ROLA I ZADANIA WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ 1. ROZWÓJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA I ZADANIA WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ 1. ROZWÓJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ"

Transkrypt

1 Leszek Lewandowicz ROLA I ZADANIA WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ 1. ROZWÓJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Droga rozwoju wojskowej służby archiwalnej w Polsce była długa i trudna. Do drugiej połowy XVIII w. nie istniało żadne archiwum, które zajmowałoby się gromadzeniem akt o charakterze wojskowym. Od połowy wieku XV niepodzielną władzę nad wojskiem sprawowali hetmani wielcy tj. koronny i litewski, którzy byli ministrami wojny i wodzami wojsk zaciężnych, oraz hetmani polni tj. koronny i litewski, którzy w zasadzie zastępowali hetmanów wielkich w organizowaniu i dowodzeniu wojskami. Przejściowo istniał również przy dworze królewskim urząd hetmana nadwornego. Stanowiska te, jako najwyższe urzędy wojskowe w ówczesnej Rzeczypospolitej szlacheckiej zajmowali członkowie wielkich rodów magnackich, którzy całą korespondencję wojskową prowadzoną w okresie sprawowania przez nich wspomnianych funkcji hetmańskich uznawali za swoją prywatną własność i nie myśląc o łączeniu ich z aktami poprzednika czy następcy, gromadzili ją w archiwach rodowych. W wyniku wojen, pożarów i innych kataklizmów znaczna część tych akt została zniszczona lub też rozproszona, tak że do czasów nowych zachowały się jedynie ich fragmenty 1. Pierwsze ogólnopaństwowe archiwum w Polsce gromadzące akta wojskowe utworzone zostało w roku 1765 (tzw. archiwum bellicum ) przez Komisję Wojskową, którą powołał Sejm Konwokacyjny. W roku 1807 wraz z utworzeniem Ministerium Wojny Księstwa Warszawskiego 1 O dziejach archiwów polskich pisze A. T o m c z a k, Rzut oka na dzieje archiwów polskich i na ich aktualne zadania, Archeion nr 43, 1966, s. 55 i nast. 7

2 powołane zostało archiwum wojskowe, tzw. Biuro Składu Praw i Dziejów, które oprócz akt samego ministerium i jego oddziałów zbierało również źródła z okresu poprzedniego, gromadząc wówczas pewną ilość z lat Po upadku Księstwa akta tego archiwum przejęte zostały przez Generalne Archiwum Komisji Rządowej Wojny Królestwa Kongresowego. W roku 1832 archiwum to zostało przyłączone do Głównego Zarządu Spisu i Zaciągu Wojskowego: tam przetrwało do 1865 r., tj. do zakończenia prac komisji przeprowadzającej segregację akt w archiwum. W wyniku tych właśnie czynności zasoby aktowe zostały mocno zmniejszone 2. Wojskowe materiały archiwalne z omawianego wyżej okresu, które przetrwały wszystkie burze dziejowe, przechowywane są dzisiaj w różnych archiwach i muzeach. Przeważająca część znalazła się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, które kontynuowało pracę Archiwum Ogólnego Krajowego utworzonego w 1808 r., gdzie zabezpieczono poważniejsze zespoły (m.in. akta Ministerium Wojny Księstwa Warszawskiego i Komisji Rządowej Wojny Królestwa Kongresowego) 3. Zalążek wojskowej służby archiwalnej w Polsce dziejów współczesnych częściowo stanowiło tzw. Polskie Archiwum Wojenne zorganizowane w styczniu 1915 r. w Wiedniu staraniem grona naukowego wychodźców polskich. Nie było to w pełnym tego słowa znaczeniu archiwum wojskowe, gdyż przystąpiło ono do gromadzenia akt traktujących o całym życiu narodu polskiego w czasie wojny. Powstało w celu zbierania i przechowywania dla potomności wszelkich pamiątek udziału Polaków w wojnie światowej, takich jak: druki, książki, broszury, ulotki, zapiski, listy, wykazy statystyczne i muzealia. W styczniu 1921 r. Polskie Archiwum Wojenne zakończyło swą działalność, a zbiory biblioteczno-archiwalne w ilości 350 pak przekazane zostały, w charakterze wieczystego depozytu, Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. W roku 1939 padły one ofiarą pożaru i bomb niemieckich dzieląc los Warszawy 4. Nad sprawami archiwum o charakterze wojskowym zastanawiano się również 2 Szersze omówienie w artykule L. P o n a h a j b y, Zarys historii archiwów wojskowych w Polsce. Wybrane zagadnienia z archiwistyki wojskowej, Warszawa 1954, s T. M e n c e l, Archiwum Ogólne Krajowe w Warszawie [w:] Księga pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 1958, s. 9 i nast.; A. S t e b e l s k i, Archiwum Główne Akt Dawnych za dyrekcji Teodora Wierzbowskiego , tamże, s. 59 i nast. 4 J. S e m k o w i c z o w a, Polskie Archiwum Wojenne. (Dzieje instytucji), Archeion nr 45, 1966, s

3 w okresie działania Tymczasowej Rady Stanu. Powołana przez nią w styczniu 1917 r. Komisja Wojskowa przystąpiła nawet do gromadzenia archiwaliów, a jej wydział spraw ogólnych i przygotowawczych opracował Tymczasowy Statut Archiwum Wojennego. Zbiory znajdujące się w tym archiwum zostały spisane i w kwietniu 1918 r. przekazane do utworzonego archiwum w Sekcji Naukowe Komisji Wojskowej 5. Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. zorganizowane zostało Archiwum Wojskowe przemianowane w dniu 2 sierpnia 1919 r. na Centralne Archiwum Wojskowe, które jako instytucja odrębna i autonomiczna podlegało Wojskowemu Instytutowi Naukowo-Wydawniczemu. Zadaniem jego było gromadzenie wszelkich akt wojskowych władz zaborczych i okupacyjnych powstałych na ziemiach polskich, akt polskich formacji wojskowych z czasów wojny światowej i związków przedwojennych oraz akt wojskowych dawnych. W roku 1927 w wyniku reorganizacji Centralne Archiwum Wojskowe zmieniło nazwę na Archiwum Wojskowe, które przetrwało już do września 1939 r WOJSKOWA SIEĆ ARCHIWALNA Powstanie w roku 1943 na ziemi radzieckiej 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki oraz tworzenie dalszych jednostek ludowego Wojska Polskiego otwiera nową kartę historii w dziejach naszej siły zbrojnej oraz nowy rozdział w tworzeniu dokumentacji wojskowej i rozwoju wojskowej służby archiwalnej. Już w roku 1944 w ramach Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego zorganizowane zostaje Archiwum Wojskowe na prawach wydziału, a w sierpniu 1945 r. powstaje Centralne Archiwum Wojskowe, którego siedzibą do roku 1950 był Gdańsk-Oliwa, a następnie m.st. Warszawa 7. Zorganizowanie właściwej sieci archiwalnej nie należało do rzeczy łatwych, było jednak nakazem chwili. Chodziło przecież o zabezpieczenie archiwaliów oraz opracowanie odpowiednich z tym 5 Archiwum Wojskowe (Powstanie, rozwój zbiory archiwum wojska, informacje, kwerendy, poświadczenia służby), Warszawa O działalności Archiwum Wojskowego po odzyskaniu niepodległości patrz artykuł L. T e t e r a w niniejszym biuletynie, s Szczegółowe omówienie zagadnień organizacyjnych por.: L. L e w a n d o w i c z, Organizacja i Działalność Centralnego Archiwum Wojskowego w latach , Warszawa 1957 (maszynopis); tegoż: Zarys organizacji i działalności CAW w latach Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki wojskowej służby archiwalnej, Warszawa 1967, s

4 związanych przepisów. Archiwistyka wojskowa, jako nauka pomocnicza historii wojen i wojskowości, zaczęła rozwijać się wraz z rozbudową ludowego Wojska Polskiego. Zasadniczym przedmiotem zainteresowań archiwistów wojskowych stały się akta o charakterze militarnym. Po zakończeniu działań wojennych najważniejszym zadaniem było uporządkowanie i opracowanie źródeł wówczas wytworzonych. Równocześnie z tymi czynnościami w centrum zainteresowania wojskowej służby archiwalnej znalazły się akta wytwarzane przez jednostki wojskowe w okresie pokojowym. Zgodnie z postanowieniami najwyższych władz państwowych materiały archiwalne stanowią dziś własność kulturalną całego narodu: dotyczy to też akt wytworzonych przez komórki wojskowe. Dekret z 29 marca 1951 r. ustalający państwową sieć archiwalną wyłącza archiwa niektórych ministerstw spod podległości organizacyjnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jednak przepisy wykonawcze przewidują, że państwowa służba archiwalna udziela archiwom wyłączonym spod jej działania bezpośredniej pomocy metodologicznej, porad i konsultacji. Jednym z tych resortów wyłączonych spod podległości archiwalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych jest Ministerstwo Obrony Narodowej, którego służba archiwalna w zadaniach swych kieruje się przepisami własnymi, jednak ściśle powiązanymi z założeniami metodycznymi państwowej służby archiwalnej. Tak więc, jak już wspomniano, akta wojskowe stanowią część ogólnego zasobu państwowego; jednak ich bezpośrednim wytwórcą jest wojsko i przede wszystkim jego działalność obrazują one. W warunkach pokojowych akta wytworzone przez jednostki i instytucje wojskowe odbywają taką samą drogę jak te, których wytwórcami są urzędy państwowe: po okresie czasu ustalonym przepisami trafiają do archiwum. Tutaj w wyniku selekcji część z nich o wartości historycznej kwalifikowana jest do trwałego przechowywania i do dalszych badań. W okresie pokojowym odmładzająca się stale armia straciłaby kontakt z realnością wojny; nawiązaniem do niej są tylko głębokie studia historyczne, które nie mogą się obejść bez wnikliwej analizy źródeł archiwalnych. Temu więc interesowi służą akta; w pewnym stopniu właśnie takie cele historyczne leżą u podstawy powstawania archiwów wojskowych. Organizacja pracy badawczej po zakończeniu działań wojennych wymaga szybkiego uporządkowania i naukowego opracowania archiwaliów. Wypływa to oczywiście z obowiązku dostarczenia nowym pokoleniom materiału pozwalającego 10

5 wczuć się w rzeczywistość wojenną. Uwzględniając wagę studiów wojskowych należy je opierać przede wszystkim na źródłach archiwalnych, które stanowią główną bazę badawczą dla historyka. Mogą być też uzupełniane innymi materiałami. Niekiedy archiwalia z okresu wojny nie odzwierciedlają stronę psychologiczną stosunków pomiędzy przełożonymi i podwładnymi. Wówczas materiałem uzupełniającym będą relacje, które częściowo mogą dać pełniejszy obraz zachodzących w okresie działań wojennych wydarzeń. Nieco inaczej wygląda ta sprawa z materiałami aktowymi wytworzonymi przez jednostki w okresie pokojowym. Znaczenia nabierają tu akta wyselekcjonowane z ogólnej masy produkcji kancelaryjnej. We wszystkich jednak wypadkach archiwalia wojskowe przechowywane w archiwum centralnym czy terenowym dla badacza stanowią niezbędny warsztat, bez którego nie można wykonać poważniejszej pracy zarówno w dziedzinie naukowo-badawczej, jak i w zakresie studiów nad doświadczeniami wojennymi. 3. ZADANIA ARCHIWÓW WOJSKOWYCH Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej nie odbiegają w zasadzie od tych, które stoją przed archiwistyką cywilną. Wojskowa służba archiwalna działająca w ramach resortu Ministerstwa Obrony Narodowej, obejmuje swym zasięgiem wojskowe archiwa terenowe oraz Centralne Archiwum Wojskowe jako instytucję kierującą całokształtem zagadnień archiwalnych w wojsku. Do podstawowych zadań tej służby należy: gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, opracowanie i udostępnianie w sposób bezpośredni lub pośredni uprawnionym do tego instytucjom i osobom materiałów aktowych. Realizując więc ogólne założenia rola Centralnego Archiwum Wojskowego, jako instytucji sprawującej nadzór nad całokształtem działalności służby archiwalnej w wojsku sprowadza się w pierwszym rzędzie do gromadzenia, zabezpieczania i naukowego opracowywania materiałów: Archiwum Wojskowego okresu międzywojennego (akta te Niemcy zgromadzili w filii Poczdamskiego Archiwum Wojskowego Rzeszy w Oliwie k. Gdańska), zawierającego akta wytworzone przez komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wojskowych, Sztabu Generalnego i Głównego, Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, związki operacyjne i taktyczne z lat , instytuty i wojskowe zakłady naukowe, jednostki i organizacje 11

6 wojskowe działające na terytorium Polski i poza jej granicami w okresie ; pochodzących z akcji scalania archiwaliów wojskowych okresu , które w wyniku II wojny światowej były rozproszone po różnych archiwach i instytucjach państwowych w kraju, czy też wytworzonych przez polskie jednostki i organizacje wojskowe na terenie kraju i poza jego granicami w okresie oraz wytworzonych przez instytucje i organizacje wojskowe państw obcych działających na terenie Polski w okresie I i II wojny światowej; przekazanych przez jednostki i instytucje ludowego Wojska Polskiego od roku 1943 oraz dopływów bieżących przeznaczonych do trwałego przechowywania (akta kategorii A) wytworzonych po roku 1945 i przekazywanych sukcesywnie przez wojskowe archiwa terenowe zgodnie z postanowieniami obowiązującej instrukcji 8 ; rewindykowanych do CAW z archiwów zagranicznych 9 ; stanowiących dary oraz zakupy od prywatnych posiadaczy archiwaliów 10. Spełniając tę ważną i odpowiedzialną funkcję przy zabezpieczaniu i opracowywaniu źródeł o charakterze militarnym, Centralne Archiwum Wojskowe w swej działalności kieruje się przepisami dotyczącymi służby archiwalnej w Polsce. W oparciu o nie ustalono główne kierunki działania dla podległych wojskowych ogniw archiwalnych. Zdaniem archiwum wojskowego jest zgodnie z przepisami o postępowaniu z wojskowymi materiałami archiwalnymi gromadzenie i zabezpieczenie materiałów aktowych wytworzonych przez jednostki, wojskowe zakłady (placówki) 8 Instrukcja o postępowaniu z wojskowymi materiałami archiwalnymi, Warszawa 1966, s O aktach rewindykowanych szczegółowo informuje B. W o s z c z y ń s k i na łamach: Wojskowego Przeglądu Historycznego nr 4, 1964, s oraz Archeionu nr 42, 1965, s Dotychczas CAW zgromadziło sporo wartościowych materiałów przekazanych przez osoby prywatne. Jednak jeszcze wieli uczestników ostatniej wojny, zajmujących wówczas stanowiska dowódcze, przechowuje archiwalia w swoich zbiorach prywatnych. Takie postępowanie przynosi szkodę nie tylko samym dokumentom, ale i całej historii wojskowości. Pojedynczy dokument przedstawiający nieraz olbrzymią wartość historyczną zostaje w ten sposób zamrożony. Wydobycie przechowywanych jeszcze w zbiorach prywatnych dokumentów jest jednym z ważniejszych zadań wojskowej służby archiwalnej. * 12

7 naukowe, szpitale, organy służby sprawiedliwości oraz inne komórki im podległe. Archiwa utrzymują ścisły kontakt z kancelariami jednostek wojskowych w zakresie sposobu przygotowania akt do przekazania na dalsze przechowywanie. Chodzi o to, aby już tam oczyścić wytwór kancelaryjny z makulatury, którą przecież zgodnie z przepisami przekazuje się do zniszczenia 11. Do archiwum wojskowego winny wpływać akta kategorii B z dłuższym okresem przechowywania (np i 50 lat); a przede wszystkim kategorii A (trwałej wartości), które z kolei, po upływie określonego przepisami terminu, przekazywane są już na wieczyste przechowanie do Centralnego Archiwum Wojskowego. Do zadań wojskowej służby archiwalnej w terenie należą sprawy związane z wydzielaniem i systematycznym przekazywaniem na makulaturę akt kategorii B, których okres przechowywania już upłynął oraz utraciły swe znaczenie praktyczne. Zrozumiałą jest rzeczą, że pracownicy wojskowego archiwum terenowego nie zawsze są w stanie właściwie określić znaczenie praktyczne akt wytworzonych przez dziesiątki jednostek różnego rodzaju wojsk, służb i broni. Aby więc zapobiec nieprawidłowemu kwalifikowaniu akt, w czynnościach tych pomaga odpowiednia komisja wyznaczona okresowo przez dowódcę, któremu archiwum podlega. W skład takiej komisji winni wchodzić oficerowie o wysokich kwalifikacjach politycznych i fachowych, reprezentujący poszczególne rodzaje wojsk lub służb, których akta podlegają selekcji 12. Nie mała w tym rola również Centralnego Archiwum Wojskowego, którego przedstawiciele udzielają właściwych wskazówek biorąc pod uwagę przede wszystkim kryteria wartości historycznych akt. Do trwałego przechowywania pozostają przede wszystkim te materiały, które w przyszłości posłużą do odtwarzania historii wojska. Są to więc wszelkiego rodzaju rozkazy organizacyjne, szkoleniowe, plany uzbrojenia i zaopatrzenia wojsk, meldunki i sprawozdania mówiące o wykonaniu rozkazów i zarządzeń. Jeśli chodzi o materiały wytwarzane przez jednostki wojskowe niższego szczebla to wartość źródłową mają te, które mogą służyć pomocą przy odtwarzaniu ich historii, a więc kroniki, rozkazy dzienne, 11 Zgodnie z nową instrukcją o postępowaniu z wojskowymi materiałami archiwalnymi, akta o krótkotrwałej wartości przechowywania do lat 5 zaliczone zostały do kategorii C i za zgodą właściwego kierownika archiwum terenowego przeznacza się do zniszczenia już w jednostce wytwarzającej. Por.: Instrukcja o postępowaniu..., s Problem ten szczegółowo omawia wspomniana Instrukcja o postępowaniu..., s

8 organizacyjne i personalne oraz same sprawozdania z działalności jednostki. W grupie tej znajdują się też materiały upamiętniające działalność wybitnych dowódców. Prawidłowa selekcja akt należy do rzędu ważnych czynności wojskowej służby archiwalnej. Mimo jednak systematycznego brakowania, ilość akt o znaczeniu czasowym poważnie się zwiększa. Chodzi więc o sprawne i szybkie wydzielanie oczywistej makulatury i zabezpieczenie akt o wartości trwałej. Gwałtowny wzrost produkcji kancelaryjnej, zwłaszcza od czasu I wojny światowej, przyspieszony przez masowe zastosowanie maszyn do pisania i powielaczy, wszystko to postawiło przed użytkownikiem i służbą archiwalną zagadnienie opanowania groźnego zjawiska, jakim jest potop papierowy. Po II wojnie światowej w magazynach CAW zgromadzona została olbrzymia masa akt w tym i makulatury z okresu międzywojennego. Ponadto napływać zaczęły akta wojskowe wytworzone po roku 1945 przekazywane przez wojskowe archiwa terenowe. Z tej ogromnej masy należało wydobyć materiały przedstawiające dla historii prawdziwe źródła badań, których zniszczenie spowodowałoby niepowetowane straty. I dzisiaj sprawa ta to jedna z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych czynności, jaką wykonuje wojskowa służba archiwalna. Szukając więc wyjścia z sytuacji spowodowanej dużym wytworem kancelaryjnym od dłuższego już czasu wśród organizatorów pracy biurowej i archiwistów zarówno w kraju, jak i zagranicą toczy się dyskusja na temat mikrofilmowania wszystkich akt wytwarzanych przez instytucje. Celem tego przedsięwzięcia ma być zwolnienie powierzchni magazynowej, obniżenie kosztów przechowywania źródeł, odciążenie funduszów inwestycyjnych przez zaniechanie budowy nowych magazynów. Problem ten w zasadzie nie wyszedł jednak poza sferę dyskusji, a to ze względu na stosunkowo duży koszt sporządzania mikrofilmów, jak i nieustalone ostatecznie metody właściwego ich przygotowania do pracy oraz brak odpowiedniego sprzętu umożliwiającego szybkie dotarcie do zmikrofilmowanego materiału. Również CAW rozpatrywało to zagadnienie, lecz oprócz przeszkód natury technicznej brało jeszcze pod uwagę trudności formalne. Mikrofilm archiwalny nie ma mocy prawnej dokumentu (dowodu). Dowodem takim może być poświadczona odbitka fotograficzna przy możliwości porównania z oryginałem, w wypadku zakwestionowania jej autentyczności, z czym instytucja stykała się już w swojej praktyce. Zdarzały się mianowicie wypadki, że przedstawione władzom sądowym 14

9 fotokopie dokumentów okazały się zwykłymi fotomontażami. Dlatego też do czasu nadania mikrofilmowi archiwalnemu mocy dokumentu prawnego, sprawa ta pozostanie w sferze dyskusji. * Zadaniem wojskowej służby archiwalnej jest też odpowiednie zabezpieczenie i konserwacja materiałów o wartości trwałej. Wiadome jest, że akta kancelaryjne z okresu tak pierwszej, jak i drugiej wojny światowej w znacznej swej części wytworzone zostały na papierze niskiego gatunku. Częste udostępnianie źródeł z lat wojny doprowadziłoby do całkowitego zniszczenia zasobu aktowego. Aby zapobiec temu archiwa wojskowe winny posiadać dobrze zorganizowane fotolaboratoria i pracownie introligatorskie, które chociaż częściowo uchronią archiwalia przed zniszczeniem. W Centralnym Archiwum Wojskowym systematycznie mikrofilmowane są źródła z lat wojny o wartości historycznej; sporządza się też z nich pozytywy, które mogą być udostępniane zamiast oryginałów. Inaczej przedstawia się sprawa z aktami wytworzonymi po wojnie, a szczególnie po roku Nie wymagają one zabezpieczenia poprzez mikrofilm, gdyż ich stan fizyczny nie budzi większych obaw. Wydawane są też odpowiednie instrukcje o postępowaniu z wojskowymi materiałami archiwalnymi i wytyczne o sposobie przygotowania akt w celu przekazania ich do archiwum, które szczegółowo omawiają stronę techniczną tych czynności. Wytwarzane przez kancelarie poszczególnych jednostek akta znajdują się w dobrym stanie i są też właściwie zabezpieczone pod względem introligatorskim. 4. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE, SPORZĄDZANIE POMOCY ARCHIWALNYCH W rzędzie zainteresowań wojskowej służby archiwalnej stoją również prace naukowo-badawcze z dziedziny archiwistyki i archiwoznawstwa. Odpowiednia rola w tym zakresie przypada Centralnemu Archiwum Wojskowemu. CAW, posiadając uprawnienia placówki naukowo-badawczej zajmuje się między innymi: organizowaniem prac naukowo-badawczych oraz szkolenia fachowego dla pracowników wojskowej służby archiwalnej; opracowywaniem normatywów metodycznych dla wojskowej służby 15

10 archiwalnej (zarządzenia, instrukcje, wytyczne itp.) dotyczących jej organizacji i sposobów postępowania z wojskowymi materiałami archiwalnymi; przeprowadzaniem kwerendy naukowej i wydawaniem w związku z tym odpisów, wyciągów, mikrofilmów i fotokopii dla innych archiwów; podejmowaniem akcji wydawniczych w zakresie pomocy archiwalnych (przede wszystkim inwentarzy); współpracą z innymi placówkami naukowymi w zakresie publikacji źródeł archiwalnych; informowaniem o swoim zasobie aktowym poprzez zamieszczanie na łamach różnych pism odpowiednich artykułów. Główna działalność spoczywa jednak na prawidłowym, naukowym opracowaniu zespołów akt i sporządzeniu inwentarzy ciągłych. Właśnie te inwentarze oprócz znaczenia ewidencyjnego, mającego na celu ujęcie całości materiału aktowego posiadają również duże znaczenie naukowo-popularyzatorskie. Opatrzone są one wstępami omawiającymi historię organizacji jednostki wojskowej, dzieje zespołu akt, jego zawartość i charakterystykę archiwalną, stan zachowania akt oraz krótką analizę metod ich porządkowania. Ponadto każda pozycja inwentarza zawiera sygnaturę jednostki archiwalnej, tytuł-treść, daty skrajne akt oraz ilość stron-kart. Informacje o jednostkach archiwalnych zawarte są przede wszystkim w inwentarzach i częściowo w katalogach rzeczowo-tematycznych. W swej działalności wojskowa służba archiwalna winna dążyć do tego, aby posiadać również inne niezbędne pomoce ewidencyjne. Tak więc, obok inwentarza archiwalnego można sporządzić: kartotekę zespołów (podstawowa pomoc stosowana w archiwum, informująca o każdym zespole akt tam przechowywanym); spis zespołów (najprostsza forma ujętej na piśmie ewidencji wszystkich zespołów akt znajdujących się w archiwum); wykaz zespołów (stosowany przy dużych zasobach aktowych, ujmujący wszystkie zespoły w odpowiedniej kolejności, która jest uzależniona od ich ważności, objętości akt czy chronologii); katalog (stanowi funkcję pochodną od inwentarza; jego układ uzależniony jest od potrzeb instytucji i nie musi być związany ze strukturą organizacyjną danego zespołu); indeksy osobowe i geograficzne; indeks rzeczowy (bardziej skomplikowana i odpowiedzialna postać pomocy; 16

11 przy jej opracowaniu wymagane jest sporządzenie odpowiedniego rodzaju wykazu jednobrzmiących haseł); repertorium (rozwinięta forma indeksu sygnalizująca treść); sumariusz (stanowiący zestawienie streszczeń aktów i dokumentów sporządzone w układzie chronologicznym, tematycznym lub geograficznym) 13. Pomocą ewidencyjną stosowaną w pracy archiwalnej jest też przewodnik po archiwum, dający przejrzystą informację o aktach tam przechowywanych. Na jego podstawie można stwierdzić, czy w danym archiwum znajdują się akta do opracowywanego tematu 14. Takim na mniejszą skalę przewodnikiem może być też biuletyn informacyjny, traktujący o zespołach znajdujących się w archiwum, zawierający jednak tylko dane co do ich zawartości, chronologii oraz objętości. W rzędzie interesujących pomocy archiwalnych znajdują się też kwerendy tematyczne. Od szeregu lat wielu pracowników Centralnego Archiwum Wojskowego wykonuje prace naukowo-poszukiwawcze dla różnych instytucji. Przede wszystkim są to kwerendy na wybrane zagadnienia. Tego rodzaju pomoc niekiedy jest bardzo szczegółowa i stanowi cenną informację o zawartości akt w poszczególnych zespołach 15. Obok czynności mających na celu szybkie uporządkowanie i naukowe opracowanie zespołów akt oraz sporządzenie odpowiednich pomocy, archiwum dąży też do tego, aby ogłosić drukiem najwartościowsze źródła. Prace te podejmowane są wraz z innymi instytucjami naukowo-badawczymi. Ogłoszenie źródeł archiwalnych drukiem jest oprócz systematycznego mikrofilmowania całych zespołów akt oraz sporządzania z nich odpisów czy fotokopii jedną z najlepszych form zabezpieczania akt przed zniszczeniem. Do działalności naukowo-badawczej CAW, jak wspomniano, należy również 13 Wszystkie wymienione pomoce bliżej charakteryzuje H. F a b i a ń s k i, Pomoce ewidencyjne stosowane w praktyce archiwalnej. Wybrane zagadnienia..., s. 74 i nast. 14 Należy jednak pamiętać, że przewodnik nie daje ścisłej dokładnej informacji o poszczególnych jednostkach archiwalnych; nie może więc zastąpić inwentarza. Ujmuje się w nim zasadniczo tylko następujące elementy: historię instytucji, rys historyczny zespołu, zawartość, daty, ilości zachowanej dokumentacji aktowej, straty oraz czy oprócz inwentarza przewodnika sporządzono inne pomoce archiwalne. 15 W wyniku tych czynności w Centralnym Archiwum Wojskowym zgromadzono już kwerendy tematyczne do powstań śląskich, działalności aparatu politycznego ludowego Wojska Polskiego , stosunków polsko-radzieckich w latach oraz dużą ilość do organizacji i działalności wojska w latach

12 opracowywanie artykułów informacji omawiających organizację pracy, zawartość poszczególnych zespołów akt, zagadnienia historyczno-archiwalne oraz naukowe metody sporządzania pomocy archiwalnych. Ponadto w zakresie pracy instytucji mieści się udział pracowników wojskowej służby archiwalnej w konferencjach, sesjach czy sympozjach organizowanych przez wojskowe i cywilne placówki naukowe. Inną formą działalności naukowo-popularyzatorskiej archiwum jako placówki naukowo-badawczej jest również organizowanie wystaw i pokazów archiwalnych oraz współudział w takowych przygotowywanych przez archiwa cywilne, czy też inne placówki naukowe. 5. ROLA ARCHIWUM WOJSKOWEGO W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA AKT Jak już wspomniano, szczególna rola archiwum wojskowego uwydatnia się w zakresie właściwego i szybkiego udostępniania badaczom archiwaliów. Jest to jedna z dwu zasadniczych misji, jakie stoją przed służbą archiwalną w ogóle. O ile z jednej strony obowiązkiem tej służby jest zapewnienie właściwych warunków przechowywania materiałów archiwalnych, to z drugiej znów umożliwienie ich wykorzystania. Zmierzając do wykonania tego zadania konieczne jest, aby wszystkie czynności począwszy od selekcji akt dokonywanej już w kancelariach jednostek, a następnie związane z dopływem ich do archiwów, porządkowaniem, inwentaryzacją i opracowaniem pomocy naukowo-archiwalnej wykonywane były pod kątem umożliwienia korzystania z materiałów źródłowych przez badaczy. Jednak przy udostępnianiu akt archiwa winny kierować się pewnymi względami natury państwowej i politycznej. Mimo, iż służba archiwalna jak pisze R.H. Bautier ma do spełnienia poważne zadania w dziedzinie kultury, szczególnie wobec historyków i innych osób wykorzystujących materiały archiwalne, należy pamiętać, że głównym obowiązkiem urzędów i instytucji państwowych jest zachowanie w dziedzinie administracyjnej zasadniczych praw i interesów narodu oraz ochrona uzasadnionych interesów wszystkich obywateli. Dlatego też zasady bezpieczeństwa publicznego na zewnątrz i wewnątrz państwa oraz poszanowania praw jednostki łącznie z prawem do tajemnicy są słusznie uważane przez przeważającą część archiwów jako bezwzględnie obowiązujące nakazy. Wszystkie różnice w postępowaniu i w przepisach w zakresie udostępniania akt w poszczególnych krajach polegają głównie na preferencji jednej z tych 18

13 przeciwstawnych sobie i trudnych do pogodzenia zasad 16. Jak wiadomo zasady udostępniania akt w poszczególnych państwach nie są jednolite. Okres poprzedzający udostępnienie materiałów archiwalnych instytucji cywilnych waha się od 20 do 50 lat. Dla akt o charakterze personalnym rozpiętość ta sięga granic lat. Różne są też zasady udostępniania akt wojskowych. Na ogół jednak większość krajów udostępnia swoje archiwalia wojskowe sprzed pierwszej wojny światowej, a niekiedy i zespoły akt dotyczące samej wojny. W pojedynczych wypadkach udostępniane są źródła sprzed drugiej wojny światowej. Zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami polskich władz państwowych materiały archiwalne przechowywane w archiwach, a więc i wojskowych, stosunkowo szeroko udostępnia się dla celów naukowo-badawczych, urzędowych oraz w interesie osób prywatnych 17. Udostępnianie natomiast akt personalnych, korespondencji rodzinnej oraz depozytów może nastąpić za zgodą zainteresowanych osób i instytucji lub po upływie terminu zastrzeżonego przez te osoby i instytucje 18. Przepisy regulujące udostępnienie akt wojskowych przewidują, że materiały archiwalne uznane za jawne udostępnia się na ogół na tych samych zasadach, jak w pozostałych archiwach państwowych 19. Ponadto CAW, jak i wojskowe archiwa terenowe udostępniają akta: a) jednostkom wojskowym lub innym jednostkom organizacyjnym, z których materiały te pochodzą, a także żołnierzom i pracownikom pełniącym służbę w tych jednostkach za zezwoleniem dowódcy (szefa) tej jednostki; b) instytucjom i osobom cywilnym w odniesieniu do Centralnego Archiwum Wojskowego za zezwoleniem szefa CAW upoważnionego do tego przez Szefa Sztabu Generalnego, a w odniesieniu do pozostałych archiwów wojskowych za zezwoleniem dowódcy (szefa), któremu archiwum podlega. 16 R.H. B a u t i e r, Archiwa wobec projektów liberalizacji zasad udostępniania materiałów archiwalnych. Z teoretycznych i praktycznych zagadnień współczesnej archiwistyki, wyd. NDAP, Przekłady z obcej literatury archiwalnej, zeszyt 8, Warszawa 1968, s Jeżeli archiwum posiada mikrofilmy lub fotokopie akt wówczas w zasadzie nie udostępnia się oryginałów. Por.: Instrukcja o postępowaniu..., s Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 stycznia 1968 r. Monitor Polski nr 4, poz. 24 z dnia r. 19 Materiały archiwalne udostępnia się na podstawie skierowania wystawionego przez placówkę naukową wojskową lub cywilną lub też instytucję, dla potrzeb której osoba zainteresowana pracuje. Por.: Instrukcja o postępowaniu..., s

14 W przepisach omawiających postępowanie z aktami wojskowymi stwierdza się, że podstawową formą korzystania z archiwaliów jest udostępnianie ich w pracowni naukowej lub innym pomieszczeniu na ten cel przeznaczonym przez dane archiwum wojskowe. Rzadziej stosuje się natomiast czasowe wypożyczenie archiwaliów innym placówkom naukowym na zewnątrz. Materiały archiwalne uznane za jawne udostępnia się zainteresowanym również i w innej formie, np. ogłaszając drukiem zbiory poświęcone określonym zagadnieniom, drogą publikacji poszczególnych dokumentów w czasopismach wojskowych lub też w postaci aneksów do monografii, studiów badawczych itp. 6. WYDAWANIE POŚWIADCZEŃ Jedną z form działalności archiwów jest wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wyciągów i zaświadczeń na podstawie przechowywanych akt, dla celów administracyjnych. Czynności te nie należą do pierwszoplanowych, stojących przed wojskową służbą archiwalną. Jednak są one niezbędne i odgrywają jedną z zasadniczych ról w stosunku do osób, które część swojego życia poświęciły służbie dla obronności kraju. Przez szeregi wojska od roku 1914 (Legiony Polskie, powstania śląskie i wielkopolskie, jednostki wojskowe , jednostki walczące w drugiej wojnie światowej, oddziały partyzanckie z okresu okupacji, jednostki LWP) przewinęło się i przewija miliony obywateli. W czasie pełnienia przez nich służby frontowej, jak i pokojowej, część z nich nabyła uprawnienia upoważniające do korzystania z odpowiednich rent. Inni w ramach obowiązku obywatelskiego odbywali służbę zasadniczą wliczaną do okresu pracy zawodowej. Tak CAW, jak i wojskowe archiwa terenowe otrzymują rocznie kilkadziesiąt tysięcy podań nie tylko z kraju, ale i od obywateli polskich rozsianych po całym świecie z prośbą o wydanie im zaświadczeń. Udzielenie odpowiedzi na te prośby wymaga niekiedy wielu żmudnych, uciążliwych poszukiwań. Jednak archiwa wojskowe robią wszystko, aby z obowiązku tego wywiązać się jak najlepiej. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi ogólnie przepisami każde archiwum wydaje poświadczenia tylko na podstawie posiadanych źródeł i w żadnym wypadku nie jest upoważnione do wprowadzania w nich zmian w oparciu o przedkładane dowody zastępcze z zewnątrz. Wiadomym jest, że w czasie wojny ewidencja jednostek nie zawsze prowadzona była dokładnie, 20

15 niekiedy sami żołnierze z różnych względów podawali nieprawdziwe dane (nazwiska, imiona, imiona rodziców, daty urodzenia itp.). Wypadki takie miały miejsce szczególnie w początkowym okresie formowania LWP. Ponadto zdarza się, że nie zachowała się żadna ewidencja. Te braki powodują niezwykle utrudnienie w pracy archiwum, są przeszkodą w prowadzeniu poszukiwań. * * * Przed wojskową służbą archiwalną stoją niemałe zadania. Ich właściwa realizacja pozwala prawidłowo zabezpieczyć ważne dla historii akta, przy pomocy których badacz może odtworzyć nie tylko cały wysiłek militarny w ubiegłym okresie, ale i życie polityczne, gospodarcze czy społeczne narodu polskiego. Rola wszystkich archiwów wojskowych sprowadza się więc nie do gromadzenia akt wytworzonych przez poszczególne jednostki w czasie działań wojennych i pracy pokojowej, ale i właściwego ich opracowywania oraz udostępniania. Chodzi zarówno o zabezpieczenie ujętego na piśmie dorobku wojska, jak i o szeroką jego popularyzację. Dlatego też pracownicy wojskowej służby archiwalnej, pełniąc rolę strażników źródeł, niekiedy winni być pierwszymi odkrywcami, winni być doradcami i przewodnikami badaczy po zasobach aktowych. Archiwiści winni utrzymywać bliskie, żywe kontakty z historykami, pożyteczne dla obu stron. Współpraca taka jest ważnym postulatem dla nowoczesnej historiografii i dla dalszego rozwoju archiwistyki. Już przed ponad pół wiekiem słusznie rozumiał znaczenie żywych kontaktów historyka z archiwistą F. Meinecke, podkreślając, że wszystkie prace w dziedzinie historii zależne są od archiwów [ ] studia historyczne bez archiwów są jak młyny bez wody 20. Rola tych kontaktów szczególnie uwydatnia się w chwili obecnie, kiedy to coraz więcej historyków zajmuje się opracowaniem dziejów ludowego Wojska Polskiego, a słuchacze uczelni wojskowych podejmują tematy prac dyplomowych opartych całkowicie na źródłach przechowywanych w archiwach wojskowych. 20 Podaję za J. H a n z a l e m, Pojęcie archiwistyki w nowszej literaturze. Z teoretycznych i praktycznych zagadnień..., s

METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ

METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ Leszek Lewandowicz METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ Korzystanie z materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach wojskowych oraz metody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO Ewa Raniszewska ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1970 1982 W 1982 roku mija 35 lat od chwili ukazania się rozkazu ministra Obrony Narodowej o utworzeniu Archiwum DOW-II, które przekształcono później

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego Bolesław Woszczyński DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI Początki ustawodawstwa archiwalnego Prace związane z organizacją służby archiwalnej sięgają jeszcze okresu przed odzyskaniem niepodległości.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH. 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt

SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH. 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt Juliusz Malczewski SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt Zagadnienie selekcji wojskowych materiałów archiwalnych dotyczy głównie akt zgromadzonych w archiwach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Zygmunt Gołębiowski ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Materiały zgromadzone w archiwach wojskowych umożliwiają badania nad historią wojen i rozwojem siły zbrojnej w okresie pokojowym.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH W ŚWIETLE PRAKTYKI CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

ZABEZPIECZANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH W ŚWIETLE PRAKTYKI CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Leszek Lewandowicz ZABEZPIECZANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH W ŚWIETLE PRAKTYKI CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zadania Centralnego Archiwum Wojskowego nie odbiegają w zasadzie od tych, jakie stoją przed

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Wersja z dnia 16 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Wiesław Bernaś, Zdzisław Lisek UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Układ strukturalno-chronologiczno-rzeczowy akt przyjęty został w Centralnym Archiwum Wojskowym podczas opracowywania

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach:

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach: Uzasadnienie Projektowane zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r. BDG/DP/021/1/09 ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia. 2009 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń i decyzji w związku z nadaniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ARCHIWUM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN ARCHIWUM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia nr 45/2007 Rektora UKSW z dnia 29 listopada 2007 r. REGULAMIN ARCHIWUM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Archiwum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia STATUT Archiwum Państwowego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r.(dz. Urz. z 1951 r.nr 1,poz. 1),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE im. mjr. Bolesława Waligóry. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w jednostce organizacyjnej

CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE im. mjr. Bolesława Waligóry. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w jednostce organizacyjnej CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE im. mjr. Bolesława Waligóry Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w jednostce organizacyjnej Rynia 2015 ZARZĄDZENIE /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia.. w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne Ryszard Masłowski GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO Uwagi wstępne Przedmiotem artykułu są najważniejsze problemy gromadzenia wojskowego zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Bolesław Woszczyński Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przystąpiono do gromadzenia akt proweniencji wojskowej. Ważną w tym funkcję odegrała

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT 1943 1945 Jednym z istotnych działów pracy kwatermistrzostwa ludowego Wojska Polskiego, w okresie wojny, była działalność wojskowej służby zdrowia.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. UWAGI WSTĘPNE Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 24/2009 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2009 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu:

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu: Załącznik do Zarządzenia nr 0050.71.2011 Wójta Gminy Łaziska z dn.18.10.2011r. I N S T R U K C J A działania Stanowiska Kierowania (SK) Wójta Gminy Łaziska w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański. Załącznik do Zarządzenia Nr 699/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 10 lipca 2014 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego -

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze znowelizowanym prawem archiwalnym, doskonalenie ich umiejętności związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Gliwice, 10 września

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 370 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Grupy Negocjacyjnej oraz warunków i trybu odpłatnego udostępniania

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 38 Ministra Kultury z dnia 10 czerwca 2002 r. STATUT Muzeum Narodowego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Poznaniu zwane dalej Muzeum działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik archiwista - symbol 441403 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 6 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie.

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. 1 1. Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie udostępnia nieodpłatnie przechowywane materiały archiwalne dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ROLA RZECZOWEGO WYKAZU AKT W KSZTAŁTOWANIU NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO PROPOZYCJA OPRACOWYWANIA I STOSOWANIA W KANCELARII WOJSKOWEJ

ROLA RZECZOWEGO WYKAZU AKT W KSZTAŁTOWANIU NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO PROPOZYCJA OPRACOWYWANIA I STOSOWANIA W KANCELARII WOJSKOWEJ Jan Micewicz A r t y k u ł d y s k u s y j n y ROLA RZECZOWEGO WYKAZU AKT W KSZTAŁTOWANIU NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO PROPOZYCJA OPRACOWYWANIA I STOSOWANIA W KANCELARII WOJSKOWEJ Istniejące współcześnie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 14 maja 2003 r. S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Warszawie, zwane dalej Muzeum, powstało

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia l czerwca 2011 r. RDZAM hif~~."""'~ RMISTRZ MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Instrukcja dotycząca sposobu

Bardziej szczegółowo

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych 1

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych 1 Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Tadeusz Wojciechowski ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Archiwa wojskowe we Francji są wydzielone z ogólnej sieci podległej Dyrekcji Archiwów Francji (obok archiwów dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim Załącznik do Zarządzenia nr 14/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2008 roku Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Głos w sprawie archiwów wyodrębnionych.

Głos w sprawie archiwów wyodrębnionych. Anna Barszcz Strona 72 Głos w sprawie archiwów wyodrębnionych. 13.04.2009 przybyło nam jeszcze jedno archiwum wyodrębnione. Mianowicie, po wejściu w życie kolejnej, już 26 (!) nowelizacji Ustawy o narodowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955 Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 20 września 2011 r.)

(Dz. U. z dnia 20 września 2011 r.) Dz.U. z 2011r. Nr 196 poz. 1161 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk)

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) podstawa prawna USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych POJĘCIA PODSTAWOWE rękojmia zachowania tajemnicy zdolność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni S T A T U T Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni jest samorządową instytucją kultury, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Historycznego w Przasnyszu ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba

Statut. Muzeum Historycznego w Przasnyszu ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba Załącznik do Uchwały Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2016 r. Statut Muzeum Historycznego w Przasnyszu ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Studia podyplomowe w Instytucie Historycznym UW Kierownik studiów dr Agnieszka Janiak-Jasińska Koordynator merytoryczny dr hab.

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Do nabycia tej umiejętności niezbędna jest znajomość podstawowych, obowiązujących normatywów kancelaryjnych w naszej uczelni. Normatywami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity)

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Załącznik do uchwały nr 24/2014 Rady Programowej KSSiP REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Rozdział 1 Sposób

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku Załącznik do Zarządzenia nr 1/2017 dyr. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku z dnia 10 kwietnia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 70/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2015 r. Zarządzenie Nr 70/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Archiwum Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Archiwum Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora-Komendanta WSOSP nr 77 z dnia 22 grudnia 2016 r. Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Archiwum Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 196 11202 Poz. 1161 1161 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego,

Bardziej szczegółowo