Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu W roku szkolnym 2014/2015 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany na podstawie: ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz ze zm.), rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz ze zm.), kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolnym 2014/2015, wniosków wynikające z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014, planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015, koncepcji pracy szkoły na lata , planu pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015, raportów z przeprowadzonych ewaluacji, programu wychowawczego, programu profilaktyki, wyników klasyfikacji rocznej i egzaminów zewnętrznych, informacji o działalności organów szkoły oraz współpracy z instytucjami zewnętrznymi dokumentacji monitorowania realizacji podstawy programowej. Organizacja pracy szkoły W roku szkolnym 2014/2015 w szkole zajęcia odbywały się w 20 oddziałach, w tym: 6 w klasie pierwszej, 7 w klasie drugiej, 7 w klasie trzeciej

2 Nauczaniem indywidualnym objętych było 2 uczniów. W szkole pracowało: 34 nauczycieli pełnozatrudnionych, 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. Podział nauczycieli zatrudnionych w szkole pod względem posiadanych stopni awansu zawodowego przedstawiał się w sposób następujący: kontraktowych 6, mianowanych 4, dyplomowanych 30 Wyniki nauczania Wyniki klasyfikacji rocznej W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły uczęszczało: 587 uczniów; 597 w 2013/2014; 638 w 2012/2013; 636 w 2011/2012 Z czego: 5 uczniów otrzymało 3 oceny niedostateczne i więcej, 12 uczniów otrzymało 1 lub 2 oceny niedostateczne, 568 uczniów bez ocen niedostatecznych Ilość ocen niedostatecznych w szkole 34; w roku szkolnym 2013/ ; w roku szkolnym 2012/ ; w roku szkolnym 2011/ Liczba uczniów ze średnią powyżej 4,75 45; w roku szkolnym 2013/ Sumując, należy zauważyć stopniową poprawę wyników nauczania, co jest efektem wzmożonego nadzoru pedagogicznego, zaangażowania uczniów i nauczycieli oraz jasnego określenia i egzekwowania kryteriów naboru do naszego liceum, od roku szkolnego minimalny próg przyjęć wynosi 85 pkt. Ponownie, jak w roku

3 minionym wart podkreślenia jest postęp jaki się dokonał w przypadku klasy pierwszej, dwa oddziały ze średnią powyżej 4,0 (I c, I a). W oddziałach I i, II e, II d, zanotowano spadek frekwencji poniżej 90%. Oceny zachowania Oceny zachowania, rok szkolny 2014/2015: wzorowe 231 (39,48%), bardzo dobre (30,00%), dobre 116 (19,82%), poprawne 39 (6,66%), nieodpowiednie -13 (2,22%), naganne 10 (1,7%); rok 2013/2014: wzorowe 232, bardzo dobre 207, dobre 80, poprawne 49, nieodpowiednie 24, naganne 4; rok 2012/2013: wzorowe 232, bardzo dobre 231, dobre 93, poprawne 51, nieodpowiednie 20, naganne 11; rok 2011/2012: wzorowe 267, bardzo dobre 171, dobre 109, poprawne 53, nieodpowiednie 22, naganne 14. Na podstawie ww. danych stwierdzić należy poprawę sytuacji wychowawczej, czego dowodzi mniejsza liczba ocen nieodpowiednich i nagannych w analizowanym okresie. Jednocześnie tak w przypadku zachowania jak i ocen oraz frekwencji widoczne jest obniżenie tych parametrów w oddziałach klasy drugiej (ma ono charakter cykliczny, co potwierdzają dane z lat poprzednich). Przebieg nadzoru Dyrektor szkoły w trakcie sprawowania nadzoru pedagogicznego wykorzystywał następujące formy: gromadzenie informacji o pracy nauczycieli, kontrolowanie dokumentacji szkolnej, monitorowanie pracy szkoły, obserwację zajęć i uroczystości oraz dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, badanie wybranych obszarów pracy szkoły, wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany planowo i systematycznie. Przyjęte zasady organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznego są sprawne i na ogół

4 skuteczne. Wnioski wynikające z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku są realizowane od początku bieżącego roku szkolnego. Plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny został zrealizowany w wysokim stopniu. Wdrożenie wniosków z poprzedniego roku szkolnego, dotyczących pracy szkoły, organizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania, przyniosło pozytywne efekty, na przykład: opracowano wieloletni plan doskonalenia nauczycieli, wdrożono do praktyki dydaktycznej szkoły sprawdzian dyrektora szkoły z matematyki i jęz. polskiego, opracowano we współpracy z Radą Rodziców ankietę dla uczniów klasy III pt. Moje Liceum, zawierające elementy oceny funkcjonowania szkoły i pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, efektywnie badano losy absolwentów: ankieta wychowawców oraz ankieta na stronie internetowej, znowelizowano regulamin RSU, dokonano przeglądu założeń programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły, kontynuowano współpracę ze szkołami wyższymi i Fundacją Pelikan, kontynuowano unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły (środki dydaktyczne, pomoce naukowe itp.), Na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 12 września 2014 r. dyrektor szkoły przedstawił plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015, w tym harmonogram ewaluacji wewnętrznej, powołano zespoły do przeprowadzenia badań. Ustalono sfery działalności szkolnej, które podlegać będą ewaluacji. Zespoły opracowały narzędzia badawcze, przeprowadziły badania, dokonały analizy wyników badań i przygotowały szczegółowe raporty, które zostały zaprezentowana członkom rady pedagogicznej na zebraniu w dniu 3 lipca 2015 r. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Tegoroczna ewaluacja wewnętrzna pozwala na sformułowanie m.in. następujących wniosków: 1. głównym powodem zwolnień z zajęć wychowania fizycznego jest stan zdrowia uczniów,

5 2. część uczniów określa stan wyposażenia szkoły w sprzęt sportowy jako niezadowalający, 3. nauczyciele współpracują ze sobą w różnych zespołach, najczęściej przedmiotowych oraz w zespołach ds. ewaluacji wewnętrznej, 4. nauczyciele wspierają się i współdziałają w przygotowaniu i przeprowadzaniu próbnych egzaminów maturalnych, konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizacji wycieczek i imprez szkolnych oraz w opracowaniu i analizie dokumentacji szkolnej, 5. czynnikami najbardziej sprzyjającymi współpracy między nauczycielami są praca w małych zespołach i wspólny cel, 6. ¾ badanych uznała, że współpraca nauczycieli przekłada się na lepsze wyniki kształcenia, a sferą, w której ta współpraca jest najbardziej zauważalna jest egzamin maturalny, 7. za czynniki najbardziej utrudniające współpracę nauczycieli wg dyrekcji uznano konieczność zmiany dotychczasowego indywidualnego, rutynowego działania, konieczność poświęcenia dodatkowego czasu zespołowemu działaniu, postrzeganie pracy w zespole jako przymusu, niechęć do wykonywania dodatkowych zadań i traktowania działań bezpośrednio niezwiązanych z prowadzonymi lekcjami jako nadobowiązkowe, 8. najczęstsza formą współpracy z rodzicami są spotkania indywidualne, zebrania ogólne, kontakty telefoniczne, 9. zdecydowana większość nauczycieli przyznaje, że otrzymane od rodziców opinie i sugestie są przez nich wykorzystywane do dalszej pracy, 10. rodzice najchętniej angażują się w udział w uroczystościach klasowych i szkolnych oraz w opiekę podczas wycieczek; z mniejszym entuzjazmem odnoszą się do pracy społecznej na rzecz klasy i szkoły oraz dokumentacji i planów szkoły, natomiast raczej niechętnie udzielają szkole wsparcia finansowego. Rekomendacje do dalszej pracy 1. Nauczyciele winni zwrócić uwagę na lepsze przygotowanie spotkań z rodzicami. 2. Należy rozwijać system indywidualnych konsultacji rodzic nauczyciel. 3. Szkoła winna w większym stopniu korzystać z uwag i opinii wyrażonych przez rodziców.

6 4. Stosownie do możliwości finansowych wzbogacić bazę sportową szkoły. 5. Monitorować liczbę zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, podnosić poziom ich atrakcyjności; propagować rolę zdrowego stylu życia, we współpracy z rodzicami eliminować antysportowe postawy młodzieży. 6. Rozwijać i modyfikować system współpracy nauczycieli. Kontrola wewnętrzna 1. Dokumentacja pedagogiczna prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Dokumentacja przebiegu nauczania jest prowadzona na ogół systematycznie. Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania odbywa się cyklicznie. Ma ona formę ustnej informacji skierowanej do nauczyciela lub wychowawcy w przypadku bieżących uwag oraz pisemnej potwierdzonej podpisem dyrektora lub wicedyrektora (wszystkie dzienniki lekcyjne skontrolowano 3 krotnie w ciągu roku). Na podstawie bieżącej kontroli dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniki lekcyjne) stwierdzono nadal powtarzające się niedociągnięcia: - nieterminowość w comiesięcznym i tygodniowym uzupełnianiu dzienników: brak tematów lekcji i podpisów nauczycieli po przeprowadzonych zajęciach, - nieterminowość w przenoszeniu ocen z dzienników zajęć języków obcych i wychowania fizycznego, - nieterminowość w obliczaniu miesięcznej frekwencji, - brak systematyczności i rytmiczności w ocenianiu (cztery przypadki). Kontrole dzienników lekcyjnych, w tym w zakresie systematyczności oceniania, potwierdzone są stosownymi wpisami. Wszystkie dzienniki lekcyjne poddane zostały 3 krotnie kontroli w ww. zakresie. Skontrolowano również dokumentację pracy świetlicy, biblioteki szkolnej i pedagoga szkolnego. 2. Kontrola planów nauczania, planów działań wychowawczych oraz tematyka lekcji wychowawczych przeprowadzona przez wicedyrektora szkoły wykazała, że powyższe plany sporządzone zostały według przyjętych zasad. 3. Tryb wystawiania ocen semestralnych z obowiązujących zajęć edukacyjnych, zgodność oceniania przedmiotowego z zasadami WZO i PSO, możliwości uzyskania oceny wyższej niż

7 proponowana (tu także nowelizacja statutu), wystawiania ocen zachowania był respektowany i przestrzegany przez nauczycieli. Do dyrektora szkoły nie wpłynęły sformalizowane odwołania lub skargi w tym zakresie. Udzielono natomiast stosownych wyjaśnień na ustną interwencję rodzica, co do wystawienia oceny z matematyki w klasie I b. 4. Przestrzeganie porządku pracy, prawidłowość sprawowania dyżurów międzylekcyjnych kontrolę w tym zakresie dyrektor prowadził na bieżąco (łącznie 28). Monitoring potwierdza pełnienie dyżurów przez nauczycieli. Uwagi jak w roku ubiegłym dotyczyły punktualności w rozpoczynaniu zajęć i dyżurów oraz potrzeby wzmożonych obserwacji ze strony nauczycieli newralgicznych rejonów szkoły (toalety, wejście do szkoły). W rozmowie z nauczycielami dyrektor szkoły uczulał na obowiązek właściwego pełnienia dyżuru oraz natychmiastowego reagowania na ewentualne zagrożenia. W trakcie monitorowania dyżurów parokrotnie stwierdzono nieregulaminowych zachowań ze strony uczniów (opuszczanie szkoły w trakcie przerw). W dalszym ciągu należy dążyć do wyeliminowania na terenie szkoły niepożądanej obecności uczniów z innych placówek - w tym celu dyżurujący nauczyciele oraz pracownicy obsługi powinni niezwłocznie domagać się opuszczenia prze z nich budynku liceum. 5. Kontrola realizacji dodatkowych godzin wynikających z art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela prowadzona przez wicedyrektora szkoły polegała na semestralnym rozliczaniu przez nauczyciela zrealizowanych godzin dodatkowych. Dodatkowe godziny przeznaczone były na pracę z uczniem zdolnym, przygotowujące do egzaminu maturalnego lub inne, zatwierdzone przez dyrektora szkoły oraz przeznaczone na pracę z uczniem przy realizacji zadań ogólnoszkolnych. Podstawą kontroli były dzienniki zajęć pozalekcyjnych. W sprawie sposobu rozliczania tych godzin dyrekcja przygotowała pisemną instrukcję, której postanowienia zostały wdrożone do praktyki pedagogicznej szkoły. Analiza tematyki ww. zajęć oraz wyniki ankiety Moje Liceum wskazują na potrzebę ich ściślejszego skorelowania z autentycznymi potrzebami uczniów w oparciu o uprzednią wiarygodną diagnozę. 6. Monitorowanie ramowych planów nauczania i realizacji podstawy programowej odbywa się zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami; dyrekcja na bieżąco organizuje konieczne zastępstwa w sytuacji nieobecności nauczyciela kierunkowego przedmiotu. 7. Przeprowadzono zaplanowane na początku roku szkolnego kontrole wewnętrzne potwierdziły właściwe przygotowanie szkoły w zakresie stanu bezpieczeństwa, w tym stanu technicznego i sanitarnego budynku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w październiku

8 przeprowadzono próbną ewakuację szkoły; została ona poprzedzona stosownym instruktażem dla pracowników szkoły i uczniów. Dyrektor na bieżąco kontroluje pracowników administracji i obsługi, monitoruje realizację budżetu szkoły. Wnioski z kontroli dyrektora: 1. Nauczyciele prawidłowo stosowali przepisy WZO oraz rozporządzenia w sprawie oceniania i klasyfikowania; 2. Kontrola wykazała przypadki nieterminowego dokonywania wpisów w dziennikach lekcyjnych i rozliczania się z dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej stąd potrzeba kontynuowania działań monitorujących i dyscyplinujących w ww. zakresie; 3. Obowiązujący w szkole porządek pracy był przestrzegany; konieczne jest jednak, by nauczyciele mający tzw. okienka informowali dyrekcję o zamiarze opuszczenia szkoły, dokonując jednocześnie stosownego wpisu w księdze wyjść; 4. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Obserwacje W roku szkolnym 2014/2015 w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor oraz wicedyrektor przeprowadzili 26 obserwacji (28 w roku 2014/2015, 15 w roku 2012/2013) oraz 27 doraźnych (dyrektor) w ramach tzw. spaceru pedagogicznego. Obserwowane były: zajęcia dydaktyczne, uroczystości szkolne. Celem prowadzonych obserwacji było przede wszystkim: gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych, dokumentowanie procesu nauczania, stosowanie systemu oceniania, indywidualizacja procesu nauczania, motywowanie i aktywizacja uczniów, wykorzystanie pomocy i środków dydaktycznych, racjonalne wykorzystanie czasu lekcji, pomoc nauczycielom w doskonaleniu warsztatu zawodowego. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że: zaplanowane cele i główne założenia lekcji na ogół były prawidłowo realizowane przez obserwowanych nauczycieli, nauczyciele na ogół rytmicznie realizują programy nauczania,

9 nie wszyscy nauczyciele prawidłowo określali zalecane formy realizacji materiału programowego, większość nauczycieli stosowała metody i formy pracy lekcyjnej sprzyjające rozwijaniu zdolności uczniów i ich motywację do nauki, nie wszyscy nauczyciele indywidualizowali pracę domową, nie wszyscy nauczyciele w swych przygotowaniach do zajęć w odpowiednim stopniu uwzględniają pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniowie są oceniani systematycznie i zgodnie z uregulowaniami statutowymi oraz innymi przepisami prawa oświatowego, uczniowie są dobrze przygotowani do imprez i uroczystości szkolnych, potwierdzają w ten sposób swoje umiejętności i osiągnięcia, nauczyciele i uczniowie w sprawny sposób korzystają z multimedialnych środków dydaktycznych. Dalszego doskonalenia wymaga: praca w grupach, indywidualizacja pracy na lekcji oraz stosowanie aktywnych metod nauczania przez nauczycieli, dokonywanie ewaluacji własnej pracy przez wszystkich nauczycieli, tworzenia jednoznacznie pozytywnej atmosfery pracy podczas niektórych zajęć, systematyczność oceniania i informowania uczniów o uzyskanych ocenach (w tym jakość komentarza do wystawianych ocen sprawdziany, prace klasowe), jasnego formułowania celów lekcji w komunikatach skierowanych do uczniów, stosowanie zróżnicowanych form oceniania, w tym również nieformalnego, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we właściwym zakresie. Wspomaganie nauczycieli Wspomaganie pracy nauczycieli przebiegało zgodnie z planem. L.P. Termin Rady Tematyka Pedagogicznej r. - kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2014/15, - Plan Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok 2014/15, - Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok 2014/15, - uchwała w sprawie zmian w statucie r. - analiza wyników egzaminu maturalnego, - plan finansowy na rok 2015, - próba ewakuacji

10 r. - Program Wychowawczy, - dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego, - propozycja Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2014/ r. - szkoleniowe zebranie Emisja głosu r. - informacja wychowawców klas III nt. frekwencji i wyników nauczania, - uchwała w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej klas programowo najwyższych, - uchwała w sprawie wieloletniego Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli r. - klasyfikacja śródroczna uczniów klas I i II, - chwała w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I i II, - uchwała w sprawie programu pracy z uczniem zdolnym r. - podsumowanie pracy szkoły w I semestrze, - omówienie założeń do szkolnego planu nauczania na rok szkolny 2015/16, - uchwała w sprawie kontynuacji innowacji pedagogicznych r. - sprawozdanie wychowawców klas III dot. wyników klasyfikowania, - uchwała w sprawie wyników klasyfikacji końcowej klas III i ukończenia szkoły przez uczniów klas III, - propozycja przydziału godzin na rok szkolny 2015/16 i zaopiniowanie projektu arkusza, - przypomnienie zasad organizacji egzaminu maturalnego, - pismo dot. Inicjatywy Obywatelskiej nadania Sali gimnastycznej imienia Tadeusza Trzcińskiego r. - zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/ szkoleniowe zebranie WebQuest r. - klasyfikacja uczniów klas I i II, - uchwała w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej uczniów klas I i II, - uchwała w sprawie promocji uczniów klas I i II, - uchwała w sprawie zatwierdzenia kandydatów do stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów, - uchwała w sprawie zaopiniowania zestawu podręczników, - kandydatury do wyróżnienia Pro Liceum Bono, - wystąpienie przewodniczącego Inicjatywy Obywatelskiej nadania Sali gimnastycznej imienia Tadeusza Trzcińskiego r. - podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w roku 2014/15, - przebieg realizacji innowacji pedagogicznych, - wstępna analiza wyników egzaminu maturalnego, - wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas III pt. Moje liceum, - przegląd założeń koncepcji pracy szkoły

11 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Data Nazwa szkolenia, konferencji, seminarium, warsztatów metodycznych 1. Bożena Podołowska, Andrzej Radomski r. Ciechanów Nowa matura w 2015 r. z przedmiotów edukacji przyrodniczej (biologii, chemii, fizyki, geografii) 2. Ks. Piotr Stasiński Płońsk Konferencja szkoleniowo-informacyjna. 3. Radosław Waleszczak Zdzisław Zdziarski 4. Dariusz Wojtala Marek Rozicki r. Ostrołęka r. Ciechanów r. Seminarium- Jak przygotować uczniów do matury z historii i wos?. Szkolenie- Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z geografii 5. Maciej Mikulski Grażyna Oleksik- Kobylińska Agata Nowicka Ostrołęka MSCDN r. Konferencja- wokół matury z matematyki Cała Rada Pedagogiczna r. Szkolenie Emisja głosu 7. Zdzisław Zdziarski Radosław Waleszczak 8. Maciej Mikulski Grażyna Oleksik- Kobylińska Agata Nowicka r. MSCDN Ostrołęka MSCDN r. Jak przygotować uczniów do matury z historii i wos- seminarium Warsztaty Matura Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki 9. Maciej Mikulski Ostrołęka r. Szkolenie Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z matematyki 10. Elżbieta Tyniecka Anna Hubisz Warszawa r. Warsztaty antydyskryminacyjne w Muzeum Żydów Polskich 11. Elżbieta Tyniecka Przasnysz Warsztaty arteterapii.

12 12. Elżbieta Tyniecka Przasnysz MDK r. 13. Elżbieta Tyniecka Ciechanów MSCDN r. Warsztaty folklorystyczne spotkanie ze sztuką ludową w Roku Oskara Kolberga Szkolenie- Filozofia jako kontekst interpretacji dzieła literackiego w perspektywie matury Elżbieta Tyniecka r. E-warsztaty Jak wkręcić uczniów w uczenie się, przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych 15. Grażyna Oleksik-Kobylińska r. Szkolenie- Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z matematyki 16. Anna Krajewska r. Szkolenie- Egzaminator języka angielskiego 17. Elżbieta Tyniecka r. Szkolenie- Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/ Olga Mikulska r. Uzupełniające szkolenie do pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego II półrocze 2014/ Maciej Mikulski Grażyna Oleksik- Kobylińska Agata Nowicka 2. Małgorzata Andrychowska- Białobrzeska Anna Hubisz Franciszek Kurkowski Zofia Stanowska Elżbieta Tyniecka r. Kościelisko/Zakopane MSCDN Ciechanów r. XXIV Krajowa Konferencja Szkoleniowa Czas na matematykę Warsztaty: Jak budować wypowiedzi pisemne - Nowa Matura 3. Anna Hubisz OKE Warszawa Szkolenie do egzaminu maturalnego z języka polskiego

13 r. 4. Maciej Mikulski Warszawa r. 5. Franciszek Kurkowski Warszawa r. 6. Radosław Waleszczak marzec-kwiecień 2015 r. 7. Krzysztof Bieńkowski Jachranka r. Kurs Widok Grafiki 3D w GeoGebrze 5.0 Szkolenie uzupełniające z języka polskiego- egzaminator Akademia Profesjonalnego Nauczyciela Kurs- Dyrektor-jako lider w procesie tworzenia nowoczesnej szkoły Szkolenie- Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli 8. Jolanta Gawin-Kozakowska Andrzej Radomski Zdzisław Zdziarski Przasnysz r. Szkolenie- Fundusz Świadczeń Socjalnych 9. Radosław Waleszczak Ciechanów maj 2015 r. 10. Anna Rafalska Ostrołęka r. 11. Cała Rada Pedagogiczna Przasnysz r. 12. Krzysztof Załęski Warszawa r. Nowelizacja statutu szkoły- szkolenie Punkty gastronomiczne w szkołachszkolenie Szkolenie WebQuest-od instrukcji do konstrukcji Ogólnopolski Kongres dla Nauczycieli WF oraz Trenerów Sportowych Indywidualizacja pracy z uczniem, przygotowanie do zawodów i turniejów. Wybrane aspekty pracy szkoły Projekty realizowane w szkole 1) Z Uniwersytetem na TY finansowany przez Fundację Pelikan do przeprowadzenia ogółem 45 godzin dydaktycznych w trakcie roku szkolnego. Odbyły się zajęcia z biologii, historii, geografii, fizyki wykładowcy z UW i SGGW, UMK w Toruniu, WAT. 2) AISEC PEACE 2014 projekt organizowany pod patronatem Programu ONZ ds. Rozwoju; jednostką pilotującą jest SGH w Warszawie.

14 3) Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) Projekt Benedykt realizowany wraz z Fundacją Scalam. Wykaz zakupionego sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Nazwa Ilość Cena Ogólna wartość 1. Zestaw pomocy do klasopracowni chemicznej 1 450,- 450,- 2. Telewizor do sali nr ,- 1745,- 3. Odtwarzacz 1 214,- 214,- 4. Laptop ,- 1299,- 5. Dygestorium ,01,- 7990,01,- 6. Atlasy historyczne 34 33,30,- 1132,20 8. Zestaw pomocy do klasopracowni chemicznej 1 kom. 1407,80,- 1407,80,- 9. Lampa do projektora 1 499,- 499,- 10. Biurko nauczycielskie 1 377,91,- 377,91,- 11. Biurko nauczycielskie 1 379,91,- 379,91,- 12. Stoły uczniowskie jednoosobowe 13. Stoły uczniowskie jednoosobowe 14. Stoły uczniowskie dwuosobowe 15. Stoły uczniowskie dwuosobowe ,53, ,92, ,11, ,74, ,66,- 3966,48, ,41,- 2563,38,- 16. Atlasy geograficzne 15 39,60,- 594,- 17. Książki do biblioteki ,70,-

15 18. Mapy do klasopracowni geograficznej 19. Mikroskop do klasopracowni biologicznej 20. Mikroskopy do klasopracowni biologicznej ,80, ,82,- 1394,82, ,27, ,32,- 21. Szkielet człowieka ,47, ,47,- 22. Model tułowia tors 11 częściowy ,- 1599,- 23. Komputery , Wieża X-HM11-K 2 409,- 818,- 25. Pomoce naukowe do klasopracowni fizycznej 1 zestaw 1142,10,- 1142,10,- 26. Multimetr cyfrowy 1 332,10,- 332,10,- 26. Pirometr LCD 1 318,57,- 318,57, plansze i filmy DVD do nauki wiedzy o społeczeństwie 3 plansze 2 pakiety filmów 747,46,- 747, Szyna unieruchamiająca 1 105,75,- 105,75,- 30. Defibrylator szkoleniowy 1 550,- 550,- 31. Słowniki rosyjsko-polskie ,- 800,- Repetytorium- 1 38,30,- 38,30,- Gramatyka ,40,- 57,40,- 32. Projektory BENQ ,- 3240,- 33. Ekran ścienny ręczny 2 307,50,- 615,- 34. Uchwyty ścienne do projektorów 35. Pomoce dydaktyczne do klasopracowni fizycznej 2 170,- 340,- 1 zestaw 2612,35,- 2612,35,-

16 36. Komputery 2 469,- 938,- 37. Rolety okienne do klasopracowni ,- 38. Stroje sportowe dla uczniów 28 61,- 1708,-, 39. Szafa do klasopracowni fizycznej 40. Odboje do klasopracowni szkolnych 41. Komputer przenośny Asus wraz z oprogramowaniem ,- 3650, ,- 1350, ,- 2039,- 42. Rolety okienne 1 928,- 928,- 43. Projektor ,- 1461,- 44. Głośniki 1 160,- 160,- 45. Laptop ,- 1169,- 46. Drukarki 2 750,- 1500,- Razem: ,49,- Sprzęt otrzymany z darowizn 1. Stepery 3 159,- 477,- 2. Liczydło do koszykówki 1 79,- 79,- 3. Mikser ,- 1490,- 4. Piłeczki do p-p 1 222,- 222,- 5. Rakietki do p-p 3 111,- 111,- 6. Piłka do siatkówki 1 237,- 237,- 7. Pomoce dydaktyczne do biologii ,- Razem 4616,-

17 Nauczyciele realizując zadania pracowali w zespołach przedmiotowych i zadaniowych. Od roku szkolnego 2013/2014 działa również zespół wychowawczy, które na bieżąco analizuje sytuację wychowawczą w szkole. W jego skład wchodzą: dyrektor, wicedyrektor, pedagog, nauczyciel religii. Wnioski ze wspomagania 1. Zwiększyła się liczba szkoleń, w których wzięli udział nauczyciele naszego liceum z 16 w roku szkolnym 2013/2014 do 30 w bieżącym roku szkolnym. 2. Opracowano i wdrożono wieloletni plan doskonalenia nauczycieli. 3. W zauważalny sposób unowocześniono bazę dydaktyczną liceum. Wnioski ze sprawowanego nadzoru 1. Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów dokonywana jest systematycznie, 2. Ocenianie uczniów jest na ogół systematyczne i terminowe. 3. Rodzice informowani są terminowo o postępach w nauce, o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania. 4. Dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest systematycznie i na ogół prawidłowo. 5. Nauczyciele terminowo realizują harmonogram uroczystości i imprez szkolnych. 6. Promocja szkoły realizowana jest zgodnie z założeniami, z dużym zaangażowaniem ze strony nauczycieli. Zalecenia do dalszej pracy 1. Zachęcać uczniów do udziału w konkursach, turniejach, olimpiadach. 2. Dbać o konsekwentne przestrzeganie przepisów WZO. 3. W miarę posiadanych środków finansowych wzbogacać bazę dydaktyczną szkoły. 4. Zmodyfikować ofertę zajęć realizowanych w ramach art. 42 KN, tak by w większym stopniu korespondowała ona z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. 5. Zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych. 6. Wdrożyć do praktyki pedagogicznej liceum metodę WebQuest i wybrane elementy oceniania kształtującego (cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, jakość informacji

18 zwrotnej); w większym stopniu indywidualizować proces dydaktyczny, promować aktywne metody nauczania i pracy grupowej. 7. Monitorować zakres i jakość udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Kwiatonowicach oraz w Gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2013/2014 AKTY PRAWNE,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2014r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012 Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: art. 31 ust.1, art.35 ust.2, pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.emilii Gierczak w Kołobrzegu

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.emilii Gierczak w Kołobrzegu Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.emilii Gierczak w Kołobrzegu Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 33. 1. Nadzór

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 2 z 10 I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. Podstawa prawna. 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO wraz z PLANEM PRACY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO wraz z PLANEM PRACY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO wraz z PLANEM PRACY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSZPITALNYMI NR 9 IM. KMDRA STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015/2016 Nazwa szkoły: V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach Data obowiązywania: od 15 września 2015 r. Formy nadzoru: ewaluacja wewnętrzna,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru Pedagogicznego. ZSG w Żędowicach

Plan nadzoru Pedagogicznego. ZSG w Żędowicach Plan nadzoru Pedagogicznego ZSG w Żędowicach w roku szkolnym 2014/2015 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2014 / 2015

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2014 / 2015 Plan nadzoru pedagogicznego rok 2014 / 2015 Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 15 września 2014 r. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 7 im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy Data obowiązywania:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego - 03.09.2012 Termin zakończenia roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013 Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Cel ewaluacji: Zbadanie, czy nauczyciele współpracują w realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WODZISLAWIU ŚLASKIM ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WODZISLAWIU ŚLASKIM ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WODZISLAWIU ŚLASKIM ROK SZKOLNY 2014/15 na podstawie art. 35 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004 r. poz 2572, z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Szumowo *25 września 2013 r.* L.p. Zadanie do realizacji Termin Odpowiedzialni Sposób dokumentowania 1. Wypracować wspólnie z rodzicami własną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 01.09.2015 r. Podział roku szkolnego na semestry: I semestr:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2013/2014: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIU

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIU PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIU ROK SZKOLNY /2014 Plan pracy został przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia 29 sierpnia r. I. Kierunki pracy szkoły w roku /2014 w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2011 / 2012 r.

PLAN PRACY SZKOŁY 2011 / 2012 r. PLAN PRACY SZKOŁY 2011 / 2012 r. Lp. Zagadnienie tematyka Odpowiedzialni Uwagi 1. Organizacja zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów nauczycieli Dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele 2. Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Polsko-Kanadyjskim Gimnazjum im. A.Bella w OStrowie Wielkopolskim na rok szkolny

Plan nadzoru pedagogicznego Polsko-Kanadyjskim Gimnazjum im. A.Bella w OStrowie Wielkopolskim na rok szkolny Plan nadzoru pedagogicznego Polsko-Kanadyjskim Gimnazjum im. A.Bella w OStrowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna planowania działań. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 I. Podstawa prawna: Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GONIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GONIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GONIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna : Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni Rok szkolny 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni Rok szkolny 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym /2015 I. Kierunki pracy szkoły w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego: 1. Zaktywizowanie pracy zespołów owych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYDONICY NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYDONICY NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYDONICY NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Przynica, 15 września 2011 r. 1 Podstawy prawne opracowania planu nadzoru: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narowej z

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Za okres I półrocza

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Za okres I półrocza SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Za okres I półrocza Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie. rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie. rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie rok szkolny 2014/2015 I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA (KSZTAŁCENIE) 1. Programy nauczania 1. Skompletowanie szkolnego zestawu zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2015 / 2016

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2015 / 2016 Plan nadzoru pedagogicznego rok 2015 / 2016 Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 14 września 2015 r. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 7 im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy Data obowiązywania:

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W UJŚCIU

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W UJŚCIU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu z dnia 23 września 2013 REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 I. Wstęp Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 83 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4

Zespół Szkół Nr 83 w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 83 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2008-2009 PRZEDŁOŻONY RADZIE PEDAGOGICZNEJ W DNIU 29 SIERPNIA 2008 ROKU RADZIE RODZICÓW ZS NR 83 W DNIU 01 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W TUCHOLI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W TUCHOLI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W TUCHOLI 1 Podstawa prawna działania: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Harmonogram działań z zakresu psychologiczno-pedagogicznej 1 Czynności Sierpień organizacyjne Przekazanie rodzicom informacji w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy. Rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy. Rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy Rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy na rok szkolny 2015/2016 TEMATYKA FORMA WSPOMA- GANIA ADRESAT ODPOWIEDZIALNY

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku na rok szkolny 2011/2012

Roczny plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku na rok szkolny 2011/2012 Roczny plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku na rok szkolny 2011/2012 I. Priorytety Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 1. Metoda projektu edukacyjnego w realizacji podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

MICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU

MICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU PLAN PRACY GIMNAZJUM im. BISKUPA MICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU rok szkolny 2015/2016 Przedstawiony i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną 15 września 2015 r. 1 I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Zadania Dokumentacja

Bardziej szczegółowo