4. Wiersze w roli manifestu programowego. Interpretując wybrane teksty, omów stosunek ich autorów do tradycji i nowatorstwa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Wiersze w roli manifestu programowego. Interpretując wybrane teksty, omów stosunek ich autorów do tradycji i nowatorstwa."

Transkrypt

1 Propozycje tematów prezentacji maturalnych z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 A. Literatura 1. Epilog jako klucz do interpretacji utworu. Omów zagadnienie, analizując Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz inne teksty literackie. 2. Symbolika kolorów w liryce romantyzmu i Młodej Polski. Zanalizuj wybrane utwory z literatury polskiej i obcej. Zwróć uwagę na środki artystyczne zastosowane przez poetów. 3. Motyw lalki i marionetki w literaturze. Analizując utwory prozatorskie i poetyckie pochodzące z 2-3 epok literackich, przedstaw sposoby opracowania tego motywu i jego funkcje. 4. Wiersze w roli manifestu programowego. Interpretując wybrane teksty, omów stosunek ich autorów do tradycji i nowatorstwa. 5. Kreacja języka a wizja przyrody i człowieka w poezji Leśmiana. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach, dowodząc oryginalności przedstawionego obrazu świata. 6. Scharakteryzuj różne postawy twórców wobec tradycji literackiej, analizując utwory autorów dwudziestolecia międzywojennego. 7. Pełnię świata mogą oddać tylko paradoksy. Odnosząc tę tezę do poezji religijnej Jana Twardowskiego, przedstaw przesłanie i analizę językową wybranych wierszy. 8. Przedstaw i zinterpretuj funkcje snu i pamięci w dziełach reprezentujących różne gatunki literackie. Odwołaj się do 3-4 utworów z różnych epok. 9. Różne sposoby budowania nastroju w poezji. Zanalizuj i omów utwory liryczne powstałe w okresie romantyzmu i Młodej Polski. Zwróć uwagę na środki artystyczne wykorzystane przez poetów i określ ich funkcje. 10. Omów sposoby przedstawiania rzeczywistości i środki artystycznego wyrazu w wybranych utworach realizmu socjalistycznego. Wykorzystaj przykłady z poezji i prozy. 11. Dobierając odpowiednie 3-4 przykłady, oceń trafność spostrzeżenia Juliana Przybosia: Czymkolwiek jest liryka, jest ona rodzajem twórczości obnażającym do nagiej prawdy osobowość poety. Odwołaj się do dwóch epok literackich. 12. Orientalizmy w literaturze polskiej i obcej. Omów zjawisko na podstawie wybranych utworów, zwracając uwagę na konteksty historyczne i kulturowe. 13. Wykorzystując stosowne przykłady literackie w funkcji argumentacyjnej, przedstaw zjawisko ewolucji twórczości dwu wybranych poetów. 14. Polemiki, spory, prowokacje starcia pokoleń literackich. Zanalizuj i omów wybrane przykłady zaczerpnięte z literatury i publicystyki XIX i XX wieku. 15. Tradycja literacka kontynuowana i odrzucana w poezji dwudziestolecia międzywojennego. Interpretując wybrane utwory, przedstaw różny stosunek twórców do dziedzictwa kulturowego. 1

2 16. Życie i mit. Na wybranym przykładzie przedstaw kształtowanie się legendy wokół życia i twórczości współczesnego pisarza lub poety i oceń to zjawisko. 17. Literackie reinterpretacje motywów antycznych w twórczości Zbigniewa Herberta. Analizując celowo wybrane utwory poety, przedstaw, jak funkcjonują motywy antyczne w literaturze XX wieku. 18. Dramaty Tadeusza Różewicza i Sławomira Mrożka jako wyzwanie wobec tradycji literackiej. Analizując wybrane utwory, wyjaśnij, na czym polega ich nowatorstwo. 19. Regionalne drogi artystów różnych epok. Przedstaw wielkopolskie epizody i omów ich znaczenie w biografii dwu wybranych twórców XIX wieku. 20. Aluzja literacka i jej funkcja. Analizując wybrane utwory C.K. Norwida, Wł. Broniewskiego i J. Barana, wyjaśnij, na czym polega dialog tekstów oraz znaczenie aluzji dla interpretacji utworów. 21. Sybir w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory z dwóch epok, porównaj sposoby prezentacji tego motywu i jego funkcje. 22. Od fascynacji do przerażenia. Analizując trzy celowo wybrane utwory literackie, przedstaw różnorodność postaw wobec rewolucji w poezji, prozie i dramacie. 23. Wróżbita i prorok w literaturze różnych epok. Przedstaw wybrane kreacje postaci i omów ich znaczenie w utworach. 24. Instrument muzyczny jako rekwizyt znaczący w utworze literackim. Przedstaw jego rolę oraz dosłowne i symboliczne sensy, analizując wybrane przykłady. 25. Rola postaci drugoplanowych w dziele epickim. Przeprowadź analizę porównawczą wybranych utworów z dwóch różnych epok. Oceń przydatność fabularną tych kreacji. 26. Exegi monumentum aere perennius (Horacy). Omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze nowożytnej, przywołując stosowne przykłady. 27. Kazanie w literaturze. Scharakteryzuj cechy gatunku, sposób jego wykorzystania i funkcje na wybranych przykładach zaczerpniętych z różnych epok. 28. Bohaterowie zwierzęcy i ich funkcje w wybranych utworach. Omów ich kreacje, analizując wybrane teksty literackie. 29. Motyw żeglugi w literaturze. Przedstaw jego znaczenie oraz sposoby ujęcia w wybranych utworach literatury polskiej i obcej. 30. Sztuka felietonu. Odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok, przedstaw i omów zmiany zachodzące w tej formie literackiej. 31. Co czytają bohaterowie literaccy? Odwołując się do 2-3 epok, scharakteryzuj wybrane postacie, na których osobowość i losy wpływały doświadczenia czytelnicze i określ rolę literatury w ich życiu. 32. Motywy zwierzęce w literaturze polskiej. Odwołując się do utworów epickich i lirycznych, omów przykłady realistycznych i alegorycznych obrazów fauny. 2

3 33. Kultura średniowiecza źródłem inspiracji dla współczesnej literatury fantasy. Interpretując wybrane utwory literackie, określ zakres i kierunek wpływów. 34. Antyczne i współczesne motywy w twórczości Zbigniewa Herberta. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory. 35. Porównaj sposoby realizacji wątku romansowego w literaturze popularnej i elitarnej. Omów kreacje postaci i świata przedstawionego w wybranych przez siebie utworach. 36. Powroty do czasu i miejsc dzieciństwa w literaturze polskiej. Omów różne sposoby ujęcia tego motywu i oceń jego wartość poznawczą i emocjonalną. 37. Przekład literacki sztuka czy rzemiosło? Odpowiadając na pytanie, porównaj i oceń różne tłumaczenia tych samych utworów z literatury obcej. 38. Ludowość jako inspiracja pisarzy romantyzmu i Młodej Polski. Omów zagadnienie, wskazując przyczyny tego zainteresowania oraz różnorodność sposobów wykorzystania motywu. 39. Anioł w literaturze romantycznej i poezji K.K. Baczyńskiego. Przedstaw różne sposoby kreowania postaci anielskich i określ ich rolę w wybranych utworach. 40. Krajobraz jako motyw literacki. Analizując celowo wybrane utwory okresu starożytności i renesansu, przedstaw funkcjonowanie krajobrazu w literaturze. 41. Średniowieczni kochankowie jako inspiracja dzieł dwóch późniejszych epok. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich. 42. Symbolika gór w literaturze romantyzmu i Młodej Polski. Porównaj sposoby wykorzystania tego motywu przez poetów. 43. Szekspirowskie inspiracje w twórczości Juliusza Słowackiego. Analizując wybrane motywy, wątki i cytaty z utworów romantycznego poety, omów wpływów utworów Szekspira na jego dzieła. 44. Hiob, Odys i Syzyf jako przewodnicy współczesnego człowieka po świecie wartości etycznych. Przedstaw analizę wybranych utworów XX-wiecznych, uwzględniając funkcje mitów i możliwość ich reinterpretacji. 45. Różne modele szczęścia w ujęciu filozoficznym i literackim. Analizując celowo dobrane utwory, przywołaj koncepcje zaczerpnięte z 2 3 epok. 46. Kontynuatorzy tradycji literackiej i kontestatorzy w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw różne postawy twórców wobec tradycji, wykorzystując ich utwory w funkcji argumentacyjnej. 47. Pamiętnikarz autor, narrator i bohater swojego dzieła. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw sposoby realizacji tych ról w literaturze współczesnej. 48. Dosłowne i ukryte znaczenia tekstów parabolicznych. Odwołując się do wybranych przypowieści z różnych epok, przedstaw alegoryczny i symboliczny wymiar fabuł tych utworów oraz występujących w nich postaci literackich. 49. Kreacjonizm czy dokumentaryzm? Która z artystycznych metod, twoim zdaniem, trafniej opisuje świat? Prezentując swoją opinię, wykorzystaj wybrane teksty literatury polskiej i obcej. 3

4 4 Matura ustna Czas i przestrzeń w dramacie antycznym, romantycznym i współczesnym. Omów zagadnienie, nawiązując do kilku reprezentatywnych dzieł. 51. Czas i przestrzeń w dziele literackim. Omawiając wybrane utwory, przedstaw różne sposoby ich kreowania w twórczości Wł. Reymonta, J. Conrada i A. Camusa. 52. Różnorodne przedstawienia okresu okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Omów temat, analizując wybrane 2-3 przykłady. 53. Literackie portrety matek w literaturze polskiej i obcej. Analizując stosowne przykłady, wskaż podobieństwa i różnice w ujęciu tego motywu przez twórców 2-3 epok. 54. Topos świata teatru i człowieka aktora w literaturze. Omów podobieństwa i różnice w ujęciu tego motywu, przywołując twórczość celowo wybranych autorów. 55. Funkcje rekwizytów w literaturze (np. jabłko, pierścień, sztylet, korona, fajka). Omów dosłowne i metaforyczne znaczenia przedmiotów oraz oceń ich zastosowanie na wybranych przykładach. 56. Literackie portrety zbrodniarzy w dramatach Szekspira. Analizując celowo wybrane teksty, scharakteryzuj wybrane postaci i oceń stopień wnikliwości budowania portretu psychologicznego. 57. Parabola jako konstrukcja świata przedstawionego w dziele literackim i nośnik wartości uniwersalnych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z trzech różnych epok. 58. Mity polskiego romantyzmu ich kontynuacji i polemiki z nimi w literaturze spadkobierców. Omów zagadnienie, przywołując wybrane utwory Sienkiewicza, Żeromskiego i Wyspiańskiego. 59. Literackie obrazy wielkich miast w prozie XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów z literatury polskiej i obcej. 60. Reportaż dawniej i dziś. Analizując celowo wybrane teksty publicystyczne, porównaj twórczość wybranego współczesnego reportażysty (np. K. Mroziewicz, W. Jagielski) z XIX wiecznymi przykładami tego gatunku. Omów sposoby relacjonowania wydarzeń w wybranych tekstach i ich funkcje. 61. Spowiedź jako element literackiej kreacji bohatera. Wykorzystując właściwe utwory z różnych epok literackich, przedstaw jej funkcję oraz różne ujęcia. 62. Carpe diem piewcy radości życia i urody codzienności. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów Horacego, Kochanowskiego i Staffa. Uwzględnij kontekst historyczny, kulturowy i filozoficzny. 63. Od Prusa do Gombrowicza. Zaprezentuj ewolucję powieści jako gatunku, odwołując się do trzech przykładów z literatury polskiej. 64. Obraz feministki w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie, odwołując się do celowo wybranych utworów z trzech różnych epok. 65. Miłość jako źródło upadku bohatera literackiego. Omów zagadnienie, odwołując się do trzech różnych epok literackich. 66. Kreacja bohatera i świata we współczesnych powieściach grozy. Wykorzystując celowo dobrane utwory, omów zagadnienie.

5 67. Dialog poety z filozofem. Przedstaw problem na przykładach wybranych dzieł literatury staropolskiej, definiując poglądy wybranych filozofów i poetów. 68. Literackie wizerunki kobiet w wielkich powieściach pozytywistycznych. Omów sposoby kreacji bohaterek drugoplanowych i przedstaw ich funkcję w 3 wybranych utworach. 69. Literackie eksperymenty z czasem i przestrzenią. Interpretując wybrane przykłady prozy polskiej i obcej, wyjaśnij, na czym polega i czemu służy kreowanie oryginalnej czasoprzestrzeni. 70. Kazanie w literaturze. Scharakteryzuj cechy gatunku, sposób jego wykorzystania i funkcje na wybranych przykładach zaczerpniętych z różnych epok. 71. Symbolika liczb w Biblii oraz innych utworach literackich. Wskaż i omów wieloznaczność omawianych symboli i określ ich funkcję w analizowanych dziełach. 72. Personifikacje zła w literaturze. Omów i porównaj sposoby ich ukazania i funkcje, jakie pełnią, w utworach dwóch różnych epok. 73. Wielcy wodzowie i sposoby ich przedstawienia w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory dwóch różnych epok. 74. Bóg w liryce Jana Kochanowskiego, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Franciszka Karpińskiego. Omów i porównaj sposoby mówienia o Bogu, odwołując się do wybranych utworów. 75. Ryszard Kapuściński mistrz reportażu. Omów specyfikę jego pisarskiego warsztatu, analizując wybrane teksty. 76. Literackie małżeństwa w prozie i dramacie. Omów i oceń różne sposoby kreacji par małżeńskich w wybranych utworach dwu epok. 77. Literackie obrazy bitew. Omów sposoby kreacji scen batalistycznych i określ ich rolę w wybranych utworach. 78. Wizja świata w twórczości Wojciecha Tochmana. Na przykładzie 3 wybranych tekstów Tochmana przedstaw problemy społeczne i moralne będące przedmiotem zainteresowania współczesnego polskiego reportażysty, zwracając uwagę na interwencyjną i demaskatorską funkcję analizowanych utworów. B. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Aluzje i nawiązania do literatury w kulturze masowej. Przywołaj, omów i oceń ich funkcje, odwołując się do wybranych dzieł literackich, przykładów z filmu, reklam i plastyki. 2. Scharakteryzuj współczesne życie literackie i kulturalne Wielkopolski i podejmij próbę oceny omawianych zjawisk na podstawie analizy celowo dobranych tekstów kultury. 3. Nowe środki wyrazu w teatrze współczesnym. Przywołując wybrane przykłady adaptacji scenicznych wybranych dzieł literackich, omów różnorodność metod artystycznego oddziaływania na widza w teatrze XX i XXI wieku. 4. Autoportret w literaturze i sztukach plastycznych. Analizując dzieła pochodzące z różnych epok, omów sposoby kreacji własnego wizerunku artysty. 5

6 6 Matura ustna Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów zagrożenia. Odwołując się do wybranych przykładów, wskaż podobieństwa i różnice. 6. Interpretacje dramatów Williama Shakespeare`a według Kennetha Branagh`a. Przedstaw wybrane ekranizacje, omawiając wizję reżysera i jej percepcję przez młodego widza. 7. Rola scenografii w teatrze elżbietańskim i współczesnym. Omów zagadnienie, analizując pierwowzory literackie i wybrane realizacje teatralne (teatr żywego planu, teatr TV) pod względem podobieństw i różnic. 8. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 9. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne). 10. Różnorodne sposoby kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce. Przedstaw i omów je, analizując wybrane dzieła. 11. Groteska w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na podstawie kilku wybranych przez siebie dzieł i wskaż, jakim celom służy ten sposób opisywania świata. 12. Rola dzieła sztuki w utworze literackim. Analizując celowo wybrane utwory dwóch epok, wskaż, jak konkretne dzieła sztuki funkcjonują w literaturze i jaką odgrywają rolę. Zwróć uwagę na ich symboliczny wymiar. 13. Ilustracja jako forma interpretacji. Analizując celowo wybrane dzieła malarskie doby baroku, przedstaw i omów ich funkcje w interpretacji utworów literackich, do których nawiązują. 14. Porównaj ukazane w literaturze i malarstwie obrazy powstańca, analizując dzieła okresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. 15. Motyw stołu w tekstach kultury staropolskiej. Odwołując się do wybranych dzieł literackich, malarskich i filmowych, omów sposoby przedstawienia tego motywu i jego funkcję. 16. Pejzaż romantyczny w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby jego przedstawiania, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich. 17. Alegoria jako środek artystycznego wyrazu. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa okresu baroku. 18. Kulinaria w literaturze i sztuce wybranych epok. Przedstaw zagadnienie na przykładach arcydzieł europejskich i omów funkcje tego motywu. 19. Różne ujęcia motywu balu w literaturze i sztuce. Interpretując wybrane dzieła, porównaj sposoby przedstawienia tego motywu i wykorzystane środki wyrazu artystycznego. 20. Funkcjonowanie motywu kamienia w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw kilka różnych ujęć tego motywu, analizując jego symbolikę. 21. Dialog literatury i muzyki. Omów wzajemne inspiracje, odwołując się do analizy wybranych utworów. 22. Satyra polityczna w literaturze, piosence i rysunku. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory i dzieła.

7 7 Matura ustna Romantyczne widzenie natury. Wykorzystując przykłady zaczerpnięte ze sztuki polskiej i obcej, dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów literackich i malarskich. 24. Siła i zdrowie człowieka. Wskaż i omów różnorodność i bogactwo ujęć tych motywów w dziele literackim, plastycznym i filmowym. 25. Afryka i jej mieszkańcy jako motywy literackie i plastyczne. Analizując celowo dobrane dzieła, omów podobieństwa i różnice w ujęciu tych tematów przez twórców. 26. Symboliczne znaczenie barw w utworze literackim i dziele malarskim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury jednej epoki, np. Młodej Polski. 27. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Omów ich rolę, odwołując się do wybranych utworów oraz dzieł malarskich. 28. Sceny z życia świętych w literaturze i malarstwie lub filmie. Porównaj wybrane teksty europejskiej i polskiej kultury. 29. Omów funkcjonowanie motywu tańca śmierci w literaturze i sztuce. Odwołując się do kultury średniowiecza i baroku, przeanalizuj wybrane dzieła. Porównaj środki wyrazu artystycznego wykorzystane w omawianych tekstach kultury. 30. Wizerunek dziecka w literaturze i malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Przedstawiając analizę porównawczą, omów różnorodne środki wyrazu, z jakich korzystają artyści. 31. Rola ilustracji w utworach literackich dla dzieci. Analizując celowo dobrane teksty, omów różnorodne funkcje rysunków i oceń jakość artystyczną wybranych ilustracji. 32. Wieś w powieści Reymonta Chłopi i w malarstwie Chełmońskiego. Przedstaw podobieństwa i różnice w ujęciu motywu, oceń wartości poznawcze i estetyczne analizowanych dzieł. 33. Literackie i filmowe portrety osób duchownych. Porównaj sposób ich ukazania i role w wybranych tekstach kultury, analizując wybrane dzieła. 34. Różne ujęcia motywu vanitas w literaturze i malarstwie baroku. Przedstaw zagadnienie, analizując warstwę znaczeń dosłownych i symbolicznych prezentowanych dzieł. 35. Estetyka brzydoty w literaturze i malarstwie XX wieku. Omów zjawisko na wybranych przykładach i określ jego funkcję. 36. Omów wizje świata i człowieka przyszłości oraz sposób ich kreowania, odwołując się do utworu Georga Herberta Wellsa Wehikuł czasu i wybranych filmów science-fiction. 37. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze i sztuce renesansu i baroku. Analizując wybrane przykłady dzieł literackich i malarskich, porównaj światopogląd człowieka renesansowego i barokowego. Omów jego stosunek do Boga, życia i spraw ostatecznych. 38. Topos miasta w literaturze i innych tekstach kultury. Przedstaw i omów na wybranych przykładach dwóch epok. 39. Teatr i film jako różne postacie istnienia literatury. Omów zagadnienie na podstawie analizy kilku wybranych adaptacji teatralnych i filmowych dzieł literackich. 40. Przywołując literackie i filmowe przykłady realizmu socjalistycznego, wskaż i omów sposoby kreowania w nich świata przedstawionego i metody manipulowania odbiorcą.

8 41. Tatry i Podhale w literaturze, sztukach plastycznych i muzyce Młodej Polski. Zwracając uwagę na różnorodność środków wyrazu, dokonaj analizy porównawczej tego motywu. 42. Motyw konia w tekstach kultury. Omów sposoby i cele przedstawiania zwierzęcia z uwzględnieniem środków wyrazu w kilku wybranych celowo dziełach różnych epok. 43. Na podstawie wybranych przykładów omów literackie, malarskie i filmowe przykłady rozstań. Uwzględnij środki artystycznego wyrazu i porównaj ich funkcję. 44. Motyw Narcyza w literaturze i sztukach plastycznych. Wskaż i omów źródło inspiracji tematycznej oraz przedstaw podobieństwa i różnice pomiędzy omawianymi dziełami. 45. Pokolenie Kolumbów w komentarzu literackim i filmowym. Omów podobieństwa i różnice w sposobie przedstawienia tej generacji, uwzględnij uwarunkowania literackie, historyczne i biograficzne. 46. Przedstaw motyw femme fatale w wybranych tekstach kultury trzech różnych epok. Omów i porównaj sposoby przedstawienia i środki wyrazu. 47. Współistnienie miłości i śmierci (Erosa i Tanatosa) na przykładzie różnych dzieł kultury. Omów temat, analizując wybrane dzieła. 48. Jacek Kaczmarski bard współczesności. Interpretując wybrane teksty piosenek autora, omów ich związek z tradycją literacką oraz rolę, jaką odegrały w czasach Solidarności. 49. Dokonaj analizy wybranych plakatów teatralnych i filmowych, wskazując, jakie pełnią funkcje i jakimi środkami artystycznego przekazu posługują się. 50. Polski dwór w literaturze i malarstwie. Odwołując się do kilku przykładów, przedstaw podobieństwa i różnice w ujęciu tego motywu w sztuce XIX i XX wieku. 51. Symbolika stroju. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne). 52. Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka w literaturze i sztuce. Omów wybrane przykłady i nazwij środki wyrazu artystycznego służące karykaturze. 53. Samotność i alienacja współczesnego człowieka w literaturze i w filmie. Analizując wybrane przykłady, wskaż i omów uwarunkowania sytuacji życiowej bohaterów. 54. Impresja a ekspresja. Interpretując wybrane dzieła literackie i malarskie, omów dwa różne spojrzenia na świat i człowieka. 55. Baśń jako inspiracja literacka, malarska lub/i/ filmowa. Przywołaj i omów rolę konwencji baśniowej w dziełach dwóch, trzech twórców różnych epok. 56. Reinterpretacja wybranego mitu w literaturze i sztuce. Porównaj pierwotną wersję mitu z jego nowym odczytaniem i określ funkcję rozpoznanych przekształceń. 57. Od Zielonego Balonika do Mumio stare i nowe oblicze polskiego kabaretu. Omów ewolucję kabaretu, odwołując się do konkretnych dzieł kultury. 58. Bohaterowie Granicy z powieści Nałkowskiej i filmu Jana Rybkowskiego. Przedstaw analizę porównawczą kreacji wybranych postaci, wskazując charakterystyczne cechy tworzywa literackiego i filmowego. 8

9 C. Język 1. Mistrzowie ironii w literaturze. Przedstaw językowe sposoby tworzenia efektu ironii i omów jej funkcję w wybranych dziełach autorów polskich i obcych. 2. Stylizacja modlitewna w literaturze dwóch różnych epok i jej znaczenie. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty. 3. Scharakteryzuj język wybranych postaci literackich. Omów cechy ujawniające ich przynależność środowiskową oraz charakter. 4. Analizując wybrane teksty, omów cele publicystyki oświeceniowej i współczesnej. Przedstaw funkcje zastosowanych w nich środków językowych. 5. Objaśnij istotę indywidualizacji języka. Na wybranych przykładach literackich opisz charakter i funkcje archaizacji, dialektyzacji i stylizacji środowiskowych. 6. Na wybranych przykładach omów specyfikę języka bohaterów komiksów. Określ normy poprawności językowej w literaturze tego typu. 7. Neologizmy i ich funkcja w literaturze. Omów zagadnienie na przykładach twórczości dwóch wybranych pisarzy XX wieku. 8. Przedstaw i oceń innowacje w zakresie frazeologii we współczesnej potocznej polszczyźnie. Zwróć uwagę na komizm uzyskiwany poprzez kontaminację. 9. Odwołując się do zasad retoryki i przykładów współczesnych publicznych wystąpień, omów sposoby skutecznego i pięknego przemawiania. 10. Sztuka przemawiania również ulega modzie. Omów figury retoryczne wykorzystane w wybranych tekstach renesansu, baroku i oświecenia oraz określ ich funkcje. 11. Dokonując analizy języka narracji wybranych utworów (np. Marka Hłaski, Sławomira Mrożka, Mirona Białoszewskiego), określ funkcje języka potocznego w literaturze współczesnej. 12. Kultura języka jest świadectwem kultury narodu. Uzasadnij tę tezę, odwołując się do zgromadzonego materiału językowego pochodzącego z czasów współczesnych i dawnych tekstów broniących czystości języka. 13. Na wybranych przykładach dokonaj analizy języka satyry politycznej współczesnej sceny kabaretowej, z uwzględnieniem aluzji literackiej i cytatu. 14. Humor w uczniowskich zeszytach i wypowiedziach nauczycieli. Wskaż źródła komizmu i określ typy błędów językowych w analizowanych tekstach. 15. Nowatorski czy dziwaczny? Zaprezentuj charakterystyczne cechy języka utworów Bolesława Leśmiana i Mirona Białoszewskiego i omów funkcje zastosowanych przez twórców środków językowych. 16. Stylizacja archaiczna oraz gwarowa w dziełach polskich noblistów. Przeprowadź analizę językową wybranych utworów oraz określ funkcje stylizacji. 17. Wpływ literatury na język reklamy. Omów przykłady wykorzystania znanych motywów oraz cytatów literackich i oceń ich poprawność językową. 9

10 18. Na czym polega sztuka przemawiania? Przedstaw zagadnienie, odwołując się do Retoryki Arystotelesa i współczesnych przemówień politycznych. 19. Na wybranych przykładach omów środki językowe służące wyrażaniu emocji w literaturze 2-3 epok. 20. Twórcze wykorzystanie różnych stylów funkcjonalnych (potocznego, urzędowego, naukowego) w poezji XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach. 21. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcje skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych. 22. Specyfika języka bohaterów literatury science-fiction. Omów na przykładach wybranych utworów. 23. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach. 24. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa. Porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych tekstach propagandowych. 25. Omów charakterystyczne cechy języka i stylu, analizując wybrane utwory literackie dwóch wybranych epok. 26. Funkcje języka potocznego w poezji dwudziestolecia międzywojennego. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów. 27. Językowe sposoby wyrażania uczuć w epistolografii romantycznej. Zanalizuj wybrane teksty listów (np. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego lub C. Norwida). 28. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze i przedstaw, jak wykorzystane zostały środki językowe w funkcji perswazyjnej. 29. Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane teksty, określ funkcje tytułów, ich związek z tematyką artykułów oraz skojarzenia emocjonalne, jakie wywołują. 30. Przysłowia polskie. Przedstaw analizę językową, badając składnię, zasób leksykalny i znaczenie wybranych przysłów. 31. Kolokwializm jako celowy zabieg stylistyczny w powieściach współczesnych. Analizując wybrane utwory prozatorskie XX i XXI wieku, omów funkcję kolokwializmów w literaturze. Przedstaw, jaki wpływ na kreację świata przedstawionego ma zastosowany środek. 32. Analizując celowo wybrane przemówienia współczesnych polityków, przedstaw i omów stosowane przez nich środki retoryczne. Zwróć uwagę na ich funkcję perswazyjną. 33. Język instrukcji. Zanalizuj celowo wybrane teksty. Oceń ich komunikatywność i poprawność językową. 34. Mowa bohaterów literackich. Zanalizuj język 3-4 wybranych postaci, uwzględniając cechy ujawniające ich przynależność środowiskową. 35. Oceń język prasy codziennej w świetle kryteriów poprawności. Dokonaj analizy wybranych przez siebie fragmentów opublikowanych tekstów. 10

11 36. Jak mówią współcześni Polacy? Przedstaw i oceń wybrane wypowiedzi potoczne oraz radiowe i telewizyjne. 37. Przysłowia polskie. Przedstaw analizę językową, badając składnię, zasób leksykalny i znaczenie wybranych przysłów. 38. Zanalizuj i oceń schematy językowe obecne w tekstach życzeń okolicznościowych (np. świątecznych, imieninowych, z okazji ślubu). 39. O sztuce przemawiania na przykładzie wybranych utworów okresu renesansu, baroku i oświecenia. Omów środki retoryczne wykorzystane w analizowanych tekstach i określ ich funkcje. 40. Jakim językiem mówimy dziś o uczuciach? Analizując celowo dobrany materiał, omów zagadnienie, wskazując i klasyfikując czynniki wpływające na język uczuć. 41. Język ezopowy w literaturze XIX wieku. Omów historyczne uwarunkowania tego zjawiska, wskaż przykłady i zinterpretuj je. 42. Omów pochodzenie wybranych nazw miejscowych w województwie wielkopolskim i dokonaj klasyfikacji słowotwórczej i etymologicznej. 43. Scharakteryzuj mowę prezenterów poznańskich stacji radiowych. W jej ocenie zastosuj znane ci kryteria poprawności językowej. 44. Błąd językowy jako źródło komizmu. Omów zagadnienie, wykorzystując polskie teksty kabaretowe. 45. Pseudonim literacki i jego funkcja. Analizując wybrane przykłady pseudonimów wybitnych pisarzy, omów ich znaczenie oraz przyczyny ich używania. 11

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Literatura 1. Kochankowie wszechczasów w literaturze różnych epok. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Dokonaj analizy zagadnienia na wybranych 2. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych.

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych. LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA 1. Społecznicy w literaturze - ich siła i słabość. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady. 2. Różne odmiany współczesnego

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III Aleksandra Bek Alina Kowalczykowa Piotr Łuszczykiewicz Mirosław Skrzypczyk z wykorzystaniem tekstów Jerzego Bartmińskiego Język polski Cele kształcenia 1. Sprawność językowa i komunikacyjna w mówieniu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK POLSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi Komisjami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL)

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Agnieszka Karczewska: Od kiedy zacznie obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Sławomir

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39 Spis treści Przedmowa.................... 9 Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Źródła kultury europejskiej............ 11 Człowiek twórcą kultury........... 11 Dwa źródła naszej kultury...........

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji. Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek ISBN 83-7141-698-9 Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2005 Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2)

Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Materiał z cyklu Lustra świata na IV etapie nauczania obejmuje 600 godz. języka polskiego, w tym 360 godz. do zakresu podstawowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI IV etap edukacyjny I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo