) kierowania do organu II instancji wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji w trybie art. 156 KPA, 15) pozyskiwania interpretacji przepisów ustaw oraz aktów wykonawczych z Ministerstwa, Urzędu Wojewódzkiego oraz od Radcy Prawnego. 31. Do zadań stanowisk ds. postępowań alimentacyjnych należy dbałość o funkcjonowanie stanowisk, o terminowość i jakość prac wykonywanych przez pracowników, kontrola i nadzór nad, stanowiskami, szczególnie w aspektach: 1) przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi i odbierania oświadczeń majątkowych, z uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy o informacjach niejawnych, 2) inicjowania działań w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, 3)wystosowywania zawiadomień do prokuratur w zakresie przestępstwa z zakresu art. 209 Kodeksu Karnego, 4) wnoszenia powództw do sądu w zakresie podwyższenia lub obniżenia kwoty zasądzonych alimentów, 5) podejmowania działań zmierzających do zatrzymania praw jazdy dłużnika alimentacyjnego, 6) utrzymywania ścisłej współpracy z komornikami z gminy i z kraju w zakresie wyegzekwowania należności budżetu państwa i gminy oraz wymiany informacji określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 7) udzielania informacji na temat regulacji prawnych dotyczących postępowań alimentacyjnych i zasad przyznawania świadczeń alimentacyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, łącznie z odsetkami ustawowymi, 13

14 8) inicjowania nowych rozwiązań usprawniających pracę stanowisk, a zwłaszcza w aspekcie jak najskuteczniejszego odzyskiwania środków finansowych wypłaconych z tytułu świadczeń alimentacyjnych. Rozdział 7 Funkcjonowanie Centrum 32.Pracownicy Centrum podlegają okresowym ocenom według zasad ustalonych dla pracowników jednostek samorządowych oraz zgodnie z Regulaminem dokonywania ocen okresowych wprowadzonym odrębnym zarządzeniem Dyrektora Centrum Czynności kancelaryjne w Centrum oraz jednolity rzeczowy wykaz akt określa instrukcja kancelaryjna dla organów gminy i związków międzygminnych stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr 112 poz z późniejszymi zmianami. 2. W Centrum stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt ustalony przez Dyrektora Centrum. 34. Dyrektor Centrum w drodze zarządzenia określa szczegółowe procedury związane z organizacją i funkcjonowaniem Centrum, a w szczególności: 1) zasady i tryb udzielania upoważnień i pełnomocnictw, 2) zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli, 3) zasady oraz tryb postępowania w sprawach petycji, skarg i wniosków, 4) zasady oraz tryb przygotowywania i podpisywania pism, 5) zasady postępowania zmierzające do usprawnienia pracy Centrum. Rozdział 8 Postanowienia końcowe Szczegółowe uregulowania dotyczące zagadnień związanych ze świadczeniem pracy, obowiązkami pracodawcy i pracownika, porządkiem wewnętrznym określa Regulamin Pracy Centrum. 2. Pracownicy Centrum otrzymują wynagrodzenie według zasad ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Centrum ustalonym przez Dyrektora Centrum Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą Centrum w brzmieniu Szczecińskie Centrum Świadczeń. 2. Centrum używa skrótu SCŚ w Szczecinie. 37. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 14

ZARZĄDZENIE NR 1/15 DYREKTORA SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

ZARZĄDZENIE NR 1/15 DYREKTORA SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZARZĄDZENIE NR 1/15 DYREKTORA SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie utworzenia jednostki budŝetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu Na podstawie art. 9 ust 1 i 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLVIII.662.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/392/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/392/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/392/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Rady Gminy Puck Nr XVIII/28/16 z dnia 31 marca 2016 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r. UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art.18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXII/143/09 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 29 września 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXII/143/09 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 29 września 2009 roku UCHWAŁA Nr XXII/143/09 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

Pl'. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA. DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH i FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Zatwierdzam

Pl'. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA. DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH i FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Zatwierdzam Zatwierdzam Dyre tor Miejskiego Ośr dka Pomocy Społecznej Radom, dnia...11,... :Y.f.~t:-.'.. 2011r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH i FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

S T A T U T 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.

S T A T U T 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/187/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24.01.2013 S T A T U T 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tuliszkowie.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tuliszkowie. Projekt z dnia 17 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 6 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r.

UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. UCHWAŁA NR XX.248.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie:

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/37/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jedlińsku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Gminny

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oławie. Działając na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

łpejsid GMIrłff R l. O..

łpejsid GMIrłff R l. O.. 1 łpejsid GMIrłff R l. O.. (}ŚROO!KPO ocyspoucznej egu amin rgamzacyjny 57-220 Ziębice, ul. Wało jsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skr. ;>1IC11..83, tl.'\jfax. 074 8 REC'.()l\' (l!:r.ą'1418. N1P

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11 z dnia 10.09.2012 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II: Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III: Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV: Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/118/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie

UCHWAŁA NR XXIII/118/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie UCHWAŁA NR XXIII/118/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku. Projekt z dnia 23 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 12 września 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA NR XXXIII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Białystok, dnia 12 września 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA NR XXXIII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 września 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA NR XXXIII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo