Uchwała obowiązuje od dnia przyjęcia przez Senat. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor. prof. dr hab.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała obowiązuje od dnia przyjęcia przez Senat. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor. prof. dr hab."

Transkrypt

1 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; Rzeszów tel.: (centrala) fax: Uchwała nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015 (tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 318/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 29 maja 2014 roku) Na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego określa warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/ Warunki i tryb rekrutacji oraz szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów określa załącznik do niniejszej uchwały. 2 Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała nr 352/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach Za realizację uchwały odpowiedzialne są wydziałowe komisje rekrutacyjne. Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Uchwała obowiązuje od dnia przyjęcia przez Senat. 4 Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko

2 Załącznik do Uchwały nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015 (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: 1. Uchwałą nr 172/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26 września 2013 r. zmieniającą załącznik do Uchwały nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015; 2. Uchwałą nr 243/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 19 grudnia 2013 r. zmieniającą załącznik do Uchwały nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015; 3. Uchwałą nr 304/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 z: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na: sztuki wizualne; 4. Uchwałą nr 317/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 29 maja 2014 r. zmieniająca załącznik do Uchwały nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015). 1. Rejestracja na wszystkie kierunki studiów odbywa się drogą elektronicznej rejestracji, z wyłączeniem obcokrajowców i Polaków posiadających maturę uzyskaną za granicą. 2. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na podstawie uchwały nr 352/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. 3. Kandydat na studia składa następujące dokumenty: a. Ankietę osobową, wygenerowaną w systemie IRK; b. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku kandydata na studia II stopnia również poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu; c. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku cudzoziemców; d. 3 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; e. Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w przypadku kandydata na studia stacjonarne; f. Inne, określone w części szczegółowej np. indeks lub wypis z indeksu, prace plastyczne; g. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę w wysokości ustalonej przez rektora. Dowód wpłaty generuje się podczas rejestracji w systemie IRK. h. Kandydat na kierunki na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia przedkłada zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie z jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej kształcenie. Kandydat, który otrzyma zaświadczenie stwierdzające zaistnienie przeciwwskazania do podjęcia studiów, nie może ubiegać się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów. 4. Listę czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia ustala dziekan wydziału. 5. Jeżeli zasady rekrutacji na dany kierunek przewidują egzamin wstępny dla osób po egzaminie dojrzałości, kandydaci po egzaminie maturalnym, którzy nie zdawali tego przedmiotu na egzaminie maturalnym, mogą przystąpić do egzaminu wstępnego z tego przedmiotu. 6. W przypadku studiów II stopnia, gdzie jako kryterium brana jest pod uwagę ocena z zaliczenia, zapisowi zal przypisuję się wartość oceny dostatecznej. 7. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą mogą być przeprowadzane dodatkowe egzaminy wstępne. 8. Obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, powinni dołączyć zaświadczenie o nostryfikacji, które jest ważne z oryginałem świadectwa

3 uzyskanego za granicą. Świadectwo dojrzałości powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia za granicą, kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia obowiązuje również obowiązek nostryfikacji wg odrębnych przepisów. 9. Obywatele polscy, którzy nie mają możliwości złożenia świadectwa dojrzałości w ustalonym terminie z powodu zdawania egzaminu maturalnego za granicą w późniejszym terminie, zobowiązani są dostarczyć je nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Niespełnienie tego warunku spowoduje skreślenie ich z listy osób przyjętych na studia. Warunkiem dopuszczenia tej grupy kandydatów do postępowania rekrutacyjnego jest przedłożenie stosownego zaświadczenia. To samo dotyczy kandydatów zdających maturę międzynarodową. 10. Ustala się następujące przeliczanie ocen ze świadectwa dojrzałości kandydatów posiadających Maturę Międzynarodową IB: Exellent 100 pkt, Very good 85 pkt, Good 70 pkt, Satisfactory 50 pkt, Mediocre 30 pkt. 11. Maturzysta zdający maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, zatem uznaje się, że jest zwolniony z tego poziomu egzaminu, czyli przyznaje się maksymalną liczbę 100% punktów. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym za wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przyjmuje się, że 30% punktów z matury jest równoważne 40% z matury na poziomie rozszerzonym. 12. Zasady przyjmowania na studia cudzoziemców nie będących obywatelami państwczłonków Unii Europejskiej regulują odrębne przepisy. 13. Limit przyjęć na poszczególne kierunki określają dziekani i zatwierdza Rektor w drodze zarządzenia. Na I rok studiów są przyjmowane osoby, które pozytywnie zaliczyły postępowanie kwalifikacyjne, wg zasad określonych w części szczegółowej uchwały Senatu, do wyczerpania limitu miejsc. 14. Ramowy termin rekrutacji na studia ustala Rektor, a szczegółowe dziekani wydziałów. 15. Dokumenty kandydatów przyjmują wydziałowe komisje rekrutacyjne. 16. Postępowania kwalifikacyjne na I rok studiów przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne w terminach zatwierdzonych przez Rektora. Szczegółowe obowiązki Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych określa zarządzenie Rektora. 17. Prace pisemne kandydata poprawiają dwaj egzaminatorzy specjaliści z danego przedmiotu. W przypadku rozbieżności ocen, ocenę ostateczną ustala przewodniczący zespołu egzaminującego. 18. Na uzasadniony wniosek kandydata kwestionującego ocenę z egzaminu pisemnego, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może powołać dwóch innych specjalistów do oceny pracy. Tak przeprowadzona weryfikacja oceny jest ostateczna. Kandydat ma prawo wglądu w swoją pracę pisemną. 19. Egzaminy przeprowadzają zespoły egzaminacyjne w składzie co najmniej trzyosobowym. Po zakończeniu egzaminu należy poinformować kandydatów o uzyskanym wyniku. 20. Na wniosek osoby niepełnosprawnej, inny sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego niż określony w części szczegółowej niniejszej uchwały, ustala Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. 21. Wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe są jawne, poprzez wywieszenie z imienia i nazwiska listy rankingowej osób biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym według kryteriów określonych w części szczegółowej uchwały Senatu. 22. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nie przyjęciu na studia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Komisji, która decyzję wydała. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 23. Na kierunki, na które limit miejsc nie został wypełniony może być przeprowadzona dodatkowa rekrutacja za zgodą Rektora lub upoważnionego Prorektora.

4 ADMINISTRACJA 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane w części pisemnej z przedmiotów objętych procedurą kwalifikacyjną na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. 2. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi 1 ustalone odpowiednio do poziomu rozszerzonego. 3. W przypadku kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowane z danego przedmiotu wyniki egzaminu maturalnego, uzyskane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata. 4. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie z czterech przedmiotów decyduje o kolejności na liście kandydatów. 5. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 6. Brak na świadectwie dojrzałości wyszczególnionego przedmiotu powoduje, że w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat otrzymuje 0 punktów z tego przedmiotu. 7. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów, uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata. 8. Rekrutacja może zostać uzupełniona o etap elektronicznej rejestracji kandydatów 2 - zastępujący w części pracę Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia stacjonarne I stopnia Stara matura suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej z przedmiotów: Historia, Wiedza o społeczeństwie lub Geografia. Oceny ze świadectwa dojrzałości tzw. starej matury przeliczane będą na punkty zgodnie z tabelą: Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę dopuszczająca (2) 30 dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 dobra (4) 70 dobra (4) 75 bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 celująca (6) 100 Nowa matura Historia, Wiedza o społeczeństwie lub Geografia - suma punktów z poziomu podstawowego lub rozszerzonego: jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5 jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje ocena z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym to wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym jest mnożony przez 1,5, a następnie jest on porównywany z wynikiem egzaminu zdawanym na poziomie podstawowym - pod uwagę brany jest wariant korzystniejszy dla kandydata 1 Metoda polegająca na przeliczeniu wyniku egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego za pośrednictwem współczynnika. 2 W przypadku wystąpienia awarii systemu obsługującego etap elektronicznej rejestracji kandydatów lub inny utrudnień związanych z wdrożeniem systemu na Wydziale Prawa i Administracji UR, rekrutacja zostanie przeprowadzona sposobem tradycyjnym w terminie późniejszym.

5 Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne dla kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureat) Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureat), wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, są przyjmowani na studia na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana będzie liczba punktów osiągniętych z wymaganych przedmiotów przeliczanych proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej (poziom podstawowy 2-7, poziom rozszerzony 0-7) na skalę ocen w systemie nowej matury obowiązującej od 2005 r. (poziom podstawowy , poziom rozszerzony 0-100) według zestawienia: Matura Międzynarodowa IB (International Baccalaureat) Nowa matura - od 2005 r. Poziom SL lub HL Poziom Podstawowy Rozszerzony % 100 % 6 86 % 86 % 5 72 % 72 % 4 58 % 58 % 3 44 % 44 % 2 30 % 30 % Granica zdawalności 1-15 % 0-0 % Studia niestacjonarne I stopnia Stara matura suma punktów z matury pisemnej oraz z matury ustnej z przedmiotów: Historia lub Wiedza o społeczeństwie lub Geografia oraz przedmiotu wybranego przez kandydata. Oceny ze świadectwa dojrzałości tzw. starej matury przeliczane będą na punkty zgodnie z tabelą: Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę dopuszczająca (2) 30 dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 dobra (4) 70 dobra (4) 75 bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 celująca (6) 100 Nowa matura Historia lub Wiedza o społeczeństwie lub Geografia oraz przedmiot wybrany przez kandydata - suma punktów z poziomu podstawowego lub rozszerzonego: jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5 jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje ocena z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym to wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym jest mnożony przez 1,5, a następnie jest on porównywany z wynikiem egzaminu zdawanym na poziomie podstawowym - pod uwagę brany jest wariant korzystniejszy dla kandydata

6 Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne dla kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureat) Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureat), wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, są przyjmowani na studia na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana będzie liczba punktów osiągniętych z wymaganych przedmiotów przeliczanych proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej (poziom podstawowy 2-7, poziom rozszerzony 0-7) na skalę ocen w systemie nowej matury obowiązującej od 2005 r. (poziom podstawowy , poziom rozszerzony 0-100) według zestawienia: Matura Międzynarodowa IB (International Baccalaureat) Nowa matura - od 2005 r. Poziom SL lub HL Poziom Podstawowy Rozszerzony % 100 % 6 86 % 86 % 5 72 % 72 % 4 58 % 58 % 3 44 % 44 % 2 30 % 30 % Granica zdawalności 1-15 % 0-0 % Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia * REKRUTACJA pod WARUNKIEM otrzymania uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) ukończone studia I stopnia. Kandydat powinien posiadać następujące kompetencje umożliwiające realizację efektów kształcenia przewidzianych na przedmiotowym kierunku: - posiadać umiejętności logicznego rozumowania, - wykazywać zainteresowania naukami społecznymi, - posiadać podstawową wiedzę o charakterze nauk z dziedziny administracji oraz prawa, ich miejscu w systemie nauk społecznych i rozpoznawać relacje do innych nauk społecznych, znać zarys ewolucji podstawowych instytucji administracyjnych i prawnych; - posiadać wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ( prawnych, politycznych i ekonomicznych), sądownictwa krajowego i międzynarodowego oraz znać podstawowe systemy polityczne i partyjne; - posiadać wiedzę o poglądach doktryny i orzecznictwa na temat struktur i instytucji prawnych i prawno-administracyjnych oraz rodzajów więzi społecznych występujących na gruncie nauki administracji i o ich filozoficznej i historycznej ewolucji; - posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów administracyjnych; - umieć wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych zjawisk, a także analizować zakres kompetencji i funkcji organów i instytucji politycznych, prawnych, gospodarczych;

7 Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w oparciu o konkurs dyplomów ukończenia studiów (w oparciu o ocenę końcową) na w szczególności na takich kierunkach jak: administracja, europeistyka, politologia, historia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, zarządzanie. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia arytmetyczna ocen z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę. ARCHEOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletów dokumentów, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc. Studia stacjonarne II stopnia Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletów dokumentów, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 1. Kwalifikacja będzie przeprowadzona w oparciu o: - Egzamin uzdolnień plastycznych: Egzamin z uzdolnień plastycznych na kierunku Architektura Krajobrazu polegać będzie na wykonaniu dwóch prac rysunkowych, ołówkiem średniej miękkości, na białym kartonie, w formacie 50x70 cm (poziomo lub pionowo) w czasie trzech godzin zegarowych każdy. Oba tematy rysunkowe będą ustalone przez komisję w przededniu egzaminu; przechowywane w sposób tajny i otwierane na sali egzaminacyjnej. Zakres tematyczny pierwszego zadania będzie dotyczyć martwej natury (rysunek z natury brył ustawionych na sali egzaminacyjnej). Zadanie drugie wymagać będzie przedstawienia krajobrazu otwartego ze szczególnym uwzględnieniem parków i ogrodów, zarówno historycznych jak i współczesnych (np. widok alei prowadzącej do dworu). - Konkurs świadectw: pod uwagę będą brane oceny z następujących przedmiotów: biologia lub chemia, matematyka lub fizyka z astronomią lub geografia oraz dodatkowo język obcy. 3. Liczba miejsc będzie podzielona pomiędzy kandydatów zdających tzw. nową i starą maturę w proporcji do liczby kandydatów w obu grupach. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone na odmiennych zasadach dla obu grup. 3. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali starą maturę 3.1. Ocena predyspozycji plastycznych będzie dokonana w oparciu o egzamin uzdolnień plastycznych Do kwalifikacji w oparciu o konkurs świadectw dopuszczone zostaną osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu. Przy kwalifikacji w oparciu o konkurs świadectw punktowane będą zarówno oceny uzyskane na świadectwie końcowym ukończenia szkoły, jak i oceny z egzaminu dojrzałości. Z egzaminu maturalnego punkty będą przyznane za wszystkie oceny z wymienionych przedmiotów, z egzaminu pisemnego i ustnego. W przypadku osób posiadających na świadectwie końcowym ukończenia szkoły oceny z fakultetów do ostatecznego wyliczenia punktów dla danego przedmiotu będzie brana średnia ze

8 świadectwa i fakultetu. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie końcowym i z egzaminu maturalnego sumuje się Zasady punktowania: biologia lub pokrewne lub chemia celujący pkt bardzo dobry... 8 pkt dobry... 5 pkt dostateczny... 3 pkt dopuszczający... 0 pkt fizyka z astronomią lub matematyka lub geografia celujący... 6 pkt bardzo dobry... 5 pkt dobry... 4 pkt dostateczny... 3 pkt dopuszczający... 0 pkt język obcy obowiązkowy celujący... 5 pkt bardzo dobry... 4 pkt dobry... 3 pkt dostateczny... 2 pkt dopuszczający... 0 pkt 3.4. Dla kandydatów kończących szkoły średnie o profilu zawodowym (bez biologii w programie nauczania) Komisja Kwalifikacyjna może uznać chemię za przedmiot główny z liczbą punktów jak dla biologii. 4. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali nową maturę 4.1. Ocena predyspozycji plastycznych będzie dokonana w oparciu o egzamin uzdolnień plastycznych Do kwalifikacji w oparciu o konkurs świadectw dopuszczone zostaną osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu. Kwalifikacja będzie się odbywała na podstawie ocen z przedmiotów zgodnie z punktem 1 Zasad kwalifikacji Przy rekrutacji będą brane pod uwagę tylko wyniki zewnętrznej części egzaminu maturalnego W grupie przedmiotów obowiązkowych punkty otrzymane za egzamin z poziomu podstawowego i rozszerzonego będą sumowane Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób przeliczania punktów z egzaminu maturalnego: biologia (lub pokrewne) lub chemia poziom podstawowy - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5 poziom rozszerzony - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 4 fizyka z astronomią lub matematyka lub geografia poziom podstawowy - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5 poziom rozszerzony - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5 język obcy poziom podstawowy - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1 poziom rozszerzony - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5 Pod uwagę będzie brany ten przedmiot, z którego kandydat, po przeliczeniu wg powyższych zasad, uzyska największą liczbą punktów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia* 1. Kwalifikacja zostanie dokonana na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej ze studiów do liczby punktów za dyplom inżynierski.

9 2. Obliczenia średniej ze studiów dokonuje się z uwzględnieniem wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem i przedmiotów bez egzaminu kończących się zaliczeniem z oceną. 3. Dokumenty mogą składać osoby posiadające stopień inżyniera na kierunku Architektura krajobrazu, lub osoby posiadające stopień inżyniera lub licencjata pokrewnych kierunków, pod warunkiem, że w trakcie studiów zrealizowały co najmniej 60% wymiaru godzin z przedmiotów podstawowych i kierunkowych ujętych w programie kierunku Architektura krajobrazu. 4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób obliczania punktów za ocenę uzyskaną na dyplomie inżynierskim: bardzo dobry 15 pkt dobry plus - 10 pkt dobry 7 pkt dostateczny plus - 5 pkt dostateczny 3 pkt Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy 30 osób. BIOLOGIA Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kwalifikacja będzie oparta o konkurs świadectw. Pod uwagę będą brane oceny z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka oraz dodatkowo z języka obcego. 1. Liczba miejsc będzie podzielona pomiędzy kandydatów zdających tzw. nową i starą maturę w proporcji do liczby kandydatów w obu grupach. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone na odmiennych zasadach dla obu grup. 2. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali starą maturę 2.1. Punktowane będą zarówno oceny uzyskane na świadectwie końcowym ukończenia szkoły, jak i oceny z egzaminu dojrzałości. Z egzaminu maturalnego punkty będą przyznane za wszystkie oceny z wymienionych przedmiotów, z egzaminu pisemnego i ustnego. W przypadku osób posiadających na świadectwie końcowym ukończenia szkoły oceny z fakultetów do ostatecznego wyliczenia punktów dla danego przedmiotu będzie brana średnia ze świadectwa i fakultetu. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie końcowym i z egzaminu maturalnego sumuje się Zasady punktowania: biologia celujący 10 pkt bardzo dobry 8 pkt dobry 5 pkt dostateczny 3 pkt dopuszczający 0 pkt chemia, fizyka z astronomią, matematyka celujący 6 pkt bardzo dobry 5 pkt dobry 4 pkt dostateczny 3 pkt dopuszczający 0 pkt geografia, język obcy obowiązkowy celujący 5 pkt bardzo dobry 4 pkt dobry 3 pkt dostateczny 2 pkt dopuszczający 0 pkt

10 2.3. Dla kandydatów kończących szkoły średnie o profilu zawodowym (bez biologii w programie nauczania) Komisja Kwalifikacyjna może uznać chemię za przedmiot główny z liczbą punktów jak dla biologii. 3. Zasady kwalifikacji dla kandydatów, którzy zdali nową maturę 3.1. Pod uwagę będą brane oceny z przedmiotów zgodnie z punktem 1 Zasad kwalifikacji Przy rekrutacji będą brane pod uwagę tylko wyniki zewnętrznej części egzaminu maturalnego W grupie przedmiotów obowiązkowych punkty otrzymane za egzamin z poziomu podstawowego i rozszerzonego będą sumowane Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób przeliczania punktów z egzaminu maturalnego: biologia poziom podstawowy - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5 poziom rozszerzony - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 4 chemia lub fizyka z astronomią lub matematyka lub geografia poziom podstawowy - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5 poziom rozszerzony - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 2,5 język obcy poziom podstawowy - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1 poziom rozszerzony - liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 1,5 Pod uwagę będzie brany ten przedmiot, z którego kandydat, po przeliczeniu wg powyższych zasad, uzyska największą liczbą punktów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje co najmniej I stopnia uzyskane na kierunku Biologia lub kierunku pokrewnym z obszaru nauk przyrodniczych lub zrealizować treści programowe na kierunkach matematyczno przyrodniczych. 2. Kandydat na studia II stopnia musi posiadać kompetencje I stopnia, w tym: posiadać wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, znać podstawowe zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania organizmów żywych, rozumieć podstawowe procesy ekologiczne zachodzące na poziomie populacji ekosystemów i biosfery, posługiwać się podstawowymi techniki i narzędziami badawczymi stosowanymi w naukach biologicznych, posługiwać się językiem obcym na poziomie B2. 3. Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie wyników osiągniętych w trakcie dotychczasowych studiów oraz wyniku ich ukończenia. 4. Kwalifikacja nastąpi na podstawie sumy punktów wynikającej z dodania średniej arytmetycznej ze studiów I stopnia (lub studiów 5-letnich) do liczby punktów uzyskanych za ocenę końcową na dyplomie. 5. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia następujący sposób obliczania punktów za ocenę końcową uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów: bardzo dobry 5 pkt dobry plus 4,5 pkt dobry 4 pkt

11 dostateczny plus 3,5 pkt dostateczny 3 pkt Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy 30 osób. BIOTECHNOLOGIA Studia I stopnia stacjonarne (z zastrzeżeniem końcowej klauzuli) 1. Konkurs świadectw maturalnych wyniki egzaminu maturalnego z biologii, chemii i matematyki oraz języka obcego obowiązkowego. 2. Kandydatom, którzy nie zdawali któregoś z powyższych przedmiotów na maturze, punktowany przedmiot ustala Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Jest to: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Przedmioty traktowane są jako poziom podstawowy. 3. Stosuje się następujący sposób przeliczania punktów z egzaminu maturalnego: biologia, chemia oraz matematyka poziom podstawowy poziom rozszerzony 100% 10 pkt 14 pkt. 90% 9 pkt. 13 pkt. 80% 8 pkt. 12 pkt. 70% 7 pkt. 11 pkt. 60% 6 pkt. 10 pkt. 50% 5 pkt. 9 pkt. 40% 4 pkt. 8 pkt. 30% 3 pkt. 7 pkt. np.66%=6,6 66% 10,6 j. obcy obowiązkowy poziom podstawowy poziom rozszerzony 100% 8 pkt. 10 pkt. 90% 7 pkt. 9 pkt. 80% 6 pkt. 8 pkt. 70% 5 pkt. 7 pkt. 60% 4 pkt. 6 pkt. 50% 3 pkt. 5 pkt. 40% 2 pkt. 4 pkt. 30% 1 pkt. 3 pkt. np.44%=2,4 4. Dla przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, a nie zdawanych przez kandydata na maturze (oceny ze świadectwa ukończenia szkoły) stosuje się przeliczniki: celujący 10 pkt. 100 % bardzo dobry 8 pkt. 80 % dobry 6 pkt. 60 % dostateczny 4 pkt. 40 % dopuszczający 2 pkt. 20 % Połówki ocen liczone są po 0,5 pkt. 5. Dla maturzystów ze starą maturą stosuje się konkurs świadectw dojrzałości z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka lub fizyka, język obcy. Zasady punktacji: bardzo dobry 10 pkt. dobry 8 pkt. dostateczny 4 pkt. Połówki ocen liczone są po 0,5 pkt.

12 6. Kandydatom, którzy nie zdawali któregoś z powyższych przedmiotów na maturze, punktowany przedmiot ustala Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Jest to: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Zasady punktacji: bardzo dobry 10 pkt. dobry 8 pkt. dostateczny 4 pkt. Połówki ocen liczone są po 0,5 pkt. 7. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc. Studia II stopnia stacjonarne (z zastrzeżeniem końcowej klauzuli) 1. Studia II stopnia na kierunku biotechnologia realizowane na Uniwersytecie Rzeszowskim adresowane są do kandydatów, którzy ukończyli kierunek biotechnologia lub realizowali treści programowe na kierunkach matematycznoprzyrodniczych oraz z zakresu nauk medycznych, chemicznych, rolniczych, zootechniki o specjalności biotechnologii, jak również inne formy kształcenia takie jak: makrokierunki, inne interdyscyplinarne kierunki Kształcenia związane z biotechnologią (bioinformatyka, nanobiotechnologia), a także kształcących się indywidualnym tokiem studiów, realizujących przedmioty typowe dla kierunku biotechnologia. 2. W trakcie rekrutacji pod uwagę będą brane: - średnia z toku studiów - do średniej 3,20 3 pkt. - od 3,21 do 3,50 3,5 pkt. - od 3,51 do 4,20 4,0 pkt. - od 4,21 do 4,50 4,5 pkt. - od 4,51 5 pkt. - ocena z pracy dyplomowej (lub egzaminu dyplomowego) bardzo dobra dobra plus dobra dostateczna plus dostateczna 5 pkt. 4,5 pkt. 4 pkt. 3,5 pkt. 3 pkt. - ocena końcowa na dyplomie bardzo dobra 5 pkt. dobra plus. 4,5 pkt. dobra dostateczna plus 4 pkt. 3,5 pkt. dostateczna 3 pkt. - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca efekty kształcenia kandydata po studiach pierwszego stopnia w zakresie umiejętności oraz kompetencji dotyczących: a) biologii eksperymentalnej (tj. rozumienia biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów; pracy doświadczalnej w naukach biologicznych) b) biologicznych aspektów biotechnologii (tj. rozumienia możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii, stosowania podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej)

13 c) technologicznych aspektów biotechnologii (tj. ilościowego opisu podstawowych procesów jednostkowych; wykorzystania technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii) Stosuje się następujące zasady ustalania punktów za rozmowę kwalifikacyjną: ocena bardzo dobra 5 pkt. ocena dobra plus 4,5 pkt. ocena dobra 4 pkt. ocena dostateczny plus 3,5 pkt. ocena dostateczna 3 pkt. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc. Klauzula końcowa Studia na kierunku biotechnologia I i II stopnia będą realizowane w przypadku naboru przynajmniej 30 osób. DIETETYKA Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Liczba miejsc na kierunek zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów legitymujących się starą lub nową maturą. Kwalifikacja kandydatów posiadających starą maturę I. konkurs świadectw z przedmiotów na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, fizyka II. kwalifikacja na podstawie uzyskanej liczby punktów rankingowych (tabela 1) Zasady przeliczania punktów w zależności od rodzaju starej matury : Tab. 1 Ocena na świadectwie Ocena na świadectwie Punkty Ocena na świadectwie dojrzałości dojrzałości lub rankingowe dojrzałości stara międzynarodowa maturalnym uzyskanym za jeden matura matura IB w innym kraju przedmiot 2 3 E D C B A 10 Suma uzyskanych punktów rankingowych decyduje o miejscu na liście rankingowej. Kwalifikacja kandydatów posiadających nową maturę na podstawie wyników na egzaminie maturalnym - Język polski egzamin pisemny (poziom podstawowy lub rozszerzony), - Język obcy (jeśli kandydat zdawał więcej niż jeden język powinien określić jeden z nich, który ma być brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym) egzamin pisemny (poziom podstawowy lub rozszerzony), - Przedmiot obowiązkowy: biologia lub chemia egzamin pisemny (poziom podstawowy lub rozszerzony), - Przedmiot dodatkowy (biologia, chemia, język obcy) - jeśli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot powinien określić jeden z nich, który ma być brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym egzamin pisemny, poziom rozszerzony. a) Kandydat uzyskuje liczbę punktów będącą średnią uzyskanych wyników wyżej wymienionych trzech przedmiotów obowiązkowych z części pisemnej. Liczba punktów uzyskanych z każdego przedmiotu odpowiada wynikowi procentowemu na świadectwie dojrzałości. (tabela nr 1) Tab. 1 Zasady przeliczania punktów za średnią uzyskaną z trzech przedmiotów obowiązkowych egzamin pisemny, poziom podstawowy lub rozszerzony Punkty rankingowe Punkty rankingowe za % uzyskanych za poziom poziom rozszerzony punktów podstawowy (P) (P x1,5) 1-10 % 1 1 x 1,5

14 11-20 % 2 2 x 1, % 3 3 x 1, % 4 4 x 1, % 5 5 x 1, % 6 6 x 1, % 7 7 x 1, % 8 8 x 1, % 9 9 x 1, % x 1,5 b) Kandydat otrzymuje za 1 przedmiot dodatkowy punkty uzyskane zgodnie z przelicznikiem - (Tabela 2). W przypadku dwóch przedmiotów uwzględnia się tylko jeden przedmiot dodatkowy (korzystniejszy dla kandydata) dający po przeliczeniu punktów wyższą liczbę punktów. (Tabela nr 2) Tab. 2 Zasady przeliczania punktów z przedmiotu dodatkowego w zależności od wyniku na egzaminie maturalnym egzamin pisemny - (poziom rozszerzony) % uzyskanych punktów Punkty rankingowe za jeden przedmiot dodatkowy 1-10 % % % % % % % % % % 10 Łączna liczba punktów uzyskana przez kandydata z nową maturą obejmuje: średnią uzyskanych wyników z 3 przedmiotów (egzamin pisemny, poziom podstawowy), liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu dodatkowego. Suma uzyskanych punktów rankingowych decyduje o miejscu na liście osób przyjętych na studia. Przyjmowani będą kandydaci z największą ilością uzyskanych punktów aż do wyczerpania limitu miejsc. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia* Kwalifikacja kandydatów na studia II stopnia: 1. Konkurs dyplomów licencjackich (ukończenia studiów I stopnia, kierunek DIETETYKA) 2. Przy naborze na studia II stopnia decydować będzie ocena na dyplomie licencjackim w przeliczeniu na punkty (według poniższej tabeli): Ocena Liczba punktów Bardzo dobry z wyróżnieniem 6 Bardzo dobry 5 Dobry 4 Dostateczny 3 Suma uzyskanych punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej. Przyjmowani będą kandydaci z największą ilością uzyskanych punktów aż do wyczerpania limitu miejsc. 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości punktów ponad limit miejsc o miejscu rankingowym na liście przyjętych osób będzie decydować średnia ocena uzyskana ze studiów I stopnia.

15 SZTUKI WIZUALNE Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Podstawą postępowania rekrutacyjnego są wyniki uzyskane przez kandydata podczas: - egzaminu maturalnego (dojrzałości) - egzaminu praktycznego sprawdzającego przydatność kandydata do wybranego kierunku studiów: rysunek (studium postaci) do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy) zadanie kompozycyjno-projektowe Wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego obliczane są według następującej zasady: a) punktom uzyskanym ze średniej wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przypisuje się następujące wartości liczbowe: Ilość punktów na świadectwie (w %) Punkty przeliczeniowe , , b) dla absolwentów z matury z wynikami w 6 stopniowej skali ocen ocenom uzyskanym ze średniej wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przypisuje się następujące wartości liczbowe: Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe celujący 3 bardzo dobry 2,5 dobry 2 dostateczny 1,5 dopuszczający 1 c) dla absolwentów z matury z wynikami w 4 stopniowej skali ocen ocenom uzyskanym ze średniej wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przypisuje się następujące wartości liczbowe: Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe Egzamin praktyczny oceniany jest następująco: a. rysunek 0 15 pkt. b. malarstwo lub rzeźba 0 15 pkt. c. kompozycja na zadany temat 0-15 pkt. Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu praktycznego mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

16 Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Sztuki wizualne, musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia, lub w wyniku samokształcenia, niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Efekty kształcenia będą weryfikowane poprzez rozmowę kwalifikacyjną oraz przegląd prac rysunkowych, graficznych, malarskich, fotograficznych, dokumentacji innych działań plastycznych dostarczonych do komisji rekrutacyjnej w trakcie trwania rekrutacji elektronicznej. - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca efekty kształcenia kandydata w zakresie umiejętności oraz kompetencji dotyczących: rozumienia historii sztuki w kontekście historycznym; rozróżniania stylów i epok w sztuce; posługiwania się pojęciami historii i teorii sztuki w interpretacji dzieła sztuki; identyfikowania najważniejszych dzieł sztuki; odbioru i analizy dzieł sztuki jako tekstów kultury; analizy struktury i jakości formalnej dzieła sztuki. rozumienia zagadnień z obszaru krytycznego odbioru kultury współczesnej; wykorzystywania współczesnych metod przekazu audiowizualnego. rozumienia roli psychologii w twórczości artystycznej; wykorzystywania wiedzy o mechanizmach percepcji przekazów wizualnych i audiowizualnych w działaniach artystycznych. Stosuje się następujące zasady ustalania punktów za rozmowę kwalifikacyjną: ocena bardzo dobra 15 pkt. ocena dobra plus 12 pkt. ocena dobra 9 pkt. ocena dostateczny plus 6 pkt. ocena dostateczna 3 pkt. - przegląd prac plastycznych oraz dokumentacji sprawdzający efekty kształcenia kandydata w zakresie umiejętności oraz kompetencji dotyczących: wykorzystywania technik rysunkowych jako podstawowego zapisu zamysłu twórczego i zastanej sytuacji; stosowania klasycznych i niekonwencjonalnych technik rysunkowych. wykorzystywania różnych technik malarskich do tworzenia obrazów; kształtowania relacji miedzy wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w malarstwie. wykorzystywania różnych warsztatowych i cyfrowych technik graficznych do tworzenia grafik; kształtowania relacji miedzy wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w grafice. tworzenia kompozycji rzeźbiarskich w różnych technikach; kształtowania i wykorzystywania związków miedzy wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w rzeźbie. wykonywania projektów graficznych; stosowania klasycznych i komputerowych technik projektowania graficznego. posługiwania się sprzętem i technikami fotograficznymi; wykonywania fotografii korzystając z narzędzi i technik analogowych oraz cyfrowych. Stosuje się następujące zasady ustalania punktów z przeglądu prac plastycznych oraz dokumentacji : podczas przeglądu, komisja przyznaje, na podstawie oglądniętego materiału, od 0 do 15 punktów. Uzyskanie z jednego ze sprawdzianów egzaminu mniej niż 3 punkty, będzie traktowane jako otrzymanie oceny negatywnej, w wyniku której kandydat nie podlega dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia ustala się na podstawie najwyższej liczby uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

17 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Podstawą postępowania rekrutacyjnego są wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego (dojrzałości) oraz egzaminu praktycznego. Kandydaci na studia powinni wykazać się podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami muzycznymi. 1. Konkurs świadectw maturalnych Postępowanie rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie maturalnym. Obejmuje ono konkurs świadectw maturalnych: brane są pod uwagę wyniki z 3 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyniki te obliczane są według następującej zasady: dla absolwentów z "nową maturą" - punktom uzyskanym na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: Ilość punktów na świadectwie (w%) Punkty przeliczeniowe , , dla absolwentów ze "starą maturą" z wynikami w 6 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe Celujący 3 Bardzo dobry 2,5 Dobry 2 Dostateczny 1,5 Dopuszczający 1 dla absolwentów ze "starą maturą" z wynikami w 4 stopniowej skali ocen - ocenom uzyskanym na egzaminie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: Ocena na świadectwie Punkty przeliczeniowe Bardzo dobry 2,5 Dobry 2 Dostateczny 1,5 2. Egzamin praktyczny KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PUNKTACJA Sprawdzian dyspozycji: Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów 0-10 a) Słuchowych melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem b) Głosowych Zaśpiewanie jednego utworu wokalnego 0-10 ze zbioru Z. Noskowskiego Cztery pory roku c) Manualnych Dyrygowanie jednym utworem ze zbioru 0-10 Z. Noskowskiego Cztery pory roku d) gra na Wykonanie z pamięci dwóch utworów 0-10 instrumencie muzycznych na wybranym instrumencie

18 Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc. Stopień trudności wymagań egzaminacyjnych dostosowany będzie do indywidualnych uwarunkowań, uzależnionych od stanu zaawansowania wiedzy muzycznej kandydata (na poziomie ogniska muzycznego, szkoły muzycznej I-go stopnia, liceum muzycznego, szkoły muzycznej II-go stopnia, ect.) Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Kandydaci na studia powinni wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas studiów I-go stopnia. Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów uzyskanych przez kandydata za: 1/ ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów I stopnia 2/ sprawdzian efektów kształcenia ze studiów I stopnia 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów przeliczana jest według następującego przelicznika: Ocena na dyplomie Punkty przeliczeniowe Bardzo dobry 9 Dobry 6 Dostateczny 3 2. Egzamin praktyczny: KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PUNKTACJA Sprawdzian dyspozycji: Śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie 0-10 a) słuchowych jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych b) głosowych Zaśpiewanie jednej arii lub pieśni 0-10 c) manualnych Dyrygowanie jednym, wybranym utworem z literatury chóralnej 0-10 d) gra na Wykonanie z pamięci dwóch utworów instrumencie muzycznych o zróżnicowanym charakterze od baroku do współczesności 0-10 Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany. Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja dla Polaków z maturą uzyskaną za granicą oraz obcokrajowców, którzy mogą podejmować kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich będzie odbywała się na ogólnie obowiązujących na kierunku zasadach. EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3,5-letnie inżynierskie) 1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów I stopnia następuje w drodze konkursu świadectw dojrzałości. 2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.

19 3. W przypadku kandydatów ze starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia oceny z następujących przedmiotów: - matematyka, - język polski. Z powyższych przedmiotów obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ocenie z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe: celujący 6,0; bardzo dobry 5,0; dobry 4,0; dostateczny 3,0; dopuszczający - 2,0. 4. W przypadku kandydatów z nową maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane w części zewnętrznej egzaminu dojrzałości z przedmiotów: - matematyka, - język polski. W przypadku matury rozszerzonej z matematyki liczbę punktów mnoży się przez 2. Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą ilość punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Studia prowadzone są w formie: - studiów1,5 rocznych dla absolwentów studiów zawodowych inżynierskich 1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów II stopnia następuje: a) w drodze konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (inżynierskie) dla absolwentów kierunków edukacja techniczno-informatyczna, mechatronika oraz pokrewnych (ustalane po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną analizy porównawczej zgodności efektów kształcenia z efektami dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna). b) na podstawie wyników testu kompetencji dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia (inżynierskie) na innych kierunkach niż wymienione w pkt. A. 2. Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty wg następujących zasad: - dyplom z wyróżnieniem 12 pkt. - bardzo dobry 10 pkt. - plus dobry 9 pkt. - dobry 8 pkt. - plus dostateczny 7 pkt. - dostateczny 6 pkt. 3. Ocenom z testu przypisuje się punktu wg następujących zasad: - bardzo dobry 5 pkt. - plus dobry 4,5 pkt. - dobry 4 pkt. - plus dostateczny 3,5 pkt. - dostateczny 3 pkt. 4. Test obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: - nauki o materiałach; - inżynierii wytwarzania; - mechaniki technicznej; - wytrzymałości materiałów; - grafiki inżynierskiej; - podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn; - podstaw informatyki i systemów informatycznych; - podstaw programowania; - technik multimedialnych i grafiki komputerowej; - sieci komputerowych; - elektrotechniki; - elektroniki. 5. Kandydaci przyjmowani są od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc.

20 EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: Na studia I stopnia przyjmowani będą kandydaci z nową i starą maturą. Kandydaci z nową maturą będą przyjmowani na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego oraz: z matematyki lub geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (do wyboru) z zastosowaniem poniższych współczynników przeliczeniowych. Przedmiot Współczynnik dla poziomu Podstawowego Współczynnik dla poziomu rozszerzonego Język obcy 1,0 2,0 Matematyka 1,6 2,0 Geografia, Historia, WOS 1,0 1,4 Kandydaci ze starą maturą - rekrutacja odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły z przedmiotów: matematyka, język obcy, geografia a w przypadku jej braku na świadectwie, w kolejności: historia, wiedza o społeczeństwie. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Na studia II stopnia przyjmowani będą absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia i brane będą pod uwagę: średnia ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia, przy czym w przypadku absolwentów studiów kierunku ekonomia, średnia ocen będzie mnożona przez współczynnik 1,5. W sytuacji wystąpienia u dwóch lub więcej kandydatów takiej samej średniej ocen, kolejnym kryterium kwalifikacyjnym będzie ocena z pracy dyplomowej. ELEKTRORADIOLOGIA* Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Liczba miejsc na kierunek Elektroradiologia zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby kandydatów legitymujących się starą lub nową maturą. Kwalifikacja kandydatów posiadających starą maturę I. konkurs świadectw z przedmiotów na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, fizyka II. kwalifikacja na podstawie uzyskanej liczby punktów rankingowych (tabela 1) Zasady przeliczania punktów w zależności od rodzaju starej matury : Tab. 1 Ocena na Ocena na Ocena na świadectwie Punkty rankingowe świadectwie świadectwie dojrzałości lub za jeden przedmiot dojrzałości stara matura dojrzałości międzynarodo wa matura IB maturalnym uzyskanym w innym kraju 2 3 E D C B A 10 Suma uzyskanych punktów rankingowych decyduje o miejscu na liście rankingowej. Kwalifikacja kandydatów posiadających nową maturę na podstawie wyników na egzaminie maturalnym Język polski - egzamin pisemny (poziom podstawowy lub rozszerzony),

6. W przypadku studiów II stopnia, gdzie jako kryterium brana jest pod uwagę ocena z zaliczenia, zapisowi zal przypisuję się wartość oceny

6. W przypadku studiów II stopnia, gdzie jako kryterium brana jest pod uwagę ocena z zaliczenia, zapisowi zal przypisuję się wartość oceny ZAŁĄCZNIK do uchwały nr 405/05/2012 z 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2013/2014 1. Rejestracja na wszystkie kierunki

Bardziej szczegółowo

9. Obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, powinni dołączyć zaświadczenie o nostryfikacji, które jest ważne z

9. Obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, powinni dołączyć zaświadczenie o nostryfikacji, które jest ważne z Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 278/04/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2012/2013. 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków i

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Rodzaj studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 28/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 316/05/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0 Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2011/2012. 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE Uchwała Nr 275/16 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1075/05/V/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Kierunek: EKONOMIA Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oferuje swoim studentom studia licencjackie trwające 6 semestrów w ramach jednego kierunku Ekonomia, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

5. Obywatele polscy, którzy nie mają moŝliwości złoŝenia świadectwa dojrzałości w ustalonym terminie z powodu zdawania egzaminu maturalnego za

5. Obywatele polscy, którzy nie mają moŝliwości złoŝenia świadectwa dojrzałości w ustalonym terminie z powodu zdawania egzaminu maturalnego za Załącznik do Uchwały nr 76/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2009 r., w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2010/2011.

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Załącznik nr 8 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje

Bardziej szczegółowo

3. do końca maja 2011 r. 4. 5. do końca czerwca 2011 r

3. do końca maja 2011 r.  4. 5. do końca czerwca 2011 r Uchwała Nr 21/2010 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz form studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12 Uchwała Nr 51/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 53/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki oraz Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

3. do końca maja 2012 r. 4. 5. do końca czerwca 2012 r

3. do końca maja 2012 r.  4. 5. do końca czerwca 2012 r SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Uchwała Nr 12/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r.

Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r. Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Załącznik B Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego.

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego. Regulamin Rekrutacji na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2014/2015 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2014/2015 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2014/2015 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Kierunek: E-ADMINISTRACJA

Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek studiów e-administracja umiejscowiony został w dwóch obszarach nauk: nauki społeczne (75%) oraz nauki ścisłe (25%). Studia na kierunku e-administracja trwają podobnie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA Załącznik nr 5 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LIII/2009 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego.

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego. Regulamin Rekrutacji na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 165/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 165/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 165/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Jednostki prowadzące Czas trwania AGROBIOLOGIA pierwszego stopnia 3,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r. Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 41/12 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 1. Przyjęcia kandydatów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu UCHWAŁA Nr 111/IX/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji

Kryteria kwalifikacji Kryteria kwalifikacji ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W 2008 ROKU KANDYDATÓW, POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE W SYSTEMIE STAREJ I NOWEJ MATURY ( z Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski LEKARSKI. Collegium Medicum w Bydgoszczy Czas trwania studiów LEKARSKI jednolite magisterskie 6 lat nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Poziomu przedmiotu W 1 liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 58. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 58. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 134 UCHWAŁA Nr 58 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 107 Senatu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 1 1. Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM KIERUNEK: DIETETYKA Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów wyższych na poszczególnych

Bardziej szczegółowo