4. Wiersze w roli manifestu programowego. Interpretując wybrane teksty, omów stosunek ich autorów do tradycji i nowatorstwa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Wiersze w roli manifestu programowego. Interpretując wybrane teksty, omów stosunek ich autorów do tradycji i nowatorstwa."

Transkrypt

1 Propozycje tematów prezentacji maturalnych z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 A. Literatura 1. Epilog jako klucz do interpretacji utworu. Omów zagadnienie, analizując Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz inne teksty literackie. 2. Symbolika kolorów w liryce romantyzmu i Młodej Polski. Zanalizuj wybrane utwory z literatury polskiej i obcej. Zwróć uwagę na środki artystyczne zastosowane przez poetów. 3. Motyw lalki i marionetki w literaturze. Analizując utwory prozatorskie i poetyckie pochodzące z 2-3 epok literackich, przedstaw sposoby opracowania tego motywu i jego funkcje. 4. Wiersze w roli manifestu programowego. Interpretując wybrane teksty, omów stosunek ich autorów do tradycji i nowatorstwa. 5. Kreacja języka a wizja przyrody i człowieka w poezji Leśmiana. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach, dowodząc oryginalności przedstawionego obrazu świata. 6. Scharakteryzuj różne postawy twórców wobec tradycji literackiej, analizując utwory autorów dwudziestolecia międzywojennego. 7. Pełnię świata mogą oddać tylko paradoksy. Odnosząc tę tezę do poezji religijnej Jana Twardowskiego, przedstaw przesłanie i analizę językową wybranych wierszy. 8. Przedstaw i zinterpretuj funkcje snu i pamięci w dziełach reprezentujących różne gatunki literackie. Odwołaj się do 3-4 utworów z różnych epok. 9. Różne sposoby budowania nastroju w poezji. Zanalizuj i omów utwory liryczne powstałe w okresie romantyzmu i Młodej Polski. Zwróć uwagę na środki artystyczne wykorzystane przez poetów i określ ich funkcje. 10. Omów sposoby przedstawiania rzeczywistości i środki artystycznego wyrazu w wybranych utworach realizmu socjalistycznego. Wykorzystaj przykłady z poezji i prozy. 11. Dobierając odpowiednie 3-4 przykłady, oceń trafność spostrzeżenia Juliana Przybosia: Czymkolwiek jest liryka, jest ona rodzajem twórczości obnażającym do nagiej prawdy osobowość poety. Odwołaj się do dwóch epok literackich. 12. Orientalizmy w literaturze polskiej i obcej. Omów zjawisko na podstawie wybranych utworów, zwracając uwagę na konteksty historyczne i kulturowe. 13. Wykorzystując stosowne przykłady literackie w funkcji argumentacyjnej, przedstaw zjawisko ewolucji twórczości dwu wybranych poetów. 14. Polemiki, spory, prowokacje starcia pokoleń literackich. Zanalizuj i omów wybrane przykłady zaczerpnięte z literatury i publicystyki XIX i XX wieku. 15. Tradycja literacka kontynuowana i odrzucana w poezji dwudziestolecia międzywojennego. Interpretując wybrane utwory, przedstaw różny stosunek twórców do dziedzictwa kulturowego. 1

2 16. Życie i mit. Na wybranym przykładzie przedstaw kształtowanie się legendy wokół życia i twórczości współczesnego pisarza lub poety i oceń to zjawisko. 17. Literackie reinterpretacje motywów antycznych w twórczości Zbigniewa Herberta. Analizując celowo wybrane utwory poety, przedstaw, jak funkcjonują motywy antyczne w literaturze XX wieku. 18. Dramaty Tadeusza Różewicza i Sławomira Mrożka jako wyzwanie wobec tradycji literackiej. Analizując wybrane utwory, wyjaśnij, na czym polega ich nowatorstwo. 19. Regionalne drogi artystów różnych epok. Przedstaw wielkopolskie epizody i omów ich znaczenie w biografii dwu wybranych twórców XIX wieku. 20. Aluzja literacka i jej funkcja. Analizując wybrane utwory C.K. Norwida, Wł. Broniewskiego i J. Barana, wyjaśnij, na czym polega dialog tekstów oraz znaczenie aluzji dla interpretacji utworów. 21. Sybir w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory z dwóch epok, porównaj sposoby prezentacji tego motywu i jego funkcje. 22. Od fascynacji do przerażenia. Analizując trzy celowo wybrane utwory literackie, przedstaw różnorodność postaw wobec rewolucji w poezji, prozie i dramacie. 23. Wróżbita i prorok w literaturze różnych epok. Przedstaw wybrane kreacje postaci i omów ich znaczenie w utworach. 24. Instrument muzyczny jako rekwizyt znaczący w utworze literackim. Przedstaw jego rolę oraz dosłowne i symboliczne sensy, analizując wybrane przykłady. 25. Rola postaci drugoplanowych w dziele epickim. Przeprowadź analizę porównawczą wybranych utworów z dwóch różnych epok. Oceń przydatność fabularną tych kreacji. 26. Exegi monumentum aere perennius (Horacy). Omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze nowożytnej, przywołując stosowne przykłady. 27. Kazanie w literaturze. Scharakteryzuj cechy gatunku, sposób jego wykorzystania i funkcje na wybranych przykładach zaczerpniętych z różnych epok. 28. Bohaterowie zwierzęcy i ich funkcje w wybranych utworach. Omów ich kreacje, analizując wybrane teksty literackie. 29. Motyw żeglugi w literaturze. Przedstaw jego znaczenie oraz sposoby ujęcia w wybranych utworach literatury polskiej i obcej. 30. Sztuka felietonu. Odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok, przedstaw i omów zmiany zachodzące w tej formie literackiej. 31. Co czytają bohaterowie literaccy? Odwołując się do 2-3 epok, scharakteryzuj wybrane postacie, na których osobowość i losy wpływały doświadczenia czytelnicze i określ rolę literatury w ich życiu. 32. Motywy zwierzęce w literaturze polskiej. Odwołując się do utworów epickich i lirycznych, omów przykłady realistycznych i alegorycznych obrazów fauny. 2

3 33. Kultura średniowiecza źródłem inspiracji dla współczesnej literatury fantasy. Interpretując wybrane utwory literackie, określ zakres i kierunek wpływów. 34. Antyczne i współczesne motywy w twórczości Zbigniewa Herberta. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory. 35. Porównaj sposoby realizacji wątku romansowego w literaturze popularnej i elitarnej. Omów kreacje postaci i świata przedstawionego w wybranych przez siebie utworach. 36. Powroty do czasu i miejsc dzieciństwa w literaturze polskiej. Omów różne sposoby ujęcia tego motywu i oceń jego wartość poznawczą i emocjonalną. 37. Przekład literacki sztuka czy rzemiosło? Odpowiadając na pytanie, porównaj i oceń różne tłumaczenia tych samych utworów z literatury obcej. 38. Ludowość jako inspiracja pisarzy romantyzmu i Młodej Polski. Omów zagadnienie, wskazując przyczyny tego zainteresowania oraz różnorodność sposobów wykorzystania motywu. 39. Anioł w literaturze romantycznej i poezji K.K. Baczyńskiego. Przedstaw różne sposoby kreowania postaci anielskich i określ ich rolę w wybranych utworach. 40. Krajobraz jako motyw literacki. Analizując celowo wybrane utwory okresu starożytności i renesansu, przedstaw funkcjonowanie krajobrazu w literaturze. 41. Średniowieczni kochankowie jako inspiracja dzieł dwóch późniejszych epok. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich. 42. Symbolika gór w literaturze romantyzmu i Młodej Polski. Porównaj sposoby wykorzystania tego motywu przez poetów. 43. Szekspirowskie inspiracje w twórczości Juliusza Słowackiego. Analizując wybrane motywy, wątki i cytaty z utworów romantycznego poety, omów wpływów utworów Szekspira na jego dzieła. 44. Hiob, Odys i Syzyf jako przewodnicy współczesnego człowieka po świecie wartości etycznych. Przedstaw analizę wybranych utworów XX-wiecznych, uwzględniając funkcje mitów i możliwość ich reinterpretacji. 45. Różne modele szczęścia w ujęciu filozoficznym i literackim. Analizując celowo dobrane utwory, przywołaj koncepcje zaczerpnięte z 2 3 epok. 46. Kontynuatorzy tradycji literackiej i kontestatorzy w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw różne postawy twórców wobec tradycji, wykorzystując ich utwory w funkcji argumentacyjnej. 47. Pamiętnikarz autor, narrator i bohater swojego dzieła. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw sposoby realizacji tych ról w literaturze współczesnej. 48. Dosłowne i ukryte znaczenia tekstów parabolicznych. Odwołując się do wybranych przypowieści z różnych epok, przedstaw alegoryczny i symboliczny wymiar fabuł tych utworów oraz występujących w nich postaci literackich. 49. Kreacjonizm czy dokumentaryzm? Która z artystycznych metod, twoim zdaniem, trafniej opisuje świat? Prezentując swoją opinię, wykorzystaj wybrane teksty literatury polskiej i obcej. 3

4 4 Matura ustna Czas i przestrzeń w dramacie antycznym, romantycznym i współczesnym. Omów zagadnienie, nawiązując do kilku reprezentatywnych dzieł. 51. Czas i przestrzeń w dziele literackim. Omawiając wybrane utwory, przedstaw różne sposoby ich kreowania w twórczości Wł. Reymonta, J. Conrada i A. Camusa. 52. Różnorodne przedstawienia okresu okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Omów temat, analizując wybrane 2-3 przykłady. 53. Literackie portrety matek w literaturze polskiej i obcej. Analizując stosowne przykłady, wskaż podobieństwa i różnice w ujęciu tego motywu przez twórców 2-3 epok. 54. Topos świata teatru i człowieka aktora w literaturze. Omów podobieństwa i różnice w ujęciu tego motywu, przywołując twórczość celowo wybranych autorów. 55. Funkcje rekwizytów w literaturze (np. jabłko, pierścień, sztylet, korona, fajka). Omów dosłowne i metaforyczne znaczenia przedmiotów oraz oceń ich zastosowanie na wybranych przykładach. 56. Literackie portrety zbrodniarzy w dramatach Szekspira. Analizując celowo wybrane teksty, scharakteryzuj wybrane postaci i oceń stopień wnikliwości budowania portretu psychologicznego. 57. Parabola jako konstrukcja świata przedstawionego w dziele literackim i nośnik wartości uniwersalnych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z trzech różnych epok. 58. Mity polskiego romantyzmu ich kontynuacji i polemiki z nimi w literaturze spadkobierców. Omów zagadnienie, przywołując wybrane utwory Sienkiewicza, Żeromskiego i Wyspiańskiego. 59. Literackie obrazy wielkich miast w prozie XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów z literatury polskiej i obcej. 60. Reportaż dawniej i dziś. Analizując celowo wybrane teksty publicystyczne, porównaj twórczość wybranego współczesnego reportażysty (np. K. Mroziewicz, W. Jagielski) z XIX wiecznymi przykładami tego gatunku. Omów sposoby relacjonowania wydarzeń w wybranych tekstach i ich funkcje. 61. Spowiedź jako element literackiej kreacji bohatera. Wykorzystując właściwe utwory z różnych epok literackich, przedstaw jej funkcję oraz różne ujęcia. 62. Carpe diem piewcy radości życia i urody codzienności. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów Horacego, Kochanowskiego i Staffa. Uwzględnij kontekst historyczny, kulturowy i filozoficzny. 63. Od Prusa do Gombrowicza. Zaprezentuj ewolucję powieści jako gatunku, odwołując się do trzech przykładów z literatury polskiej. 64. Obraz feministki w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie, odwołując się do celowo wybranych utworów z trzech różnych epok. 65. Miłość jako źródło upadku bohatera literackiego. Omów zagadnienie, odwołując się do trzech różnych epok literackich. 66. Kreacja bohatera i świata we współczesnych powieściach grozy. Wykorzystując celowo dobrane utwory, omów zagadnienie.

5 67. Dialog poety z filozofem. Przedstaw problem na przykładach wybranych dzieł literatury staropolskiej, definiując poglądy wybranych filozofów i poetów. 68. Literackie wizerunki kobiet w wielkich powieściach pozytywistycznych. Omów sposoby kreacji bohaterek drugoplanowych i przedstaw ich funkcję w 3 wybranych utworach. 69. Literackie eksperymenty z czasem i przestrzenią. Interpretując wybrane przykłady prozy polskiej i obcej, wyjaśnij, na czym polega i czemu służy kreowanie oryginalnej czasoprzestrzeni. 70. Kazanie w literaturze. Scharakteryzuj cechy gatunku, sposób jego wykorzystania i funkcje na wybranych przykładach zaczerpniętych z różnych epok. 71. Symbolika liczb w Biblii oraz innych utworach literackich. Wskaż i omów wieloznaczność omawianych symboli i określ ich funkcję w analizowanych dziełach. 72. Personifikacje zła w literaturze. Omów i porównaj sposoby ich ukazania i funkcje, jakie pełnią, w utworach dwóch różnych epok. 73. Wielcy wodzowie i sposoby ich przedstawienia w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory dwóch różnych epok. 74. Bóg w liryce Jana Kochanowskiego, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Franciszka Karpińskiego. Omów i porównaj sposoby mówienia o Bogu, odwołując się do wybranych utworów. 75. Ryszard Kapuściński mistrz reportażu. Omów specyfikę jego pisarskiego warsztatu, analizując wybrane teksty. 76. Literackie małżeństwa w prozie i dramacie. Omów i oceń różne sposoby kreacji par małżeńskich w wybranych utworach dwu epok. 77. Literackie obrazy bitew. Omów sposoby kreacji scen batalistycznych i określ ich rolę w wybranych utworach. 78. Wizja świata w twórczości Wojciecha Tochmana. Na przykładzie 3 wybranych tekstów Tochmana przedstaw problemy społeczne i moralne będące przedmiotem zainteresowania współczesnego polskiego reportażysty, zwracając uwagę na interwencyjną i demaskatorską funkcję analizowanych utworów. B. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Aluzje i nawiązania do literatury w kulturze masowej. Przywołaj, omów i oceń ich funkcje, odwołując się do wybranych dzieł literackich, przykładów z filmu, reklam i plastyki. 2. Scharakteryzuj współczesne życie literackie i kulturalne Wielkopolski i podejmij próbę oceny omawianych zjawisk na podstawie analizy celowo dobranych tekstów kultury. 3. Nowe środki wyrazu w teatrze współczesnym. Przywołując wybrane przykłady adaptacji scenicznych wybranych dzieł literackich, omów różnorodność metod artystycznego oddziaływania na widza w teatrze XX i XXI wieku. 4. Autoportret w literaturze i sztukach plastycznych. Analizując dzieła pochodzące z różnych epok, omów sposoby kreacji własnego wizerunku artysty. 5

6 6 Matura ustna Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów zagrożenia. Odwołując się do wybranych przykładów, wskaż podobieństwa i różnice. 6. Interpretacje dramatów Williama Shakespeare`a według Kennetha Branagh`a. Przedstaw wybrane ekranizacje, omawiając wizję reżysera i jej percepcję przez młodego widza. 7. Rola scenografii w teatrze elżbietańskim i współczesnym. Omów zagadnienie, analizując pierwowzory literackie i wybrane realizacje teatralne (teatr żywego planu, teatr TV) pod względem podobieństw i różnic. 8. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 9. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne). 10. Różnorodne sposoby kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce. Przedstaw i omów je, analizując wybrane dzieła. 11. Groteska w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na podstawie kilku wybranych przez siebie dzieł i wskaż, jakim celom służy ten sposób opisywania świata. 12. Rola dzieła sztuki w utworze literackim. Analizując celowo wybrane utwory dwóch epok, wskaż, jak konkretne dzieła sztuki funkcjonują w literaturze i jaką odgrywają rolę. Zwróć uwagę na ich symboliczny wymiar. 13. Ilustracja jako forma interpretacji. Analizując celowo wybrane dzieła malarskie doby baroku, przedstaw i omów ich funkcje w interpretacji utworów literackich, do których nawiązują. 14. Porównaj ukazane w literaturze i malarstwie obrazy powstańca, analizując dzieła okresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. 15. Motyw stołu w tekstach kultury staropolskiej. Odwołując się do wybranych dzieł literackich, malarskich i filmowych, omów sposoby przedstawienia tego motywu i jego funkcję. 16. Pejzaż romantyczny w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby jego przedstawiania, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich. 17. Alegoria jako środek artystycznego wyrazu. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa okresu baroku. 18. Kulinaria w literaturze i sztuce wybranych epok. Przedstaw zagadnienie na przykładach arcydzieł europejskich i omów funkcje tego motywu. 19. Różne ujęcia motywu balu w literaturze i sztuce. Interpretując wybrane dzieła, porównaj sposoby przedstawienia tego motywu i wykorzystane środki wyrazu artystycznego. 20. Funkcjonowanie motywu kamienia w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw kilka różnych ujęć tego motywu, analizując jego symbolikę. 21. Dialog literatury i muzyki. Omów wzajemne inspiracje, odwołując się do analizy wybranych utworów. 22. Satyra polityczna w literaturze, piosence i rysunku. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory i dzieła.

7 7 Matura ustna Romantyczne widzenie natury. Wykorzystując przykłady zaczerpnięte ze sztuki polskiej i obcej, dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów literackich i malarskich. 24. Siła i zdrowie człowieka. Wskaż i omów różnorodność i bogactwo ujęć tych motywów w dziele literackim, plastycznym i filmowym. 25. Afryka i jej mieszkańcy jako motywy literackie i plastyczne. Analizując celowo dobrane dzieła, omów podobieństwa i różnice w ujęciu tych tematów przez twórców. 26. Symboliczne znaczenie barw w utworze literackim i dziele malarskim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury jednej epoki, np. Młodej Polski. 27. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Omów ich rolę, odwołując się do wybranych utworów oraz dzieł malarskich. 28. Sceny z życia świętych w literaturze i malarstwie lub filmie. Porównaj wybrane teksty europejskiej i polskiej kultury. 29. Omów funkcjonowanie motywu tańca śmierci w literaturze i sztuce. Odwołując się do kultury średniowiecza i baroku, przeanalizuj wybrane dzieła. Porównaj środki wyrazu artystycznego wykorzystane w omawianych tekstach kultury. 30. Wizerunek dziecka w literaturze i malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Przedstawiając analizę porównawczą, omów różnorodne środki wyrazu, z jakich korzystają artyści. 31. Rola ilustracji w utworach literackich dla dzieci. Analizując celowo dobrane teksty, omów różnorodne funkcje rysunków i oceń jakość artystyczną wybranych ilustracji. 32. Wieś w powieści Reymonta Chłopi i w malarstwie Chełmońskiego. Przedstaw podobieństwa i różnice w ujęciu motywu, oceń wartości poznawcze i estetyczne analizowanych dzieł. 33. Literackie i filmowe portrety osób duchownych. Porównaj sposób ich ukazania i role w wybranych tekstach kultury, analizując wybrane dzieła. 34. Różne ujęcia motywu vanitas w literaturze i malarstwie baroku. Przedstaw zagadnienie, analizując warstwę znaczeń dosłownych i symbolicznych prezentowanych dzieł. 35. Estetyka brzydoty w literaturze i malarstwie XX wieku. Omów zjawisko na wybranych przykładach i określ jego funkcję. 36. Omów wizje świata i człowieka przyszłości oraz sposób ich kreowania, odwołując się do utworu Georga Herberta Wellsa Wehikuł czasu i wybranych filmów science-fiction. 37. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze i sztuce renesansu i baroku. Analizując wybrane przykłady dzieł literackich i malarskich, porównaj światopogląd człowieka renesansowego i barokowego. Omów jego stosunek do Boga, życia i spraw ostatecznych. 38. Topos miasta w literaturze i innych tekstach kultury. Przedstaw i omów na wybranych przykładach dwóch epok. 39. Teatr i film jako różne postacie istnienia literatury. Omów zagadnienie na podstawie analizy kilku wybranych adaptacji teatralnych i filmowych dzieł literackich. 40. Przywołując literackie i filmowe przykłady realizmu socjalistycznego, wskaż i omów sposoby kreowania w nich świata przedstawionego i metody manipulowania odbiorcą.

8 41. Tatry i Podhale w literaturze, sztukach plastycznych i muzyce Młodej Polski. Zwracając uwagę na różnorodność środków wyrazu, dokonaj analizy porównawczej tego motywu. 42. Motyw konia w tekstach kultury. Omów sposoby i cele przedstawiania zwierzęcia z uwzględnieniem środków wyrazu w kilku wybranych celowo dziełach różnych epok. 43. Na podstawie wybranych przykładów omów literackie, malarskie i filmowe przykłady rozstań. Uwzględnij środki artystycznego wyrazu i porównaj ich funkcję. 44. Motyw Narcyza w literaturze i sztukach plastycznych. Wskaż i omów źródło inspiracji tematycznej oraz przedstaw podobieństwa i różnice pomiędzy omawianymi dziełami. 45. Pokolenie Kolumbów w komentarzu literackim i filmowym. Omów podobieństwa i różnice w sposobie przedstawienia tej generacji, uwzględnij uwarunkowania literackie, historyczne i biograficzne. 46. Przedstaw motyw femme fatale w wybranych tekstach kultury trzech różnych epok. Omów i porównaj sposoby przedstawienia i środki wyrazu. 47. Współistnienie miłości i śmierci (Erosa i Tanatosa) na przykładzie różnych dzieł kultury. Omów temat, analizując wybrane dzieła. 48. Jacek Kaczmarski bard współczesności. Interpretując wybrane teksty piosenek autora, omów ich związek z tradycją literacką oraz rolę, jaką odegrały w czasach Solidarności. 49. Dokonaj analizy wybranych plakatów teatralnych i filmowych, wskazując, jakie pełnią funkcje i jakimi środkami artystycznego przekazu posługują się. 50. Polski dwór w literaturze i malarstwie. Odwołując się do kilku przykładów, przedstaw podobieństwa i różnice w ujęciu tego motywu w sztuce XIX i XX wieku. 51. Symbolika stroju. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne). 52. Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka w literaturze i sztuce. Omów wybrane przykłady i nazwij środki wyrazu artystycznego służące karykaturze. 53. Samotność i alienacja współczesnego człowieka w literaturze i w filmie. Analizując wybrane przykłady, wskaż i omów uwarunkowania sytuacji życiowej bohaterów. 54. Impresja a ekspresja. Interpretując wybrane dzieła literackie i malarskie, omów dwa różne spojrzenia na świat i człowieka. 55. Baśń jako inspiracja literacka, malarska lub/i/ filmowa. Przywołaj i omów rolę konwencji baśniowej w dziełach dwóch, trzech twórców różnych epok. 56. Reinterpretacja wybranego mitu w literaturze i sztuce. Porównaj pierwotną wersję mitu z jego nowym odczytaniem i określ funkcję rozpoznanych przekształceń. 57. Od Zielonego Balonika do Mumio stare i nowe oblicze polskiego kabaretu. Omów ewolucję kabaretu, odwołując się do konkretnych dzieł kultury. 58. Bohaterowie Granicy z powieści Nałkowskiej i filmu Jana Rybkowskiego. Przedstaw analizę porównawczą kreacji wybranych postaci, wskazując charakterystyczne cechy tworzywa literackiego i filmowego. 8

9 C. Język 1. Mistrzowie ironii w literaturze. Przedstaw językowe sposoby tworzenia efektu ironii i omów jej funkcję w wybranych dziełach autorów polskich i obcych. 2. Stylizacja modlitewna w literaturze dwóch różnych epok i jej znaczenie. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty. 3. Scharakteryzuj język wybranych postaci literackich. Omów cechy ujawniające ich przynależność środowiskową oraz charakter. 4. Analizując wybrane teksty, omów cele publicystyki oświeceniowej i współczesnej. Przedstaw funkcje zastosowanych w nich środków językowych. 5. Objaśnij istotę indywidualizacji języka. Na wybranych przykładach literackich opisz charakter i funkcje archaizacji, dialektyzacji i stylizacji środowiskowych. 6. Na wybranych przykładach omów specyfikę języka bohaterów komiksów. Określ normy poprawności językowej w literaturze tego typu. 7. Neologizmy i ich funkcja w literaturze. Omów zagadnienie na przykładach twórczości dwóch wybranych pisarzy XX wieku. 8. Przedstaw i oceń innowacje w zakresie frazeologii we współczesnej potocznej polszczyźnie. Zwróć uwagę na komizm uzyskiwany poprzez kontaminację. 9. Odwołując się do zasad retoryki i przykładów współczesnych publicznych wystąpień, omów sposoby skutecznego i pięknego przemawiania. 10. Sztuka przemawiania również ulega modzie. Omów figury retoryczne wykorzystane w wybranych tekstach renesansu, baroku i oświecenia oraz określ ich funkcje. 11. Dokonując analizy języka narracji wybranych utworów (np. Marka Hłaski, Sławomira Mrożka, Mirona Białoszewskiego), określ funkcje języka potocznego w literaturze współczesnej. 12. Kultura języka jest świadectwem kultury narodu. Uzasadnij tę tezę, odwołując się do zgromadzonego materiału językowego pochodzącego z czasów współczesnych i dawnych tekstów broniących czystości języka. 13. Na wybranych przykładach dokonaj analizy języka satyry politycznej współczesnej sceny kabaretowej, z uwzględnieniem aluzji literackiej i cytatu. 14. Humor w uczniowskich zeszytach i wypowiedziach nauczycieli. Wskaż źródła komizmu i określ typy błędów językowych w analizowanych tekstach. 15. Nowatorski czy dziwaczny? Zaprezentuj charakterystyczne cechy języka utworów Bolesława Leśmiana i Mirona Białoszewskiego i omów funkcje zastosowanych przez twórców środków językowych. 16. Stylizacja archaiczna oraz gwarowa w dziełach polskich noblistów. Przeprowadź analizę językową wybranych utworów oraz określ funkcje stylizacji. 17. Wpływ literatury na język reklamy. Omów przykłady wykorzystania znanych motywów oraz cytatów literackich i oceń ich poprawność językową. 9

10 18. Na czym polega sztuka przemawiania? Przedstaw zagadnienie, odwołując się do Retoryki Arystotelesa i współczesnych przemówień politycznych. 19. Na wybranych przykładach omów środki językowe służące wyrażaniu emocji w literaturze 2-3 epok. 20. Twórcze wykorzystanie różnych stylów funkcjonalnych (potocznego, urzędowego, naukowego) w poezji XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach. 21. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcje skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych. 22. Specyfika języka bohaterów literatury science-fiction. Omów na przykładach wybranych utworów. 23. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach. 24. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa. Porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych tekstach propagandowych. 25. Omów charakterystyczne cechy języka i stylu, analizując wybrane utwory literackie dwóch wybranych epok. 26. Funkcje języka potocznego w poezji dwudziestolecia międzywojennego. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów. 27. Językowe sposoby wyrażania uczuć w epistolografii romantycznej. Zanalizuj wybrane teksty listów (np. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego lub C. Norwida). 28. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze i przedstaw, jak wykorzystane zostały środki językowe w funkcji perswazyjnej. 29. Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane teksty, określ funkcje tytułów, ich związek z tematyką artykułów oraz skojarzenia emocjonalne, jakie wywołują. 30. Przysłowia polskie. Przedstaw analizę językową, badając składnię, zasób leksykalny i znaczenie wybranych przysłów. 31. Kolokwializm jako celowy zabieg stylistyczny w powieściach współczesnych. Analizując wybrane utwory prozatorskie XX i XXI wieku, omów funkcję kolokwializmów w literaturze. Przedstaw, jaki wpływ na kreację świata przedstawionego ma zastosowany środek. 32. Analizując celowo wybrane przemówienia współczesnych polityków, przedstaw i omów stosowane przez nich środki retoryczne. Zwróć uwagę na ich funkcję perswazyjną. 33. Język instrukcji. Zanalizuj celowo wybrane teksty. Oceń ich komunikatywność i poprawność językową. 34. Mowa bohaterów literackich. Zanalizuj język 3-4 wybranych postaci, uwzględniając cechy ujawniające ich przynależność środowiskową. 35. Oceń język prasy codziennej w świetle kryteriów poprawności. Dokonaj analizy wybranych przez siebie fragmentów opublikowanych tekstów. 10

11 36. Jak mówią współcześni Polacy? Przedstaw i oceń wybrane wypowiedzi potoczne oraz radiowe i telewizyjne. 37. Przysłowia polskie. Przedstaw analizę językową, badając składnię, zasób leksykalny i znaczenie wybranych przysłów. 38. Zanalizuj i oceń schematy językowe obecne w tekstach życzeń okolicznościowych (np. świątecznych, imieninowych, z okazji ślubu). 39. O sztuce przemawiania na przykładzie wybranych utworów okresu renesansu, baroku i oświecenia. Omów środki retoryczne wykorzystane w analizowanych tekstach i określ ich funkcje. 40. Jakim językiem mówimy dziś o uczuciach? Analizując celowo dobrany materiał, omów zagadnienie, wskazując i klasyfikując czynniki wpływające na język uczuć. 41. Język ezopowy w literaturze XIX wieku. Omów historyczne uwarunkowania tego zjawiska, wskaż przykłady i zinterpretuj je. 42. Omów pochodzenie wybranych nazw miejscowych w województwie wielkopolskim i dokonaj klasyfikacji słowotwórczej i etymologicznej. 43. Scharakteryzuj mowę prezenterów poznańskich stacji radiowych. W jej ocenie zastosuj znane ci kryteria poprawności językowej. 44. Błąd językowy jako źródło komizmu. Omów zagadnienie, wykorzystując polskie teksty kabaretowe. 45. Pseudonim literacki i jego funkcja. Analizując wybrane przykłady pseudonimów wybitnych pisarzy, omów ich znaczenie oraz przyczyny ich używania. 11

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Literatura: 1. Zainteresowanie wsią i ludowością. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych utworach literatury polskiej. 2. Satyra i

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2011/2012 I. LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i antycznych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2010/2011 I. LITERATURA 1. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na podstawie analizy wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat analizując przykładów zachowań wybranych postaci literackich. 2. Akceptowane

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

21. Porównaj różne realizacje toposu wędrówki, analizując wybrane utwory literackie. 22. Kondycja moralna współczesnego człowieka. Przedstaw problem,

21. Porównaj różne realizacje toposu wędrówki, analizując wybrane utwory literackie. 22. Kondycja moralna współczesnego człowieka. Przedstaw problem, Szkolna lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów literackich 2. Literackie rozmowy z Bogiem. Porównaj różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła. 3. Różne

Bardziej szczegółowo

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Literatura 1. Różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

2. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.

2. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich. Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej w roku 2013 w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Ełku LITERATURA 1. Motyw exegi monumentum w twórczości Horacego

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 LITERATURA 1. Na podstawie wybranych utworów omów funkcje ironii w literaturze. 2. Folklor jako inspiracja

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012 LITERATURA 1. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposób kreowania takich bohaterów w literaturze różnych epok. 2. Wizerunek żony w literaturze. Porównaj różne ujęcia motywu,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA 1. List jako źródło wiedzy o człowieku i jego czasach. Zaprezentuj temat, analizując wybrane przykłady literackie z różnych epok.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013. wybranych przykładach utworów polskich i obcych.

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013. wybranych przykładach utworów polskich i obcych. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013 I LITERATURA 1. Krytyka wad

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego I. LITERATURA -MAJ 2011-1. Bohaterowie literatury XIX i XX w. Porównaj ich system wartości odwołując się do 2. Wizerunek rycerza w literaturze.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny w sesji roku szkolnego 2014/2015 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr 38, Niepublicznym Uzupełniającym Technikum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie LITERATURA ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie 1. Omów funkcjonowanie motywu przyrody, interpretując

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014 Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014 LITERATURA 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18.

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18. Tematy do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2014 obowiązujące w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku I LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych lub biblijnych.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym Literatura

Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym Literatura Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym 2012 2013 Literatura 1. Wzorce osobowe promowane w dziełach literackich różnych Rozwio temat na wybranych

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011 LITERATURA 1. Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie z różnych 2. Wizerunek żony w literaturze. Przedstaw różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła 3. Różne

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW do USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w Zespole Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej (na rok szkolny 2013/2014) LITERATURA

LISTA TEMATÓW do USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w Zespole Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej (na rok szkolny 2013/2014) LITERATURA LISTA TEMATÓW do USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w Zespole Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej (na rok szkolny 2013/2014) LITERATURA Lp. TEMAT 1. Polemiki, spory, prowokacje starcia pokoleń

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2012/2013.

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2012/2013. Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2012/2013. Lp. Literatura Uwagi 1 Różnorodne realizacje oraz funkcje konceptu

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów LITERATURA pieczęć szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów... podpis przewodniczącego szkolnego

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA ZS Silesia 1 TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA 1. Analizując celowo dobrane teksty literackie, określ

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010

Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010 Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010 Literatura 1. Różne obrazy miasta w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory. 2. Bohater tragiczny w utworach dramatycznych. Zanalizuj przykłady

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, analizując wybrane dzieła literatury XIX

Bardziej szczegółowo

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU. 3. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim.

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU. 3. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim. PROPOZYCJE TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW DO MATURY WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2014 / 2015

ZESTAW TEMATÓW DO MATURY WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2014 / 2015 ZESTAW TEMATÓW DO MATURY WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2014 / 2015 OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Jana Pawła II W DĘBICY LITERATURA 1. Przedstaw blaski i cienie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA TEMATÓW DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROPOZYCJA TEMATÓW DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROPOZYCJA TEMATÓW DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny. Zanalizuj problem w odniesieniu do najnowszej

Bardziej szczegółowo

Nr tematu wg. OKE I. LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych przykładach.

Nr tematu wg. OKE I. LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych przykładach. Nr tematu wg. OKE I. LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych 2. Postapokaliptyczna wizja świata w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2011/2012 w ZSP nr 1 w Zamościu

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2011/2012 w ZSP nr 1 w Zamościu Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2011/2012 w ZSP nr 1 w Zamościu Nr tematu 1. LITERATURA Temat Relacje z podróży w piśmiennictwie epok dawnych (do

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 1. LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 2. Różne ujęcia cierpienia

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego LITERATURA 1. Przenikanie się obrzędów pogańskich i chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2011/ 2012 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 I Literatura: PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 1. Mitologizacja i demitologizacja Polski i Polaków. Omów 2. Zdrajcy, szubrawcy, kreatury i kanalie. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 Ul. Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA 1. Krytyka wad ludzkich

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Rozważ temat,

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1. LITERATURA 1. Autorytaryzm, dyktatura, despotyzm. Omów różne przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Zestaw tematów z języka polskiego na maturę ustną w IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie w roku szkolnym 2013/ 2014

Zestaw tematów z języka polskiego na maturę ustną w IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie w roku szkolnym 2013/ 2014 Zestaw tematów z języka polskiego na maturę ustną w IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie w roku szkolnym 2013/ 2014 Literatura 1. Człowiek marionetką w teatrze świata. Przedstaw funkcjonowanie motywu,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. B. Bukowskiego w Gdyni rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów

Bardziej szczegółowo

Zestawy tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010 / 2011

Zestawy tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010 / 2011 Zestawy tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010 / 2011 Tematy z literatury 1. Przepowiednie, proroctwa, wróżby. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych utworów

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Numer tematu 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Tematy z literatury Przedstaw funkcjonowanie motywu małych ojczyzn

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 I. LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat w oparciu o analizę przykładów zachowań wybranych postaci literackich.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA

ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA 1. Motywy antyczne w literaturze polskiej. Omów na wybranych 2. Echa powstań narodowych w literaturze

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Literackie powroty do arkadii dzieciństwa. Omów na wybranych przykładach.

LITERATURA. Literackie powroty do arkadii dzieciństwa. Omów na wybranych przykładach. Nr tematu Uwagi OKE LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Literackie ujęcia macierzyństwa. Omów na wybranych Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów. Omów na wybranych przykładach z

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA 1. Katastrofizm w literaturze XX wieku. Przedstaw jego wyróżniki, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

24. Modele świętości w utworach literackich różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów. 25. Literackie reinterpretacje mitów antycznych.

24. Modele świętości w utworach literackich różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów. 25. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Tematy prezentacji na ustną maturę z języka polskiego obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku w roku szkolnym 2012/13 Literatura 1. Utopie i antyutopie w literaturze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA 1. Związki człowieka z naturą jako temat utworu literackiego. Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane dzieła pisarzy

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2012 r. w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2012 r. w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim Lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2012 r. w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim Literatura 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj

Bardziej szczegółowo

1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich.

1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich. LITERATURA 1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich. 2.. Przedstaw zjawisko prekursorstwa w literaturze różnych epok, analizując wybrane przykłady literackie.

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 LITERATURA 1. Obserwacja świata i samego siebie jako temat poetyckiej refleksji. Omów problem, analizując celowo wybrane utwory i zastosowane w nich

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 1. Motywy baśniowe w tekstach literackich. Zanalizuj 2. Fascynacja nowoczesnością w literaturze

Bardziej szczegółowo

TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015

TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 Literatura 1. Paraboliczne sposoby ujmowania ludzkiej egzystencji. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie. 2. Symbolika

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie I LITERATURA 1. Przedstaw obrazy i określ funkcję wiosny w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane

Bardziej szczegółowo

MATURA 2011 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

MATURA 2011 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH MATURA 2011 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH LITERATURA 1. Metamorfozy bohaterów literackich. Porównaj

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Omów rolę biesiady w życiu zbiorowości, odwołując się do różnych

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo