WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI BZK II EMA Szczecin, dnia sierpnia 2014 r. Pan xxx Prezes Zarządu Fundacji Razem Bezpieczniej w Szczecinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Jednostka kontrolowana: Fundacja Razem Bezpieczniej w Szczecinie, ul. Kaszubska nr 30, Szczecin. II. Rodzaj kontroli: kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym, pod względem rzetelności, gospodarności i legalności. III. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolerów w składzie: 1) Ewelina Madoń inspektor, kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 62/2014 z dnia 2 maja 2014 r., z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 3) Stanisław Makocki inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 64/2014 z dnia 2 maja 2014 r. z Wydziału Finansów i Budżetu w Zachodniopomorski Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. IV. Data przeprowadzenia kontroli: od 15 do 16 maja 2014 r. V. Zakres kontroli: realizacja zadania publicznego, z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, prowadzonego na podstawie oferty organizacji pozarządowej pn. Bezpieczna Szkoła, w tym: 1. wykonanie zadania pod względem merytorycznym i jego zgodność z przedstawioną przez Prezesa Zarządu Fundacji Razem Bezpieczniej w Szczecinie, ofertą organizacji pozarządowej, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin tel , , fax ,

2 2) wykorzystanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, przekazanej w 2013 r. na realizację zadania, 3) finansowe rozliczenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przekazanej w 2013r. na realizację zadania Bezpieczna Szkoła. VI. Kontrolą objęto okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2013 r. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: xxx Prezes Zarządu Fundacji Razem Bezpieczniej w Szczecinie oraz xxx księgowy. Ustaleń dokonano w oparciu o informacje przekazane przez wyżej wymienione osoby oraz analizę udostępnionych dokumentów dotyczących realizacji projektu. VII. Ocena skontrolowanej działalności: Pierwszym etapem realizacji projektu była organizacja i przeprowadzenie konkursu Bezpieczna Szkoła. W celu naboru uczestników, przesłano plakaty informacyjne do Wydziałów Oświaty w Urzędach Gmin województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo informacja została zamieszczona na stronach internetowych Kuratorium Oświaty oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, która przesłała również informację przy użyciu poczty elektronicznej do szkół (poprzez specjalistów ds. nieletnich z Komend Powiatowych województwa zachodniopomorskiego). Szkoły zgłaszające chęć udziału w programie Bezpieczna Szkoła równocześnie mogą delegować swoich nauczycieli do Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Karty zgłoszeń można było pobrać ze strony internetowej oraz W ramach konkursu Bezpieczna Szkoła, placówki oświatowe opracowywały autorską inicjatywę profilaktyczną, w obszarze bezpieczeństwa w szkole. Podstawowe kryteria oceny projektów obejmowały: innowacyjność, kompleksowe potraktowanie zagadnienia, zaangażowanie w realizację całej społeczności szkolnej, uniwersalność czyli możliwość wdrożenia inicjatywy w innych placówkach oświatowych. W ramach Policyjnego Studium Bezpieczeństwa przeprowadzono wykłady, warsztaty oraz ćwiczenia obejmujące następującą tematykę: zagrożenia terrorystyczne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, agresja i przemoc, substancje psychoaktywne, kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, handel ludźmi, polityka antydyskryminacyjna i poszanowanie praw człowieka, reagowanie w sytuacji zagrożenia, zagrożenia związane z internetem, odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych oraz uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza publicznego. 2

3 Każdy uczestnik po ukończeniu Policyjnego Studium Bezpieczeństwa otrzymał dyplom ukończenia podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaliczenia było złożenie pracy w formie prezentacji multimedialnej i konspektu oraz propozycja szkolenia rady pedagogicznej na jeden z tematów poświęconych bezpieczeństwu, które były realizowane podczas spotkań. Do udziału w programie Bezpieczna Szkoła edycja 2013/2014 zgłosiły się 152 szkoły z terenu województwa zachodniopomorskiego, natomiast w Policyjnym Studium Bezpieczeństwa wzięło udział 107 osób, z czego prace zaliczeniowe złożyło 65 osób. Zgodnie z Harmonogramem spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa, w roku szkolnym 2013/2014 w terminie od 26 października 2013 r. do 18 czerwca 2014 r. przeprowadzono dziewięć spotkań. Spotkania obejmowały łącznie 28 godzin lekcyjnych (45 min) wykładów oraz 12 godzin lekcyjnych ćwiczeń. Zajęcia były prowadzone przez następujące osoby: xxx (Pomorski Uniwersytet Medyczny) Polska scena narkotyczna. Działanie środków odurzających na organizm młodego człowieka; xxx (Specjalista terapii uzależnień) Kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy z osobą zażywającą substancje odurzające; xxx (Poradnia nabytych niedoborów immunologicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie) Zagrożenia HIV/AIDS wśród młodzieży; xxx (KMP Szczecin) Cyberniebezpieczeństwa. Internet i nowoczesne środki komunikacji jako źródło problemów wychowawczych i przestępczości nieletnich; xxx (KWP Szczecin) Sytuacje Kryzysowe w Szkole; xxx (KWP Szczecin) Procedury Niebieskiej Karty Przemoc domowa i rówieśnicza; xxx (Straż Miejska w Szczecinie) Profilaktyka szkolna. Straż Miejska w kształtowaniu bezpieczeństwa ucznia zasady współpracy z placówkami oświatowymi. Wykłady w ramach Policyjnego Studium Bezpieczeństwa prowadzili również przedstawiciele Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji oraz Sanepidu. Szkolenia wyjazdowe zostały przeprowadzone w Niechorzu w terminach października 2013 r. oraz 4-6 grudnia 2013 r. W celu wyboru ośrodka na szkolenia Fundacji Razem Bezpieczniej Bezpieczna Szkoła, zgodnie z notatką z dnia 10 października 2013 r., przedstawioną przez Prezesa Zarządu Fundacji Razem Bezpieczniej W związku z przygotowaniami do przeprowadzenia szkoleń w ramach programu Bezpieczna Szkoła przeprowadziłem rozmowy nt cen i możliwości zorganizowania trzech szkoleń dla grup około 30 osobowych w terminie do r. w następujących ośrodkach szkoleniowo wypoczynkowych usytuowanych w Pogorzelicy i Niechorzu: 1. Ośrodek Lasów Państwowych w Pogorzelicy, 2. OWS Stoczniowiec w Pogorzelicy, 3. OWS Bocianie Gniazdo w Pogorzelicy, 4. Ośrodek Leśny dwór w Pogorzelicy, 3

4 5. Ośrodek Prawdzic w Niechorzu, 6. OWS Passat w Niechorzu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił OWS Stoczniowiec, a następnie Passat w Niechorzu. W związku z powyższym postanowiono zorganizować szkolenia w OWS Stoczniowiec w terminie październik 2013 r. (od r. ośrodek będzie nieczynny) w przypadku realizacji szkoleń w listopadzie bądź grudniu zostaną one zorganizowane w Ośrodku Passat w Niechorzu. W ramach Programu Bezpieczna Szkoła przeprowadzony został konkurs dla uczniów szkół podstawowych pn. Moja pierwsza edukacja prawna. Przedmiotem oceny były prace literackie (opowiadanie, list do przyjaciela) traktujące o poszanowaniu prawa wśród dzieci i młodzieży. Ogółem na konkurs wpłynęło 48 prac, ufundowano 3 zestawy nagród zawierające tablet Apollo oraz dysk twardy. Do programu Bezpieczna Szkoła w roku szkolnym 2012/2013 przystąpiło 79 szkół z terenu całego województwa zachodniopomorskiego. Przedmiotem oceny były prowadzone w danej placówce oświatowej działania profilaktyczne skierowane na bezpieczeństwo uczniów. Spośród nadesłanych prac, komisja wybrała najbardziej interesujące inicjatywy i przyznała honorowe tytuły Bezpiecznej szkoły. W roku szkolnym 2012/2013 tytuł ten otrzymały: 1. Gimnazjum nr 26 w Szczecinie, 2. Gimnazjum w Płotach, 3. Zespół Szkół w Kołobrzegu, 4. Przedszkole nr 2 w Świdwinie, 5. Gimnazjum Publiczne w Marianowie, 6. Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie, 7. Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim, 8. Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie, 9. Szkoła Podstawowa w Karlinie. W konkursie dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego pn. Moja pierwsza edukacja prawna Profilaktyka oczami młodzieży młodzież miała za zadanie nadesłać materiał filmowy, fotograficzny i plastyczny na temat poszanowania prawa, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy oraz promowania bezpiecznych, zgodnych z prawem zachowań. Jako nagrody ufundowano 15 zestawów książek wydawnictwa Galaktyka. Fundacja Razem Bezpieczniej w Szczecinie zleciła Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowemu ZAPOL w Szczecinie druk następujących wydawnictw: 1. Publikacja Bezpieczna Szkoła w nakładzie 2500 egz. 2. Publikacja materiał szkoleniowy dla rodziców dot. Cyberzagrożeń w nakładzie 1500 egz. 3. Tablice edukacyjne w nakładzie 500 egz. 4. Ulotki edukacyjne Moja pierwsza edukacja prawna w nakładzie egz. 5. Druk okładek i powielenie płyt z materiałami edukacyjnymi w nakładzie 2500 egz. Opracowanie graficzne publikacji Bezpieczna Szkoła, plansz i ulotek edukacyjnych oraz płyt z materiałami edukacyjnymi zlecono Firmie Kreos xxx w Szczecinie. Opracowano następujące materiały: 4

5 1. Publikacja Bezpieczna Szkoła, 2. Publikacja materiał szkoleniowy dla rodziców dot. Cyberzagrożeń, 3. Tablice edukacyjne, 4. Ulotki edukacyjne Moja pierwsza edukacja prawna, 5. Opracowanie graficzne okładek na etui do płyt i etykiety na płytę cd. Rysunki do tablic edukacyjnych wykonał xxx na podstawie umowy o dzieło nr 11/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. Ulotki edukacyjne były kolportowane podczas spotkań z nauczycielami w trakcie Rad Pedagogicznych, wywiadówek oraz Policyjnego Studium Bezpieczeństwa jak również przez Policjantów Komend Powiatowych. Natomiast tablice edukacyjne zostały rozesłane do Specjalistów ds. nieletnich w Komendach Powiatowych oraz rozdane podczas Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. W ramach zabezpieczenia materiałów biurowych niezbędnych do wykonania zadania publicznego, dokonano zakupu 12 sztuk Kartidży HP 655, 1 sztuki Kartidża HP 343 oraz 1 sztuki kartridża HP 337 na łączną kwotę 779,68 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 68/100). W ramach realizacji zadania dokonano zakupów usług telekomunikacyjnych na łączną kwotę 1667,67 (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem złotych, 67/100). Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu Fundacji Razem Bezpieczniej z dnia 16 maja 2014 r. Fundacja Razem Bezpieczniej w Szczecinie w 2013 r. korzystała z usług komunikacyjnych firmy PLAY, w skład których wchodziła łączność telefoniczna i dostęp do sieci internetowej. Obsługą księgową zadania, na podstawie umowy z dnia 11 stycznia 2010 roku, zajmowało się Biuro Rachunkowe Wynik (ul. Parkowa 21/1, Szczecin) reprezentowane przez Pana xxx. Dotacja w wysokości ,00 zł. przyznana na podstawie umowy Nr BZK/17/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zawartej między Wojewodą Zachodniopomorskim, a Fundacją Razem Bezpieczniej w Szczecinie, reprezentowaną przez xxx Prezesa Zarządu Fundacji, wpłynęła w dniu 30 lipca 2013 r. na wskazany rachunek bankowy. Fundacja Razem Bezpieczniej w Szczecinie przeznaczyła na realizację zadania środki finansowe własne w wysokości ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych, 00/100). Zadanie było realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej. Na potrzeby realizacji zadania wydatkowano z przyznanej dotacji celowej oraz z wkładu własnego następujące kwoty: Koszt Koszt Nazwa zadania planowy faktyczny I. Koszty merytoryczne Konkurs Bezpieczna Szkoła 5 000, ,00 5

6 Policyjne Studium Bezpieczeństwa 1 400, ,74 Organizacja Wywiadówek Profilowanych 1 850, ,00 Szkolenia , ,00 Opracowanie i druk książki Bezpieczna Szkoła , ,00 Tablice edukacyjne 7 800, ,00 Moja Pierwsza Edukacja Prawna 3 000, ,00 Materiały Edukacyjne 9 550, ,00 II. Koszty obsługi zadania publicznego Obsługa księgowa 4 305, ,00 Koszty administracyjno biurowe / telefony 2 800, ,67 Koszty administracyjno biurowe / materiały biurowe 495,00 779,68 Ogółem: , ,09 Zleceniobiorca przedstawił sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w dniu 30 stycznia 2014 r. tj. w obowiązującym terminie. Wykorzystanie dotacji na realizację zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego Bezpieczna Szkoła pod względem finansowym ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. Zgodnie z ostateczną wersją oferty koszt realizacji całego zadania publicznego miał wynosić ,00 zł, w tym: - dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie ,00 zł (79,98%), - środki własne w kwocie ,00 zł, (10.01%), - źródła pozostałe w kwocie ,00 zł (10,01%). Na realizowane zadanie, zgodnie z umową BZK/17/2013 z 26 czerwca 2013 r., zleceniobiorca otrzymał dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości ,00 zł. 6

7 Rzeczywiste wydatki finansowe, były równe kwocie ,09 zł. Wydatkowana kwota składała się z: - dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie ,79 zł (79,97%), - środków pozostałych w kwocie ,30 zł, (20,03%). Niewydatkowane środki finansowe były równe kwocie 2 659,91 zł. Kwota do zwrotu niewydatkowanej dotacji wynosi: ,00 zł ,79 zł = 2 135,21 zł. W dniu 23 lutego 2014 r. zleceniobiorca dokonał zwrotu na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego części niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 197,37 zł (należność główna) + 31,00 zł (odsetki). W związku z powyższym zleceniobiorca dokonał nadpłaty należności głównej w kwocie: 2 197,37 zł 2 135,21 zł = 62,16 zł. Również została zawyżona kwota odsetek. Wielkość odsetek winna wynosić po zaokrągleniu do pełnych złotych 23,00 zł (kalkulator odsetkowy WWW. bankier.pl). Nadpłacona kwota odsetek wynosi: 31,00 zł 23,00 zł = 8,00 zł. Łączna kwota nadpłaty wynosi: 62,16 zł + 8,00 zł = 70,16 zł. Wg wyjaśnień Pana xxx, przedstawiciela zleceniobiorcy, powstała nadpłata była wynikiem następujących działań Rozliczając wymienioną umowę przekazano wszystkie dane do biura księgowego obsługującego Fundację celem wyliczenia odsetek i dokonania zwrotu na konto Urzędu. W trakcie tego pomylono dane z innym podmiotem i w konsekwencji dokonano zwrotu w niewłaściwej wysokości Stąd również wynika różnica w naliczonych odsetkach. Wyjaśnienia dołączono do akt kontroli. Zleceniobiorca nie dotrzymał terminu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji, wyznaczonego w 11 ust. 1 zawartej umowy, zgodnie z którym powinien zwrócić środki najpóźniej w dniu 15 stycznia 2014 r. Mimo niedotrzymania terminu zwrotu niewykorzystanej dotacji, takie postępowanie w świetle art. 26 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 168 j.t.) nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z zapisami umowy zleceniobiorca prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową, którą dołączono do akt kontroli. Różnica pomiędzy kwotą wykazaną w ewidencji księgowej ,10 zł, a kwotą wykazaną w rozliczeniu ,09 zł wynika z tego, iż 7

8 8

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia lipca 2014 r. BZK-II.431.1.4.2014.EMA Pan xxx Prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia września 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.41.2012.1 ząd Wojewódzki ja GŁ ÓWNA r!?0, 09.?DH l^swnoi ONJA 1 Zgi V-^ Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-10-042013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-10-042013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-10-042013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 Efektywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji KPB-4101-05-00/2012 Nr ewid. 33/2013/P/12/096/KPB Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Edukacja / Edukacja medialna i informacyjna ze środków Ministra

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 6/10/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniam września 2013 r WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.45.2013.1 Pan Waldemar Wilczyński Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W POLICJI W 2011 ROKU I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PPRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

Bardziej szczegółowo