Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. gościńcem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. gościńcem"

Transkrypt

1 Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu gościńcem

2 MAREK PYTASZ Taki wieszcz, jaki słuchacz Traumatyczne doświadczenie września roku 1939 wywołało potrzebę słowa właściwego na ów czas, co też i się stało, tak bowiem w dziejach polskiej twórczości wierszowanej się dożyło, że od czasów konfederacji barskiej liczy się przyporządkowanie liryki konkretnemu celowi: sprawie narodowej. Tyrteusz jako jej patron trwał przez wieki i nieznacznie tylko zmodyfikowano zaprojektowaną w romantyzmie zasadę jego istnienia. Nic zatem dziwnego, że gdy u schyłku listopada roku 1939 w polskim obozie wojskowym w Coetquidan zaczęto wydawać Polskę Walczącą tygodnik gromady żołnierskiej, to właśnie jako wzorzec, ale i oczywiste w tej sytuacji odniesienie, przywołano wszystkie zrywy wolnościowe: Gdy tej jesieni tradycyjna warta zmienia się nie przed Belwederem, ale na obcej ziemi [...], pozdrawiamy w podchorążych z tej warszawskiej nocy listopadowej, w żołnierzach spod Stoczka, Grochowa [...] i obrony innej obrony Warszawy druhów powietrznej armii, która nam przewodzi, która przed nami formuje się w szeregi konfederatów z Baru, powstańców Kościuszki, legionistów napoleońskich, spiskowców 1846, 48, 63 roku, strzelców Piłsudskiego, żołnierzy ostatniej wojny, pozdrawiamy w nich najczulszą i nieśmiertelną nadzieję każdego narodu.1 Tymon Terlecki autor cytowanej wypowiedzi musiał mieć świadomość celu przywoływania mitów narodowych. Zresztą nie on jeden stroił literaturę w odrzucony przez pikadorczyków dwadzieścia lat wcześniej płaszcz Konrada. Pociechy w idei polskiego mesjanizmu szukali prawie wszyscy, często za wszelką cenę, odnajdując we frazach profetycznych wersów Mickiewicza przesłania, wskazówki, nawet wyjaśnienia obecnej sytuacji. Z wielu tego typu wypowiedzi odwołam się tylko do jednej, ale jakże charakterystycznej. W datowanym na wigilię roku 1939 numerze tygodnika Nowa Polska (Bukareszt) 1T. T erlecki: Noc podchorążych. Polska Walcząca 1939, nr 1.

3 204 Marek Pytasz ukazał się obszerny artykuł Jana Gajewskiego Dlaczego Polska cierpi? Po analizie cierpień Polski i Polaków przez ostatnich 150 lat, traktowanych jako udzielona przez Boga nauka odnawiania ducha narodowego, Gajewski konkludował: Oto i już wiadomo, po co nowe cierpienie. Stuletnia niewola nauczyła nas bardzo wiele, ale jeszcze nie wszystkiego. Obecna niedola ma nas douczyć reszty. Kto powołany został do wielkich rzeczy, do rzucenia idei nowego porządku życia międzynarodowego, do zastrzyknięcia zmaterializowanemu i cynizmem przesiąkniętemu światu nowej dawki idealizmu sam przede wszystkim musi być lepszy, uczciwszy, czyściejszy od innych. A rzeczy tych nabywa ułomna natura ludzka właśnie i tylko przez żar wielkiego cierpienia. Dlatego Polska dziś cierpi. [...] większej i wspanialszej nadziei na przyszłość rozwinąć przed zasmuconymi oczami (nie można).2 Nikogo nie dziwiły też słowa autora Herostratesa Jana Lechonia o Konradzie w okowach i odnowieniu w sytuacji wojennej roli wielkiej literatury romantycznej3. W cyklu tzw. wykładów paryskich Lechoń stawiał tezy dalej idące. Twierdził na przykład, że elementem czystej formy jest działanie symboliki narodowej 4, poezja czysta zaś to poezja narodowym pierwiastkiem nasączona; kładł przy tym nacisk nie na świetność oprawy, ale na niesione znaczenia, choćby były one ukryte w pospolitej rudzie 5. Teza, że polski czytelnik żąda od poezji odpowiedzi na zagadki filozoficzne, narodowe i moralne i sądzi ją według tego, czy jego żądania zaspakają6 przyniosła więcej szkód literaturze, niż Lechoń mógł się spodziewać, gdyż wielkich, którzy z takiego traktowania narodowych celów literatury potrafili zrobić cnotę, ale i przy okazji napisać ważki artystycznie tekst, było niewielu. Inni, nie ci wielcy, nazwani przez Marię Kuncewiczową powszednimi poetami 7, otrzymali do ręki glejt, patent na pisanie i przepustkę jak mieli prawo mniemać do panteonu. Tymon Terlecki 17 stycznia 1943 roku na łamach Wiadomości Polskich ogłosił artykuł pod znamiennym tytułem Koniunktura liryczna, w którym kwitował wzbierającą falę twórczości wierszowanej8, natomiast trzy miesiące 2J. G ajew ski: Dlaczego Polska cierpi? Nowa Polska 1939 [Bukareszt], nr 4. 3 J. Lechoń: O literaturze polskiej. Londyn 1942, wykład: 1ładycja i nowość w literaturze polskiej, s. 23. Ibidem, s Ibidem, s. 109; zob. uwagi o tej kwestii w I. O packi: LechoA i polskie mity". W: Skamander. T. 8: Szkice i interpretacje. Red. I. O packi. Katowice 1991, s Mniej radykalną, choć ideowo zbliżoną postawę zajął w autokomentarzu J. L obodow ski: Modlitwa na wojnę. Londyn 1947, s J. L echoń: O literaturze polskiej..., s M. K uncew iczow a: Przedmowa. W: Z poezji wojennej Czecho-Slowacji. Londyn 1944, s. 3. 8T. T erlecki: Koniunktura liryczna. Wiadomości Polskie 1943, nr 3.

4 Taki wieszcz, jaki słuchacz 205 później Kazimierz Wierzyński, już bez dwuznaczności obecnej w tonie wypowiedzi Terleckiego, wygłosił na otwarcie Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku apologię poezji doraźnie zaangażowanej, strofując nawet Lechonia za to, że skoro został powołany na świadka powstawania legendy nie może się za nią opóźniać 9. I tak oto, z dnia na dzień, z numeru na numer powstających coraz to nowych czasopism porastała twórczość silna swoim celem. Znajdowała poparcie autorytetów. Wierzyński wręcz mówił i pisał, że choć literatura polska na wychodźstwie teoretycznie może czuć, jak w okresie wolności, to jednak inny niż zaangażowany w doraźność typ postawy poetyckiej byłby bezduszny i ważny tylko i wyłącznie jako dialektyczny szczegół 10. Lechoń poszukiwał nowych, wschodzących talentów pośród bardzo ofensywnych poetów Drugiego Korpusu, podkreślając ich emocjonalne oddziaływanie na czytelników polskich rozproszonych po świecie 11. Jak wielka była presja czasu historycznego i redakcyjno-czytelniczych oczekiwań, świadczą tłumaczenia się autorów, którzy, pomijając naciski, mieli odwagę wyrwania się z zaklętego kręgu poezji zaangażowanej. Na przykład Jerzy Pietrkiewicz, który postponowany za działalność przedwojenną12, odrzucony przez znaczną część wojennolondyńskich kół opiniotwórczych13, włączył się mimo wszystko wierszami w nurt tematów aktualnych, tak pisał w marcu 1942 roku w przypisie do swojego awangardowego poematu Kula magiczna: W czasach, kiedy szaleją zmotoryzowane upiory cywilizacji, publikacja tego poematu wymaga ze strony autora usprawiedliwienia14. Rok wcześniej Jan Śliwiński, w przedmowie do tomu artystowskich wierszy Józefa Andrzeja Teslara, przekonywał czytelników: Czyż nie jest dowodem naszej wolności, że możemy mimo wszystko oderwać się od zgryzot i rozważań bieżącego dnia.ls 9 K. W ierzyński: Współczesna literatura polska na emigracji. New York [1943], s. 32. Szerzej o tym piszę w szkicu Kazimierz Wierzyński: Współczesna literatura polska na emigracji". W: Skamander. T. 5: Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego. Red. I. O packi, R. Cudak. Katowice 1986, s I0K. W ierzyński: Współczesna literatura polska..., s J. L echoń: Grupa Monte Cassino. Orzeł Biały 1945, nr Zob. np. K P ru szy ń sk i: O wolność prasy. Wiadomości Polskie 1940, nr Ulotka z dramatycznym wierszem P ietrk iew icz List otwarty do Emigracji w Zaduszki z 4 listopada 1940 roku na rozkaz gen. Władysława Sikorskiego została wycofana ze sprzedaży w kiosku księgarskim hotelu Rubens. U J. P ietrkiew icz: Kula magiczna. Myśl Polska 1942, nr 20.,SJ. Śliw iński [Przedmowa]. W: J.A. T eslar: Studnia na pustyni. Edinburgh London 1943, s. 3.

5 206 Marek Pytasz Jeśli pojawiały się oznaki sprzeciwu wobec dominującej tendencji utylitarnego traktowania poezji, to były one nakierowane przede wszystkim na kwestie warsztatowe ( poezja ułatwiona ; kataryna liryczna )16 czy ton ( nasi poeci umierają z melancholii i nic więcej )17. Pierwsze, zresztą nieśmiałe, weto postawiła Maria Petry: Z długiego czekania musiał się wreszcie narodzić krytycyzm, a w końcu i bunt przeciw chorobliwym deformacjom uchodźczego życia i literatury; bunt przeciw bezładowi ideologicznemu, przeciw patriotycznemu i religijnemu szablonowi.18 Przywołane tutaj zastrzeżenia były rzeczywiście dialektycznym szczegółem, do którego nie przywiązywano większego znaczenia. Sytuacja zaczęła się komplikować w roku 1945, tedy w okresie, kiedy nabrzmiewający od lutego problem przyszłości Polski skrystalizował się dramatycznie w wyniku ustaleń Poczdamu, powodując w konsekwencji cofnięcie uznania rządowi londyńskiemu i uruchamiając mechanizm ostatecznej przemiany wrześniowych uchodźców w emigrantów politycznych sensu stricto. Kilka tygodni po ogłoszeniu komunikatu ze szczytu wielkiej trójki w Jałcie Tymon Terlecki opublikował na łamach zredukowanej do minimum broszurowej namiastki Wiadomości Polskich znanej pod nazwą Biblioteka Wczoraj i dziś", w tomie Święty płomień artykuł pod znamiennym tytułem Do emigracji polskiej Heroizm emigracji polskiej 1945 r. jest prosty: wytrwać w kulturze europejskiej na przekór jej samej. Wytrwać za siebie i naród, któremu z dnia na dzień cofiiięto [...] niewątpliwe prawo przynależności do wspólnoty19. Pociąga to za sobą nakaz takiego zorganizowania, które stanowi przeciwieństwo getta, zapewnia maksymalną spoistość przy maksymalnej ekstensywności (tj. chłonności i umiejętności promieniowania).20 Zadanie wytrwania w kulturze europejskiej pojawia się jak leitmotiv w wielu wypowiedziach z tamtego czasu, choćby Stanisława Strońskiego21, Jerzego Pietrkiewicza22, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego23 czy ls Zob. np. J. Pietrkiew icz: Poezja ułatwiona. Myśl Polska 1943, nr 48 oraz przedmowę autorską do Idem : Pokarm cierpki. Londyn 1943, s W. Śledziński: Młoda Polska podziemna. Tygodnik Literacki 1944, nr M. P etry: O poezji. W: Idem. Struny. Jerozolima 1944, s Cyt za T. T erlecki: Szukanie równowagi. Londyn 1985, s Ibidem, s S. S troński: O byt, o duszę, o twórczość. W: Biblioteka Wczoraj i dziś"; Święty płomień. Londyn 1945, s J. P ietrkiew icz: Nowoczesność w tradycji. W: Idem : Pogrzeb Europy. Londyn 1946, s Esej ten pisał Pietrkiewicz latem 1945 roku. 23G. H erlin g -G ru d ziń sk i: Pisarze w kraju i na emigracji. Orzeł Biały 1945, nr 47. Grudziński wręcz powołuje się na artykuł Terleckiego, dookreślając warunki odnalezienia się w odrodzonej europejskości.

6 Taki wieszcz, jaki słuchacz 207 w słowie od redakcji w pierwszym numerze miesięcznika Kultura wówczas jeszcze ukazującego się w Rzymie24. Kwestia poruszona także przez Terleckiego, mianowicie ucieczka przed gettem (strach przed konsekwencjami tendencji samoizolacjonistycznych), a więc zamknięcie się na wartości zewnętrzne, również podnoszona choćby przez Mariana Czuchnowskiego25, Jana Bielatowicza26, Witolda Olszewskiego27, jest pogłosem wcześniej formułowanych pod adresem literatury postulatów co do sposobu jej funkcjonowania na obczyźnie (Ksawery Pruszyński28). W roku 1945 ucieczka przed izolacjonizmem wiązała się np. w rozumieniu Czuchnowskiego, Olszewskiego, Herlinga-Grudzińskiego z obowiązkiem otwarcia się różnych grup czy koterii, czyli z konsolidacją całego środowiska. Trzeci ważny element najdobitniej ujął Bielatowicz: T rzeba olbrzym iej czujności, aby nie przeisto czy ć w alki z reżym em w w alkę z narodem [podkr. M. P.], by bijąc w doktrynę [...], nie ranić przykutego do niej narodu, by umieć odróżnić konieczność życia od wykonywania obcego programu. [...] Chodzi o to, by nie przeciwstawiać się wszystkiemu, co się dzieje w Kraju, lecz przeciwnie oprzeć się szeroko o jego twórczość kulturalną, śledzić pilnie, spokojnie oceniać [...] i podnieść tak wysoko światło na wygnaniu, aby mogło oświecać i drogi w Polsce.29 Trzy podstawowe cele stawiane pisarzom na emigracji zderzały się z ocenami dokonań przede wszystkim liryki czasu wojny. Jan Bielatowicz wiedział, iż była ona w lwiej części literaturą użytkową, nie wątpił jednak w jej głęboki sens i oryginalne piękno 30. Dla Czuchnowskiego jej nienowatorskość nie miała większego znaczenia, pisał zatem: Można by ją atakować z wielu punktów widzenia, ale nie można jej odmówić tego, że była ona prawdziwą literaturą, wolną i niepodległą. Nawet prawdopodobnie będzie to jej poczytane za zasługę, że umiała tak energicznie w czasach katastrofy nadal trwać, istnieć, walczyć.31 Stanisław Baliński był radykalniejszy: [...] wiele z tych wierszy odegrało w danej chwili podniosłą rolę dydaktyczną, ale większość wyznajmy to szczerze, nie wytrzymała [...] próby krótkiego nawet czasu.32 2* Kultura [tekst programowy], Kultura 1947, nr 1. 25M. C zuchnow ski: 7biorczość na wygnaniu. Przed świtem 1946, nr 1, 2. 26J. B ielatow icz: Literatura na emigracji. Kultura 1947, nr W. O lszew ski: Zmowa nieobecnych. Salamandra 1947, nr K. P ruszyński: Literatura Emigracji Walczącej. Wiadomości Polskie 1940, nr 1; Idem: Learn English. Wiadomości Polskie 1941, nr 4. 29J. B ielatow icz: Literatura na emigracji Ibidem. 31M. C zuchnow ski: TWórczość na wygnaniu... 32S. B aliński: Przedmowa. W: J. Lechoń: Aria z kurantem. New York 1946, s. 8.

7 208 Marek Pytasz Najostrzej z tą literaturą rozprawił się Jerzy Pietrkiewicz: Literat emigracyjny woli posępny strój wieszcza od nieprzyjemnej konieczności przystosowania się do zmiennych warunków. Obowiązek krzepienia serc zmienia się, nie wiedzieć kiedy, w dziennikarski, a nie poetycki stosunek do świata. Utwór literacki w opinii wspominkarza ma rację bytu, jeśli komentuje wydarzenia wedle starej rocznicowej maniery.33 Trzeba jednak w tym przeglądzie głosów zaznaczyć, że dominowało zupełnie inne spojrzenie na literaturę owego czasu podniosłymi słowy chwalono patetyczne wersy: [...] poezja czasu wojny z Ojczyzny uczyniła Sakrament zamknięty w tabernakulum serca. [...] Poezja patriotyczna zespoliła wszystkie stany stała się demokratyczna. Jest prawdziwą poezją całego narodu, ożywionego najwznioślejszą myślą o Polsce.34, Z trzech zadań stawianych literaturze ergo pisarzowi emigracyjnemu pierwsze było na tyle nieweryfikowalne, iż trudno osądzać owo wytrwanie w kulturze europejskiej; jeśli uznamy, że brak zgody na socrealizm jest akcesem do europejskości, to żądanie zostało spełnione, ale jeśli myślimy o aktywnym włączeniu się literatury w główny nurt kultury Zachodu sprawa się komplikuje i dotyczy niewielu. Drogi były różne: przez związki personalne z uznanymi intelektualistami (np. polemiki, choćby Witolda Gombrowicza z Albertem Camus czy z Emilem Cioranem); przez wchodzenie na rynek czytelniczy kraju osiedlenia jako uznany autorytet (ta sztuka udała się Czesławowi Miłoszowi), już to jako autor tworzący w nowym dla siebie języku (tu najbardziej prominentnymi przykładami są Jerzy Pietrkiewicz-Peterkiewicz, Stefan Themerson czy nieco inaczej Józef Garliński lub Wacław Iwaniuk). Zagrożenie literatury polskiej było duże nie tylko z powodu odcięcia kraju od nurtów światowych, nie mniej groźne, choć w innym sensie, okazywały się tendencje izolacjonistyczne zamkniętych grup, tworzących małą Polskę, przy jednoczesnym przekonaniu, że sam fakt osiedlenia się np. w Londynie czyni utrwory tam powstające niejako z natury rzeczy europejskimi (co w naiwnym rozumowaniu jest oczywistym banałem bez pokrycia)35. Na ile realna była możliwość konsolidacji środowiska pisarskiego? Z jednej strony szukali wspólnoty, choć mieszkali na pięciu kontynentach, z drugiej natomiast dzieliło ich zbyt wiele, szczególnie gdy po roku 1956 pojawiła się 33J. P ietrk iew icz: Patriotyzm wspominkarski. Myśl Polska 1946, nr 3. 34S. Lam: Przedmowa. W: Antologia poezji polskiej Oprać. S. Lam. Paryż 1945, s Problem europejskości lub kwestia kryzysu świadomości europejskiej należą do bloku ważjiych tematów publicystyki i eseistyki emigracyjnej, szczególnie pisarzy związanych z kręgiem Kultury. Zob. A. S. K ow alczyk: Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat Warszawa 1990 oraz J. O lejniczak: Arkadie i małe ojczyzny. Kraków 1992.

8 Taki wieszcz, jaki słuchacz 209 możliwość bliższych kontaktów z krajem. Na zewnątrz do początku lat pięćdziesiątych dość łatwo przychodziło utrzymywać pozory jakiejś wspólnoty środowiska pisarskiego, ale w rzeczywistości cały czas toczyły się (oprócz zwykłych spięć personalnych) zasadnicze spory pokoleniowe. Pierwszy spór, właściwie zupełnie nie zauważony36, toczył się między pisarzami o ugruntowanej pozycji a tymi z tzw. emigracji walczącej, którzy zjechali w latach do Wielkiej Brytanii po demobilizacji wojsk gen. Władysława Andersa i gen. Stanisława Maczka. Byli to, prócz żołnierzy, także więźniowie obozów koncentracyjnych, obozów pracy, oflagów i stalagów. Dzięki instytucjom propagandowym (prasie, wydawnictwom i drukarniom polowym) obu grup wojsk polskich oraz własnej przedsiębiorczości (głównie w amerykańskiej i angielskiej strefach okupacyjnych Niemiec, jak np. prowadzone przez Mieczysława Lurczyńskiego Wydawnictwo Polskiego Związku Wychodźstwa Przymusowego w Hanowerze czy Oficyna Warszawska Anatola Girsa z chwilową siedzibą w Monachium) mieli już za sobą pewien dorobek i chcieli niewątpliwie zaznaczyć wagę swojej obecności w nowej sytuacji Spotkali się ze zdecydowanym oporem pisarzy osiadłych w Londynie od 1940 roku. Sygnałem samoorganizowania się była próba powołania do życia spółdzielni wydawniczej pod nazwą Oficyna Poetów i Malarzy ( ). Za wystąpienia guasi-grupowe można uznać dwie kolumny poetyckie, publikowane na łamach przeniesionego wraz z Andersem do Londynu Orła Białego ; pierwsza, redagowana przez Czesława Bednarczyka, pod nazwą Oficyna poetów i malarzy ( ), druga, prowadzona przez Jana Ostrowskiego, z nowym nadtytułem Poezja i grafika ( ). Wydawnictwo o mylącej nazwie Polskie Towarzystwo Literackie też miało być instytucją tej quasi-grupy, ale sądząc z relacji zrobiono wszystko, by uniemożliwić Józefowi Bujnowskiemu legalne działanie37. Spór drugi, dość dobrze udokumentowany, toczył się między młodymi z grupy poetyckiej Kontynenty a starymi, którzy zdominowali instytucje życia literackiego polskiego Londynu38. Oba te spory umieścić trzeba w kon 36Literatura emigracyjna T. 1. Katowice Zob.: M. P ytasz: Kilka uwag wstępnych, s ; R. C udak: Emigracja walcząca" i jej poezja, s ; J. D em bińska- -Paw elec: Różne światy poezji emigracyjnej, s Zob. T. T erlecki: Po dziesięciu latach. W: Idem : Szukanie równowagi..., s ; M. D anilew icz-z ielińska: Czterdziestolecie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie Pamiętnik Literacki 1985 [Londyn], T. 9; C. B ednarczyk: W podmostowej arkadzie. Londyn 1988, s. 8 10, 22 23; jedyną w miarę pełną prezentacją tego pokolenia jest opracowany przez Jerzego N iem ojow skiego numer monograficzny Poezji (1987, nr 4 5), pierwszym zaś omówieniem serio jest dział Poezja emigracji walczącej (R. C udak, J. D em bińska-p aw elec, A. S zaw erna-d yrszka). W: Literatura emigracyjna , s Zob. B. T a b o rsk i: Młodsza literatura emigracyjna w perspektywie ćwierćwiecza. Pamiętnik Literacki 1983 [Londyn], T Znajomym gościńcem

9 210 Marek Pytasz tekście bezustannych kontrowersji między kręgami Wiadomości a Kultury 39. Jednym z zasadniczych czynników różnicujących pisarzy na emigracji był stosunek do kraju. Niezłomni i nieprzejednani mieli swoje wysokie racje, z którymi jednak spierano się już od 1947 roku, to znaczy od pierwszej uchwały ZPPnO zakazującej członkom Związku druku w krajowych wydawnictwach podlegających cenzurze40. Perspektywa, jaką zarysował Bielatowicz w lipcowo-sierpniowym numerze Kultury z 1947 roku, została od razu przez uchwałę podważona41. Po czerwcu 1956 roku dyskusje te nabrały jeszcze większej intensywności, szczególnie w wyniku drugiej uchwały ZPPnO w sprawie publikacji w kraju. Poeci Kontynentów, a przede wszystkim krąg Kultury zakwestionował jej sensowność. Na łamach paryskiego miesięcznika określano ją jako niemoralną, upraszczającą obraz sytuacji w Polsce, zrywającą więź z czytelnikiem krajowym i tak już pokrzywdzonym; zwrócono też uwagę na fakt, że uchwała czerwcowa wzmacnia tendencje gettowe. O tym, że Związek wycofał się z kategorycznych sformułowań, powiadomiono ogół dopiero w styczniu 1958 roku42. Decyzja ta była już bez większego znaczenia, bo zarówno krąg paryski, kontynentczycy, jak i inne nieformalne grupy rozpoczęły własną politykę otwarcia na kraj, nie oglądając się na centrum emigracyjnego legalizmu. Nowy, bardziej otwarty stosunek do Polski gomułkowskiej determinowały różne czynniki: polityczne (tu krąg Kultury )43, pokoleniowe (Kontynenty)44, programowe (OPiM)45, socjologiczne (wyrazista przemiana części emigracji głównie w obu Amerykach w społeczności typu polonijnego). To nie przypadek, że legalistyczna część kręgu londyńskiego nastawiła się przede wszystkim na utrzymanie stanu posiadania, powoływała instytucje (np. PFK), które prymarnie miały służyć środowiskom emigracji, czytelnik krajowy zaś praktycznie znajdował się poza obrębem polityki redakcyjnej; jakże więc inaczej niż w Kulturze. Rozziew tych środowisk można związać z opozycją dwóch haseł: d la kraju bez kraju (Londyn) d la kraju z krajem (Paryż). To oczywiste, że od połowy lat siedemdziesiątych krąg prezydencki i najważniejsze organizacje polityczne (partie) nieco zmieniały pragmatykę działania, dostosowując się do sytuacji w Polsce, ale ich rozpoznanie było i wtórne, i opóźnione w stosunku do grupy 39Zob. np. R. H a bielsk i: Niezłomni i nieprzejednani. Emigracyjne Wiadomości" i ich krąg Warszawa 1991, passim. 40M. D an ilew icz-z ieliń sk a: Czterdziestolecie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie W. O lszew ski: Zmowa nieobecnych... 42M. D anilew icz-z ielińska: Czterdziestolecie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie...; Idem : Dlaczego nie wracamy. Londyn K. D ybciak: Literacka działalność Instytutu Literackiego. W: Literatura źle obecna". Londyn 1984; O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Oprać. G. i K. P om ianow ie. Londyn B. T ab o rsk i: Młodsza literatura emigracyjna w perspektywie ćwierćwiecza... 45M. P ytasz, T. P astw a: Oficyna pod mostem. Editor 1989, nr 2.

10 Taki wieszcz, jaki słuchacz 211 Giedroycia. Tak z latami narastało zamknięcie się legitymistycznej części środowiska londyńskiego i europocentryczne otwarcie kręgu Kultury, pewnej części pisarzy z fali emigracji walczącej i kontynentczyków. Tworzące się od roku 194S polskie życie literackie w diasporze nie miało szansy na integralność, zbyt wiele było grup nacisku, a odmienne racje uniemożliwiały consensus. Taki stan wpływał też na formowanie się odmiennych wzorców literatury. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych podjęto pierwsze próby porządkowania i opisu bardzo już obszernej i zróżnicowanej biblioteki 14 kwietnia 1957 roku na łamach londyńskiego Żyda ukazał się artykuł Jana Bielatowicza Fikcyjność życia na emigracji. Zawarte w nim konstatacje brzmią dramatycznie: Bezsporna fikcyjność życia na emigracji [...] to tylko smutna konieczność, nieuchronne prawo żyda. [...] życie emigracji jest niepełne i kalekie.46 Bielatowicz dowodził swojej tezy na przykładzie polskich instytucji działających na obczyźnie. Tak rozumianą fikcyjność rozciągano na literaturę, choć ta wielowarstwowa w stratyfikaq'i wartości i czytelniczych oczekiwań trwała zawsze, bez względu na okoliczności. Zasadnicza stawka rozgrywała się w relacji autor czytelnik. Pisarz-latarnik dawał szansę literaturze, gdyż nie ulegał bezpośrednim wpływom żądań odbiorców, starał się też poszerzać ich krąg, nie ograniczając się li tylko do polskiego środowiska miejsca zamieszkania, częściej zresztą zeń uciekał lub się izolował (np. Gombrowicz w Argentynie, Pietrkiewicz w Anglii, Czesław Miłosz w Ameryce, Stanisław Vincenz we Francji, Hostowiec w Szwajcarii, Maria Danilewicz-Zielińska w Portugalii). Zapewniało to dystans do codziennych sporów i napięć typowych dla zamkniętych grup47. Największym zagrożeniem i dla pisarza, i dla samej literatury była ich podległość podstawowym prawom fizjologii literatury emigracyjnej skodyfikowanej przez Józefa Wittlina. Z praw rządzących wspólnotą jedno wydaje się mieć moc szczególnie niszczącą literaturę: Pisarz-wygnaniec żyje w społeczności zwężonej, w której niełatwo jest tworzyć, a tym bardziej ogłaszać dzida rewoltujące. Taka zawężona społeczność najchętniej daje posłuch temu, co już od dawna zna. Od artysty wymaga przeważnie potwierdzenia własnych smaków i przyzwyczajeń. [...] Biada mu, jeśli ulegnie. Bo jeśli w normalnym społeczeństwie każdemu artyśde grozi największy jego wróg; którym jest chęć podobania się, niebezpieczeństwo od strony tego wroga jest stokroć większe w społeczności zawężonej, getto- 4*T. Terlecki zauważył i nazwał to zjawisko wcześniej. Zob. T. T erlecki: Po dziesięciu latach..., s Zob. M. D anilew icz-z ielińska: Odchylenia od mitu Anteusza. Szkic o problemach i warunkach pracy pisarzy emigracyjnych. Pamiętnik Literacki 1978 [Londyn], T. 2, szczególnie s ; J. W ittlin: Blaski i nędze wygnania. W: Idem : Orfeusz w piekle X X wieku. Paryż 1963, s *

11 212 Marek Pytasz wej, skazanej na własne siły i zasoby. Na emigracji prawie z reguły następuje pomieszanie pojęć i kryteriów, powstają nieprawdopodobne hierarchie, nie ma bowiem istotnych mierników prawdziwej wartości pracy pisarza. O tej wartości rozstrzygają przeważnie względy uczuciowe, przebrzmiałe mity, przebrzmiałe prawidła estetyki narodowej.48 Wypowiedź Wittlina zyskała pełną aprobatę Witolda Gombrowicza49, między innym cytowany tu fragment eseju otwiera numer kwartalnika P.E.N. Center for Writers in Exile Arena 50, w znaczącej części poświęcony polskiej literaturze emigracyjnej, jest także ten szkic jedną z najczęściej przywoływanych przez badaczy i krytyków krajowych wypowiedzi porządkujących fizjologię literatury na obczyźnie. Wedle i tu przyjętego punktu widzenia, tezy Wittlinowskie sumują problemy tej części literatury, która legitymowała się przepustką wystawioną przez Lechonia, Wierzyńskiego, Lama, Bielatowicza i wielu innych. Zezwolenie, choć przecież zmieniły się okoliczności, miało nadal wiążącą moc służenia narodowej sprawie. Liryka poza krajem traciła z latami pozycję hegemona na rzecz publicystyki, literatury politycznej i wspomnieniowej, ale przecież trwała, dodając co roku kilkanaście nowych tomów; miała swoich wieszczów przeszłych (Baliński milczący praktycznie od 1952 roku 51; Lechoń z trudem składający wiersze do tom i Marmur i róża52; Wierzyński szykujący się z początkiem lat pięćdziesiątych do wielkiej przemiany53) i teraźniejszych (Jan Rostworowski, choć i jego pozycja londyńskiego lirnika została zniszczona z powodów politycznych54) oraz wiernych apologetów ( Wiadomości, Dziennik Polski, Życie ). 10 marca 1961 roku Maria Danilewiczowa na wieczorze Kontynentów dała pierwsze serio, autorskie podsumowanie literatury Polaków tworzących poza krajem. Mówiła wtedy między innymi: Poza tym wydano na Emigracji ponad dwieście tomików wierszy; chciałabym kiedyś urządzić w Bibliotece [...] wystawę-monstre owych poetyckich wylewów z bogatym działem curiosów i wydawnictw z nieprawdziwego zdarzenia.55 48J. W ittlin: Blaski i nędze wygnania..., s W. G om brow icz: Dziennik Kraków 1986, s J. W ittlin : Sorrow and Grandeur o f Exile. Arena 1961, nr 2. 51W roku 1952 B aliński opublikował poemat Album podróży ( Wiadomości 1952, nr 23) i dopiero w 29 lat później w przedostatnim numerze Wiadomości (1981, nr 2) ogłosił cykl Wiersze emigracyjne. 52 Zbiór ten ukazał się jako część Poezji zebranych. Londyn SZob. J. D udek: Liryka Kazimierza Wierzyńskiego z lat Wrocław 1975, passim oraz Skamander. T. 5: Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego..., szczególnie prace Z. M arcinow a, A. W ęgrzyniakow ej i A. N aw areckiego; K. D ybciak: Wbtęp. W: K. W ierzyński. Wybór poezji. Wrocław Warszawa Kraków 1991, s. XLVIII LI. 54Owo wydarzenie opisał C. B ednarczyk: Wpodmostowej arkadzie. Londyn 1988, s M. D anielew iczow a: Rzut oka na literaturę emigracyjną. Kontynenty 1961, nr

12 Taki wieszcz, jaki słuchacz 213 W opublikowanym cztery lata później Poglądzie ogólnym na literaturę emigracyjną56 pominęła kwestię poetyckich wylewów, by do niej powrócić wiele lat później w Szkicach o literaturze emigracyjnej, sugerując jednak, iż ten typ twórczości wygasał z końcem lat czterdziestych57. Czy rzeczywiście? Jeśli tak było, to skąd liczne, choćby tylko na łamach Kontynentów, wypowiedzi związane z grafomanią, prezentacje poglądów dotyczących łatwości w podsuwaniu czytelnikom wierszy nieprawdziwych, jak choćby ta oto krytyczna wypowiedź Taborskiego: Za formą awangardową, z jej wieloznacznością, łatwo się ukryć wyznawcom nic-nie-znaczności. Tradycyjna forma szybciej ujawni grafomana.58 W kilkanaście miesięcy po odczycie Danilewiczowej ukazała się opracowana przez Jana Darowskiego analiza zjawiska grafomanii59, zderzona parę numerów później z istotną polemiką między przedstawicielami różnych pokoleń na emigracji o estetykę, warsztat i wartości60, a sąd Wacława Iwaniuka: Emigracyjna twórczość poetycka, zwłaszcza starszego pokolenia, pokrywa się coraz bardziej pleśnią. Zamierający język zmusza nas do tym większej czujności: usilnej lektury [...] i studiów. Ale naszym poetom nie uśmiecha się to dodatkowe i wyczerpujące zajęcie. Łatwiej jest sięgnąć do znanych wszystkim i niezaprzeczalnych wzorców.61.może stać się wykładnią poglądu na to, co wydarzyło się w liryce emigracyjnej. Przyczyn upadku, oprócz zamierania języka, szukano w braku krytyki literackiej, w koteryjnym charakterze życia literackiego62, w końcu w trudnym i nie do zaakceptowania przez politycznych emigrantów socjologicznym procesie przechodzenia od społeczności emigracyjnej w społeczność aemigracyjną, typu polonijnego, czy wręcz asymilującą się w nowym kraju63. Nieliczni zwracali też uwagę, jak bardzo szkodzi literaturze jej zamknięcie na dorobek poetycki kraju osiedlenia i na przemiany w liryce krajowej. 56Idem : Pogląd ogólny na literaturę emigracyjną. W: Literatura polska na obczyźnie. Red. T. T erlecki. T. 2. Londyn 1965, s S7M. D an ilew icz-z ieliń sk a: Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż 1978, s B. T ab o rsk i: Nad poezją Baczyńskiego. Kontynenty 1961, nr J. D arow ski: O grafomanii i literaturze. Kontynenty 1962, nr Zob. np. M. Badowicz: O granicach poezji. Kontynenty 1962, nr 47; F. Śm ieja: Jakiej poezji chcemy. Kontynenty 1963, nr 54; J. R o stw o ro w sk i: Spowiedź kataryniarza. Kontynenty 1963, nr 54; J. B rzękow ski: Integralizm w czasie. Kontynenty 1963, nr 57; M. O śm iałow ski: 0 poezji. Kontynenty 1965, nr W. Iw aniuk: Z pustego i Salomon nie naleje. Kontynenty 1960, nr S2Pisał o tym między innymi J. B ielatow icz: Literatura na emigracji. Londyn 1970, s ; zob. liczne artykuły w Kontynentach, np. Z. G rab o w sk i: Pisarze czy mimozy. Kontynenty 1965, nr Zob. np. Drogowskazy. Dyskusja redakcyjna. Kontynenty 1959, nr 7 8.

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO A R T Y K U Ł Y Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 4 (220) ROMAN DOKTÓR * HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO 1. Prof. Czesław Zgorzelski należał do grona najwybitniejszych polskich historyków

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych,

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, STAN KATASTROFY Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, a także innych zjawisk, włącznie z mnogością spiskowych interpretacji.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Łęcki. Inny zapis. Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego

Krzysztof Łęcki. Inny zapis. Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego Inny zapis NR 2907 Krzysztof Łęcki Inny zapis Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

CZAS w życiu Polaków

CZAS w życiu Polaków Elżbieta Tarkowska CZAS w życiu Polaków WYNIKI BADAŃ, HIPOTEZY, IMPRESJE W arszawa 1992 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Spis treści Słowo w stępu... 1 Część I. PYTANIA I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie rok akademicki 1991/92 Praca magisterska Ruch "Wolność i Pokój" 1985-1989 Promotor: doc. Andrzej Pankowicz Autor: Maciej Śliwa WSTĘP Rozpoczynając prace nad szkicem

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kosiński. Polski teatr przemiany

Dariusz Kosiński. Polski teatr przemiany Dariusz Kosiński Polski teatr przemiany Ścieżka teatru i kultury seria pod redakcją Moniki Blige i Grzegorza Ziółkowskiego Dariusz Kosiński Polski teatr przemiany Wrocław 2007 Na okładce: Adam Bunsch (1896

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Podstawa programowa kształcenia ogólnego Podstawa programowa kształcenia ogólnego INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewa Bartnik Krzysztof Konarzewski Alina Kowalczykowa Zbigniew Marciniak Tomasz Merta Podstawa programowa kształcenia ogólnego Projekt

Bardziej szczegółowo

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Marcin Braun, Maria Mach Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela,

Bardziej szczegółowo

Migracja wartość dodana?

Migracja wartość dodana? Migracja wartość dodana? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL Studia nad migracją t. 2 Migracja wartość dodana? Redakcja: Krzysztof Markowski

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI PÓŁROCZNIK 1-2/2012 pod redakcją Andrzeja Kojdera Recenzent prof. dr hab. Edward Warzocha Zespół redakcyjny prof. dr hab. Andrzej Kojder (redaktor naczelny), dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - Prezydent RP Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - 42 Wiedza i informacja Robert Firmhofer, komunikacja - Uczestnicy VI Kongresu Obywatelskiego Maria Rogaczewska, - konsensusu r og s aw

Bardziej szczegółowo

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA IGNATIANUM W KRAKOWIE Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Krzysztof Michalski SJ Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena Praca

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

Celem mojej pielgrzymki jest zawsze inny pielgrzym. Podróż w prozie Olgi Tokarczuk

Celem mojej pielgrzymki jest zawsze inny pielgrzym. Podróż w prozie Olgi Tokarczuk Sławomir Iwasiów Celem mojej pielgrzymki jest zawsze inny pielgrzym. Podróż w prozie Olgi Tokarczuk Od początku kariery pisarskiej twórczość Olgi Tokarczuk była, by tak rzec, przeciwko realizmowi właściwie

Bardziej szczegółowo

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Monika Gładoch Jarosław Kulbat Michał Kuszyk Maciej Olejnik Jacek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Księga życia i twórczości tom V PRAWO

Księga życia i twórczości tom V PRAWO Księga życia i twórczości tom V PRAWO * Księga życia i twórczości * tom V PRAWO Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi pod redakcją Zbigniewa Władka, we współpracy z Jerzym Stelmasiakiem,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Moim córeczkom Julii i Gabrysi Honorarium za książkę Autor przekazuje Fundacji Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Z. Poznański OBŁĘD REFORM WYPRZEDAŻ POLSKI NOTA WYDAWNICZA

Kazimierz Z. Poznański OBŁĘD REFORM WYPRZEDAŻ POLSKI NOTA WYDAWNICZA Kazimierz Z. Poznański OBŁĘD REFORM WYPRZEDAŻ POLSKI NOTA WYDAWNICZA Oddajemy do rąk Czytelników książkę autora, który choć mieszka poza granicami Polski, uważnie śledzi wydarzenia w kraju. Kazimierz Z.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo