INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Katowice, 23 lutego 2015 r.

2 Opracowanie Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich na podstawie: art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.); 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz z późn. zm.) uchwały Nr AR V/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2015/2016; uchwały Nr AR V/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w latach Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 dotyczy rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia. Informacje udzielane są również bezpośrednio, telefonicznie i pocztą przez Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich, tel. (32) , , Adres uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, Katowice,

3 Spis treści KIERUNKI I FORMY STUDIÓW... 3 Tryb studiów stacjonarnych i koszty kształcenia... 4 Tryb studiów niestacjonarnych i koszty kształcenia... 4 STYPENDIA I DOM STUDENTA... 5 REKRUTACJA NA STUDIA... 6 ZASADY OGÓLNE... 6 WYMAGANE DOKUMENTY... 7 PUNKTY ZA MATURĘ I ŚWIADECTWO... 9 Egzamin maturalny (tzw. nowa matura )... 9 Egzamin dojrzałości (tzw. stara matura )... 9 Międzynarodowa Matura... 9 Świadectwa uzyskane za granicą Dodatkowe kryterium KIERUNEK FIZJOTERAPIA Kim będziesz po ukończeniu studiów? Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia Terminy rekrutacji Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia Rekrutacja na studia stacjonarne Terminy rekrutacji Rekrutacja na studia niestacjonarne Terminy rekrutacji KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Kim będziesz po ukończeniu studiów? Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia Etapy postępowania kwalifikacyjnego i punktacja Sprawdzian sprawności fizycznej Terminy rekrutacji Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia Terminy rekrutacji KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Kim będziesz po ukończeniu studiów? Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia Terminy rekrutacji KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Kim będziesz po ukończeniu studiów? Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia Terminy rekrutacji Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia Terminy rekrutacji KIERUNEK ZARZĄDZANIE Kim będziesz po ukończeniu studiów? Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia Terminy rekrutacji Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia Terminy rekrutacji

4 2

5 KIERUNKI I FORMY STUDIÓW Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwana dalej Akademią, przyjmuje kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 na niżej wymienione kierunki, specjalności, poziomy i formy kształcenia w ramach określonych przez Senat limitów miejsc. Kierunek fizjoterapia stacjonarne i niestacjonarne: 3-letnie studia pierwszego stopnia, 2-letnie studia drugiego stopnia tylko dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) kierunku fizjoterapia. Kierunek wychowanie fizyczne: 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia; od trzeciego semestru studiów student wybiera jedną z czterech specjalności: wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne i przyroda, wychowanie fizyczne i edukacja lub rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; 2-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia; od drugiego semestru studiów student wybiera jedną z pięciu specjalności: wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa; wychowanie fizyczne i trening sportowy, wychowanie fizyczne i taniec, wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej/asystent osoby niepełnosprawnej lub funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne 3-letnie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (warunkiem uruchomienia studiów niestacjonarnych jest zgłoszenie się minimum 36 osób); od trzeciego semestru studiów student wybiera jedną z dwóch specjalności: zarządzanie kryzysowe lub policja w systemie bezpieczeństwa publicznego. Kierunek turystyka i rekreacja stacjonarne i niestacjonarne: 3-letnie studia pierwszego stopnia; od czwartego semestru student wybiera jedną z dwóch specjalności: pilot wycieczek lub rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną; 2-letnie studia drugiego stopnia; od drugiego semestru student wybiera jedną z dwóch specjalności: turystyka aktywna lub trener osobisty. Kierunek zarządzanie stacjonarne i niestacjonarne: 3-letnie studia pierwszego stopnia, o specjalnościach: - zarządzanie sportem; - zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią; - zarządzanie stresem w biznesie; - zarządzanie usługami zdrowotnymi; 2-letnie studia drugiego stopnia, o specjalnościach: - zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi; - zarządzanie turystyką biznesową. 3

6 Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego i obejmuje: semestr zimowy i semestr letni; dwie sesje egzaminacyjne wolne od zajęć dydaktycznych: zimową, zamykającą semestr zimowy i letnią, zamykającą semestr letni; wakacje zimowe, wiosenne i letnie. Tryb studiów stacjonarnych i koszty kształcenia Zajęcia dydaktyczne odbywają się od poniedziałku do piątku. Program studiów zawiera również praktyki zawodowe oraz obozy szkoleniowe, które mogą być realizowane również w soboty i niedziele. Kształcenie na studiach stacjonarnych jest bezpłatne, pod warunkiem terminowego zaliczania semestrów. Odpłatne są zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce, w przypadku powtarzania przedmiotu, powtarzania semestru, powtarzania związanego ze wznowieniem studiów po skreśleniu z listy studentów. Studenci pokrywają także niektóre opłaty związane z pobytem na obozach szkoleniowych, np. koszty zakwaterowania, wyżywienia, korzystania z wyciągów narciarskich. Odpłatne są również usługi edukacyjne nieobjęte planem studiów na podstawowym kierunku studiów, takie jak studiowanie dodatkowych przedmiotów, usługi edukacyjne związane z nabywaniem dodatkowych kwalifikacji. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej. Opłaty mogą być wpłacane w ratach. Tryb studiów niestacjonarnych i koszty kształcenia Zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy odbywają się przede wszystkim w soboty i niedziele. Wyjątkiem są zajęcia kliniczne na studiach niestacjonarnych kierunek fizjoterapia, które odbywają się według indywidualnych harmonogramów dla poszczególnych grup w dniach roboczych. Kształcenie na studiach niestacjonarnych jest odpłatne. Studenci zobowiązani są uiszczać opłatę semestralną, skalkulowaną w oparciu o koszty związane z prowadzeniem studiów. Odpłatne są też zajęcia powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce. Studenci pokrywają także niektóre opłaty, związane z pobytem na obozach szkoleniowych, np. koszty zakwaterowania, wyżywienia, korzystania z wyciągów narciarskich. Odpłatne są również usługi edukacyjne nieobjęte planem studiów na podstawowym kierunku studiowania, takie jak studiowanie dodatkowych przedmiotów, usługi edukacyjne związane z nabywaniem dodatkowych kwalifikacji. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej. Opłaty mogą być wpłacane w ratach. 4

7 STYPENDIA I DOM STUDENTA Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną, realizowaną w formie świadczeń określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Świadczeniami pomocy materialnej są: - stypendium socjalne; - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; - stypendium rektora dla najlepszych studentów; - stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; - zapomoga. Akademia dysponuje również własnym funduszem stypendialnym, w ramach którego mogą być przyznawane stypendia dla studentów sportowców już od pierwszego semestru studiów. Osoba przyjęta na studia w Akademii może ubiegać się o miejsce w Domu Studenta. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w Domu Studenta mają studenci, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Studenci Akademii, spełniający określone warunki, mogą ubiegać się również o przyznanie miejsca w Domu Studenta Akademii dla małżonka i dzieci. Dom Studenta dysponuje 230 miejscami. Każdy pokój jest wyposażony w łącze internetowe. Szczegółowych informacji na temat Domu Studenta można zasięgnąć pod numerem telefonu: (32)

8 6 REKRUTACJA NA STUDIA Zasady ogólne Postępowanie kwalifikacyjne na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, powoływane przez dziekanów. Dziekan pełni nadzór nad pracami powołanych przez siebie komisji. Kandydatów na studia obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK). Dla kandydatów, którzy nie mają dostępu do Internetu, uruchomione zostaną specjalne stanowiska komputerowe na terenie Akademii. Kandydat odpowiada za wprowadzone na swoje konto informacje, w tym dane osobowe oraz wyniki egzaminu maturalnego lub dojrzałości, będące podstawą do przyznania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydat na studia wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w wysokości ustalonej przez rektora. Opłatę, w podanej wysokości, należy wpłacić na indywidualne konto, którego numer będzie automatycznie generowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest prawidłowo dokonana rejestracja oraz wniesienie opłaty. Kandydaci legitymujący się dokumentami, potwierdzającymi uprawnienia będące podstawą do uzyskania dodatkowych punktów, składają te dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie do dnia zakończenia internetowej rejestracji (zaświadczenia stwierdzające udział w finałach olimpiad stopnia centralnego, zaświadczenia potwierdzające posiadanie klasy sportowej, poświadczone przez uczelnię za zgodność kserokopie legitymacji trenera dyscypliny sportu, instruktora WOPR lub GOPR, uprawnienia instruktora dyscypliny sportu, instruktora rekreacji ruchowej, ratownika WOPR, ratownika wodnego lub ratownika GOPR). Brak przeciwwskazań do podjęcia nauki, stwierdzony na podstawie zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, jest warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu sprawności fizycznej kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne. Kandydat zobowiązany jest wykonać badania przed przystąpieniem do sprawdzianu i stawić się na sprawdzian sprawności fizycznej, legitymując się stosownym zaświadczeniem. Badania u lekarzy specjalistów medycyny pracy lub uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych należy wykonać w zakładzie opieki zdrowotnej, wskazanym przez Akademię. Dokładny adres zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej, po uruchomieniu systemu IRK. Badania te są bezpłatne. Badania wykonane w innych placówkach są wykonywane na koszt kandydata. Obowiązuje skierowanie pobrane w Akademii (dostępne również na stronie internetowej w systemie IRK). W przypadku liczby kandydatów większej niż ustalony limit miejsc, postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Po podliczeniu punktów lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia będzie podana do wiadomości na stronie internetowej. Kandydaci zakwalifikowani do

9 przyjęcia w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia listy zobowiązani będą do dostarczenia świadectw dojrzałości, kompletu wymaganych dokumentów oraz odbioru decyzji o przyjęciu na studia. Niedopełnienie powyższych formalności lub stwierdzenie przez właściwą komisję rekrutacyjną wprowadzenia przez kandydata nieprawidłowych wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia i jest podstawą do wydania decyzji o nieprzyjęciu na studia. W takim przypadku przyjmowani będą kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Kandydaci, którzy dokonali rejestracji równolegle na kilka kierunków studiów stacjonarnych i znaleźli się na kilku listach zakwalifikowanych do przyjęcia wybierają tylko jeden kierunek, jako podstawowy. Kandydat, który z braku miejsc nie został przyjęty na studia, może ubiegać się, w oparciu o uzyskane wyniki, bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego i bez dodatkowej opłaty, o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na ten sam kierunek studiów o innej specjalności lub na ten sam kierunek studiów niestacjonarnych lub na inny kierunek studiów, o tych samych zasadach postępowania kwalifikacyjnego. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, złożone przez kandydata, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Przyjmująca odwołanie wydziałowa komisja rekrutacyjna zobligowana jest zweryfikować liczbę punktów uzyskanych przez kandydata, w tym poprawność wprowadzonych wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Wydziałowa komisja rekrutacyjna uwzględniając odwołanie, w trybie autokontroli zmienia wydaną decyzję lub przekazuje odwołanie wraz z dokumentacją do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia jego złożenia. Uczelniana komisja rekrutacyjna, której przewodniczącym jest prorektor ds. dydaktyki i studentów, podejmuje decyzję, która jest ostateczna. Przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego, złożona za pośrednictwem uczelnianej komisji rekrutacyjnej, w terminie trzydziestu dni od daty jej doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych uchwałą Senatu. Warunki przyjmowania na studia osób niebędących obywatelami polskimi regulują odrębne przepisy. Wymagane dokumenty Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: poświadczona przez Akademię kopia świadectwa dojrzałości; w przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości lub świadectwem równoważnym, uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia w kraju, w którym świadectwo zostało uzyskane również zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa, wydane przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, kuratora oświaty; kandydaci na studia drugiego stopnia również poświadczona przez Akademię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów zawodowych lub studiów 7

10 drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich; w przypadku absolwentów, kończących studia po 1 stycznia 2005 r., również poświadczona przez Akademię kopia suplementu; w przypadku absolwentów sprzed 1 stycznia 2005 r., którzy nie posiadają suplementu do dyplomu wyciąg z przebiegu studiów, potwierdzony przez władze uczelni, wydającej dyplom; ankieta osobowa, zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji wydruk z systemu IRK; poświadczona przez Akademię kopia dowodu osobistego lub, w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 35 x 45 mm oraz fotografia w formie elektronicznej, którą należy wprowadzić na swoje konto w systemie IRK, po zakwalifikowaniu do przyjęcia; oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach w uczelni publicznej, o którym mowa w art. 169 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w przypadku kandydata na studia stacjonarne; dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia; kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych; zaświadczenia stwierdzające udział w finałach olimpiad stopnia centralnego, jeżeli kandydat takie zaświadczenie posiada. Kandydaci na studia pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne posiadający dodatkowe uprawnienia składają ponadto: zaświadczenia, potwierdzające posiadanie klasy sportowej, wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego; w przypadku klasy sportowej mistrzowskiej lub I klasy sportowej oraz reprezentantów Polski w zespołowych grach sportowych w latach wymagane jest potwierdzenie wydane przez polski związek sportowy danej dyscypliny; w przypadku II klasy sportowej wymagane jest potwierdzenie wydane przez okręgowy związek sportowy. Zaświadczenie musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku), pieczęcie (podłużna i okrągła). Podpisy "w zastępstwie" i "z upoważnienia" nie będą honorowane; o przyznaniu punktów dodatkowych decyduje wydziałowa komisja rekrutacyjna na podstawie złożonych zaświadczeń; kopie, potwierdzone przez Akademię, dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień trenera dyscypliny sportu, instruktora WOPR, instruktora GOPR, instruktora dyscypliny sportu, instruktora rekreacji ruchowej, ratownika WOPR, ratownika wodnego, ratownika GOPR. 8

11 Punkty za maturę i świadectwo Punkty za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przyznaje się według poniższych zasad. Egzamin maturalny (tzw. nowa matura ) Egzamin maturalny (tzw. nowa matura ) przyznane punkty stanowią sumę punktów za wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym w części pisemnej z trzech przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, z których kandydat uzyskał największą liczbę punktów, przyznanych za dany przedmiot i poziom, według wzorów: Punkty za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym = 1+ 0,2(x 30) Punkty za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym = 6+ 0,2(x 30) x wyniki % na świadectwie dojrzałości; x 30; jeżeli x< 30 liczba punktów wynosi 0. Przyznane punkty = suma punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym + suma punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym Przedmioty, dla których nie określono poziomu traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania oraz osobom zwolnionym z przedmiotu przyznaje się 100 % z poziomu rozszerzonego. Egzamin dojrzałości (tzw. stara matura ) Egzamin dojrzałości (tzw. stara matura ) punkty przyznaje się za średnią arytmetyczną ocen, uzyskanych na egzaminie dojrzałości w części pisemnej i ustnej, według wzorów: Skala 1 6: Przyznane punkty = 1+ 14,75(y 2) Skala 2 5: Przyznane punkty = 1+ 29,5(y 3) y średnia ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości. Międzynarodowa Matura Międzynarodowa Matura (International Baccalaureate IB) punkty przyznaje się zgodnie ze wzorem: Przyznane punkty = punkty uzyskane na egzaminie IB

12 Świadectwa uzyskane za granicą W przypadku świadectw dojrzałości lub świadectw równoważnych, uzyskanych za granicą, uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia w kraju, w którym świadectwo zostało uzyskane, punkty przyznawane są, przez właściwe wydziałowe komisje rekrutacyjne, według wzorów stosowanych przy przeliczaniu punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym, egzaminie dojrzałości lub egzaminie Międzynarodowej Matury, w zależności od stosowanych zasad oceniania. Dodatkowe kryterium Dodatkowym kryterium, stosowanym w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, jest przeliczenie na punkty według wzorów: Skala 1 6: Przyznane punkty = 1+ 4,75(z 2) Skala 2 5: Przyznane punkty = 1+ 9,5(z 3) z średnia ocen 1) średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przy postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia; w przypadku konieczności zastosowania dodatkowego kryterium kandydaci na studia pierwszego stopnia zobowiązani są do dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, o czym zostaną poinformowani przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną; 2) średniej ocen na studiach pierwszego stopnia, przy postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia. 10

13 Kierunek fizjoterapia Kim będziesz po ukończeniu studiów? Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata, równoznacznym z uzyskaniem pełnego przygotowania zawodowego w zakresie fizjoterapii. Uprawnia to do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, jak również z osobami zdrowymi w zakresie profilaktyki i przygotowania sportowego. Studia fizjoterapii są ściśle związane z praktyką, w której osoba wykorzystuje wiedzę z zakresu podstawowych, zawodowych i klinicznych przedmiotów realizowanych w ramach procesu dydaktycznego na potrzeby tworzenia, wykonywania oraz weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji/fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, a także wieku i płci. Istotnym obszarem działań fizjoterapeutycznych jest profilaktyka zdrowotna oraz przygotowanie sportowe zawodnika. Wymaga to w dużej mierze wiedzy z zakresu nauk kierunkowych, dotyczących teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz diagnostyki funkcjonalnej, a także umiejętności wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz umiejętności stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych z zakresu fizjoterapii. Znajomość badań i testów funkcjonalnych jest niezbędna celem właściwego dobierania środków fizjoterapii i metod terapeutycznych oraz celem kontroli uzyskiwanych efektów fizjoterapii, co pozwala na weryfikację oraz modyfikację prowadzonego programu postępowania terapeutycznego. Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu i dyscyplinach pokrewnych, wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu fizjoterapii, pozwalającą na rozumienie i zastosowanie nowoczesnych metod usprawniania, kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej oraz rozwoju osobistego, uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie. Zdobyte kwalifikacje i umiejętności pozwalają na podejmowanie pracy na różnych stanowiskach w zawodzie fizjoterapeuty w instytucjach medycznych, sportowych, opiekuńczych i oświatowych, świadczących usługi z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, profilaktyki i przygotowania sportowego. Program studiów jest zgodny z rekomendacją Forum Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT The World Confederation for Physical Therapy) oraz Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii (ENPHE European Network of Physiotherapy in Higher Education) dla studiów I stopnia kierunku fizjoterapia. Studia drugiego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe, uprawniające do pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, zdrowymi w zakresie profilaktyki, jak również przygotowania sportowego. Realizuje zadania obejmujące diagnostykę funkcjonalną, planowanie i kontrolowanie efektywności procesu usprawniania, prowadzenie badań naukowych i włączanie się w pracę zespołów badawczych, kierowanie zespołem terapeutycznym, organizację i zarządzanie placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych oraz nauczania przedmiotów zawodowych. Program studiów uwzględnia wszystkie wymogi i treści programowe konieczne do uzyskania uprawnień 11

14 magistra fizjoterapii, zgodnie z rekomendacją Forum Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) oraz Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii (ENPHE) dla studiów II stopnia kierunku fizjoterapia. Poza podstawowym programem studiów, student ma możliwość wyboru przedmiotów spełniających jego osobiste zainteresowania i potrzeby, ukierunkowujących jego przyszłość zawodową. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu kwalifikacyjnym, w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, jest przeliczenie na punkty średniej ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyznaczonym terminie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do potwierdzenia podjęcia studiów poprzez złożenie dokumentów i odbiór decyzji, dotyczącej przyjęcia na studia. Niedopełnienie powyższych formalności skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. W takim przypadku przyjmowani będą kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje przyznanie punktów za średnią uzyskaną na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości, na zasadach określonych w rozdziale Punkty za maturę lub świadectwo, kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów (70 punktów IB). Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów. Terminy rekrutacji Internetowa rejestracja kandydatów będzie aktywna od 4 maja 2015 r. od godz do 13 lipca 2015 r. do godz Internetowa rejestracja kandydatów w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć będzie aktywna od 3 sierpnia 2015 r. od godz do 14 września 2015 r. do godz Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia W wyznaczonym terminie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do potwierdzenia podjęcia studiów poprzez złożenie dokumentów i odbiór decyzji, dotyczącej przyjęcia na studia. Niedopełnienie powyższych formalności skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. W takim przypadku przyjmowani będą kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej. 12

15 Rekrutacja na studia stacjonarne Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) kierunku fizjoterapia, ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne, w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, jest przeliczenie na punkty średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje test kompetencji z zakresu fizjoterapii kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Test kompetencji z zakresu fizjoterapii dla kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia obejmuje egzamin dotyczący tematyki z zakresu fizjoterapii, objętej programem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia, który jest testem jednokrotnego wyboru składającym się ze 100 pytań. Spośród czterech podanych odpowiedzi tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Procentowy udział pytań z przedmiotów wchodzących w skład testu kompetencji przedstawia tabela poniżej. Lp. PRZEDMIOT % PYTAŃ 1. Kinezyterapia Fizykoterapia Podstawy fizjoterapii klinicznej Fizjoterapia kliniczna w DNR neurologia 5 5. Fizjoterapia kliniczna w DNR pediatria 5 6. Fizjoterapia kliniczna w DNR ortopedia 5 7. Fizjoterapia kliniczna w DNR reumatologia 5 8. Fizjoterapia kliniczna w CHNW kardiologia 5 9. Fizjoterapia kliniczna w CHNW pulmonologia Korekcja wad postawy Masaż leczniczy Terapia manualna Zaopatrzenie ortopedyczne 5 13

16 Pytania do testu kompetencji, przygotowano w oparciu o szczegółowe efekty kształcenia, stworzone w oparciu o przepisy Krajowych Ram Kwalifikacji, realizowane na studiach pierwszego stopnia Wydziału Fizjoterapii w ramach wymienionych przedmiotów z powyższej tabeli. Szczegółowe efekty kształcenia zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Fizjoterapii. Przyjmuje się założenie, iż kandydat na studia pierwszego stopnia: - wie, jakie są podstawowe fizyczne właściwości tkanek oraz zna zjawiska fizyczne zachodzące w ustroju pod wpływem czynników zewnętrznych; - zna metody oceny stanu pacjenta w oparciu o różnorodne rozwiązania diagnostyczne. Wylicza procedury diagnostyczne w różnych obszarach klinicznych charakterystycznych dla fizjoterapii. Zna metody pomiaru wydolności człowieka; - zna metody oceny stanu narządu ruchu człowieka celem wykrycia zaburzeń struktury i funkcji narządu ruchu; - zna metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne prowadzenie fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji; - zna problematykę fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych i dysfunkcjach narządów ruchu w stopniu niezbędnym dla procesu rehabilitacji oraz oceny postępów leczenia; - zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy kinezyterapii i terapii manualnej; - zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy fizykoterapii i masażu leczniczego; - zna i potrafi wyjaśnić zasady działania przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego stosowanych w rehabilitacji; - wie, jakie są wskazania do wykonywania poszczególnych procedur terapeutycznych; - wie, jakie są zagrożenia i trudności w wykonywaniu poszczególnych zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej oraz potrafi wymienić przeciwwskazania do nich. Terminy rekrutacji Internetowa rejestracja kandydatów będzie aktywna od 4 maja 2015 r. od godz do 20 lipca 2015 r. do godz Test kompetencji odbędzie się dnia 23 lipca 2015 r. Internetowa rejestracja kandydatów w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć będzie aktywna od 17 sierpnia 2015 r. od godz do 14 września 2015 r. do godz Test kompetencji w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć i uruchomienia rejestracji w drugim terminie odbędzie się 17 września 2015 r. 14

17 Rekrutacja na studia niestacjonarne Kandydaci, absolwenci studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) kierunku fizjoterapia, ubiegający się o przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, jeżeli liczba kandydatów jest nie większa niż ustalony limit miejsc. W przypadku liczby kandydatów większej niż ustalony limit miejsc postępowanie kwalifikacyjne przybiera charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów. Zastosowane zostaje dodatkowe kryterium, którym jest przeliczenie na punkty średniej ocen, uzyskanych przez kandydata na studiach pierwszego stopnia, według wzorów: Skala 1 6: Przyznane punkty = 1+ 4,75(z 2) Skala 2 5: Przyznane punkty = 1+ 9,5(z 3) z średnia ocen Terminy rekrutacji Internetowa rejestracja kandydatów będzie aktywna od 4 maja 2015 r. od godz do 20 lipca 2015 r. do godz Internetowa rejestracja kandydatów w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć będzie aktywna od 17 sierpnia 2015 r. od godz do 14 września 2015 r. do godz

18 16 Kierunek wychowanie fizyczne Kim będziesz po ukończeniu studiów? Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę oraz umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, umożliwiające kompetentne oddziaływanie na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent przygotowany będzie do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego i dodatkowego przedmiotu (do wyboru: wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne i przyroda, wychowanie fizyczne i edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) w szkołach podstawowych, a także do pracy w instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. Absolwent uzyska pełne przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia instruktorskie w danym sporcie oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia. Osoba spełniająca określone wymagania może uzyskać dodatkowo tytuł trenera lub instruktora. Studia drugiego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, umożliwiające zrozumienie i kierowanie edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, w tym zespołami ludzkimi, samokształceniem i działaniami innowacyjnymi oraz formułowaniem i rozwiązywaniem problemów badawczych. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego oraz dodatkowe kwalifikacje zgodnie z dokonanym wyborem według aktualnej oferty, między innymi w zakresie drugiego przedmiotu (np. edukacja dla bezpieczeństwa) lub specjalności (wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne i trening sportowy, wychowanie fizyczne i taniec, wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej/asystent osoby niepełnosprawnej). Ponadto absolwent może uzyskać kwalifikacje instruktora sportu oraz rekreacji ruchowej w danym sporcie. Uzyska kwalifikacje do pracy w instytucjach kultury fizycznej, w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, instytutach naukowobadawczych, instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Kandydaci na studia drugiego stopnia, absolwenci innych niż wychowanie fizyczne kierunków studiów, którzy na studiach pierwszego stopnia nie uzyskali przygotowania merytorycznego do nauczania wychowania fizycznego i przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, w ramach podstawowego programu studiów nie uzyskują uprawnień zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego. Uzyskanie powyższych kwalifikacji jest możliwe poza podstawowym programem studiów, na zasadach odpłatności. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Osoba spełniająca określone wymagania może uzyskać dodatkowo tytuł trenera lub instruktora.

19 Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na stacjonarne studia pierwszego stopnia ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu kwalifikacyjnym, w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, jest przeliczenie na punkty średniej ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyznaczonym terminie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do potwierdzenia podjęcia studiów poprzez złożenie dokumentów i odbiór decyzji, dotyczącej przyjęcia na studia. Niedopełnienie powyższych formalności skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. W takim przypadku przyjmowani będą kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej. Etapy postępowania kwalifikacyjnego i punktacja Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje w pierwszym etapie ocenę stanu zdrowia zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony okazanym zaświadczeniem, jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat, dopuszczony do dalszego postępowania, przystępuje do drugiego etapu, którym jest sprawdzian sprawności fizycznej kandydat może uzyskać maksymalnie 45 punktów. Uzyskanie zera punktów z dwóch lub trzech dyscyplin eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego i jest podstawą do wydania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Trzeci etap to przyznanie punktów za średnią uzyskaną na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości, na zasadach określonych w rozdziale Punkty za maturę lub świadectwo; kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów (70 punktów IB). Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 105 (115 IB). Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów. Sprawdzian sprawności fizycznej Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje sprawdziany praktyczne: z pływania, z jednej wybranej przez kandydata zespołowej gry sportowej (piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka lub siatkówka) oraz do wyboru: gimnastyki lub lekkiej atletyki. Uzyskanie zera punktów z dwóch lub trzech dyscyplin eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego i jest podstawą do wydania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Kandydaci posiadający klasę sportową mistrzowską (M) lub (MM) lub I klasę sportową w dyscyplinie objętej działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice oraz reprezentanci Polski w zespołowych grach sportowych w latach są zwolnieni z egzaminu sprawnościowego i otrzymują maksymalną liczbę punktów (45). W przypadku kandydatów posiadających I klasę sportową w dyscyplinach objętych 17

20 działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice warunkiem zwolnienia z egzaminu jest reprezentowanie lub złożenie deklaracji o reprezentowaniu Klubu Sportowego AZS AWF Katowice podczas studiów. Kandydaci posiadający I klasę sportową otrzymują 10 punktów dodatkowych. Kandydaci posiadający uprawnienia trenera dyscypliny sportu, instruktora WOPR lub GOPR otrzymują 10 punktów dodatkowych za każde z uprawnień. Kandydaci posiadający II klasę sportową otrzymują 5 punktów dodatkowych. Kandydaci posiadający uprawnienia instruktora dyscypliny sportu, instruktora rekreacji ruchowej, ratownika WOPR, ratownika wodnego lub ratownika GOPR otrzymują 5 punktów dodatkowych za każde z uprawnień. Punktów za klasę sportową nie sumuje się. Suma punktów za egzamin sprawnościowy i punktów dodatkowych nie może być większa niż 45. Gimnastyka Ocenę zwinności i umiejętności gimnastycznych stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w trzech próbach sprawnościowych tj. (układ ćwiczeń zwinnościowych + skok gimnastyczny + ćwiczenie siłowe na niskim drążku). Układ ćwiczeń zwinnościowych (kobiety i mężczyźni) Z marszu lub rozbiegu przerzut bokiem w połączeniu z ćwierć obrotem maksymalnie 4,5 punktu. Przewrót w przód maksymalnie 4,5 punktu. Wyskok o prostym tułowiu w górę z półobrotem maksymalnie 1,5 punktu. Przez siad o prostych nogach przewrót w tył skulony do postawy stojącej z ramionami w bok maksymalnie 4,5 punktu. Wartość układu maksymalnie 15 punktów. Do najczęściej popełnianych błędów należą: duże załamanie tułowia w przerzucie bokiem, krótki naskok na ręce w przewrocie w przód, duże ugięcie kolan, brak pełnego zgrupowania (skulenia) w przewrotach, duża utrata równowagi, dodatkowe podparcie rękami, brak płynności i obszerności wykonania, brak symetryczności, przewroty przez bark. Skok gimnastyczny przez 5 części skrzyni wszerz Z rozbiegu i odbicia obunóż z odskoczni, skok kuczny z wyprostem tułowia i zamachem nóg w tył nad głowę. Wartość skoku maksymalnie 15 punktów. Skok kuczny wykonany bez wyprostowanego tułowia i braku zamachu nogami w tył nad głowę. Wartość skoku maksymalnie 10,5 punktu. 18

UCHWAŁA NR AR V/2014

UCHWAŁA NR AR V/2014 UCHWAŁA NR AR001-21 -V/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015 Katowice, 25 lutego 2014 r. 2 SPIS TREŚCI KIERUNKI I FORMY STUDIÓW... 5

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Katowice, 4 maja 2015 r. (wydanie drugie) Opracowanie Dział Dydaktyki i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR AR001-4 -V/2011

UCHWAŁA NR AR001-4 -V/2011 UCHWAŁA NR AR001-4 -V/2011 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR AR V/2012

UCHWAŁA NR AR V/2012 UCHWAŁA NR AR001-1 - V/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe unormowania dotyczące rekrutacji na I rok studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016

Szczegółowe unormowania dotyczące rekrutacji na I rok studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14/14 Senatu WSHE z dnia 27.05.2014 r. Szczegółowe unormowania dotyczące rekrutacji na I rok studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR AR001-1 -V/2015

UCHWAŁA NR AR001-1 -V/2015 UCHWAŁA NR AR001-1 -V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia i studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 Katowice, luty 2012 OPRACOWANIE Dział Dydaktyki i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR AR V/2016

UCHWAŁA NR AR V/2016 UCHWAŁA NR AR001-4 -V/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia i studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012 Katowice, styczeń 2011 OPRACOWANIE Dział Dydaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) TURYSTYKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA)

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) TURYSTYKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2015/2016 przyjęte uchwałą nr 18/V/2014, 19/V/2014, 20/V/2014 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 148/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu INFORMATOR dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia), doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 Opracowanie: Bożena Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Krok 1. Otwórz stronę AWF http://awf.wroc.pl/ Krok 2. Wejdź w zakładkę erekrutacja portal rekrutacyjny Krok 3. Otwórz zakładkę Program studiów Krok 4. Wybierz

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018 Katowice, 10 lipca 2017 r. Podstawa prawna: art. 169 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI UCHWAŁA Nr 64/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1075/05/V/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 5/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

1) Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych specjalność: wychowanie plastyczne z grafiką użytkową;

1) Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych specjalność: wychowanie plastyczne z grafiką użytkową; PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU UCHWAŁA NR 76/2005 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

BIOLOGIA I WYCHOWANIE FIZYCZNE 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Jednolity tekst zasad rekrutacji określających warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2012/2013 przyjętych uchwałami Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

I. W Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej nabór kandydatów odbywać się będzie na następujące kierunki, poziomy i tryby studiów:

I. W Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej nabór kandydatów odbywać się będzie na następujące kierunki, poziomy i tryby studiów: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 40/2012/2013 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 11 kwietnia 2013r Warunki przyjęć i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

1 Terminarz postępowania określa JM Rektor UAP.

1 Terminarz postępowania określa JM Rektor UAP. Regulamin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP w roku akademickim 2015/2016 oraz w roku akademickim 2016/2017 1 Terminarz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/2012 z dnia 30 maja 2012 r. stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2013 Senatu SUM z dnia 27 marca 2013 r. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 29/13. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 29/13. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 29/13 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

I. NABÓR KANDYDATÓW ODBĘDZIE SIĘ NA NASTĘPUJĄCE WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW:

I. NABÓR KANDYDATÓW ODBĘDZIE SIĘ NA NASTĘPUJĄCE WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW: Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2010/2011 I. NABÓR KANDYDATÓW ODBĘDZIE SIĘ NA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Senatu PWSZ w Koszalinie z dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2015/2016 1

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015 Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów w roku

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2013/2014 przyjęte uchwałą nr 18/IV/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od semestru

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu FIZJOTERAPIA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. nowa matura 1. egzamin sprawnościowy i 2. konkurs świadectw dojrzałości

Wydział Nauk o Zdrowiu FIZJOTERAPIA. Collegium Medicum w Bydgoszczy. nowa matura 1. egzamin sprawnościowy i 2. konkurs świadectw dojrzałości FIZJOTERAPIA stacjonarne 3 lata nowa matura 1. egzamin sprawnościowy i 2. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla poziomu przedmiotu Lp. Etapy kwalifikacji Min.pkt/poziom 1. Egzamin sprawnościowy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2009

Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2009 Załącznik r 1 do Uchwały r 6/2009 Załącznik do Uchwały r 72/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 28 maja 2008 r. Zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej o profilu sportowo - turystycznym Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Celestynowie w roku szkolnym 2010/2011 1. Rekrutację prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 165/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 165/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 165/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/15. 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 95/15. 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 95/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 20004 r. nr 256, z późn.

Bardziej szczegółowo

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej.

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH Gimnastyka Stanie na rękach. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje stanie na rękach przy drabinkach

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora KWSPZ z dnia 5.07.2013 r. 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki oraz Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Załącznik B Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2012 roku

Uchwała Nr 48/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2012 roku Uchwała Nr 48/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie: uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała nr 41/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała nr 41/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 36 /2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 r.

Uchwała nr 36 /2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 r. Uchwała nr 36 /2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu UCHWAŁA Nr 111/IX/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2014/2015 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2014/2015 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2014/2015 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z uchwały nr 62/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyciąg z uchwały nr 62/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wyciąg z uchwały nr 62/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo