Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie I. Terminarz przeprowadzania egzaminu maturalnego II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi III. Zasady obiegu informacji IV. Część ustna egzaminu maturalnego V. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej VI. Część pisemna egzaminu maturalnego VII. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej VIII. Informacja o przedmiotach na egzaminie maturalnym IX. Egzamin maturalny dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi X. Warunki zdania egzaminu XI. Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego XII. Tryb odwoławczy XIII. Unieważnienie egzaminu XIV. Kolejne sesje egzaminacyjne XV. Sposoby i źródła informacji na temat egzaminu maturalnego 2015 XVI. Procedury awaryjne - 1 -

2 L. P I. Terminarz: Czynność Zapoznanie uczniów z listą tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego oraz procedurami maturalnymi (zasadami wypełniania deklaracji maturalnych) Wychowawcy informują uczniów o procedurach maturalnych na lekcjach wychowawczych Wychowawcy informują rodziców o procedurach maturalnych na zebraniach. Udostępnienie materiałów informacyjnych na temat matury w bibliotece, u dyrektora szkoły, u wychowawców, na szkolnej stronie internetowej, w gablocie na korytarzu w widocznym miejscu. Nauczyciele przedmiotów maturalnych informują o standardach egzaminacyjnych i na bieżąco udzielają wyjaśnień. Składanie przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii i przekazanie ich zdającym. - absolwent może deklaracji wstępnej nie składać Składanie dokumentów uprawniających uczniów do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego i przekazanie ich radzie pedagogicznej (dokumentacja może być uzupełniona do r) 8. Próbny egzamin maturalny z matematyki Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii i przekazanie ich zdającym. Weryfikacja danych o zdających przekazanych do OKE. Zebranie podpisów zdających na potwierdzeniach zgodności zgłoszonych danych wydrukowanych z systemu OBIEG Przesłanie do OKE w formie elektronicznej informacji oraz danych do egzaminu maturalnego zebranych na podstawie deklaracji Powołanie na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem innej szkoły członków zespołu egzaminacyjnego spoza szkoły Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu Ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu i przesłanie go do OKE Termin do na bieżąco. na bieżąco do oraz w miarę pozyskiwania nowych informacji na bieżąco do do zgodnie z terminem do do do do do do do Osoba odpowiedzialna wychowawcy wychowawcy wychowawcy wicedyrektor szkoły nauczyciele przedmiotów maturalnych wicedyrektor szkoły - 2 -

3 Przekazanie uczniom treści komunikatu dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów oraz ustaleń o zasadach korzystania z tych pomocy. Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu pisemnego i wyznaczenie przewodniczących tych zespołów Uczeń/absolwent przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego, bibliografię wraz z wykazem sprzętu wyko rzystanego podczas prezentacji. Przyjęcie od zespołu nauczycieli języka polskiego listy tematów do części ustnej egzaminu na egzamin maturalny w 2015 roku Przekazanie zdającym instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu, przeszkolenie ich z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi i konieczności wypełniania odpowiedzi do zadań zamkniętych w części pisemnej z matematyki na poziomie podstawowym i w części pisemnej z języka obcego na obu poziomach Przekazanie zdającym informacji o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin egzaminów przyczyn losowych lub zdrowotnych Przekazanie zdającym informacji o terminie ogłoszenia wyników egzaminów i odbioru świadectw Przeprowadzenie szkolenia przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych z zakresu ich obowiązków wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej Przeprowadzenie szkolenia zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej Zgłoszenie do OKE informacji dotyczących usunięcia zdających uczniów, którzy nie ukończyli szkoły Przewodniczący SZE udostępnia do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład PZE bibliografie złożone przez zdających egzamin maturalny z języka polskiego Odbiór w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego i zabezpieczenie zestawów zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych Przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia części pisemnej i ustnej egzaminu zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze przebiegu egzaminu Przewodniczący SZE udostępnia do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład PZE zestawy zadań do przeprowadzenia części ustnej egzaminu do do do do do do do do do do niezwłocznie po przekazaniu przez uczniów do do dzień przed rozpoczęciem nauczyciele j. polskiego (dyrektor szkoły wicedyrektor szkoły wicedyrektor szkoły - 3 -

4 z języków nowożytnych wraz z kryteriami oceniania Przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych zgodnie ze szkolnym harmonogramem Odbiór zgodnie z harmonogramem dystrybucji i zabezpieczenie przesyłek z arkuszami egzaminacyjnymi Przeprowadzenie pisemnych egzaminów maturalnych i nadzorowanie ich przebiegu egzaminu od do od do od do Zakończenie egzaminów maturalnych Przekazanie prac zdających i dokumentacji egzaminacyjnej do OKE, zgodnie z instrukcją właściwej OKE Zebranie od absolwentów lub ich rodziców (prawnych opiekunów) udokumentowanych wniosków o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym Ogłoszenie wyników i przekazanie świadectw dojrzałości i aneksów do szkół od do od do od do Wydanie świadectw dojrzałości absolwentom Przypomnienie absolwentom informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz egzaminu w kolejnych latach Powołanie przez dyrektora CKE przewodniczących i członków zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów w terminie dodatkowym Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego Przekazanie do OKE informacji dotyczących zgłoszeń do sesji poprawkowej Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminu w sesji poprawkowej Przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Odbiór świadectw maturalnych po egzaminie w terminie poprawkowym Przekazanie do OKE protokołów zniszczenia zestawów do części ustnej egzaminu z języków obcych czerwiec 2015 r. 7 dni po ogłoszeniu wyników tj. do 7 lipca dni po ogłoszeniu wyników tj. do 10 lipca r 25 sierpnia 2015 od 24 do 28 sierpnia września września 2015 (dyrektor szkoły (dyrektor szkoły (dyrektor szkoły - 4 -

5 II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zbiory zestawów zadań do części ustnej egzaminu maturalnego oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego oraz bibliografie do części ustnej egzaminu z języka polskiego. 2. Przewodniczący SZE w terminie do 26 kwietnia 2015 roku szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu nauczycieli swojej szkoły, w tym nauczycieli oddelegowanych do innych szkół. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. Zapoznaje nauczycieli spoza szkoły z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. 3. Przewodniczący SZE do 26 kwietnia 2015 r. odbiera od członków PZE i ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 4. Bibliografie podpisane imieniem i nazwiskiem na ustny egzamin z języka polskiego zdający przedkłada wraz z informacją o materiałach pomocniczych i środkach technicznych. Bibliografie są udostępniane członkom właściwych PZE niezwłocznie po przekazaniu ich przez uczniów. 5. Zestawy zadań i kryteria oceniania na część ustną egzaminu z języka obcego nowożytnego są udostępniane członkom właściwych PZE dzień przed rozpoczęciem egzaminu, w obecności przewodniczącego SZE (w gabinecie dyrektora szkoły) przestrzegając zasady ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 6. Bibliografie na ustny egzamin z języka polskiego i materiały egzaminacyjne na egzamin ustny z języka obcego nowożytnego są przechowywane w sejfie, w sekretariacie szkoły. 7. Klucze do sejfu, w którym przechowywane są niejawne materiały egzaminacyjne posiada w okresie ich przechowywania, z zastrzeżeniem pkt.30, tylko. 8. Przewodniczący SZE nadzoruje przygotowanie sal na egzamin ustny. 9. Przewodniczący SZE przygotowuje i przekazuje w każdym dniu egzaminu ustnego przewodniczącemu PZE listę zdających, protokoły indywidualne i karty oceny a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego pakiet materiałów z liczbą zestawów zadań odpowiednią do liczby zdających w danej sali w danym dniu. 10. Przewodniczący SZE odbiera od PZE w każdym dniu: kompletne zestawy (wykorzystane przez zdających i niewykorzystane) po zakończeniu egzaminu w danym dniu, protokoły indywidualne, karty indywidualnej oceny. 11. Przewodniczący SZE nadzoruje przygotowanie sal na egzamin pisemny. 12. Przewodniczący SZE wspólnie z wyznaczonym przez siebie członkiem SZE, odbiera od dystrybutora i sprawdza nienaruszenie przesyłek zawierających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi. 13. Przewodniczący SZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE. 14. W dniu egzaminu przewodniczący PZE lub ZN w obecności przedstawiciela zdających w danej sali odbiera od przewodniczącego SZE pakiet materiałów egzaminacyjnych i niezwłocznie przenosi go do sali egzaminacyjnej. 15. Przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącemu ZN otrzymane z OKE listy zdających egzamin w danej sali, odpowiednią liczbę arkuszy egzaminacyjnych, naklejki z kodami, protokoły przebiegu egzaminu, protokoły sprawdzania i inne niezbędne w danej sali dokumenty. 16. Uwzględnia uprawnienia obserwatorów części pisemnej egzaminu. 17. Do czasu rozdania arkuszy zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści. 18. Przewodniczący ZN po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych poleca zdającym zapoznanie się z informacją na pierwszej stronie arkusza, następnie poleca sprawdzenie, czy są one kompletne tzn. czy arkusz ma wszystkie strony, czy wszystkie strony są czytelne, czy otrzymał zestaw tablic, - 5 -

6 wydany przez CKE ( na egzaminie z matematyki), w razie stwierdzenia braków zdający zgłasza przewodniczącemu ZN (przez podniesienie ręki), następnie przewodniczący ZN wydaje kompletny arkusz z arkuszy rezerwowych, (nie można wykonywać kserokopii). Wymiana arkuszy jest odnotowana w protokole przebiegu egzaminu. 19. Następnie zdający zakodowują swój arkusz i kartę odpowiedzi, członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania arkuszy. 20. Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego ZN godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem. 21. Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali, w uzasadnionych przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić na opuszczenie sali, w obecności członka ZN (wcześniej zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki), zapewniając warunki wykluczające kontakt z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej. 22. Wychodzący pozostawia zamknięty arkusz na stoliku, a fakt wyjścia zostanie odnotowany w protokole przebiegu egzaminu. 23. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu np. stwierdzenia niesamodzielnej pracy, zakłócanie spokoju, przeszkadzanie innym piszącym, przewodniczący ZN przerywa zdającemu egzamin, każe opuścić salę, a fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. 24. Jeżeli zdający wcześniej zakończy pracę, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika i przez podniesienie ręki zgłasza przewodniczącemu ZN zakończenie pracy, po sprawdzeniu przez członka ZN poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi, opuszcza salę, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym. 25. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin członkowie ZN sprawdzają poprawność zakodowania arkuszy i kart odpowiedzi, które zdający złożyli zamknięte na brzegu stolika, następnie po udzieleniu zgody przewodniczącego ZN, zdający opuszczają salę. 26. Przewodniczący ZN w obecności przynajmniej dwóch przedstawicieli zdających, porządkuje, kompletuje, pakuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne, według zaleceń OKE oraz niezwłocznie dostarcza je wraz z wypełnionymi i podpisanymi protokołami z egzaminu przewodniczącemu SZE po zakończeniu każdej części egzaminu. 27. Przewodniczący SZE po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne do czasu przekazania ich w punkcie odbioru prac w sejfie szkolnym. 28. Pozostała w szkole dokumentacja dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu zabezpieczana jest przez przewodniczącego SZE (dyrektora szkoły). 29. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa, przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje przewodniczącemu SZE i postępuje zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami. 30. Jeżeli i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą pełnić swoich obowiązków, dyrektor szkoły lub osoba pełniąca tymczasowo obowiązki dyrektora powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE i wnioskuje siebie do pełnienia obowiązków przewodniczącego SZE. III. Zasady obiegu informacji 1. Przewodniczący SZE w czasie posiedzenia rady pedagogicznej zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie rozporządzenia MEN, procedur egzaminu, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez OKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem. 2. Przewodniczący SZE informuje uczniów o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, a w szczególności o: a) prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych: - zastępca przewodniczącego SZE zapoznaje zdających egzamin maturalny z komunikatem - 6 -

7 dyrektora CKE, najpóźniej do 20 września, następnie stwierdza uprawnienia ucznia na podstawie złożonych opinii/ orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznych, b) prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu, oraz o wykazie tych olimpiad: c) pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej: - materiały pomocnicze z jakich może korzystać zdający (słowniki) na egzaminie będą umieszczone na oddzielnym stoliku, (jeden egzemplarz dla nie więcej niż 25 zdających), - tablice matematyczne z podstawowymi wzorami przygotowane przez CKE, otrzyma każdy zdający, d) miejscu, zasadach i terminie przystąpienia do następnych sesji egzaminacyjnych: sesji w terminie dodatkowym i sesji poprawkowej: - informacje na powyższy temat umieszcza zastępca przewodniczącego SZE w gablocie i tablicach ogłoszeń na parterze i I piętrze korytarza szkolnego, wcześniej informuje maturzystów na spotkaniach organizacyjnych, na których maturzyści poznają procedury przeprowadzania egzaminu, e) ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w przypadku stwierdzenia unieważnienia egzaminu: - w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócaniu przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę innym zdającym, przewodniczący ZN, przerywa danej osobie egzamin, każe opuścić salę, zajście odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu, o fakcie powiadamia przewodniczącego SZE. Uczeń nie może poprawiać egzaminu w sesji poprawkowej ani w terminie dodatkowym. f), po zapoznaniu się z okolicznościami unieważnienia egzaminu, umieszcza informację o unieważnieniu egzaminu w protokole zbiorczym, sporządza protokół przerwania i unieważnienia egzaminu zdającego z danego przedmiotu, podpisuje ten protokół i dołącza wraz z arkuszem do protokołu zbiorczego części pisemnej egzaminu przekazywanego do OKE po zakończeniu egzaminu. 3. Wychowawcy klas maturalnych, odbywają w terminie do 30 września zebranie z rodzicami i informują ich o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym na podstawie informacji przekazanej im przez przewodniczącego SZE. 4. Przewodniczący SZE odbywa we wrześniu i styczniu oraz zgodnie z potrzebami zebranie z uczniami i informuje ich o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym. 5. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową, standardami wymagań egzaminacyjnych, informatorami, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z danego przedmiotu już od pierwszej klasy szkoły kończącej się maturą. 6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostarczają do biblioteki szkolnej wszelkiego rodzaju materiały o egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycielom jako materiał do ćwiczeń. 7. Nauczyciel biblioteki gromadzi informatory oraz wszystkie materiały otrzymane od przewodniczącego SZE i nauczycieli i udostępnia je uczniom i absolwentom w czytelni. 8. Decyzję o przystąpieniu uczniów szkoły do próbnego egzaminu maturalnego podejmuje po konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów maturalnych i po zasięgnięciu opinii zdających. 9. Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego zastępca przewodniczącego SZE umieszcza na tablicy ogłoszeń i w gablocie na I piętrze korytarza szkolnego. Materiały przeznaczone dla nauczycieli wykładane są w wyznaczonym miejscu w pokoju nauczycielskim. Materiały przeznaczone dla uczniów i absolwentów wykładane są w wyznaczonym miejscu w czytelni. 10. Ustala się następujące terminy i tryb zgłaszania przez uczniów wniosków: a) o zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uczeń dostarcza przewodniczącemu SZE przed egzaminem z danego przedmiotu

8 b) o dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych informację o zmianę w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego uczeń zgłasza w trybie i terminie przewidzianym w harmonogramie zadań, c) dotyczący udziału w sesji poprawkowej i terminie dodatkowym termin ogłasza Dyrektor OKE IV. Część ustna egzaminu maturalnego 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego (języka mniejszości narodowej, języka grupy etnicznej) przebiega w następujący sposób: a) zdający, po okazaniu dowodu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście, umieszczonej na drzwiach sali, w której odbywa się egzamin, b) w sali przebywa jeden zdający, c) w czasie tego egzaminu zdający może korzystać z: materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, d) ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu. Objętość planu nie może przekraczać jednej strony formatu A-4. Wcześniej zdający nie musi składać planu, e) egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części: w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba, że zostanie przekroczony limit czasu; część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem egzaminującym. Pytania egzaminującego mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i wcześniej przedłożonej bibliografii. W innym przypadku zespół przedmiotowy nie przeprowadza rozmowy. 2. Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu przebiega w następujący sposób: a) zdający, po okazaniu dowodu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście, umieszczonej na drzwiach sali, w której odbywa się egzamin, b) w sali przebywa jeden zdający, c) egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut, i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań, d) zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu, e) egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami, po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw pytań zdającemu, f) po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1 do 3; zadanie 1 polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zdaniu 2 zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zdaniu 3 zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego, g) zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone h) w czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy - 8 -

9 V. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej 1. W roku szkolnym, w którym zdający przystępuje do egzaminu w sesji wiosennej do dnia 10 września nauczyciele języka polskiego udostępniają zdającym szkolną listę tematów z języka polskiego. 2. Przewodniczący SZE ustala szczegółowy terminarz części ustnej egzaminu maturalnego i ogłasza go zdającym na dwa miesiące przed rozpoczęciem części pisemnej. 3. Przewodniczący SZE, na dwa miesiące przed terminem egzaminu, powołuje swego zastępcę i SZE. Członków SZE spoza szkoły powołuje w porozumieniu z dyrektorami ich szkół macierzystych. 4. Na dwa miesiące przed terminem egzaminu ustnego powołuje PZE, zapoznaje na piśmie członków PZE z obowiązkami oraz odbiera od nich oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed ujawnieniem. 5. Przewodniczący SZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków PZE i ZN ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do PZE i ZN w innych szkołach. Nauczycieli spoza szkoły zapoznaje z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. Przewodniczący SZE odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 6. Najpóźniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia egzaminów z języka polskiego w części ustnej każdy zdający przekazuje przewodniczącemu SZE za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego bibliografię tematu oraz wykaz sprzętu wykorzystywanego do prezentacji. 7. W terminie od jednego do czterech dni przed rozpoczęciem egzaminów z języka polskiego w części ustnej przekazuje przewodniczącemu właściwego PZE bibliografie oraz uczestniczy w posiedzeniu PZE, na którym z tą dokumentacją zapoznawani są pozostali członkowie PZE. 8. Na trzy dni przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z danego przedmiotu przekazuje: a) kierownikowi gospodarczemu szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w których będzie się odbywał egzamin, b) przewodniczącym PZE informacje o zdających z dysfunkcjami zdających egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione. 9. Na jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego udostępnia do wglądu nauczycielom, wchodzącym w skład właściwego PZE, zestawy zadań i kryteria oceniania z danego języka. 10. Zdający przystępują do egzaminu w kolejności ustalonej w szczegółowym terminarzu części ustnej egzaminu. Zdający obowiązani są stawić się na egzamin w takim czasie, aby przebiegał on bez zbędnych przerw. 11. Przewodniczący PZE w dniu egzaminu: a) pobiera od przewodniczącego SZE listę zdających w danym dniu, druki protokołów części ustnej egzaminu i zestawy zadań potrzebne do przeprowadzenia egzaminu, b) sprawdza tożsamość zdających, c) wyznacza spośród członków PZE nauczyciela egzaminującego danego zdającego, d) kontroluje czas trwania egzaminu poszczególnych zdających, e) bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu, f) ogłasza zdającym wyniki części ustnej egzaminu bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w danym dniu. 12. Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ustala wynik egzaminu dla każdego zdającego na poziomie podstawowym bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej, a w przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym po przeegzaminowaniu trzech zdających

10 13. PZE ustala liczbę punktów każdego zdającego i wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu, wpisując także pytania zadawane w czasie dyskusji po prezentacji. Wypełnione protokoły egzaminu podpisują wszyscy członkowie PZE, obserwatorzy i eksperci. 14. Po zakończonym egzaminie ustnym i ogłoszeniu jego wyników przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu SZE uporządkowane zestawy, podpisane protokoły indywidualne i zbiorcze, a w przypadku egzaminu z języka polskiego bibliografie. Przewodniczący SZE rozlicza przewodniczących PZE ze wszystkich materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej. VI. Część pisemna egzaminu maturalnego 1. Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza danego poziomu egzaminu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy arkusz, w tym karta odpowiedzi, są kompletne, tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii). Braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny arkusz lub kartę odpowiedzi. Takie zdarzenie zostaje odnotowane w protokole przebiegu egzaminu, zdający ma obowiązek potwierdzić je swoim podpisem. 2. Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój arkusz egzaminacyjny. Kodowanie arkusza polega na: a) wpisaniu swojego numeru PESEL na arkuszu i karcie odpowiedzi, b) przeniesieniu numeru PESEL na matrycę znaków, c) wpisaniu daty urodzenia na karcie odpowiedzi, d) wpisaniu kodu zdającego na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi (zgodnie z zaleceniem OKE), e) naklejeniu pasków kodowych na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych. 3. Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie będą wpuszczone do sali egzaminacyjnej. 4. Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku szczególnej konieczności wyjścia z sali, zdający poprzez podniesienie ręki zgłasza przewodniczącemu ZN taką potrzebę, następnie pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami ( z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej) w obecności członka ZN może opuścić salę egzaminacyjną, czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu. 5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, przewodniczący ZN, powiadamia o tym fakcie przewodniczącego SZE. Przewodniczący SZE podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu danego zdającego. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Na czas nieobecności w sali przewodniczący ZN wyznacza spośród członków zespołu nadzorującego swego zastępcę. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w kolejnej sesji egzaminacyjnej, czyli w 2014 roku. 6. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym. 7. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danego poziomu egzaminu, zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty arkusz egzaminacyjny pamiętając o tym, aby był poprawnie zakodowany i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali

11 8. Zdający przystępuje do egzaminu w części obowiązkowej na poziomie podstawowym z języka polskiego w części ustnej i pisemnej, z języka obcego nowożytnego w części ustnej i pisemnej i pisemnego egzaminu z matematyki. 9. Część obowiązkowa jest wystarczająca do zdania egzaminu dojrzałości, jeżeli ze wszystkich egzaminów zdający uzyskał co najmniej 30% punktów. 10. Uczeń może przystąpić do maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych, zdawanych tylko na poziomie rozszerzonym: - z języka polskiego, - języka obcego nowożytnego (jeżeli jest to ten sam co w części obowiązkowej), - matematyki lub na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z przedmiotów wymienionych na liście przedmiotów maturalnych. VII. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej 1. Przewodniczący SZE, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej, powołuje spośród członków SZE zespoły nadzorujące (ZN). 2. W terminie do 23 kwietnia każdego roku przeprowadza szkolenie członków ZN ze swojej szkoły, zapoznając ich w szczególności ze szczegółowym przydziałem zadań oraz z zasadami postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. W szkoleniu uczestniczą też nauczyciele delegowani do ZN w innych szkołach. Podczas szkolenia odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 3. W dniu otrzymania przesyłki zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi, w obecności swego zastępcy lub wyznaczonego w tym celu innego nauczyciela, natychmiast po ich otrzymaniu sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE. 4. Na siedem dni przed rozpoczęciem egzaminów pisemnych z danego przedmiotu przewodniczący SZE przekazuje: a) kierownikowi gospodarczemu szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w których będzie się odbywał egzamin, b) przewodniczącym ZN informacje o zdających z dysfunkcjami piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione oraz informacje o sposobie udostępniania zdającym pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów. 5. W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu: a) wraz z właściwym przewodniczącym ZN i kierownikiem gospodarczym sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaleceniem lekarskim. W przypadku egzaminu z języka obcego sprawdzeniu podlega również sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD. Klucze do sal po ich sprawdzeniu przechowuje, b) kierownik gospodarczy zabezpiecza co najmniej dwa odtwarzacze rezerwowe, c) przewodniczący właściwych ZN gromadzą pomoce, z których będą mogli korzystać zdający. 6. W dniu egzaminu: a) na 1 godz. przed jego rozpoczęciem: - członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy,

12 - w razie nieobecności członka ZN wyjaśnia jej przyczyny i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela, - w obecności wyznaczonego przez siebie członka SZE sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE, - przewodniczący ZN odbierają klucze do sal egzaminacyjnych, listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu i paski kodowe, b) na 30 min. przed jego rozpoczęciem: - przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają sale egzaminacyjne, - wyznaczony członek ZN sprawdza w kolejności alfabetycznej tożsamość zdających, a w przypadku zdających spoza szkoły także świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, i zezwala im na wejście do sali, - inny wyznaczony członek ZN poleca zdającemu wylosowanie miejsca, odnotowuje wynik losowania i poleca zdającemu zająć odpowiednie miejsce, c) na 10 min przed jego rozpoczęciem: - przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających w danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora, gdzie otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu; przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali, d) po przeniesieniu materiałów do sali, punktualnie o godzinie określonej w komunikacie dyrektora CKE: - członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne, - po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych przewodniczący ZN poleca zdającym otwierają je i sprawdzają, czy arkusze są kompletne. Zauważone braki zdający zgłaszają przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu, - przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez: wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, przeniesienie numeru PESEL na matrycę znaków cyfrowych, wpisanie daty urodzenia na karcie odpowiedzi, wpisanie kodu zdającego na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi (zgodnie z zaleceniem OKE), naklejenie pasków kodowych w określonym miejscu, - przewodniczący ZN zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia i zakończenia danego poziomu egzaminu, e) podczas trwania egzaminu: - członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować, - zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej; przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu, - jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki; przewodniczący lub członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali, f) po upływie czasu przeznaczonego egzamin: - zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac; członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania, - przewodniczący ZN ogłasza przerwę i wszyscy zdający wychodzą z sali, - członkowie ZN porządkują, kompletują, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej OKE,

13 - przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne z danej części egzaminu przewodniczącemu SZE, g) w przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych zdawanych na rozszerzonym poziomie (dwie części) procedurę należy powtórzyć także w części drugiej, h) po zakończeniu egzaminu: - członkowie ZN porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, listy zdających egzamin protokoły odbioru prac od zdających deklaracje przystąpienia do poziomu rozszerzonego, zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej OKE i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu, - przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu przewodniczącemu SZE, 7. W razie zaistnienia sytuacji szczególnej (np. przerwanie egzaminu, awarie itp.) lub w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, w tym wniesienia urządzeń telekomunikacyjnych przez zdającego przewodniczący ZN niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego SZE. Na czas opuszczenia sali przewodniczący ZN powierza swoje obowiązki członkowi ZN, fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu

14 VIII. Informacja o przedmiotach na egzaminie maturalnym Matura 2015 przedmioty obowiązkowe Egzamin ustny język polski - egzamin bez określania poziomu język obcy nowożytny - egzamin bez określania poziomu Egzamin pisemny język polski - na poziomie podstawowym matematyka - na poziomie podstawowym język obcy nowożytny - ten sam co w części ustnej, na poziomie podstawowym przedmioty dodatkowe ( absolwent może przystąpić do 0-6 przedmiotów) Egzamin ustny język obcy nowożytny - jeżeli inny niż w części obowiązkowej to egzamin jest bez określania poziomu Egzamin pisemny język polski na poziomie rozszerzonym matematyka na poziomie rozszerzonym język obcy nowożytny - jeżeli ten sam co w części obowiązkowej to na poziomie rozszerzonym język obcy nowożytny - jeżeli inny co w części obowiązkowej to na poziomie podstawowym lub rozszerzonym biologia chemia filozofia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki historia sztuki informatyka język łaciński i kultury antycznej język mniejszości etnicznej język regionalny wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu w/w przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach

15 CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW NA PISEMNYM EGZAMINIE Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony język polski 170 minut 180 minut matematyka 170 minut 180 minut język obcy nowożytny 120 minut minut - filozofia - historia - historia muzyki - historia sztuki - wiedza o społeczeństwie - wiedza o tańcu - biologia - chemia - fizyka z astronomią - geografia 120 minut 180 minut 120 minut 150 minut - informatyka 195 min 240 min Język obcy nowożytny można zdawać z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski, kaszubski, łaciński IX. Egzamin maturalny dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Absolwenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych określonych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłoszonym na stronie Komunikat Dyrektora CKE z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 do potrzeb absolwentów: 1. absolwenci niepełnosprawni mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 2. absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 3. absolwenci mający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tego orzeczenia

16 4. absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 5. absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich stanu zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 6. absolwenci, którzy w roku szkolnym 2014/2015 byli objęci pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej wydanej zgodnie z trybem określonym w 59 ust. 4 i 5 rozporządzenia. 7. za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu zgodnie ze sposobami wymienionymi w Tabeli 1. odpowiada dyrektor szkoły jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole. 8. dyrektor szkoły dostosowuje warunki i formy przeprowadzania egzaminu na podstawie wskazań Rady pedagogicznej, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu określonych w Tabeli 1. na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) lub wniosku rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną. 9. w przypadku absolwentów, którzy ukończyli szkołę przed rokiem 2015: posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do ich potrzeb i możliwości, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu określonych w Tabeli 1., wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej. 10. opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza uczeń/absolwent przedkłada dyrektorowi szkoły do 30 września 2014 r. Ostateczny termin złożenia uzupełnienia tych dokumentów upływa 7 lutego 2015 roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. 11. w szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1., decyzję o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb absolwenta podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w porozumieniu z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną. 12. dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdającego na piśmie o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań. 13. w przypadku absolwenta posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych niepełnosprawności, w porozumieniu z okręgową komisją egzaminacyjną. Dyrektor szkoły zgłasza pisemnie konieczność opracowania odpowiednio dostosowanych materiałów egzaminacyjnych dyrektorowi komisji okręgowej do 7 lutego 2015 r. 14. w czasie przeprowadzania egzaminu dla absolwentów niepełnosprawnych należy zapewnić obecność specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, w szczególności: tyflopedagoga (w przypadku zdających niewidomych i słabowidzących), surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (w przypadku zdających niesłyszących), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych. Specjalista, o którym mowa, jest członkiem zespołu nadzorującego egzamin; nie może być członkiem przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego

17 15. w czasie przeprowadzania egzaminu dla absolwentów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, należy zapewnić obecność specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z absolwentem. Specjalista, o którym mowa, jest członkiem zespołu nadzorującego egzamin; nie może być członkiem przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego. 16. egzamin powinien odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu, jeżeli zdający korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań: czas przedłużony o dodatkowe przerwy korzystanie z urządzeń technicznych korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego, udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego). 17. w przypadku gdy do przystąpienia do egzaminu w oddzielnym pomieszczeniu uprawnionych jest dwóch lub więcej absolwentów w danej szkole, którym przysługują różne sposoby dostosowania, możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dla tych absolwentów w jednym pomieszczeniu, pod warunkiem, że przebieg egzaminu żadnego z tych absolwentów nie będzie zakłócony. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dostosowanie dotyczy zdających egzaminy z różnych języków obcych (w sesji poprawkowej). 18. jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, przebieg egzaminu musi być rejestrowany za pomocą urządzenia zapisującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część arkusza egzaminacyjnego. 19. zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dla osób korzystających z komputera lub pomocy nauczyciela wspomagającego określone są w Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ jeżeli zdający korzysta z przedłużenia czasu egzaminu w części pisemnej z informatyki albo egzaminu w części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, czas rozpoczęcia części drugiej egzaminu przesuwa się odpowiednio. 21. w szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu, szpitalu). Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła, dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole. 22. absolwenci niesłyszący są zwolnieni z części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego. 23. na podstawie 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, opinia poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana na którymkolwiek etapie kształcenia zachowuje swoją ważność na egzaminach w kolejnych latach

18 Tabela 1. Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego: Absolwenci uprawnieni do dostosowania niesłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Część ustna zdawanie egzaminu z języka polskiego w języku migowym przygotowanie prezentacji na piśmie (możliwe tylko wtedy, gdy zdający nie zna języka migowego i nie mówi) przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o 15 minut Sposoby dostosowania Część pisemna arkusze egzaminacyjne dostosowane do dysfunkcji: a) arkusze na poziomie podstawowym z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego b) arkusze z pozostałych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym słabosłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o 15 minut, z języka obcego nowożytnego nie więcej niż o 15 minut, korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu (słuchawki) niewidomi (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) - odczytanie z czarnodruku poleceń i tekstów przez członka zespołu przedmiotowego na egzaminie ustnym z języka obcego nowożytnego - przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego i języka nowożytnego nie więcej niż o 15 minut - płyta CD z materiałem dźwiękowym do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla absolwentów z lat dostosowane arkusze egzaminacyjne w piśmie Braille a dostosowane arkusze w czarnodruku na płycie CD do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego (tylko w oddzielnej sali) korzystanie z maszyny do pisania pismem Braille a lub dostosowanego komputera arkusz egzaminacyjny w czarnodruku oraz korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy za-pisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko w przypadku zdającego, który nie korzysta z zestawu w piśmie Braille a) słabowidzący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) - odczytanie poleceń i tekstów przez członka zespołu przedmiotowego - dostosowane zestawy egzaminacyjne czcionka Arial, powiększone ilustracje - przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka nowożytnego nie więcej niż o 15 minut arkusze egzaminacyjne dostosowane czcionka Arial 16 pkt lub nagrane na płycie CD (drugie dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy zdający korzysta z dostosowanego komputera) korzystanie z przyborów optycznych, z których zdający korzysta na co dzień oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy wada wzroku utrudnia lub uniemożliwia zdającemu czytanie i pisanie)

19 zdający z niepełnosprawnością rąk (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualne-go nauczania) lub z czasową niesprawnością rąk (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza) Zdający i z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym z mutyzmem, afazją (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza lub opinii rady pedagogicznej) zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) -pomoc w obsłudze sprzętu i środków dydaktycznych w przypadku prezentacji z języka polskiego - miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego - uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego podczas egzaminu. - przygotowanie prezentacji z języka polskiego na piśmie a) dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy zdający nie jest w stanie sformułować wypowiedzi ustnej - przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o 15 minut i z języka obcego nowożytnego nie więcej niż o 15 minut. - zastosowanie kryteriów oceniania wypowiedzi uwzględniających dysfunkcję. - obecność na sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub do obsługi potrzebnego sprzętu, porozumieniu z OKE - przygotowanie prezentacji z języka polskiego na piśmie. Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy zdający nie jest w stanie sformułować wypowiedzi ustnej - uzupełnienie lub zastąpienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego - przekazanie wypowiedzi ustnej przez nauczyciela wspomagającego który rozumie wypowiedź zdającego. - przedłużenie czasu przeprowadzania języka polskiego i języka nowożytnego nie więcej niż o 15 minut - zastosowanie kryteriów oceniania wypowiedzi uwzględniających dysfunkcję pisanie pracy na komputerze korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje dyktowaną wypowiedź zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy zdający nie może pisać sam) przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego nie więcej niż o 30 minut - płyta CD z dostosowanym nagraniem do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego - obecność na sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub do obsługi potrzebnego sprzętu (członek zespołu nadzorującego). - pomoc nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego) przy odczytywaniu poleceń i tekstów i/lub przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego - miejsce pracy dostosowane do dysfunkcji zdającego. - przedłużenie czasu trwania egzaminu nie więcej niż o 30 min. - pisanie pracy na komputerze. Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny arkusza

20 zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej) pisanie pracy na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny arkusza egzaminacyjnego) zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego i języków obcych nowożytnych oraz języka mniejszości narodowej, uwzględniających specyficzne trudności zdający z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualne-go nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza) chorzy lub niesprawni czasowo (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza) zdający z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) zdający, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (na podstawie pozytywnej opinii przedłużenie czasu przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego i nowożytnego nie więcej niż o 15 minut dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby korzystanie ze sprzętu medycznego i z leków koniecznych ze względu na chorobę dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby korzystanie ze sprzętu medycznego i z leków koniecznych ze względu na chorobę - zapewnienie obecności specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym, w porozumieniu z OKE - przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o 15 minut i z języka obcego nowożytnego nie więcej niż o 15 minut - zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym, w porozumieniu z przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z każdego arkusza nie więcej niż o 30 min. dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby korzystanie ze sprzętu medycznego i z leków koniecznych ze względu na chorobę korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów lub przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe wyłącznie w przypadku chorób uniemożliwiających absolwentowi samodzielne czytanie lub pisanie, np. rdzeniowego zaniku mięśni lub stwardnienia rozsianego) dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby korzystanie ze sprzętu medycznego i z leków koniecznych ze względu na chorobę - zapewnienie obecności specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym. - przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego nie więcej niż o 30 minut; dodatkowy czas może być przeznaczony na wykonanie zadań lub przerwy, w zależności od potrzeb - możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali - zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym, w porozumieniu z

Strona 2 z 9. a O niepełnosprawnościach sprzężonych mówimy, gdy u absolwenta niesłyszącego, słabo słyszącego, niewidomego, słabo

Strona 2 z 9. a O niepełnosprawnościach sprzężonych mówimy, gdy u absolwenta niesłyszącego, słabo słyszącego, niewidomego, słabo Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

Tabela 1. Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2015 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi... str. 2 II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu.

Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu. Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu. Małgorzata Kowalczyk doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli malgorzata.kowalczyk@rodon.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 1. Obowiązki zdającego a) Zdający przystępuje do egzaminu i zdaje obowiązkowo: - w części ustnej egzaminy z następujących przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku? Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU / EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU / EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU / EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów Na podstawie 37 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

Tabela 1. Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo

do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie

do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie Komunikat w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od roku szkolnego 2012/2013 Komunikat dyrektora CKE w sprawie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2016

EGZAMIN MATURALNY 2016 1 EGZAMIN MATURALNY 2016 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły w przypadku 1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, 2. zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu lub wniesienia na salę egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 59 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w i sposobu ocesprawdzianów

Na podstawie 59 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w i sposobu ocesprawdzianów Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego od r. 2011 do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo

7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków

7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 392).

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 392). Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form sprawdzianu 2015 do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji do 30 września 2011 r. do 7 lutego 2012 r. do 4 marca 2012 r. do 4 kwietnia 2012 r. do 23 kwietnia 2012 r. Składanie wstępnej deklaracji

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW / Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 1 EGZAMIN MATURALNY 2017 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW EGZAMINY USTNE Egzamin ustny z j. polskiego rozpoczyna się o godzinie 11:00. Egzamin ustny z j. angielskiego i j. hiszpańskiego rozpoczyna się o godz. 11:00, z j. niemieckiego

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu Akademicka Zamość tel./fax

I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu Akademicka Zamość tel./fax I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu Akademicka 8 22-400 Zamość tel./fax 084 639 22 06 e-mail: zam.1lo@2com.pl Egzamin maturalny 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego od 2008 roku

Komunikat w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego od 2008 roku Komunikat w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego od 2008 roku I Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 1 września

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r. SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH 21 września 2012r. MATURA - CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014.

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014. EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy czwartej technikum, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Data do 10 września do 30 września do 21 grudnia Zadanie Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku Rok szkolny 2013/2014 1 Spis treści I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

- 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. poz. 188),

- 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. poz. 188), Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Hrubieszów 2014 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Postępowanie z materiałami niejawnymi 3. Terminarz

Bardziej szczegółowo

1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów

1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów PROCEDURY Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów 2. stanowi poświadczenie

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie/słuchacze/absolwenci uprawnieni do dostosowania: Dostosowanie formy warunków

1. Uczniowie/słuchacze/absolwenci uprawnieni do dostosowania: Dostosowanie formy warunków Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2008 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2012/2013 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 -VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 -VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 -VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja wiosenna 2009 r. SPIS TREŚCI: I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 Program spotkania Egzamin maturalny maj 2014. Próbna matura. Kalendarz maturzysty MATURA 2014 Wybór przedmiotu Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla maturzysty 2016r.

Instrukcja dla maturzysty 2016r. Instrukcja dla maturzysty 2016r. 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2016/2017 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w ZSO NR 1, I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w ZSO NR 1, I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w ZSO NR 1, I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie Rok szkolny 2014/2015 SPIS TREŚCI I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych

Bardziej szczegółowo

tak * tak orzeczenie ** Dotyczy wyłącznie uczniów/słuchaczy/absolwentów niewidomych i słabowidzących. **

tak * tak orzeczenie ** Dotyczy wyłącznie uczniów/słuchaczy/absolwentów niewidomych i słabowidzących. ** Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015 1 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 I Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1. Zabezpieczanie i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie Rok szkolny 2014/2015 S P I S T R E Ś C I I. Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny. Maj 2012r.

Egzamin maturalny. Maj 2012r. Egzamin maturalny Maj 2012r. Harmonogram Harmonogram egzaminów maturalnych jest dostępny w gablocie na I piętrze lub u wicedyrektora szkoły Od 4 do 25 maja - część pisemna egzaminu maturalnego Od 4 do

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Uprawnieni do dostosowania Uczniowie słabo słyszący Uczniowie słabo widzący Podstawa dostosowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2014/2015 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.

1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu. Tabela 1. warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Uprawnieni do dostosowania I. Uczniowie niesłyszący, uczniowie słabosłyszący II. Uczniowie niewidomi 1. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych Informacja w idzienniku. do r.

Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych Informacja w idzienniku. do r. MATURA 2017 semestr I do 5.12.16 r. 06.12.16 r. Wystawienie przewidywanych ocen semestralnych Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych do 05.01.17 r. Wystawianie ocen semestralnych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz język polski PR godz maja czwartek matematyka PP godz. 9.

1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz język polski PR godz maja czwartek matematyka PP godz. 9. 1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz. 9.00 język polski PR godz. 14.00 5 maja czwartek matematyka PP godz. 9.00 wiedza o tańcu PR godz. 14.00 6 maja piątek język angielski

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku Egzamin maturalny w 2017 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny - część ustna

Egzamin maturalny - część ustna Egzamin maturalny - część ustna 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób: a. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej wg

Bardziej szczegółowo

S P R A W D Z I A N rok szkolny 2015/2016

S P R A W D Z I A N rok szkolny 2015/2016 S P R A W D Z I A N rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna - DOTYCZĄCA ZASAD PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015/2016

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015/2016 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM TERMINY 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU MATURALNEGO 2014 W II LO IM. A. MICKIEWICZA W RACIBORZU (DLA ZDAJĄCYCH)

REGULAMIN EGZAMINU MATURALNEGO 2014 W II LO IM. A. MICKIEWICZA W RACIBORZU (DLA ZDAJĄCYCH) REGULAMIN EGZAMINU MATURALNEGO 2014 W II LO IM. A. MICKIEWICZA W RACIBORZU (DLA ZDAJĄCYCH) Wg: Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014, CKE Warszawa 2013,

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Myślenice, 2015-01-07 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach tel. 012

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie. Matura informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. wrzesień 2015 r.

Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie. Matura informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. wrzesień 2015 r. Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie Matura 2016 informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego wrzesień 2015 r. Niniejsza prezentacja zawiera informacje opublikowane przez

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku Egzamin maturalny w 2013 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Opracowano na podstawie Rozporządzenia z 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego

Część pisemna egzaminu maturalnego Instrukcja dla zdającego 2016 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku.

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. SALON MATURZYSTÓW 1 Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. 2 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R. EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R. Podstawa prawna, źródła informacji ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

F. Przebieg egzaminu informacje ogólne

F. Przebieg egzaminu informacje ogólne Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 wybrane fragmenty wg. Strony: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=41 F. Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1 3 4 5 W części ustnej (bez określania poziomu) język polski język obcy nowożytny W części pisemnej język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

Dla uczniów klas trzecich

Dla uczniów klas trzecich Dla uczniów klas trzecich TERMINY EGZAMINU Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów techników Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w Liceum Ogólnokształcącym im. I. Sendler w Skwierzynie rok szkolny 2012/13 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego 78-220 TYCHOWO w Tychowie ul. Parkowa 20 tel.( 094) 311 55 07, fax 78-220 Tychowo ul. Parkowa 20, tel/fax. (094) 3115506 e-mail : zs-t@wp.pl www.zsptychowo.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 dla uczniów Technikum, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2015/16 Dostępne na stronie: www.zstio-skoczow.pl/dla-uczniow/procedury-maturalne

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? 1 Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych oraz (DzU nr 19, poz. 167), 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

niepełnosprawnych oraz (DzU nr 19, poz. 167), 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy)

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

MATURA 2013 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURA 2013 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Lp. Przedmiot Data 1 j. polski 07.05.2013 2 matematyka 08.05.2013 3 j. angielski 09.05.2013/ 14:00 poziom rozszerzony 4 j. polski 10.05.2013/ poziom rozszerzony

Bardziej szczegółowo