UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uchwala, co następuje: 1 1. Na rok akademicki 2015/2016 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwana dalej Uczelnią, prowadzi rekrutację na następujące formy kształcenia: 1) Studia stacjonarne: a) pierwszego stopnia; b) drugiego stopnia; c) jednolite magisterskie; d) trzeciego stopnia; 2) Studia niestacjonarne: a) pierwszego stopnia; b) drugiego stopnia; c) jednolite magisterskie. 2. Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów, oraz formy kształcenia: 1) kierunek pedagogika studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia; 2) kierunek pedagogika specjalna studia pierwszego i drugiego stopnia; 3) kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia pierwszego i drugiego stopnia; 4) kierunek praca socjalna studia pierwszego stopnia; 5) kierunek socjologia studia pierwszego i drugiego stopnia; 6) kierunek psychologia studia jednolite magisterskie. 3. Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunki ze specjalnościami: 1) nauczycielską: a) kontynuacja kierunku lub specjalności realizowanych na studiach pierwszego stopnia lub równoważnych; b) kwalifikacyjna specjalność dla osób po innych kierunkach lub specjalnościach z przygotowaniem pedagogicznym. 2) nienauczycielską: a) kontynuacja kierunku lub specjalności realizowanych na studiach pierwszego stopnia lub równoważnych; b) kwalifikacyjna specjalność dla osób po innych kierunkach lub specjalnościach bez przygotowania pedagogicznego. 4. Szczegółowa oferta edukacyjna wraz z wykazem specjalności na studiach drugiego stopnia, na które odbywać się będzie rekrutacja zostanie ogłoszona w zarządzeniu przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej dotyczącym rekrutacji na rok 2015/ We wrześniu Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale. 6. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2015/2016 na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale. 1

2 7. Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia w trakcie roku akademickiego 2015/2016 także wówczas, gdy dodatkowa rekrutacja jest związana z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, bądź innych. W takim przypadku zasady rekrutacji uwzględniają wymogi określone warunkami umowy. 8. Liczba miejsc na poszczególne kierunki i formy kształcenia określona zostaje odrębną uchwałą Senatu Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości ( stara matura ) lub świadectwo maturalne ( nowa matura ) lub międzynarodowa matura lub matura europejska. 2. Do ubiegania się o przyjęcie na studia jednolite magisterskie uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości ( stara matura ) lub świadectwo maturalne ( nowa matura ) lub międzynarodowa matura lub matura europejska. 3. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości ( nowa matura lub stara matura lub matura międzynarodowa lub matura europejska ) oraz dyplom ukończenia wyższych studiów z tytułem licencjata (lub tytułem równoważnym) na kierunkach z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych i humanistycznych. 4. Do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości ( nowa matura lub stara matura lub matura międzynarodowa lub matura europejska ), dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia oraz posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz predyspozycje do pracy naukowej. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie 3 1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. 2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy: 1) na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie uwzględnia się punkty procentowe z przedmiotów kwalifikacyjnych do APS, zdawanych przez kandydata w ramach nowej matury. Przyjmuje się kandydatów w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu umniejszonemu o liczbę przyjętych na podstawie 5 ust. 10, wg kolejności na liście rankingowej utworzonej dla danego kierunku studiów zgodnie z kryterium przeliczenia wyników procentowych egzaminów maturalnych dla kandydatów legitymujących się nową maturą : poziom podstawowy 1%= 1 pkt poziom rozszerzony 1%= 2 pkt a) studia pierwszego stopnia stacjonarne - kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia; studia jednolite magisterskie - kierunek: psychologia z następującym algorytmem: w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym: W = 2xR + 2xR + 2xR w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz jednego na poziomie podstawowym: W = 2xR + 2xR + P w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z jednego na poziomie rozszerzonym oraz dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 2

3 W = 2xR + P + P w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: W = P + P + P W suma wyników z wymaganych przedmiotów (max 600 punktów), P wynik części podstawowej (poziom podstawowy) ze świadectwa maturalnego z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, R wynik części rozszerzonej (poziom rozszerzony) ze świadectwa maturalnego z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym. b) studia niestacjonarne pierwszego stopnia - kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia; studia jednolite magisterskie - kierunek: psychologia z następującym algorytmem: w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: W = 2xR + 2xR w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym oraz jednego na poziomie podstawowym: W = 2xR + P w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: W = P + P W suma wyników z wymaganych przedmiotów (max 400 punktów), P wynik części podstawowej (poziom podstawowy) ze świadectwa maturalnego z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, R wynik części rozszerzonej (poziom rozszerzony) ze świadectwa maturalnego z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym. c) studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z następującym algorytmem: W = w + wp W suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (max 1200 punktów studia stacjonarne oraz max 1000 punktów studia niestacjonarne), w suma wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych zgodnie z podpunktami a) lub b), wp suma wyników z egzaminów praktycznych (max 600 punktów) w tym: z rysunku (liczba punktów 0-250) i malarstwa (liczba punktów 0-250) oraz autoprezentacji kandydata połączonej z analizą dzieł wybranych artystów (liczba punktów 0-100). 2) na studia drugiego stopnia stacjonarne na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna (z wyłączeniem specjalności logopedia), socjologia miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane, zgodnie z następującym algorytmem: 3

4 W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr W suma wyników (max 5 punktów), wd ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia, wśr średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. 3) na studia drugiego stopnia stacjonarne na kierunku pedagogika specjalna specjalność logopedia i surdopedagogika miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane, zgodnie z następującym algorytmem: W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wk W suma wyników (max 10 punktów), wd ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia, wśr średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, wk liczba punktów (0-5) uzyskanych w ramach rozmowy kwalifikacyjnej. 4) na studia drugiego stopnia niestacjonarne na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane, zgodnie z następującym algorytmem: W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr W suma wyników (max 5 punktów), wd ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia, wśr średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. 5) na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem: W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wa W suma wyników (max 10 punktów), wd ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia, wśr średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia wa liczba punktów (0-5) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy jego prac. 3. Kandydaci legitymujący się świadectwem stara matura mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie na podstawie ocen ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej. Kandydat może wskazać do sześciu przedmiotów (w przypadku rekrutacji na studia stacjonarne) lub do czterech przedmiotów (w przypadku rekrutacji na studia niestacjonarne). Oceny ze świadectwa maturalnego transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco: Ocena Liczba punktów przeliczeniowych Skala ocen (3-5) Skala ocen (2-6)

5 Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata wynosić może: 600 punktów (przy rekrutacji na studia stacjonarne) lub 400 punktów (rekrutacja na studia niestacjonarne). 4. Kandydaci legitymujący się świadectwem międzynarodowa matura (dyplom International Baccalaureate) mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w APS na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się świadectwem nowa matura. Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco: Liczba punktów IB Poziom SL HL Kandydaci legitymujący się świadectwem matura europejska (dyplom European Baccalaureate) mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w APS na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się świadectwem nowa matura. Punkty egzaminu EB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco: Liczba punktów EB Odpowiednik wyniku dla nowej matury 9,00 10, % 8,00 8,95 90 % 7,00 7,95 75 % 6,00 6,95 60 % 5,00 5,95 45 % 4,00 4,95 30 % Dodatkowy przelicznik, tak jak dla nowej matury na poziomie rozszerzonym, uzyskuje się dla przedmiotów zdawanych na maturze europejskiej (EB) na poziomach zaawansowanym (dla języków obcych poziom dwujęzyczny) oraz rozszerzonym, czyli takich których liczba godzin w tygodniu w trakcie nauki wynosiła: Przedmiot Liczba godzin Poziom język polski (ojczysty) 4+3 Rozszerzony 3+3 Dwujęzyczny języki obce 3 przez 7 lat Rozszerzony 4 przez 5 lat Rozszerzony Pozostałe przedmioty 5+3 Zaawansowany od 4 do 5 Rozszerzony 6. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w APS na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się świadectwem stara matura, przy czym przeliczanie wyniku rekrutacyjnego odbywać się będzie w indywidualnym trybie, określonym przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów, przy czym maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata wynosić może: 600 punktów (przy rekrutacji na studia stacjonarne) lub 400 punktów (przy rekrutacji na studia niestacjonarne). Kandydaci, o których mowa, mogą być objęci postępowaniem rekrutacyjnym, jeżeli przedłożą nostryfikację świadectwa dojrzałości lub jeżeli świadectwo to zawiera stwierdzenie, iż absolwent ma prawo ubiegania się o studia 5

6 wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, albo gdy do świadectwa jest dołączone zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju potwierdzające uprawnienie ubiegania się o studia wyższe w kraju wystawienia świadectwa. Świadectwo takie może zostać również potwierdzone przez odpowiednie Kuratorium, właściwe dla miejsca zamieszkania kandydata w Polsce. 7. Osoby nie będące obywatelami polskimi, starające się o przyjęcie do APS na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie, mają przeliczany wynik rekrutacyjny w sposób przewidziany dla obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, czyli w sposób o którym mowa w ust Osoby, o których mowa w ust. 6 i 7, a także osoby posiadające dyplom matury międzynarodowej (IB) oraz matury europejskiej (EB) są zobowiązane przedłożyć wyżej wymieniony dokument w oryginale w terminie wyznaczonym indywidualnie przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dlatego też posiadacze wyżej wymienionych dokumentów powinni zgłosić się do przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów przed zakończeniem danej tury zapisów na dany kierunek studiów w IRK. 9. Kandydaci, którzy poddali się postępowaniu kwalifikacyjnemu w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia lub ich nie podjęli, podlegają standardowej procedurze kwalifikacyjnej. 10. Kandydat ma prawo przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na więcej niż jeden kierunek studiów. 11. Osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunek studiów wnoszą opłatę rekrutacyjną ustaloną przez rektora. Wniesiona przez kandydatów na studia opłata nie podlega zwrotowi Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego stara matura, nowa matura, międzynarodowa matura lub matura europejska przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego. 2. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia jednolite magisterskie legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego stara matura, nowa matura, międzynarodowa matura lub matura europejska przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego. 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych przyjmowani są zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1, oraz dodatkowo na podstawie wyników egzaminu praktycznego z rysunku i malarstwa połączonego z autoprezentacją kandydata oraz analizą prac. Zakres egzaminu praktycznego na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych obejmuje: 1) rysunek wykonanie martwej natury ołówkiem, węglem lub tuszem (0-250 pkt), 2) malarstwo - wykonanie martwej natury farbą plakatową lub temperą (0-250 pkt), 3) autoprezentację kandydata wraz z analizą prac (0-100 pkt). Czas egzaminu praktycznego nie przekracza łącznie 6 godzin. 4. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów oraz dodatkowo na podstawie autoprezentacji kandydata połączonej z analizą teczki jego prac. 5. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki: pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów. 6. Kandydatów na studia drugiego stopnia stacjonarne na kierunku pedagogika specjalna specjalność logopedia i surdopedagogika obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna. Zakres merytoryczny rozmowy określa przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej w zarządzeniu dotyczącym rekrutacji na rok akademicki 2015/2016. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna uzupełniona o kierownika specjalności. 6

7 5 1. Kandydaci na stacjonarne studia pierwszego stopnia legitymujący się nową maturą objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są: 1) dla kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna: wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka obcego oraz jednego z ośmiu przedmiotów: biologii, historii, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, geografii, fizyki z astronomią, chemii. 2) dla kierunku socjologia: wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka obcego oraz jednego z czterech przedmiotów: matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii 3) dla kierunku edukacja artystyczna: wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka obcego oraz jednego z dwóch przedmiotów: historii, historii sztuki. 2. Kandydaci na niestacjonarne studia pierwszego stopnia legitymujący się nową maturą objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są: 1) dla kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna: wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz jednego z ośmiu przedmiotów: biologii, historii, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, geografii, fizyki z astronomią, chemii; 2) dla kierunku socjologia: wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz jednego z czterech przedmiotów: matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii; 3) dla kierunku edukacja artystyczna: wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz jednego z dwóch przedmiotów: historii, historii sztuki. 3. Kandydaci na stacjonarne studia jednolite magisterskie, na kierunek psychologia, legitymujący się nową maturą, objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka obcego oraz jednego z siedmiu przedmiotów: biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, geografii, fizyki z astronomią, chemii. 4. Kandydaci na niestacjonarne studia jednolite magisterskie, na kierunek psychologia, legitymujący się nową maturą, objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz jednego z siedmiu przedmiotów: biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, geografii, fizyki z astronomią, chemii. 5. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej przedmiot, który powinien stać się podstawą kwalifikacji. Przedmioty maturalne w wymiarze rozszerzonym, będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego, uzyskują dodatkowy wskaźnik przeliczeniowy. Przeliczenie wyniku z danego przedmiotu maturalnego na poziomie rozszerzonym następuje jedynie w sytuacji, kiedy liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata z tego przedmiotu (po uwzględnieniu dodatkowego przelicznika dla poziomu rozszerzonego) jest wyższa niż liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych z tego samego przedmiotu maturalnego pisanego przez kandydata na poziomie podstawowym. 6. Kandydaci na studia stacjonarne: pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie, legitymujący się świadectwem stara matura, objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów zdawanych w części pisemnej i/lub ustnej. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej do sześciu przedmiotów, które powinny stać się podstawą kwalifikacji. 7. Kandydaci na studia niestacjonarne: pierwszego stopnia, jednolite magisterskie, legitymujący się świadectwem stara matura, objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów zdawanych w części pisemnej i/lub ustnej. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej do czterech przedmiotów, które powinny stać się podstawą kwalifikacji. 8. Kandydaci na studia stacjonarne: pierwszego stopnia, jednolite magisterskie, legitymujący się świadectwem międzynarodowej matury lub matury europejskiej, objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka obcego oraz jednego wskazanego przez kandydata przedmiotu zdawanego na 7

8 maturze. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej przedmiot, który powinien stać się podstawą kwalifikacji. 9. Kandydaci na studia niestacjonarne: pierwszego stopnia, jednolite magisterskie, legitymujący się świadectwem międzynarodowej matury lub matury europejskiej, objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz jednego wskazanego przez kandydata przedmiotu zdawanego na maturze. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej przedmiot, który powinien stać się podstawą kwalifikacji. 10. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia w APS na zasadach określonych uchwałą Nr 15/12-13 Senatu APS z dnia 16 stycznia 2013 r Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez Radę każdego z Wydziałów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 2. W przypadku powstania wątpliwości związanych z przeprowadzanym postępowaniem kwalifikacyjnym, wydziałowa komisja rekrutacyjna zwraca się o rozstrzygnięcie do Przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej. 7 Koordynacją prac związanych z przyjmowaniem kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich zajmuje się uczelniana komisja rekrutacyjna powołana przez Senat na wniosek Rektora. 8 Cudzoziemcy przyjmowani są na studia w APS na zasadach określonych w 6 regulaminu rekrutacji, a oprócz tego kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie muszą spełniać kryteria, o których mowa w 3 pkt. 7 niniejszej uchwały. Postępowanie rekrutacyjne na studia trzeciego stopnia 9 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. 2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: czynności administracyjne związane ze stwierdzeniem kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydatów, ocenę dokumentacji i stworzenie listy rankingowej w oparciu o uzyskany wynik ostateczny, ustalenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia doktoranckie na podstawie wyniku ostatecznego z uwzględnieniem limitu miejsc. 3. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje wynik ostateczny wyrażony na skali od 0 do 25 punktów. 4. Wynik ostateczny stanowi sumę: 1) oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów, przy czym ocenie dostateczny (3,0) przypisuje się 2 punkty, ocenie dobry (4,0) 6 punktów, ocenie bardzo dobry (5,0) - 10 punktów; jeżeli na dyplomie zostały wpisane oceny dostateczny plus (3,5) bądź dobry plus (4,5), to przypisuje się im odpowiednio 4 i 8 punktów, 2) oceny życiorysu naukowego, osiągnięć naukowych, artystycznych i pedagogicznych oraz opisu zamierzeń badawczych, wyrażonej na skali od 0 do 10 punktów, 3) oceny dodatkowych kwalifikacji, wyrażonej na skali od 0 do 5 punktów. 5. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. Lista osób przyjętych na studia doktoranckie jest podawana do publicznej wiadomości do dnia 15 września poprzedzającego rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 8

9 6. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu w ramach przyjętego limitu przyjęć będzie więcej niż jeden kandydat z taką samą liczbą punktów kwalifikacyjnych, wówczas nie przyjmuje się na studia wszystkich osób, których owa sytuacja dotyczy, a limit przyjęć zostaje zmniejszony o jeden. 7. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w terminie, o którym mowa w ust. 5, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich może przedłużyć trwanie postępowania kwalifikacyjnego do 30 września Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz aplikacji na studia doktoranckie, 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich kserokopię dyplomu magisterskiego lub równorzędnego, przy czym osoby kończące studia drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie w tym samym roku, w którym ubiegają się o przyjęcie na studia doktoranckie, mogą przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o ocenie, z którą zostanie wystawiony dyplom ukończenia studiów, 3) deklarację Opiekuna Naukowego o gotowości sprawowania opieki nad doktorantem oraz wykaz dorobku naukowego Opiekuna opublikowanego w ciągu ostatnich pięciu lat (zgodnie Art. 201, ust. 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.), 4) życiorys naukowy wraz z opisem zamierzeń badawczych, 5) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich kserokopie materiałów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne i pedagogiczne, np. w formie publikacji, wydruku pracy magisterskiej, itp., 6) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich kserokopie zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, 7) 2 fotografie (1szt. w rozmiarze 35x45mm, 1 szt. w rozmiarze 45x65mm), 8) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich kserokopię dowodu osobistego, 9) podanie o wystawienie elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD), 10) plik ze zdjęciem do ELD na nośniku. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich w terminie określonym przez Przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich Postępowanie kwalifikacyjne na studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich powołana na wniosek Dziekana przez Radę Wydziału. Skład komisji ustala Rada Wydziału. 2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna. Postanowienia końcowe 12 Niepełnosprawnych kandydatów na studia, legitymujących się orzeczeniem powiatowego zespołu ds. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, obowiązuje standardowa procedura rekrutacyjna z zapewnieniem odpowiednich warunków wyrównujących ich szanse. Warunki te zapewniają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. 13 W stosunku do cudzoziemców legitymujących się polską maturą lub dyplomem ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni, obowiązuje standardowa procedura rekrutacyjna, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w 6 ust. 1-6 regulaminu rekrutacji. 9

10 14 1. Rejestracja kandydatów na studia na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się w systemie elektronicznym IRK. 2. Szczegółowy tryb rejestracji na studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie) oraz na studia doktoranckie określa odpowiednio regulamin rekrutacji i regulamin rekrutacji na studia doktoranckie, przyjmowane przez Senat odrębną uchwałą, a szczegółowy terminarz rekrutacji określają odpowiednio przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej i przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w swoich zarządzeniach dotyczących rekrutacji na rok 2015/2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 35/14 SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 SPIS TREŚCI STUDIA DOKTORANCKIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Informator dla kandydatów na studia 2012/2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Szanowni Państwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 lutego W SPRAWIE USZCZEGÓŁOWIENIA I UZUPEŁNIENIA UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 0 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dalej KPSW, prowadzi studia na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo