Matura 2015 Szkolenie dla Uczniów klas III LO Nr I we Wrocławiu Kwiecień 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matura 2015 Szkolenie dla Uczniów klas III LO Nr I we Wrocławiu Kwiecień 2015"

Transkrypt

1 Matura 2015 Szkolenie dla Uczniów klas III LO Nr I we Wrocławiu Kwiecień 2015

2 Zasady ogólne egzaminy pisemne_1 Przed każdym egzaminem zdający przychodzą do szkoły na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu ; tj. na 8.00 (e. o 9.00) i na (e. o 14.00). Ten czas jest niezbędny aby pobrać ewentualne zapasowe kody kreskowe z sekretariatu, skorzystać z toalety, pozostawić w szafce lub szatni okrycie wierzchnie itp.). Zdających obowiązuje strój galowy; torebki, plecaki oraz telefony komórkowe należy pozostawić poza salą egzaminacyjną! Zdający obowiązkowo przynoszą ze sobą: długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz dozwolone pomoce (komunikat dyrektora CKE).

3 Zasady ogólne egzaminy pisemne_2 Listy imienne zdających w salach będą wywieszone na parterze budynku głównego w dniu każdego egzaminu, na tablicach informacyjnych. Zdający zgłaszają się przed salą egzaminacyjną na ok. pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Przy wejściu obowiązkowo należy okazać dokument tożsamości. Zdający losują przy wejściu numer stolika, przy którym będą pracować (zasada ta nie dotyczy sytuacji gdy na Sali będzie jeden zdający). W dniu 4 maja (przed egzaminem z j. polskiego PP) każdy zdający otrzyma imienny komplet kodów kreskowych ( do zakodowania arkuszy na egzaminach pisemnych); kody zapasowe są przechowywane w sekretariacie szkoły.

4 Zasady ogólne egzaminy pisemne_3 Zdający przystępujący do wybranych egzaminów w innej szkole zgłaszają się na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z: - dokumentem tożsamości, - oryginałem świadectwa ukończenia szkoły oraz - przyborami do pisania. Zdający przy wejściu na salę egzaminacyjną otrzymają nowe kody kreskowe ( nie zabieracie kodów z naszej szkoły!)

5 Zasady ogólne egzaminy pisemne_4 Zdający nie mogą: wnosić na salę egzaminacyjną: - żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, - pomocy i przyborów nie znajdujących się na wykazie CKE, - napojów i żywności (poza osobami z takim dostosowaniem) w czasie egzaminu opuszczać sali (w wyjątkowych sytuacjach za zgodą PZN jest to możliwe) Na egzaminie z j. polskiego zdający mogą korzystać ze szkolnych słowników przygotowanych na odrębnych stolikach w sali; potrzebę skorzystania ze słowników zdający zgłasza przez podniesienie ręki (przy jednym stoliku może przebywać tylko jeden zdający). Na egzaminach z : matematyki, biologii, chemii oraz fizyki każdy zdający otrzyma odpowiednie tablice.

6 Zasady ogólne egzaminy pisemne_5 Przed każdym egzaminem pisemnym zdający po otrzymaniu arkusza ma obowiązek: - przeczytać informację na 1-stronie arkusza, - sprawdzić, czy otrzymał właściwy dla Niego arkusz, - otworzyć ostrożnie i sprawdzić zawartość arkusza, zgodnie z informacją na 1-ej stronie, - na polecenie PZN zakodować swój arkusz w odpowiednich miejscach. Podstawą wymiany arkusza na nowy jest jedynie: - brak stron lub brak zadań, - nieczytelny wydruk, Potrzebę wymiany arkusza zdający sygnalizuje przez podniesienie ręki (zdający potwierdza wymianę arkusza swoim podpisem w protokole przebiegu egzaminu).

7 Uwagi na temat kodowania arkuszy i zaznaczania odpowiedzi w zadaniach zamkniętych! Warto zapamiętać! Nie naklejamy naklejki z nazwiskiem Błędnie wpisany numer PESEL przekreślamy i wpisujemy powyżej prawidłowy! W jednoznaczny sposób wskazujemy właściwą odpowiedź

8

9 Kodowanie pierwszej strony arkusza przez zdających ZN sprawdza poprawność kodowania! A Uwaga na nalepkę z imieniem i nazwiskiem ucznia Zaznacza i sprawdza ZN

10 Kodowanie karty odpowiedzi 1. str.

11 Kodowanie karty odpowiedzi 2. str.

12 Zaznaczanie odpowiedzi w zadaniach zamkniętych Tak zaznaczamy błędną odpowiedź Tak zaznaczamy właściwą odpowiedź Pisze: To jest właściwa odpowiedź!

13 UWAGA NOWA WERSJA TABLIC MATEMATYCZNYCH i PRZYRODNICZYCH (MBI, MFA, MCH) nowa szata graficzna jednolity tekst - dotychczasowa wkładka - uzupełnienie zestawu wybranych wzorów matematycznych - wkomponowane w całość nowe dodatkowe treści (po maturze próbnej dodane do tablic)

14 Zaznaczanie dysleksji na arkuszu zdającego Czynność tę wykonuje ZN zaznaczając na arkuszu i karcie odpowiedzi zdającego, który ma specyficzne trudności w uczeniu się znak dysleksja poprzez zaczernienie kwadratu znajdującego się pod miejscem na naklejkę z kodem zdającego. Informacja o dysleksji zdających znajduje się na wszystkich listach, ale znak dysleksja zaznacza się tylko na arkuszach z języka polskiego, języków obcych i matematyki. UWAGA: Zdający ma obowiązek sprawdzenia przy oddawaniu swojego arkusza czy nauczyciel z ZN zaznaczył dysleksję na arkuszu oraz czy dokonał odpowiedniego wpisu na liście zdających przekazywanych do OKE.

15 Dysleksja laureat/finalista olimpiady zaznaczono na arkuszu Uwagi Prosimy wpisać ewentualnie jedno z określeń: unieważniono egzamin, laureat/finalista olimpiady, w przypadku uczniów z dysleksją: zaznaczono na arkuszu

16 Rozpoczęcie egzaminu Egzamin rozpoczyna się po zakończeniu czynności wstępnych Godzinę rozpoczęcia i zakończenia ZN zapisuje na tablicy Osoby, które się spóźniły, mogą wejść do sali egzaminacyjnej tylko do momentu zakończenia czynności wstępnych (Przed zapisaniem czasu pracy w danej sali) kolejna szansa na przystąpienie do egzaminu z tego przedmiotu w roku 2016!

17 Procedury szczególne - zasłabnięcie maturzysty 1.W przypadku zasłabnięcia maturzysty przewodniczący ZN powiadamia dyrektora a sam zapewnia zdającemu pomoc medyczną (przekazanie do pielęgniarki); po powrocie do sali zdający informuje PZN o swojej decyzji kontynuacji lub odstąpieniu od kontynuacji pracy z arkuszem; informacja ta zostaje wpisana do protokołu a zdający składa przy niej swój podpis. 2. Uwaga: Osoby, które przystąpią do egzaminu, zakodują oraz otworzą arkusz egzaminacyjny i stwierdzą następnie złe samopoczucie, nie mogą ubiegać się o możliwość zdawania matury w dodatkowym terminie, w czerwcu.

18 Procedury szczególne choroba lub wypadek losowy 1.W przypadku nagłej choroby (zwolnienie lekarskie) lub sytuacji losowej (udokumentowanej), uniemożliwiającej zgłoszenie się na dany egzamin (ustny lub pisemny) Rodzice lub prawni opiekunowie zdającego, powiadamiają telefonicznie o tym fakcie dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu oraz tego samego dnia dostarczają do szkoły zaświadczenie lekarskie lub inny dokument urzędowy usprawiedliwiający nieobecność na egzaminie oraz podpisany przez zdającego wniosek do dyrektora OKE (zał. 19_wniosek_czerwiec) w sprawie zgody na przystąpienie do tego egzaminu w dodatkowym terminie. 2. Uwaga: Zdający może przystąpić do egzaminu w dodatkowym terminie tylko po otrzymaniu zgody dyrektora OKE we Wrocławiu (pisemna odpowiedź!).

19 Procedury szczególne Absolwent nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu czerwca, o godz wszyscy Absolwenci otrzymają wyniki egzaminu maturalnego (świadectwo dojrzałości z odpisem ) lub informację o wynikach poszczególnych egzaminów (w przypadku gdy nie uzyskał z obowiązkowych egzaminów co najmniej 30% punktów lub nie przystąpił do jednego egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na PR). 2. Zdający może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym tylko po złożeniu pisemnego oświadczenia (zał. 18a_sierpien_2015); w terminie do 7 lipca br. do godz w sekretariacie szkoły.

20 Przerwanie i unieważnienie egzaminu w szkole Powody: 1. Wniesienie do sali egzaminacyjnej niedozwolonych pomocy i urządzeń telekomunikacyjnych. 2. Niesamodzielna praca. 3. Zachowanie, które przeszkadza innym zdającym. Procedura unieważniania: 1. Przewodniczący ZN powiadamia dyrektora szkoły o złamaniu procedur egzaminacyjnych przez zdającego. 2. Dyrektor, po zapoznaniu się z okolicznościami, podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu. 3. Zdający ten nie może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w terminie poprawkowym w sierpniu! Kolejna szansa dopiero w maju 2016!

21 Zasady przeprowadzenia egzaminu ustnego_1 1. Imienne harmonogramy egzaminów ustnych będą wywieszone na I piętrze w gablocie oraz na tablicach informacyjnych po pisemnym egzaminie z matematyki. 2. Na egzamin ustny należy zgłosić się na godzinę przed orientacyjnym rozpoczęciem egzaminu dla danego zdającego ( z dowodem tożsamości oraz przyborami do pisania tylko na egzamin z j. polskiego!).

22 Zasady przeprowadzenia egzaminu ustnego_2 1. Egzaminy ustne przeprowadzone będą na zasadach opisanych szczegółowo w Informatorach maturalnych. 2. W naszej szkole w sesji 2015, na egzaminie ustnym z j. polskiego każdy zdający będzie losował wydrukowane zadanie egzaminacyjne. Po wylosowaniu zadania otrzyma opieczętowaną kartkę papieru do sporządzenia notatek niezbędnych do wygłoszenia samodzielnej wypowiedzi na wylosowany temat. 3. Kartkę z notatkami wraz z zestawem, zdający oddaje ZE po zakończeniu odpowiedzi.

23 Zasady przeprowadzenia egzaminu ustnego_3 1. Wyniki egzaminów ustnych ogłaszane są w dniu egzaminu przez PZE w sali egzaminacyjnej w czasie określonym przez PZE; przed odczytaniem wyników zdający ma prawo zastrzec sobie głośne odczytanie swojego wyniku egzaminu. 2. Wyniki egzaminu ustnego z j. obcego będą ogłaszane po przepytaniu wszystkich zdających z danej grupy (przewidziane są przerwy). 3. Wyniki egzaminu ustnego z j. polskiego będą ogłaszane po każdej grupie 4 zdających. 4. Zdający, który będzie nieobecny podczas ogłaszania wyników egzaminu może uzyskać taką informacje od dyrektora (lub wicedyrektora) szkoły. Uwaga! Informacje o wyniku egzaminu ustnego nie będą udzielane ani telefonicznie ani drogą ową!

24 Uwagi do egzaminów i wglądy do dokumentacji 1. Zdający ma prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące procedury przeprowadzania egzaminu w ciągu 2 dni od daty tego egzaminu. 2. Zastrzeżenia składa się na piśmie do Dyrektora OKE. 3. Zdający ma prawo wglądu do protokołu indywidualnego z egzaminu ustnego bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. Wynik egzaminu ustnego nie podlega odwołaniu do dyrektora OKE.

25 Wyniki egzaminu maturalnego dostęp dla maturzystów - nowość! 1. Od 30 czerwca br. zdający będą mieli dostęp do swoich wyników za pomocą Serwisu Informacyjnego Maturzysty na stronie: 2. Hasła dostępu zostaną przekazane przez wychowawców klas wraz z dokumentami w dniu 24 kwietnia br.( świadectwem ukończenia szkoły i pozostałą dokumentacją absolwenta).

26 Powodzenia!

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. ŚNIADECKIEGO W PIONKACH I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015 Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015 Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu będzie miało miejsce do 4 marca 2015 r. Ogłoszenie wykazu materiałów i przyborów pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik nr I.3. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 Szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Przed egzaminem 1. Uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego (KOE): a. w zakresie postępowania z

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

5. Osoby przystępujące do LEK/LDEK są obowiązane podporządkować się poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego.

5. Osoby przystępujące do LEK/LDEK są obowiązane podporządkować się poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego. 3. 1. W trakcie LEK i LDEK Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej koordynuje i sprawuje nadzór nad prawidłowością przebiegu LEK/LDEK we wszystkich salach. 2. Zespoły Egzaminacyjne przeprowadzają LEK/LDEK

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo