STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 481/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009 STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE (wersja zaktualizowana na dzień 21 sierpnia 2009r.) Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Zakres działalności III. Zarządzanie i organizacja IV. Majątek i finanse V. Przepisy końcowe I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, zwany dalej Zamkiem jest instytucją kultury utworzoną w wyniku połączenia Biura Wystaw Artystycznych i Wojewódzkiego Domu Kultury na mocy zarządzenia nr 61/92 Wojewody Szczecińskiego z dnia 31 marca Zamek jest samorządową instytucją kultury, działającą na warunkach i zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i na podstawie niniejszego Statutu Organizatorem Zamku jest Województwo Zachodniopomorskie. 2. Zamek posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. 3. Nadzór nad działalnością Zamku sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. 1. Siedziba Zamku znajduje się w Szczecinie przy ul. Korsarzy

2 2. Terenem działania Zamku jest przede wszystkim miasto Szczecin, ale w celu szerszej realizacji swoich zadań statutowych, Zamek wykonuje swoją działalność również na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagranicą. II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 4 Zamek prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie wspierania twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz badania, dokumentowania i propagowania dziejów i historycznej roli Zamku Książąt Pomorskich, miasta Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego Do podstawowych zadań Zamku należy: a) rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, b) uczestnictwo w sprawowaniu mecenatu państwowego nad twórczością artystyczną poprzez promocję wybitnych i wyróżniających się twórców i ich dzieł oraz nad realizacją wielostronnych przedsięwzięć, umożliwiających wymianę doświadczeń artystycznych, c) upowszechnianie wartości artystycznych związanych z tradycją kulturową regionu Pomorza Zachodniego i Środkowego, Polski i innych krajów, d) popularyzacja i promocja twórczości artystycznej (teatralnej, filmowej, muzycznej oraz sztuk plastycznych), e) kreowanie i popularyzowanie działalności filmowej rodzimych twórców, f) prezentowanie znaczących dokonań w dziedzinie współczesnej kultury i sztuki, g) gromadzenie, zabezpieczanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Zamku i regionu, h) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, i) wspieranie i organizowanie oraz promocja amatorskiej twórczości artystycznej, tworzenie warunków dla rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką, j) prowadzenie zagranicznej współpracy oraz wymiany turystycznej i kulturalnej z innymi krajami, k) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi, l) administrowanie Zamkiem Książąt Pomorskich w zajmowanej przez niego części. 2. Zamek może na zasadach określonych w stosownych przepisach: 2

3 a) organizować spektakle, koncerty, wystawy, seanse filmowe oraz inne imprezy rozrywkowe i turystyczne, b) dofinansowywać twórców na produkcje filmowe realizowane w województwie zachodniopomorskim, c) promować twórców i popularyzatorów kultury, d) prowadzić impresariat artystyczny, e) prowadzić różne formy działalności oświatowej, f) prowadzić działalność wydawniczą oraz świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne z zakresu kultury, g) prowadzić wypożyczalnie książek, filmów, dzieł sztuki, kostiumów, rekwizytów i sprzętu technicznego, h) prowadzić sprzedaż książek, artykułów użytku kulturalnego, i) prowadzić działalność związaną z obsługą ruchu turystycznego, j) prowadzić działalność związaną z konserwacją dzieł sztuki, k) realizować imprezy zlecone, l) świadczyć usługi transportowe, w tym parkingowe, m) wynajmować pomieszczenia oraz dziedzińce, n) świadczyć usługi gastronomiczne, o) prowadzić inną działalność gospodarczą. III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 6 1. Zamkiem zarządza dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje In stytucję na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji. 2. Dyrektora Zamku powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w trybie zgodnym z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności: a) ogólne kierownictwo w sprawach: działalności podstawowej, organizacyjnych i administracyjnych, finansowych i gospodarczych, b) dobór i właściwe wykorzystanie kadr, c) wydawanie regulaminów dotyczących funkcjonowania instytucji, udostępniania Zamku publiczności oraz zabezpieczania jego pomieszczeń i zbiorów, d) zawieranie umów z osobami fizycznymi, instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami społecznymi, wynajmującymi pomieszczenia od Zamku i wykonującymi usługi na rzecz Zamku, e) zawieranie umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło oraz decydowanie w sprawach osobowych, 3

4 f) zatwierdzanie planów, preliminarzy budżetowych, wniosków finansowych i sprawozdań z działalności Zamku, g) decydowanie o celowości wydatków i zarządzania wypłat w ramach zatwierdzonego budżetu, h) składanie okresowych planów i sprawozdań z działalności Zamku Dyrektor zarządza Zamkiem przy pomocy dwóch zastępców. 2. Umowę o pracę z zastępcami nawiązuje i rozwiązuje dyrektor, po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, 3. Zastępcy dyrektora działają w imieniu i zakresie udzielonych im przez dyrektora uprawnień W skład Zamku wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne. 2. Jednostki, o których mowa w ust. 1 tworzy, przekształca i znosi dyrektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. 3. Zakres zadań wewnętrznych jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zaopiniowaniu przez Zarząd. IV. MAJĄTEK I FINANSE 9 Nieruchomości Zamku stanowią własność Województwa Zachodniopomorskiego i mogą być wykorzystane jedynie dla celów związanych z działalnością Zamku. 10 Zamek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania Zamek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w: 1. ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), 2. ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), 4

5 3. ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.). 2. Podstawą gospodarki finansowej Zamku jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 12 Zamek może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: a) dotacji budżetowej organizatora, b) dotacji z innych źródeł, c) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, d) wpływów ze sprzedaży towarów i usług, e) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. 2. Roczne sprawozdanie finansowe Zamku podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. V. PRZEPISY KOŃCOWE 14 Statut nadaje i zmienia Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zatwierdzam Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko 5

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 5793 UCHWAŁA NR XIII/264/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 5793 UCHWAŁA NR XIII/264/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 5793 UCHWAŁA NR XIII/264/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie połączenia Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko Tel. 059 857 29 09 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko Tel. 059 857 29 09 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko Tel. 059 857 29 09 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU Miastko 2006 STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN I. Postanowienie ogólne 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zwana dalej Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 stycznia 2006 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁA RADY POWIATU: 1 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Opery Wrocławskiej nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r. TEKST JEDNOLITY ze zmianami: 1. Zarządzenie nr 32 Dyrektora Opery Wrocławskiej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. -

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. - STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1 Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustanawia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

3. Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

3. Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. S T A T U T P U B L I C Z N E J B I B L I O T E K I P E D A G O G I C Z N E J W P O Z N A N I U Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu zwana dalej Biblioteką działa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH PRO PERSONA tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "PRO

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo