Projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej. Włączenie społeczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej. Włączenie społeczne"

Transkrypt

1 Projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata wraz z projektem kryteriów wyboru projektów Olsztyn,

2 Struktura Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne Oś. 11- WŁĄCZENIE SPOŁECZNE ( 85%) ( 100%) PLN Działanie AKTYWNE WŁACZENIE (85%) (100%) PLN Działanie USŁUGI ZDROWOTE I SPOŁECZNE (85%) (100%) PLN Działanie EKONOMIA SPOŁECZNA (85%) (100%) PLN

3 Poddziałanie Usługi zdrowotne (85%) Działanie 11.1 Aktywne włączenie (85%) (100%) PLN Poddziałanie Instrumentyaktywnej integracji 2.Podmioty integracji społecznej (85%) (100%) PLN Podziałanie ZIT Olsztyn (Instrumenty aktywnej integracji) (85%) (100%) PLN Poddziałanie ZIT Ełk (Podmioty integracji społecznej) (85%) (100%) PLN Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne (85%) (100%) PLN (100%) PLN Poddziałanie ZIT Olsztyn (Usługi zdrowotne - HPV) (85%) (100%) PLN Poddziałanie Usługi społeczne i integracja ze środowiskiem lokalnym (85%) (100%) PLN Poddziałanie ZIT Olsztyn (Usługi społeczne) (85%) (100%) PLN Poddziałanie ZIT Ełk (Integracja ze środowiskiem lokalnym) (85%) (100%) PLN Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna (85%) (100%) PLN Poddziałanie Wsparcie przedsiębiorczości społecznej (85%) (100%) PLN Poddziałanie Koordynacja ekonomii społecznej (85%) (100%) PLN

4 W roku 2015 planowane są 4 konkursy ( IV kwartał) w poszczególnych obszarach: 2 konkursy dla Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym: - Instrumenty aktywnej integracji PLN - Podmioty aktywnej integracji zł PLN 1 konkurs dla Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym PLN 1 konkurs dla Wsparcie przedsiębiorczości społecznej PLN

5

6 Poddziałanie Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym Cel szczegółowy aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno zawodowej; Typ projektu T1. aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zindywidualizowaną ścieżką rozwoju, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji; T2. wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społecznozawodowej, z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej; Tryb wyboru projektu tryb konkursowy Alokacja

7 Beneficjenci Poddziałanie W odniesieniu do typu projektu 1 wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych. podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) jest położona na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Olsztyna. W odniesieniu do typu projektu 2 wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych. podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) jest położony na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Ełku.

8 Warunki finansowania Poddziałanie Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu max. udział środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu dla typu projektu 1: - max. całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków (podmioty publiczne); -max. całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków (podmioty niepubliczne) dla typu projektu 2: -max. całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% (podmioty publiczne i niepubliczne). Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych dla typu projektu 1: - min. wkład własny beneficjenta wynosi 15 % (podmioty publiczne) - min. wkład własny beneficjenta wynosi 5% (podmioty niepubliczne) dla typu projektu 2 - min. wkład własny beneficjenta wynosi 5% (podmioty publiczne i niepubliczne).

9 Warunki finansowania Poddziałanie zakup środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich projektu nie może przekroczyć 10% wydatków projektu; 2. dopuszczalne uproszczone formy rozliczania wydatków zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.

10 Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji projekt ZIT Olsztyn Cel szczegółowy aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno zawodowej. Typy projektów 1. aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zindywidualizowaną ścieżką rozwoju, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji; Tryby wyboru projektów tryb konkursowy Alokacja

11 Poddziałanie projekt ZIT Olsztyn Beneficjenci Wszystkie podmioty, z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

12 Warunki finansowania Poddziałanie ZIT OLSZTYN Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych max udział środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. dla typu projektu 1: - max. całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków (podmioty publiczne); -max. całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków (podmioty niepubliczne) dla typu projektu 1: - min. wkład własny beneficjenta wynosi 15 % (podmioty publiczne) - min. wkład własny beneficjenta wynosi 5% (podmioty niepubliczne)

13 Poddziałanie Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej projekt ZIT Ełk Cel szczegółowy aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno zawodowej. Typy projektów 1. Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej. Tryby wyboru projektów tryb konkursowy Alokacja

14 Poddziałanie projekt ZIT Ełk Beneficjenci Wszystkie podmioty z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku, działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

15 Warunki finansowania Poddziałanie ZIT EŁK Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych max. udział środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. max. całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). min. wkład własny beneficjenta wynosi 5% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu).

16 Wspólne limity i ograniczenia realizacji projektów Działanie zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata ; 2. zgodność z zapisami RPO WiM z uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 3. zachowanie zasady efektywności społeczno-zatrudnieniowej; 4. projekty oparte o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb; 5. instrumenty aktywizacji zawodowej realizowane wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej; 6. wsparcie osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy realizowane jest na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja.; 7. obowiązek zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu; 8. preferowane do objęcia wsparciem osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ ); 9. OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem kontraktu socjalnego; 10. praca socjalna jest instrumentem aktywizacji społecznej; 11. instrumenty aktywizacji zawodowej nie mogą być pierwszym elementem ścieżki wsparcia; 12. warunki realizacji aktywizacji społeczno zawodowej osób niepełnosprawnych; 13. warunki realizacji aktywizacji społeczno zawodowej w ZAZ.

17

18 1. okres realizacji projektu nie krótszy niż 24 m., wsparcie uczestników min.12 m; 2. wskaźnik efektywności społeczno zatrudnieniowej; 3. co najmniej 20% uczestników podejmie zatrudnienie; 4. współpraca w zakresie rekrutacji uczestników z OPS lub PCPR; 5. roczne doświadczenie w obszarze pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 6. prowadzenie biura na terenie gminy/powiatu, której dotyczy projektu; 7. co najmniej 12 m. doświadczenie w obszarze pomocy i integracji społecznej ( ) na terenie gminy, powiatu lub województwa (typ projektu 2); 8. co najmniej 12 m. doświadczenie w obszarze pomocy i integracji społecznej ( ) na terenie województwa warmińsko - mazurskiego (typ projektu 1).

19 1. wykorzystanie rozwiązań PO KL lub PIW EQUAL (0/ 10 pkt); 2. wsparcie mieszkańców najuboższych gmin Analiza problemów społecznych (0/30 pkt); 3. partnerstwo trójsektorowe (0/20 pkt); 4. wniesienie wyższego wkładu własnego w projekcie (typ projektu 2)(5/10/15 pkt); 5. komplementarność z osią 10 i 2 ( rynek pracy i edukacja) (0/10 pkt); 6. 25% uczestników podejmie zatrudnienie (0/10 pkt).

20 UWAGI

21 DZIAŁANIE 11.2 UŁATWIENIE DOSTĘPU DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SOCJALNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM USŁUGI ZDROWOTNE

22 Cel szczegółowy zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Typ projektu T1. Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. T2. Opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej. T3. Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnianie interwencji krajowej). Tryb wyboru projektu tryb konkursowy Poddziałanie Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych projekty konkursowe Alokacja

23 Poddziałanie Beneficjenci W odniesieniu do typu projektu 1, 2 podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych. W odniesieniu do typu projektu 3 podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, Podmioty, których siedziba jest położona na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie, poza obszarem terytorium MOF Olsztyna

24 Cel szczegółowy zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Typ projektu Poddziałanie Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych ZIT OLSZTYN 1. wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnianie interwencji krajowej). Tryb wyboru projektu tryb konkursowy Alokacja

25 Poddziałanie projekt ZIT Olsztyn Usługi zdrowotne Beneficjenci Podmioty, których siedziba jest położona wyłącznie na terenie gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna: - podmioty lecznicze; - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; - jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; - organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych; - podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

26 Warunki finansowania Poddziałanie , Poddziałanie (usługi zdrowotne) Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych max. udział środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. max. całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). min. wkład własny beneficjenta wynosi 5% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu).

27 Wspólne limity i ograniczenia realizacji projektów dla USŁUG ZDROWOTNYCH ( Podziałanie , Podziałanie ) 1. zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata ; 2. mechanizmy zapobiegające powielaniu się wsparcia; 3. zgodność z założeniami Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata

28

29 PODDZIAŁANIE UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH, W TYM INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM PROJEKTY KONKURSOWE Cel szczegółowy zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Typ projektu T1. Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny); T2. Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz; Typ projektu nr 2 może być realizowany tylko w połączeniu z typem projektu nr 1. Tryb wyboru projektu tryb konkursowy Alokacja

30 Poddziałanie Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym projekty konkursowe T 1 projektu- usługi społeczne T 2 projektu - integracja ze środowiskiem jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej); jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym; jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej); organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej; podmioty ekonomii społecznej; podmioty, których siedziba nie jest położona na terenie gmin wchodzących w skład MOF Olsztyn (typ1)/mof Ełk (typ 2)

31 PODDZIAŁANIE PROJEKT ZIT OLSZTYN Cel szczegółowy zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Typ projektu 1. Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny) Tryb wyboru projektu tryb konkursowy Alokacja

32 PODDZIAŁANIE PROJEKT ZIT OLSZTYN BENEFICJENCI Podmioty, których siedziba jest położona wyłącznie na terenie gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; - jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; - jednostki organizacyjne pomocy społecznej, - jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym; - jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; - organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej; - podmioty ekonomii społecznej.

33 PODDZIAŁANIE LOKALNE DZIAŁANIA INTEGRACYJNE SPOŁECZNOŚCI PROJEKT ZIT EŁK Cel szczegółowy zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Typ projektu realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz Tryb wyboru projektu tryb konkursowy Alokacja

34 PODDZIAŁANIE PROJEKT ZIT EŁK BENEFICJENCI Podmioty, których siedziba jest położona wyłącznie na terenie gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; - jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; - jednostki organizacyjne pomocy społecznej; - jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym; - jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; - organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej; - podmioty ekonomii społecznej.

35 Warunki finansowania Poddziałanie , Podziałanie , Poddziałanie (usługi społeczne) Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych max udział środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziome projektu. minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%.

36 Wspólne limity i ograniczenia realizacji projektów dla usług społecznych Poddziałanie , Podziałanie , Poddziałanie zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata ; 2. realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM z uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 3. grupą docelową są osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia; 4. wsparcie usług świadczonych w środowisku lokalnym; 5. działania prewencyjne w zakresie umieszczania osób w opiece instytucjonalnej; 6. mechanizmy gwarantujące trwałość przedsięwzięć dotyczących zapewnienia dostępu do usług. 7. preferowane do objęcia wsparciem osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ) 8. OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem kontraktu socjalnego

37 KRYTERIA SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW PODDZIAŁANIE

38 1. min. roczne doświadczenie w obszarze pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy; 2. co najmniej 3 różne formy wsparcia skierowane do jednej rodziny; 3. prowadzenie biura na terenie realizacji projektu; 4. co najmniej 12 m. doświadczenie w obszarze pomocy i integracji społecznej ( ) na terenie województwa; 5. co najmniej 12 m. doświadczenie w obszarze pomocy i integracji społecznej ( ) na terenie województwa; 6. zgodność ze standardami świadczenia usług społecznych; 7. współpraca w zakresie rekrutacji uczestników z OPS lub PCPR; 8. kwota wsparcia na uczestnika nie przekracza wartości maksymalnej; 9. realizacja projektu w partnerstwie.

39 1. partnerstwo trójsektorowe (0/15 pkt); 2. wsparcie najuboższych gmin - Analiza problemów społecznych - (0/20 pkt); 3. wniesienie wyższego wkładu własnego w projekcie (5/10/15 pkt); 4. OSI wsparcie dla mieszkańców obszarów o najmniejszej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe (0/10 pkt); 5. preferowane projekty promujące przejście do opieki środowiskowej (0/5 pkt); 6. wykorzystanie rozwiązań PO KL lub PIW EQUAL (0/10 pkt); 7. wnioskodawca - podmiot ekonomii społecznej (0/10 pkt).

40 UWAGI

41

42 Poddziałanie Wsparcie przedsiębiorczości społecznej Cel szczegółowy Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej. Typ projektu T1. świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym T2. dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia; T.3 dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych; Typ projektu nr 2 i 3 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1. Tryb wyboru projektu tryb konkursowy Alokacja

43 Poddziałanie Beneficjenci Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które posiadają akredytację przyznaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

44 Poddziałanie Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Cel szczegółowy wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej; Typ projektu koordynacja ekonomii społecznej w regionie; Tryb wyboru projektu tryb pozakonkursowy Alokacja

45 Poddziałanie Beneficjenci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

46 Warunki finansowania Poddziałanie , Poddziałanie (ekonomia społeczna) Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych Poddziałanie , Poddziałanie max udział środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu Poddziałanie max. całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków Poddziałanie max. całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków Poddziałanie min. wkład własny beneficjenta wynosi 5% Poddziałanie min. wkład własny beneficjenta wynosi 15%

47 Warunki finansowania Poddziałanie , Poddziałanie (ekonomia społeczna) Poddziałanie dopuszczony Cross-finansing, który może dotyczyć wyłącznie modernizacji, adaptacji, dostosowania budynków i pomieszczeń do prowadzenia działalności przez podmiot ekonomii społecznej; cross-finansing wraz z zakupem środków trwałych nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich projektu; dopuszczalne uproszczone formy rozliczania wydatków zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków; warunki uwzględniania dochodu dla projektów nieobjętych pomocą publiczną zgodnie z Wytycznymi w zakresie z przygotowania projektów inwestycyjnych. Poddziałanie zakup środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich projektu nie może przekroczyć 10% wydatków projektu; dopuszczalne uproszczone formy rozliczania wydatków zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków

48 Limity i ograniczenia realizacji projektów Poddziałanie punkt 1-8 Poddziałanie punkt 1 1. zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata ; 2. decyzje o wyborze OWES będą podejmowane w oparciu o kryteria wyboru projektów (wybrane kryteria akredytacji) dla usług (animacyjnych, inkubacyjnych, biznesowych); 3. zgodność z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata oraz KPRES; 4. akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES; 5. regularne poddawanie się procesowi akredytacji; 6. współpraca z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do spółdzielni socjalnych oraz do współpracy z pośrednikami finansowymi oferującymi instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej; 7. realizacja wszystkich wskaźników efektywnościowych stosowanych w ramach akredytacji ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego; 8. Operatorami bezzwrotnego wsparcia dotacyjnego i usług towarzyszących przyznaniu dotacji są OWES; 9. trwałość funkcjonowania OWES (a w nich Inkubatorów).

49 KRYTERIA SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW PODDZIAŁANIE

50 1. min. okres realizacji projektu 36 m., okres wsparcia uczestników w oparciu o diagnozę potrzeb; 2. działanie na jednym z czterech wskazanych obszarów; 3. komplementarność działań (wspólne działania OWES i operatora dotacji); 4. powołanie IPS w ramach OWES; 5. utworzenie średniorocznie 17 miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz 7 miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych; 6. utworzenie średniorocznie 10 grup inicjatywnych + 6 środowisk; 7. wzrost obrotów przedsiębiorstw objętych wsparciem o 3 %; 8. utworzenie średniorocznie 5 organizacji pozarządowych; 9. co najmniej 20% uczestników podejmie zatrudnienie;

51 1. nawiązanie współpracy z beneficjentami PI 9i i 9iv (0/20 pkt); 2. partnerstwo trójsektorowe (0/20 pkt); 3. utworzenie spółdzielni socjalnej, której założycielami/pracownikami będzie co najmniej 20 % osób: w wieku lat/50+/niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia w okresie ostatnich 2 lat (0/20 pkt); 4. utworzenie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne oraz podmioty reintegracyjne (np., WTZ, JST) oraz przystępowanie do tych spółdzielni osób fizycznych (0/20 pkt); 5. preferencja osób, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i (0/5/10/20 pkt).

52 UWAGI

53 Dziękuję za uwagę Dorota Wyszkowska -Solnicka Za-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kryteria wyboru projektów w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne

Kryteria wyboru projektów w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne Kryteria wyboru projektów w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Podziałanie 11.3.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK 1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2019/1 2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 3. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Instytucja IX Włączenie społeczne Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 dla poszczególnych działań i poddziałań Osi Priorytetowej 7 RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS INFORMACJE O INSTYTUCJI Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca narzędzie pomocy dla Beneficjentów

Lista sprawdzająca narzędzie pomocy dla Beneficjentów Lista sprawdzająca narzędzie pomocy dla Beneficjentów Wnioskodawco, sprawdź czy: Lp. Podstawowe informacje Tak 1. zapoznałaś/eś się z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Preferencje dla PES. Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach UP promowane będzie korzystanie z usług oferowanych przez PES

Preferencje dla PES. Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach UP promowane będzie korzystanie z usług oferowanych przez PES Podmioty ekonomii społecznej preferencje w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Brzeziny, 22 czerwca 2015 r. Preferencje dla PES Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 9 Ok. 144 mln euro Aktywna integracja (PI 9.i) - 100 926 219 mln euro Oś 9 Włączenie społeczne Dostęp do wysokiej jakości usług, w

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 1 Załącznik do uchwały Nr 43/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/116/17/V Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/116/17/V Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 lutego 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/116/17/V Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 lutego 2017 r. W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr 12/XLVII/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2019 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH załącznik do Uchwały nr 32/XI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2016 roku KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 47/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2018 ROK

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2018 ROK ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2018 ROK 1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2018/2 2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 3. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Instytucja IX Włączenie społeczne Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie JST w zakresie usług społecznych i zdrowotnych w ramach RPO WL

Wsparcie JST w zakresie usług społecznych i zdrowotnych w ramach RPO WL Wsparcie JST w zakresie usług społecznych i zdrowotnych w ramach RPO WL 2014-2020 Hubert Rząsowski z-ca dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RPO WL

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik do Uchwały Nr 52/2016 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 28 czerwca 2016 r. Kryteria wyboru projektów Działanie: 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr./xxvii//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia lipca 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące. 0/1

KRYTERIA DOSTĘPU. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące. 0/1 Załącznik do Uchwały nr 88/XVIII//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 18 listopada 2016 roku Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Informacje nt. kryteriów naboru i oceny wniosków w naborach ogłaszanych w ramach Osi 9 RPO WŚ 2014-2020 w IV kwartale 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Opis proponowanych zmian w Załączniku do Uchwały nr 72/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r.

Opis proponowanych zmian w Załączniku do Uchwały nr 72/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r. Opis proponowanych zmian w Załączniku do Uchwały nr 72/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r. Lp. Karta Działania Kryterium którego dotyczy zmiana Obecny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/183/18/V Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 27 lutego 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/183/18/V Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 27 lutego 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/183/18/V Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 27 lutego 2018 r. W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 43/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 27 października 2017 r.

Uchwała Nr 43/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 27 października 2017 r. Uchwała Nr 43/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Typy operacji i kryteria wyboru projektówkonkurs Oś Priorytetowa 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie: 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT Oś priorytetowa: 9 Solidarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 9 września 2015 r.

Uchwała Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 9 września 2015 r. Uchwała Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 6/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE 1 Oś priorytetowa Działanie 8. Integracja społeczna 8.2 Włączenie społeczne Kryteria merytoryczne LP Nazwa kryterium Źródło

Bardziej szczegółowo

Konkursy na projekty społeczne w ramach RPO WM ogłaszane w 2017 roku. m.st. Warszawa styczeń 2017 r.

Konkursy na projekty społeczne w ramach RPO WM ogłaszane w 2017 roku. m.st. Warszawa styczeń 2017 r. Konkursy na projekty społeczne w ramach RPO WM 2014-2020 ogłaszane w 2017 roku Termin: 23 stycznia 14 lutego 2017 r. Typ projektu: Wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 20/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej SUBREGION BIELSKI

Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej SUBREGION BIELSKI Załącznik do uchwały Nr 16/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zachęca do bieżącego śledzenia strony www.lgd.brodnica.pl w związku ze zbliżającymi się terminami ogłoszeń na granty i konkurs w ramach LSR Miasta

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie 1. VIII Integracja społeczna 8.2 Włączenie społeczne Kryteria

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały nr./xxvii//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia lipca 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa Działanie VIII Integracja społeczna 8.2 Włączenie społeczne Kryteria merytoryczne szczegółowe

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr 14/XXI//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 10 lutego 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 17 marca 2016 r.

Uchwała Nr 12/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 17 marca 2016 r. Uchwała Nr 12/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór:

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór: Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przeprowadza Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie od dnia 09.11.2015 r. do dnia 20.11.2015

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA Załącznik do Uchwały Nr 35 / VI / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY dla ZIT

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY dla ZIT Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny biuro@lom.lodz.pl www.lom.lodz.pl EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY dla ZIT www.lom.lodz.pl EFS EFRR Uzupełnieniem działań społecznych w ramach Strategii ZIT będą

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 28/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik 3.1 Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-041/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Konkurs Katowice r.

Konkurs Katowice r. Konkurs 9.1.6 Katowice 29.06.2017 r. Tryb wyboru projektów Konkurs Ocena formalna (poprzedzona wymogami formalnymi) Brak możliwości poprawy kryteriów formalnych Możliwe wyjaśnienia i negocjacje Ocena merytoryczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały nr 13/XXI//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 10 lutego 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 44/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata sierpnia Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata sierpnia Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla Działania 9.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 49/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 listopada 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe wyboru projektu

Kryteria szczegółowe wyboru projektu Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie: 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej Oś priorytetowa: 9 Solidarne społeczeństwo Priorytet

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP na rok 2019 KARTA KONKURSU NR RPPD IZ /19

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP na rok 2019 KARTA KONKURSU NR RPPD IZ /19 Załącznik do uchwały Nr 46/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 listopada 2018 r. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 1 Załącznik do uchwały Nr 12/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

akredytowanego OWES na etapie podpisywania umowy o ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką

akredytowanego OWES na etapie podpisywania umowy o ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką załącznik do Uchwały nr 55/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 9.3 (9v) Rozwój

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie VIII Integracja społeczna 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 47/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 29 października 2015 r.

Uchwała Nr 47/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 29 października 2015 r. Uchwała Nr 47/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Zasady naboru projektów w konkursie nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Toruń, 22-25 września 2017 r. Wsparciem mogą zostać objęte: Działa na rzecz osób zagrożonych ubóstwem

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Katowice r.

Katowice r. Zmiany do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016r. KM RPOWŚ z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016r. KM RPOWŚ z dnia r. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 2020 Działanie

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 1 Załącznik do uchwały Nr 40/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 października 2016 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 II. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych Działań/ Poddziałań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 17 marca 2016 r.

Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 17 marca 2016 r. Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych 3, 5, 6 RPO WP

Kryteria wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych 3, 5, 6 RPO WP Kryteria wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych 3, 5, 6 RPO WP 2014-2020 Gdynia, 02.12.2015 r. IV Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie TRYB WYBORU PROJEKTÓW:

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie TRYB WYBORU PROJEKTÓW: KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 9 września 2015 r.

Uchwała Nr 28/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 9 września 2015 r. Uchwała Nr 28/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT Typy projektów 1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Kryteria wyboru projektu szczegółowe. Kryteria wyboru projektów Działanie: 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Oś priorytetowa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 22 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 6/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 22 lutego 2017 r. Uchwała Nr 6/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW załącznik do Uchwały nr 39/XIII/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.2. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 204-2020 konkursy w formule projektów tematycznych Typ projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37/2016r. KM RPOWŚ z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37/2016r. KM RPOWŚ z dnia r. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 2020 Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata

Szczegółowy opis osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4/22/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. Szczegółowy opis osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Tomasz Hanzel Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 13 października 2014

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE Załącznik do uchwały Nr 7/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lutego 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE INFORMACYJNE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SPOTKANIE INFORMACYJNE ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 21 listopada 2017 Obszar realizacji Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie: 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT Oś priorytetowa: 9 Solidarne

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 204 2020 KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 II. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych Działań/ Poddziałań

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca dla Beneficjentów -narzędzie pomocy

Lista sprawdzająca dla Beneficjentów -narzędzie pomocy Załącznik nr 14 Do Regulaminu Konkursu Lista sprawdzająca dla Beneficjentów -narzędzie pomocy Lista ta stanowi pomoc przy weryfikacji czy we wniosku o dofinansowanie projektu zostały zawarte wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 24 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 49/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 24 listopada 2015 r. Uchwała Nr 49/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie aktualizacji uchwały w sprawie zatwierdzenia Systematyki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne.

Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne. Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne. ekspertka: Karolina Cyran-Juraszek prowadząca: Dorota Kostowska. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2016r. KM RPOWŚ z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2016r. KM RPOWŚ z dnia r. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 2020 Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania działań z obszaru włączenia społecznego w ramach konkursów RPO, ogłaszanych w 2018 r.

Możliwości dofinansowania działań z obszaru włączenia społecznego w ramach konkursów RPO, ogłaszanych w 2018 r. Możliwości dofinansowania działań z obszaru włączenia społecznego w ramach konkursów RPO, ogłaszanych w 2018 r. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Działanie 9.1 RPO WŚ 2014-2020 konkurs

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 37/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 29 sierpnia 2017 r. Uchwała Nr 37/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

I. Karta działania 8.3. Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

I. Karta działania 8.3. Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny (wersja nr 30) w zakresie działania 8.3

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020 Szczecin, 07 maja 2014 roku Podział Interwencji EFS kraj/region POZIOM KRAJOWY: 1 krajowy POWER Wsparcie przygotowania i wdrożenia reform Wsparcie szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Załącznik do Uchwały Nr 801/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 44/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 27 października 2017 r.

Uchwała Nr 44/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 27 października 2017 r. Uchwała Nr 44/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 40/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 20 października 2016 r.

Uchwała Nr 40/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 20 października 2016 r. Uchwała Nr 40/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /16

RPMA IP /16 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata

Szczegółowy opis osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Szczegółowy opis osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 29 września 2017 r. Spis treści Spis treści... 2 Wykaz

Bardziej szczegółowo