Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu W roku szkolnym 2014/2015 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany na podstawie: ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz ze zm.), rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz ze zm.), kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolnym 2014/2015, wniosków wynikające z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014, planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015, koncepcji pracy szkoły na lata , planu pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015, raportów z przeprowadzonych ewaluacji, programu wychowawczego, programu profilaktyki, wyników klasyfikacji rocznej i egzaminów zewnętrznych, informacji o działalności organów szkoły oraz współpracy z instytucjami zewnętrznymi dokumentacji monitorowania realizacji podstawy programowej. Organizacja pracy szkoły W roku szkolnym 2014/2015 w szkole zajęcia odbywały się w 20 oddziałach, w tym: 6 w klasie pierwszej, 7 w klasie drugiej, 7 w klasie trzeciej

2 Nauczaniem indywidualnym objętych było 2 uczniów. W szkole pracowało: 34 nauczycieli pełnozatrudnionych, 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. Podział nauczycieli zatrudnionych w szkole pod względem posiadanych stopni awansu zawodowego przedstawiał się w sposób następujący: kontraktowych 6, mianowanych 4, dyplomowanych 30 Wyniki nauczania Wyniki klasyfikacji rocznej W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły uczęszczało: 587 uczniów; 597 w 2013/2014; 638 w 2012/2013; 636 w 2011/2012 Z czego: 5 uczniów otrzymało 3 oceny niedostateczne i więcej, 12 uczniów otrzymało 1 lub 2 oceny niedostateczne, 568 uczniów bez ocen niedostatecznych Ilość ocen niedostatecznych w szkole 34; w roku szkolnym 2013/ ; w roku szkolnym 2012/ ; w roku szkolnym 2011/ Liczba uczniów ze średnią powyżej 4,75 45; w roku szkolnym 2013/ Sumując, należy zauważyć stopniową poprawę wyników nauczania, co jest efektem wzmożonego nadzoru pedagogicznego, zaangażowania uczniów i nauczycieli oraz jasnego określenia i egzekwowania kryteriów naboru do naszego liceum, od roku szkolnego minimalny próg przyjęć wynosi 85 pkt. Ponownie, jak w roku

3 minionym wart podkreślenia jest postęp jaki się dokonał w przypadku klasy pierwszej, dwa oddziały ze średnią powyżej 4,0 (I c, I a). W oddziałach I i, II e, II d, zanotowano spadek frekwencji poniżej 90%. Oceny zachowania Oceny zachowania, rok szkolny 2014/2015: wzorowe 231 (39,48%), bardzo dobre (30,00%), dobre 116 (19,82%), poprawne 39 (6,66%), nieodpowiednie -13 (2,22%), naganne 10 (1,7%); rok 2013/2014: wzorowe 232, bardzo dobre 207, dobre 80, poprawne 49, nieodpowiednie 24, naganne 4; rok 2012/2013: wzorowe 232, bardzo dobre 231, dobre 93, poprawne 51, nieodpowiednie 20, naganne 11; rok 2011/2012: wzorowe 267, bardzo dobre 171, dobre 109, poprawne 53, nieodpowiednie 22, naganne 14. Na podstawie ww. danych stwierdzić należy poprawę sytuacji wychowawczej, czego dowodzi mniejsza liczba ocen nieodpowiednich i nagannych w analizowanym okresie. Jednocześnie tak w przypadku zachowania jak i ocen oraz frekwencji widoczne jest obniżenie tych parametrów w oddziałach klasy drugiej (ma ono charakter cykliczny, co potwierdzają dane z lat poprzednich). Przebieg nadzoru Dyrektor szkoły w trakcie sprawowania nadzoru pedagogicznego wykorzystywał następujące formy: gromadzenie informacji o pracy nauczycieli, kontrolowanie dokumentacji szkolnej, monitorowanie pracy szkoły, obserwację zajęć i uroczystości oraz dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, badanie wybranych obszarów pracy szkoły, wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany planowo i systematycznie. Przyjęte zasady organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznego są sprawne i na ogół

4 skuteczne. Wnioski wynikające z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku są realizowane od początku bieżącego roku szkolnego. Plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny został zrealizowany w wysokim stopniu. Wdrożenie wniosków z poprzedniego roku szkolnego, dotyczących pracy szkoły, organizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania, przyniosło pozytywne efekty, na przykład: opracowano wieloletni plan doskonalenia nauczycieli, wdrożono do praktyki dydaktycznej szkoły sprawdzian dyrektora szkoły z matematyki i jęz. polskiego, opracowano we współpracy z Radą Rodziców ankietę dla uczniów klasy III pt. Moje Liceum, zawierające elementy oceny funkcjonowania szkoły i pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, efektywnie badano losy absolwentów: ankieta wychowawców oraz ankieta na stronie internetowej, znowelizowano regulamin RSU, dokonano przeglądu założeń programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły, kontynuowano współpracę ze szkołami wyższymi i Fundacją Pelikan, kontynuowano unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły (środki dydaktyczne, pomoce naukowe itp.), Na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 12 września 2014 r. dyrektor szkoły przedstawił plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015, w tym harmonogram ewaluacji wewnętrznej, powołano zespoły do przeprowadzenia badań. Ustalono sfery działalności szkolnej, które podlegać będą ewaluacji. Zespoły opracowały narzędzia badawcze, przeprowadziły badania, dokonały analizy wyników badań i przygotowały szczegółowe raporty, które zostały zaprezentowana członkom rady pedagogicznej na zebraniu w dniu 3 lipca 2015 r. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Tegoroczna ewaluacja wewnętrzna pozwala na sformułowanie m.in. następujących wniosków: 1. głównym powodem zwolnień z zajęć wychowania fizycznego jest stan zdrowia uczniów,

5 2. część uczniów określa stan wyposażenia szkoły w sprzęt sportowy jako niezadowalający, 3. nauczyciele współpracują ze sobą w różnych zespołach, najczęściej przedmiotowych oraz w zespołach ds. ewaluacji wewnętrznej, 4. nauczyciele wspierają się i współdziałają w przygotowaniu i przeprowadzaniu próbnych egzaminów maturalnych, konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizacji wycieczek i imprez szkolnych oraz w opracowaniu i analizie dokumentacji szkolnej, 5. czynnikami najbardziej sprzyjającymi współpracy między nauczycielami są praca w małych zespołach i wspólny cel, 6. ¾ badanych uznała, że współpraca nauczycieli przekłada się na lepsze wyniki kształcenia, a sferą, w której ta współpraca jest najbardziej zauważalna jest egzamin maturalny, 7. za czynniki najbardziej utrudniające współpracę nauczycieli wg dyrekcji uznano konieczność zmiany dotychczasowego indywidualnego, rutynowego działania, konieczność poświęcenia dodatkowego czasu zespołowemu działaniu, postrzeganie pracy w zespole jako przymusu, niechęć do wykonywania dodatkowych zadań i traktowania działań bezpośrednio niezwiązanych z prowadzonymi lekcjami jako nadobowiązkowe, 8. najczęstsza formą współpracy z rodzicami są spotkania indywidualne, zebrania ogólne, kontakty telefoniczne, 9. zdecydowana większość nauczycieli przyznaje, że otrzymane od rodziców opinie i sugestie są przez nich wykorzystywane do dalszej pracy, 10. rodzice najchętniej angażują się w udział w uroczystościach klasowych i szkolnych oraz w opiekę podczas wycieczek; z mniejszym entuzjazmem odnoszą się do pracy społecznej na rzecz klasy i szkoły oraz dokumentacji i planów szkoły, natomiast raczej niechętnie udzielają szkole wsparcia finansowego. Rekomendacje do dalszej pracy 1. Nauczyciele winni zwrócić uwagę na lepsze przygotowanie spotkań z rodzicami. 2. Należy rozwijać system indywidualnych konsultacji rodzic nauczyciel. 3. Szkoła winna w większym stopniu korzystać z uwag i opinii wyrażonych przez rodziców.

6 4. Stosownie do możliwości finansowych wzbogacić bazę sportową szkoły. 5. Monitorować liczbę zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, podnosić poziom ich atrakcyjności; propagować rolę zdrowego stylu życia, we współpracy z rodzicami eliminować antysportowe postawy młodzieży. 6. Rozwijać i modyfikować system współpracy nauczycieli. Kontrola wewnętrzna 1. Dokumentacja pedagogiczna prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Dokumentacja przebiegu nauczania jest prowadzona na ogół systematycznie. Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania odbywa się cyklicznie. Ma ona formę ustnej informacji skierowanej do nauczyciela lub wychowawcy w przypadku bieżących uwag oraz pisemnej potwierdzonej podpisem dyrektora lub wicedyrektora (wszystkie dzienniki lekcyjne skontrolowano 3 krotnie w ciągu roku). Na podstawie bieżącej kontroli dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniki lekcyjne) stwierdzono nadal powtarzające się niedociągnięcia: - nieterminowość w comiesięcznym i tygodniowym uzupełnianiu dzienników: brak tematów lekcji i podpisów nauczycieli po przeprowadzonych zajęciach, - nieterminowość w przenoszeniu ocen z dzienników zajęć języków obcych i wychowania fizycznego, - nieterminowość w obliczaniu miesięcznej frekwencji, - brak systematyczności i rytmiczności w ocenianiu (cztery przypadki). Kontrole dzienników lekcyjnych, w tym w zakresie systematyczności oceniania, potwierdzone są stosownymi wpisami. Wszystkie dzienniki lekcyjne poddane zostały 3 krotnie kontroli w ww. zakresie. Skontrolowano również dokumentację pracy świetlicy, biblioteki szkolnej i pedagoga szkolnego. 2. Kontrola planów nauczania, planów działań wychowawczych oraz tematyka lekcji wychowawczych przeprowadzona przez wicedyrektora szkoły wykazała, że powyższe plany sporządzone zostały według przyjętych zasad. 3. Tryb wystawiania ocen semestralnych z obowiązujących zajęć edukacyjnych, zgodność oceniania przedmiotowego z zasadami WZO i PSO, możliwości uzyskania oceny wyższej niż

7 proponowana (tu także nowelizacja statutu), wystawiania ocen zachowania był respektowany i przestrzegany przez nauczycieli. Do dyrektora szkoły nie wpłynęły sformalizowane odwołania lub skargi w tym zakresie. Udzielono natomiast stosownych wyjaśnień na ustną interwencję rodzica, co do wystawienia oceny z matematyki w klasie I b. 4. Przestrzeganie porządku pracy, prawidłowość sprawowania dyżurów międzylekcyjnych kontrolę w tym zakresie dyrektor prowadził na bieżąco (łącznie 28). Monitoring potwierdza pełnienie dyżurów przez nauczycieli. Uwagi jak w roku ubiegłym dotyczyły punktualności w rozpoczynaniu zajęć i dyżurów oraz potrzeby wzmożonych obserwacji ze strony nauczycieli newralgicznych rejonów szkoły (toalety, wejście do szkoły). W rozmowie z nauczycielami dyrektor szkoły uczulał na obowiązek właściwego pełnienia dyżuru oraz natychmiastowego reagowania na ewentualne zagrożenia. W trakcie monitorowania dyżurów parokrotnie stwierdzono nieregulaminowych zachowań ze strony uczniów (opuszczanie szkoły w trakcie przerw). W dalszym ciągu należy dążyć do wyeliminowania na terenie szkoły niepożądanej obecności uczniów z innych placówek - w tym celu dyżurujący nauczyciele oraz pracownicy obsługi powinni niezwłocznie domagać się opuszczenia prze z nich budynku liceum. 5. Kontrola realizacji dodatkowych godzin wynikających z art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela prowadzona przez wicedyrektora szkoły polegała na semestralnym rozliczaniu przez nauczyciela zrealizowanych godzin dodatkowych. Dodatkowe godziny przeznaczone były na pracę z uczniem zdolnym, przygotowujące do egzaminu maturalnego lub inne, zatwierdzone przez dyrektora szkoły oraz przeznaczone na pracę z uczniem przy realizacji zadań ogólnoszkolnych. Podstawą kontroli były dzienniki zajęć pozalekcyjnych. W sprawie sposobu rozliczania tych godzin dyrekcja przygotowała pisemną instrukcję, której postanowienia zostały wdrożone do praktyki pedagogicznej szkoły. Analiza tematyki ww. zajęć oraz wyniki ankiety Moje Liceum wskazują na potrzebę ich ściślejszego skorelowania z autentycznymi potrzebami uczniów w oparciu o uprzednią wiarygodną diagnozę. 6. Monitorowanie ramowych planów nauczania i realizacji podstawy programowej odbywa się zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami; dyrekcja na bieżąco organizuje konieczne zastępstwa w sytuacji nieobecności nauczyciela kierunkowego przedmiotu. 7. Przeprowadzono zaplanowane na początku roku szkolnego kontrole wewnętrzne potwierdziły właściwe przygotowanie szkoły w zakresie stanu bezpieczeństwa, w tym stanu technicznego i sanitarnego budynku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w październiku

8 przeprowadzono próbną ewakuację szkoły; została ona poprzedzona stosownym instruktażem dla pracowników szkoły i uczniów. Dyrektor na bieżąco kontroluje pracowników administracji i obsługi, monitoruje realizację budżetu szkoły. Wnioski z kontroli dyrektora: 1. Nauczyciele prawidłowo stosowali przepisy WZO oraz rozporządzenia w sprawie oceniania i klasyfikowania; 2. Kontrola wykazała przypadki nieterminowego dokonywania wpisów w dziennikach lekcyjnych i rozliczania się z dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej stąd potrzeba kontynuowania działań monitorujących i dyscyplinujących w ww. zakresie; 3. Obowiązujący w szkole porządek pracy był przestrzegany; konieczne jest jednak, by nauczyciele mający tzw. okienka informowali dyrekcję o zamiarze opuszczenia szkoły, dokonując jednocześnie stosownego wpisu w księdze wyjść; 4. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Obserwacje W roku szkolnym 2014/2015 w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor oraz wicedyrektor przeprowadzili 26 obserwacji (28 w roku 2014/2015, 15 w roku 2012/2013) oraz 27 doraźnych (dyrektor) w ramach tzw. spaceru pedagogicznego. Obserwowane były: zajęcia dydaktyczne, uroczystości szkolne. Celem prowadzonych obserwacji było przede wszystkim: gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych, dokumentowanie procesu nauczania, stosowanie systemu oceniania, indywidualizacja procesu nauczania, motywowanie i aktywizacja uczniów, wykorzystanie pomocy i środków dydaktycznych, racjonalne wykorzystanie czasu lekcji, pomoc nauczycielom w doskonaleniu warsztatu zawodowego. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że: zaplanowane cele i główne założenia lekcji na ogół były prawidłowo realizowane przez obserwowanych nauczycieli, nauczyciele na ogół rytmicznie realizują programy nauczania,

9 nie wszyscy nauczyciele prawidłowo określali zalecane formy realizacji materiału programowego, większość nauczycieli stosowała metody i formy pracy lekcyjnej sprzyjające rozwijaniu zdolności uczniów i ich motywację do nauki, nie wszyscy nauczyciele indywidualizowali pracę domową, nie wszyscy nauczyciele w swych przygotowaniach do zajęć w odpowiednim stopniu uwzględniają pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniowie są oceniani systematycznie i zgodnie z uregulowaniami statutowymi oraz innymi przepisami prawa oświatowego, uczniowie są dobrze przygotowani do imprez i uroczystości szkolnych, potwierdzają w ten sposób swoje umiejętności i osiągnięcia, nauczyciele i uczniowie w sprawny sposób korzystają z multimedialnych środków dydaktycznych. Dalszego doskonalenia wymaga: praca w grupach, indywidualizacja pracy na lekcji oraz stosowanie aktywnych metod nauczania przez nauczycieli, dokonywanie ewaluacji własnej pracy przez wszystkich nauczycieli, tworzenia jednoznacznie pozytywnej atmosfery pracy podczas niektórych zajęć, systematyczność oceniania i informowania uczniów o uzyskanych ocenach (w tym jakość komentarza do wystawianych ocen sprawdziany, prace klasowe), jasnego formułowania celów lekcji w komunikatach skierowanych do uczniów, stosowanie zróżnicowanych form oceniania, w tym również nieformalnego, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we właściwym zakresie. Wspomaganie nauczycieli Wspomaganie pracy nauczycieli przebiegało zgodnie z planem. L.P. Termin Rady Tematyka Pedagogicznej r. - kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2014/15, - Plan Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok 2014/15, - Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok 2014/15, - uchwała w sprawie zmian w statucie r. - analiza wyników egzaminu maturalnego, - plan finansowy na rok 2015, - próba ewakuacji

10 r. - Program Wychowawczy, - dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego, - propozycja Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2014/ r. - szkoleniowe zebranie Emisja głosu r. - informacja wychowawców klas III nt. frekwencji i wyników nauczania, - uchwała w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej klas programowo najwyższych, - uchwała w sprawie wieloletniego Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli r. - klasyfikacja śródroczna uczniów klas I i II, - chwała w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I i II, - uchwała w sprawie programu pracy z uczniem zdolnym r. - podsumowanie pracy szkoły w I semestrze, - omówienie założeń do szkolnego planu nauczania na rok szkolny 2015/16, - uchwała w sprawie kontynuacji innowacji pedagogicznych r. - sprawozdanie wychowawców klas III dot. wyników klasyfikowania, - uchwała w sprawie wyników klasyfikacji końcowej klas III i ukończenia szkoły przez uczniów klas III, - propozycja przydziału godzin na rok szkolny 2015/16 i zaopiniowanie projektu arkusza, - przypomnienie zasad organizacji egzaminu maturalnego, - pismo dot. Inicjatywy Obywatelskiej nadania Sali gimnastycznej imienia Tadeusza Trzcińskiego r. - zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/ szkoleniowe zebranie WebQuest r. - klasyfikacja uczniów klas I i II, - uchwała w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej uczniów klas I i II, - uchwała w sprawie promocji uczniów klas I i II, - uchwała w sprawie zatwierdzenia kandydatów do stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów, - uchwała w sprawie zaopiniowania zestawu podręczników, - kandydatury do wyróżnienia Pro Liceum Bono, - wystąpienie przewodniczącego Inicjatywy Obywatelskiej nadania Sali gimnastycznej imienia Tadeusza Trzcińskiego r. - podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w roku 2014/15, - przebieg realizacji innowacji pedagogicznych, - wstępna analiza wyników egzaminu maturalnego, - wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas III pt. Moje liceum, - przegląd założeń koncepcji pracy szkoły

11 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Data Nazwa szkolenia, konferencji, seminarium, warsztatów metodycznych 1. Bożena Podołowska, Andrzej Radomski r. Ciechanów Nowa matura w 2015 r. z przedmiotów edukacji przyrodniczej (biologii, chemii, fizyki, geografii) 2. Ks. Piotr Stasiński Płońsk Konferencja szkoleniowo-informacyjna. 3. Radosław Waleszczak Zdzisław Zdziarski 4. Dariusz Wojtala Marek Rozicki r. Ostrołęka r. Ciechanów r. Seminarium- Jak przygotować uczniów do matury z historii i wos?. Szkolenie- Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z geografii 5. Maciej Mikulski Grażyna Oleksik- Kobylińska Agata Nowicka Ostrołęka MSCDN r. Konferencja- wokół matury z matematyki Cała Rada Pedagogiczna r. Szkolenie Emisja głosu 7. Zdzisław Zdziarski Radosław Waleszczak 8. Maciej Mikulski Grażyna Oleksik- Kobylińska Agata Nowicka r. MSCDN Ostrołęka MSCDN r. Jak przygotować uczniów do matury z historii i wos- seminarium Warsztaty Matura Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki 9. Maciej Mikulski Ostrołęka r. Szkolenie Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z matematyki 10. Elżbieta Tyniecka Anna Hubisz Warszawa r. Warsztaty antydyskryminacyjne w Muzeum Żydów Polskich 11. Elżbieta Tyniecka Przasnysz Warsztaty arteterapii.

12 12. Elżbieta Tyniecka Przasnysz MDK r. 13. Elżbieta Tyniecka Ciechanów MSCDN r. Warsztaty folklorystyczne spotkanie ze sztuką ludową w Roku Oskara Kolberga Szkolenie- Filozofia jako kontekst interpretacji dzieła literackiego w perspektywie matury Elżbieta Tyniecka r. E-warsztaty Jak wkręcić uczniów w uczenie się, przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych 15. Grażyna Oleksik-Kobylińska r. Szkolenie- Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z matematyki 16. Anna Krajewska r. Szkolenie- Egzaminator języka angielskiego 17. Elżbieta Tyniecka r. Szkolenie- Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/ Olga Mikulska r. Uzupełniające szkolenie do pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego II półrocze 2014/ Maciej Mikulski Grażyna Oleksik- Kobylińska Agata Nowicka 2. Małgorzata Andrychowska- Białobrzeska Anna Hubisz Franciszek Kurkowski Zofia Stanowska Elżbieta Tyniecka r. Kościelisko/Zakopane MSCDN Ciechanów r. XXIV Krajowa Konferencja Szkoleniowa Czas na matematykę Warsztaty: Jak budować wypowiedzi pisemne - Nowa Matura 3. Anna Hubisz OKE Warszawa Szkolenie do egzaminu maturalnego z języka polskiego

13 r. 4. Maciej Mikulski Warszawa r. 5. Franciszek Kurkowski Warszawa r. 6. Radosław Waleszczak marzec-kwiecień 2015 r. 7. Krzysztof Bieńkowski Jachranka r. Kurs Widok Grafiki 3D w GeoGebrze 5.0 Szkolenie uzupełniające z języka polskiego- egzaminator Akademia Profesjonalnego Nauczyciela Kurs- Dyrektor-jako lider w procesie tworzenia nowoczesnej szkoły Szkolenie- Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli 8. Jolanta Gawin-Kozakowska Andrzej Radomski Zdzisław Zdziarski Przasnysz r. Szkolenie- Fundusz Świadczeń Socjalnych 9. Radosław Waleszczak Ciechanów maj 2015 r. 10. Anna Rafalska Ostrołęka r. 11. Cała Rada Pedagogiczna Przasnysz r. 12. Krzysztof Załęski Warszawa r. Nowelizacja statutu szkoły- szkolenie Punkty gastronomiczne w szkołachszkolenie Szkolenie WebQuest-od instrukcji do konstrukcji Ogólnopolski Kongres dla Nauczycieli WF oraz Trenerów Sportowych Indywidualizacja pracy z uczniem, przygotowanie do zawodów i turniejów. Wybrane aspekty pracy szkoły Projekty realizowane w szkole 1) Z Uniwersytetem na TY finansowany przez Fundację Pelikan do przeprowadzenia ogółem 45 godzin dydaktycznych w trakcie roku szkolnego. Odbyły się zajęcia z biologii, historii, geografii, fizyki wykładowcy z UW i SGGW, UMK w Toruniu, WAT. 2) AISEC PEACE 2014 projekt organizowany pod patronatem Programu ONZ ds. Rozwoju; jednostką pilotującą jest SGH w Warszawie.

14 3) Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) Projekt Benedykt realizowany wraz z Fundacją Scalam. Wykaz zakupionego sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Nazwa Ilość Cena Ogólna wartość 1. Zestaw pomocy do klasopracowni chemicznej 1 450,- 450,- 2. Telewizor do sali nr ,- 1745,- 3. Odtwarzacz 1 214,- 214,- 4. Laptop ,- 1299,- 5. Dygestorium ,01,- 7990,01,- 6. Atlasy historyczne 34 33,30,- 1132,20 8. Zestaw pomocy do klasopracowni chemicznej 1 kom. 1407,80,- 1407,80,- 9. Lampa do projektora 1 499,- 499,- 10. Biurko nauczycielskie 1 377,91,- 377,91,- 11. Biurko nauczycielskie 1 379,91,- 379,91,- 12. Stoły uczniowskie jednoosobowe 13. Stoły uczniowskie jednoosobowe 14. Stoły uczniowskie dwuosobowe 15. Stoły uczniowskie dwuosobowe ,53, ,92, ,11, ,74, ,66,- 3966,48, ,41,- 2563,38,- 16. Atlasy geograficzne 15 39,60,- 594,- 17. Książki do biblioteki ,70,-

15 18. Mapy do klasopracowni geograficznej 19. Mikroskop do klasopracowni biologicznej 20. Mikroskopy do klasopracowni biologicznej ,80, ,82,- 1394,82, ,27, ,32,- 21. Szkielet człowieka ,47, ,47,- 22. Model tułowia tors 11 częściowy ,- 1599,- 23. Komputery , Wieża X-HM11-K 2 409,- 818,- 25. Pomoce naukowe do klasopracowni fizycznej 1 zestaw 1142,10,- 1142,10,- 26. Multimetr cyfrowy 1 332,10,- 332,10,- 26. Pirometr LCD 1 318,57,- 318,57, plansze i filmy DVD do nauki wiedzy o społeczeństwie 3 plansze 2 pakiety filmów 747,46,- 747, Szyna unieruchamiająca 1 105,75,- 105,75,- 30. Defibrylator szkoleniowy 1 550,- 550,- 31. Słowniki rosyjsko-polskie ,- 800,- Repetytorium- 1 38,30,- 38,30,- Gramatyka ,40,- 57,40,- 32. Projektory BENQ ,- 3240,- 33. Ekran ścienny ręczny 2 307,50,- 615,- 34. Uchwyty ścienne do projektorów 35. Pomoce dydaktyczne do klasopracowni fizycznej 2 170,- 340,- 1 zestaw 2612,35,- 2612,35,-

16 36. Komputery 2 469,- 938,- 37. Rolety okienne do klasopracowni ,- 38. Stroje sportowe dla uczniów 28 61,- 1708,-, 39. Szafa do klasopracowni fizycznej 40. Odboje do klasopracowni szkolnych 41. Komputer przenośny Asus wraz z oprogramowaniem ,- 3650, ,- 1350, ,- 2039,- 42. Rolety okienne 1 928,- 928,- 43. Projektor ,- 1461,- 44. Głośniki 1 160,- 160,- 45. Laptop ,- 1169,- 46. Drukarki 2 750,- 1500,- Razem: ,49,- Sprzęt otrzymany z darowizn 1. Stepery 3 159,- 477,- 2. Liczydło do koszykówki 1 79,- 79,- 3. Mikser ,- 1490,- 4. Piłeczki do p-p 1 222,- 222,- 5. Rakietki do p-p 3 111,- 111,- 6. Piłka do siatkówki 1 237,- 237,- 7. Pomoce dydaktyczne do biologii ,- Razem 4616,-

17 Nauczyciele realizując zadania pracowali w zespołach przedmiotowych i zadaniowych. Od roku szkolnego 2013/2014 działa również zespół wychowawczy, które na bieżąco analizuje sytuację wychowawczą w szkole. W jego skład wchodzą: dyrektor, wicedyrektor, pedagog, nauczyciel religii. Wnioski ze wspomagania 1. Zwiększyła się liczba szkoleń, w których wzięli udział nauczyciele naszego liceum z 16 w roku szkolnym 2013/2014 do 30 w bieżącym roku szkolnym. 2. Opracowano i wdrożono wieloletni plan doskonalenia nauczycieli. 3. W zauważalny sposób unowocześniono bazę dydaktyczną liceum. Wnioski ze sprawowanego nadzoru 1. Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów dokonywana jest systematycznie, 2. Ocenianie uczniów jest na ogół systematyczne i terminowe. 3. Rodzice informowani są terminowo o postępach w nauce, o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania. 4. Dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest systematycznie i na ogół prawidłowo. 5. Nauczyciele terminowo realizują harmonogram uroczystości i imprez szkolnych. 6. Promocja szkoły realizowana jest zgodnie z założeniami, z dużym zaangażowaniem ze strony nauczycieli. Zalecenia do dalszej pracy 1. Zachęcać uczniów do udziału w konkursach, turniejach, olimpiadach. 2. Dbać o konsekwentne przestrzeganie przepisów WZO. 3. W miarę posiadanych środków finansowych wzbogacać bazę dydaktyczną szkoły. 4. Zmodyfikować ofertę zajęć realizowanych w ramach art. 42 KN, tak by w większym stopniu korespondowała ona z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. 5. Zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych. 6. Wdrożyć do praktyki pedagogicznej liceum metodę WebQuest i wybrane elementy oceniania kształtującego (cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, jakość informacji

18 zwrotnej); w większym stopniu indywidualizować proces dydaktyczny, promować aktywne metody nauczania i pracy grupowej. 7. Monitorować zakres i jakość udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo