WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2

3 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz AGENCJA REKLAMOWA MADISON GUGAŁA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2876/2/609] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. AGENCJA REKLA- MOWA MADISON GUGAŁA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ZA- CHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. ulica NA- RUTOWICZA nr domu 14 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA R. ZMIENIONA ANEKSEM Z DNIA 5 CZERWCA 2002 R. - TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W OPAR- CIU O UCHWAŁĘ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 5 CZERW- CA 2002 R., ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANLOWYCH MADISON AGENCJA RE- KLAMOWA ANNA GUGAŁA I KRZYSZTOF GUGA- ŁA SPÓŁKA CYWILNA ANNA GUGAŁA EWIDEN- CJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĄD MIEJSKI SZCZECIN NUMER EWIDENCJI GOSPO- DARCZEJ: UN/017654/01 KRZYSZTOF GUGAŁA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĄD MIEJSKI SZCZECIN NUMER EWIDENCJI GOSPODARCZEJ: UN/017659/01 NUMER REGON: Rub. 7 Wspólnicy 1 1. GUGAŁA 2. ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GU- GAŁA 2. KRZYSZTOF MARIAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIO- NY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GUGAŁA 2. ANNA GUGA- ŁA 2. KRZYSZTOF MARIAN Dz. 3 Rub Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJ- NA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO PRACE BADAW- CZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPO- ŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH PRZE- TWARZANIE DANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z PRODUK- CJA PAPIERU I TEKTURY DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA REPRODUKCJA ZAPI- SANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLE- CENIE HANDEL DETALICZNY POZA SIE- CIĄ SKLEPOWĄ Z REKLAMA Poz CAN-TOOL EUROPE JARZYMOWSKI & SERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/4761/2/324] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. CAN-TOOL EUROPE JA- RZYMOWSKI & SERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. ulica RYDLÓWKA nr domu 40 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut Rub NIEOZNACZONY Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SERWIŃSKI 2. KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. JARZY- MOWSKI 2. KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SERWIŃSKI 2. KRZYSZTOF JARZYMOWSKI 2. KRZYSZTOF Dz. 3 Rub Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA PRODUKCJA WYRO- BÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PO- ZOSTAŁYCH PRODUKCJA METALI PRO- DUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRO- DUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA PRODUKCJA INSTRU- MENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZ- NYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW Z PRO- DUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ZAGOSPODAROWA- NIE ODPADÓW HANDEL HURTOWY I KOMI- SOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHA- NICZNYMI I MOTOCYKLAMI HANDEL DETA- LICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW ME- CHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWA- RÓW C TRANSMISJA DANYCH I TELEIN- FORMATYKA WYNAJEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO INFORMATYKA PRACE BADAWCZO-ROZ- WOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH A DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBA- NISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z RE- KLAMA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KO- MERCYJNA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz EKODENT-X J. KOPCIŃSKA, P. OGIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/8923/1/325] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. EKODENT-X J. KOP- CIŃSKA, P. OGIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. ulica HUTA JAGODNICA nr domu 20 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut UMOWA SPÓŁKI JAW- NEJ UCHWAŁA O ZMIANIE UMOWY- -ZMIENIONO PAR UCHWAŁA O ZMIANIE UMOWY - ZMIENIONO PAR. 2 I PAR. 3 Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁ- CENIA SPÓŁKI CYWILNEJ EKODENT X W SPÓŁ- KĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH. PAWEŁ OGIŃSKI-NUMER W EWIDENCJI DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ JOANNA KOPCIŃ- SKA - NUMER W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KOP- CIŃSKA 2. JOANNA MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. OGIŃSKI 2. PAWEŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOP- CIŃSKA 2. JOANNA MARIA OGIŃSKI 2. PAWEŁ Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. KOPCIŃSKI 2. PIOTR JAN SAMOISTNA 2 1. OGIŃSKA 2. ELEONORA BARBARA SAMOISTNA Dz. 3 Rub A PRODUKCJA SPRZĘTU ME- DYCZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZ- NYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIA- ŁALNOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNE- GO, W TYM CHIRURGICZNEGO Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH Poz EPRINT-JAROSŁAW WESTFAL SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [LD.XX NS-REJ.KRS/9607/1/55] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. EPRINT-JAROSŁAW WESTFAL SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. ulica ZAWI- SZY CZARNEGO nr domu 8/10 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 1992 ROKU; ANEKS NR 1 Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 1996 R.; ANEKS NR 2 Z DNIA 1 LI- STOPADA 1996 R.; ANEKS NR 3 Z DNIA 15 KWIET- NIA 1997 R.; ANEKS NR 4 Z DNIA 16 KWIETNIA 1997 R.; ANEKS NR 5 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2000 R.; ANEKS NR 7 SPROSTOWANY CO DO NUMERACJI UCHWAŁĄ Z DNIA 27 MARCA 2002 ROKU DOSTO- SOWUJĄCY UMOWĘ SPÓŁKI CYWILNEJ DO WY- MOGÓW UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ. Rub NIE- OZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PODMIOT PO- WSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ EPRINT W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ART. 26 PAR. 4 KSH. JAROSŁAW WESTFAL - NR W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BEATA WESTFAL - NR W EWIDENCJI DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7 Wspólnicy 1 1. WESTFAL 2. JAROSŁAW ZBIGNIEW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WESTFAL 2. BEATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE MO- ŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WESTFAL 2. JA- ROSŁAW ZBIGNIEW WESTFAL 2. BEATA Dz. 3 Rub A USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU TOWAROWEGO POJAZDAMI SPE- CJALISTYCZNYMI B USŁUGI W ZAKRE- SIE TRANSPORTU TOWAROWEGO POJAZDAMI UNIWERSALNYMI Z DORADZTWO W ZA- KRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWA- NIA Z PRZETWARZANIE DANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DA- NYCH Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄ- CYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ D POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWA- NIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZO- STAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTA- ŁA Z REPRODUKCJA KOMPUTERO- WYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z RE- KLAMA Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZ- NA Z HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI I SPOŻYWCZYMI POCHODZE- NIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO Z HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMY- SŁOWYMI I SPOŻYWCZYMI POCHODZENIA KRA- JOWEGO I ZAGRANICZNEGO Poz FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SZAH SZAFARCZYK, HAJDUK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/7491/2/197] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. FIRMA USŁUGO- WO-HANDLOWA SZAH SZAFARCZYK, HAJDUK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2. ulica PL. SKRZEKA I WÓJCIKA nr domu 6A nr lokalu 58 kod pocztowy poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. Rub NIEOZNACZONY Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SZAFARCZYK 2. JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. HAJDUK 2. WITOLD TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAW- NIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZAFARCZYK 2. JAN HAJDUK 2. WITOLD Dz. 3 Rub A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH B PO- MOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI A SPRZEDAŻ HURTO- WA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW ME- CHANICZNYCH B SPRZEDAŻ DETALICZ- NA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW ME- CHANICZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODAR- STWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIO- WO-TELEWIZYJNYCH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA PALIW PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) MIĘSO POZOSTAŁE (W TYM DROBIOWE I KRÓLICZE), ŚWIEŻE I KONSERWOWANE ORAZ PRODUKTY UBOCZNE UBOJU Poz GRAZ GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/2041/2/833] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. GRAZ GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ZA- CHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. ulica SZA- ROTKI nr domu 19 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 30 KWIET- NIA 1992 R. - TEKST JEDNOLITY Rub NIE- OZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. W DNIU R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ GRAZ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁ- KĘ JAWNĄ GRAZ SPÓŁKA CYWILNA URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SZCZECIN - NUMERY: WP I AG 6410/UN/018201/01 WP I AG 6410/UN/018200/01 REGON: Rub. 7 Wspólnicy 1 1. GRUSZKA 2. ANDRZEJ MA- REK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GRUSZKA 2. ZBIGNIEW JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE PROWADZIĆ SAMO- DZIELNIE SPRAWY NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GRUSZKA 2. AN- DRZEJ MAREK GRUSZKA 2. ZBIGNIEW JAN Dz. 3 Rub A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT SPRZE- DAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO PO- ZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGAR- KÓW ORAZ BIŻUTERII OBSŁUGA NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA Poz HURTOWNIA TROPIK RYSZARD, BOGUSŁAW NOWROCKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/3869/2/562] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. HURTOWNIA TRO- PIK RYSZARD, BOGUSŁAW NOWROCKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI gmina CHEŁM ŚLĄSKI miejscowość CHEŁM ŚLĄSKI 2. ulica ŚLĄSKA nr domu 98 kod pocztowy poczta CHEŁM ŚLĄSKI kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 21 GRUDNIA 2001 R. Rub NIE- OZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. MOCĄ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODAR- CZĄ POD FIRMĄ HURTOWNIA -TROPIK S.C. RYSZARD NOWROCKI, BOGUSŁAW NOWROCKI, WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ POD NUMERAMI: -BOGUSŁAW NOWROCKI 1559/2001 -RYSZARD NOWROCKI 310/01 Z DNIA R. DOKONANO PRZE- KSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. Rub. 7 Wspólnicy 1 1. NOWROCKI 2. RYSZARD EUGENIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. NOWROCKI 2. BOGUSŁAW NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRA- WOO DO REPREZENTOWANIA spółki Z OSOBNA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NOWROCKI 2. RYSZARD EUGENIUSZ NOWROCKI 2. BOGUSŁAW Dz. 3 Rub Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLE- CZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADAL- NYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPO- JÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TY- TONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNI- CZYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBA- TY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI Z NIEWY- SPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYW- NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WY- ROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CE- RAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMO- WEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYW- NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZ- NA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW AL- KOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZ- DAMI SPECJALIZOWANYMI B TOWA- ROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNI- WERSALNYMI C WYNAJEM SAMO- CHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPE- CJALIZOWANA B POZOSTAŁA SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Poz HURTOWNIA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU J. BANASIK, M. BANASIK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/1589/2/759] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. HURTOWNIA MIĘ- SA, WĘDLIN I DROBIU J.BANASIK, M.BANASIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC 2. ulica BLACHNICKIEGO nr domu 3 kod pocztowy MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R R. - ZMIANA PAR. 5, PAR. 6, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 23, SKRE- ŚLONO PAR. 24 Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW HURTOWNIA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU JANINA BANASIK, MARIOLA BANASIK SPÓŁKA CYWILNA (NR REGON , NUME- RY EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 47515, 1416) W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA POD- STAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. Rub. 7 Wspólnicy 1 1. BANASIK 2. JANINA ZENOBIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BANASIK 2. MARIO- LA ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BANASIK 2. JANINA ZENOBIA BANASIK 2. MARIOLA ANNA Dz. 3 Rub Z HANDEL HURTOWY I DE- TALICZNY ART. SPOŻYWCZYMI, MIĘSEM I JEGO PRZETWORAMI Poz INFRATEL D. KORNACKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W LU- BLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWE- GO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/4960/2/125] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. INFRATEL D. KOR- NACKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POL- SKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. ulica NAŁKOWSKICH nr domu 5 nr lokalu P.7 kod pocztowy poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Rub NIEOZNACZONY Rub. 7 Wspólnicy 1 1. AUGUSTOWSKI 2. MARCIN NIE 8. NIE 2 1. KORNACKI 2. DA- RIUSZ ANDRZEJ TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTO- WANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIE- NIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNI- KA I PROKURENTA. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. AUGUSTOWSKI 2. MAR- CIN KORNACKI 2. DARIUSZ ANDRZEJ Dz. 3 Rub B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH A BUDOWA DRÓG KOŁO- WYCH I SZYNOWYCH B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH C WYKONY- WANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZA- KRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTRO- TRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZ- KALNYMI C PRACE BADAWCZO-ROZ- WOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZI- NIE NAUK TECHNICZNYCH B DZIAŁAL- NOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GO- SPODARCZYCH WYNAJMUJĄCYCH SIĘ DO PRA- CY Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIO- WO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW A TELEFONIA STACJONARNA I TELE- GRAFIA G HANDEL HURTOWY I DETALICZ- NY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO Poz MA-AN NIBISZ MARLENA, KWASEK ANETA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/778/2/168] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. MA-AN NIBISZ MARLENA, KWASEK ANETA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KŁOBUCKI gmina KRZEPICE miejscowość PĄCHAŁY 2. nr domu 1 kod pocztowy poczta KRZEPICE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut R R. ANEKS-ZMIANA PAR. 2 I PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI Rub NIEOZNACZO- NY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁ- KĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ O NA- ZWIE: MA-AN NIBISZ MARLENA, KWASEK ANE- TA SPÓŁKA CYWILNA WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KRZEPICACH - NIBISZ MARLENA MA-AN POD NR KWA- SEK ANETA MA-AN POD NR 1686 Rub. 7 Wspólnicy 1 1. NIBISZ 2. MARLENA KATARZYNA NIE 8. NIE 2 1. KWASEK 2. ANE- TA ILONA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NIBISZ 2. MARLENA KATARZYNA KWASEK 2. ANETA LONA Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. KWA- SEK 2. TADEUSZ EDMUND PRO- KURA SAMOISTNA 2 1. NIBISZ 2. JERZY PROKURA SAMOISTNA Dz. 3 Rub Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTO- WA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA B PO- ZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH B TOWAROWY TRANS- PORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI Poz PHUP CZYŻEWSCY - AUTO SPÓŁKA JAWNA E. CZYŻEWSKA, P. CZYŻEWSKI. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓD- MIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [LD.XX NS-REJ.KRS/9776/1/2] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. PHUP CZYŻEWSCY - AUTO SPÓŁKA JAWNA E. CZYŻEWSKA, P. CZY- ŻEWSKI 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. ulica LEGIONÓW nr domu 108 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POL- SKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA R., ZMIENIONA ANEK- SEM Z DNIA R. W ZAKRESIE TREŚCI 1; 7; 8 ORAZ 13 Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA CYWILNA O NA- ZWIE PHUP CZYŻEWSCY - AUTO PRZEKSZATŁCO- NA W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART KSH. PIOTR CZYŻEWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŁODZI POD NR EWA CZYŻEWSKA WPISANA DO EWI- DENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŁO- DZI POD NR Rub. 7 Wspólnicy 1 1. CZYŻEW- SKA 2. EWA ANNA TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 2 1. CZYŻEWSKI 2. PIOTR TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIEL- NIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CZYŻEWSKA 2. EWA ANNA CZYŻEWSKI 2. PIOTR Dz. 3 Rub A MECHANIKA POJAZDO- WA A BLACHARSTWO POJAZDOWE A LAKIERNICTWO POJAZDOWE A USŁUGI W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ A TRANSPORT DROGOWY TOWARO- WY B POMOC DROGOWA B HOLOWANIE B POŚREDNICTWO HANDLOWE Z DORADZTWO TECH- NICZNE Z RZECZOZNAWSTWO B HANDEL KOMIS B HANDEL KUPNO-SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW B HANDEL DETAL OBWOŹNY I STACJONARNY CZĘŚCIAMI SAMOCHODOWYMI B HANDEL DETAL OBWOŹNY I STACJONARNY ART. PRZEMYSŁOWYMI KRAJ I ZAGR Z PROWADZENIE PARKINGU Z WYPO- ŻYCZALNIA SAMOCHODÓW Z WYNA- JEM LOKALI I NIERUCHOMOŚCI Poz POLIGRAFIA I REKLAMA BAKSY SPÓŁKA JAWNA A. SYSŁO, J. KOSIŃSKI, D. GUSIEW. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [KR.XI NS-REJ.KRS/3553/2/532] Dz. 1 Rub spółka jawna POLI- GRAFIA I REKLAMA BAKSY SPÓŁKA JAWNA A.SY- SŁO, J.KOSIŃSKI, D.GUSIEW 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRA- KÓW 2. ulica NA DOŁACH nr domu 2 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DN ANEKS nr1 DO UMOWY Z DN ZMIANA ADRESU ANEKS nr2 DO UMOWY Z DN NOWY CZŁONEK UMO- WA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DN JEDNOLITY TEKST UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DN Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA Z ANEKSAMI nr1 I 2 JEDNOLITY TEKST UMOWY Z DNIA PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ JAWNĄ - UMOWA Z DN R. PRub. Dane podmiotów, z których powstała spólka 1 1. BAKSY SPÓŁKA CYWILNA 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SYSŁO 2. ADAM TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KO- SIŃSKI 2. JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. GUSIEW 2. DARIUSZ TADEUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTO- WAĆ SPÓŁKĘ ZGODNIE Z ART. 29 KODEKSU SPÓŁ- EK HANDLOWYCH. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SYSŁO 2. ADAM KOSIŃSKI 2. JAN GUSIEW 2. DARIUSZ TADEUSZ Dz. 3 Rub Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRA- FICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH B POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z REKLAMA Poz PORANEK GROCHULSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONO- WY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/2679/2/610] Dz. 1 Rub spółka jawna PO- RANEK GROCHULSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNAL- SKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2. ulica WŁÓ- KIENNICZA nr domu 22 kod pocztowy poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 25 MARCA 2002 ANEKSEM Z DNIA R. ZMIENIONO 6 UMOWY Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZE- KSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CY- WILNEJ: PIEKARSTWO I ART. SPOŻYWCZO- -PRZEMYSŁOWE PORANEK W SPÓŁKĘ JAW- NĄ W TRYBIE ART KSH WSPÓLNICY: PA- WEŁ BARANOWSKI, WŁADYSŁAW GROCHUL- SKI, ANNA NOWAK, GRAŻYNA BARANOWSKA, KRYSTYNA GROCHULSKA. NUMERY EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ODPOWIED- NIO): 16123, 16124, 16125, 16126, Rub. 7 Wspólnicy 1 1. GROCHULSKA 2. KRYSTY- NA NIE 8. NIE 2 1. NOWAK 2. ANNA MAŁGORZATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. GROCHULSKI 2. WŁADY- SŁAW LUCJAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. BARANOWSKA 2. GRAŻYNA JA- DWIGA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 5 1. BARANOWSKI 2. PAWEŁ JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZEN- TUJE SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH, BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ JEDNOOSOBOWO PRZED SĄDAMI, URZĘDAMI, OSOBAMI TRZECIMI W CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY ZŁ, DO DOKONYWA- NIA CZYNNOŚCI KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRA- CZA KWOTĘ ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁA- NIE ŁĄCZNE DWÓCH WSPÓLNIKÓW PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GROCHUL- SKA 2. KRYSTYNA NOWAK 2. ANNA MAŁGORZATA BARA- NOWSKI 2. PAWEŁ JAN GRO- CHULSKI 2. WŁADYSŁAW LUCJAN BARANOWSKA 2. GRAŻYNA JADWIGA Dz. 3 Rub A PRODUKCJA PIECZYWA B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKAR- SKICH ŚWIEŻYCH Z PRODUKCJA PIE- CZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH Z PRODUKCJA ODŻY- WEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JA- DALNYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZE- DAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNI- CZYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HER- BATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI Z NIEWY- SPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYW- NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, POR- CELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHE- MICZNYCH A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPE- CJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WY- ROBÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTA- ŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WY- ROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW AL- KOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIO- WYCH A SPRZEDAŻ DETALICZNA WY- ROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I AR- TYKUŁÓW TOALETOWYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WY- ROBÓW SKÓRZANYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIO- WEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GA- ZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGAR- KÓW ORAZ BIŻUTERII D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABA- WEK F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIA- TÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIE- ŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA B DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA Poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE FOTO- -BIS SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW JANKOWICZ, AGNIESZKA JANKOWICZ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/4853/2/906] Dz. 1 Rub spółka jawna 3. PRZEDSIĘBIOR- STWO HANDLOWE FOTO-BIS SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW JANKOWICZ, AGNIESZKA JANKO- WICZ 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. ulica MADA- LIŃSKIEGO nr domu 11A kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA R. ANEKSY DO UMOWY SPÓŁKI CY- WILNEJ Z DNIA R. I R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA R. Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCE- NIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ - W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. PRub. Dane podmiotów, z których powstała spólka 1 1. JAROSŁAW JANKOWICZ, AGNIESZKA JANKOWICZ - WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE FOTO BIS 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ / Rub. 7 Wspólnicy 1 1. JANKOWICZ 2. JARO- SŁAW JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. JANKOWICZ 2. AGNIESZKA ELŻBIETA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTU- JĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JANKO- WICZ 2. JAROSŁAW JAN JANKOWICZ 2. AGNIESZKA ELŻBIETA Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. BARTYZEL 2. RYSZARD SAMODZIELNA Dz. 3 Rub POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU B SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FO- TOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO REKLAMA Poz RYMAX CHOROBIK WOJTYCZA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/2446/2/242] Dz. 1 Rub spółka jawna RYMAX CHOROBIK WOJTYCZA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE Rub kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina SIEPRAW miejscowość ZAKLICZYN 2. nr domu WDT kod pocztowy poczta ZAKLICZYN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 18 LU- TEGO 1991 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWIL- NEJ Z 17 MARCA 1992 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z 3 STYCZNIA 1994 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z 1 PAŹDZIERNIKA 2001 R. - PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH Rub NIEOZNACZONY Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRub. Dane podmiotów, z których powstała spólka 1 1. ANDRZEJ CHOROBIK, MAREK CHOROBIK, EMILIA CHOROBIK, URSZULA CHORO- BIK, RENATA WOJTYCZA, RYSZARD WOJTYCZA - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLO- WE RYMAX SPÓŁKA JAWNA 2. EWIDENCJA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /01, /01 4. BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE Rub. 7 Wspólnicy 1 1. CHOROBIK 2. URSZULA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WOJTYCZA 2. RYSZARD TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. WOJTYCZA 2. RENA- TA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. CHOROBIK 2. MAREK TAK MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 67148. ALPIS ALINA SUCHOCKA I PIOTR

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 123463. BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425887. SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 03.07.2012. [CZ.XVII

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 40271. INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000454647. SĄD REJONOWY W BYD- GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 13.03.2013. [BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/13/675] Dz. 1.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18953. BOOKSYSTEM PIOTR I JÓZEF WOJCIE- SZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000496214. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 82037. DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000508018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52522. RAMED ARTYKUŁY MEDYCZNO-REHA- BILITACYJNE ROBERT MICHNIEWICZ, AGNIESZKA SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000456710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 177/2014 (4556) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 225408. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000522603. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 08.09.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 151348. 3D LUMEN TECHNIK MAZEK TYC SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000516076. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2014. [PO.IX NS-REJ.KRS/12485/14/139]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 85243. AMPOZ BB Ł.BIEDERMANN W.BŁA- SIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000462135. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 14.05.2013. [PO.IX

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2009 (3304) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 183510. APTEKA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 65188. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000505579. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2014 (4580) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 265675. BONJOUR WIOLETTA IMBER, BEATA DRABIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000524743. SĄD SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 09.10.2014. [WA.XII NS-REJ.KRS/55217/14/733]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 120174. A & J OLSZYNA AGNIESZKA GACA- -OLSZYNA JANUSZ OLSZYNA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000464212. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 93510. ADEX IRENA MŁODAWSKA, DANIEL KURPIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000463490. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- do rejestru: 23.05.2013. [OP.VIII NS-REJ.KRS/4767/13/734]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 43783. APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000501480. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014. [WA.XIII NS-REJ.KRS/9660/14/184]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 2743. DK STEEL DARIUSZ KOSTYRA I TADE- USZ ZINOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000445996. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 04.01.2013.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 12086 12115 Poz. w KRS 115501 116000 Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

INDEKS MSIG 259/2013 (4376) A K INDEKS

INDEKS MSIG 259/2013 (4376) A K INDEKS MSIG 259/2013 (4376) A K A A.J.P. MARCHAND ŚLEPOWROŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gorzowie Wielkopolskim [BMSiG-18791/2013] - s. 19, poz. 18575. ANTBUD - Antczak Krzysztof prowadzący

Bardziej szczegółowo

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ stan na 01.10.2009 Lp. Nr wpisu Oznaczenie przedsiębiorcy Przedmiot działalności Miejsce wykonywania działalności lub siedziba 1. 2/89 Zdzisława Miłkowska Krawiectwo

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.07.2014 godz. 08:16:37 Numer KRS: 0000228490

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.07.2014 godz. 08:16:37 Numer KRS: 0000228490 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.07.2014 godz. 08:16:37 Numer KRS: 0000228490 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2015 godz. 07:21:03 Numer KRS: 0000074420

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2015 godz. 07:21:03 Numer KRS: 0000074420 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2015 godz. 07:21:03 Numer KRS: 0000074420 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Górki 11 prowadzona w niewyspecjalizowanych 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 74.90.Z

Bardziej szczegółowo