Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa"

Transkrypt

1 Matura - maj 2015 absolwenci technikum tegoroczni i lat ubiegłych, liceum lata ubiegłe I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów. Czas sesji w naszej szkole: 4 26 maja. Egzaminy rozpoczynają się odpowiednio o: godz lub do szkoły należy stawić się o godzinie wskazanej przez Dyrektora Szkoły: Dzień Przedmiot/poziom/godzina stawienia Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły stawienia się do szkoły 4 maja język polski/ podstawowy poniedziałe godz k 5 maja matematyka/ podstawowy wtorek godz maja język angielski/ podstawowy język angielski/ rozszerzony środa godz godz maja język polski/ rozszerzony biologia czwartek godz godz maja matematyka/ rozszerzony wiedza o społeczeństwie piątek godz godz maja fizyka i astronomia poniedziałe godz k 12 maja język niemiecki/ podstawowy język niemiecki/ rozszerzony wtorek godz godz maja środa 14 maja czwartek 15 maja piątek geografia godz język rosyjski/ podstawowy godz chemia godz maja wtorek Czas trwania egzaminów: poziom podstawowy: język polski, matematyka poziom rozszerzony: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie historia godz min. 180 min. 1

2 poziom podstawowy: język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka i astronomia poziom rozszerzony: geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia poziom rozszerzony: język obcy 120 min. 150 min. Część I 120 min. Część II 70 min. Przerwa pomiędzy częściami egzaminu 30 min. II Procedury egzaminacyjne 1. Uczniowie w dniu egzaminu stawiają się w szkole o wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły godzinie. /patrz harmonogram egzaminów/ 2. Każdy zdający stawia się punktualnie - sale do sprawdzenia w systemie OBIEG Po rozdaniu i zakodowaniu arkuszy zdający nie będą wpuszczani do sali egzaminacyjnej. Zdający wchodząc do sali egzaminacyjnej musi: - okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem - podpisać listę obecności w przypadku pierwszego egzaminu w sesji podpisanie listy po otrzymaniu naklejki z kodem i sprawdzeniu poprawności wydruku numeru PESEL jest potwierdzeniem zgodności danych na naklejce - w przypadku skierowanych do szkoły decyzją OKE okazać dodatkowo świadectwo ukończenia szkoły - wylosować numer miejsca w sali i wpisać go na liście obecności. 3. W przypadku błędu na naklejce w numerze PESEL zdający koryguje na liście zdających błąd, umieszcza adnotację o stwierdzeniu błędu, podpisuje listę, oddaje zespołowi nadzorującemu naklejki z błędem. Kodowanie ręczne arkusza i karty odpowiedzi: członek ZN wpisuje w miejscu na naklejkę z kodem szkoły kod szkoły a numer PESEL wpisuje zdający. 4. Zdający nie mogą wnosić do sali telefonów komórkowych lub innych środków łączności, maskotek; odzież zmienną oraz plecaki pozostawia się w szatni; torebki należy złożyć przy wejściu do sali w wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego miejscu Zdający zajmują miejsce zgodnie z wylosowanym numerem. 5. Na stoliku zdającego może znajdować się tylko długopis oraz pomoce i przybory wskazane dla każdego przedmiotu w komunikacie Dyrektora CKE. Kalkulatory uczniowie składają w sekretariacie uczniowskim do 27 kwietnia i zabierają po zakończeniu egzaminu /-ów; muszą być opisane wg wzoru: pełne imię i nazwisko; klasa; przedmiot/ - y, numer sali do każdego przedmiotu /brak opisu uniemożliwia przyjęcie kalkulatora 6. Zdający wypełnia arkusz egzaminacyjny tylko długopisem czarno piszącym lub piórem z czarnym atramentem. 2

3 7. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego zdający: - ma obowiązek sprawdzić: czy otrzymał właściwy arkusz - musi mieć czerwony pasek na pierwszej stronie, przeczytać instrukcję, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny i dobrze złożony : kolejność stron, zadań, cz arkusz jest czytelny /braki i uszkodzenia należy zgłosić przewodniczącemu ZN; ten fakt odnotowany jest w protokóle, potwierdzony podpisem zdającego/; - koduje arkusz i kartę odpowiedzi wg wzoru: 3

4 4

5 5

6 8. Po zakodowaniu nie można wymienić arkusza. 9. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Czynności organizacyjne: przeczytanie instrukcji str. 1, sprawdzenie kompletności, czytelności arkusza, zakodowanie pracy. 6

7 Po zakończeniu tych czynności poprzez podniesienie ręki zdający deklarują gotowość do pracy z arkuszem. Przewodniczący ZN wówczas zapisuje na tablicy godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem. 10. Zdający tylko w wyjątkowych sytuacjach mogą opuścić salę egzaminacyjną. Taką potrzebę zgłaszają poprzez podniesienie ręki; w ławce oczekują na zezwolenie zespołu nadzorującego. Po uzyskaniu zezwolenia zdający może wyjść, pozostawiając zamknięty arkusz na miejscu. Ten fakt zostaje odnotowany w protokole. 11. W przypadku, kiedy zdający przerwał część pisemną egzaminu i nie podjął pracy, przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera jego pracę i odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w kolejnej sesji egzaminacyjnej / ale nie poprawkowej w sierpniu/ 12. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, w tym korzystania ze środków łączności lub zakłócania przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnej sesji egzaminacyjnej, ale nie poprawkowej w sierpniu. 13. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i dopiero za jego przyzwoleniem wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym. 14. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu, zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty arkusz egzaminacyjny pamiętając o tym, aby był poprawnie zakodowany i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali. 15. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym po przerwie /30 min./ odbywa się druga część egzaminu. Zdający, po otrzymaniu arkusza, postępuje analogicznie jak podczas pracy z arkuszem w pierwszej części egzaminu. 17. Nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej lub ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu pozostałych egzaminów wybranych przez zdającego w części pisemnej. III Unieważnienie egzaminu 1. Podstawa unieważnienia egzaminu to naruszenie procedur postępowania korzystanie z urządzeń komunikacyjnych podczas egzaminu; ujawnienie włączonego telefonu komórkowego; ściąganie; przeszkadzanie innym zdającym. 2. Egzamin może być unieważniony przez PSZE lub przez Dyrektora OKE na wniosek egzaminatora. IV Egzamin ustny 1. Odbywa się zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Jego aktualizacja nastąpi między 27 a 30 kwietnia i dotyczyć będzie czasu zdawania egzaminu z powodu rezygnacji niektórych uczniów. 2. Dzień egzaminu nie zmienia się. 3. Na egzamin ustny zdający zgłasza się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 4. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych. 7

8 5. Niezłożenie bibliografii na egzamin z języka polskiego jest równoznaczne z nieprzeprowadzeniem rozmowy w drugiej części egzaminu, co jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu. 6. Należy zgłosić w wykazie materiały pomocnicze do prezentacji z języka polskiego. 7. Plan prezentacji jest dopuszczalny zgodnie z wzorem w informatorze, może być przedstawiony do wglądu komisji w dniu egzaminu. V. Warunki zdania egzaminu 1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego: a) w części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za każdy egzamin, b) w części pisemnej egzaminu z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia. 2. Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Dla tych przedmiotów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu. VI. Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego 1. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu, co 4 zdających. Wyniki są ostateczne. 2. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE. VII. Świadectwa dojrzałości 1. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa są wydawane, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego- termin przekazania do szkół świadectw 30 czerwca /W przypadku gdy uczeń osobiście nie może odebrać świadectwa, winien upoważnić na druku ze strony internetowej szkoły - członka rodziny, który zgłasza się do szkoły z upoważnieniem i dowodem tożsamości/. 2. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej. 3. Wyniki uzyskane w części pierwszej i w części drugiej egzaminu pisemnego z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym lub na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych oraz z informatyki, odnotowywane są łącznie. 4. W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się 0%. 5. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się 0%. VIII. Tryb odwoławczy 1. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. 2. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu pisemnego ustala dyrektor CKE. 8

9 IX. Termin dodatkowy 1. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie / 1-17 czerwca 2015/ 2. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek załącznik nr 19 procedur egzaminacyjnychnajpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. W przypadku dotyczącym egzaminu pisemnego dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Na zaświadczeniu lekarskim data urodzenia, adres ucznia, numer PESEL, data wydania zwolnienia nie później niż w dniu egzaminu. 3. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje wniosek, o którym mowa w pkt 2, w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. 4. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej w dniach 1 17czerwca 2015 r.. Informacja o miejscu zdawania na stronie CKE /www.cke.edu.pl. 5. W przypadku egzaminu ustnego za zgodą dyrektora OKE, dyrektor szkoły ustala nowy termin egzaminu, który powinien się odbyć do dnia 17 czerwca 2015 r. X Termin poprawkowy 1. Do maturalnego egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który: - przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej - nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej - w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu do 7 lipca Egzaminy ustne i pisemne odbywają się w szkole macierzystej. Terminy 25 sierpnia 2015 godz egzamin pisemny sierpnia egzamin ustny Pełne informacje dotyczące wyboru kolejnych przedmiotów dodatkowych a także podwyższenia wyniku w kolejnych sesjach znajdują się w procedurach egzaminacyjnych Należy pamiętać w kolejnych sesjach o: możliwości podwyższenia wyniku na tym samym poziomie lub wyższym możliwości wyboru kolejnych przedmiotów dodatkowych 5 letnim okresie praw przystąpienia do egzaminu Komunikat Dyrektora CKE na temat materiałów i przyborów pomocniczych: 9

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. ŚNIADECKIEGO W PIONKACH I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik nr I.3. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015 Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015 Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu będzie miało miejsce do 4 marca 2015 r. Ogłoszenie wykazu materiałów i przyborów pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 Szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Przed egzaminem 1. Uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego (KOE): a. w zakresie postępowania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

5. Osoby przystępujące do LEK/LDEK są obowiązane podporządkować się poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego.

5. Osoby przystępujące do LEK/LDEK są obowiązane podporządkować się poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego. 3. 1. W trakcie LEK i LDEK Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej koordynuje i sprawuje nadzór nad prawidłowością przebiegu LEK/LDEK we wszystkich salach. 2. Zespoły Egzaminacyjne przeprowadzają LEK/LDEK

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.) Dz.U.2010.97.624 2012-02-23 zm. Dz.U.2012.205 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo