PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BERNARD MILEWSKI ul. Jagiełły 9A/7, Szczecin telefon: (091)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BERNARD MILEWSKI ul. Jagiełły 9A/7, 70-260 Szczecin telefon: (091) 43 40 399"

Transkrypt

1 Tom II Egz. PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BERNARD MILEWSKI ul. Jagiełły 9A/7, Szczecin telefon: (091) TEMAT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W HOTELU SDS. TOM II INSTALACJE PARTERU I PIĘTRA. BRANśA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES OBIEKTU ul. Unisławy 29, Szczecin INWESTOR Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji ul. Niedziałkowskiego Szczecin. OPRACOWAŁ Imię i Nazwisko Podpis PROJEKTOWAŁ Bernard Milewski upr. bud. 275/Sz/86. SPRAWDZIŁ mgr inŝ. Grzegorz Gola upr. bud. 27/Sz/2002. Szczecin - sierpień 2006 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 20 poz z 2003r. z późniejszymi zmianami) my wyŝej podpisani autorzy projektu oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (DU nr 24 poz. 83 z ) -1-

2 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Informacja BIOZ 3. Załącznik 4. Rysunki 4.1. Plan sytuacyjny. rys. nr Plan instalacji - parter. rys. nr Plan instalacji piętro. rys. nr Tablica T1. rys. nr Tablica T2. rys. nr Tablica kuchni TK ujęta w tomie I rozbudowa. rys. nr Tablica T3.1 rys. nr

3 1. Opis techniczny 1.1. Temat i zakres opracowania Projekt niniejszy zawiera wymianę instalacji elektrycznych na parterze i piętrze hotelu Szczecińskiego Domu Sportu w zakresie: - demontaŝe: ujęto w kosztorysie do niniejszego opracowania, - instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych parter, - instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych piętro, - instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych w pokojach sypialnych, - tablica T1, T2 i rozbudowa tablicy TK. - tablica T Podstawa opracowania - umowa zlecenie, - uzgodnienia z Inwestorem, - wytyczne branŝowe, - inwentaryzacja do celów projektowych, - obowiązujące normy i przepisy Parametry energetyczne Tablica kuchni TK Pi = 23,6 kw Po = 15,2 kw kz = 0,64 Tablica T1 Pi = 6,5 kw Po = 2,8 kw kz = 0,43 Tablica T2 Pi = 6,0 kw Po = 2,0 kw kz = 0,33 Tablica T3.1 Pi =14,0 kw Po = 5,0 kw kz = 0,36 Istniejąca tabl. T3 Pi = 13,0 kw Po = 4,8 kw kz = 0,37 Razem Pi = 63.1 kw Po = 29.8 kw kz = 0, Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych parter. Ilość opraw obliczono w oparciu o komputerowy program producenta opraw Aga-Light. NatęŜenie oświetlenia w poszczególnyh pomieszczeniach wg PN EN Całość instalacji wykonać przewodem YDYpŜo 3x1,5 układanym w/t z osprzętem p/t. W pomieszczeniach części hotelowej istnieje instalacja sygnalizacji p.poŝ. ułoŝona w korytkach plastikowych i naleŝy ją pozostawić bez zmian. W trakcie remontu korytka zdemontować, a istniejące przewody sygnalizacyjne wkuć w tynk. W części wynajmowanej obecnie przez Biuro Rachunkowe sygnalizacji brak i naleŝy ją wykonać zgodnie z rys. nr 2. Zaprojektowane czujki łączyć w pętlę i wprowadzić jako osobny obwód dozorowy do istniejącej centrali p.poŝ. Szczegóły montaŝowe podano na rys. nr Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych piętro. Ilość opraw obliczono w oparciu o komputerowy program producenta opraw Aga-Light. NatęŜenie oświetlenia w poszczególnyh pomieszczeniach wg PN EN Dotyczy korytarza 118, WC 119 i 121, mag. bielizny 120, słuŝbówki 122, szatni personelu 123, składziku 124 i kl. schodowej 125. Całość instalacji wykonać przewodem YDYpŜo 3x1,5 układanym w/t z osprzętem p/t. W ww pomieszczeniach (z wyjątkiem WC) istnieje instalacja sygnalizacji p.poŝ. ułoŝona w korytkach plastikowych i naleŝy ją pozostawić bez zmian. -3-

4 W trakcie remontu korytka zdemontować, a istniejące przewody sygnalizacyjne wkuć w tynk. Szczegóły montaŝowe podano na rys. nr Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych w pokojach sypialnych. Dotyczy pokoi nr (szt. 8). Pozostałe pokoje są po remoncie i instalacja w nich pozostaje bez zmian. Całość instalacji w ww pokojach i ich zapleczach sanitarnych wykonać przewodem YDYpŜo 3x1,5 układanym w/t z osprzętem p/t. W pomieszczeniach z natryskiem wszystkie metalowe rury i przybory instalacji sanitarnych, oraz inne elementy metalowe zbocznikować i przyłączyć przewodem DYŜo 4 do szyny PE w tablicy T3.1. Osprzęt instalacji elektrycznych mocować w odległości min. 0,6m od metalowych elementów instalacji sanitarnych. W wypadku niemoŝliwości zachowania ww odstępu stosować osprzęt bakelitowy szczelny. Szczegóły montaŝowe podano na rys. nr 2. W projektowanych pokojach istnieje instalacja sygnalizacji p.poŝ. ułoŝona w korytkach plastikowych i naleŝy ją pozostawić bez zmian. W trakcie remontu korytka zdemontować, a istniejące przewody sygnalizacyjne wkuć w tynk Tablica T!, T2 i rozbudowa tablicy TK. Do zasilania obwodów końcowych na parterze części hotelowej zaprojektowano tablicę T1 wykonaną z typowej obudowy wnękowej RWN 3x12 (N+PE)-Legrand. Wewnątrz zamontować aparaturę łączeniową i zabezpieczającą zgodnie z rys. nr 4. Tablicę T1 zasilić przewodem YDYŜo 5x6 z istniejącej tablicy głównej TG ustawionej w piwnicy. Przebudowa TG wg tomu III. Do zasilania obwodów końcowych na parterze części wynajmowanej obecnie przez Biuro Rachunkowe zaprojektowano tablicę T2 wykonaną z typowej obudowy wnękowej RWN 3x12 (N+PE)-Legrand. Wewnątrz zamontować aparaturę łączeniową i zabezpieczającą zgodnie z rys. nr 5. Tablicę T2 zasilić przewodem YDYŜo 5x4 z istniejącej tablicy głównej TG ustawionej w piwnicy. Przebudowa TG wg tomu III. Do zasilania oświetlenia i gniazd wtyczkowych w sali restauracyjnej 16, naleŝy dobudować aparaturę zabezpieczającą (patrz rys. nr 6) w tablicy kuchni TK ujętej w tomie I Tablica T3.1. Do zasilania obwodów końcowych w pokojach sypialnych nr (szt. 8) i ich zapleczach sanitarnych, korytarza 118, WC 119 i 121, mag. bielizny 120, słuŝbówki 122, szatni personelu 123, składziku 124 i kl. schodowej 125 zaprojektowano tablicę T3.1 wykonaną z typowej obudowy wnękowej RWN 4x12 (N+PE)-Legrand zamontowaną w szatni personelu 123 obok istniejącej tablicy T-3. Istniejąca tablica T-3 (RN 3x18) zamontowana we wnęce w szatni personelu 123 pozostaje bez zmian. Zasila ona obwody końcowe pokoi po remoncie i istniejące obwody pokoi nr przewidzianych do remontu. NaleŜy odłączyć od niej obwody zasilające pomieszczenia remontowane. -4-

5 Wewnątrz projektowanej tablicy T3.1 zamontować aparaturę łączeniową i zabezpieczającą zgodnie z rys. nr 7. Tablicę T3.1 zasilić przewodem YDYŜo 5x6 z istniejącej tablicy głównej TG ustawionej w piwnicy. Przebudowa TG wg tomu III. Z projektowanej tablicy T3.1 zasilić istniejącą T-3 przewodem YDYŜo 5x6 wg rys. nr Ochrona od poraŝeń Jako dodatkową ochronę przewidziano: - samoczynne, szybkie wyłączanie zasilania, system TN-S, - wyłączniki róŝnicowoprądowe -5-

6 2. INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obiekt: Hotel Szczecińskiego Domu Sportu. ul. Unisławy 29, Szczecin. Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. ul. Niedziałkowskiego Szczecin. Projektant: Bernard Milewski ul. Władysława Jagiełły 9A/ Szczecin -6-

7 Opis. 1. Zakres robót: Wymiana instalacji elektrycznych w hotelu SDS przy ul. Unisławy 29 w Szczecinie. Tom II instalacje parteru i piętra. Kolejność prac: - demontaŝe, - wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych parter, - wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych piętro, - wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych w pok. sypialnych, - wykonanie tablic T1, T2 i rozbudowa tablicy TK, - wykonanie tablicy T wykonanie pomiarów końcowych. 2. Istniejące obiekty budowlane: praca w istniejącym obiekcie. 3. Istniejące elementy zagospodarowania mogące stworzyć zagroŝenie: brak 4. ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - brak 5. InstruktaŜ pracowników: Przed przystąpieniem do robót naleŝy przeprowadzić z pracownikami szkolenie ogólne, podstawowe i stanowiskowe z podkreśleniem zasad BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych 6. Środki techniczne i organizacyjne: Prace budowlane naleŝy przeprowadzać zgodnie z przepisami normy N SEP-E-004, PN- IEC

8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Obiekt: HOTEL SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU. Wymiana instalacji elektrycznych. Tom II instalacje parteru i piętra. Adres: ul. Unisławy 29, Szczecin. Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. ul. Niedziałkowskiego 6, Szczecin. Projektant: Bernard Milewski ul. Jagiełły 9A/ Szczecin -1-

9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna opis. Podstawa opracowania: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn r.) 2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z dn r. z późniejszymi zmianami) 3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116. poz i Nr 145 poz. 1537) 1. Część ogólna a) Instalacje elektryczne parteru i piętra w hotelu SDS ul. Unisławy 29, Szczecin. b) przedmiot i zakres robót budowlanych: ST - RE 1 demontaŝe, ST - RE 2 instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych parter, ST - RE 3 instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych piętro, ST - RE 4 instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych w pokojach sypialnych, ST - RE 5 tablica T1, T2 i rozbudowa tablicy TK. ST - RE 6 tablica T3.1. c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych - prace towarzyszące (inwentaryzacja powykonawcza) wykonać w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu robót. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny być uzgodnione z autorem projektu - roboty tymczasowe nie dotyczy d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: - organizacji robót budowlanych nie dotyczy - zabezpieczenia interesów osób trzecich nie dotyczy - ochrony środowiska nie dotyczy - warunków bezpieczeństwa pracy: Przed przystąpieniem do robót budowlanych naleŝy przeprowadzić z pracownikami szkolenie ogólne, podstawowe i stanowiskowe z podkreśleniem zasad BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych. - zaplecza dla potrzeb wykonawcy: NaleŜy przeznaczyć pomieszczenie w budynku na magazynek podręczny do składowania przewodów i osprzętu elektrycznego na czas budowy. - warunków dotyczących organizacji ruchu nie dotyczy - ogrodzenia nie dotyczy - zabezpieczenia chodników i jezdni nie dotyczy -2-

10 e) w zaleŝności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody - grup robót kod CPV klasy robót CPV kategorii robót f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie dotyczy 2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z załoŝoną jakością: Przenośne urządzenia elektryczne muszą posiadać izolację klasy II, Gniazda wtyczkowe zasilające plac budowy z wyłącznikami róŝnicowoprądowymi J = 0,03A. 4. Wymagania dotyczące środków transportu: Środki transportu nie mogą posiadać twardych i ostrych krawędzi mogących uszkodzić izolację przewoŝonych przewodów i obudowy osprzętu aparatury elektrycznej. 5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a takŝe wymagania specjalne: - ST - RE 1. DemontaŜe istniejących opraw oświetleniowych i osprzętu ujęto w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. - ST - RE 2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych parter. Ilość opraw obliczono w oparciu o komputerowy program producenta opraw Aga- Light. NatęŜenie oświetlenia w poszczególnyh pomieszczeniach wg PN EN Całość instalacji wykonać przewodem YDYpŜo 3x1,5 układanym w/t z osprzętem p/t. W pomieszczeniach części hotelowej istnieje instalacja sygnalizacji p.poŝ. ułoŝona w korytkach plastikowych i naleŝy ją pozostawić bez zmian. W trakcie remontu korytka zdemontować, a istniejące przewody sygnalizacyjne wkuć w tynk. W części wynajmowanej obecnie przez Biuro Rachunkowe sygnalizacji brak i naleŝy ją wykonać zgodnie z rys. nr 2. Zaprojektowane czujki łączyć w pętlę i wprowadzić jako osobny obwód dozorowy do istniejącej centrali p.poŝ. Szczegóły montaŝowe podano na rys. nr

11 - ST RE 3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych piętro. Ilość opraw obliczono w oparciu o komputerowy program producenta opraw Aga- Light. NatęŜenie oświetlenia w poszczególnyh pomieszczeniach wg PN EN Dotyczy korytarza 118, WC 119 i 121, mag. bielizny 120, słuŝbówki 122, szatni personelu 123, składziku 124 i kl. schodowej 125. Całość instalacji wykonać przewodem YDYpŜo 3x1,5 układanym w/t z osprzętem p/t. W ww pomieszczeniach (z wyjątkiem WC) istnieje instalacja sygnalizacji p.poŝ. ułoŝona w korytkach plastikowych i naleŝy ją pozostawić bez zmian. W trakcie remontu korytka zdemontować, a istniejące przewody sygnalizacyjne wkuć w tynk. Szczegóły montaŝowe podano na rys. nr 2. - ST - RE 4. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych w pokojach sypialnych. Dotyczy pokoi nr (szt. 8). Pozostałe pokoje są po remoncie i instalacja w nich pozostaje bez zmian. Całość instalacji w ww pokojach i ich zapleczach sanitarnych wykonać przewodem YDYpŜo 3x1,5 układanym w/t z osprzętem p/t. W pomieszczeniach z natryskiem wszystkie metalowe rury i przybory instalacji sanitarnych, oraz inne elementy metalowe zbocznikować i przyłączyć przewodem DYŜo 4 do szyny PE w tablicy T3.1. Osprzęt instalacji elektrycznych mocować w odległości min. 0,6m od metalowych elementów instalacji sanitarnych. W wypadku niemoŝliwości zachowania ww odstępu stosować osprzęt bakelitowy szczelny. Szczegóły montaŝowe podano na rys. nr 2. W projektowanych pokojach istnieje instalacja sygnalizacji p.poŝ. ułoŝona w korytkach plastikowych i naleŝy ją pozostawić bez zmian. W trakcie remontu korytka zdemontować, a istniejące przewody sygnalizacyjne wkuć w tynk. - ST - RE 5. Tablica T!, T2 i rozbudowa tablicy TK. Do zasilania obwodów końcowych na parterze części hotelowej zaprojektowano tablicę T1 wykonaną z typowej obudowy wnękowej RWN 3x12 (N+PE)-Legrand. Wewnątrz zamontować aparaturę łączeniową i zabezpieczającą zgodnie z rys. nr 4. Tablicę T1 zasilić przewodem YDYŜo 5x6 z istniejącej tablicy głównej TG ustawionej w piwnicy. Przebudowa TG wg tomu III. Do zasilania obwodów końcowych na parterze części wynajmowanej obecnie przez Biuro Rachunkowe zaprojektowano tablicę T2 wykonaną z typowej obudowy wnękowej RWN 3x12 (N+PE)-Legrand. Wewnątrz zamontować aparaturę łączeniową i zabezpieczającą zgodnie z rys. nr 5. Tablicę T2 zasilić przewodem YDYŜo 5x4 z istniejącej tablicy głównej TG ustawionej w piwnicy. Przebudowa TG wg tomu III. Do zasilania oświetlenia i gniazd wtyczkowych w sali restauracyjnej 16, naleŝy dobudować aparaturę zabezpieczającą (patrz rys. nr 6) w tablicy kuchni TK ujętej w tomie I. -4-

12 - ST RE 6. Tablica T3.1. Do zasilania obwodów końcowych w pokojach sypialnych nr (szt. 8) i ich zapleczach sanitarnych, korytarza 118, WC 119 i 121, mag. bielizny 120, słuŝbówki 122, szatni personelu 123, składziku 124 i kl. schodowej 125 zaprojektowano tablicę T3.1 wykonaną z typowej obudowy wnękowej RWN 4x12 (N+PE)-Legrand zamontowaną w szatni personelu 123 obok istniejącej tablicy T-3. Istniejąca tablica T-3 (RN 3x18) zamontowana we wnęce w szatni personelu 123 pozostaje bez zmian. Zasila ona obwody końcowe pokoi po remoncie i istniejące obwody pokoi nr przewidzianych do remontu. NaleŜy odłączyć od niej obwody zasilające pomieszczenia remontowane. Wewnątrz projektowanej tablicy T3.1 zamontować aparaturę łączeniową i zabezpieczającą zgodnie z rys. nr 7. Tablicę T3.1 zasilić przewodem YDYŜo 5x6 z istniejącej tablicy głównej TG ustawionej w piwnicy. Przebudowa TG wg tomu III. Z projektowanej tablicy T3.1 zasilić istniejącą T-3 przewodem YDYŜo 5x6, rys. nr Opis działań związanych z kontrolą, badaniami, oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia: Kontrolę robót wykonywać na bieŝąco w oparciu o projekt budowlany i obowiązujące normy i przepisy. Badania oraz odbiór robót budowlanych wykonać po zakończeniu prac montaŝowych. 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: Przedmiar robót wykonać w oparciu o projekt budowlany 8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych: Odbiór robót budowlanych wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych w zakresie instalacji elektrycznych. 9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: Roboty tymczasowe nie dotyczy Prace towarzyszące (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii wykonawcy. Koszt ww poda wykonawca w ogólnej cenie zakresu robót elektrycznych. 10. Dokumenty odniesienia dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne: - PN-IEC instalacji. elektrycznych. w obiektach budowlanych, - PN-EN oświetlenie miejsc pracy, - N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, - PN-IEC i PN-86/E ochrona odgromowa obiektów budowlanych, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz rozporządzenie z dn w sprawie warunków technicznych j.w. (Dz. U. Nr 109, poz 1156) - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych w zakresie instalacji elektrycznych. -5-

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9)

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E - 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE 1 / 9 1 WSTĘP 1.1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest podanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: 1.0 Wstęp 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2 Zakres stosowania ST 3

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3 Opis stanu istniejącego 4 Zasilenie 5 Rozdzielnice 6 Układ pomiarowy energii

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec tel.: (0-75) 732-41-38 / kom. 0609 814 648 e-mail: bakk@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - instalacja gazowa budynek A i budynek B ADRES: Piotrków, ul. Wojska Polskiego INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZMÓWIENIA: Wykonanie wydzielenia pożarowego i grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Kotlarza 10 B w Katowicach. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE II. III. OBLICZENIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI 1. kopia uprawnień projektanta 2. kopia zaświadczenia o przynaleŝności do izby zawodowej projektanta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: oddymianie klatek schodowych, wydzielenia pożarowe klatek schodowych wraz z systemem sterowania zamknięciami ogniowymi, oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo