Protokół Nr 18/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego, które odbyło się w dniu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 18/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego, które odbyło się w dniu 12.02.2015 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 18/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego, które odbyło się w dniu r. Data utworzenia Numer aktu 18 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Protokół Nr 18/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego które odbyło się w dniu r. Obecni według załączonej listy obecności. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Pan Grzegorz Pióro-Starosta Powiatu Proszowickiego. Pan Starosta powitał wszystkich przybyłych i zaproponował następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 2. Monitoring realizacji przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu zaleceń w zakresie polepszenia efektów kształcenia: a) frekwencja uczniów b) zajęcia dodatkowe (przedmioty, zastępstwa-przedmioty maturalne, kontrola realizacji treści programowych, działania zmierzające do podniesienia poziomu nauczania) c) badanie wyników nauczania d) wymiana doświadczeń dotycząca efektywnego przygotowania do matury w ramach WDN e) monitoring postępów w nauce uczniów w odniesieniu do diagnozy wstępnej f) zakup pomocy dydaktycznych 3. Informacja Dyrektorów szkół nt. przygotowania promocji naboru do klas pierwszych. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Proszowickiego w sprawie: wprowadzenia zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach. 5. Sprawy bieżące. Pan Starosta zapytał, czy są uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku posiedzenia. Uwag jak również innych propozycji nie zgłoszono. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania w celu przyjęcia zaproponowanego porządku posiedzenia. W głosowaniu udział wzięło 3 Członków Zarządu. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie w ilości 3 osób. Pkt 1.

2 Z protokołem Nr 17/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego, które odbyło się w dniu r. Członkowie Zarządu zapoznali się indywidualnie. Uwag do protokołu nie zgłoszono. W związku z tym przystąpiono do głosowania w celu przyjęcia w/w protokołu. W głosowaniu udział wzięło 3 Członków Zarządu. Protokół Nr 17/2015 został przyjęty jednogłośnie w ilości 3 osób. Pkt 2. W punkcie tym Pan Starosta poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie Zarządu zostali zaproszeni Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w celu przedstawienia sprawozdań z pracy szkół za I semestr w zakresie: - frekwencji uczniów, - zajęć dodatkowych (przedmioty, zastępstwa-przedmioty maturalne, kontrola realizacji treści programowych, działania zmierzające do podniesienia poziomu nauczania), - badania wyników nauczania, - wymiana doświadczeń dotycząca efektywnego przygotowania do matury w ramach WDN, - monitoring postępów w nauce uczniów w doniesieniu do diagnozy wstępnej, - zakup pomocy dydaktycznych, - informacja nt. przygotowania promocji naboru do klas pierwszych. Powyższa informacja jest jednym z kolejnych etapów monitorowania przez Zarząd Powiatu funkcjonowania szkół w celu zwiększenia efektów kształcenia. Zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem wystąpień jako pierwsza sprawozdanie przedłożyła Pani Dorota Król-Dyrektor Zespołu Szkół w Proszowicach (informacja stanowi załącznik do protokołu). Poinformowała, że w klasach kończących się maturą frekwencja jest dobra i wynosi 87%. Nieobecności są usprawiedliwione, spowodowane najczęściej chorobą. Ponadto w szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe z przedmiotów maturalnych dla uczniów klas trzecich. Zajęcia te prowadzone są w ramach 19 godziny KN. Nauczyciele języka polskiego i matematyki prowadzą nieodpłatnie dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli są przyznawane w miarę możliwości nauczycielom zastępowanego przedmiotu. Następnie poinformowała, że realizacja podstawy programowej jest kontrolowana w następujący sposób: Dyrektor sprawdza plany dydaktyczne każdego nauczyciela plan dydaktyczny zawiera treści podstawy programowej i ilość godzin przeznaczoną na ich realizację. Kontrolowane są zapisy w dzienniku lekcyjnym. Na koniec każdego semestru nauczyciele składają sprawozdanie z realizacji podstawy programowej. Na hospitowanych zajęciach Dyrektor sprawdza realizację podstawy programowej. Kontynuując Pani Dyrektor poinformowała, że nauczyciele z każdego przedmiotu prowadzą badania wyników nauczania przed końcem roku szkolnego, po zakończeniu realizacji podstawy programowej na dany rok szkolny. Bieżący materiał dydaktyczny jest powtarzany i utrwalany. Nauczyciele doskonalą się na kursach, warsztatach i studiach podyplomowych. W ramach WDN wymieniają doświadczenia na radach pedagogicznych i na zespołach przedmiotowych. Postępy w nauce uczniów są stale monitorowane. Nauczyciele analizują wyniki diagnozy na wejściu i stale informują uczniów i rodziców o ich postępach. W ubiegłym roku szkolnym zostały zakupione najpotrzebniejsze pomoce naukowe, między innymi lektury z języka polskiego, pomoce dydaktyczne do chemii, biologii, geografii, historii i wychowania fizycznego. W bieżącym roku szkolnym planowane jest doposażenie szkoły w najpotrzebniejsze pomoce. Na rok

3 2015 szkoła otrzymała kwotę: zł. Na koniec Pani Dyrektor poinformowała, że szkoła przykłada dużą uwagę do działań promocyjnych. Akcja rekrutacyjna zaplanowana jest na semestr II. W dniach 16,17 lutego 2015 r. zorganizowane są ferie dla gimnazjalistów, na dzień 12 marca br zaplanowano tzw. Gry Uliczne, natomiast w dniu 1 kwietnia br. Szkoła zaplanowała Święto Szkoły oraz liczne konkursy związane ze świętem Patrona. 25 maja br planowany jest Dzień Otwarty. Dodała, że ZS w Proszowicach jest również organizatorem konkursu historycznego dla gimnazjalistów wspólnie z Małopolskim Kuratorium Oświaty. ZS wydaje również materiały promocyjne: kalendarze, długopisy, plakaty, informatory i ulotki o szkole. Ponadto szkoła podczas rekrutacji w gimnazjach prowadzi badanie ankietowe na temat preferencji wyboru szkoły: jaki typ szkoły kandydaci wskazują jako pierwszy wybór. Badanie to pozwala w pewnym stopniu ocenić zainteresowanie gimnazjalistów i określić przewidywaną ilość oddziałów na nowy rok szkolny. Nabór na rok szkolny 2015/2016 prowadzony będzie do n/w szkół: LO akademicka, mundurowa, medyczna, medialna, ogólna Technikum ekonomista, hotelarz. Następnie sprawozdanie przedłożył Pan Roman Gabrukiewicz-Dyrektor Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych (w załączeniu do protokołu). Poinformował, że aby przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom niskiej frekwencji ZS zacieśnił kontakty z rodzicami, zwiększył liczbę wywiadówek, wychowawcy zostali zobowiązani do kontaktów telefonicznych i listownych z rodzicami w niepokojących sytuacjach dotyczących zarówno ocen jak też frekwencji ucznia. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 frekwencja w szkole kształtowała się na poziomie 81%. W technikum frekwencja jest lepsza i wynosi 84%, w zasadniczych szkołach zawodowych jest to tylko 74%. Następnie Pan Dyrektor poinformował, że w związku ze zróżnicowaniem stopnia przygotowania uczniów kończących gimnazjum; Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych dąży do uzupełnienia wiedzy, pomagając uczniom w przyswajaniu nowego materiału, według podstaw programowych, obowiązującego w szkołach ponadgimnazjalnych. W tym celu organizowane są zajęcia wyrównawcze w klasach pierwszych. Zajęcia wyrównawcze prowadzone są z matematyki, która stwarza największe kłopoty absolwentom gimnazjum. Ponadto dla wszystkich klas maturalnych prowadzone są fakultety z przedmiotów: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie, matematyka. W tym roku maturę zdaje ostatni rocznik według starych podstaw programowych. Klasy od 1 do 3 uczą się już według nowych podstaw programowych. W związku z tym dyrekcja szkoły podejmuje następujące działania: zastępstwa za nieobecnych nauczycieli przydziela się nauczycielom uczącym tych samych przedmiotów lub przedmiotów pokrewnych - realizacja materiału mimo nieobecności nauczyciela kontrola na bieżąco zgodności realizacji materiału z podstawą programową sprawozdania pisemne nauczycieli z realizacji programu nauczania mobilizacja nauczycieli do systematycznego oceniania wyników nauczania Kontynuując poinformował, że wyniki ostatniego egzaminu maturalnego w maju 2014 roku zmobilizowały szkołę do podjęcia działań zmierzających do poprawy stopnia przygotowania uczniów. Podjęte działania polegają na: dodatkowych zajęciach z obowiązkowych przedmiotów maturalnych (j.polski, j.angielski, matematyka) utworzenia zespołów przedmiotowych w ramach przedmiotów pokrewnych intensyfikacji spotkań w zespołach przedmiotowych, analizie postępów w nauce i wymianie doświadczeń w metodach nauczania

4 Następnie powiedział, że nowe podstawy programowe wymagają wzmożenia kontroli i prowadzenia monitoringu postępów w nauce. Jednym z ważnych instrumentów jest EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). Program liczy EWD na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego (na wejściu) i egzaminu maturalnego (na wyjściu). Instrument ten po raz pierwszy mógł zostać zastosowany w roku szkolnym 2013/2014. Jest to też instrument pozwalający ocenić pracę nauczyciela i efekty jego pracy. Poza w/w metodą prowadzony jest również monitoring wewnętrzny metod nauczania, sposobów i systematyczności oceniania, postępów w wynikach nauczania. Działania te polegają na: kontroli dzienników lekcyjnych (zapisu tematów, kontrola systematyczności oceniania), obserwacji zajęć nauczycieli, obowiązku składania przez nauczycieli sprawozdań z realizacji podstaw programowych, analizie wyników nauczania na podstawie ocen cząstkowych. Następnie poinformował, że co roku w planie budżetu ZS uwzględniane są wydatki na zakup pomocy dydaktycznych. W Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych istnieje 10 zawodów w technikach i 3 zawody w zasadniczych szkołach zawodowych. Każdy z zawodów wymaga doposażenia pracowni. Pełne doposażenie każdej pracowni i warsztatów jest niemożliwe w jednym czasie. Szkoła stara się w ramach potrzeb, umożliwiać realizację podstaw programowych w poszczególnych zawodach poprzez zakup pomocy dydaktycznych. Kontynuując Pan Dyrektor poinformował, iż działania promocji szkoły rozpoczęto już w grudniu 2014 r. Tradycją staje się organizowanie przez Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych corocznego konkursu mikołajkowego dla klas trzecich gimnazjów. Jak co roku planuje się w końcu kwietnia 2015 r. zorganizować Dni Otwarte dla uczniów klas trzecich gimnazjów Powiatu Proszowice jak też powiatów ościennych. Dni Otwarte mają na celu zapoznanie uczniów z kierunkami widniejącymi w ofercie szkoły, gronem pedagogicznym jak też zapleczem pracowni i warsztatów w poszczególnych zawodach. Oprócz tego szkoła planuje w marcu i kwietniu 2015 r. dotrzeć zarówno do rodziców jak i uczniów klas trzecich w gimnazjach, z których ZS ma zazwyczaj nabór co roku. Za pozwoleniem dyrekcji gimnazjów przedstawiciele Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych przedstawią ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016. Ponadto dla rozszerzenia możliwości promocji szkoły, jak co roku przygotowane zostaną foldery informacyjne oraz plakaty zawierające krótką, ale treściwą informację o ofercie edukacyjnej szkoły, miejscu dotarcia do pełnej informacji (adres strony internetowej), zapleczu warsztatowym i wyposażeniu pracowni. Kontynuując poinformował nt oferty kształcenia na rok szkolny 2015/2016 zaakceptowaną przez Zarząd Powiatu: Technikum: - technik mechanizacji rolnictwa, - technik pojazdów samochodowych, - technik agrobiznesu, - technik ekonomista, - technika architektury krajobrazu, - technik logistyk, - technik żywienia i usług gastronomicznych, - technik kelner, - technik informatyk, - technik budownictwa (specjalność: budowa konstrukcji) nowy kierunek. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: - mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych, - mechanik pojazdów samochodowych,

5 - kucharz, - cukiernik-nowy kierunek. Kierunki zlikwidowane w ZS w Piotrkowicach Małych: - technikum ogrodnicze, - technik mechanik, - ZSZ - ślusarz w ZSZ. Kierunki zagrożone do likwidacji: - technik agrobiznesu - technikum ekonomiczne - technik architektury krajobrazu Na koniec Pan Dyrektor przedstawił zestawienie liczby absolwentów podchodzących do matury w 2015 r. Klasa Liczba absolwentów 4 Ta Tb Tc Td 15 8 RAZEM Technikum Rolnicze dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych RAZEM 28 8 Liczb absolwentów podchodzących do matury Pan R.Gabrukiewicz Dyrektor ZS w Piotrkowicach Małych podkreślił, że ZS jest szkołą zawodową i poprzez program modernizacji kształcenia zawodowego rozszerzane są kwalifikacje zawodowe. Dodał, że Dyrekcja dąży do podniesienia poziomu nauczania w przedmiotach ogólnych jak i zdawalności matur dla tych osób, które chcą zdać maturę i kształcić się dalej. W dyskusji udział wzięli: Pani Dyrektor ZS w Proszowicach zwróciła się z prośbą o rozważenie przez Zarząd Powiatu możliwości wygospodarowania w budżecie Powiatu środków na sfinansowanie jednej godziny zajęć wyrównawczych podnoszących umiejętności dzieci w przedmiotach maturalnych. Zarząd Powiatu przyjął powyższą prośbę do wiadomości. Pani A.Karbowniczek zwróciła uwagę, że szkoły krakowskie zachęcają uczniów do podjęcia nauki w ich szkołach deklarując zakup podręczników dla klas pierwszych. Jest to dla nich duży atut. Podczas dyskusji stwierdzono, że dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Proszowickiego byłby to zbyt duży wydatek. Dużym atutem szkół w Powiecie Proszowickim są niższe koszty dojazdu, bezpieczeństwo, dobra atmosfera.

6 Następnie Dyrektorzy szkół zwrócili uwagę na bariery w porozumiewaniu się z niektórymi gimnazjami (organizacja spotkań w szkole) w kwestii promocji szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Proszowickiego. Ponadto stwierdzono, że wskazanym działaniem promocyjnym szkół jest również promocja w okolicznych marketach (ulotki, plakaty). Następnie Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą do Pana Dyrektora ZS w Piotrkowicach Małych aby w najbliższym terminie uszczegółowił przedłożone sprawozdanie o informację nt, frekwencji w klasach maturalnych. Pan Dyrektor ZS w Piotrkowicach Małych przyjął powyższe do wiadomości. Ponadto w punkcie tym Zarząd Powiatu mając na względzie ewenatulnie niski nabór do klas pierwszych przypomniał Dyrektorom szkół o konieczności uzyskania do końca maja br podpisanych przez nauczycieli oświadczeń, w których wyrażają zgodę na przyjęcie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy w arkuszu na nowy rok szkolny. Pkt 3. W punkcie tym Pani E.Mroczek-Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach (w załączeniu do protokołu). Uwag nie zgłoszono. Zarząd Powiatu pozytywnie, jednogłośnie zaopiniował w/w projekt uchwały. Będzie on przedmiotem obrad na Sesji Rady Powiatu w miesiącu kwietniu br. Pkt 4. W punkcie tym dyskusji nie było. Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokołowała: Katarzyna Gryc Zarząd: Liczba odwiedzin: 32 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Starostwo Powiatowe w Proszowicach Tamara Klęk Grzegorz Pióro Czas wytworzenia: :25:35 Czas publikacji: :31:38 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

I M. S T E F A N A B A N A C H A 3 7-5 0 0 J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1. Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2014 2015

I M. S T E F A N A B A N A C H A 3 7-5 0 0 J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1. Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2014 2015 Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł T E C H N I C Z N Y C H I O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C Y C H I M. S T E F A N A B A N A C H A 7-0 0 J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1 T E L / F A X ( 0 1 6 ) 6 1-6 -, 6 1-1 -

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 2009-2014

Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 2009-2014 1 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 2009-2014

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 27/2008. z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 l i s t o p a d a 2008 r o k u

P R O T O K Ó Ł Nr 27/2008. z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 l i s t o p a d a 2008 r o k u P R O T O K Ó Ł Nr 27/2008 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 l i s t o p a d a 2008 r o k u W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Zmiana godzin pracy Kuratorium Oświaty, Kraków zaprasza, Konkurs grantowy Równać szanse 2008, Konkurs EuroSkills, Festiwal Nauki 4 Języki obce, Wyprawka szkolna, Pokochać

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo