WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2

3 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz AGENCJA REKLAMOWA MADISON GUGAŁA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2876/2/609] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. AGENCJA REKLA- MOWA MADISON GUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ZA- CHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. ulica NA- RUTOWICZA nr domu 14 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA R. ZMIENIONA ANEKSEM Z DNIA 5 CZERWCA 2002 R. - TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W OPAR- CIU O UCHWAŁĘ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 5 CZERW- CA 2002 R., ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANLOWYCH MADISON AGENCJA RE- KLAMOWA ANNA GUGAŁA I KRZYSZTOF GUGA- ŁA SPÓŁKA CYWILNA ANNA GUGAŁA EWIDEN- CJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĄD MIEJSKI SZCZECIN NUMER EWIDENCJI GOSPO- DARCZEJ: UN/017654/01 KRZYSZTOF GUGAŁA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĄD MIEJSKI SZCZECIN NUMER EWIDENCJI GOSPODARCZEJ: UN/017659/01 NUMER REGON: Rub. 7 Wspólnicy 1 1. GUGAŁA 2. ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GU- GAŁA 2. KRZYSZTOF MARIAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIO- NY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GUGAŁA 2. ANNA GUGA- ŁA 2. KRZYSZTOF MARIAN Dz. 3 Rub Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJ- NA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO PRACE BADAW- CZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPO- ŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH PRZE- TWARZANIE DANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z PRODUK- CJA PAPIERU I TEKTURY DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA REPRODUKCJA ZAPI- SANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLE- CENIE HANDEL DETALICZNY POZA SIE- CIĄ SKLEPOWĄ Z REKLAMA Poz CAN-TOOL EUROPE JARZYMOWSKI & SERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/4761/2/324] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. CAN-TOOL EUROPE JA- RZYMOWSKI & SERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. ulica RYDLÓWKA nr domu 40 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut Rub NIEOZNACZONY Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SERWIŃSKI 2. KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. JARZY- MOWSKI 2. KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SERWIŃSKI 2. KRZYSZTOF JARZYMOWSKI 2. KRZYSZTOF Dz. 3 Rub Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA PRODUKCJA WYRO- BÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PO- ZOSTAŁYCH PRODUKCJA METALI PRO- DUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRO- DUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA PRODUKCJA INSTRU- MENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZ- NYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW Z PRO- DUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ZAGOSPODAROWA- NIE ODPADÓW HANDEL HURTOWY I KOMI- SOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHA- NICZNYMI I MOTOCYKLAMI HANDEL DETA- LICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW ME- CHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWA- RÓW C TRANSMISJA DANYCH I TELEIN- FORMATYKA WYNAJEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO INFORMATYKA PRACE BADAWCZO-ROZ- WOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH A DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBA- NISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z RE- KLAMA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KO- MERCYJNA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz EKODENT-X J. KOPCIŃSKA, P. OGIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/8923/1/325] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. EKODENT-X J. KOP- CIŃSKA, P. OGIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. ulica HUTA JAGODNICA nr domu 20 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut UMOWA SPÓŁKI JAW- NEJ UCHWAŁA O ZMIANIE UMOWY- -ZMIENIONO PAR UCHWAŁA O ZMIANIE UMOWY - ZMIENIONO PAR. 2 I PAR. 3 Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁ- CENIA SPÓŁKI CYWILNEJ EKODENT X W SPÓŁ- KĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH. PAWEŁ OGIŃSKI-NUMER W EWIDENCJI DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ JOANNA KOPCIŃ- SKA - NUMER W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KOP- CIŃSKA 2. JOANNA MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. OGIŃSKI 2. PAWEŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOP- CIŃSKA 2. JOANNA MARIA OGIŃSKI 2. PAWEŁ Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. KOPCIŃSKI 2. PIOTR JAN SAMOISTNA 2 1. OGIŃSKA 2. ELEONORA BARBARA SAMOISTNA Dz. 3 Rub A PRODUKCJA SPRZĘTU ME- DYCZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZ- NYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIA- ŁALNOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNE- GO, W TYM CHIRURGICZNEGO Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH Poz EPRINT-JAROSŁAW WESTFAL SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [LD.XX NS-REJ.KRS/9607/1/55] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. EPRINT-JAROSŁAW WESTFAL SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. ulica ZAWI- SZY CZARNEGO nr domu 8/10 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 1992 ROKU; ANEKS NR 1 Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 1996 R.; ANEKS NR 2 Z DNIA 1 LI- STOPADA 1996 R.; ANEKS NR 3 Z DNIA 15 KWIET- NIA 1997 R.; ANEKS NR 4 Z DNIA 16 KWIETNIA 1997 R.; ANEKS NR 5 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2000 R.; ANEKS NR 7 SPROSTOWANY CO DO NUMERACJI UCHWAŁĄ Z DNIA 27 MARCA 2002 ROKU DOSTO- SOWUJĄCY UMOWĘ SPÓŁKI CYWILNEJ DO WY- MOGÓW UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ. Rub NIE- OZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PODMIOT PO- WSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ EPRINT W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ART. 26 PAR. 4 KSH. JAROSŁAW WESTFAL - NR W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BEATA WESTFAL - NR W EWIDENCJI DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7 Wspólnicy 1 1. WESTFAL 2. JAROSŁAW ZBIGNIEW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WESTFAL 2. BEATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE MO- ŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WESTFAL 2. JA- ROSŁAW ZBIGNIEW WESTFAL 2. BEATA Dz. 3 Rub A USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU TOWAROWEGO POJAZDAMI SPE- CJALISTYCZNYMI B USŁUGI W ZAKRE- SIE TRANSPORTU TOWAROWEGO POJAZDAMI UNIWERSALNYMI Z DORADZTWO W ZA- KRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWA- NIA Z PRZETWARZANIE DANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DA- NYCH Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄ- CYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ D POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWA- NIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZO- STAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTA- ŁA Z REPRODUKCJA KOMPUTERO- WYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z RE- KLAMA Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZ- NA Z HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI I SPOŻYWCZYMI POCHODZE- NIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO Z HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMY- SŁOWYMI I SPOŻYWCZYMI POCHODZENIA KRA- JOWEGO I ZAGRANICZNEGO Poz FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SZAH SZAFARCZYK, HAJDUK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/7491/2/197] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. FIRMA USŁUGO- WO-HANDLOWA SZAH SZAFARCZYK, HAJDUK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2. ulica PL. SKRZEKA I WÓJCIKA nr domu 6A nr lokalu 58 kod pocztowy poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. Rub NIEOZNACZONY Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SZAFARCZYK 2. JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. HAJDUK 2. WITOLD TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAW- NIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZAFARCZYK 2. JAN HAJDUK 2. WITOLD Dz. 3 Rub A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH B PO- MOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI A SPRZEDAŻ HURTO- WA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW ME- CHANICZNYCH B SPRZEDAŻ DETALICZ- NA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW ME- CHANICZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODAR- STWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIO- WO-TELEWIZYJNYCH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA PALIW PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) MIĘSO POZOSTAŁE (W TYM DROBIOWE I KRÓLICZE), ŚWIEŻE I KONSERWOWANE ORAZ PRODUKTY UBOCZNE UBOJU Poz GRAZ GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2041/2/833] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. GRAZ GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ZA- CHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. ulica SZA- ROTKI nr domu 19 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 30 KWIET- NIA 1992 R. - TEKST JEDNOLITY Rub NIE- OZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. W DNIU R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ GRAZ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁ- KĘ JAWNĄ GRAZ SPÓŁKA CYWILNA URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SZCZECIN - NUMERY: WP I AG 6410/UN/018201/01 WP I AG 6410/UN/018200/01 REGON: Rub. 7 Wspólnicy 1 1. GRUSZKA 2. ANDRZEJ MA- REK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GRUSZKA 2. ZBIGNIEW JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE PROWADZIĆ SAMO- DZIELNIE SPRAWY NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GRUSZKA 2. AN- DRZEJ MAREK GRUSZKA 2. ZBIGNIEW JAN Dz. 3 Rub A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT SPRZE- DAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO PO- ZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGAR- KÓW ORAZ BIŻUTERII OBSŁUGA NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA Poz HURTOWNIA TROPIK RYSZARD, BOGUSŁAW NOWROCKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/3869/2/562] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. HURTOWNIA TRO- PIK RYSZARD, BOGUSŁAW NOWROCKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI gmina CHEŁM ŚLĄSKI miejscowość CHEŁM ŚLĄSKI 2. ulica ŚLĄSKA nr domu 98 kod pocztowy poczta CHEŁM ŚLĄSKI kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 21 GRUDNIA 2001 R. Rub NIE- OZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. MOCĄ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODAR- CZĄ POD FIRMĄ HURTOWNIA -TROPIK S.C. RYSZARD NOWROCKI, BOGUSŁAW NOWROCKI, WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ POD NUMERAMI: -BOGUSŁAW NOWROCKI 1559/2001 -RYSZARD NOWROCKI 310/01 Z DNIA R. DOKONANO PRZE- KSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. Rub. 7 Wspólnicy 1 1. NOWROCKI 2. RYSZARD EUGENIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. NOWROCKI 2. BOGUSŁAW NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRA- WOO DO REPREZENTOWANIA spółki Z OSOBNA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NOWROCKI 2. RYSZARD EUGENIUSZ NOWROCKI 2. BOGUSŁAW Dz. 3 Rub Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLE- CZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADAL- NYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPO- JÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TY- TONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNI- CZYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBA- TY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI Z NIEWY- SPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYW- NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WY- ROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CE- RAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMO- WEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYW- NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZ- NA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW AL- KOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZ- DAMI SPECJALIZOWANYMI B TOWA- ROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNI- WERSALNYMI C WYNAJEM SAMO- CHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPE- CJALIZOWANA B POZOSTAŁA SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Poz HURTOWNIA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU J. BANASIK, M. BANASIK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/1589/2/759] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. HURTOWNIA MIĘ- SA, WĘDLIN I DROBIU J.BANASIK, M.BANASIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC 2. ulica BLACHNICKIEGO nr domu 3 kod pocztowy MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R R. - ZMIANA PAR. 5, PAR. 6, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 23, SKRE- ŚLONO PAR. 24 Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW HURTOWNIA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU JANINA BANASIK, MARIOLA BANASIK SPÓŁKA CYWILNA (NR REGON , NUME- RY EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 47515, 1416) W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA POD- STAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. Rub. 7 Wspólnicy 1 1. BANASIK 2. JANINA ZENOBIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BANASIK 2. MARIO- LA ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BANASIK 2. JANINA ZENOBIA BANASIK 2. MARIOLA ANNA Dz. 3 Rub Z HANDEL HURTOWY I DE- TALICZNY ART. SPOŻYWCZYMI, MIĘSEM I JEGO PRZETWORAMI Poz INFRATEL D. KORNACKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W LU- BLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWE- GO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/4960/2/125] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. INFRATEL D. KOR- NACKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POL- SKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. ulica NAŁKOWSKICH nr domu 5 nr lokalu P.7 kod pocztowy poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Rub NIEOZNACZONY Rub. 7 Wspólnicy 1 1. AUGUSTOWSKI 2. MARCIN NIE 8. NIE 2 1. KORNACKI 2. DA- RIUSZ ANDRZEJ TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTO- WANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIE- NIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNI- KA I PROKURENTA. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. AUGUSTOWSKI 2. MAR- CIN KORNACKI 2. DARIUSZ ANDRZEJ Dz. 3 Rub B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH A BUDOWA DRÓG KOŁO- WYCH I SZYNOWYCH B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH C WYKONY- WANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZA- KRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTRO- TRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZ- KALNYMI C PRACE BADAWCZO-ROZ- WOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZI- NIE NAUK TECHNICZNYCH B DZIAŁAL- NOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GO- SPODARCZYCH WYNAJMUJĄCYCH SIĘ DO PRA- CY Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIO- WO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW A TELEFONIA STACJONARNA I TELE- GRAFIA G HANDEL HURTOWY I DETALICZ- NY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO Poz MA-AN NIBISZ MARLENA, KWASEK ANETA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/778/2/168] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. MA-AN NIBISZ MARLENA, KWASEK ANETA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KŁOBUCKI gmina KRZEPICE miejscowość PĄCHAŁY 2. nr domu 1 kod pocztowy poczta KRZEPICE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R R. ANEKS-ZMIANA PAR. 2 I PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI Rub NIEOZNACZO- NY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁ- KĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ O NA- ZWIE: MA-AN NIBISZ MARLENA, KWASEK ANE- TA SPÓŁKA CYWILNA WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KRZEPICACH - NIBISZ MARLENA MA-AN POD NR KWA- SEK ANETA MA-AN POD NR 1686 Rub. 7 Wspólnicy 1 1. NIBISZ 2. MARLENA KATARZYNA NIE 8. NIE 2 1. KWASEK 2. ANE- TA ILONA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NIBISZ 2. MARLENA KATARZYNA KWASEK 2. ANETA LONA Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. KWA- SEK 2. TADEUSZ EDMUND PRO- KURA SAMOISTNA 2 1. NIBISZ 2. JERZY PROKURA SAMOISTNA Dz. 3 Rub Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTO- WA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA B PO- ZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH B TOWAROWY TRANS- PORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI Poz PHUP CZYŻEWSCY - AUTO SPÓŁKA JAWNA E. CZYŻEWSKA, P. CZYŻEWSKI. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓD- MIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [LD.XX NS-REJ.KRS/9776/1/2] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. PHUP CZYŻEWSCY - AUTO SPÓŁKA JAWNA E. CZYŻEWSKA, P. CZY- ŻEWSKI 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. ulica LEGIONÓW nr domu 108 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POL- SKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA R., ZMIENIONA ANEK- SEM Z DNIA R. W ZAKRESIE TREŚCI 1; 7; 8 ORAZ 13 Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA CYWILNA O NA- ZWIE PHUP CZYŻEWSCY - AUTO PRZEKSZATŁCO- NA W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART KSH. PIOTR CZYŻEWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŁODZI POD NR EWA CZYŻEWSKA WPISANA DO EWI- DENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŁO- DZI POD NR Rub. 7 Wspólnicy 1 1. CZYŻEW- SKA 2. EWA ANNA TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 2 1. CZYŻEWSKI 2. PIOTR TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIEL- NIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CZYŻEWSKA 2. EWA ANNA CZYŻEWSKI 2. PIOTR Dz. 3 Rub A MECHANIKA POJAZDO- WA A BLACHARSTWO POJAZDOWE A LAKIERNICTWO POJAZDOWE A USŁUGI W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ A TRANSPORT DROGOWY TOWARO- WY B POMOC DROGOWA B HOLOWANIE B POŚREDNICTWO HANDLOWE Z DORADZTWO TECH- NICZNE Z RZECZOZNAWSTWO B HANDEL KOMIS B HANDEL KUPNO-SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW B HANDEL DETAL OBWOŹNY I STACJONARNY CZĘŚCIAMI SAMOCHODOWYMI B HANDEL DETAL OBWOŹNY I STACJONARNY ART. PRZEMYSŁOWYMI KRAJ I ZAGR Z PROWADZENIE PARKINGU Z WYPO- ŻYCZALNIA SAMOCHODÓW Z WYNA- JEM LOKALI I NIERUCHOMOŚCI Poz POLIGRAFIA I REKLAMA BAKSY SPÓŁKA JAWNA A. SYSŁO, J. KOSIŃSKI, D. GUSIEW. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [KR.XI NS-REJ.KRS/3553/2/532] Dz. 1 Rub spółka jawna POLI- GRAFIA I REKLAMA BAKSY SPÓŁKA JAWNA A.SY- SŁO, J.KOSIŃSKI, D.GUSIEW 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRA- KÓW 2. ulica NA DOŁACH nr domu 2 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DN ANEKS nr1 DO UMOWY Z DN ZMIANA ADRESU ANEKS nr2 DO UMOWY Z DN NOWY CZŁONEK UMO- WA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DN JEDNOLITY TEKST UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DN Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA Z ANEKSAMI nr1 I 2 JEDNOLITY TEKST UMOWY Z DNIA PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ JAWNĄ - UMOWA Z DN R. PRub. Dane podmiotów, z których powstała spólka 1 1. BAKSY SPÓŁKA CYWILNA 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SYSŁO 2. ADAM TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KO- SIŃSKI 2. JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. GUSIEW 2. DARIUSZ TADEUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTO- WAĆ SPÓŁKĘ ZGODNIE Z ART. 29 KODEKSU SPÓŁ- EK HANDLOWYCH. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SYSŁO 2. ADAM KOSIŃSKI 2. JAN GUSIEW 2. DARIUSZ TADEUSZ Dz. 3 Rub Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRA- FICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH B POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z REKLAMA Poz PORANEK GROCHULSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONO- WY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/2679/2/610] Dz. 1 Rub spółka jawna PO- RANEK GROCHULSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNAL- SKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2. ulica WŁÓ- KIENNICZA nr domu 22 kod pocztowy poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 25 MARCA 2002 ANEKSEM Z DNIA R. ZMIENIONO 6 UMOWY Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZE- KSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CY- WILNEJ: PIEKARSTWO I ART. SPOŻYWCZO- -PRZEMYSŁOWE PORANEK W SPÓŁKĘ JAW- NĄ W TRYBIE ART KSH WSPÓLNICY: PA- WEŁ BARANOWSKI, WŁADYSŁAW GROCHUL- SKI, ANNA NOWAK, GRAŻYNA BARANOWSKA, KRYSTYNA GROCHULSKA. NUMERY EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ODPOWIED- NIO): 16123, 16124, 16125, 16126, Rub. 7 Wspólnicy 1 1. GROCHULSKA 2. KRYSTY- NA NIE 8. NIE 2 1. NOWAK 2. ANNA MAŁGORZATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. GROCHULSKI 2. WŁADY- SŁAW LUCJAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. BARANOWSKA 2. GRAŻYNA JA- DWIGA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 5 1. BARANOWSKI 2. PAWEŁ JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZEN- TUJE SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH, BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ JEDNOOSOBOWO PRZED SĄDAMI, URZĘDAMI, OSOBAMI TRZECIMI W CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY ZŁ, DO DOKONYWA- NIA CZYNNOŚCI KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRA- CZA KWOTĘ ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁA- NIE ŁĄCZNE DWÓCH WSPÓLNIKÓW PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GROCHUL- SKA 2. KRYSTYNA NOWAK 2. ANNA MAŁGORZATA BARA- NOWSKI 2. PAWEŁ JAN GRO- CHULSKI 2. WŁADYSŁAW LUCJAN BARANOWSKA 2. GRAŻYNA JADWIGA Dz. 3 Rub A PRODUKCJA PIECZYWA B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKAR- SKICH ŚWIEŻYCH Z PRODUKCJA PIE- CZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH Z PRODUKCJA ODŻY- WEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JA- DALNYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZE- DAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNI- CZYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HER- BATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI Z NIEWY- SPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYW- NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, POR- CELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHE- MICZNYCH A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPE- CJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WY- ROBÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTA- ŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WY- ROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW AL- KOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIO- WYCH A SPRZEDAŻ DETALICZNA WY- ROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I AR- TYKUŁÓW TOALETOWYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WY- ROBÓW SKÓRZANYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIO- WEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GA- ZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGAR- KÓW ORAZ BIŻUTERII D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABA- WEK F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIA- TÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIE- ŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA B DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA Poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE FOTO- -BIS SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW JANKOWICZ, AGNIESZKA JANKOWICZ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/4853/2/906] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. PRZEDSIĘBIOR- STWO HANDLOWE FOTO-BIS SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW JANKOWICZ, AGNIESZKA JANKO- WICZ 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. ulica MADA- LIŃSKIEGO nr domu 11A kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA R. ANEKSY DO UMOWY SPÓŁKI CY- WILNEJ Z DNIA R. I R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA R. Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCE- NIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ - W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. PRub. Dane podmiotów, z których powstała spólka 1 1. JAROSŁAW JANKOWICZ, AGNIESZKA JANKOWICZ - WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE FOTO BIS 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ / Rub. 7 Wspólnicy 1 1. JANKOWICZ 2. JARO- SŁAW JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. JANKOWICZ 2. AGNIESZKA ELŻBIETA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTU- JĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JANKO- WICZ 2. JAROSŁAW JAN JANKOWICZ 2. AGNIESZKA ELŻBIETA Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. BARTYZEL 2. RYSZARD SAMODZIELNA Dz. 3 Rub POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU B SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FO- TOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO REKLAMA Poz RYMAX CHOROBIK WOJTYCZA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/2446/2/242] Dz. 1 Rub spółka jawna RYMAX CHOROBIK WOJTYCZA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina SIEPRAW miejscowość ZAKLICZYN 2. nr domu WDT kod pocztowy poczta ZAKLICZYN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 18 LU- TEGO 1991 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWIL- NEJ Z 17 MARCA 1992 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z 3 STYCZNIA 1994 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z 1 PAŹDZIERNIKA 2001 R. - PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRub. Dane podmiotów, z których powstała spólka 1 1. ANDRZEJ CHOROBIK, MAREK CHOROBIK, EMILIA CHOROBIK, URSZULA CHORO- BIK, RENATA WOJTYCZA, RYSZARD WOJTYCZA - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLO- WE RYMAX SPÓŁKA JAWNA 2. EWIDENCJA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /01, /01 4. BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE Rub. 7 Wspólnicy 1 1. CHOROBIK 2. URSZULA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WOJTYCZA 2. RYSZARD TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. WOJTYCZA 2. RENA- TA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. CHOROBIK 2. MAREK TAK MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

7 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) 6. NIE 7. NIE 8. NIE 5 1. CHOROBIK 2. EMILIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 6 1. CHO- ROBIK 2. ANDRZEJ ADAM TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIEL- NIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHOROBIK 2. ANDRZEJ ADAM CHOROBIK 2. URSZULA CHOROBIK 2. MAREK CHO- ROBIK 2. EMILIA WOJTYCZA 2. RYSZARD WOJTYCZA 2. RE- NATA Dz. 3 Rub HANDEL HURTOWY I KOMISO- WY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHA- NICZNYMI I MOTOCYKLAMI HANDEL DETA- LICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA AR- TYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH PRO- DUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA MEBLI; DZIA- ŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA c) Spółki partnerskie Poz BIURO RACHUNKOWE KOMPUS - ADAMISZYN, KICH. DORADCY PODATKOWI - SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2636/2/123] Dz. 1 Rub spółka partnerska BIURO RACHUNKOWE KOMPUS - ADAMI- SZYN, KICH. DORADCY PODATKOWI - SPÓŁKA PARTNERSKA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. ulica GEN. AUGUSTA FIELDORFA nr domu 23 kod pocztowy poczta SZCZE- CIN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. - NOTARIUSZ BARBARA SOBEC- KA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE PRZY ULICY JEDNOŚCI NARODOWEJ 14, REP. A NR 2078/ R. - NOTARIUSZ BARBARA SOBECKA, KANCELARIA NOTARIAL- NA W SZCZECINIE PRZY ULICY JEDNOŚCI NA- RODOWEJ 14, REP. A NR 2722/2002 ZMIANA TREŚCI UMOWY PAR. 2 Rub NIEOZNACZO- NY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCE- NIE SPÓŁKI CYWILNEJ BIURO RACHUNKOWE KOMPUS ROMAN ADAMISZYN, DANUTA KICH, WITOLD KICH W SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ POD FIRMĄ: BIURO RACHUNKOWE KOMPUS - ADAMISZYN, KICH - SPÓŁKA PARTNERSKA. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ BIURO RACHUNKOWE KOMPUS ROMAN ADAMISZYN, DANUTA KICH, WITOLD KICH Z DNIA 26 KWIETNIA 2002 ROKU W PRZEDMIO- CIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ PARTNER- SKĄ - AKT NOTARIALNY REP. A NR 2074/ ZMIANA TREŚCI UCHWAŁY AKT NOTARIALNY REP. A NR 2718/2002 BIURO RACHUNKOWE KOMPUS ROMAN ADAMISZYN, DANUTA KICH, WITOLD KICH SPÓŁKA CYWILNA EWI- DENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR UN/003844/99 URZĄD MIEJSKI W SZCZECINIE WYDZIAŁ PRYWATYZACJI I AKTYWIZACJI GO- SPODARCZEJ REGON: Rub. 7 Wspólnicy 1 1. ADAMISZYN 2. ROMAN NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KICH 2. DA- NUTA BRONISŁAWA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. KICH 2. WITOLD NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z PARTNERÓW SAMO- DZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ADAMISZYN 2. ROMAN KICH 2. DANUTA BRONI- SŁAWA KICH 2. WITOLD Dz. 3 Rub Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z WYDA- WANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAW- NICTW PERIODYCZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA Z PRZETWARZANIE DANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH Poz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRO- WOTNEJ MEDI-MED W. SOŁTYSIK, M. REGUL- SKI, G. CZERNICKA-SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/4793/2/89] Dz. 1 Rub spółka partnerska 3. NIEPUBLICZ- NY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDI- -MED W.SOŁTYSIK, M.REGULSKI, G.CZERNIC- KA-SPÓŁKA PARTNERSKA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZA- WIERCIAŃSKI gmina ŁAZY miejscowość NIEGO- WONICE 2. ulica OGRODOWA nr domu 7 kod pocztowy poczta NIEGOWONICE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. NOTARIUSZ - MGR EWA SEWERZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU SPÓŁKA CYWILNA B.GRZEBIELUCH, E.SEWE- RZYŃSKA NOTARIUSZE ZAWIERCIE UL. GEN.SIKORSKIEGO 6 REPERT. A 1416/2002 ZMIANA UMOWY R. KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W ZAWIERCIU NOTARIUSZY BOŻENY GRZEBIELUCH I EWY SEWERZYŃ- SKIEJ UL. SIKORSKIEGO 6, NOTARIUSZ EWA SEWERZYŃSKA-ZMIANA PAR. 7 POPRZEZ DO- DANIE UST. 3 Rub NIEOZNACZONY Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SOŁTYSIK 2. WIESŁAW MARIAN NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. REGULSKI 2. MAREK STANI- SŁAW NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. CZERNICKA 2. GRAŻYNA JOANNA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. UPRAWNIONYMI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIE- NIU SPÓŁKI SĄ: 1/ PREZES ZARZĄDU JEDNO- OSOBOWO, ALBO 2/ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKU- RENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SOŁTYSIK 2. WIESŁAW MARIAN PREZES ZARZĄDU 2 1. CZERNICKA 2. GRAŻYNA JOANNA CZŁONEK ZARZĄDU Dz. 3 Rub Z PRAKTYKA LEKARSKA Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO C DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I PO- ŁOŻNYCH D POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZ- KIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz A & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/3097/2/915] A & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. ulica LISA-KULI nr domu 19 kod pocztowy poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. - NOTARIUSZ MGR KRZYSZTOF MADEJ, PAŃSTWOWE BIURO NO- TARIALNE, REPERTORIUM A NR 1527/ ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI R. - NO- TARIUSZ WOJCIECH WALENTA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REPERTORIUM A NR 5791/ ZMIANA: PAR. 2 I PAR. 3 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO BĄDŹ WIELOOSOBOWY. 2. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WE WSZYST- KICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDO- WYCH. 3. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIO- NY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PRO- KURENT SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HORACHKO 2. VASYL 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁ- PRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIE- ROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA REKLAMA DO- RADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz A & P PRODUKTION SPÓŁKA SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OL.VIII NS-REJ.KRS/3245/2/710] 3. A & P PRODUKTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo WARMIŃ- SKO-MAZURSKIE powiat SZCZYCIEŃSKI gmina SZCZYTNO miejscowość SZCZYTNO 2. ulica PO- LA nr domu 8 kod pocztowy poczta SZCZYTNO kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. NOTARIUSZ EDMUND KUCIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZYTNIE, REP. A NR 1146/2002; R. NOTARIUSZ EDMUND KUCIŃSKI Z KANCELARII NOTARIAL- NEJ W SZCZYTNIE, REP. A NR 1763/ ZMIE- NIONO PAR. 9 I PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI; R. NOTARIUSZ EDMUND KUCIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZYTNIE, REP. A NR 1819/2002 ZMIENIONO PAR. 13 UMO- WY SPÓŁKI Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WILLRICH 2. ANETA MARIOLA PREZES ZA- RZĄDU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WNUK 2. AGNIESZKA WILLRICH 2. PETER 3 1. JA- STRZĘBSKA 2. BARBARA Dz. 3 Rub Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNIC- TWA Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWO- RZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMEN- TÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁĄCZNIKÓW I SPRĘŻYN Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄ- DZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BU- DOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPO- SAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ A RESTAURACJE B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONO- MICZNE Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO Poz AGROMEX DEVELOPMENT SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XX NS-REJ.KRS/8034/2/141] 3. AGROMEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA- -URSUS miejscowość WARSZAWA 2. ulica PLAC CZERWCA 1976 ROKU nr domu 3 nr lokalu 423 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK, WARSZAWA, REP. A 3861/2002 Rub NIE- OZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZCZYGIELSKI 2. JACEK ZBIGNIEW PREZES ZARZĄ- DU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GISZCZAK 2. STANISŁAW KRZYSZTOF 2 1. LIPIŃSKA 2. KATARZYNA IWONA SZCZYGIELSKA 2. BARBARA Dz. 3 Rub Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Poz ALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/4747/2/88] 3. ALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. ulica CZARNIECKIEGO nr domu 2 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MAJA 2002 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU- SZA GRAŻYNĘ RYMDEJKO W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI PRZY UL. PIOTRKOW- SKIEJ 233, REPERTORIUM A NR 1735/2002. Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO PIĘCIU OSÓB. W PRZYPADKU PO- WOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁON- KA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MI- CHAŁOWSKI 2. JANUSZ MICHAŁ PREZES ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JANEK 2. WOJCIECH MICHAŁOWSKA 2. ANNA IWONA FURMANEK 2. ARTUR PAWEŁ Dz. 3 Rub Z PRODUKCJA TKANIN BA- WEŁNIANYCH Z WYKOŃCZANIE MATE- RIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH PRODUK- CJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNI- CZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK OB- SŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE Poz AMBER EVENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/4784/2/169] AMBER EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓD- MIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODAR- CZY REJESTROWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo MAŁOPOL- SKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. ulica RACŁAWICKA nr domu 58 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POL- SKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA R. SPORZĄDZONY PRZED NO- TARIUSZEM TOMASZEM KOTEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ JOANNA GREGUŁA, TOMASZ KOT SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, UL. ARIAŃSKA 5, REP. A NR 7754/2000 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. POBOŻNIAK 2. KRZYSZTOF PREZES 5. NIE 2 1. POBOŻNIAK 2. AGNIESZKA WICEPREZES 5. NIE Dz. 3 Rub ORGANIZACJA I POŚRED- NICTWO W ORGANIZACJI IMPREZ TURYSTYCZ- NYCH, WCZASÓW, KOLONII, OBOZÓW POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ Z ORGANIZACJA I POŚREDNICTWO W ORGANIZACJI IMPREZ INTEGRACYJNYCH, KURSÓW, SZKOLEŃ I KONFERENCJI Z ORGANIZACJA IMPREZ PLENEROWYCH, KON- CERTÓW I FESTIWALI Z ŚWIADCZENIE USŁUG PROMOCJI TOWARÓW I FIRM Z PRODUKCJA TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM KONCESJAMI Z PRO- DUKCJA TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE OB- JĘTYM KONCESJAMI, PO UZYSKANIU KONCE- SJI EKSPORT I IMPORT, TAKŻE JAKO PO- ŚREDNIK, TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM KONCESJAMI EKSPORT I IM- PORT, TAKŻE JAKO POŚREDNIK, TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM KONCESJA- MI, PO UZYSKANIU KONCESJI Z TRANSPORT OSOBOWY Poz APEXIM TRADING SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIX NS-REJ.KRS/6279/2/490] 3. APEXIM TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WAR- SZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA 2. ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 85 nr lokalu 86 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SPORZĄDZONY W DNIU 12 KWIETNIA 2002 R. PRZED NOTARIU- SZEM SYLWIĄ KUBICKĄ W KANCELARII NOTA- RIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A 1369/2002. Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PASZKIE- WICZ 2. WOJCIECH CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMO- WEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALI- ZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZ- NYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWE- GO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW ME- TALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOW- LANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW META- LOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WY- POSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 11 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

9 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI C WY- NAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIE- ROWCĄ A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH B PRZEŁADU- NEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZO- STAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWA- NIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TO- WARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TO- WARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZE- NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZA- NIA Z REKLAMA B POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz APTEKA ŚW. ŁUKASZA SPÓŁKA SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.XXI NS-REJ.KRS/4785/2/570] APTEKA ŚW. ŁUKASZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WY- DZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. ulica AL. MARCINKOWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. W PAŃ- STWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W GRODZI- SKU PRZED NOTARIUSZEM TADEUSZEM PAET- ZEM NR REP. A 2854/1989 Rub NIEOZNACZO- NY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. ZARZĄD JEDNO- OSOBOWY PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GOŁĘBKA 2. BARBARA PREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub Z PROWADZENIE OBROTU DE- TALICZNEGO ŚRODKAMI FARMACEUTYCZNYMI I ARTYKUŁAMI SANITARNYMI Z SPRZE- DAŻ ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH I KOSMETYCZ- NYCH KRAJOWYCH I POCHODZENIA ZAGRANICZ- NEGO Z PROWADZENIE OBROTU HURTO- WEGO ŚRODKAMI FARMACEUTYCZNYMI I ARTY- KUŁAMI SANITARNYMI, ŚRODKÓW PIELĘGNACYJ- NYCH I KOSMETYCZNYCH KRAJOWYCH I POCHO- DZENIA ZAGRANICZNEGO Z PROWADZE- NIE DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ Poz AR-KON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/6060/2/358] 3. AR-KON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE 2. ulica BYTOMSKA nr domu 120 kod pocztowy poczta ZABRZE-BISKUPICE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R.EWA PLUTA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIAL- NE, KATOWICE, NR REP. 1157/90; UMOWA SPÓŁ- KI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ R. BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCE- LARIA NOTARIALNA W KATOWICACH; NR RE- PERT. 5202/2002; ZMIANY: DODANO PAR. 2 UST. 2 I 3, ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 14 UMOWY SPÓŁ- KI Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN PRub. Aporty ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, RE- PREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄ- DEM UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZA- RZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZA- RZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KANDZIO- RA 2. JERZY RYSZARD PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 5. NIE 2 1. NOWAK 2. KAROL HENRYK WICEPREZES ZARZĄ- DU SPÓŁKI 5. NIE Dz. 3 Rub Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANI- STYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH; ROBOTY ZIEMNE F WYKONYWA- NIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRE- SIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH WYKONYWA- NIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLA- NYCH Z WYDOBYWANIE I WZBOGACA- NIE TORFU Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA PO- TRZEB BUDOWNICTWA Z WYDOBY- WANIE SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU I KREDY Z WYDOBYWANIE ŁUPKÓW PRO- DUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPO- JÓW PRACE BADAWCZO-ROZWOJO- WE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z PRODUKCJA NIE OCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NA- POJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z WY- KOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH Z PRODUKCJA WŁÓKNIN Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z DREWNA Z PRODUKCJA PAPIE- RU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPA- KOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRO- DUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZ- CZĄCYCH Z PRODUKCJA KLEJÓW I ŻE- LATYN Z PRODUKCJA WYROBÓW CHE- MICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA A PRODUKCJA WY- ROBÓW GUMOWYCH TECHNICZNYCH B PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH POZO- STAŁYCH Z PRODUKCJA PŁYT, ARKU- SZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZ- NYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO- CEMEN- TOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOB- NYCH Z PRODUKCJA SZKŁA TECHNICZ- NEGO Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA WYRO- BÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROW- CÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ C DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWA- NIA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META- LOWYCH A PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZE- ZNACZENIA E PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO CE- LÓW SPECJALNYCH Z ZAGOSPODARO- WANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALO- WYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWA- NYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUK- CJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z WYKO- NYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJ- NYCH A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZ- DÓW MECHANICZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNA- JEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW Poz ATM ELEKTRONIKA SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XX NS-REJ.KRS/5978/2/725] ATM ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GO- SPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJE- STROWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA 2. ulica GROCHOWSKA nr domu 21 A kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R., NOTARIUSZ WANDA OSIECKA-SO- ROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZA- WIE, AL. JEROZOLIMSKIE 47 M. 2, REPERTORIUM A NR 2810/ R., NOTARIUSZ BARBARA BRYL, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA BRYL - NOTARIUSZ, WARSZAWA, UL. FRETA 53/55 M. 1, REPERTORIUM A NR 1754/2002 ZMIA- NA: 7, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 28, USU- NIĘTO: 12, 14, 16, 21, 26, 27, R., NOTARIUSZ BARBARA BRYL, KANCELARIA NO- TARIALNA BARBARA BRYL - NOTARIUSZ, WARSZAWA, UL. FRETA 53/55 M. 1, REPERTORIUM A NR 3283/2002 ZMIENIONO: 2, 3, 12. Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZA- RZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ- NIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZWED 2. ROMAN PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. CZI- CHON 2. TADEUSZ RYSZARD WI- CEPREZES ZARZĄDU 5. NIE 3 1. KIEŁKOWSKI MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 2. DARIUSZ KRZYSZTOF WICE- PREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub Z REPRODUKCJA KOMPU- TEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄ- DZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNO- ŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NA- PRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZ- NEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNO- BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIO- WYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGE- TYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKO- MUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLA- NYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTRO- ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH A WYKONYWANIE IN- STALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BU- DOWLI B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA B TELEFONIA RUCHO- MA C TRANSMISJA DANYCH I TELE- INFORMATYKA D RADIOKOMUNIKA- CJA E RADIODYFUZJA F TELEWIZJA KABLOWA G POZOSTA- ŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO- WYCH Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z DORADZ- TWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRO- GRAMOWANIA Z PRZETWARZANIE DANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH Z KONSERWA- CJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘ- GUJĄCYCH I LICZĄCYCH Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZI- NIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ Z PRODUKCJA NIE ZAPISA- NYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH A SPRZEDAŻ DETALICZ- NA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOM- PUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJ- NEGO Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach 1 1. okres za jaki złożono dokument data złożenia okres za jaki złożono dokument okres za jaki złożono sprawozdanie Poz AXELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [PO.XXI NS-REJ.KRS/4664/2/426] 3. AXELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. PO- ZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. ulica 27 GRUDNIA nr domu 7 nr lokalu 20 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R., WOJ- CIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI & JACEK KACZOROW- SKI SPÓŁKA CYWILNA, POZNAŃ, REP. A NR 4966/2002. Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIEL- NEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TIMMER- MANS 2. JAN 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY Poz BEROLINA POLSKA POŁUDNIE SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZA- WY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XX NS-REJ.KRS/7861/2/638] BEROLINA POLSKA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo MA- ZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WAR- SZAWA-BIELANY miejscowość WARSZAWA 2. ulica WŁ. REYMONTA nr domu 50 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. AKT NO- TARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE JOANNĘ GIERYSZEWSKĄ-SO- BOLAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W WAR- SZAWIE ZA REPERTORIUM A NR 2108/99 ZMIA- NA UMOWY 1, 2, 6, 8, 10, 11 PKT 6, 13, 14, 15, 19 - ZMIANA TYTUŁU ORAZ USTALENIE JEDNO- LITEGO TEKSTU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI R. AKT NOTARIALNY SPO- RZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZA- WIE KATARZYNĘ ŁĘCZYCKĄ W KANCELARII NO- TARIALNEJ W W-WIE ZA REP. A NR 4619/2002 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN PRub. Aporty ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MIKLASZEWSKA 2. ANNA PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. MIKLASZEWSKA KOCIELNIK 2. MAŁGORZA- TA CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA A POZOSTAŁA SPRZE- DAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE- WYSPECJALIZOWANA A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWE- GO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKO- MUNIKACYJNEGO Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄ- CYCH I LICZĄCYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KO- MERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MA- SZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Poz BIENIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2676/2/407] BIENIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODAR- CZY W SZCZECINIE nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo ZACHOD- NIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość BIENICE 2. nr domu 32 kod pocztowy poczta DOBRA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 2 KWIETNIA 1997 R. NOTARIUSZ DOBROSŁAWA KUNIEWICZ, KN W SZCZECINIE, REP. A NR 2319/1997 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. ZARZĄD JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CŻŁON- KÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JENICZ 2. SŁA- WOMIR MIROSŁAW PREZES ZA- RZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub A UPRAWA ZBÓŻ B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE A UPRAWA WARZYW B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁ- KARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOB- NYCH CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHO- WEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZA- NA Z UPRAWAMI ROLNYMI Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HO- DOWLĄ ZWIERZĄT A PRZETWÓR- STWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNO- ŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BU- DOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE Z WY- KONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZ- NYCH I INŻYNIERSKICH A WYKONY- WANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄ- ZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYN- KÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKO- WANYCH WYKONYWANIE KON- STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH A STAWIANIE RUSZTOWAŃ B ROBO- TY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STA- LOWYCH D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH E WY- KONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BU- DOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANYCH A WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH A WYKONYWANIE IN- STALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WEN- TYLACYJNYCH TYNKOWANIE ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN A MALO- WANIE WYKONYWANIE POZOSTA- ŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

11 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT SPRZE- DAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTO- NIU A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWE- GO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJ- NEGO POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTO- WA HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIE- CIĄ SKLEPOWĄ B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWER- SALNYMI C MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH DZIAŁALNOŚĆ RA- CHUNKOWO-KSIĘGOWA A DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA Poz BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/1455/2/91] 3. BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJO- NOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO- DARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość PSZCZYNA 2. ulica Z. NAŁKOWSKIEJ nr domu 17 kod pocztowy poczta PSZCZYNA kraj POL- SKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 DNIA R. P.B.N. PSZCZYNA REP. A NR 399/89 NOTARIUSZ - MAŁGORZATA PASZEK DNIA R. P.B.N. CZECHOWICE-DZIEDZICE REP. A NR 3963, NOTA- RIUSZ JÓZEF MACHALICA Rub NIEOZNA- CZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN PRub. Aporty ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - JAN MATUSZYŃSKI - PREZES ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MATU- SZYŃSKI 2. JAN KAZIMIERZ PRE- ZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY Z POZO- STAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY PO- JAZDAMI UNIWERSALNYMI Z ROZKŁA- DOWY TRANSPORT LOTNICZY Z POZA- ROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ Z DZIAŁALNOŚĆ POMOC- NICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDU- SZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLA- NYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYN- KÓW E WYKONYWANIE SPECJALI- STYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHA- NICZNYCH A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOW- LANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻY- WANYCH PROWADZONA W SKLEPACH Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI A RESTAURACJE B POZOSTA- ŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE PO- ZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I IN- NE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATERO- WANIA Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓT- KOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z WYNAJEM POZOSTA- ŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO Z REKLAMA B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KON- DYCJI FIZYCZNEJ Poz BON-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/3197/2/16] BON-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄ- SKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘ- STOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. ulica ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY nr domu 81 kod pocztowy poczta CZĘSTOCHO- WA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. NR REP. A 365/91 KN W CZĘSTO- CHOWIE NR 60 NOTARIUSZ JOLANTA MOŃKA R. NR REP. A 2718/98 KN W CZĘSTO- CHOWIE NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA ZM. PAR. 12 I PAR. 13 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JED- NEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKU- RENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BANEK 2. ALEKSANDRA JADWIGA LIKWIDATOR 5. NIE 2 1. NA- DOLSKA 2. ALICJA HALINA LI- KWIDATOR 5. NIE Dz. 3 Rub G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji R. UCHWAŁA NR 5/99 PODJĘTA PRZEZ ZGROMA- DZENIE WSPÓLNIKÓW BON-ART SPÓŁKI Z O.O., REPERTORIUM A NUMER 3073/99 Z DNIA R., NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS UL. KI- LIŃSKIEGO 16 CZĘSTOCHOWA 3. WSPÓŁDZIA- ŁANIE DWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE PRub. Dane likwidatorów 1 1. BANEK 2. ALEKSANDRA JADWIGA NADOLSKA 2. ALI- CJA HALINA Rub. 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu 1 1. ROZWIĄZANIE R. UCHWAŁA NR 5/99 PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BON-ART SPÓŁKI Z O.O., RE- PERTORIUM A NUMER 3073/99 Z DNIA R., NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS UL. KILIŃSKIEGO 16 CZĘSTOCHOWA Poz CARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [GD.XII NS-REJ.KRS/3864/2/557] CARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. ulica GRUNWALDZKA nr domu 260 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTA- RIUSZA MARIĘ DAMBEK W KANCELARII NOTA- RIALNEJ NR 13 W GDAŃSKU, REPERTORIUM A/A NR 220/ R. AKT NOTARIAL- NY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ OSYPIŃSKĄ-BALCERZAK W KANCELARII NO- TARIALNEJ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 1863/2002 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WAŻNY 2. JÓZEF WŁODZIMIERZ PREZES 5. NIE 2 1. HABRYŁŁO 2. JACEK IGNACY ZASTĘPCA PREZESA 5. NIE 3 1. LUBIAK 2. AN- DRZEJ JANUSZ ZASTĘPCA PRE- ZESA 5. NIE Dz. 3 Rub SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NA- PRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTO- CYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HAN- DLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCY- KLAMI HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄT- KIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZ- NYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HOTELE I RESTAURACJE B POZOSTA- ŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZO- STAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z PO- ŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZE- NIAMI WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PRO- WADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach 1 1. okres za jaki złożono dokument data złożenia okres za jaki złożono dokument R R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie R R. Poz CB4 PROMOCJA SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIX NS-REJ.KRS/7263/2/834] 3. CB4 PROMOCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo MA- ZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WAR- SZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA 2. ulica CZERWONEGO KRZYŻA nr domu 8 nr lokalu 21 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO R. AKT NOTARIALNY SPORZĄ- DZONY PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA PALU- CHA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WAR- SZAWIE, REP. A NR 2158/2002 Rub NIE- OZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HEJDUK 2. MARCIN PREZES ZARZĄ- DU 5. NIE 2 1. PRZEŹDZIECKI 2. RAFAŁ DOMI- NIK WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub Z REKLAMA Poz CENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓD- MIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [LD.XX NS-REJ.KRS/2229/2/601] CENTUM SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁOWICKI gmina ŁOWICZ miejscowość ŁOWICZ 2. ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 1 kod pocztowy poczta ŁOWICZ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI Z DNIA R. SPORZĄDZONA PRZED NOTARIUSZEM A. MAIKIEM, PROWA- DZĄCYM KN W ŁOWICZU REP. A NR 3813/95, ZMIENIONA W ZAKRESIE 2 AKTEM NOTA- RIALNYM Z DNIA R. SPORZĄDZO- NYM PRZED NOTARIUSZ B. BĘDKOWSKĄ, PROWADZĄCĄ KN W ŁOWICZU, REP. A NR 1/95 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NAD- ZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KWIATKOWSKI 2. CZE- SŁAW JABŁOŃSKA 2. DA- NUTA BOGUSZ 2. ELŻBIE- TA WENDROWSKI 2. JERE- MI MAREK DZIĘCIELEW- SKA 2. ELŻBIETA GUZ 2. TERESA SKORUPSKI 2. WŁADYSŁAW MIŁOSZ 2. BOGUMIŁA PIEKAREK 2. BEATA ILONA SKORUP- SKA 2. BARBARA Dz. 3 Rub DZIAŁALNOŚĆ HANDLO- WA HURTOWA DZIAŁALNOŚĆ HAN- DLOWA DETALICZNA OBRÓT ŚRODKA- MI FARMACEUTYCZNYMI ORAZ MATERIAŁAMI I SPRZĘTEM MEDYCZNYM PRODUK- CJA I KONFEKCJONOWANIE TOWARÓW PROWADZENIE SKŁADÓW CELNYCH Z POŚREDNICTWO W HANDLU I USŁUGACH USŁUGI AGENCYJNE I PRZEDSTAWI- CIELSKIE NA RZECZ KONTRAHENTÓW KRAJO- WYCH I ZAGRANICZNYCH D USŁUGI MEDYCZNE Z USŁUGI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI USŁUGI TRANS- PORTOWE DZIAŁALNOŚĆ IMPORTO- WO-EKSPORTOWA Z PROWADZENIE APTEK Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji 1 1. UCHWA- ŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NO- TARIUSZ A. SIWIŃSKĄ, PROWADZĄCĄ KN W ŁODZI REP. A NR 494/2002 OTWARTO LIKWI- DACJĘ SPÓŁKI 3. JEDNOOSOBOWO PRub. Dane likwidatorów 1 1. JABŁOŃSKI 2. PRZEMY- SŁAW Poz CHABER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/4215/2/818] 3. CHABER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub kraj POL- SKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. ulica CHABROWA nr domu 21 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut , PRZED NOTARIUSZEM WALDEMAREM DAWIDOWI- CZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ, WROCŁAW UL. ŚW. MIKOŁAJA 80, REPERTORIUM A NR 2159/2002, , PRZED NOTARIUSZEM KAMILĄ KOMARZAŃSKĄ W KANCELARII NOTA- RIALNEJ, WROCŁAW UL. GEPPERTA 2/6, REPER- TORIUM A NR 340/ ZMIENIONO PAR. 2 I PAR. 22 Rub NIEOZNACZONY 2. GAZETA WROCŁAWSKA 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA JEDNO- OSOBOWA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KONARSKA MIMIER 2. DOROTA PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. MI- MIER 2. KRZYSZTOF JAROSŁAW CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WY- ROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTO- NIOWYCH A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH B POZOSTA- ŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKU- ŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNE- GO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII D SPRZE- DAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZA- BAWEK F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBO- TY ZIEMNE Z WYKONYWANIE WYKO- PÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNO- BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH C WYKONY- WANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZA- KRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTRO- TRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RURO- CIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TE- LEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLA- NYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANYCH G WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BU- DOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I PO- KRYĆ DACHOWYCH A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH A BUDOWA PORTÓW MORSKICH B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIE- RII WODNEJ A STAWIANIE RUSZTO- WAŃ B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDA- MENTOWANIEM C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZE- NIA KONSTRUKCJI STALOWYCH D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MU- RARSKICH E WYKONYWANIE SPECJA- LISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI B WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALI- ZACYJNYCH C INSTALOWANIE DŹWI- GÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHO- MYCH SCHODÓW D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLA- NYCH IZOLACYJNYCH A WYKONYWA- NIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH B WYKONYWA- NIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZO- WYCH Z WYKONYWANIE POZOSTA- ŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ A POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN B SZTUKATORSTWO A MALOWANIE B SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BU- DOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BU- RZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLA- MI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPIN- GOWYCH Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE A RE- STAURACJE B POZOSTAŁE PLACÓW- KI GASTRONOMICZNE Z BARY Z STOŁÓWKI Z PRZYGOTOWYWA- NIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIOR- CÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMA- CEUTYCZNYCH B SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ODŻYWEK I ŚRODKÓW DIETETYCZNYCH Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ Z REKLAMA Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA Z DZIAŁAL- NOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA A TRANSPORT C WYNA- JEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROW- CĄ A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

13 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Poz COBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XX NS-REJ.KRS/5783/2/839] COBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LI- KWIDACJI 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZA- WA 2. ulica WASZYNGTONA nr domu 116 nr lokalu 57 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 3 Oddziały 1 1. COBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LI- KWIDACJI ODDZIAŁ KOMORÓW GRANICA 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość KOMORÓW GRANICA 3. ulica REJA nr domu 14 kod pocztowy poczta KOMORÓW GRA- NICA Rub. 4 Umowa lub statut R. NO- TARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZY- SKA 36 M. 41, REP. A NR 661/ R. NO- TARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NO- TARIALNA W WARSZAWIE, UL. MOKOTOWSKA NR 52 M.3 REPERTORIUM A NR 2660/2002, ZMIA- NA: 7, 9, 11, 15, 17, 19, 22, 24; SKREŚLO- NO 23 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN Dz. 3 Rub Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKRE- ŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMU- JĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA WY- ROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Z BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ A DO- RADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji 1 1. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI COBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA R., NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MOKOTOWSKA NR 52 M. 3, REP. A NR 7570/ LIKWIDATOR SAMODZIELNIE PRub. Dane likwidatorów 1 1. BIBIK 2. ARTUR PIOTR Rub. 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu 1 1. ROZWIĄZANIE 2. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓL- NIKÓW SPÓŁKI COBICO SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA R., NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MOKOTOWSKA NR 52 M. 3, REP. A NR 7570/2001 Poz COMPUTER SERVICE SUPPORT ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/3837/2/797] COMPUTER SERVICE SUP- PORT ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE 2. ulica WOLNOŚCI nr domu 94 kod pocztowy poczta ZABRZE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. - NOTA- RIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 97/ R. - NOTARIUSZ HANNA PRUS-GŁO- WACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZA- WIE, REP. A NR 15526/2001, ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI R. - NOTARIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTA- RIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6704/2002, ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI Rub NIE- OZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HANZEL 2. JAN AN- DRZEJ PREZES ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NAD- ZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. POSZEPCZYŃSKA 2. EWA ANNA WOŹNIAKOWSKI 2. AN- DRZEJ MIROSŁAW JA- GNIEWSKI 2. RAFAŁ IWO Dz. 3 Rub B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLA- NYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RU- ROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJ- NYCH - PRZESYŁOWYCH D WYKONY- WANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZA- KRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIO- WYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGE- TYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKAL- NYCH WYKONYWANIE INSTALACJI BU- DOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZ- DAMI UNIWERSALNYMI PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TO- WARÓW C MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH C TRANSMISJA DANYCH I TELEIN- FORMATYKA G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH IN- FORMATYKA Z REKLAMA Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz CZĘSTOCHOWSKA FABRYKA OBIĆ PAPIEROWYCH DAWNIEJ GERKE I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI. KRS SĄD REJONOWY W KATO- WICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [KA.VIII NS-REJ.KRS/2926/2/105] CZĘSTOCHOWSKA FABRY- KA OBIĆ PAPIEROWYCH DAWNIEJ GERKE I SPÓŁ- KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAW- SKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA 2. ulica ŁUCKA nr domu 20 nr lokalu 17 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. - AKT NOTARIALNY UMOWY SPÓŁKI, NOTARIUSZ SZYMON LANDAUEM W WARSZAWIE REP. A 1027/ R. - ZMIANA PAR. PAR. 1, 2, 4, 5, 7, 11, W CAŁEJ UMOWIE SPÓŁKI W MIEJSCE SŁOWA SPÓLNIK W ODPOWIEDNIEJ LICZBIE I PRZYPADKU WPISUJE SIĘ SŁOWO WSPÓLNIK W ODPOWIEDNIEJ LICZBIE I PRZYPADKU ORAZ W MIEJSCE SŁÓW DEKRET O SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ KODEKS HANDLOWY W ODPOWIEDNIM PRZY- PADKU WPISUJE SIĘ SŁOWA KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, SKREŚLA SIĘ PAR. 6, PORZĄD- KUJE SIĘ NUMERACJĘ PARAGRAFÓW W UMO- WIE SPÓŁKI OD PAR. 6 DO PAR. 14 W TEN SPO- SÓB, ŻE DOTYCHCZASOWY PAR. 7 STAJE SIĘ PAR. 6, PAR. 8 STAJE SIĘ PAR. 7, PAR. 9 STAJE SIĘ PAR. 8, PAR. 10 STAJE SIĘ PAR. 9, PAR. 11 STAJE SIĘ PAR. 10, PAR. 12 STAJE SIĘ PAR. 11, PAR. 13 STAJE SIĘ PAR. 12, PAR. 14 STAJE SIĘ PAR. 13 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 0, 40 PLN Dz. 3 Rub PRODUKCJA TAPET Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO- WYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji R. - AKT NOTARIALNY MAGDALENA WITKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. SZARA 14M15, REP. A 6687/ LIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO PRub. Dane likwidatorów 1 1. CZERKAS CHODOSOWSKI 2. TADEUSZ JERZY Rub. 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu 1 1. ROZWIĄZANIE R. - AKT NOTARIALNY MAGDALENA WITKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WAR- SZAWIE UL. SZARA 14M15, REP. A 6687/2001 Poz DAKRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/4676/2/549] DAKRI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. ulica TYMIENIECKIE- GO nr domu 22 nr lokalu 24 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. NOTARIUSZ BARBARA JADWI- GA PAWLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁO- DZI, REP. A NR 3350/97; R. NOTARIUSZ BARBARA JADWIGA PAWLAK, KANCELARIA NO- TARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1167/02 - ZMIANA PAR. 2. Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN PRub. Aporty ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZ- KÓW MAJĄTKOWYCH, REPREZENTOWANIA JEJ ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁ- KI UPOWAŻNIENI SĄ: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄ- DU GDY WARTOŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW MA- JĄTKOWYCH NIE PRZEKRACZA ZŁ, - W POZOSTAŁYCH WYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZYN- KLEWSKI 2. DAMAZY EDWARD PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. STACHECKI 2. KRZYSZTOF MAREK VICE PREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub PRZETWÓRSTWO OWO- CÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE PRODUKCJA CHLEBA ORAZ ŚWIEŻYCH WYROBÓW PIEKARNICZYCH, PRO- DUKCJA CIAST I CIASTEK PRODUKCJA HERBATNIKÓW I SUCHARÓW, PRODUKCJA CIAST I CIASTECZEK O PRZEDŁUŻONEJ TRWA- ŁOŚCI PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLA- DY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYW- CZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT SPRZEDAŻ HUR- TOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CU- KIERNICZYCH SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WY- ROBÓW MĄCZNYCH I CUKIERNICZYCH POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYW- NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY MAGAZYNOWANIE, SKŁADOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE TOWARÓW Z WYNA- JEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ REKLAMA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Poz DANFARM 94 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2522/2/97] 3. DANFARM 94 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GO- LENIOWSKI gmina RESKO miejscowość LUBIEŃ GÓRNY 2. kod pocztowy poczta RESKO kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R., REP. A NR 3354/94, NOTARIUSZ DOROTA DRÓŻDŻ, POZNAŃ, UL. ŚW. MARCINA 45 - AKT ZAŁOŻYCIELSKI. Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. REPREZENTA- CJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LAURSEN 2. MORTEN ELMELUND 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. WOŹ- NIAK 2. MONIKA VICE PREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub A UPRAWA ZBÓŻ B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁO- WYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz DECOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XX NS-REJ.KRS/7269/2/240] 3. DECOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub kraj POL- SKA województwo MAZOWIECKIE powiat WAR- SZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA 2. ulica STYKI nr domu 24 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. ALDONA CZAMARSKA - NOTARIUSZ W WAR- SZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. SŁU- PECKA 7/15, WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 1357/2002 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NOPPE 2. DIRK JOZEF 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. PEETERS 2. AUGUST RENE 4. SAMODZIELNA Dz. 3 Rub Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WY- SYŁKOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRA- FICZNA Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW ME- TALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKRE- ŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMU- JĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA WY- ROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CE- RAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMO- WEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA G SPRZEDAŻ DETALICZ- NA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMER- CYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz DIAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [GD.XII NS-REJ.KRS/3835/2/995] DIAPOL SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo PO- MORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. ulica ZAŁOGOWA nr domu 6 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut ; KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ WIESŁA- WY RYDZKOWSKIEJ; REP. A 6522/ ; KANCELARIA NOTARIALNA Z.KUNDO I G.WOJ- TOWICZ S.C., NOTARIUSZ GRAŻYNA WOJTO- WICZ; ZMIANA PAR. 7; 1; 5; 9; 11; 13; 16; 20 PKT E; 24; 25; 27; 28; SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN PRub. Aporty ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HARASIMIUK 2. AN- DRZEJ PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. KUDLIK 2. ANDRZEJ WICE- PREZES ZARZĄDU 5. NIE 3 1. SZRAMKA 2. PIOTR SZCZEPAN WICEPREZES ZARZĄ- DU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NAD- ZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KUDLIK 2. LILIANA SZRAMKA 2. MAŁGORZATA FITEK 2. ZDZISŁAWA HARA- SIMIUK 2. MICHAŁ KUDLIK 2. MAŁGORZATA Dz. 3 Rub Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE GAZET Z WY- DAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIO- DYCZNYCH Z PRODUKCJA PAPIERU FA- LISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DRU- KOWANIE GAZET Z DZIAŁALNOŚĆ PO- LIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z INTROLIGATOR- STWO Z SKŁADANIE TEKSTU I WY- TWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLI- GRAFIĄ POZOSTAŁA Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z REKLAMA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WOD- NEGO POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA- LICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKU- ŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMU- JĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach 1 1. okres za jaki złożono dokument data złożenia okres za jaki złożono dokument okres za jaki złożono sprawozdanie Poz DIIPP AUTOSTRADY SPÓŁKA SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.XXI NS-REJ.KRS/3766/2/258] DIIPP AUTOSTRADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WY- DZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. ulica BOTANICZNA nr domu 10 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R., M. KOLASA - NOTARIUSZ, WIOLETTA MAJCHRZAK - NOTARIUSZ; SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, REP. A NR 5719/1998, R., REP. A NR 1686/2002, ADAM KOSI- BA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO-PAR. 2, PAR. 6, PAR. 17 UST. 2, PAR. 18 UST. 3, PAR. 11 UST. 4 I 5, PAR. 12 UST. 1, PAR. 16 PKT 5, DODANO-PAR. 10 PKT 4, PAR. 17 UST. 1 PODPKT A, PAR. 18 UST. 4, PAR. 18 A. Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIA- ŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JED- NEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKUREN- TEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NOWAK 2. GRZEGORZ PRE- ZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. PATALAS 2. PIOTR JAN MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

15 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PATALAS 2. ANDRZEJ STANISŁAW MIEDZIŃSKA 2. EWA PATALAS 2. EWA NOWAK 2. PIOTR BRĘCZEW- SKA 2. MAŁGORZATA STELMA- SZYK 2. WOJCIECH MIECZYSŁAW Dz. 3 Rub B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEK- TÓW MOSTOWYCH A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH Z ROZ- BIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH; ROBOTY ZIEMNE B WYKONY- WANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJ- NYCH Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOW- LANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATOR- SKĄ Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIA- SKU A PRODUKCJA WYROBÓW BETO- NOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BU- DYNKÓW PREFABRYKOWANYCH A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHA- NICZNYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻE- NIA SANITARNEGO A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻARO- WYCH Z KIEROWCĄ A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWA- NIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO Z WYKONY- WANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH Z PRODUKCJA MASY BETONO- WEJ Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO-CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CE- MENTOWYCH I PODOBNYCH Z WY- KONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLO- GICZNO-INŻYNIERSKICH A WYKONY- WANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄ- ZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOW- LANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEK- TÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEK- TROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJ- NYCH - LOKALNYCH F WYKONYWA- NIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRE- SIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH A STA- WIANIE RUSZTOWAŃ B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STA- LOWYCH B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MU- RARSKICH E WYKONYWANIE SPE- CJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH SYGNALIZACYJNYCH C INSTA- LOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWARO- WYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZO- LACYJNYCH A WYKONYWANIE IN- STALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WEN- TYLACYJNYCH C WYKONYWANIE IN- STALACJI GAZOWYCH Z TYNKOWA- NIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BU- DOWLANEJ A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN B SZTUKATORSTWO A MA- LOWANIE B SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BU- DOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LE- ŚNICTWEM D WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Poz DOSCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [GD.XII NS-REJ.KRS/3824/2/273] DOSCHEM SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WY- DZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. ulica BEMA nr domu 2 nr lokalu 3 kod pocztowy poczta SOPOT kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut NOTARIUSZ LIDIA DE- RENGOWSKA-WINIECKA KANCELARIA NOTA- RIALNA W GDYNI, REP. A 3403/ NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A 2913/2002 ZMIANA PAR. 1, 6, 7, 8, 11, 14, 17 Rub NIE- OZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN PRub. Aporty ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZE- NIA I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KARPIŃSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW PRE- ZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. FREJHERR VON RHEIN- BABEN 2. MATTHIAS 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NAD- ZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FREJHERR VON RHEINBABEN 2. FE- LIX 2 1. FREJHERR VON RHEINBABEN 2. AL- BRECHT 3 1. KARPIŃSKA 2. ELŻBIETA ANNA Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. CHŁOPIK 2. DOROTA ŁĄCZNA 2 1. BARNOWSKI 2. TOMASZ DANIEL ŁĄCZNA Dz. 3 Rub ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I RE- PRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFOR- MACJI PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZ- NYCH PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA ME- BLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ZAGOSPO- DAROWANIE ODPADÓW BUDOWNICTWO SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZ- DÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZE- DAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH HANDEL HURTOWY I KO- MISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY PO- JAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NA- PRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ B POZOSTAŁE POŚRED- NICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI OBSŁUGA NIERU- CHOMOŚCI WYNAJEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE AR- TYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO INFORMATYKA B PRACE BA- DAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH G PRACE BADAWCZO- -ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZ- NYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE AR- CHITEKTURY, INŻYNIERII BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKI- WANIE PERSONELU SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA SZKOL- NICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPA- DÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz DYMOTERM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XX NS-REJ.KRS/6485/2/409] DYMOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA- -WŁOCHY miejscowość WARSZAWA 2. ulica PO- PULARNA nr domu 43 A kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R., AKT ZAŁOŻYCIELSKI NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK W KANCELARII NO- TARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 2717/ R. NOTARIUSZ ALICJA PIĄTEK W KAN- CELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 479/ ZMIENIONO PARAGRAFY: 6, 7, 8, 11, 12, TEKST JEDNOLITY Rub NIE- OZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DZIK 2. ALICJA PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. DZIK 2. WOJCIECH JAN CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE 3 1. KOPEĆ 2. EUGE- NIUSZ LESZEK CZŁONEK ZA- RZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z PRO- DUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTY- LACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZE- ZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMO- WYCH A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEK- TRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZO- LACYJNYCH A WYKONYWANIE INSTA- LACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLA- CYJNYCH B WYKONYWANIE INSTALA- CJI WODNO- KANALIZACYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁO- WYCH A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANI- STYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz EKSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/2256/2/361] MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 3. EKSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE 2. ulica OLESKA nr domu 149 kod pocztowy poczta OPOLE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut , NO- TARIUSZ RENATA PALEJ, KANCELARIA NOTA- RIALNA W OPOLU, REP. A NR 4412/2002 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWAJ CZŁONKOWIE ZA- RZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ- NIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. URYGA 2. BOLESŁAW STANISŁAW PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. KOŁODZIEJ 2. PIOTR WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE 3 1. ŁADA 2. JU- LIUSZ WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z ZAGOSPODAROWA- NIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJ- NYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁO- WYCH D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓL- NOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKA- CYJNYCH - LOKALNYCH A WYKONYWA- NIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI B WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TO- WARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLA- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJA- LIZOWANA B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DO- MOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZ- NEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WY- POSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZ- DAMI SPECJALIZOWANYMI B TOWA- ROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNI- WERSALNYMI C PRZEŁADUNEK TOWA- RÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUN- KOWYCH C MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDO- WY Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FI- NANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINAN- SOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO Z WYNA- JEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ A DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z BADA- NIA I ANALIZY TECHNICZNE B POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz EURO-FLEX SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.XXII NS-REJ.KRS/2652/2/161] EURO-FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPA- DŁOŚCI 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE, SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo WIELKOPOL- SKIE powiat WĄGROWIECKI gmina DAMASŁAWEK miejscowość DAMASŁAWEK 2. ulica GRUNWALDZ- KA nr domu 12 kod pocztowy poczta DAMA- SŁAWEK kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDONY PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ PARADOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ NR 81 W BYDGOSZ- CZY, UL. KOŁĄTAJA 8 - REP. A NR 3428/ R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ SOKOŁOW- SKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WĄGROW- CU, UL. KOŚCIUSZKI 18 B - REP. A NR 1489/2002, ZMIENIONO 6 UMOWY SPÓŁKI. Rub NIE- OZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy , 50 PLN PRub. Aporty , 43 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIAD- CZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄ- CYCH SKUTKI PRAWNE WYSTARCZY DZIAŁANIE KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIEL- NIE LUB PROKURENTA, BĄDŹ PROKURENTA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HARTY- NIUK 2. CHRISTOF PAUL 4. PREZES 5. NIE Dz. 3 Rub Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Dz. 6 Rub. 5 Postępowanie upadłościowe 1 1. nazwa organu wydającego SĄD REJONOWY W PI- LE - SĄD GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy V U 19/01 data wydania PRub. Dane syndyka 1 1. PIETRO- WIAK 2. ZBIGNIEW Poz EURODREAMS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2434/2/119] EURODREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo ZACHODNIO- POMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. ulica WA- RYŃSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R., NOTARIUSZ SŁAWOMIRA MILCZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE PRZY AL. BOHATERÓW WARSZA- WY 34/35, REPERTORIUM A NR 7488/ R., NOTARIUSZ MARIA OLSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 838/2002 ZMIENIONO 2Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ SKŁADA- NIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBO- WIĄZKÓW SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE. W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SOB- CZYK 2. PIOTR PREZES ZARZĄ- DU 5. NIE 2 1. CHUDZIK 2. MAREK ANDRZEJ WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. SOBCZYK 2. AGNIESZKA SAMOISTNA 2 1. KRUSZYŃSKA CHUDZIK 2. ALICJA SAMOISTNA Dz. 3 Rub A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWA- NIA Z KONSERWACJA I NAPRAWA MA- SZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPU- TEROWEGO Z LEASING FINANSOWY Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIE- RUCHOMOŚCI Z REKLAMA Poz EVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [PO.XXI NS-REJ.KRS/4599/2/293] EVER SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPO- DARCZY REJESTROWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo WIELKOPOL- SKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ 2. ulica GRUDZIŃSKIEGO nr domu 30 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REP. A NR 817/91, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA - PBN W POZNANIU ORAZ AKT NOTARIALNY Z R., REP. A NR 2446/2002 NOTARIUSZ MAGDALENA ŁUŻYŃSKA-SAWARZYŃSKA W PO- ZNANIU - ZMIENIONO PAR. 3, 7, 12, 15 - UCHWA- LONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPO- WAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BIGAJ 2. MAREK PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. BIGAJ 2. JANUSZ CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAW- NICTW PERIODYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIA- ŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z RE- PRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO Z REPRO- DUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFOR- MACJI Z PRODUKCJA WYROBÓW CHE- MICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZE- WANIA Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

17 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) METALOWYCH Z PRODUKCJA OPAKO- WAŃ Z METALI LEKKICH PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH GOTOWYCH POZO- STAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B PRODUKCJA WYROBÓW METALO- WYCH POZOSTAŁA Z PRODUKCJA KURKÓW I ZAWORÓW Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNI- CZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPO- DARSTW DOMOWYCH A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNA- CZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA A PRO- DUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZ- NYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGO- WEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KON- SERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHA- NICZNYCH A PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZE- ZNACZENIA Z PRODUKCJA ELEK- TRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMO- WEGO Z PRODUKCJA MASZYN BIURO- WYCH Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA IN- FORMACJI A PRODUKCJA ELEKTRYCZ- NYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATO- RÓW, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGO- WEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KON- SERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEK- TRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW A PRODUKCJA APARATURY ROZ- DZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEK- TRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁU- GOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KON- SERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZ- DZIELCZEJ I STEROWNICZEJ Z PRO- DUKCJA AKUMULATORÓW, OGNIW I BATERII GALWANICZNYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEK- TRYCZNYCH Z PRODUKCJA WYPOSA- ŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZ- DÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNE- GO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WY- JĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IN- STALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ B DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALO- WANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNI- KÓW TELEWIZYJNYCH A PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNO- ŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NA- PRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRA- ZEM A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROL- NYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNE- GO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNO- ŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NA- PRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROL- NYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGA- CYJNYCH Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWY- MI Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO Z PRODUKCJA ZEGARÓW I ZEGARKÓW Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBU- DOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIO- WYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGE- TYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKO- MUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLA- NYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENER- GETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LO- KALNYCH E WYKONYWANIE SPECJA- LISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI B WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALI- ZACYJNYCH D WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH B SPRZEDAŻ DETA- LICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH SPRZEDAŻ HURTO- WA REALIZOWANA NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁO- WYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDA- ŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GO- SPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RA- DIOWO-TELEWIZYJNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUK- TÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRA- BIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MA- SZYN BUDOWLANYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WOD- NEGO A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYSPECJALIZOWANA B POZO- STAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI- ZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RA- DIOWO-TELEWIZYJNYCH A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWE- GO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMU- NIKACYJNEGO B SPRZEDAŻ DETA- LICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZ- NEGO ORAZ PRECYZYJNEGO E SPRZE- DAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GO- SPODARSTWA DOMOWEGO Z HOTE- LE I MOTELE Z RESTAURACJAMI Z HO- TELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI PO- ZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I IN- NE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATERO- WANIA A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI C WY- NAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIE- ROWCĄ B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PO- DRÓŻY C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURY- STYCZNYCH D POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ TURYSTYCZNA C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRA- FIA B TELEFONIA RUCHOMA C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA D RADIOKOMUNIKACJA E RADIODYFUZJA F TELEWIZJA KA- BLOWA G POZOSTAŁE USŁUGI TELE- KOMUNIKACYJNE B POZOSTAŁE PO- ŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE Z LEASING FINAN- SOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIE- LANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁE PO- ŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERU- CHOMOŚCI Z WYNAJEM SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH Z WYNAJEM MA- SZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MA- SZYN I URZĄDZEŃ Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWE- GO Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA Z PRZETWARZANIE DANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z INFORMATYKĄ G PRACE BA- DAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH H PRACE BADAW- CZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMER- CYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz FABRYKA MEBLI STYLIZOWANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XXI NS-REJ.KRS/5238/2/734] 3. FABRYKA MEBLI STYLIZOWANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina PIONKI miejscowość PIONKI 2. ulica DR M. GARSZWO nr domu 57 kod pocztowy poczta PIONKI kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut , NOTARIUSZ JAROSŁAW KUDŁA, KANCELARIA NOTARIALNA KOZIENICE, UL. PARKOWA 3B, REPERTORIUM A 1734/2002 Rub NIE- OZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN PRub. Aporty ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄ- DU JEDNOOSOBOWEGO: 1) PREZES ZARZĄDU, 2) PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W GRANICACH UMOCOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELO- OSOBOWEGO: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WOJTYŁA 2. WŁADY- SŁAW PREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub Z PRODUKCJA MEBLI BIU- ROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄT- KIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLAR- SKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIA- NYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTE- GO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWE- GO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻE- NIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘ- TU TELEKOMUNIKACYJNEGO MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Poz FINCO - PRIM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XX NS-REJ.KRS/7860/2/237] FINCO - PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY WYDZIAŁ XVI GOSPODAR- CZY-REJESTROWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA- -BIELANY miejscowość WARSZAWA 2. ulica WY- BRZEŻE GDYŃSKIE nr domu 2 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU- SZA PAWŁA CUPRIAKA, KANCELARIA NOTARIAL- NA W WARSZAWIE, AL. J. PAWŁA II 15, NR REP. A /99 AKT NOTARIALNY Z DNIA R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR- SZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26 B NR REP. A / ZMIANA PAR. 7, PAR. 8.1, PAR WYRAZY KODEKS HANDLOWY ZASTĄPIONO WYRAZAMI KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH W UMOWIE SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLI- TY. Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MICHALSKI 2. MA- REK MICHAŁ PREZES ZARZĄ- DU 5. NIE 2 1. KRUKOWSKI 2. PRZEMYSŁAW AN- DRZEJ CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub A SPRZEDAŻ HURTOWA PO- JAZDÓW MECHANICZNYCH B SPRZE- DAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALI- ZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBO- WYCH Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz FOOD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/3139/2/892] FOOD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RAWSKI gmina RAWA MAZOWIECKA miejscowość RAWA MAZOWIECKA 2. ulica TATAR nr domu 4 kod pocztowy poczta RAWA MAZOWIECKA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 DNIA R. PRZED NOTARIUSZEM IRENĄ SUŁ- KOWSKĄ-SŁOMKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ PRZY UL. REYMONTA 8, NR REP. A 1402/2002 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CZERNIEJ 2. MAREK PRE- ZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. SYPUŁA 2. ZOFIA ANIE- LA WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE 3 1. TRZEPANOWSKI 2. JAN BOGUMIŁ WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW Z ZAGO- SPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH BUDOW- NICTWO SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRA- WA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDA- MI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDA- ŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO TRANSPORT LĄDOWY PO- ZOSTAŁY C MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH Z LEASING FINAN- SOWY OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OB- SŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZA- KRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII B UNIESZ- KODLIWIANIE ODPADÓW Poz FRANCE GASTRO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/4279/2/348] FRANCE GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIE- ŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. ulica SŁAWKOWSKA nr domu 1 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. ZASTĘPCA NOTARIUSZ AN- DRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA AN- DRZEJA URBANIKA W KRAKOWIE, REPERTO- RIUM A NR 1265/ R.NOTARIUSZ AN- DRZEJ URBANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ URBANIK, ANDRZEJ CIBA, REPERTORIUM A NR 2684/2002, ZMIANA UST:IV, VII, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX, XX UMOWY SPÓŁKI Rub NIEOZNACZO- NY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄ- GANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA DOKU- MENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁON- KÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE PROKURENT-DZIA- ŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOWALSKA 2. MARTA PRE- ZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. GAILLARD 2. PIERRE 4. WICEPREZES 5. NIE Dz. 3 Rub A RESTAURACJE B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z BARY Z PRZYGOTOWYWA- NIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIOR- CÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLO- WYCH I BEZALKOHOLOWYCH A POZO- STAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWA- NA B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH B POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NA- POJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA LO- DÓW B PRODUKCJA WYROBÓW CIAST- KARSKICH ŚWIEŻYCH Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYRO- BÓW CUKIERNICZYCH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNI- CZYCH I CUKIERNICZYCH G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B TOWA- ROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNI- WERSALNYMI C WYNAJEM SAMOCHO- DÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz G.C. HAHN & CO FIRMA PRODUK- CYJNO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [PO.XXI NS-REJ.KRS/1807/2/692] G.C. HAHN & CO FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJO- NOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODAR- CZY REJESTROWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo WIELKOPOL- SKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO POD- GÓRNE miejscowość CHYBY 2. ulica BAGIENNA nr domu 1 kod pocztowy poczta PRZEŹMIERO- WO kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REP. A NR 620/1997, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNA- NIU - NOTARIUSZ MAREK KOLASA, R., REP. A NR 2314/1997, MAREK KOLASA - NOTA- RIUSZ W POZNANIU, ZMIENIONO PAR. 2 UMO- WY. Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

19 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HAHN 2. GEORG HINRICH 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub Z PRODUKCJA SYSTEMÓW STABILIZUJĄCYCH DLA PRZEMYSŁU SPOŻYW- CZEGO Z WYNAJEM POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW BEDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ FIRMY Z OBRÓT NIERUCHOMOŚCI Poz G.H.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/2858/2/769] G.H.A. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI XXI WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY REJESTROWY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. ulica KOMINIARSKA nr domu 1 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut , NOTARIUSZ WACŁAW MRÓZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. PIOTRKOWSKA 148/150, REPERTORIUM A NR 1065/ , NOTARIUSZ WACŁAW MRÓZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 412/2002 ZMIANA 5, 6, 8, 14, 15, 19, 23 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBO- WIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWA- NIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻ- DY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NGUYEN THACH 2. VU 4. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 5. NIE 2 1. NGUYEN THU 2. HA 4. WICE- PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 5. NIE Dz. 3 Rub Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓ- KIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPE- CJALIZOWANA B POZOSTAŁA SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIEN- NICZYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWA- RÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z BARY C MAGAZYNOWA- NIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZO- STAŁYCH SKŁADOWISKACH Poz GAMMA-GLIWICE SPÓŁKA SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/2276/2/3] GAMMA-GLIWICE SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE 2. ulica DWORCO- WA nr domu 66A nr lokalu 11 kod pocztowy poczta GLIWICE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. - NOTARIUSZ KRZYSZTOF MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 757/94 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT ŁĄCZ- NIE Z PREZESAM ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PACUŁA 2. GRZEGORZ ANTONI PREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DORADZTWO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM INTERESÓW I ZARZĄDZANIEM REKLA- MA HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁO- WYMI HANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻYW- CZYMI USŁUGI BUDOWLANE WY- TWARZANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH USŁUGI WODNO-MELIORACYJNE ORAZ BUDOWA KANAŁÓW, ŚCIEKÓW, RUROCIĄGÓW I TYM PODOBNYCH INSTALACJI USŁU- GI POLIGRAFICZNE USŁUGI PRALNI- CZE UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI TE- RENÓW UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI OBIEKTÓW PROWADZENIE ŁAŹNI I HAL SPORTOWYCH USŁUGI OCHRO- NY OSÓB USŁUGI OCHRONY MIENIA W ZAKRESIE OCHRONY OBIEKTÓW Poz GENERAL SYSTEMS AND SOFTWARE (POLAND) LIMITED - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [GD.XVI NS-REJ.KRS/1895/2/779] 3. GENERAL SYSTEMS AND SOFTWARE (POLAND) LIMITED - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONO- WY W GDAŃSKU nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. ulica HRYNIEWICKIEGO nr domu 10 nr lokalu 61 kod pocztowy poczta GDY- NIA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. - ODDZIAŁ PAŃSTWOWEGO BIU- RA NOTARIALNEGO W GDAŃSKU Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE, REP. A NR 2486/1990, NOTARIUSZ ZOFIA GŁODOWSKA R. - NOTARIUSZ RYSZARD GŁODOWSKI Z KANCELARII NOTA- RIALNEJ S.C. W GDAŃSKU - WRZESZCZU REP. A NR 630/2002 ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 1, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 11, PAR. 12 I PAR. 14 Rub NIE- OZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZE- NIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WOŹ- NIACKI 2. ANTONI LECH DY- REKTOR 5. NIE Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. WOŹNIACKA 2. MAŁGORZATA MA- RIA SAMOISTNA Dz. 3 Rub Z PRODUKCJA KOMPUTE- RÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WY- POSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO TELEKOMUNIKACJA Z WYNAJEM MA- SZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z DO- RADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTERO- WEGO Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA Z PRZETWARZA- NIE DANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z BAZAMI DANYCH Z KONSER- WACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMA- TYKĄ G PRACE BADAWCZO-ROZWO- JOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘ- GOWA A PRACE BADAWCZO-ROZWO- JOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKRUTACJA PRACOW- NIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz GL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.XII NS-REJ.KRS/4229/2/743] 3. GL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo POMOR- SKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. ulica GRUNWALDZKA nr domu 46 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 3 Oddziały 1 1. GL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃ- SKU ODDZIAŁ W GDYNI 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 3. ulica PLAC KASZUBSKI nr domu 8 nr lokalu 404 kod pocztowy poczta GDYNIA Rub. 4 Umowa lub statut R, ADAM WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A 2349/2002 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZE- NIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LEWAN- DOWSKI 2. MAREK PREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub BUDOWNICTWO HAN- DEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MO- TOCYKLAMI HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHA- NICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HOTELE I RESTAURACJE OBSŁU- GA NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁE USŁU- GI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ Z WYŁĄCZENIEM (74.11)- DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz GORESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/2220/2/992] GORESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat NOWOSOLSKI gmina NOWA SÓL miejscowość NOWA SÓL 2. ulica KACZKOWSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy poczta NOWA SÓL kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R., NOTA- RIUSZ JULITA ŻUKOWSKA, KANCELARIA NOTA- RIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 2967/95; R., NOTARIUSZ MARIA STAWECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWEJ SOLI, REP. A NR 2120/ ZMIANA: 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18. Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA JED- NOOSOBOWA. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SYTNIK 2. ADAM PREZES 5. NIE Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. SYTNIK 2. URSZULA WANDA SAMOISTNA Dz.3Rub A DZIAŁALNOŚĆ HANDLO- WA I USŁUGOWA, TAKŻE W KOOPERACJI Z POD- MIOTAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI PRO- WADZONA NA WŁASNY RACHUNEK LUB W PO- ŚREDNICTWIE, W TYM: POZOSTAŁA SPRZEDAŻ WYSPECJALIZOWANA B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ NIEWYSPECJALIZOWANA B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZ- DAMI UNIWERSALNYMI POZOSTAŁA SPRZEDAŻ KOMERCYJNA Poz GORKE ELECTRONIC SPÓŁKA SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/1082/2/447] GORKE ELECTRONIC SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość PSZCZYNA 2. ulica STA- ROMIEJSKA nr domu 31B kod pocztowy poczta PSZCZYNA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. MIRELA RADWAN, KANCE- LARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE UL. BOGEDA- INA 16, REPERT. A NR 3025/ R. MI- RELA RADWAN KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE UL. BOGEDAINA 16, REPERT. A NR 5261/2001-ZMIANA PAR. 7, 8, R. MI- RELA RADWAN KANCEL.NOTAR. W PSZCZYNIE, REPERT. A NR 6761/2001 ZM.PAR. 16 Rub NIE- OZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADA- NIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. URBAŃCZYK 2. STANISŁAW URBAN PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. GORKE 2. MAREK JAN CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3 Rub Z PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH B PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GO- TOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPU- TERÓW PRODUKCJA MASZYN I APARA- TURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TE- LEKOMUNIKACYJNYCH PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJ- NYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW Z PRODUKCJA MEBLI DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA BUDOWNICTWO HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTO- CYKLAMI Z HANDEL DETALICZNY Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHA- NICZNYCH I MOTOCYKLI NAPRAWA ARTYKU- ŁÓW PRZEZNACZENIA OSOBISTEGO I UŻYTKU DOMOWEGO Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZA- NIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO Z INFORMATYKA NAUKA Z BADANIE RYNKU I OPINII PU- BLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII Z BADA- NIA I ANALIZY TECHNICZNE Z REKLA- MA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU Z DZIA- ŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZ- NA I OCHRONIARSKA Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA Poz GOSPODARSTWO HODOWLANE FERMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALANOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/3163/2/449] GOSPODARSTWO HO- DOWLANE FERMATECH SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTO- KU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze NIE Rub kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina SU- PRAŚL miejscowość SOBOLEWO 2. kod pocztowy poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 3 Oddziały 1 1. GOSPODARSTWO HODOWLANE FER- MATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALANOŚCIĄ ODDZIAŁ W DOBRZYNIÓWCE 2. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina ZABŁUDÓW miejscowość DOBRZYNIÓWKA 3. nr domu 63 kod pocztowy poczta ZABŁUDÓW Rub. 4 Umowa lub statut 1 1) R. W KN ALINY SIKORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A 6478/92 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 2) R. W KN ANATOLA SUROWCA W BIAŁYMSTOKU, REP. A 1715/2002 ZMIENIONO PAR. 3; PAR. 7; PAR. 10; PAR. 11; PAR. 12; PAR. 13; DODANO PAR. 16 UST. 3; SKREŚLONO PAR. 17 UST. 4, ZMIENIONO PAR. 29 UST. 1 PKT 3 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZA- RZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MANCE- WICZ 2. EUGENIUSZ PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. KOZŁOWSKI 2. EDWARD WICEPREZES ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY 5. NIE 3 1. WYSOCKI 2. JE- RZY WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 5. NIE Dz. 3 Rub UPRAWY ROLNE; WARZYW- NICTWO; OGRODNICTWO CHÓW I HO- DOWLA ZWIERZĄT Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁAL- NOŚĆ MIESZANA) DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄT- KIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTO- CYKLAMI HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄT- KIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz GRASSLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XXI NS-REJ.KRS/4905/2/204] 3. GRASSLAND SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LIPSKI gmina LIPSKO miejscowość LIPSKO 2. ulica SPACEROWA nr domu 18 kod pocztowy poczta LIPSKO kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 13 MAJA 2002 R., KRZYSZTOF RUSZ- KOWSKI NOTARIUSZ W LEGIONOWIE, KANCE- LARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO NR 31/326, REP. A-3602/2002 Rub NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy ,00 PLN PRub. Aporty ,00 PLN podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBO- WIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKO- WYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOCIMSKI 2. MARIUSZ BO- GUSŁAW PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. KOCIMSKA 2. AGATA AGNIESZKA WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE Dz.3Rub UPRAWY ROLNE; WARZYW- NICTWO; OGRODNICTWO A DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TE- RENÓW ZIELENI PRODUKCJA GOTO- WYCH PASZ DLA ZWIERZĄT DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUK- CJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI BUDOWNICTWO HANDEL HURTO- WY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU PO- JAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO C MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH Poz HEATING PIPE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [GD.XII NS-REJ.KRS/4190/2/280] Dz. 1 Rub spółka z ograniczoną odpowiedzial- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:41:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:41:20 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.11.2016 godz. 23:41:20 Numer KRS: 0000121186 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:01:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:01:58 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.03.2016 godz. 11:01:58 Numer KRS: 0000264308 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 22:55:06 Numer KRS: 0000264307 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2016 godz. 21:20:49 Numer KRS: 0000094995 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.04.2016 godz. 13:12:33 Numer KRS: 0000256692

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.04.2016 godz. 13:12:33 Numer KRS: 0000256692 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.04.2016 godz. 13:12:33 Numer KRS: 0000256692 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 17:30:50 Numer KRS: 0000155076

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 17:30:50 Numer KRS: 0000155076 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 17:30:50 Numer KRS: 0000155076 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:46:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:46:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2016 godz. 22:46:00 Numer KRS: 0000229685 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:11:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:11:56 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2013 godz. 08:11:56 Numer KRS: 0000245309 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:41:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:41:23 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.11.2016 godz. 04:41:23 Numer KRS: 0000087482 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:16:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:16:09 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 22:16:09 Numer KRS: 0000449553 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 10:02:03 Numer KRS: 0000201987

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 10:02:03 Numer KRS: 0000201987 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 10:02:03 Numer KRS: 0000201987 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:17 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2016 godz. 10:51:17 Numer KRS: 0000490863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 11:02:19 Numer KRS: 0000157845

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 11:02:19 Numer KRS: 0000157845 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2015 godz. 11:02:19 Numer KRS: 0000157845 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:53:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:53:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2016 godz. 22:53:40 Numer KRS: 0000151215 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 12:52:22 Numer KRS: 0000085547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 12:52:22 Numer KRS: 0000085547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 12:52:22 Numer KRS: 0000085547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:54:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:54:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2016 godz. 05:54:57 Numer KRS: 0000264562 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:35:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:35:58 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 08:35:58 Numer KRS: 0000210955 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:45:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:45:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2014 godz. 11:45:19 Numer KRS: 0000205099 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.04.2015 godz. 06:01:15 Numer KRS: 0000335408

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.04.2015 godz. 06:01:15 Numer KRS: 0000335408 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.04.2015 godz. 06:01:15 Numer KRS: 0000335408 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:59 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2016 godz. 15:40:59 Numer KRS: 0000237676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:24 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2013 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000426620 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.01.2017 godz. 14:50:44 Numer KRS: 0000450075 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.05.2013 godz. 10:49:00 Numer KRS: 0000098586

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.05.2013 godz. 10:49:00 Numer KRS: 0000098586 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.05.2013 godz. 10:49:00 Numer KRS: 0000098586 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:14:40 Numer KRS: 0000031136

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:14:40 Numer KRS: 0000031136 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:14:40 Numer KRS: 0000031136 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:47:27 Numer KRS: 0000276718

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:47:27 Numer KRS: 0000276718 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:47:27 Numer KRS: 0000276718 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:20:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:20:23 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.11.2016 godz. 10:20:23 Numer KRS: 0000052945 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:43:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:43:15 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2016 godz. 12:43:15 Numer KRS: 0000106687 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.02.2015 godz. 08:42:24 Numer KRS: 0000412280 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:03:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:03:50 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2013 godz. 09:03:50 Numer KRS: 0000431992 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:17:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:17:37 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2016 godz. 01:17:37 Numer KRS: 0000097088 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:28 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.03.2017 godz. 14:13:28 Numer KRS: 0000153727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:55:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:55:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2016 godz. 07:55:47 Numer KRS: 0000207492 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:14:19 Numer KRS: 0000041822

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:14:19 Numer KRS: 0000041822 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:14:19 Numer KRS: 0000041822 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:33:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:33:56 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.07.2014 godz. 23:33:56 Numer KRS: 0000041413 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:48:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:48:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2017 godz. 21:48:31 Numer KRS: 0000131772 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Fresh Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Fresh Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 27.03.2014 http://przeswietl.pl Fresh Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dane rejestrowe Numer KRS: 0000012345 NIP: 1234567890 Regon: 123456789 Kapitał zakładowy: Data rejestracji: Status:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.09.2015 godz. 08:57:50 Numer KRS: 0000087839

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.09.2015 godz. 08:57:50 Numer KRS: 0000087839 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.09.2015 godz. 08:57:50 Numer KRS: 0000087839 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 20:26:41 Numer KRS: 0000060583

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 20:26:41 Numer KRS: 0000060583 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2014 godz. 20:26:41 Numer KRS: 0000060583 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:37:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:37:16 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2014 godz. 18:37:16 Numer KRS: 0000306053 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:53:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:53:06 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 14:53:06 Numer KRS: 0000087776 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:27:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:27:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.12.2014 godz. 11:27:00 Numer KRS: 0000150519 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 20:32:08 Numer KRS: 0000161606

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 20:32:08 Numer KRS: 0000161606 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2014 godz. 20:32:08 Numer KRS: 0000161606 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:46:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:46:57 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2016 godz. 01:46:57 Numer KRS: 0000152734 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:03:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:03:57 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.11.2016 godz. 05:03:57 Numer KRS: 0000142266 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2016 godz. 13:25:27 Numer KRS: 0000397521 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:11:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:11:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 18:11:26 Numer KRS: 0000248388 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:11:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:11:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2016 godz. 18:11:19 Numer KRS: 0000166168 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:49:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:49:14 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.04.2016 godz. 03:49:14 Numer KRS: 0000113456 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:10 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.05.2015 godz. 10:46:10 Numer KRS: 0000431666 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:48:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:48:23 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 09:48:23 Numer KRS: 0000074682 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.04.2016 godz. 14:45:33 Numer KRS: 0000096181

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.04.2016 godz. 14:45:33 Numer KRS: 0000096181 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.04.2016 godz. 14:45:33 Numer KRS: 0000096181 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:00:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:00:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.11.2016 godz. 22:00:01 Numer KRS: 0000206391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:06:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:06:31 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 07:06:31 Numer KRS: 0000132350 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:29:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:29:15 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.03.2016 godz. 23:29:15 Numer KRS: 0000031310 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2013 godz. 12:38:35 Numer KRS: 0000230684

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2013 godz. 12:38:35 Numer KRS: 0000230684 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2013 godz. 12:38:35 Numer KRS: 0000230684 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:46 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 22:55:46 Numer KRS: 0000511508 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:11:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:11:10 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 17:11:10 Numer KRS: 0000191357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:32:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:32:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 17:32:26 Numer KRS: 0000306129 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:36:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:36:13 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.10.2016 godz. 06:36:13 Numer KRS: 0000259403 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:01:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:01:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 05:01:38 Numer KRS: 0000289924 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:13:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:13:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 22:13:45 Numer KRS: 0000035881 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.09.2014 godz. 16:50:46 Numer KRS: 0000452281

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.09.2014 godz. 16:50:46 Numer KRS: 0000452281 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.09.2014 godz. 16:50:46 Numer KRS: 0000452281 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:46:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:46:24 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2017 godz. 15:46:24 Numer KRS: 0000045124 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:53:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:53:32 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.11.2016 godz. 18:53:32 Numer KRS: 0000060397 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2017 godz. 10:51:00 Numer KRS: 0000438004 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:21:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:21:57 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.11.2016 godz. 07:21:57 Numer KRS: 0000160438 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:56:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:56:58 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 16:56:58 Numer KRS: 0000082151 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo