MATURA 2014/2015 Podstawy prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATURA 2014/2015 Podstawy prawne"

Transkrypt

1 MATURA 2015

2 MATURA 2014/2015 Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. p zm.), art. 9 ust. 1 pkt 3 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów w i egzaminów w w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. p zm.) oraz w szczególno lności rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające powyŝsze rozporządzenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 520) 3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 4. Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015

3 DEKLARACJE Osoba, która zamierza przystąpi pić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu cemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia pienia do egzaminu: wstępn pną - w terminie do 30 września 2014r., ostateczną - w terminie do 7 lutego 2015r. W razie niezłoŝenia enia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. Do deklaracji zdający dołą łącza oświadczenie, o o wyraŝeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

4 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU MATURALNEGO Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i moŝliwości psychofizycznych na podstawie: - opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie występowania specyficznych trudności w uczeniu się (wydana nie wcześniej niŝ po 3 klasie SP i nie później niŝ do ukończenia SP), - orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, - zaświadczenia lekarskiego (dla przewlekle lub czasowo chorych), - opinii rady pedagogicznej ( 37 i 51 Rozporządzenie MEN z dnia r. Dz.U. 228 poz.1491). Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza uczeń/absolwent przedkłada dyrektorowi szkoły do 30 września 2014r. Ostateczny termin złoŝenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2015r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złoŝyć w terminie późniejszym.

5 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW W I FORMY EGZAMINU MATURALNEGO (cd) Zdający, który przedłoŝył opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, ma prawo do oceny arkuszy egzaminacyjnych według dostosowanych kryteriów oceniania, a w przypadku gdy głęg łębokość zaburzenia grafii uniemoŝliwia odczytanie i ocenienie arkusza egzaminacyjnego, ma prawo do pisania rozwiąza zań na komputerze lub maszynie do pisania. Nie ma moŝliwo liwości wydłuŝenia czasu egzaminu dla osób z dysleksją na egzaminie maturalnym. Szczegółowa informacja dotycząca ca sposobu dostosowania warunków w i formy egzaminu maturalnego znajduje się na stronie CKE (www.cke.edu.pl( ) i u szkolnego psychologa. Zdający, który jest chory, moŝe e podczas egzaminu korzystać z leków w i sprzętu medycznego (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

6 EGZAMIN MATURALNY OD 2015 ROKU MATURZYSTA BĘDZIE MIAŁ OBOWIĄZEK PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINÓW CZĘŚĆ PISEMNA Poziom podstawowy trzy przedmioty CZĘŚĆ USTNA Egzamin bez określania poziomu dwa przedmioty Język polski Matematyka Język obcy nowoŝytny * Poziom rozszerzony jeden przedmiot *do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski Język obcy nowoŝytny * Język polski BEZ PROGU ZALICZENIA

7 PRZEDMIOTY DODATKOWE obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego pisemnego egzaminu (bez progu zaliczenia) moŝliwość przystąpienia do egzaminów z pięciu kolejnych przedmiotów TYLKO poziom rozszerzony EGZAMIN MATURALNY OD 2015 ROKU język polski historia matematyka wiedza o społeczeństwie języki obce nowoŝytne* * lub poziom dwujęzyczny język regionalny język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych język łaciński i kultura antyczna biologia chemia fizyka geografia informatyka filozofia historia sztuki historia muzyki 7

8 JĘZYK POLSKI CZĘŚĆ USTNA bez określania poziomu Język polski Sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury, w formie monologowej i dialogowej Zdający losuje zadanie składające się z tekstu kultury i związanego z nim polecenia (przygotowanie ok. 15 min.) Część I: wypowiedź dotycząca wylosowanego zadania (ok. 10 min.) Część II: rozmowa z zespołem przedmiotowym dotycząca tej wypowiedzi (ok. 5 min.) 8

9 JĘZYK OBCY NOWOśYTNY PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT DODATKOWY USTNY BP PISEMNY PP ten sam język inny język CZ. PISEMNA PR albo PD CZ. PISEMNA PR albo PD BP bez określania poziomu; PP poziom podstawowy albo albo albo USTNY PD USTNY BP PD PISEMNY PD PISEMNY PR PD PR poziom rozszerzony; PD poziom dwujęzyczny

10 EGZAMIN W TERMINIE DODATKOWYM Przypadki losowe śmierć osoby bliskiej, wypadek w rodzinie, poŝar, powódź, awarie komunikacyjne udokumentowane przez odpowiednie organy Udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców złoŝony najpóźniej w dniu egzaminu załącznik na stronie CKE Czasowo niesprawni i chorzy Dyrektor szkoły Przesłanie najpóźniej następnego dnia Dyrektor OKE Decyzja w ciągu 2 dni od otrzymania wniosku Termin dodatkowy egzaminu: 1 17 czerwca Ogłoszenie terminarza w ostatnim tygodniu maja

11 TERMINARZ EGZAMINÓW EGZAMINY USTNE od 4 do 23 maja 2015r. (zgodnie z harmonogramem szkoły) EGZAMINY PISEMNE 4maja JĘZYK POLSKI (PP 9.00) 7 maja JĘZYK POLSKI (PR 9.00) 5 maja MATEMATYKA (PP 9.00) 8 maja MATEMATYKA (PR 9.00) 6 maja J. ANGIELSKI (PP 9.00) 6 maja J. ANGIELSKI (PR 14.00) POZOSTAŁE E PRZEDMIOTY OD maja SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM NA STRONIE OKE POZNAŃ KAśDY UCZEŃ IV LO OTRZYMUJE SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINÓW, KTÓRE ZDAJE Przekazanie wyników w do szkół 30 czerwca 2015r.

12 WYNIKI EGZAMINU Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyraŝone sąs w skali procentowej. Zdający zda egzamin maturalny, jeŝeli eli w częś ęści ustnej i częś ęści pisemnej z kaŝdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym otrzyma co najmniej 30% punktów moŝliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik obowiązkowego egzaminu na poziomie rozszerzonym nie wpływa na zdanie matury. Maturzyści, którzy przystąpili pili do wszystkich przedmiotów w obowiązkowych w częś ęści ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy przedmiot podstawowy,, mogą przystąpi pić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w sierpniu tego samego roku. Termin egzaminu ustala Dyrektor CKE.

13 ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgow gową komisję egzaminacyjną. Zdający, który podwyŝszy szył wynik egzaminu bądźb zdał egzamin z przedmiotów w dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez okręgow gową komisję egzaminacyjną. Na świadectwie dojrzałości odnotowane sąs wyniki uzyskane z egzaminów z kaŝdego przedmiotu zdawanego w częś ęści ustnej oraz w częś ęści pisemnej. Wyniki egzaminu z przedmiotów w dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale sąs odnotowywane na świadectwie dojrzałości. W przypadku uniewaŝnienia nienia egzaminu maturalnego w częś ęści ustnej lub częś ęści pisemnej egzaminu z danego przedmiotu zdający otrzymuje wynik 0% 0%. ODBIÓR R W SZKOLE 30 CZERWCA OSOBIŚCIE LUB PRZEZ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ UPOWAśNIENIE

14

15 UNIEWAśNIENIE NIENIE EGZMINU UniewaŜnienie nienie egzaminu moŝe e nastąpi pić w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, stwierdzenia naruszenia przepisów w dotyczących cych przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeŝeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w częś ęści pisemnej, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku moŝliwo liwości ustalenia wyniku częś ęści pisemnej egzaminu (w tej sytuacji zdającemu nie odnotowuje się wyniku 0 na świadectwie dojrzałości).

16 EGZAMINY POPRAWKOWE Do egzaminu poprawkowego przystępuj pują zdający, którzy nie zdali egzaminu wyłą łącznie z jednego przedmiotu częś ęści ustnej albo w częś ęści pisemnej, a przystąpili pili do wszystkich egzaminów w z wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Termin złoŝenia z u przewodniczącego cego SZE przez zdającego pisemnej informacji zawierającej oświadczenie o o ponownym przystąpieniu pieniu do egzaminu do 7 lipca 2015r. Egzamin pisemny odbędzie dzie się 25 sierpnia 2015r. (godz. 9:00) Egzamin ustny odbędzie dzie się w dniach sierpnia 2015r. Wyniki 11 września 2015r. Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów w ustnych zostanie zamieszczona na stronie 7 sierpnia 2015r. Absolwent, który nie zdał egzaminu z więcej niŝ jednego przedmiotu obowiązkowego, moŝe e przystąpi pić ponownie do egzaminu z tych przedmiotów w w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w okresie 5 lat od daty pierwszego egzaminu.

17 PODWYśSZANIE WYNIKU EGZAMINU Status przedmiotu Poziom Poziom podwyŝszania Obowiązkowy pisemny Podstawowy Podstawowy Obowiązkowy ustny Bez określenia poziomu Bez określenia poziomu lub na poziomie dwujęzycznym (j. obcy) Obowiązkowy dodatkowy Rozszerzony Rozszerzony Dodatkowy pisemny Rozszerzony Rozszerzony Dodatkowy ustny Bez określenia poziomu Bez określenia poziomu lub na poziomie dwujęzycznym (j. obcy)

18 TERMINARZ MATURZYSTY do do wstępna deklaracja + wniosek o dostosowanie warunków w i formy egzaminu ostateczna deklaracja (wyłą łącznie w przypadku zmian) EGZMINY PISEMNE (9.00 i 14.00) EGZAMINY USTNE (zgodnie z szkolnym harmonogramem) termin dodatkowy egzaminów w pisemnych (miejsce na stronie OKE w ostatnim tygodniu maja) termin dodatkowy egzaminów w ustnych (w szkole) świadectwa i aneksy egzamin poprawkowy pisemny egzamin poprawkowy ustny (miejsce i szczegółowy termin na stronie OKE do )

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo