Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia"

Transkrypt

1 Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin Trzeci przedmiot Przedmiot uzupełniający 2 godziny Biologia chemia godzin 6 godzin Matematyka fizyka godzin 6 godzin Matematyka - geografia godzin 6 godzin Inne Fakultet y trzyprzedmiotowe 10 godzin Trzeci przedmiot 3 godziny Przedmiot uzupełniający 2 godziny Matematyka - geografia Język angielski Biologia język polski Język niemiecki Historia polski Wos Przyroda 5 godzin 5 godziny Biologia -geografia Matematyka * Informatyka *Dla fakultetu dwuprzedmiotowego bez matematyki 1.Od stycznia 2015 roku przestaje obowiązywać zasada wprowadzona przez MEN mówiąca, że przynajmniej jednym z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym musi być: historia, geografia, fizyka,biologia, chemia 2.Jeśli grupa międzyoddziałowa nie realizuje w zakresie rozszerzonym historii ->musi realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo 3. Jeśli grupa międzyoddziałowa nie realizuje w zakresie rozszerzonym geografii, chemii, fizyki biologii->musi realizować przedmiot przyroda 4.Uczniowie i rodzice mogą składać własne fakultetów. 5.Tabela nr 1 pokazuje, na jakiej zasadzie każdy uczeń wybierając fakultet,zostaje automatycznie przydzielony do przedmiotu uzupełniającego, którego nauka trwa przez dwa lata w wymiarze 2 godzin.

2 Na przedmioty rozszerzone przeznaczonych jest w sumie 13 godzin w drugim i trzecim roku nauki. Można je podzielić tak, jak robiliśmy to w ubiegłym roku szkolnym, tj. na fakultety dwuprzedmiotowe: biol-chem, mat -fiz i trzyprzedmiotowe: mat-geo, biol-pol, hist- pol, biol-geo. W tym roku zaproponowaliśmy dodatkowo dwuprzedmiotowy fakultet mat-geo, aby zorientować się, ilu uczniów wybierze takie zajęcia. Do fakultetów dwuprzedmiotowych nie można dodać już trzeciego przedmiotu (np. j. angielskiego czy wosu), ponieważ wyczerpują one całą sumę godzin przeznaczonych na przedmioty rozszerzone ( 7 godzin + 6 godzin= 13 godzin ). Zdecydowaliśmy się na taki przydział godzin do przedmiotów: biologia, chemia, matematyka i fizyka, ze względu na sugestię uczących, żeby ogromną ilość materiału, jaką trzeba zrealizować z przedmiotów tworzących te fakultety, można było rozłożyć w czasie i dodatkowo wprowadzić ćwiczenia maturalne. Fakultety trzyprzedmiotowe złożone są z grup międzyoddziałowych stałych, np. mat-geo, które realizują program w wymiarze tygodniowym: 6 godzin pierwszy przedmiot i 4 godziny drugi przedmiot ( 5 i 5 w wypadku fakultetu hist pol). Na przedmioty te przypada więc 10 godzin z wszystkich 13. Dlatego też uczniowie z tych grup muszą pozostałe 3 godziny realizować jako trzeci przedmiot i mogą zapisać się do grup tworzonych, niezależnie od swojego fakultetu np. :grupy języka angielskiego, języka niemieckiego, wosu, matematyki czy informatyki. Poziom zaawansowania w grupach języka angielskiego jest zróżnicowany i uczniowie są przydzielani do nich według tego właśnie kryterium. Można wybrać grupę przygotowującą do matury rozszerzonej z języka angielskiego tylko rozszerzającą program podstawowy. Wybór języka obcego, jako trzeciego przedmiotu, daje możliwość przygotowania się do matury z dwóch języków, jeżeli w klasie uczymy się np. języka angielskiego, a na fakultet wybieramy język niemiecki odwrotnie. Można też rozszerzyć, znacznie, naukę jednego języka, jeżeli w klasie i na fakultecie uczeń ma ten sam język obcy, np. język angielski. W ten sposób,od drugiej klasy, uczy się 6 godzin języka angielskiego. Jak pokazuje tabela numer 2, każdy uczeń, decydując się na fakultet trzyprzedmiotowy, proszony jest o dokonanie dwóch wyborów przedmiotu trzeciego. Pierwszy wybór, to ten, na którym uczniowi najbardziej zależy, drugi natomiast podawany jest na wypadek, gdyby grupa z pierwszego wyboru nie powstała. Musimy bowiem pamiętać, że grupy fakultetu powstaną wtedy, gdy zbierze się minimalna wymagana liczba chętnych, która wynosi ok. 26 osób. Grupy językowe mogą liczyć do 24 osób. Przykład - Uczniowie z grupy fakultetu historia polski wybiorą często jako trzeci przedmiot wos język angielski czy niemiecki, ale mogą również zdecydować się na matematykę czy informatykę. Takie same możliwości mają uczniowie z innych fakultetów trzyprzedmiotowych, z zastrzeżeniem, że fakultet mat-geo nie może wybrać jako trzeciego przedmiotu matematyki.

3 Tabela nr 2 Klasa Trzeci przedmiot LP. Uczniowie klasy wybór pierw szy wybór drugi Wybory uczniów w poszczególnych klasach Fakultety trzyprzedmiotowe 6+4 Historia Biologia Matematyka Język geografia geografia polski Biologia Język polski Fakultety 7+6 Biologia chemia 1. Kowalski Jan X 2. Nowak Izabela wos mat X 3. Wójcik Patrycja inf ang X dwuprzedmiotowe Matematyka fizyka Matematyka geografia Wyboru fakultetu dwu- i trzyprzedmiotowego dokonują uczniowie stawiając krzyżyk w odpowiedniej kolumnie Przy wyborze fakultetu trzyprzedmiotowego w kolumnach dotyczących trzeciego przedmiotu uczniowie wpisują: ang, niem, wos, mat inf

4 Tabela nr 3 Koncepcja pracy dydaktycznej w II LO Sanok Oddziały klas III j. obcy 3 godz. j. obcy 3 godz. j. obcy 3 godz. j. obcy 3 godz. j. obcy 3 godz. j. obcy 3 godz. W zespołach klasowych uczniowie kontynuują realizację programów na poziomie podstawowym z przedmiotów: j. polski, matematyka, wychowanie fizyczne, religia, wychowanie do życia w rodzinie. godzina wychowawcza oraz jeden język obcy ( poziom zależny od grupy zaawansowania uczniów). Wybrane przez uczniów przedmioty (fakultety) realizowane są w grupach międzyoddziałowych na tych samych zasadach, co w klasie II. Klasy II. Pod koniec I semestru klasy II uczniowie wybierają język obcy, którego będą się uczyć w klasie III w wymiarze 3 godzin na zajęciach klasowych. Naukę drugiego języka mogą kontynuować w ramach fakultetu, jeżeli zgłosi się odpowiednia ilość osób, aby utworzyć taką grupę. Oddziały klas II j. angielski- 3 j. francuski- 3 j. rosyjski- 3 godz. W zespołach klasowych uczniowie kontynuują realizację programów na poziomie podstawowym z przedmiotów: j. polski, matematyka, wychowanie fizyczne, religia, wychowanie do życia w rodzinie. godzina wychowawcza oraz dwa języki obce ( poziom zależny od grupy zaawansowania uczniów). Wybrane przez uczniów przedmioty( fakultety) realizowane są w grupach międzyoddziałowych na poziomie rozszerzonym i przygotowują do matury na poziomie rozszerzonym są poszerzeniem poziomu podstawowego o elementy programu rozszerzonego. Zależnie od realizowanych fakultetów, uczniowie uczą się również przedmiotów uzupełniających: historii i społeczeństwa ( dla fakultetów o przedmiotach ścisłych i przyrodniczych) oraz przyrody (dla fakultetów humanistycznych). Klasy I. Pod koniec I półrocza klasy I uczniowie są zapoznawani z propozycjami fakultetów ( z przedmiotami na poziomie rozszerzonym), zgłaszają swoje sugestie,zgodne z panującymi w szkole zasadami. Rodzice są zapoznawani z ofertą i również przedstawiają swoje. Do 15 marca uczniowie dokonują wyboru fakultetów. W kwietniu, nowe fakultety są uwzględniane w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok następny. Oddziały klas I j. angielski- 3 j. angielski - 3 j. francuski- 3 j. rosyjski- 3 godz. Wszystkie klasy realizują ten sam program z przedmiotów na poziomie podstawowym, zgodny z nową podstawą programową z : j. polskiego, matematyki, biologii, chemii, geografii, historii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, wychowania fizycznego, podstaw przedsiębiorczości, wychowania do życia w rodzinie, religii, wiedzy o kulturze, godziny do dyspozycji wychowawcy, edukacja dla bezpieczeństwa oraz dwóch języków obcych ( poziom zależny od grupy zaawansowania uczniów).

5 Zasady zmiany fakultetów w czasie trwania nauki ( ze Statutu II Liceum) W szczególnych przypadkach, w klasie drugiej do 30 września w klasie trzeciej, na zajęciach realizowanych w zakresie rozszerzonym, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, możliwa jest zmiana danego przedmiotu na inny. 1) Pisemny wniosek o zmianę uczeń składa do dyrektora szkoły nie później niż 45 dni przed datą zakończenia danego semestru. 2) Uczeń wnioskujący o zmianę przedmiotu zobowiązany jest do uzasadnienia swojego wyboru oraz uzyskania zgody nauczyciela przyjmującego na inny przedmiot. Odpowiedni formularz znajduje się w sekretariacie szkoły 3) Jeśli uczeń, z uzasadnionych przyczyn, zmienia przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym zobowiązany jest do zdania egzaminu uzupełniającego (potwierdzającego zdobycie wymaganych wiadomości i umiejętności) z zakresu, który został już zrealizowany na przedmiocie, który wybiera. 4) Egzamin uzupełniający, w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia, na które uczeń chce uczęszczać. a) Formę egzaminu (ustny, pisemny) oraz zakres umiejętności i wiadomości określa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym. b) Z przeprowadzonego egzaminu uzupełniającego sporządza się protokół zawierający termin egzaminu, zadania egzaminacyjne oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemną pracę i krotką informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia 5) Wniosek, o którym mowa w pkt 1) zostaje rozpatrzony przez dyrektora szkoły w ciągu 7 dni, a egzamin uzupełniający odbywa się w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. 6) Uczeń uczęszcza na nowe zajęcia z dniem uzyskania zgody dyrektora szkoły. 1b. Warunkowo uczeń może zmienić przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym po ukończeniu klasy drugiej. Wymagana jest zgoda Rady Pedagogicznej oraz zdanie egzaminów uzupełniających przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego (pod koniec sierpnia). ( w Statucie określone są sposoby wystawiania ocen wspólnych z przedmiotów, jeżeli uczeń realizuje takie na zajęciach w klasie i na fakultecie np. z matematyki)

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Poznań 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo