Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. gościńcem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. gościńcem"

Transkrypt

1 Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu gościńcem

2 MAREK PYTASZ Taki wieszcz, jaki słuchacz Traumatyczne doświadczenie września roku 1939 wywołało potrzebę słowa właściwego na ów czas, co też i się stało, tak bowiem w dziejach polskiej twórczości wierszowanej się dożyło, że od czasów konfederacji barskiej liczy się przyporządkowanie liryki konkretnemu celowi: sprawie narodowej. Tyrteusz jako jej patron trwał przez wieki i nieznacznie tylko zmodyfikowano zaprojektowaną w romantyzmie zasadę jego istnienia. Nic zatem dziwnego, że gdy u schyłku listopada roku 1939 w polskim obozie wojskowym w Coetquidan zaczęto wydawać Polskę Walczącą tygodnik gromady żołnierskiej, to właśnie jako wzorzec, ale i oczywiste w tej sytuacji odniesienie, przywołano wszystkie zrywy wolnościowe: Gdy tej jesieni tradycyjna warta zmienia się nie przed Belwederem, ale na obcej ziemi [...], pozdrawiamy w podchorążych z tej warszawskiej nocy listopadowej, w żołnierzach spod Stoczka, Grochowa [...] i obrony innej obrony Warszawy druhów powietrznej armii, która nam przewodzi, która przed nami formuje się w szeregi konfederatów z Baru, powstańców Kościuszki, legionistów napoleońskich, spiskowców 1846, 48, 63 roku, strzelców Piłsudskiego, żołnierzy ostatniej wojny, pozdrawiamy w nich najczulszą i nieśmiertelną nadzieję każdego narodu.1 Tymon Terlecki autor cytowanej wypowiedzi musiał mieć świadomość celu przywoływania mitów narodowych. Zresztą nie on jeden stroił literaturę w odrzucony przez pikadorczyków dwadzieścia lat wcześniej płaszcz Konrada. Pociechy w idei polskiego mesjanizmu szukali prawie wszyscy, często za wszelką cenę, odnajdując we frazach profetycznych wersów Mickiewicza przesłania, wskazówki, nawet wyjaśnienia obecnej sytuacji. Z wielu tego typu wypowiedzi odwołam się tylko do jednej, ale jakże charakterystycznej. W datowanym na wigilię roku 1939 numerze tygodnika Nowa Polska (Bukareszt) 1T. T erlecki: Noc podchorążych. Polska Walcząca 1939, nr 1.

3 204 Marek Pytasz ukazał się obszerny artykuł Jana Gajewskiego Dlaczego Polska cierpi? Po analizie cierpień Polski i Polaków przez ostatnich 150 lat, traktowanych jako udzielona przez Boga nauka odnawiania ducha narodowego, Gajewski konkludował: Oto i już wiadomo, po co nowe cierpienie. Stuletnia niewola nauczyła nas bardzo wiele, ale jeszcze nie wszystkiego. Obecna niedola ma nas douczyć reszty. Kto powołany został do wielkich rzeczy, do rzucenia idei nowego porządku życia międzynarodowego, do zastrzyknięcia zmaterializowanemu i cynizmem przesiąkniętemu światu nowej dawki idealizmu sam przede wszystkim musi być lepszy, uczciwszy, czyściejszy od innych. A rzeczy tych nabywa ułomna natura ludzka właśnie i tylko przez żar wielkiego cierpienia. Dlatego Polska dziś cierpi. [...] większej i wspanialszej nadziei na przyszłość rozwinąć przed zasmuconymi oczami (nie można).2 Nikogo nie dziwiły też słowa autora Herostratesa Jana Lechonia o Konradzie w okowach i odnowieniu w sytuacji wojennej roli wielkiej literatury romantycznej3. W cyklu tzw. wykładów paryskich Lechoń stawiał tezy dalej idące. Twierdził na przykład, że elementem czystej formy jest działanie symboliki narodowej 4, poezja czysta zaś to poezja narodowym pierwiastkiem nasączona; kładł przy tym nacisk nie na świetność oprawy, ale na niesione znaczenia, choćby były one ukryte w pospolitej rudzie 5. Teza, że polski czytelnik żąda od poezji odpowiedzi na zagadki filozoficzne, narodowe i moralne i sądzi ją według tego, czy jego żądania zaspakają6 przyniosła więcej szkód literaturze, niż Lechoń mógł się spodziewać, gdyż wielkich, którzy z takiego traktowania narodowych celów literatury potrafili zrobić cnotę, ale i przy okazji napisać ważki artystycznie tekst, było niewielu. Inni, nie ci wielcy, nazwani przez Marię Kuncewiczową powszednimi poetami 7, otrzymali do ręki glejt, patent na pisanie i przepustkę jak mieli prawo mniemać do panteonu. Tymon Terlecki 17 stycznia 1943 roku na łamach Wiadomości Polskich ogłosił artykuł pod znamiennym tytułem Koniunktura liryczna, w którym kwitował wzbierającą falę twórczości wierszowanej8, natomiast trzy miesiące 2J. G ajew ski: Dlaczego Polska cierpi? Nowa Polska 1939 [Bukareszt], nr 4. 3 J. Lechoń: O literaturze polskiej. Londyn 1942, wykład: 1ładycja i nowość w literaturze polskiej, s. 23. Ibidem, s Ibidem, s. 109; zob. uwagi o tej kwestii w I. O packi: LechoA i polskie mity". W: Skamander. T. 8: Szkice i interpretacje. Red. I. O packi. Katowice 1991, s Mniej radykalną, choć ideowo zbliżoną postawę zajął w autokomentarzu J. L obodow ski: Modlitwa na wojnę. Londyn 1947, s J. L echoń: O literaturze polskiej..., s M. K uncew iczow a: Przedmowa. W: Z poezji wojennej Czecho-Slowacji. Londyn 1944, s. 3. 8T. T erlecki: Koniunktura liryczna. Wiadomości Polskie 1943, nr 3.

4 Taki wieszcz, jaki słuchacz 205 później Kazimierz Wierzyński, już bez dwuznaczności obecnej w tonie wypowiedzi Terleckiego, wygłosił na otwarcie Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku apologię poezji doraźnie zaangażowanej, strofując nawet Lechonia za to, że skoro został powołany na świadka powstawania legendy nie może się za nią opóźniać 9. I tak oto, z dnia na dzień, z numeru na numer powstających coraz to nowych czasopism porastała twórczość silna swoim celem. Znajdowała poparcie autorytetów. Wierzyński wręcz mówił i pisał, że choć literatura polska na wychodźstwie teoretycznie może czuć, jak w okresie wolności, to jednak inny niż zaangażowany w doraźność typ postawy poetyckiej byłby bezduszny i ważny tylko i wyłącznie jako dialektyczny szczegół 10. Lechoń poszukiwał nowych, wschodzących talentów pośród bardzo ofensywnych poetów Drugiego Korpusu, podkreślając ich emocjonalne oddziaływanie na czytelników polskich rozproszonych po świecie 11. Jak wielka była presja czasu historycznego i redakcyjno-czytelniczych oczekiwań, świadczą tłumaczenia się autorów, którzy, pomijając naciski, mieli odwagę wyrwania się z zaklętego kręgu poezji zaangażowanej. Na przykład Jerzy Pietrkiewicz, który postponowany za działalność przedwojenną12, odrzucony przez znaczną część wojennolondyńskich kół opiniotwórczych13, włączył się mimo wszystko wierszami w nurt tematów aktualnych, tak pisał w marcu 1942 roku w przypisie do swojego awangardowego poematu Kula magiczna: W czasach, kiedy szaleją zmotoryzowane upiory cywilizacji, publikacja tego poematu wymaga ze strony autora usprawiedliwienia14. Rok wcześniej Jan Śliwiński, w przedmowie do tomu artystowskich wierszy Józefa Andrzeja Teslara, przekonywał czytelników: Czyż nie jest dowodem naszej wolności, że możemy mimo wszystko oderwać się od zgryzot i rozważań bieżącego dnia.ls 9 K. W ierzyński: Współczesna literatura polska na emigracji. New York [1943], s. 32. Szerzej o tym piszę w szkicu Kazimierz Wierzyński: Współczesna literatura polska na emigracji". W: Skamander. T. 5: Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego. Red. I. O packi, R. Cudak. Katowice 1986, s I0K. W ierzyński: Współczesna literatura polska..., s J. L echoń: Grupa Monte Cassino. Orzeł Biały 1945, nr Zob. np. K P ru szy ń sk i: O wolność prasy. Wiadomości Polskie 1940, nr Ulotka z dramatycznym wierszem P ietrk iew icz List otwarty do Emigracji w Zaduszki z 4 listopada 1940 roku na rozkaz gen. Władysława Sikorskiego została wycofana ze sprzedaży w kiosku księgarskim hotelu Rubens. U J. P ietrkiew icz: Kula magiczna. Myśl Polska 1942, nr 20.,SJ. Śliw iński [Przedmowa]. W: J.A. T eslar: Studnia na pustyni. Edinburgh London 1943, s. 3.

5 206 Marek Pytasz Jeśli pojawiały się oznaki sprzeciwu wobec dominującej tendencji utylitarnego traktowania poezji, to były one nakierowane przede wszystkim na kwestie warsztatowe ( poezja ułatwiona ; kataryna liryczna )16 czy ton ( nasi poeci umierają z melancholii i nic więcej )17. Pierwsze, zresztą nieśmiałe, weto postawiła Maria Petry: Z długiego czekania musiał się wreszcie narodzić krytycyzm, a w końcu i bunt przeciw chorobliwym deformacjom uchodźczego życia i literatury; bunt przeciw bezładowi ideologicznemu, przeciw patriotycznemu i religijnemu szablonowi.18 Przywołane tutaj zastrzeżenia były rzeczywiście dialektycznym szczegółem, do którego nie przywiązywano większego znaczenia. Sytuacja zaczęła się komplikować w roku 1945, tedy w okresie, kiedy nabrzmiewający od lutego problem przyszłości Polski skrystalizował się dramatycznie w wyniku ustaleń Poczdamu, powodując w konsekwencji cofnięcie uznania rządowi londyńskiemu i uruchamiając mechanizm ostatecznej przemiany wrześniowych uchodźców w emigrantów politycznych sensu stricto. Kilka tygodni po ogłoszeniu komunikatu ze szczytu wielkiej trójki w Jałcie Tymon Terlecki opublikował na łamach zredukowanej do minimum broszurowej namiastki Wiadomości Polskich znanej pod nazwą Biblioteka Wczoraj i dziś", w tomie Święty płomień artykuł pod znamiennym tytułem Do emigracji polskiej Heroizm emigracji polskiej 1945 r. jest prosty: wytrwać w kulturze europejskiej na przekór jej samej. Wytrwać za siebie i naród, któremu z dnia na dzień cofiiięto [...] niewątpliwe prawo przynależności do wspólnoty19. Pociąga to za sobą nakaz takiego zorganizowania, które stanowi przeciwieństwo getta, zapewnia maksymalną spoistość przy maksymalnej ekstensywności (tj. chłonności i umiejętności promieniowania).20 Zadanie wytrwania w kulturze europejskiej pojawia się jak leitmotiv w wielu wypowiedziach z tamtego czasu, choćby Stanisława Strońskiego21, Jerzego Pietrkiewicza22, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego23 czy ls Zob. np. J. Pietrkiew icz: Poezja ułatwiona. Myśl Polska 1943, nr 48 oraz przedmowę autorską do Idem : Pokarm cierpki. Londyn 1943, s W. Śledziński: Młoda Polska podziemna. Tygodnik Literacki 1944, nr M. P etry: O poezji. W: Idem. Struny. Jerozolima 1944, s Cyt za T. T erlecki: Szukanie równowagi. Londyn 1985, s Ibidem, s S. S troński: O byt, o duszę, o twórczość. W: Biblioteka Wczoraj i dziś"; Święty płomień. Londyn 1945, s J. P ietrkiew icz: Nowoczesność w tradycji. W: Idem : Pogrzeb Europy. Londyn 1946, s Esej ten pisał Pietrkiewicz latem 1945 roku. 23G. H erlin g -G ru d ziń sk i: Pisarze w kraju i na emigracji. Orzeł Biały 1945, nr 47. Grudziński wręcz powołuje się na artykuł Terleckiego, dookreślając warunki odnalezienia się w odrodzonej europejskości.

6 Taki wieszcz, jaki słuchacz 207 w słowie od redakcji w pierwszym numerze miesięcznika Kultura wówczas jeszcze ukazującego się w Rzymie24. Kwestia poruszona także przez Terleckiego, mianowicie ucieczka przed gettem (strach przed konsekwencjami tendencji samoizolacjonistycznych), a więc zamknięcie się na wartości zewnętrzne, również podnoszona choćby przez Mariana Czuchnowskiego25, Jana Bielatowicza26, Witolda Olszewskiego27, jest pogłosem wcześniej formułowanych pod adresem literatury postulatów co do sposobu jej funkcjonowania na obczyźnie (Ksawery Pruszyński28). W roku 1945 ucieczka przed izolacjonizmem wiązała się np. w rozumieniu Czuchnowskiego, Olszewskiego, Herlinga-Grudzińskiego z obowiązkiem otwarcia się różnych grup czy koterii, czyli z konsolidacją całego środowiska. Trzeci ważny element najdobitniej ujął Bielatowicz: T rzeba olbrzym iej czujności, aby nie przeisto czy ć w alki z reżym em w w alkę z narodem [podkr. M. P.], by bijąc w doktrynę [...], nie ranić przykutego do niej narodu, by umieć odróżnić konieczność życia od wykonywania obcego programu. [...] Chodzi o to, by nie przeciwstawiać się wszystkiemu, co się dzieje w Kraju, lecz przeciwnie oprzeć się szeroko o jego twórczość kulturalną, śledzić pilnie, spokojnie oceniać [...] i podnieść tak wysoko światło na wygnaniu, aby mogło oświecać i drogi w Polsce.29 Trzy podstawowe cele stawiane pisarzom na emigracji zderzały się z ocenami dokonań przede wszystkim liryki czasu wojny. Jan Bielatowicz wiedział, iż była ona w lwiej części literaturą użytkową, nie wątpił jednak w jej głęboki sens i oryginalne piękno 30. Dla Czuchnowskiego jej nienowatorskość nie miała większego znaczenia, pisał zatem: Można by ją atakować z wielu punktów widzenia, ale nie można jej odmówić tego, że była ona prawdziwą literaturą, wolną i niepodległą. Nawet prawdopodobnie będzie to jej poczytane za zasługę, że umiała tak energicznie w czasach katastrofy nadal trwać, istnieć, walczyć.31 Stanisław Baliński był radykalniejszy: [...] wiele z tych wierszy odegrało w danej chwili podniosłą rolę dydaktyczną, ale większość wyznajmy to szczerze, nie wytrzymała [...] próby krótkiego nawet czasu.32 2* Kultura [tekst programowy], Kultura 1947, nr 1. 25M. C zuchnow ski: 7biorczość na wygnaniu. Przed świtem 1946, nr 1, 2. 26J. B ielatow icz: Literatura na emigracji. Kultura 1947, nr W. O lszew ski: Zmowa nieobecnych. Salamandra 1947, nr K. P ruszyński: Literatura Emigracji Walczącej. Wiadomości Polskie 1940, nr 1; Idem: Learn English. Wiadomości Polskie 1941, nr 4. 29J. B ielatow icz: Literatura na emigracji Ibidem. 31M. C zuchnow ski: TWórczość na wygnaniu... 32S. B aliński: Przedmowa. W: J. Lechoń: Aria z kurantem. New York 1946, s. 8.

7 208 Marek Pytasz Najostrzej z tą literaturą rozprawił się Jerzy Pietrkiewicz: Literat emigracyjny woli posępny strój wieszcza od nieprzyjemnej konieczności przystosowania się do zmiennych warunków. Obowiązek krzepienia serc zmienia się, nie wiedzieć kiedy, w dziennikarski, a nie poetycki stosunek do świata. Utwór literacki w opinii wspominkarza ma rację bytu, jeśli komentuje wydarzenia wedle starej rocznicowej maniery.33 Trzeba jednak w tym przeglądzie głosów zaznaczyć, że dominowało zupełnie inne spojrzenie na literaturę owego czasu podniosłymi słowy chwalono patetyczne wersy: [...] poezja czasu wojny z Ojczyzny uczyniła Sakrament zamknięty w tabernakulum serca. [...] Poezja patriotyczna zespoliła wszystkie stany stała się demokratyczna. Jest prawdziwą poezją całego narodu, ożywionego najwznioślejszą myślą o Polsce.34, Z trzech zadań stawianych literaturze ergo pisarzowi emigracyjnemu pierwsze było na tyle nieweryfikowalne, iż trudno osądzać owo wytrwanie w kulturze europejskiej; jeśli uznamy, że brak zgody na socrealizm jest akcesem do europejskości, to żądanie zostało spełnione, ale jeśli myślimy o aktywnym włączeniu się literatury w główny nurt kultury Zachodu sprawa się komplikuje i dotyczy niewielu. Drogi były różne: przez związki personalne z uznanymi intelektualistami (np. polemiki, choćby Witolda Gombrowicza z Albertem Camus czy z Emilem Cioranem); przez wchodzenie na rynek czytelniczy kraju osiedlenia jako uznany autorytet (ta sztuka udała się Czesławowi Miłoszowi), już to jako autor tworzący w nowym dla siebie języku (tu najbardziej prominentnymi przykładami są Jerzy Pietrkiewicz-Peterkiewicz, Stefan Themerson czy nieco inaczej Józef Garliński lub Wacław Iwaniuk). Zagrożenie literatury polskiej było duże nie tylko z powodu odcięcia kraju od nurtów światowych, nie mniej groźne, choć w innym sensie, okazywały się tendencje izolacjonistyczne zamkniętych grup, tworzących małą Polskę, przy jednoczesnym przekonaniu, że sam fakt osiedlenia się np. w Londynie czyni utrwory tam powstające niejako z natury rzeczy europejskimi (co w naiwnym rozumowaniu jest oczywistym banałem bez pokrycia)35. Na ile realna była możliwość konsolidacji środowiska pisarskiego? Z jednej strony szukali wspólnoty, choć mieszkali na pięciu kontynentach, z drugiej natomiast dzieliło ich zbyt wiele, szczególnie gdy po roku 1956 pojawiła się 33J. P ietrk iew icz: Patriotyzm wspominkarski. Myśl Polska 1946, nr 3. 34S. Lam: Przedmowa. W: Antologia poezji polskiej Oprać. S. Lam. Paryż 1945, s Problem europejskości lub kwestia kryzysu świadomości europejskiej należą do bloku ważjiych tematów publicystyki i eseistyki emigracyjnej, szczególnie pisarzy związanych z kręgiem Kultury. Zob. A. S. K ow alczyk: Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat Warszawa 1990 oraz J. O lejniczak: Arkadie i małe ojczyzny. Kraków 1992.

8 Taki wieszcz, jaki słuchacz 209 możliwość bliższych kontaktów z krajem. Na zewnątrz do początku lat pięćdziesiątych dość łatwo przychodziło utrzymywać pozory jakiejś wspólnoty środowiska pisarskiego, ale w rzeczywistości cały czas toczyły się (oprócz zwykłych spięć personalnych) zasadnicze spory pokoleniowe. Pierwszy spór, właściwie zupełnie nie zauważony36, toczył się między pisarzami o ugruntowanej pozycji a tymi z tzw. emigracji walczącej, którzy zjechali w latach do Wielkiej Brytanii po demobilizacji wojsk gen. Władysława Andersa i gen. Stanisława Maczka. Byli to, prócz żołnierzy, także więźniowie obozów koncentracyjnych, obozów pracy, oflagów i stalagów. Dzięki instytucjom propagandowym (prasie, wydawnictwom i drukarniom polowym) obu grup wojsk polskich oraz własnej przedsiębiorczości (głównie w amerykańskiej i angielskiej strefach okupacyjnych Niemiec, jak np. prowadzone przez Mieczysława Lurczyńskiego Wydawnictwo Polskiego Związku Wychodźstwa Przymusowego w Hanowerze czy Oficyna Warszawska Anatola Girsa z chwilową siedzibą w Monachium) mieli już za sobą pewien dorobek i chcieli niewątpliwie zaznaczyć wagę swojej obecności w nowej sytuacji Spotkali się ze zdecydowanym oporem pisarzy osiadłych w Londynie od 1940 roku. Sygnałem samoorganizowania się była próba powołania do życia spółdzielni wydawniczej pod nazwą Oficyna Poetów i Malarzy ( ). Za wystąpienia guasi-grupowe można uznać dwie kolumny poetyckie, publikowane na łamach przeniesionego wraz z Andersem do Londynu Orła Białego ; pierwsza, redagowana przez Czesława Bednarczyka, pod nazwą Oficyna poetów i malarzy ( ), druga, prowadzona przez Jana Ostrowskiego, z nowym nadtytułem Poezja i grafika ( ). Wydawnictwo o mylącej nazwie Polskie Towarzystwo Literackie też miało być instytucją tej quasi-grupy, ale sądząc z relacji zrobiono wszystko, by uniemożliwić Józefowi Bujnowskiemu legalne działanie37. Spór drugi, dość dobrze udokumentowany, toczył się między młodymi z grupy poetyckiej Kontynenty a starymi, którzy zdominowali instytucje życia literackiego polskiego Londynu38. Oba te spory umieścić trzeba w kon 36Literatura emigracyjna T. 1. Katowice Zob.: M. P ytasz: Kilka uwag wstępnych, s ; R. C udak: Emigracja walcząca" i jej poezja, s ; J. D em bińska- -Paw elec: Różne światy poezji emigracyjnej, s Zob. T. T erlecki: Po dziesięciu latach. W: Idem : Szukanie równowagi..., s ; M. D anilew icz-z ielińska: Czterdziestolecie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie Pamiętnik Literacki 1985 [Londyn], T. 9; C. B ednarczyk: W podmostowej arkadzie. Londyn 1988, s. 8 10, 22 23; jedyną w miarę pełną prezentacją tego pokolenia jest opracowany przez Jerzego N iem ojow skiego numer monograficzny Poezji (1987, nr 4 5), pierwszym zaś omówieniem serio jest dział Poezja emigracji walczącej (R. C udak, J. D em bińska-p aw elec, A. S zaw erna-d yrszka). W: Literatura emigracyjna , s Zob. B. T a b o rsk i: Młodsza literatura emigracyjna w perspektywie ćwierćwiecza. Pamiętnik Literacki 1983 [Londyn], T Znajomym gościńcem

9 210 Marek Pytasz tekście bezustannych kontrowersji między kręgami Wiadomości a Kultury 39. Jednym z zasadniczych czynników różnicujących pisarzy na emigracji był stosunek do kraju. Niezłomni i nieprzejednani mieli swoje wysokie racje, z którymi jednak spierano się już od 1947 roku, to znaczy od pierwszej uchwały ZPPnO zakazującej członkom Związku druku w krajowych wydawnictwach podlegających cenzurze40. Perspektywa, jaką zarysował Bielatowicz w lipcowo-sierpniowym numerze Kultury z 1947 roku, została od razu przez uchwałę podważona41. Po czerwcu 1956 roku dyskusje te nabrały jeszcze większej intensywności, szczególnie w wyniku drugiej uchwały ZPPnO w sprawie publikacji w kraju. Poeci Kontynentów, a przede wszystkim krąg Kultury zakwestionował jej sensowność. Na łamach paryskiego miesięcznika określano ją jako niemoralną, upraszczającą obraz sytuacji w Polsce, zrywającą więź z czytelnikiem krajowym i tak już pokrzywdzonym; zwrócono też uwagę na fakt, że uchwała czerwcowa wzmacnia tendencje gettowe. O tym, że Związek wycofał się z kategorycznych sformułowań, powiadomiono ogół dopiero w styczniu 1958 roku42. Decyzja ta była już bez większego znaczenia, bo zarówno krąg paryski, kontynentczycy, jak i inne nieformalne grupy rozpoczęły własną politykę otwarcia na kraj, nie oglądając się na centrum emigracyjnego legalizmu. Nowy, bardziej otwarty stosunek do Polski gomułkowskiej determinowały różne czynniki: polityczne (tu krąg Kultury )43, pokoleniowe (Kontynenty)44, programowe (OPiM)45, socjologiczne (wyrazista przemiana części emigracji głównie w obu Amerykach w społeczności typu polonijnego). To nie przypadek, że legalistyczna część kręgu londyńskiego nastawiła się przede wszystkim na utrzymanie stanu posiadania, powoływała instytucje (np. PFK), które prymarnie miały służyć środowiskom emigracji, czytelnik krajowy zaś praktycznie znajdował się poza obrębem polityki redakcyjnej; jakże więc inaczej niż w Kulturze. Rozziew tych środowisk można związać z opozycją dwóch haseł: d la kraju bez kraju (Londyn) d la kraju z krajem (Paryż). To oczywiste, że od połowy lat siedemdziesiątych krąg prezydencki i najważniejsze organizacje polityczne (partie) nieco zmieniały pragmatykę działania, dostosowując się do sytuacji w Polsce, ale ich rozpoznanie było i wtórne, i opóźnione w stosunku do grupy 39Zob. np. R. H a bielsk i: Niezłomni i nieprzejednani. Emigracyjne Wiadomości" i ich krąg Warszawa 1991, passim. 40M. D an ilew icz-z ieliń sk a: Czterdziestolecie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie W. O lszew ski: Zmowa nieobecnych... 42M. D anilew icz-z ielińska: Czterdziestolecie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie...; Idem : Dlaczego nie wracamy. Londyn K. D ybciak: Literacka działalność Instytutu Literackiego. W: Literatura źle obecna". Londyn 1984; O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Oprać. G. i K. P om ianow ie. Londyn B. T ab o rsk i: Młodsza literatura emigracyjna w perspektywie ćwierćwiecza... 45M. P ytasz, T. P astw a: Oficyna pod mostem. Editor 1989, nr 2.

10 Taki wieszcz, jaki słuchacz 211 Giedroycia. Tak z latami narastało zamknięcie się legitymistycznej części środowiska londyńskiego i europocentryczne otwarcie kręgu Kultury, pewnej części pisarzy z fali emigracji walczącej i kontynentczyków. Tworzące się od roku 194S polskie życie literackie w diasporze nie miało szansy na integralność, zbyt wiele było grup nacisku, a odmienne racje uniemożliwiały consensus. Taki stan wpływał też na formowanie się odmiennych wzorców literatury. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych podjęto pierwsze próby porządkowania i opisu bardzo już obszernej i zróżnicowanej biblioteki 14 kwietnia 1957 roku na łamach londyńskiego Żyda ukazał się artykuł Jana Bielatowicza Fikcyjność życia na emigracji. Zawarte w nim konstatacje brzmią dramatycznie: Bezsporna fikcyjność życia na emigracji [...] to tylko smutna konieczność, nieuchronne prawo żyda. [...] życie emigracji jest niepełne i kalekie.46 Bielatowicz dowodził swojej tezy na przykładzie polskich instytucji działających na obczyźnie. Tak rozumianą fikcyjność rozciągano na literaturę, choć ta wielowarstwowa w stratyfikaq'i wartości i czytelniczych oczekiwań trwała zawsze, bez względu na okoliczności. Zasadnicza stawka rozgrywała się w relacji autor czytelnik. Pisarz-latarnik dawał szansę literaturze, gdyż nie ulegał bezpośrednim wpływom żądań odbiorców, starał się też poszerzać ich krąg, nie ograniczając się li tylko do polskiego środowiska miejsca zamieszkania, częściej zresztą zeń uciekał lub się izolował (np. Gombrowicz w Argentynie, Pietrkiewicz w Anglii, Czesław Miłosz w Ameryce, Stanisław Vincenz we Francji, Hostowiec w Szwajcarii, Maria Danilewicz-Zielińska w Portugalii). Zapewniało to dystans do codziennych sporów i napięć typowych dla zamkniętych grup47. Największym zagrożeniem i dla pisarza, i dla samej literatury była ich podległość podstawowym prawom fizjologii literatury emigracyjnej skodyfikowanej przez Józefa Wittlina. Z praw rządzących wspólnotą jedno wydaje się mieć moc szczególnie niszczącą literaturę: Pisarz-wygnaniec żyje w społeczności zwężonej, w której niełatwo jest tworzyć, a tym bardziej ogłaszać dzida rewoltujące. Taka zawężona społeczność najchętniej daje posłuch temu, co już od dawna zna. Od artysty wymaga przeważnie potwierdzenia własnych smaków i przyzwyczajeń. [...] Biada mu, jeśli ulegnie. Bo jeśli w normalnym społeczeństwie każdemu artyśde grozi największy jego wróg; którym jest chęć podobania się, niebezpieczeństwo od strony tego wroga jest stokroć większe w społeczności zawężonej, getto- 4*T. Terlecki zauważył i nazwał to zjawisko wcześniej. Zob. T. T erlecki: Po dziesięciu latach..., s Zob. M. D anilew icz-z ielińska: Odchylenia od mitu Anteusza. Szkic o problemach i warunkach pracy pisarzy emigracyjnych. Pamiętnik Literacki 1978 [Londyn], T. 2, szczególnie s ; J. W ittlin: Blaski i nędze wygnania. W: Idem : Orfeusz w piekle X X wieku. Paryż 1963, s *

11 212 Marek Pytasz wej, skazanej na własne siły i zasoby. Na emigracji prawie z reguły następuje pomieszanie pojęć i kryteriów, powstają nieprawdopodobne hierarchie, nie ma bowiem istotnych mierników prawdziwej wartości pracy pisarza. O tej wartości rozstrzygają przeważnie względy uczuciowe, przebrzmiałe mity, przebrzmiałe prawidła estetyki narodowej.48 Wypowiedź Wittlina zyskała pełną aprobatę Witolda Gombrowicza49, między innym cytowany tu fragment eseju otwiera numer kwartalnika P.E.N. Center for Writers in Exile Arena 50, w znaczącej części poświęcony polskiej literaturze emigracyjnej, jest także ten szkic jedną z najczęściej przywoływanych przez badaczy i krytyków krajowych wypowiedzi porządkujących fizjologię literatury na obczyźnie. Wedle i tu przyjętego punktu widzenia, tezy Wittlinowskie sumują problemy tej części literatury, która legitymowała się przepustką wystawioną przez Lechonia, Wierzyńskiego, Lama, Bielatowicza i wielu innych. Zezwolenie, choć przecież zmieniły się okoliczności, miało nadal wiążącą moc służenia narodowej sprawie. Liryka poza krajem traciła z latami pozycję hegemona na rzecz publicystyki, literatury politycznej i wspomnieniowej, ale przecież trwała, dodając co roku kilkanaście nowych tomów; miała swoich wieszczów przeszłych (Baliński milczący praktycznie od 1952 roku 51; Lechoń z trudem składający wiersze do tom i Marmur i róża52; Wierzyński szykujący się z początkiem lat pięćdziesiątych do wielkiej przemiany53) i teraźniejszych (Jan Rostworowski, choć i jego pozycja londyńskiego lirnika została zniszczona z powodów politycznych54) oraz wiernych apologetów ( Wiadomości, Dziennik Polski, Życie ). 10 marca 1961 roku Maria Danilewiczowa na wieczorze Kontynentów dała pierwsze serio, autorskie podsumowanie literatury Polaków tworzących poza krajem. Mówiła wtedy między innymi: Poza tym wydano na Emigracji ponad dwieście tomików wierszy; chciałabym kiedyś urządzić w Bibliotece [...] wystawę-monstre owych poetyckich wylewów z bogatym działem curiosów i wydawnictw z nieprawdziwego zdarzenia.55 48J. W ittlin: Blaski i nędze wygnania..., s W. G om brow icz: Dziennik Kraków 1986, s J. W ittlin : Sorrow and Grandeur o f Exile. Arena 1961, nr 2. 51W roku 1952 B aliński opublikował poemat Album podróży ( Wiadomości 1952, nr 23) i dopiero w 29 lat później w przedostatnim numerze Wiadomości (1981, nr 2) ogłosił cykl Wiersze emigracyjne. 52 Zbiór ten ukazał się jako część Poezji zebranych. Londyn SZob. J. D udek: Liryka Kazimierza Wierzyńskiego z lat Wrocław 1975, passim oraz Skamander. T. 5: Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego..., szczególnie prace Z. M arcinow a, A. W ęgrzyniakow ej i A. N aw areckiego; K. D ybciak: Wbtęp. W: K. W ierzyński. Wybór poezji. Wrocław Warszawa Kraków 1991, s. XLVIII LI. 54Owo wydarzenie opisał C. B ednarczyk: Wpodmostowej arkadzie. Londyn 1988, s M. D anielew iczow a: Rzut oka na literaturę emigracyjną. Kontynenty 1961, nr

12 Taki wieszcz, jaki słuchacz 213 W opublikowanym cztery lata później Poglądzie ogólnym na literaturę emigracyjną56 pominęła kwestię poetyckich wylewów, by do niej powrócić wiele lat później w Szkicach o literaturze emigracyjnej, sugerując jednak, iż ten typ twórczości wygasał z końcem lat czterdziestych57. Czy rzeczywiście? Jeśli tak było, to skąd liczne, choćby tylko na łamach Kontynentów, wypowiedzi związane z grafomanią, prezentacje poglądów dotyczących łatwości w podsuwaniu czytelnikom wierszy nieprawdziwych, jak choćby ta oto krytyczna wypowiedź Taborskiego: Za formą awangardową, z jej wieloznacznością, łatwo się ukryć wyznawcom nic-nie-znaczności. Tradycyjna forma szybciej ujawni grafomana.58 W kilkanaście miesięcy po odczycie Danilewiczowej ukazała się opracowana przez Jana Darowskiego analiza zjawiska grafomanii59, zderzona parę numerów później z istotną polemiką między przedstawicielami różnych pokoleń na emigracji o estetykę, warsztat i wartości60, a sąd Wacława Iwaniuka: Emigracyjna twórczość poetycka, zwłaszcza starszego pokolenia, pokrywa się coraz bardziej pleśnią. Zamierający język zmusza nas do tym większej czujności: usilnej lektury [...] i studiów. Ale naszym poetom nie uśmiecha się to dodatkowe i wyczerpujące zajęcie. Łatwiej jest sięgnąć do znanych wszystkim i niezaprzeczalnych wzorców.61.może stać się wykładnią poglądu na to, co wydarzyło się w liryce emigracyjnej. Przyczyn upadku, oprócz zamierania języka, szukano w braku krytyki literackiej, w koteryjnym charakterze życia literackiego62, w końcu w trudnym i nie do zaakceptowania przez politycznych emigrantów socjologicznym procesie przechodzenia od społeczności emigracyjnej w społeczność aemigracyjną, typu polonijnego, czy wręcz asymilującą się w nowym kraju63. Nieliczni zwracali też uwagę, jak bardzo szkodzi literaturze jej zamknięcie na dorobek poetycki kraju osiedlenia i na przemiany w liryce krajowej. 56Idem : Pogląd ogólny na literaturę emigracyjną. W: Literatura polska na obczyźnie. Red. T. T erlecki. T. 2. Londyn 1965, s S7M. D an ilew icz-z ieliń sk a: Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż 1978, s B. T ab o rsk i: Nad poezją Baczyńskiego. Kontynenty 1961, nr J. D arow ski: O grafomanii i literaturze. Kontynenty 1962, nr Zob. np. M. Badowicz: O granicach poezji. Kontynenty 1962, nr 47; F. Śm ieja: Jakiej poezji chcemy. Kontynenty 1963, nr 54; J. R o stw o ro w sk i: Spowiedź kataryniarza. Kontynenty 1963, nr 54; J. B rzękow ski: Integralizm w czasie. Kontynenty 1963, nr 57; M. O śm iałow ski: 0 poezji. Kontynenty 1965, nr W. Iw aniuk: Z pustego i Salomon nie naleje. Kontynenty 1960, nr S2Pisał o tym między innymi J. B ielatow icz: Literatura na emigracji. Londyn 1970, s ; zob. liczne artykuły w Kontynentach, np. Z. G rab o w sk i: Pisarze czy mimozy. Kontynenty 1965, nr Zob. np. Drogowskazy. Dyskusja redakcyjna. Kontynenty 1959, nr 7 8.

13 214 Marek Pytasz W tych dyskusjach nie dostrzeżono jednak faktu, że doszło do sprzymierzenia się pisarza i czytelnika w ramach społeczności zwężonej w myśl Mickiewiczowej ferazy: Taki wieszcz, jaki słuchacz, i to bez względu na wysokie wzorce propagowane przez dział poezji w Kulturze 64, bez względu na sądy nielicznych krytyków, opinie znawców (Miłosz, Pietrkiewicz, Marian Pankowski, Józef Bujnowski, Maria Danilewicz-Zielińska, Adam Czerniawski). Niejednorodność pisarstwa diaspory, niezwykle zagmatwane relacje personalne, koteryjność, kłótnie (pozornie) artystyczne, obezwładniająca siła emigracyjnego tabu sprawiały, że czytelnik musiał być zdezorientowany, a co za tym idzie wybierał tylko to, co rozumiał, co niejako pozostawało w zgodzie z jego własnym doświadczeniem, opowiadał się tedy jako czytelnik za wykładem narodowych i emigranckich racji ubranych w zamarłe kanony poezji wojennej potrzeby. Przegrała poezja, ale rozproszeni po świecie Polacy spotykali się przy lekturze owych słusznych, jasnych i przyjaznych w odbiorze wierszy pamiątek narodowej wspólnoty. 64, Oficyna Poetów nie była w stanie utrzymać równego poziomu prezentacji poetyckich, choć w kwartalniku opublikowano wiele ważkich utworów.

1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich.

1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich. LITERATURA 1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich. 2.. Przedstaw zjawisko prekursorstwa w literaturze różnych epok, analizując wybrane przykłady literackie.

Bardziej szczegółowo

świeższe wydarzenia rozgrywające się w świecie malarzy i pisarzy, zwłaszcza poetów. Mając w pamięci tak świetną tradycję naszego felietonu, niełatwo

świeższe wydarzenia rozgrywające się w świecie malarzy i pisarzy, zwłaszcza poetów. Mając w pamięci tak świetną tradycję naszego felietonu, niełatwo OD AUTORKI Wiersze, proza, esej tak, to mi się już zdarzało. Ale felieton? To była forma, w jakiej nigdy dotąd nie próbowałam swoich sił. Wielkie więc było moje zaskoczenie, kiedy jesienią 2000 roku redakcja

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 1. Walka klas w literaturze XIX i XX wieku. Omów różne realizacje motywu w literaturze.

LITERATURA. 1. Walka klas w literaturze XIX i XX wieku. Omów różne realizacje motywu w literaturze. LITERATURA 1. Walka klas w literaturze XIX i XX wieku. Omów różne realizacje motywu w literaturze. 2. Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza. Rozwiń temat na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Polska książka na obczyźnie

Polska książka na obczyźnie Polska książka na obczyźnie [1939 1989] joanna hałaczkiewicz [grafika] [próba scalenia] EMIGRACJA KRAJ historia kultura życie literackie ruch wydawniczy drukarstwo sztuka książki [próba scalenia] EMIGRACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-EL-S16

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWKA MATURALNA PORADNIK

ROZPRAWKA MATURALNA PORADNIK ROZPRAWKA MATURALNA PORADNIK CO TRZEBA NAPISAĆ NA MATURZE Na maturze z języka polskiego poziomie podstawowym zdający będą mieli do wyboru dwa tematy wypracowań. Rozwinięcie każdego z nich będzie wymagało

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Skamandryci. Wiersze wybranych przedstawicieli grupy

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Skamandryci. Wiersze wybranych przedstawicieli grupy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Skamandryci Wiersze wybranych przedstawicieli grupy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

W imieniu Polski Walczącej

W imieniu Polski Walczącej Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Armia Andersa Szlak Nadziei w 75. rocznicę podpisania układu Sikorski-Majski

Armia Andersa Szlak Nadziei w 75. rocznicę podpisania układu Sikorski-Majski WYSTAWA OTWARTA POD PATRONATEM PREZESA RADY MINISTRÓW BEATY SZYDŁO Armia Andersa Szlak Nadziei w 75. rocznicę podpisania układu Sikorski-Majski PROJEKT WYSTAWIENNICZY INFORMACYJNO-EDUKACYJNY INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Albert Camus ( ) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku;

Albert Camus ( ) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku; "Dżuma" Camusa jako powieść paraboliczna Albert Camus (1913 1960) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku; był wybitnym pisarzem (otrzymał Nagrodę

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić?

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić? Egzamin maturalny na poziomie podstawowym. Jak sformułować stanowisko i właściwie je uzasadnić? PODSTAWOWE INFORMACJE Rozprawka na poziomie podstawowym jest formą wypowiedzi pisemnej na podany temat, która

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Składa się on z czterech elementów:

Składa się on z czterech elementów: Asertywność umiejętność powiedzenia nie, odmowy lub obrony własnych postaw, granic, psychologicznych w taki sposób, aby z jednej strony nie odczuwać wyrzutów sumienia, że sie powidzialo nie, kiedy ktoś

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Krzysztof Kamil Baczyński. Wybór wierszy

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Krzysztof Kamil Baczyński. Wybór wierszy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Krzysztof Kamil Baczyński Wybór wierszy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Organizacja informacji

Organizacja informacji Organizacja informacji 64 CZYTANIE ARTYKUŁU Z GAZETY To zadanie ma nauczyć jak: wybierać tematy i rozpoznawać słowa kluczowe; analizować tekst, aby go zrozumieć i pamiętać; przygotowywać sprawozdanie;

Bardziej szczegółowo

Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98

Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98 Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98 Nadchodzi dla Miłosza czas przełomowy zmierzenie się ze sławą i popularnością. Milczenie krytyki polskiej na temat Miłosza ; nieśmiałe upominanie się o jego miejsce.

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu

Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Warsztaty pisania poezji Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-WPL-L-S14_pNadGen23AUL Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologiczna

Bardziej szczegółowo

Analizy i interpretacje wybranych wierszy

Analizy i interpretacje wybranych wierszy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania - Kazimierz Przerwa Tetmajer Analizy i interpretacje wybranych wierszy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014 Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 62/2014 OCENY ZMIAN W RÓŻNYCH WYMIARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO W POLSCE PO ROKU 1989 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach DEMBOWSKI EDWARD. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Małgorzata Pronobis

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach DEMBOWSKI EDWARD. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Małgorzata Pronobis Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach DEMBOWSKI EDWARD zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2009 2 1. Dembowski, Leon : Edward Dembowski w oczach

Bardziej szczegółowo

Jadwigi Dörr Poezja z wyboru Śladem recepcji

Jadwigi Dörr Poezja z wyboru Śladem recepcji Jadwigi Dörr Poezja z wyboru Śladem recepcji Redaktor naukowy Jadwigi Dörr Poezja z wyboru Śladem recepcji Redaktor naukowy Łódź 2011 Projekt okładki Mateusz Poradecki Projekt typograficzny Mateusz Poradecki

Bardziej szczegółowo

HENRYK SIENKIEWICZ

HENRYK SIENKIEWICZ HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916 Wczesne lata Urodzony w Woli Okrzejskiej Rodzina zubożała szlachta Jeden z sześciorga dzieci Od 1861 roku w Warszawie Gimnazjum w Warszawie Posada guwernera Studia: medycyna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Jak napisać literaturę podmiotu:

Jak napisać literaturę podmiotu: Jak napisać literaturę podmiotu: Mamy już temat i lektury - teraz czas na bibliografię. Składa się ona z literatury podmiotu i przedmiotu. Najpierw zajmijmy się literaturą podmiotu. Ten artykuł ma za zadanie

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne?

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne? USTALANIE ZASAD PRACY W ZESPOLE 1. Kto będzie naszym liderem/przewodniczącym zespołu?... 2. Jak podzielimy odpowiedzialność za realizację zadań?... 3. jak będziemy podejmować decyzje?... 4. W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 fot. Zenon Łój od redakcji Spis treści Wstęp 3 Stefan Szmidt Mój Biłgoraj 4 Henryk Wujec Bez uproszczeń Dominikańskie listy z Lublina 6 o. Tomasz Dostatni Wypisy z lektury

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny: O j cz y z n a t o b r z m i d u m n i e.

Projekt edukacyjny: O j cz y z n a t o b r z m i d u m n i e. Projekt edukacyjny: O j cz y z n a t o b r z m i d u m n i e. Opracowanie: Jolanta Łęcka Danuta Szymczak 1 Wstęp Patriotyzm słowo, temat, przedmiot szeregu opinii,komentarzy, jakże często nie wolnych od

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

O czym, dlaczego i dla kogo napisaliśmy Jak na dłoni. Genetyka Zwycięstwa

O czym, dlaczego i dla kogo napisaliśmy Jak na dłoni. Genetyka Zwycięstwa O czym, dlaczego i dla kogo napisaliśmy Jak na dłoni. Genetyka Zwycięstwa Dawno dawno temu wstępujący na tron osiemnastoletni król Jigme Singye Wnagchuck, najmłodszy monarcha świata, ogłosił: Szczęście

Bardziej szczegółowo

Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych

Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-PKP-RTN-L-S14_pNadGenDURJ5

Bardziej szczegółowo

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH pod redakcją Władysława Fłoryana CZĘŚĆ DRUGA SPIS TREŚCI LITERATURA BUŁGARSKA napisała HENRYKA CZAJKA I. Uwagi wstępne 7 1. Rys historyczny (do końca w. XIV) 7 2. Sztuka 13

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

LISTY DO REDAKTORÓW WIADOMOŚCI

LISTY DO REDAKTORÓW WIADOMOŚCI JÓZEF ŁOBODOWSKI LISTY DO REDAKTORÓW WIADOMOŚCI opracował Paweł Libera konsultacja edytorska Beata Dorosz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2015 Opracowanie wydawnicze Ewelina Gajewska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna sylwetki znanych Polaków, którzy byli patriotami, wie,

Bardziej szczegółowo

wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją

wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją Charakterystyka trzech rodzajów literackich Cechy charakterystyczne epiki wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją chłodny dystans;

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw miłości. Na podstawie wybranych utworów literackich

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw miłości. Na podstawie wybranych utworów literackich Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motyw miłości Na podstawie wybranych utworów literackich Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Adam Mickiewicz "Dziady" część II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Adam Mickiewicz Dziady część II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Adam Mickiewicz "Dziady" część II Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Praca na konkurs. pt. Lekcje, jakich nie było! Autor: Helena Pupiec

Praca na konkurs. pt. Lekcje, jakich nie było! Autor: Helena Pupiec Praca na konkurs pt. Lekcje, jakich nie było! Autor: Helena Pupiec Scenariusz lekcji języka polskiego do realizacji w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Temat

Bardziej szczegółowo

Anna Czyrska ŚMIERĆ MIŁOŚCI, CZYLI (ANTY) PORADNIK O TYM, DLACZEGO BOIMY SIĘ KOCHAĆ

Anna Czyrska ŚMIERĆ MIŁOŚCI, CZYLI (ANTY) PORADNIK O TYM, DLACZEGO BOIMY SIĘ KOCHAĆ Anna Czyrska ŚMIERĆ MIŁOŚCI, CZYLI (ANTY) PORADNIK O TYM, DLACZEGO BOIMY SIĘ KOCHAĆ Spis treści Wstęp 1. Małżeństwo jako dramat, czyli dlaczego współczesny świat nazywa ciebie singlem 2. Dlaczego nie potrafisz

Bardziej szczegółowo

Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja. 22 maja, czwartek. Prezentacja stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej. Obiad à la fourchette.

Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja. 22 maja, czwartek. Prezentacja stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej. Obiad à la fourchette. Program imprez stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej w ramach 5 Warszawskich Targów Książki (22-25 maja 2014 roku) Lokalizacja: Stadion Narodowy w Warszawie Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej /

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej / EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014 / zakresy pytań części szkolnej / Wielka synteza epok literackich od antyku do oświecenia - ramy czasowe - podstawy filozoficzne, hasła, idee, bohaterowie

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU S2A. Wielokulturowość USA. Kod Punktacja ECTS* 1. Koordynator dr Kinga Orzeł - Dereń Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU S2A. Wielokulturowość USA. Kod Punktacja ECTS* 1. Koordynator dr Kinga Orzeł - Dereń Zespół dydaktyczny KARTA KURSU S2A Nazwa Wielokulturowość USA Nazwa w j. ang. Multiculturalism of USA Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr Kinga Orzeł - Dereń Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem zajęć

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Proza polskiego modernizmu Twórczość Stefana Żeromskiego

Proza polskiego modernizmu Twórczość Stefana Żeromskiego Proza polskiego modernizmu Twórczość Stefana Żeromskiego Życie i twórczość Stefana Żeromskiego (pseudonimy literackie Maurycy Zych, Józef Katerla) ur. 14 października 1864 r. we wsi Strawczyn zm. 20 listopada

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ Chrztu Polski na nasze teraźniejsze życie

Wpływ Chrztu Polski na nasze teraźniejsze życie Klaudia Ślusarczyk Wpływ Chrztu Polski na nasze teraźniejsze życie Lokalne Przecieranie Oczu, Niekłańska (Re)aktywacja W ramach projektu Lokalne Przecieranie Oczu, Niekłańska (Re)aktywacja organizowanego

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy Katowice 10.09 2016r. Wychowanie patriotyczne Plan pracy Założeniem programu jest przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do obywatelskiej i patriotycznej aktywności w społeczeństwie obywatelskim i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Bądź sobą

Program profilaktyczny. Bądź sobą Program profilaktyczny Bądź sobą przeznaczony dla klas IV VI Program opracowała: Monika Wandas-Wasieńko Cele programu: 1.Wzmocnienie więzi koleżeńskiej i grupowej. 2.Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów.

Bardziej szczegółowo

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna JĘZYK POLSKI Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i platformy Filmoteka Szkolna (45 min) Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura czeska. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo. studia drugiego stopnia stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura czeska. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo. studia drugiego stopnia stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Kultura czeska Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Bolesław Prus. Lalka

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Bolesław Prus. Lalka Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Bolesław Prus Lalka Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów LITERATURA pieczęć szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów... podpis przewodniczącego szkolnego

Bardziej szczegółowo

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA ŻONKILE 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA ŻONKILE 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM GETTO WARSZAWSKIE I POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM Utworzenie getta: W 1940 r. Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA oprac. Edyta Gawin cop. 2011 DEFINICJA Bibliografia załącznikowa - spis / wykaz dokumentów wykorzystywanych przy tworzeniu referatów, wypracowań, prezentacji

Bardziej szczegółowo

L. PIETRAS, Józef Elsner konfrater Paulinów, Ruch Muzyczny (2004), nr 16, s Kurier Warszawski (18 XI 1829), nr 249.

L. PIETRAS, Józef Elsner konfrater Paulinów, Ruch Muzyczny (2004), nr 16, s Kurier Warszawski (18 XI 1829), nr 249. DODATEK NUTOWY Józef Antoni Franciszek Elsner urodził się 1 czerwca 1769 r. w Grodkowie na Opolszczyźnie; zmarł 18 kwietnia 1854 r. w Warszawie. Należał on bez wątpienia do najważniejszych postaci życia

Bardziej szczegółowo

Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, Z niej się wyłaniam gdy myślę Ojczyzna by zamknąć ją w sobie jak skarb,

Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, Z niej się wyłaniam gdy myślę Ojczyzna by zamknąć ją w sobie jak skarb, Konkurs literacki dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Stalowej Woli Organizatorzy: Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW

WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW ĆWICZENIA IV WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW POJĘCIE RELIGII I KULTURY RELIGIA to zespół wierzeń dotyczących ludzkości i człowieka, związanych z nim zagadnień oraz form organizacji

Bardziej szczegółowo

30 godz. wykładów 30 godz. ćwiczeń laboratoryjnych

30 godz. wykładów 30 godz. ćwiczeń laboratoryjnych SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Literatura romantyzmu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 6 7 8 9 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania do przedmiotu Etyka w gimnazjum, zgodne z nową podstawą programową.

Wymagania do przedmiotu Etyka w gimnazjum, zgodne z nową podstawą programową. Wymagania do przedmiotu Etyka w gimnazjum, zgodne z nową podstawą programową. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ: Rozwój osobowy i intelektualny uczniów wynikający z ich uczestnictwa w zajęciach etyki podążając za przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono.

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono. Imię i nazwisko Nr w dzienniku. Data... Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla klasy VI Dział: Polska w drodze do odzyskania niepodległości Poziom P-podstawowy PP-onadpodstawowy Liczba pkt. Ocena P 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. Filologia polska. ogólnoakademicki.

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. Filologia polska. ogólnoakademicki. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Literatura polska po 1945 r. Kod 09.01.17/k,1,V (sem. zimowy) / 09.01.17/k,1,V-VI (sem. letni) Wydział Wydział Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Kulturowe aspekty muzyki w perspektywie historycznej i współcześnie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-328-KW-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DRUGIEJ WRZEŚNIOWEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ COLLEGIUM INVISIBILE W MIKOŁAJKACH

RAPORT Z DRUGIEJ WRZEŚNIOWEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ COLLEGIUM INVISIBILE W MIKOŁAJKACH RAPORT Z DRUGIEJ WRZEŚNIOWEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ COLLEGIUM INVISIBILE W MIKOŁAJKACH Druga Wrześniowa Szkoła Humanistyczna była zorganizowana przez Collegium Invisibile w Mikołajkach (na Mazurach) i trwała

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze

Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-MLK- 16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

44LAND.PL. profesjonalny patriotyzm

44LAND.PL. profesjonalny patriotyzm 44LAND.PL profesjonalny patriotyzm Inspiracje Nazwa programu 44land.pl symbolizuje - łączność obecnych pokoleń Polaków z pokoleniem, które walczyło o wolność w 1944 roku - pokolenie 40- latków, które może

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Piosenka zapisana historią

Piosenka zapisana historią Innowacja pedagogiczna Piosenka zapisana historią Opracowała Wioletta Mikołajczyk nauczycielka historii w Zespole Szkół w Iwanowicach. Innowacja będzie realizowana przez uczniów klasy III gimnazjum w Zespole

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Gustaw Herling Grudziński. Inny świat

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Gustaw Herling Grudziński. Inny świat Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Gustaw Herling Grudziński Inny świat Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Adam Mickiewicz. wybór wierszy

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Adam Mickiewicz. wybór wierszy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Adam Mickiewicz wybór wierszy Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Julian Tuwim. Wybór wierszy

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Julian Tuwim. Wybór wierszy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Julian Tuwim Wybór wierszy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2010 BS/131/2010 OCENY WSPÓŁPRACY W KOALICJI RZĄDOWEJ PO-PSL

Warszawa, wrzesień 2010 BS/131/2010 OCENY WSPÓŁPRACY W KOALICJI RZĄDOWEJ PO-PSL Warszawa, wrzesień 2010 BS/131/2010 OCENY WSPÓŁPRACY W KOALICJI RZĄDOWEJ PO-PSL Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo