LSZ /2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LSZ /2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/124 Wykorzystanie środków na realizację projektów finansowanych w ramach instrumentu finansowego LIFE+ Jednostka przeprowadzająca kontrolę NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Kontroler 1. Iwona Gołębiewska specjalista kontroli państwowej, upowaŝnienie do kontroli nr z dnia r. 2. Ewelina Czerepska starszy inspektor kontroli państwowej, upowaŝnienie do kontroli nr z dnia r. (dowód: akta kontroli str. 1-4) Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Federacja Zielonych GAJA w Szczecinie, ul. 5 Lipca 45 (70-374). Zarząd Federacji Zielonych GAJA w Szczecinie: Szumin Jakub Adam Prezes Zarządu, Prajs BoŜena Teresa Wiceprezes Zarządu, Skorupski Jakub Jan Sekretarz Zarządu. (dowód: akta kontroli str.5-18) II. Ocena kontrolowanej działalności Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 1, działalność Federacji Zielonych GAJA w Szczecinie 2 w zakresie realizacji projektu pn. Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 3 współfinasowanego w ramach Instrumentu finansowego LIFE+. Federacja naleŝycie przygotowała się do uczestnictwie w programie LIFE+, prawidłowo i terminowo realizowała Projekt oraz do 30 czerwca 2013 osiągnęła, stosownie do zaangaŝowania finansowego, zamierzone efekty określone w umowie o dofinasowanie ze środków Instrumentu finansowego LIFE+. Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na : - nieuregulowaniu w Polityce rachunkowości zasad ewidencjonowania przychodów i wydatków poniesionych przy realizacji Projektu, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 4. - niewyodrębnieniu wpływu środków z instrumentu finansowego LIFE+ w rachunku walutowym, niezgodnie zapisem art. 24 ust. 6 Postanowień Wspólnych Umowy, - prowadzeniu ewidencji księgowej na podstawie niewłaściwie opisanych dowodów księgowych, co było niezgodne z art. 21 ust 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, - sporządzaniu raportów i sprawozdań z realizacji Projektu na podstawie danych nie wynikających z ewidencji księgowej. 1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 zwanej dalej Federacją 3 zwanego dalej Projektem 4 Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.; dalej : ustawa o rachunkowości 2

3 Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Przygotowanie do uczestnictwa w programie LIFE Federacja zarejestrowana została w KRS dnia r. Organem uprawnionym do reprezentacji na zewnątrz Fundacji w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Fundacji był trzyosobowy Zarząd Fundacji. Federacja działa na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa naturalnego. (dowód: akta kontroli str. 5-20, ) 1.2. Źródłem wiedzy Federacji o Programie LIFE+ były szkolenia, konferencje, spotkania informacyjne oraz strony internetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW ). W ocenie Koordynatora Projektu 5 informacje o LIFE+ były zrozumiałe i wystarczające. Koordynator projektu wziął udział w warsztatach dotyczących sporządzania wniosku LIFE+, które ocenił pozytywnie. Federacja w latach wnioskowała o dofinansowanie 2 projektów. Na przedsięwzięcie Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (dalej Projekt ) przyznano dofinasowanie i Federacja realizuje go samodzielnie. Przedsięwzięcie Ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki został odrzucony przez Komisję Europejską (KE) na wstępnym etapie rozpatrywania, a po jego ponownym złoŝeniu r. znajduje się w trakcie rozpatrywania. (dowód: akta kontroli str ,29,217) 1.3. Wniosek dotyczący Projektu był konsultowany z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej NFOŚiGW ) w dniu r. został zweryfikowany przez NFOSiGW, a uwagi przesłane do Fundacji w dniu r. Pierwotną wartość projektu określono w kwocie euro (z tego euro środki instrumentu finansowego LIFE+, euro dotacja NFOŚiGW i euro środki własne) i została obniŝona do euro (z tego euro dofinansowanie ze środków LIFE+, euro dotacja NFOŚiGW i euro środki własne). Federacja nie posiadała informacji o dacie przekazania wniosku do Komisji Europejskiej (dalej KE lub Komisja ). Wniosek podczas oceny przez KE podlegał korektom oraz aktualizacjom m.in. o zwiększenie limitu wydatków na koszty osobowe. Komisja na bieŝąco informowała o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Projekt został ostatecznie zatwierdzony do dofinansowania z Instrumentu finansowego LIFE+ w dniu r., a umowa z KE podpisana została r. Wartość Projektu, na którą składa się całość kosztów kwalifikowalnych wynosiła euro ( zł wg kursu 4,0000 PLN/euro), z czego 50% dofinansowania tj euro ( zł) z instrumentu finansowego LIFE+, 45% tj euro ( zł) ze środków NFOŚiGW, a 5% tj euro ( zł) ze środków własnych, w tym środki z Ministerstwa Gospodarki, uwzględnionego w Umowie z KE, jako Interesariusz Projektu. Federacja nie została zobligowana do przedstawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na pierwszą zaliczkową płatność. W ocenie Koordynatora Projektu pomoc NFOŚiGW w pozyskaniu dofinansowania była zadowalająca. (dowód: akta kontroli str , 30-43, 46-85, , , , , ) 1.4. Federacja w dniu r. złoŝyła wniosek do NFOŚiGW o dotację na dofinansowanie Projektu w kwocie zł. Wniosek wymagał korekt, które dokonano w wymaganych terminach. Aktualizację wniosku zatwierdzono r., a r. NFOŚiGW podjął decyzję o przyznaniu dotacji w kwocie zł ( równowartość euro stanowiąca 45% udziału w finansowaniu Projektu). Umowa z NFOŚiGW zawarta została w dniu r. (dowód: akta kontroli str , , ) W działaniach Federacji dotyczących przygotowania do uczestnictwa w programie LIFE+ nie stwierdzono nieprawidłowości. 5 Agnieszki Plich powołanej na to stanowisko uchwałą Zarządu Fundacji z r. 3

4 Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Federacji w obszarze przygotowanie do uczestnictwa w programie LIFE+. 2. Wykonanie umów na realizację projektów LIFE + zawartych z Komisją Europejską, NFOŚiGW i Ministrem Gospodarki Dnia r. Federacja zawarła z Komisją umowę numer LIFE10 INF/PL/678 (dalej Umowa z KE ) o przyznanie dotacji w kwocie euro stanowiącej 50% całkowitych kosztów Projektu o wartości na euro 6, z terminem realizacji od r. do r. W dniu r. Federacja zawarła umowę nr 307/2011/Wn50/EE-PO-LF/D z NFOŚiGW o dofinansowanie Projektu w formie dotacji. Przewidywany koszt całkowity Projektu zł (równowartość euro 5 ) w całości kwalifikowalny, kwota dotacji z NFOŚiGW zł (45% kosztu całkowitego). Zabezpieczeniem zwrotu środków z przyznanej dotacji wraz z odsetkami był weksel własny in blanco opatrzony klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Zgodnie z harmonogramem dotacja udostępniona była w okresach kwartalnych od r. do r. na podstawie dokumentów rozliczeniowych, które zgodnie z ust. 13 Umowy dotacji Federacja zobowiązana była składać w NFOŚiGW kaŝdorazowo, nie później niŝ na 14 dni przed terminem wypłaty danej transzy dotacji. Dotacja przekazywana była na rachunek podstawowy Federacji. W dniu r. Federacja zawarła z Ministrem Gospodarki umowę nr IV/157/P/15095/2820/DIW/12 na realizację seminariów edukacyjno-informacyjnych promujących usuwanie azbestu w województwach łódzkim i podkarpackim stanowiących jedno z działań Projektu. Kwota przyznanej dotacji w wysokości zł przekazana została w całości na rachunek podstawowy Federacji w formie refundacji kosztów seminariów poniesionych przez Federację, po podpisaniu r. przez obie strony protokołu odbioru prac nią objętych i wystawieniu przez Federację noty księgowej. (dowód: akta kontroli str , , ) 2.2. Komisja na podstawie wniosku Federacji z dnia r., zasiliła w dniu r. jej bankowy rachunek walutowy (dalej rachunek walutowy ) kwotą ,40 euro (według wyceny inwentaryzacyjnej na r. była to kwota równowartości ,18 zł 7 ). Rachunek ten w 2011 r. słuŝył równieŝ do gromadzenia środków na finansowanie 2 innych projektów, tj.: Rewitalizacji Parku Naturalistycznego Dolina Miłości realizowanego w ramach współpracy przygranicznej ze środków INTERREG IV i projektu Wzmocnienie systemu kontroli rybołówstwa w Polsce i rozszerzenie wiedzy społecznej na temat zrównowaŝonych połowów finansowanego z programu Baltic SEA Stan środków na tym rachunku na r. wyniósł ,51 euro, a na r ,72 euro, w tym ,40 euro to środki z instrumentu LIFE+. Środki te do dnia zakończenia kontroli nie zostały wydatkowane. Odsetki od łącznej kwoty środków zgromadzonych na rachunku walutowym naliczone do dnia r. wyniosły łącznie 82,31 euro. (dowód: akta kontroli str ,412) 2.3. Do 30 czerwca 2013 r. Federacja na realizację Projektu poniosła wydatki w kwocie ,09 zł, tj. 32,2% wartości Projektu. Wydatki oznaczone do poniesienia z instrumentu LIFE ,37zł (66,7% poniesionych wydatków), ze środków NFOŚiGW ,00 zł (27,8% poniesionych wydatków), ze środków Ministra Gospodarki zł (5,4% poniesionych wydatków) i ze środków własnych 1.618,72 zł (0,1% poniesionych wydatków). PowyŜsza struktura wydatków do poniesienia nie miała odzwierciedlenia w księgach rachunkowych i na dowodach księgowych, co zostało opisane w dalszej części wystąpienia w punkcie 3. (dowód: akta kontroli str ,624) 6 według kursu przyjętego przez Federację przy sporządzaniu wniosku - 4,0000 PLN/euro 7 według kursu 4,4400 PLN/euro 4

5 W kontrolowanym okresie Federacja zrealizowała w ramach Projektu następujące zadania: przeprowadzono 3 spotkania Rady Projektu (działanie A6), spotkanie z przedstawicielem banku i funduszu (w ramach działania B1), wydano: płytę DVD z filmem (C1/C2); materiały promocyjne - broszurę-poradnik; torbę z nadrukiem; notes z nadrukiem; długopisy z nadrukiem; pen-drive z nadrukiem, prezentacje z pierwszego seminarium spotkania informacyjnego, zorganizowano spotkanie z podmiotami współorganizującymi spotkania informacyjne seminaria i seminaria (C2), wydano wyniki z monitoringu gmin w 2012 roku, zakończono pierwszą edycję monitoringu (E1), uruchomiono stronę (F1), zorganizowano konferencję prasową inaugurującą Projekt (F4), sporządzono raport z monitoringu gmin w 2012 r. w formie wydawnictwa (F5). Poszczególne etapy Projektu były realizowane terminowo z wyjątkiem produkcji materiałów promocyjnych w ramach działania C2, zaplanowanej w terminie do r. a zrealizowanej do 29 maja 2012 r., z powodu przedłuŝającej się procedury przetargowej oraz produkcji 625 tys. sztuk pakietów edukacyjno-informacyjnych wraz z wysyłką do gmin zaplanowanej w ramach działania C1 z terminem realizacji do końca czerwca 2013 r., a rozstrzygniętej r. Opóźnienia te nie miały negatywnego wpływu na realizację Projektu, osiągnięcie zaplanowanego efektu rzeczowego i ekologicznego. (dowód: akta kontroli str ,345, ) W 2012 r. Federacja na stworzenie, uruchomienie i rozbudowę strony poniosła wydatek w łącznej kwocie zł 8, co stanowiło ,82 euro według kursu 4,4733 PLN/euro 9, tj. o 4.100,82 euro więcej niŝ zaplanowano na ten cel w Umowie z KE. WyŜej wspomniany wydatek w kwocie zł w 35,4% (na kwotę zł) zrealizowany był na podstawie umowy zawartej z wykonawcą osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, natomiast w pozostałej części (na kwotę zł) na podstawie zlecenia wykonania usług. (dowód: akta kontroli str.109, ) Ustalone nieprawidłowości W badanym obszarze zgodności realizacji projektu LIFE + z warunkami umów zawartych z Komisją Europejską, NFOŚiGW i Ministrem Gospodarki stwierdzono nieprawidłowość polegająca na tym, Ŝe Federacja nie zapewniła wyodrębnienia środków z instrumentu LIFE+ w rachunku walutowym, czym naruszył art. 24 ust. 6 Postanowień Wspólnych Umowy, który stanowi, Ŝe konto lub subkonto bankowe uŝywane przez beneficjenta koordynującego musi umoŝliwiać identyfikację funduszy wypłaconych przez Komisję. Z kolejnych zapisów wynika, Ŝe celem identyfikacji jest naleŝyte rozliczenie z KE ewentualnych odsetek bankowych lub równorzędnych korzyści, o których Federacja zgodnie z art. 24 ust. 7 Postanowień Wspólnych, winna powiadomić Komisję przy składaniu wniosku o kolejną płatność. W ocenie NIK brak wyodrębnienia środków z instrumentu LIFE+ na rachunku bankowym utrudni rozliczenie z KE otrzymanych środków. (dowód: akta kontroli str ) Prezes Federacji Jakub Szumin (dalej Prezes Federacji ) wyjaśnił, Ŝe Postanowienia umowy nie przewidują wprost obowiązku utworzenia osobnego rachunku bankowego (lub subkonta w istniejącym rachunku walutowym) do obsługi środków otrzymanych z Komisji Europejskiej. Konto uŝywane przez Beneficjenta umoŝliwia identyfikację funduszy wpłacanych przez Komisję, a odsetki narosłe od zaliczki zostaną rozliczone na podstawie danych o oprocentowaniu rachunku bankowego. Odsetki uzyskane od środków w EURO ulokowanych na koncie w banku Deutsche Bank SA 6,01 euro uzyskane w lutym 2012; 40,26 euro uzyskane w marcu 2012 r. i 36,04 euro uzyskane w maju Jednocześnie uzyskane odsetki pochodzą od środków w euro dotyczących realizacji projektu azbestowego łącznie ze środkami związanymi z projektem rewitalizacji Doliny Miłości oraz projektu Baltic Green Belt. Tym samym środki Komisji Europejskiej stanowią 50,65% 8 FA/103/2012, Avangardo Marcin Osak z r. w kwocie zł za stworzenie i uruchomienie strony na potrzeby Kampanii antyazbestowej (LIFE10 INF/PL/678) i FA/210/2012, Avangardo Marcin Osak z r. w kwocie zł za rozbudowę strony na potrzeby kampanii antyazbestowej (LIFE10 INF/PL/678) 9 Przyjęty zgodnie z art. 29 ust. 5 Postanowień Wspólnych 5

6 zgromadzonych środków finansowych dla kwoty 6,01 i 36,04 i 46,5% z kwoty odsetek 40,26, co daje łącznie 40,46 euro odsetek dla projektu azbestowego. (dowód: akta kontroli str ,644,645) Uwagi dotyczące badanej działalności NajwyŜsza Izba Kontroli zgłasza następujące uwagi dotyczące badanej działalności: 1. W kontrolowanym okresie Federacja nie uruchomiła środków zgromadzonych na jej bankowym rachunku walutowym w kwocie ,40 euro (przekazanych przez KE na realizację Projektu) do opłacania faktur za zrealizowane zadania w ramach badanego Projektu. Zobowiązania finansowe powstałe w toku realizacji Projektu pokryte zostały ze środków NFOŚiGW w kwocie ,00 zł i środków własnych w kwocie ,09 zł oraz środków z Ministerstwa Gospodarki w kwocie zł. (dowód: akta kontroli str , ) Prezes Federacji Jakub Szumin wyjaśnił, Ŝe Stosownie do postanowień umowy zestawienie wydatków musiało uwzględniać kurs euro stosowany przez EBC w pierwszym dniu roboczym roku, w którym wydatki zostały poniesione. Wynikało to z postawionego przez zapisy umowy wymogu, aby w zestawieniu wydatków i dochodów uŝywano wyłącznie waluty euro. W dniu kurs euro wynosił 4,4733. Konieczność poniesienia pierwszych wydatków pojawiła się z końcem stycznia 2012 r. Do tego czasu nastąpił na rynku walutowym spadek kursu euro w stosunku do złotego. W związku z powyŝszym Ŝaden z banków nie oferował moŝliwości wymiany euro po kursie EBC z dnia 2 stycznia 2013 r., bądź zbliŝonym. Bezpośrednie wykorzystanie środków z dotacji spowodowałoby, Ŝe wydatki realizowane w złotych pod koniec stycznia (obliczane w euro po wyŝszym kursie EBC z dnia 2 stycznia 2013 r.) przedstawiałyby się jako wyŝsze niŝ byłyby w rzeczywistości. Doprowadziłoby to do takiej sytuacji, w której środki dotacji wydane zostałyby w wysokości przekazanej beneficjentowi koordynującemu, natomiast nie przedstawiałyby realnie dla beneficjenta takiej wartości, w jakiej rozliczano dotację w 2012 roku. Istniałaby róŝnica pomiędzy kwotą przyjętą dla celów rozliczenia a kwotą, którą beneficjent koordynujący by realnie dysponował. Zaistniałą róŝnicę musiałby pokryć beneficjent ze stratą dla siebie. Działanie beneficjenta koordynującego motywowane było jak najefektywniejszym wykorzystaniem środków z dotacji, tj. dąŝeniem do zapewnienia jak największej ich wartości nabywczej. Wykorzystując środki dotacji pod koniec stycznia 2012 r. byłyby one realnie wykorzystywane przy wykorzystywaniu niskiego kursu (pomimo fikcyjnego wskazywania kursu EBC z 2 stycznia 2012 r. w zestawieniu wydatków). Środki dotacji byłyby wówczas wykorzystane w sposób niegospodarny. (dowód: akta kontroli str. 634,641) 2. Na utworzenie stron www kampanii antyazbestowej i ich stałą aktualizację w ramach działania F1 zaplanowano limit wydatków w kwocie euro ( zł) 10. W ramach tego działania zaplanowano równieŝ limit wydatków w kwocie euro ( zł) na koszty zatrudnienia na czas określony asystenta koordynatora projektu. Wydatek jaki Federacja poniosła w 2012 r. na utworzenie i uruchomienie strony wyniósł zł, a na jej rozbudowę zł. Łączny koszt wyniósł zł, tj ,82 euro, przekraczając limit wydatków zaplanowany na ten cel o 4.100,82 euro 11. Federacja nie skonsultowała z Komisją zmiany sposobu sfinansowania zwiększonych kosztów utworzenia i rozbudowy strony internetowej i jej bieŝącej obsługi informatycznej. (dowód: akta kontroli str.544,545) Koordynator Projektu wyjaśniła, Ŝe W ramach działania F1 finansowana jest jeszcze opieka informatyczna nad stroną, jako overhead s (koszty ogólne). Rozbudowa strony została zrealizowana na podstawie konkursu ofert i zlecenia. Rozbudowa strony polegała na przygotowaniu internetowego narzędzia do realizacji zadania E1: monitoring realizacji gminnych programów usuwania azbestu, tzw. ankietera. Narzędzie to zostało 10 zgodnie z ujętym w Umowie wykazem limitów kosztów zaplanowanych na poszczególne działania (PART A FORM F3 i PART C) 11 według kursu 4,4733 PLN/euro z dnia r. zgodnie z art. 29 ust. 5 Postanowień Wspólnych 6

7 sfinansowane ze środków: wsparcie zewnętrzne działania A1, przeznaczonych pierwotnie na opiekę informatyczną nad stroną. Opiekę informatyczną nad stroną finansujemy od tej pory ze środków overhead s. Podczas drugiej wizyty kontrolnej ( ) Monitora projektu w dniu 30 kwietnia 2013 r., zaprezentowane zostało narzędzie ankietera. Monitor pozytywnie odniósł się do realizacji tego przedsięwzięcia. Został wówczas równieŝ poinformowany o sposobie sfinansowania tego narzędzia i zmianie przez nas kategorii kosztów, z której finansujemy opiekę informatyczną nad stroną. (dowód: akta kontroli str ) NIK zwraca uwagę, Ŝe brak zgody KE na ww. zmianę moŝe spowodować, zgodnie z art. 27 Postanowień Wspólnych, uznanie kosztu za niekwalifikowalny. W takiej sytuacji moŝe znaleźć to odzwierciedlenie w wartości dofinasowania NFOŚiGW. 3. Wartość umowy Nr 2/2/2012 zawartej dnia r. z firmą Avangardo na utworzenie strony internetowej wynosiła zł netto ( zł brutto). Dnia r. podpisano protokół odbioru i tego samego dnia wystawiona została faktura VAT nr FA/103/2012 za stworzenie i uruchomienie strony na potrzeby Kampanii antyazbestowej na kwotę zł ( zł netto), tj. o 7.380,00 zł brutto (6.000,00 zł netto) wyŝszą od wartości umowy. Umowa nie została aneksowana. Dnia r. firma Avangardo wystawiła kolejną fakturę VAT nr FA/210/2012 na kwotę ,00 zł (17.780,49 zł netto) za rozbudowę strony Usługa wykonana została na podstawie zlecenia, bez zawarcia stosownej umowy. (dowód: akta kontroli str ) W sprawie przyczyn niedokonania zmiany warunków ww. umowy Nr 2/2/2012 zawartej z firmą Avangardo i niepodpisania z nią umowy na rozbudowę strony internetowej Prezes Federacji wyjaśnił, Ŝe Dnia 16 stycznia została podjęta decyzja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na utworzeniu i uruchomieniu strony internetowej Kampanii antyazbestowej. Specyfikacja zapytania ofertowego z dnia 5 stycznia 2012 r. określała zakres prac, których efektem miała być standardowa strona internetowa o charakterze wortalu (portalu informacyjnego). Wybranym wykonawcą została firma Avangardo Marcin Osak, której oferta opiewała na kwotę zł netto. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców projektu, którzy odwiedzaliby naszą stronę internetową, pojawiła się koncepcja udoskonalenia strony i wprowadzenia dodatkowych narzędzi zwiększających jej funkcjonalność: stworzenie i umieszczenie trzech boksów z trzystopniowym filtrem, umoŝliwiających internaucie szybkie znalezienie informacji na temat organizowanych seminariów w poszczególnych regionach, moŝliwości uzyskania wsparcia finansowego na usunięcie azbestu oraz specjalistycznych firm świadczących usługi demontaŝu azbestu. W/w narzędzia nie mieściły się w zakresie standardowej strony internetowej (portalu informacyjnego), dlatego teŝ poprosiliśmy o ich wycenę i zleciliśmy produkcję tych narzędzi. Prace wyceniono na kwotę zł netto. Federacja Zielonych GAJA nie aneksowała podpisanej w lutym 2012 r. umowy. zobowiązało się w u z dnia r., Ŝe zawrze dodatkowe koszty i zadania w przygotowywanej przez nich umowie, jednak nie zrobili tego. Zostało to niestety przez nas przeoczone. Narzędzia do strony zostały zlecone w korespondencji owej. Na wielkość faktury FA/103/2012 składa się: wartość budowy i uruchomienia portalu: zł netto wraz dodatkowymi narzędziami zł netto oraz miesięczną opieką informatyczną nad stroną: 300 zł netto. Łącznie zł netto. Rozbudowa strony (faktura FA/210/ zł brutto) została zrealizowana w duŝo późniejszym okresie na podstawie konkursu ofert i zlecenia. (dowód: akta kontroli str ) Ocena cząstkowa NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Federacji w okresie od r. do r. w obszarze wykonania umowy na realizację Projektu, mimo stwierdzonej nieprawidłowości. 7

8 Opis stanu faktycznego 3. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej, sprawozdawczość oraz rozliczenie środków Polityka rachunkowości wprowadzona została Uchwałą Zarządu z dnia r. Integralną część ww. uchwały stanowiły: wykaz kont syntetycznych (załącznik nr 1 do uchwały), wykaz kont analitycznych (załącznik nr 2) i wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych (załącznik nr 3), według stanu na dzień wejścia uchwały w Ŝycie tj. na r. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej przychodów i wydatków związanych z realizacją Projektu LIFE+ nie zostały uregulowane w Polityce rachunkowości. Do dnia zakończenia kontroli Polityka rachunkowości nie była aktualizowana. (dowód: akta kontroli str ) Księgi rachunkowe Federacji prowadzone były przy wykorzystaniu programu komputerowego KH Księga Handlowa firmy z Krakowa. W księgach wyodrębniono ewidencję wydatków poniesionych na realizację Projektu finansowanego ze środków LIFE+. Koszty ujmowano na kontach analitycznych do konta syntetycznego 503 Life+ odpowiadających wyodrębnionym w Umowie rodzajom kosztów, tj.: 503 Konferencje prasowe, Materiały zuŝywalne, 503 Overheads (koszty ogólne), 503 Płace, 503 Koszty podróŝy i utrzymania, 503 Koszty pomocy zewnętrznej i 503 ZUS. Poniesione wydatki ewidencjonowano na koncie powiązanym z rachunkiem bankowym załoŝonym do obsługi tego Projektu. Przekazana przez KE zaliczka zaewidencjonowana została na koncie 133-DB EURO powiązanym z rachunkiem walutowym. Przychody z KE ewidencjonowano na koncie 700-LIFE a z NFOŚiGW na koncie 700-NARODLIFE. (dowód: akta kontroli str , , ) 3.2. Prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej sprawdzono na podstawie próby 58 dowodów księgowych o wartości ,45 zł 12 stanowiącej 39,9% wydatków poniesionych od r. do r., z tego: ,28 zł to wydatki na pomoc zewnętrzną (87,4% próby), ,28 zł - wydatki osobowe (6,3% próby), ,47 zł - koszty ogólne (5,5% próby), 3.314,42 zł - wydatki na podróŝe słuŝbowe (0,8% próby). Ustalono, Ŝe dokumenty księgowe zostały prawidłowo sporządzone pod względem formalno rachunkowym. Badanie kompletności i poprawności w zakresie kontroli bieŝącej i dekretacji wykazało, Ŝe na wszystkich zbadanych dowodach brak było wskazania sposobu ujęcia ich w księgach rachunkowych i wskazania miesiąca księgowania, co było niezgodne z art. 21 ust.1 pkt 6 ustawy o rachunkowości oraz niewskazywanie na dowodach księgowych źródła finansowania zobowiązań (poza finansowanymi przez NFOŚiGW), tj. środki własne czy środki Komisji. Badanie wiarygodność ksiąg rachunkowych pod względem prawidłowości ujęcia dowodów w księgach wykazało, Ŝe 14 dowodów na łączną kwotę ,11 zł (24,0% badanych dowodów) zaksięgowano w okresie sprawozdawczym niezgodnym z datą operacji gospodarczej, co było niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Stwierdzono równieŝ, wystąpienie róŝnicy w kwocie 127,97 zł między zapisami księgowymi na koncie , a zapisami na kontach kosztowych 503-Płace i 503-ZUS dotyczącymi wynagrodzeń za miesiąc marzec 2013 r. wypłaconych pracownikom obsługującym Projekt, w tym zawyŝenie o 50 zł wypłaty wynagrodzenia Koordynatorowi projektu. (dowód: akta kontroli str ) 3.3. Odsetki od zaliczki otrzymanej z Komisji nie zostały do dnia zakończenia kontroli rozliczone z KE, poniewaŝ zgodnie art. 24 ust. 7 Postanowień Wspólnych do Umowy z KE Federacja zobligowana jest do tego wraz ze złoŝeniem wniosku o płatność śródokresową, po zaakceptowaniu przez KE śródokresowego sprawozdania technicznego oraz śródokresowego zestawienie wydatków i dochodów (zgodnie z art. 28 ust. 3 Postanowień Wspólnych). Termin złoŝenia przez Federację śródokresowego sprawozdania technicznego mija w listopadzie 2013 r. (dowód: akta kontroli str.244,) 12 w tym 54 dowodów wylosowanych w łącznej kwocie ,47 zł (16,9% wartości wszystkich badanych) i 4 o najwyŝszej wartości na kwotę ,98 zł (17,5% wartości wszystkich zbadanych). 8

9 3.4. W okresie od r. do r. Federacja złoŝyła 1 raport Komisji i 5 sprawozdań kwartalnych z realizacji przedsięwzięcia (pierwsze sprawozdanie za okres od do r.). Raport wstępny do KE sporządzono według stanu na r. informując o poniesionych do tego dnia wydatkach ogółem w kwocie ,74 euro (12,8% wartości Projektu), tj ,27 zł 13 Raport został przyjęty przez KE bez istotnych uwag. (dowód: akta kontroli str ) 3.5. W okresie od r. do r. Federacja otrzymała z NFOŚiGW w 5 transzach dotację w łącznej kwocie zł na refundację poniesionych kosztów. Transze dotacji przekazane zostały po przesłaniu kwartalnych sprawozdań ze stanu realizacji przedsięwzięcia i załączonych do nich rozliczeń częściowego dofinansowania zadań według stanu na dzień: r. wniosek o refundację w kwocie ,49 zł (wpływ dotacji na rachunek podstawowy 14 dnia r.), z dnia r. - o ,51 zł ( wpływ dotacji r.), z dnia r. - o zł (wpływ dotacji r.), z dnia r. - o zł (wpływ dotacji r.) i z dnia r. - o zł (wpływ dotacji r.) (dowód: akta kontroli str ,648) 3.6. W toku kontroli stwierdzono, Ŝe dane wykazywane w sprawozdaniach lub zestawieniach przedkładanych do KE lub NFOŚiGW nie wynikały z ewidencji księgowej i opisu dowodów księgowych, poniewaŝ ewidencja nie była prowadzona na bieŝąco, z uwagi na przyjęty w Federacji zwyczajowo sposób przekazywania dokumentów źródłowych do zaksięgowania przez Biuro Rachunkowe, w II połowie miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym i księgowania dowodów w ostatnim dniu miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Źródłem informacji do sporządzenia sprawozdań do KE i NFOŚiGW były zestawienia faktur i rachunków zatwierdzonych do zapłaty, prowadzone przez asystenta administracyjno-finansowego Projektu. (dowód: akta kontroli str ) 3.7. Sprawdzenie kwalifikowalności kosztów poniesionych w ramach Projektu przeprowadzono na próbie 58 dowodów księgowych. Na podstawie zapisów księgowych na koncie ustalono, Ŝe w okresie od r. do r. Federacja sfinansowała w ramach Projektu koszty najmu 2 lokali uŝytkowych w siedzibie Federacji na łączną kwotę ,02 zł (61,5% całości kosztów najmu pomieszczeń), w tym 1.754,28 zł za 9,85 m 2 powierzchni uŝytkowej podnajmowanej od Fundacji przez RÓBEKO Sp.z o.o, co było niezgodne z art. 25 ust.1 Postanowień Wspólnych, który stanowi, Ŝe aby koszty mogły być uznane za kwalifikowalne muszą być bezpośrednio związane z projektem i niezbędne dla realizacji projektu objętego umową o dotację. (dowód: akta kontroli str.245, ,611) 3.8. Prawidłowość zlecania i wykonania zadań w ramach realizacji Projektu oraz sposób sprawowania kontroli przez zleceniodawcę nad przebiegiem jego realizacji zbadano na podstawie 2 postępowań o zamówienie publiczne. W toku realizacji Projektu Federacja przeprowadziła dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych na seminaria oraz na obsługę prawną Projektu. Postępowania przetargowe przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 15. W postępowaniu na dostawę materiałów promocyjnych stwierdzono, Ŝe szacunkowa wartość zamówienia nie została wskazana w dokumencie Ustalenie wartości zamówienia z r. i zapisana w protokołu postępowania wartość zamówienia została określona według niewłaściwego kursu euro. Natomiast w postępowaniu na obsługę prawną Projektu stwierdzono, Ŝe Regulamin Komisji do Przeprowadzania Postępowania o Udzielenie Zamówienia Publicznego nie określał zakresu obowiązków sekretarza i członka Komisji Przetargowej. (dowód: akta kontroli str. 168,187,189, ) 13 Według kursu 4,4733 PLN/euro 14 zgodnie z umową Nr 307/2011/Wn50/EE-90-LF/D z dnia r. 15 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm., dalej : Pzp 9

10 Ustalone nieprawidłowości 3.9. Z ramienia Komisji Zespół monitorujący Astrale przeprowadzili w dniach r. i r. (tylko z udziałem 1 członka) monitoring zgodność z harmonogramem realizacji projektu i poziomu wydatkowania środków. Projekt uzyskał pozytywną ocenę. Po pierwszej wizycie Zespół zalecił: uzupełnienie informacji przekazanych podczas spotkania o większą ilość informacji dot. doniesień medialnych i przygotowanie zaświadczenia z Izby Skarbowej o kwalifikowalności podatku VAT. Zalecenia nr 1 zostało wykonane do r. (raport wstępny zawierający wymagane informacje przekazano w terminie do r.), a zalecenie nr 2 po tym terminie (interpretacja indywidualna wydana z upowaŝnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia r., potwierdziła, Ŝe podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym). W wyniku drugiej wizyty monitorującej pozytywnie oceniono realizację projektu, mimo stwierdzonego opóźnienia w realizacji celu C1 dotyczącego aktualizacji pakietu informacyjnego i wysłania I pakietu materiałów edukacyjnych. KE dobrze oceniła wyniki monitoringów. (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. W obowiązującej Polityce rachunkowości Federacji nie uregulowano sposobu prowadzenia w ewidencji księgowej rozliczeń związanych z realizacją Projektu z uwzględnieniem podziału na środki LIFE+; środki otrzymane z NFOŚiGW oraz wkład własny, w tym nie uaktualniono wykazu kont syntetycznych i analitycznych o funkcjonujące w systemie księgowym, ich wzajemnych powiązań, wykazu rachunków bankowych i ich powiązania z właściwymi kontami analitycznymi słuŝącymi do obsługi Projektu. Ponadto obowiązująca Polityka rachunkowości nie zawierała: wskazania osób odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych czynności kontrolnych (formalno-rachunkowa, merytoryczna, dekretacja księgowa, wskazanie miesiąca księgowania, zatwierdzenie do zapłaty), zasad dokonywania ich opisu w zakresie zgodnym z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, tj. zamieszczania adnotacji o sprawdzeniu dowodu pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do płatności, dekretacji księgowej dowodu (sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych poprzez wskazanie kont księgowych) i miesiąca księgowania oraz opisu systemu informatycznego przetwarzania danych księgowych tworzących księgi rachunkowe i opisu systemu słuŝącego ochronie danych i ich zbiorów, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. (dowód: akta kontroli str ) Prezes Federacji wyjaśnił, Ŝe Polityka rachunkowości Stowarzyszenie FZ Gaja ( ) stanowi ogół reguł i zasad rachunkowości Stowarzyszenia, które zalicza się do jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Ww dokument funkcjonował w takim kształcie od 2007 roku. Na potrzeby realizacji dotychczasowych projektów, dokument ten wystarczająco wyczerpująco regulował zasady związane z rachunkowością Stowarzyszenia. Rozpoczęcie nowego projektu LIFE związanego z otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spowodowało konieczność dopasowania planu kont Stowarzyszenia do wymogów realizowanego przedsięwzięcia. Przede wszystkim zostało utworzone konto syntetyczne w grupie Life+. Na potrzeby ewidencji księgowej na ww. koncie zostały równieŝ utworzone stosowne konta analityczne. ( ). Na kontach analitycznych projektu zapisywane są zdarzenia gospodarcze związane z realizacją projektu azbestowego. Informacja o kwalifikacji danego zdarzenia zawarta jest na dokumencie źródłowym, w postaci stosownego opisu zdarzenia pieczęci - ze wskazaniem kierunku kosztu. Tak opisany dokument księgowy zostaje naniesiony do systemu komputerowego. Po jego zaksięgowaniu dokument otrzymuje sygnaturę. Wymóg wyodrębnienia analitycznego projektu Life wynikał z załoŝeń projektowych. Natomiast załoŝenia projektowe nie stawiały Stowarzyszeniu warunku w postaci dostosowania dotychczasowej polityki rachunkowości do nowego zadania. Stąd teŝ, polityka ta nie została zmieniona. Wszelkie informacje o systemie komputerowym słuŝącym do prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia Federacja Zielonych Gaja zawiera załącznik numer 3 uchwały Zarządu z roku. Niemniej od tamtego okresu upłynęło kilka lat i w związku ze zmianami 10

11 prawa wersja oprogramowania zmieniała się. Do prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia wykorzystuję program komputerowy o nazwie KH Księga Handlowa. Producentem oprogramowania jest firma Comarch SA z Krakowa. W 2012 roku korzystałem z wersji w Natomiast w roku 2013 aktualnie obowiązującą wersją oprogramowania jest w Program KH umoŝliwia uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez moŝliwość ich wydrukowania lub przeniesienia na informatyczny nośnik danych. Treść ksiąg rachunkowych znajduje się na informatycznym nośniku danych, zapewniającym trwałość zapisu informacji przez czas wymagany dla przechowywania ksiąg (5 lat art. 13 ust.6 ustawy o rachunkowości). Nośniki danych są starannie przechowywane, chronione przed nieupowaŝnionym dostępem lub zniszczeniem. W zakresie opisu systemu słuŝącego ochronie danych i ich zbiorów, jako biuro rachunkowe stosujemy najnowocześniejsze metody polegające na: stosowaniu odpornych na zagroŝenia nośników danych oraz doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych, w celu zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych oraz zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupowaŝnionym dostępem lub zniszczeniem. (dowód: akta kontroli str.633,637) 2. Ustalono, Ŝe 58 zbadanych dowodów księgowych na łączną kwotę ,45 zł nie posiadało dekretacji księgowej i wskazania miesiąca księgowania, co było niezgodne z art. 21 ust.1 pkt 6 ustawy o rachunkowości stanowiącym, Ŝe dowód księgowy powinien zawierać stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Z 58 badanych dowodów księgowych 14 na łączną kwotę ,11 zł zaksięgowano w niewłaściwym okresie księgowania, tj. w następnym miesiącu po dokonaniu operacji gospodarczej. Ponadto ustalono, Ŝe na pieczęci kontroli merytorycznej dowodu księgowego nie wskazano źródła sfinansowania kosztów, tj. czy są to środki Komisji Europejskiej czy własne (z wyjątkiem dowodów księgowych sfinansowanych z NFOŚiGW). Analiza ewidencji księgowej na kontach Konto bieŝące, Środki pienięŝne w drodze i wykazała, Ŝe koszty realizacji Projektu poniesiono ze środków własnych. (dowód: akta kontroli str , ) Prezes Federacji wyjaśnił, Ŝe Niezamieszczanie na dokumentach księgowych dekretacji wynika z art. 21 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. poz. 330 z 2013 r.), który wskazuje na taką moŝliwość, jeŝeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych. Z kolei art. 13 ust. 2 ww ustawy określa, iŝ w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy uŝyciu komputera za równowaŝne z księgami rachunkowymi uwaŝa się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania. Istnieje zatem moŝliwość zastąpienia dekretów ręcznych, czyli naniesionych ręcznie na dokument źródłowy, na wydruki z systemu komputerowego. Na wydrukach komputerowych, wykonywanych za pośrednictwem programu księgowego KH, moŝna znaleźć odzwierciedlenie stosownej dekretacji. Oczywiście i to moŝe zostać dostosowane do Państwa wystąpienia z dnia Natomiast sygnatura dokumentu zawsze wskazuje miesiąc księgowania. KaŜdy dokument źródłowy posiada stosowna sygnaturę, po której moŝna niezwłocznie ustalić w jakim okresie dokument ten został ujęty w ewidencji księgowej. I tak np.: sygnatura Z 03/05/2013 oznacza Ŝe dokument zaksięgowano pod pozycją numer 3 w dzienniku Z (ZAKUP) w miesiącu maju 2013 roku. (dowód: akta kontroli str.634,638,639) Stosowanie odmiennej techniki dokumentowania zapisów księgowych o której mowa w art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości winno być uregulowane w Polityce rachunkowości, co 11

12 nie miało miejsca. Ponadto brak wskazania dekretacji księgowej i źródła finansowania na dowodach księgowych (poza tymi na których wskazano finansowanie ze środków NFOŚiGW), nie pozwalało na stwierdzenie poprawności ich ujęcia w księgach rachunkowych. Uwagi dotyczące badanej działalności 3. Stwierdzono, Ŝe dane o wielkości poniesionych kosztów na realizację Projektu zawarte w sprawozdaniach przekazanych KE i NFOŚiGW nie pochodziły z ewidencji księgowej Federacji tylko z zestawienia faktur i rachunków prowadzonego w tym celu, przez Asystenta administracyjno-finansowego. W toku kontroli nie moŝna było ustalić rozbieŝności między danymi wykazanymi w sprawozdaniach i raportach, a ewidencją księgową, poniewaŝ sprawozdania dla NFOŚiGW oraz raport wstępny dla KE były sporządzane w trakcie miesiąca sprawozdawczego, a ewidencjonowanie w księgach poniesionych kosztów odbywało się ostatniego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, a nie na bieŝąco, co było niezgodne z art. 6 ust. 1 Postanowień Wspólnych Umowy z KE, który stanowi, Ŝe beneficjent koordynujący prowadzi bieŝące księgi rachunkowe zgodnie ze zwykłymi zasadami rachunkowości nałoŝonymi przez prawo i istniejące przepisy. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone na bieŝąco, jeŝeli pochodzące z nich informacje umoŝliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych. (dowód: akta kontroli str.132, 234,290, ,297,304,309,314,320, ) W sprawie przyczyn nieprzekazywania na bieŝąco dowodów księgowych do Biura Rachunkowego, czego efektem było księgowanie ich z ponad miesięcznym opóźnieniem od wpływu do siedziby Federacji i niesporządzania sprawozdań w oparciu o księgi rachunkowe, Asystent administracyjno-finansowy (odpowiedzialna za sprawozdawczość finansową, w tym przygotowanie raportów finansowych przez KE i NFOŚiGW) wyjaśniła, Ŝe W związku z korzystaniem z usług zewnętrznego biura rachunkowego niemoŝliwe jest bieŝące (codzienne) przekazywanie dowodów księgowych do biura (po wpłynięciu faktury potrzebny jest czas na sprawdzenie poprawności faktury, jej zgodności z zawartą umową/zleceniem oraz realizowanym działaniem, opisanie faktury, zatwierdzenie pod względem merytorycznym i rachunkowym, zatwierdzenia do zapłaty itp.). Zarząd Federacji Zielonych GAJA w porozumieniu z Biurem Rachunkowym Wynik ustalił, Ŝe komplet miesięcznych faktur będzie przekazywany do księgowości po zakończeniu danego miesiąca (faktury są przekazywane zazwyczaj do 15 dnia następnego miesiąca). Przekazując do Biura Rachunkowego WYNIK opisane faktury (przypisanie danego kosztu do danego projektu, opis kategorii kosztu oraz działania, itp.) byłam przekonana, Ŝe zestawienie faktur w pliku roboczym, który prowadziłam na potrzeby rozliczeń projektu, pokrywa się z zapisami w księgach rachunkowych. W związku z podjęciem współpracy z zewnętrznym ekspertem w kwestii księgowości projektu nie widziałam potrzeby weryfikacji zgodności tych danych z zapisami w księgach (dowód: akta kontroli str. 642,643) NajwyŜsza Izba Kontroli zgłasza następujące uwagi dotyczące badanej działalności: 1. Badanie wiarygodność ksiąg rachunkowych pod względem prawidłowości ujęcia dowodu wykazało, Ŝe na koncie zaksięgowano ,00 zł z tytułu kosztów osobowych obsługi Projektu, co nie miało pokrycia w ewidencji na kontach 503-Płace i 503-ZUS w zakresie kosztów z tytułu wynagrodzenia za marzec 2013 r., poniewaŝ na koncie 503- ZUS i 503-Płace, łącznie zaksięgowano ,03 zł, tj. o 127,97 zł mniej od wydatków poniesionych ujętych na koncie (dowód: akta kontroli str.647) Prezes Federacji wyjaśnił, Ŝe RóŜnica pomiędzy zaksięgowanymi zapisami na koncie 503 Płace a kontem wynika z 3 pomyłek rachunkowych. Pierwsza polega na tym, Ŝe błędnie wypłacono pracownikowi wynagrodzenia za marzec 2013 r. o 50 złotych za duŝo. Kolejne błędy wkradły się do płatności do ZUS z tytułu ubezpieczenie zdrowotnego oraz wpłaty zaliczki na podatek dochodowy PIT 4. Z listy płac za marzec prawidłowa wartość wpłaty to 947,78 wpłacono ,78. RóŜnica 45,00 złotych. 12

13 Wpłata dokonana na konto Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie 913 złotych wartość wynikająca z listy płac 880,00 zł. RóŜnica 33,00. Razem wskutek pomyłek wartość wynagrodzeń na koncie wzrosła o 128,00. Pracownik zostanie zobowiązany do zwrotu nadpłaty, natomiast róŝnica w płatnościach skarbowych i społecznych zostanie zbilansowana przy najbliŝszych płatnościach.. (dowód: akta kontroli str. 634,639,640) 2. Ustalono, Ŝe w kwalifikowalnych kosztach realizacji Projektu ujmowano opłaty miesięczne w kwocie 510,33 zł (brutto) z tytułu najmu przez Federację lokalu uŝytkowego o powierzchni 38,70 m 2, którego część o powierzchni uŝytkowej 9,85 m 2 Federacja podnajmowała Sp. z o.o. RÓBEKO na podstawie umowy z dnia r. W kontrolowanym okresie na koncie zaksięgowano 10 faktur w kwocie 510,33 zł kaŝda i 1 fakturę w kwocie 514,57 zł z tytułu najmu tego lokalu tj. łączne wydatki na kwotę 5.617,87 zł, w tym 1.754,28 zł stanowił wydatek z tytułu podnajmu przez RÓBEKO Sp. z o.o. części powierzchni uŝytkowej. (dowód: akta kontroli str , 611) Prezes Federacji wyjaśnił, Ŝe Komisja Europejska na etapie składania wniosku nie wymagała wskazania metody obliczenia kosztów pośrednich projektu w postaci współczynnika powierzchni biurowej lub ilości pracowników obsługujących projekt. TakŜe postanowienia ogólne umowy nie odnoszą się do tej kwestii i jej nie zabraniają. Fakt pokrywania kosztów biurowych w 100 % dotyczy tylko niektórych miesięcy. Zwyczajowo koszty te są dzielone na róŝne projekty o ile w ich budŝety na to zezwalają. Obecnie Federacja Zielonych zakończyła i rozliczyła kilka projektów umoŝliwiających pokrywanie kosztów wynajmu biura. W momencie uruchomienia kolejnych nowych projektów powrócimy do częściowego pokrywania kosztów biurowych i pośrednich. Powierzchnia wykorzystywana przez Róbeko została omyłkowo pominięta, poniewaŝ Zarządca Budynków i Lokali Komunalnych nie naniósł na fakturę podwyŝszonej stawki za wykorzystywaną powierzchnię biurową. Federacja Zielonych GAJA nie posiada wewnętrznych uregulowań dot. podziału kosztów ogólnych (pośrednich) pomiędzy poszczególne projekty. Stowarzyszenie rozlicza koszty pośrednie zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności kosztów realizowanych projektów narzucanych przez poszczególnych sponsorów, mając na uwadze równieŝ to, Ŝe w niektórych programach nie ma przewidzianych środków na pokrycie tego typu kosztów. (dowód: akta kontroli str.629,631) 3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia: 1) na dostawę materiałów promocyjnych stwierdzono: a) Szacunkowa wartość zamówienia nie została wskazana w dokumencie Ustalenie wartości zamówienia z r. - zamawiający nie wskazał ani kwoty w złotych, ani jej równowartości w euro. Zgodnie z Pzp oszacowanie powinno być dokonane w fazie przygotowawczej postępowania - przed jego wszczęciem. Prezes Zarządu wyjaśnił, Ŝe Kwota omyłkowo nie została wpisana w w/w dokument, jednakŝe została ujęta na dokumencie stanowiącym protokół z postępowania. (dowód: akta kontroli str. 168,189) Niewskazanie szacunkowej wartości zamówienia w dokumencie Ustalenie wartości zamówienia nie skutkowało niezastosowaniem przez zamawiającego przepisów właściwych dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. b) Ustalona na podstawie protokołu postępowania wartość zamówienia została określona na ,50 zł co zgodnie z kalkulacją Federacji, stanowiło równowartość ,71 euro według kursu 4,4733 PLN/euro. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 16, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4, Dz. U. Nr 282 poz

14 Prezes Zarządu wyjaśnił, Ŝe Wartość przedmiotu zamówienia została omyłkowo przeliczona po kursie 4,4733, zamiast 4,0196. Wartość 4,4733 to wielkość kursu euro, który obowiązywał przy rozliczaniu projektu w 2012, a który wynikał z Postanowień Wspólnych 2010 LIFE +. (dowód: akta kontroli str , 187) Zastosowanie niewłaściwego kursu do przeliczania wartości zamówień publicznych nie skutkowało wyborem niewłaściwego trybu postępowania przetargowego. 2) na obsługę prawną Projektu stwierdzono, Ŝe Regulamin Komisji do Przeprowadzania Postępowania o Udzielenie Zamówienia Publicznego, nie był zgodny z art. 21 ust. 3 Pzp i nie określał zakresu obowiązków sekretarza i członka komisji przetargowej. Prezes Zarządu wyjaśnił, Ŝe ( ) regulamin pracy komisji został przygotowany przez opiekuna prawnego tego przetargu: adwokat ( ). W kolejnych postępowaniach obsługiwanych przez inną kancelarię regulamin jest zgodny z przepisami ustawy. (dowód: akta kontroli str. 176,192,194,524,525) NIK przedstawiając uwagi dotyczące postępowań przetargowych wskazuje, Ŝe takie sytuacje mogą oznaczać uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowalne, co z kolei moŝe mieć wpływ na wartość dofinansowania ze środków NFOŚiGW. Ocena cząstkowa Wnioski pokontrolne NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Federacji w obszarze ewidencjonowania i sprawozdawczości wydatków na Projekt współfinansowany ze środków LIFE+, ze względu na ww. nieprawidłowości. IV. Wnioski Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 17, wnosi o: 1. Dostosowanie Polityki rachunkowości Federacji do wymogów określonych w ustawie o rachunkowości i Postanowieniach Wspólnych Umowy dofinansowania z instrumentu LIFE+. 2. Prowadzenie na bieŝąco ewidencji księgowej na podstawie dowodów księgowych prawidłowo opisanych pod względem źródeł finansowania i zadekretowanych ze wskazaniem miesiąca księgowania. 3. Ewidencjonowanie środków z instrumentu LIFE+ i odsetek bankowych od tych środków na wyodrębnionym koncie księgowym oraz sporządzanie raportów i sprawozdań z realizacji Projektu zgodnie z zapisami w ewidencji księgowej. 4. Skorygowanie kosztów kwalifikowalnych Projektu o koszt podnajmu lokalu innemu podmiotowi. Prawo zgłoszenia zastrzeŝeń V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŝeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 17 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 14

15 Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeŝeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeŝeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Szczecin, 9 października 2013 r. Kontroler Iwona Gołębiewska specjalista kontroli państwowej NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie... Ewelina Czerepska starszy inspektor kontroli państwowej

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 022 444-57-72 fax 022 444-57-62 P/08/096 LWA-41026-3-2008 Pan Dariusz Pietrowski

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-02-04/2013 R/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-02-04/2013 R/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-02-04/2013 R/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/003 Wykorzystanie przez organizacje poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 S/07/007 LKR-41131-1/07 Kraków, dnia czerwca 2008 r. Pan Leszek

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu

Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 20 stycznia 2011 r. KAP-4101-05-02/2010 Pan Piotr Balcerowicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2010 r. LGD-4101-009-02/2010 P/10/071 Pan dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. P/10/007 LOP-4100-02-02/2011 Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001 LGD-41020-05-07 Gdańsk, dnia 06

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/013 Wykonanie budŝetu państwa w 2012 r. cz. 86/15. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-10/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia 12 stycznia 2010 r. LSZ-410-10-03/2009 P/09/001 Zarząd Fundacji Razem Bezpieczniej w Szczecinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. KNO-4101-06-01/2010 P/10/005 Pan Marek Dąbrowski Prezes Zarządu CASE - Centrum Analiz Społeczno-

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. P/08/164 LRZ -41021-2-08 Pan Polakowski Andrzej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I-4.0932-3/09

P R O T O K Ó Ł. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I-4.0932-3/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.I-4.0932-3/09 P R O T O K Ó Ł kontroli realizacji zadania pod nazwą Warsztaty artystyczne realizowanego w ramach programu Warsztaty

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Warszawa, dnia 10 listopada 2010 r. P/10/005 KGP-4101-08-02//2010 Pan Witold Sartorius Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.45.2012.7 Poznań, 09 LIS 2012 Pani Ewa Kubiś Prezes Stowarzyszenia SOCIUS WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Kosiedowska Prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku

Pani Ewa Kosiedowska Prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Gdańsk,18 sierpnia 2008r. DELEGATURA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/096 LGD-

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 11 kwietnia 2011 r. Pani ElŜbieta Szudrowicz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy LWR-4100-04-01/2011 P/10/021 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-09/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia maja 2010 r. Pan Antoni Kozanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu LWA-4114-01-02/2010 I/10/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI DYREKTOR JANUSZ MAJ P/07/030 LLO-410-32-01/07 P a n i Helena PIETRASZKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych Opole, dnia 9 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/112 LOP- 41005-2-2008 Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 7 kwietnia 2010 r. Pan Andrzej Zaręba Dyrektor Wojewódzkiego Biura Techniki i Nadzoru Geodezyjno- Kartograficznego w Warszawie LWA-4100-05-06/2010

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11

Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11 Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11 RAPORT z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych na sfinansowanie w latach 2007-2011

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia listopada 2007 r. I/07/002 LWA 41100-17-2007

Warszawa, dnia listopada 2007 r. I/07/002 LWA 41100-17-2007 Warszawa, dnia listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel.: 444-57-72 fax: 444-57-62 I/07/002 LWA 41100-17-2007 tekst ujednolicony Pan Michał

Bardziej szczegółowo

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Doraźna - data rozpoczęcia: 26.07.2010 r. - data zakończenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

P/08/096 LWR 41018-3/2008. Pani Renata Berent-Mieszczanowicz Przewodnicząca Rady Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych WROS we Wrocławiu

P/08/096 LWR 41018-3/2008. Pani Renata Berent-Mieszczanowicz Przewodnicząca Rady Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych WROS we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 4 września 2008 r. P/08/096 LWR 41018-3/2008 Pani

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Olsztyn, dnia 24 marca 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel./fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/007 LOL-410-04-01/09 Pani Beata Kurowska Prezes

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku ul.wały Jagielońskie 36, 80-853 Gdańsk tel.(058)301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 Gdańsk, 21 sierpnia 2008 r. P/08/096 LGD-41011-02-08

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Opole, dnia 8 stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/005 LOP - 41018-2007 Pan Kordian Kolbiarz Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r.

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41081-1-08 P/07/104 tekst jednolity Pan Zdzisław Czerwik Kierownik

Bardziej szczegółowo

mniejszej kwoty dotacji niż przewidywano w ofercie.

mniejszej kwoty dotacji niż przewidywano w ofercie. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 17 października 2011 r. LLU-4101-08-04/2011 P/11/143 Pan Cezary Wicha Prezes Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Start w Lublinie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kielce, 16 luty 2010 r. Ramy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/006 LRZ-410-02-9/09 Pan Marek Ćwiąkała Wójt Gminy Jasienica Rosielna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Zielona Góra, 2008-09-25 RIO.I-092/130/08 Pan Zdzisław Mogilnicki Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Babimoście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia maja 2011 r. LSZ-4101-30-01/2010 P/10/170 Pan Tomasz Kołodziej Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4100-04-02/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pan Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne 1 Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/012 LOL- 410-08-01/09 Pan Jan Przybyłek p.o.

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo