odpowiednik nowej matury poziom SL lub HL poziom podstawowy poziom rozszerzony 7 100% 100% 6 90% 90% 5 75% 75% 4 60% 60% 3 45% 45% 2 30% 30%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "odpowiednik nowej matury poziom SL lub HL poziom podstawowy poziom rozszerzony 7 100% 100% 6 90% 90% 5 75% 75% 4 60% 60% 3 45% 45% 2 30% 30%"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu Nr 38/2013 z dn r. Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2014/2015 w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie 1 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie mogą się ubiegać osoby, posiadające świadectwo dojrzałości, a na studia drugiego stopnia osoby posiadające co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. 2. Przyjęcie na studia osób posiadających obywatelstwo obce odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów lub decyzji Rektora Uniwersytetu Rolniczego. 3. Do postępowania rekrutacyjnego warunkowo dopuszcza się osoby zdające egzamin dojrzałości w szkołach należących do organizacji matur międzynarodowych, którzy w chwili składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości Uprawnienia do przyjęcia na studia na danym kierunku bez postępowania kwalifikacyjnego określa Uchwała Senatu UR Nr 39/2011 z dn r., Uchwała Senatu UR Nr 45/2012 z dn r. i Uchwała Senatu UR Nr 38/2013 z dn r. zawierające wykaz olimpiad i konkursów, których laureaci i finaliści są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów. Z uprawnień zawartych w w/w uchwałach laureaci i finaliści mogą korzystać jeden raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu. 2. Kandydaci z międzynarodową maturą wydaną przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie są przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad: matura IB odpowiednik nowej matury poziom SL lub HL poziom podstawowy poziom rozszerzony 7 100% 100% 6 90% 90% 5 75% 75% 4 60% 60% 3 45% 45% 2 30% 30% 3. Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości i/lub ocen klasyfikacji końcowej (stara matura) według zasad zawartych w załączniku nr 2, z wyjątkiem kierunku Architektura Krajobrazu, na którym obowiązuje dodatkowe kryterium kwalifikacji tj. egzamin z rysunku odręcznego. 1

2 4. Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub średniej z ocen ze studiów pierwszego stopnia i/lub oceny na dyplomie Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wnioski rad wydziałów, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego. 2. Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie upoważnia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do zmiany limitów miejsc, o których mowa w ust. 1 na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej w drodze decyzji Szczegółowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego oraz sposób jego przeprowadzania ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna na podstawie zasad zawartych w Uchwale Senatu Nr 38/2013 z dn r., załączniki nr 1, 2, Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa kryteria jakie musi spełnić kandydat, aby zostać przyjętym na studia (liczbę punktów i inne) oraz kryteria eliminacji w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy spełnili powyższe wymagania jest większa od limitu przyjęć. 3. Kandydaci na studia, będący osobami niepełnosprawnymi, starający się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Rolniczym na kierunek, na którym obowiązuje egzamin wstępny mogą wystąpić w trybie indywidualnym o przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie dostosowanej do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności kandydata. Decyzje o zmianach w sposobie przeprowadzania egzaminu wstępnego podejmuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Podstawą decyzji jest przedłożenie aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej stopień niepełnosprawności kandydata. 4. Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz zapewnia ich tajność. 5. Przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej organizuje postępowanie rekrutacyjne Rekrutację przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. 2. Wydziałowe komisje rekrutacyjne powołują dziekani. 1) W skład komisji wchodzi dziekan (prodziekan), sekretarz oraz inni pracownicy powołani do wykonywania doraźnych zadań. 2) Przedstawiciel wydziałowej rady samorządu studenckiego, wyznaczony imiennie, ma prawo uczestniczyć w pracach komisji w charakterze obserwatora. 3) Dla przeprowadzenia rekrutacji na studia niestacjonarne dziekan może powołać odrębną komisję rekrutacyjną. 4) Sekretarz komisji prowadzi ewidencję kandydatów, sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego i powiadamia kandydatów o decyzjach komisji rekrutacyjnej. 3. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor. 1) W skład komisji wchodzi Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich i po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z poszczególnych wydziałów oraz sekretarz. 2) W pracach Komisji uczestniczy przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. 3) Obsługę Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zapewnia Dział Nauczania. 2

3 6 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Decyzje podpisuje przewodniczący i pozostali członkowie komisji. 2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania i podejmuje decyzje. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. 4. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia wydziałowa komisja rekrutacyjna może na zwolnione miejsce przyjąć kandydata, który spełnia wymagania rekrutacyjne na studia W obowiązującym terminie kandydat starający się o przyjęcie na studia rejestruje się na wybrany kierunek w systemie rekrutacji elektronicznej (ERK) i dokonuje opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK podczas zakładania konta w systemie ERK. 2. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostaje ogłoszona lista zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Szczegółowe terminy ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne. 3. Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty: 1) podpisany wydruk podania ERK, 2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa do wglądu), 3) kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu). Absolwenci sprzed 1 stycznia 2005 r. kartę przebiegu studiów, 4) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, 5) 2 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm, 6) ewentualnie inne dokumenty w oryginale uprawniające do podjęcia studiów na uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego). Osoby przyjęte na studia przed rozpoczęciem zajęć składają w Dziekanacie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy uzyskane na podstawie skierowania z UR (o ile jest wymagane na danym kierunku studiów). 4. Dokumenty wymienione w ust. 3 kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w odpowiednim dziekanacie. 5. Termin składania dokumentów oraz rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne ustala Rektor. 6. Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej sprawdza kompletność dokumentów i potwierdza ich przyjęcie. 7. Kandydat powiadamiany jest indywidualnie o terminie rozpoczęcia postępowania oraz o decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej. 8 3

4 1. Po zakończeniu rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z niniejszym regulaminem i nie wykorzystaniu limitów przyjęć wyznaczonych przez rady wydziałów, na studia na danym kierunku może być przyjęta osoba starająca się o przyjęcie na inny kierunek i spełniająca wymagania kwalifikacyjne zgodnie z wymogami określonymi przez Senat w Uchwale 38/2013 z dn r. 2. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć wydziałowa komisja rekrutacyjna, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną, może ogłosić dodatkową rekrutację w określonym terminie. 3. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc kierunek może być nieuruchomiony. Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów, proponując kandydatom przyjęcie na inny pokrewny kierunek w miarę wolnych miejsc. Decyzję o nieuruchomieniu kierunku podejmuje Przewodniczący UKR na wniosek przewodniczącego WKR. 9 Czynności rekrutacyjne są protokołowane i potwierdzane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. 4

5 Zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym Załącznik Nr 2 do Uchwały Senatu Nr 38/2013 z dn r. 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje się ustaloną listą przedmiotów kierunkowych uwzględnianych w rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015. Lista przedmiotów jest ujęta w dwóch grupach: GRUPA I Kierunek studiów Architektura Krajobrazu Biologia Dietetyka Ekonomia Geodezja i Kartografia Gospodarka Przestrzenna Inżynieria i Gospodarka Wodna Inżynieria Środowiska Leśnictwo Ochrona Środowiska Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami Ogrodnictwo Rybactwo Technika Rolnicza i Leśna Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Towaroznawstwo Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym Zootechnika Poziom podstawowy lub rozszerzony jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, matematyka biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie fizyka z astronomią, informatyka, matematyka chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka 5

6 GRUPA II Kierunek studiów Biotechnologia Poziom podstawowy lub rozszerzony z dwóch przedmiotów: biologia p. rozszerzony i [chemia lub matematyka] 2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne. Łączna suma punktów stanowi kryterium zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów. 3. Zasady rekrutacji na rok 2014/2015 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad starej matury WP = Am + Bk WP wskaźnik punktowy, Am liczba punktów z przedmiotu A w części pisemnej egzaminu dojrzałości (w przypadku braku, brana jest pod uwagę liczba punktów z tego przedmiotu w klasyfikacji końcoworocznej), Bk liczba punktów z przedmiotu B w klasyfikacji końcoworocznej dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów. 4. Zasady rekrutacji na rok 2014/2015 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad nowej matury. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad nowej matury są klasyfikowani z katalogu przedmiotów kierunkowych zarówno w sytuacji gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej jak i dodatkowej egzaminu maturalnego część pisemna. W sytuacji gdy oba zdawane przedmioty (obowiązkowy i dodatkowy część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z lepszą punktacją. WP = Am + Bm WP wskaźnik punktowy, Am liczba punktów z przedmiotu A (obowiązkowego lub dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, Bm liczba punktów z przedmiotu B (dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów. 5. Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty: a) 1% = 1 pkt, 6

7 b) dla kandydatów z nową maturą będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty UR według poniższych zasad w zależności od roku, w którym uzyskano maturę: matura z 2002 r. i z 2005 r r. punkty UR = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6 Kandydaci, zdający tylko i wyłącznie poziom podstawowy: punkty UR = poziom podstawowy x 0,7 matura z 2008 r r. punkty UR = poziom podstawowy x 0,7 punkty UR = poziom rozszerzony x 1,0 c) dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty UR według zasad podanych w pkt. b), d) dla kandydatów ze starą maturą oceny tradycyjne będą przeliczane na punkty UR według następującego przelicznika ocen: skala ocen 1 6 skala ocen 2 5 ocena 2 (dop./mier.) - 20 pkt. ocena 3 (dst.) - 40 pkt. 3 (dst.) - 40 pkt. 4 (db.) - 70 pkt. 4 (db.) - 60 pkt. 5 (bdb.) pkt. 5 (bdb.) - 80 pkt. 6 (cel.) pkt. 6. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego kandydata sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie wydziałowej komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole są uzasadniane i potwierdzane podpisem przewodniczącego. 7. Na podstawie wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości i/lub ocen klasyfikacji końcowej (stara matura) z przedmiotów podanych w zał. nr 2, przeliczonych na punkty UR, tworzone są listy rankingowe kandydatów na poszczególne kierunki studiów. 8. Liczbę osób przyjętych na I rok określa limit przyjęć. Zakwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów. 9. Zakwalifikowany kandydat jest zobowiązany do złożenia wymaganych dokumentów w ustalonym terminie od daty otrzymania decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej. W przypadku rezygnacji następuje przesunięcie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów. 10. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ogłasza dwie listy: a) kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, w układzie alfabetycznym bez podawania punktów lista podstawowa. 7

8 b) kandydatów, którzy przeszli postępowanie rekrutacyjne a nie zakwalifikowali się z braku punktów, w kolejności postępowania kwalifikacyjnego bez podawania punktów - lista rezerwowa. 11. Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej udostępnia kandydatom do wglądu listę rezerwową z uzyskaną liczbą punktów. 12. Kandydat, składający dokumenty o przyjęcie na studia, podpisuje druk upoważniający do sporządzania list, zestawień, rankingów z ocenami oraz danymi osobowymi wynikającymi z trybu pracy wydziałowej komisji rekrutacyjnej, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, oraz procesu dydaktycznego realizowanego w całym okresie studiów w Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. Zasady naboru na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/ O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera na kierunku, na który się ubiega lub z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. 2. Wykaz kierunków pokrewnych dla kierunków prowadzonych na wydziale określa rada wydziału. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje inżyniera, a efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się conajmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat. 3. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego są zobowiązani do uzupełnienia efektów kierunkowych wnosząc odpłatność za każdy uzupełniany przedmiot nie objęty planem studiów. 4. Zasady naboru na studia drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach: a) na kierunku: zootechnika (niestacjonarne) nabór na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, b) na kierunkach: inżynieria środowiska geodezja i kartografia gospodarka przestrzenna technologia żywności i żywienie człowieka technika rolnicza i leśna zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika (stacjonarne) rybactwo (stacjonarne) biologia (stacjonarne) nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie i średniej z ocen ze studiów pierwszego stopnia, 8

9 c) na kierunkach: rolnictwo ochrona środowiska ekonomia leśnictwo nabór na podstawie średniej z ocen ze studiów pierwszego stopnia, d) na kierunkach: ogrodnictwo architektura krajobrazu nabór na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, średniej z ocen ze studiów pierwszego stopnia i oceny uzyskanej na dyplomie, e) na kierunku: biotechnologia (stacjonarne) nabór na podstawie średniej z ocen ze studiów pierwszego stopnia i rozmowy kwalifikacyjnej. 9

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu Nr 38/2013 z dn r. Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria w roku akademickim 2014/2015 Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz z późn. zm.), 8 ust. 20 Statutu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w nawiązaniu do Porozumienia zawartego 8 czerwca 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie o utworzeniu jednostki międzyuczelnianej pod nazwą Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, ustala się, co następuje: 1 Niniejsza uchwała określa szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria, zwanymi dalej studiami, prowadzonymi przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwanego dalej UCMW Rekrutacja na studia prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną powoływaną przez Radę Kierunku OSW UCMW. Obsługę administracyjną procedury rekrutacji zapewnia Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2. Komisja rekrutacyjna, o której mowa w ust. 1, podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej służy do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanej dalej UKR UJ. 3 Szczegółowe kryteria kwalifikacji na pierwszy rok studiów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Limit miejsc, czyli maksymalna liczba osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria wynosi: a. dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich 60, b. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, które ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich Dolny limit przyjęć, czyli najmniejsza liczba osób wpisanych na studia wymagana do ich uruchomienia wynosi Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie upoważnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do zmiany limitów miejsc, o których mowa w ust. 1 i 2, na wniosek komisji rekrutacyjnej i kierownika UCMW w drodze decyzji. 10

11 5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają zasady zawarte w odpowiednich uchwałach Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczących zasad prowadzenia rekrutacji na jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 6 11

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Senatu Nr 38/2013 z dn r. Szczegółowe kryteria kwalifikacji na pierwszy rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria w roku akademickim 2014/2015 I. Obywatele polscy oraz osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, ale ubiegające się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43. ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym: Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe uzyskane w ramach egzaminu dojrzałości, uwzględniane zgodnie z poniższą tabelą: grupa nazwa przedmiotu kwalifikacyjnego waga wyniku przedmiotowego grupa 1 biologia 4 grupa 2 chemia 4 język angielski 1 język francuski 1 grupa 3 język hiszpański 1 (uwzględniany 1 wynik język łaciński i kultura antyczna 1 przedmiotowy) język niemiecki 1 język rosyjski 1 język włoski 1 Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata w liczbie: 1 przedmiot z grupy 1 i 1 przedmiot z grupy 2 oraz 1 przedmiot z grupy 3, podzieloną przez 9 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyniki z przedmiotów ujętych w grupie 3 posiadane przez kandydatów na poziomie podstawowym dzieli się przez 2. Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z wyniku maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów. II. Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego i nie ubiegające się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43. ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym: Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji oraz przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia danych studiów. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 12

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Senatu Nr 38/2013 z dn r. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach 2012/ /2015 w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie Lp Nazwa olimpiady 1. Astronomiczna L. i F. el.c. Uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego Kierunek studiów Inżynieria i gospodarka wodna Inżynieria środowiska 2. Biologiczna L. i F. el.c. Architektura krajobrazu Biologia Biotechnologia Dietetyka Inżynieria i gospodarka wodna Inżynieria środowiska Leśnictwo Ochrona środowiska Ogrodnictwo Rybactwo Technologia żywności i żywienie człowieka Towaroznawstwo 3. Chemiczna L. i F. el.c. 4. Wiedzy Ekologicznej L. i F.el.c. 5. Fizyczna L. i F.el.c 6. Geograficzna L. i F.el.c. Zootechnika Architektura krajobrazu Biotechnologia Dietetyka Inżynieria i gospodarka wodna Inżynieria środowiska Leśnictwo Ochrona środowiska Technologia żywności i żywienie człowieka Towaroznawstwo Architektura krajobrazu Leśnictwo Ochrona środowiska Ogrodnictwo Architektura krajobrazu Dietetyka Geodezja i kartografia Inżynieria i gospodarka wodna Inżynieria środowiska Leśnictwo Technika rolnicza i leśna Technologia żywności i żywienie człowieka Towaroznawstwo Zarządzanie i inżynieria produkcji Architektura krajobrazu Ekonomia Gospodarka przestrzenna Inżynieria i gospodarka wodna Inżynieria środowiska Zarządzanie 13

14 7. Informatyczna L. i F.el.c 8. Matematyczna L i F.el.c. 9. Ochrony Środowiska (ZMW) L. i F.el.c. 10. Wiedzy Technicznej L. i F.el.c. 11. Wiedzy Ekonomicznej L. i F.el.c. 12. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych L. i F.el.c. w bloku Architektury Krajobrazu w bloku Inżynierii Środowiska i Melioracji w bloku Agrobiznes w bloku Leśnym L. el.c. L. i F.el.c. Architektura krajobrazu Dietetyka Ekonomia Geodezja i kartografia Inżynieria i gospodarka wodna Inżynieria środowiska Leśnictwo Technika rolnicza i leśna Technologia żywności i żywienie człowieka Towaroznawstwo Zarządzanie Zarządzanie i inżynieria produkcji Architektura krajobrazu Dietetyka Ekonomia Geodezja i kartografia Gospodarka przestrzenna Inżynieria i gospodarka wodna Inżynieria środowiska Leśnictwo Ochrona środowiska Technika rolnicza i leśna Technologia żywności i żywienie człowieka Towaroznawstwo Zarządzanie Zarządzanie i inżynieria produkcji Architektura krajobrazu Ochrona środowiska Ogrodnictwo Dietetyka Inżynieria i gospodarka wodna Inżynieria środowiska Technika rolnicza i leśna Technologia żywności i żywienie człowieka Towaroznawstwo Zarządzanie i inżynieria produkcji Ekonomia Gospodarka przestrzenna Ochrona środowiska Zarządzanie Biologia Ochrona środowiska Ogrodnictwo Rybactwo Technika rolnicza i leśna Zarządzanie i inżynieria produkcji Zootechnika Weterynaria Architektura krajobrazu Inżynieria i gospodarka wodna Inżynieria środowiska Ekonomia Zarządzanie Leśnictwo 14

15 w bloku Żywienie Człowieka i Gospodarstwo Domowe L. el.c (do 5 miejsca) Dietetyka Technologia żywności i żywienie człowieka 13. Wiedzy o Żywieniu i Żywności (dawna nazwa Olimpiada Wiedzy o Żywieniu ) L. el.c (do 5 miejsca) 14. Wiedzy o Żywności L. el.c. (do 5 miejsca) 15. Młodych Producentów Rolnych L. i F.el.c. 16. Konkurs Prac Dyplomowych Absolwentów Szkół Rolniczych Zielone dyplomy 17. Konkurs R. Schumana pt. Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca L. i F.el.c. L. el.c. Dietetyka Technologia żywności i żywienie człowieka Dietetyka Technologia żywności i żywienie człowieka Ogrodnictwo Technika rolnicza i leśna Zarządzanie i inżynieria produkcji Zootechnika Ogrodnictwo Ogrodnictwo L.i F. el. c. - Laureaci i Finaliści eliminacji centralnych, L. el. c. - Laureaci eliminacji centralnych F. el. c. - Finaliści eliminacji centralnych 15

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Senatu Nr 38/2013 z dn r. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2014/2015 w Studium Doktoranckim Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1 Studia Doktoranckie prowadzone w Studium Doktoranckim UR w Krakowie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora: 1. nauk rolniczych w zakresie: a) agronomii b) zootechniki c) ochrony i kształtowania środowiska d) ogrodnictwa e) inżynierii rolniczej f) technologii żywności i żywienia 2. nauk leśnych w zakresie: a) leśnictwa. 3. nauk technicznych w zakresie: a) geodezji i kartografii. 1. Studia doktoranckie są czteroletnie. 2. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne i niestacjonarne. 1. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 2. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie ustala Rektor Do studiowania na studiach doktoranckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza weterynarii lub równorzędny oraz spełniają warunki ustalone przez Uczelnię. 2. Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym, na który składa się egzamin ustny z języka obcego: angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub rosyjskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna w zakresie tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską kandydata. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia ze studiów. 16

17 5 Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie winni do końca sierpnia złożyć w sekretariacie Studium lub Kancelarii Uczelni następujące dokumenty: 1. Podanie do Rektora UR, 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3. Zaświadczenie o wysokości średniej ze studiów, 4. Kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami, 5. Zaświadczenie lekarskie, 6. Pisemną zgodę przyszłego opiekuna pracy doktorskiej z podaniem zakresu tej pracy i akceptacją Dziekana Wydziału. Osoby ubiegające się o stypendium doktoranckie i miejsce w domu akademickim dołączają odpowiednie podanie. Kandydaci na niestacjonarne studia doktoranckie winni do końca sierpnia złożyć w sekretariacie Studium lub Kancelarii Uczelni następujące dokumenty: 1. Podanie do Rektora UR, 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3. Zaświadczenie o wysokości średniej ze studiów, 4. Kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami, 5. Zaświadczenie lekarskie, 6. Pisemną zgodę przyszłego opiekuna pracy doktorskiej z podaniem zakresu tej pracy i źródła finansowania badań oraz akceptacją Dziekana Wydziału Warunki rekrutacji na studia doktoranckie podaje się do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, udostępnia w formie ogłoszeń prasowych oraz udostępnia w formie ogłoszeń wywieszanych w siedzibie Uczelni przynajmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć. 2. Termin rekrutacji podany jest w ogłoszeniu. 3. Komisja rekrutacyjna na studia doktoranckie składa się z członków Rady Programowej Studium Doktoranckiego UR w Krakowie. 4. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie. 5. Komisja rekrutacyjna powołuje komisje kwalifikacyjne na poszczególnych wydziałach. Członek Rady Programowej w komisji pełni rolę przewodniczącego. 6. Wydziałowa komisja kwalifikacyjna powoływana jest na wydziale posiadającym uprawnienia do nadania stopnia doktora. 7. Komisje kwalifikacyjne sporządzają protokół z postępowania. 8. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, określonych w niniejszym załączniku. Decyzję podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna. 6 17

18 9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 8 Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni. Doktorant jest zobowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich. 18

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na podstawie art. 62 ust.1. pkt 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Informator dla kandydatów na studia 2012/2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Szanowni Państwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 lutego W SPRAWIE USZCZEGÓŁOWIENIA I UZUPEŁNIENIA UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 0 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dalej KPSW, prowadzi studia na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo