PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Nauczyciel: Anna Sawicka Klasa: 1 a/1 b/1c Ilość godzin tygodniowo: 2 Rok szkolny: 2015/2016 Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego na poziomie klasy 1 szkoły podstawowej jest program nauczania języka niemieckiego (DPN /08), realizowany w oparciu o podręcznik Ich und du dla klasy 1 Ocenianiu z języka niemieckiego podlegają: 1. Odpowiedź ustna co najmniej jedna ocena w półroczu zakres wiadomości: szczegółowo trzy ostatnie lekcje oraz ogólnie podstawowe wiadomości poprawa oceny jest możliwa i następuje z inicjatywy ucznia, obie oceny są wpisywane do dziennika 2. Test - po omówieniu każdego rozdziału podręcznika uczniowie rozwiązują test, sprawdzający opanowane przez nich treści kształcenia; w każdym semestrze odbywają się 2-3 testy i są one poprzedzone powtórzeniem wiadomości; po sprawdzeniu testu nauczyciel wspólnie z uczniami omawia wyniki i poszczególne zadania. poprawa oceny możliwa jest w formie pisemnej i ustnej prace uczniów pozostają do wglądu u nauczyciela do końca roku 3. Kartkówka 1-2 w semestrze może być przeprowadzona bez zapowiedzi obejmuje wiadomości z 1-3 ostatnich lekcji trwa nie dłużej niż 15 min. 4. Aktywność (w czasie śpiewania piosenek, recytowania rymowanek lub wykonywania ćwiczeń ruchowych; udzielania odpowiedzi na zadawane pytania) nagradzana jest plusami w postaci pozytywnych znaczków "Theo". Sześć takich znaczków zamieniany jest na symbol 6; złe zachowanie ucznia na lekcji, brak pracy na zajęcia może skutkować ukaraniem minusem (-) w postaci negatywnych znaczków "Theo". Za trzy takie znaczki uczeń otrzymuje symbol Zadania domowe/prace projektowe oceniane są kilka razy w semestrze pod uwagę jest brana poprawność merytoryczna oraz estetyka pracy 6. Praca na lekcji praca indywidualna praca w parach praca w grupach

2 7. Przygotowanie do lekcji - uczeń może być dwukrotnie w ciągu semestru nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. W takim przypadku nauczyciel zobowiązany jest odnotować tę informację w dzienniku lekcji; prawo to nie dotyczy zapowiedzianych testów. Uczeń ma obowiązek posiadania w czasie lekcji zeszytu przedmiotowego, podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń, których brak traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. Kryteria oceniania Symbol : 6 Uczeń opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza dany poziom nauczania, doskonale rozumie wypowiedzi nauczyciela, potrafi wiernie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki, rozumie teksty wykraczające zakresem słownictwa i gramatyki poza materiał programu nauczania, tworzy samodzielne wypowiedzi na wszystkie omawiane wcześniej tematy, zasób słownictwa i znajomość struktur gramatycznych znacznie wykraczają poza materiał przerabiany w klasie, czyta teksty wykraczające zasobem słownictwa i formami gramatycznymi poza zakres materiału, potrafi wyszukać informacje w tekście, rozumie ogólny sens tekstu i potrafi domyślić się znaczenia niektórych nieznanych wyrazów z kontekstu, uczeń jest zawsze doskonale przygotowany do lekcji, korzysta z dodatkowych źródeł informacji, na lekcji jest bardzo aktywny, umie pomóc słabszym kolegom, bardzo chętnie śpiewa piosenki, wykonuje rapy i recytuje rymowanki, prawidłowo reaguje na polecenia. Symbol: 5 Uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania, rozumie wszystkie polecenia nauczyciela (w zakresie poznanego słownictwa), wszystkie poznane zwroty oraz pytania dotyczące przerobionego materiału, rozumie ogólny sens słuchanego tekstu i bez kłopotów potrafi wyszukać w nim potrzebne informacje, zapamiętuje i samodzielnie powtarza nowe wyrażenia, poprawnie odpowiada na pytania i nie robi błędów przy stawianiu pytań, odpowiada na pytania pełnym zdaniem, poprawnie wymawia wszystkie głoski i nie popełnia błędów w wymowie poznanych wyrazów, czyta poprawnie wszystkie poznane wyrazy, płynnie i z odpowiednią intonacją czyta przerabiane teksty, potrafi znaleźć w tekście konkretne informacje, samodzielnie pisze krótki i prosty tekst, pisze starannie i czytelnie,

3 uczeń jest zawsze bardzo dobrze przygotowany do lekcji, nie ma żadnych zaległości w nauce, na lekcji zgłasza się do odpowiedzi, jest aktywny w czasie pracy w parach i grupach, systematycznie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia w podręczniku, starannie i poprawnie wykonuje zadania domowe, chętnie śpiewa piosenki, wykonuje rapy i recytuje rymowanki. Symbol: 4 Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania, rozumie polecenia nauczyciela dotyczące pracy na lekcji, poznane zwroty, oraz większość pytań dotyczących przerobionego materiału, odpowiada na pytania prostymi zdaniami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami, w zakresie przerobionego materiału zadaje pytania, na ogół poprawne gramatycznie, pamięta prawie wszystkie poznane słowa i zwroty, poprawnie wymawia głoski niemieckie, a błędy w wymowie zdarzają mu się tylko w trudniejszych wyrazach, czyta poprawnie prosty, krótki tekst, może mieć kłopoty z przeczytaniem trudnych/długich wyrazów, rozumie ogólny sens tekstu w zakresie przerobionego materiału, na ogół potrafi wyszukać w tekście konkretne informacje, pisze starannie i czytelnie, uczeń zawsze ma podręcznik i zeszyt, sporadycznie zdarza mu się nie odrobić pracy domowej, stara się szybko nadrobić zaległości spowodowane np. nieobecnością w szkole, w miarę możliwości zgłasza się do odpowiedzi, stara się dobrze pracować w parach i grupach, raczej systematycznie wykonuje ćwiczenia w podręczniku, czasem popełniając błędy, śpiewa piosenki, wykonuje rapy i recytuje rymowanki. Symbol: 3 Uczeń w stopniu średnim opanował wiadomości i umiejętności, które są wymagane na danym poziomie nauczania, rozumie proste polecenia nauczyciela, proste zwroty grzecznościowe stosowane na lekcji oraz pytania, rozumie ogólny sens słuchanego tekstu, potrafi powtórzyć za wzorem nieznane wcześniej wyrażenia, na łatwe pytania odpowiada jednym wyrazem, potrafi zadać proste pytania oraz powiedzieć kilka zdań o sobie i najbliższym otoczeniu z pomocą nauczyciela, wymawia poprawnie większość głosek niemieckich, błędy w wymowie nie utrudniają zrozumienia jego wypowiedzi, większość wyrazów czyta poprawnie, potrafi przeczytać prosty tekst tak, aby był zrozumiały i rozumie jego ogólny sens, z trudnością wyszukuje w tekście potrzebne informacje, pisze w miarę starannie i czytelnie,

4 rzadko zdarza mu się nie przynieść podręcznika i zeszytu, zdarza mu się nie odrobić pracy domowej, zgłasza się do prostych odpowiedzi, w czasie pracy w parach /grupach zdarza mu się zajmować czymś innym, prawidłowo reaguje na polecenia pod warunkiem, że są one poparte gestem lub mimiką twarzy, czasami uczestniczy w śpiewaniu piosenek, wykonywaniu rapów i recytowaniu rymowanek. Symbol: 2 Uczeń w miarę opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania, rozumie proste polecenia nauczyciela poparte gestem, zwroty grzecznościowe, łatwe pytania oraz zdania, z pomocą nauczyciela powtarza za wzorem, odpowiada na pytania jednym słowem, błędna wymowa utrudnia zrozumienie jego wypowiedzi, ma bardzo ograniczony zasób słownictwa, ma trudności w wymawianiu głosek niemieckich, wiele wyrazów czyta tak, jak są napisane, nie potrafi wyszukać w tekście potrzebnej informacji, przepisuje pojedyncze wyrazy i zdania, przy przepisywaniu popełnia czasami błędy, często nie przynosi podręcznika i zeszytu, bardzo często nie odrabia pracy domowej, w czasie lekcji bierze udział tylko w niektórych ćwiczeniach, sporadycznie zgłasza się do odpowiedzi, czas przeznaczony na pracę w parach/grupach traktuje jako przerwę w nauce, na ogół nie uczestniczy w śpiewaniu piosenek, wykonywaniu rapów i recytowaniu rymowanek, nie zna prawie żadnego słowa poznanego na lekcji, nieprawidłowo albo wcale nic reaguje na polecenia, rzadko i często błędnie wykonuje ćwiczenia w podręczniku i inne zadania wdrażające do pisania. Symbol: 1 Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na danym poziomie nauczania, nie rozumie prostych poleceń nauczyciela, prostych pytań, ani poznanych do tej pory zwrotów grzecznościowych, nie potrafi powtórzyć wyrazów /krótkiego zdania za nauczycielem, nie umie odpowiedzieć na proste pytania, czyta tekst tak, jak jest napisany, z tekstu nie rozumie prawie nic, pisze niestarannie, zapisuje wyrazy tak, jak je słyszy, popełnia liczne błędy przy przepisywaniu, bardzo często nie przynosi książki i zeszytu,

5 nie odrabia prac domowych, w czasie lekcji jest całkowicie bierny nie pisze, nie powtarza za nauczycielem, nie zgłasza się do odpowiedzi.

6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Nauczyciel: Anna Sawicka Klasa: 2 a Ilość godzin tygodniowo: 2 Rok szkolny: 2015/2016 Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego na poziomie klasy 2 szkoły podstawowej jest program nauczania języka niemieckiego (DPN /08), realizowany w oparciu o podręcznik Ich und du dla klasy 2 Ocenianiu z języka niemieckiego podlegają: 1. Odpowiedź ustna co najmniej jedna ocena w półroczu zakres wiadomości: szczegółowo trzy ostatnie lekcje oraz ogólnie podstawowe wiadomości poprawa oceny jest możliwa i następuje z inicjatywy ucznia, obie oceny są wpisywane do dziennika 2. Test - po omówieniu każdego rozdziału podręcznika uczniowie rozwiązują test, sprawdzający opanowane przez nich treści kształcenia; w każdym semestrze odbywają się 2-3 testy i są one poprzedzone powtórzeniem wiadomości; po sprawdzeniu testu nauczyciel wspólnie z uczniami omawia wyniki i poszczególne zadania. poprawa oceny możliwa jest w formie pisemnej i ustnej prace uczniów pozostają do wglądu u nauczyciela do końca roku 3. Kartkówka 1-2 w semestrze może być przeprowadzona bez zapowiedzi obejmuje wiadomości z 1-3 ostatnich lekcji trwa nie dłużej niż 15 min. 4. Aktywność (w czasie śpiewania piosenek, recytowania rymowanek lub wykonywania ćwiczeń ruchowych; udzielania odpowiedzi na zadawane pytania) nagradzana jest plusami w postaci pozytywnych znaczków "Theo". Sześć takich znaczków zamienianych jest na symbol 6; złe zachowanie ucznia na lekcji, brak pracy na zajęcia może skutkować ukaraniem minusem (-) w postaci negatywnych znaczków "Theo". Za trzy takie znaczki uczeń otrzymuje symbol Zadania domowe/prace projektowe oceniane są kilka razy w semestrze pod uwagę jest brana poprawność merytoryczna oraz estetyka pracy 6. Praca na lekcji praca indywidualna praca w parach praca w grupach

7 7. Przygotowanie do lekcji - uczeń może być dwukrotnie w ciągu semestru nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. W takim przypadku nauczyciel zobowiązany jest odnotować tę informację w dzienniku lekcji; prawo to nie dotyczy zapowiedzianych testów. Uczeń ma obowiązek posiadania w czasie lekcji zeszytu przedmiotowego, podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń, których brak traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. Kryteria oceniania Symbol : 6 Uczeń opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza dany poziom nauczania, doskonale rozumie wypowiedzi nauczyciela, potrafi wiernie imitować zaprezentowane przez nauczyciela dźwięki, rozumie teksty wykraczające zakresem słownictwa i gramatyki poza materiał programu nauczania, tworzy samodzielne wypowiedzi na wszystkie omawiane wcześniej tematy, zasób słownictwa i znajomość struktur gramatycznych znacznie wykraczają poza materiał przerabiany w klasie, czyta teksty wykraczające zasobem słownictwa i formami gramatycznymi poza zakres materiału, potrafi wyszukać informacje w tekście, rozumie ogólny sens tekstu i potrafi domyślić się znaczenia niektórych nieznanych wyrazów z kontekstu, uczeń jest zawsze doskonale przygotowany do lekcji, korzysta z dodatkowych źródeł informacji, na lekcji jest bardzo aktywny, umie pomóc słabszym kolegom, bardzo chętnie śpiewa piosenki, wykonuje rapy i recytuje rymowanki, prawidłowo reaguje na polecenia. Symbol: 5 Uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania, rozumie wszystkie polecenia nauczyciela (w zakresie poznanego słownictwa), wszystkie poznane zwroty oraz pytania dotyczące przerobionego materiału, rozumie ogólny sens słuchanego tekstu i bez kłopotów potrafi wyszukać w nim potrzebne informacje, zapamiętuje i samodzielnie powtarza nowe wyrażenia, poprawnie odpowiada na pytania i nie robi błędów przy stawianiu pytań, odpowiada na pytania pełnym zdaniem, poprawnie wymawia wszystkie głoski i nie popełnia błędów w wymowie poznanych wyrazów, czyta poprawnie wszystkie poznane wyrazy, płynnie i z odpowiednią intonacją czyta przerabiane teksty, potrafi znaleźć w tekście konkretne informacje, samodzielnie pisze krótki i prosty tekst, pisze starannie i czytelnie,

8 uczeń jest zawsze bardzo dobrze przygotowany do lekcji, nie ma żadnych zaległości w nauce, na lekcji zgłasza się do odpowiedzi, jest aktywny w czasie pracy w parach i grupach, systematycznie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia w podręczniku, starannie i poprawnie wykonuje zadania domowe, chętnie śpiewa piosenki, wykonuje rapy i recytuje rymowanki. Symbol: 4 Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania, rozumie polecenia nauczyciela dotyczące pracy na lekcji, poznane zwroty, oraz większość pytań dotyczących przerobionego materiału, odpowiada na pytania prostymi zdaniami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami, w zakresie przerobionego materiału zadaje pytania, na ogół poprawne gramatycznie, pamięta prawie wszystkie poznane słowa i zwroty, poprawnie wymawia głoski niemieckie, a błędy w wymowie zdarzają mu się tylko w trudniejszych wyrazach, czyta poprawnie prosty, krótki tekst, może mieć kłopoty z przeczytaniem trudnych/długich wyrazów, rozumie ogólny sens tekstu w zakresie przerobionego materiału, na ogół potrafi wyszukać w tekście konkretne informacje, pisze starannie i czytelnie, uczeń zawsze ma podręcznik i zeszyt, sporadycznie zdarza mu się nie odrobić pracy domowej, stara się szybko nadrobić zaległości spowodowane np. nieobecnością w szkole, w miarę możliwości zgłasza się do odpowiedzi, stara się dobrze pracować w parach i grupach, raczej systematycznie wykonuje ćwiczenia w podręczniku, czasem popełniając błędy, śpiewa piosenki, wykonuje rapy i recytuje rymowanki. Symbol: 3 Uczeń w stopniu średnim opanował wiadomości i umiejętności, które są wymagane na danym poziomie nauczania, rozumie proste polecenia nauczyciela, proste zwroty grzecznościowe stosowane na lekcji oraz pytania, rozumie ogólny sens słuchanego tekstu, potrafi powtórzyć za wzorem nieznane wcześniej wyrażenia, na łatwe pytania odpowiada jednym wyrazem, potrafi zadać proste pytania oraz powiedzieć kilka zdań o sobie i najbliższym otoczeniu z pomocą nauczyciela, wymawia poprawnie większość głosek niemieckich, błędy w wymowie nie utrudniają zrozumienia jego wypowiedzi, większość wyrazów czyta poprawnie, potrafi przeczytać prosty tekst tak, aby był zrozumiały i rozumie jego ogólny sens, z trudnością wyszukuje w tekście potrzebne informacje, pisze w miarę starannie i czytelnie,

9 rzadko zdarza mu się nie przynieść podręcznika i zeszytu, zdarza mu się nie odrobić pracy domowej, zgłasza się do prostych odpowiedzi, w czasie pracy w parach /grupach zdarza mu się zajmować czymś innym, prawidłowo reaguje na polecenia pod warunkiem, że są one poparte gestem lub mimiką twarzy, czasami uczestniczy w śpiewaniu piosenek, wykonywaniu rapów i recytowaniu rymowanek. Symbol: 2 Uczeń w miarę opanował wiadomości i umiejętności wymagane na danym poziomie nauczania, rozumie proste polecenia nauczyciela poparte gestem, zwroty grzecznościowe, łatwe pytania oraz zdania, z pomocą nauczyciela powtarza za wzorem, odpowiada na pytania jednym słowem, błędna wymowa utrudnia zrozumienie jego wypowiedzi, ma bardzo ograniczony zasób słownictwa, ma trudności w wymawianiu głosek niemieckich, wiele wyrazów czyta tak, jak są napisane, nie potrafi wyszukać w tekście potrzebnej informacji, przepisuje pojedyncze wyrazy i zdania, przy przepisywaniu popełnia czasami błędy, często nie przynosi podręcznika i zeszytu, bardzo często nie odrabia pracy domowej, w czasie lekcji bierze udział tylko w niektórych ćwiczeniach, sporadycznie zgłasza się do odpowiedzi, czas przeznaczony na pracę w parach/grupach traktuje jako przerwę w nauce, na ogół nie uczestniczy w śpiewaniu piosenek, wykonywaniu rapów i recytowaniu rymowanek, nie zna prawie żadnego słowa poznanego na lekcji, nieprawidłowo albo wcale nic reaguje na polecenia, rzadko i często błędnie wykonuje ćwiczenia w podręczniku i inne zadania wdrażające do pisania. Symbol: 1 Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na danym poziomie nauczania, nie rozumie prostych poleceń nauczyciela, prostych pytań, ani poznanych do tej pory zwrotów grzecznościowych, nie potrafi powtórzyć wyrazów /krótkiego zdania za nauczycielem, nie umie odpowiedzieć na proste pytania, czyta tekst tak, jak jest napisany, z tekstu nie rozumie prawie nic, pisze niestarannie, zapisuje wyrazy tak, jak je słyszy, popełnia liczne błędy przy przepisywaniu, bardzo często nie przynosi książki i zeszytu, nie odrabia prac domowych,

10 w czasie lekcji jest całkowicie bierny nie pisze, nie powtarza za nauczycielem, nie zgłasza się do odpowiedzi.

11 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Nauczyciel: Anna Sawicka Klasa: IV a Ilość godzin tygodniowo: 3 Rok szkolny: 2015/2016 Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego na poziomie klasy 4 szkoły podstawowej jest program nauczania języka niemieckiego (DPN /08), autorstwa Sylwii Rapackiej realizowany z wykorzystaniem podręcznika Mach Mit! 1 dla klasy 4 szkoły podstawowej (nr dopuszczenia 375/1/2011) 1. Ocenianiu z języka niemieckiego podlegają: Prace pisemne: Prace klasowe; Kartkówki; Różne formy dyktand (np. uzupełnianie luk w wyrazach); Krótkie formy pisemne (np. , kartka pocztowa itp.) Wypowiedzi ustne: Odpowiedzi na pytania; Tłumaczenie zdań; Tworzenie pytań; Opis; Krótkie wypowiedzi na podany temat; Aktywność na lekcji: Nagradzana jest plusami (+) (zgłaszanie się, poprawność wypowiedzi, zaangażowanie w toku zajęć, praca w grupach). Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za pięć plusów. Brak reakcji ucznia na postawione pytanie dotyczące problemu omawianego na danej lekcji, wynikający z ignorowania przez ucznia pracy na zajęciach, może być ukarany minusem (-). Za 3 minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Prace domowe: Stopień samodzielności w wykonywanej pracy domowej; Poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym; Estetyka; Wkład pracy ucznia; Zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń: Staranne pismo; Estetyka; Zawartość zeszytu (notatki, prace domowe); 2. Udział w konkursach przedmiotowych, w zależności od uzyskanych wyników, wpływa na podwyższenie oceny końcowej. 3. Termin prac klasowych ustala się z tygodniowym wyprzedzeniem. Po omówieniu każdego rozdziału podręcznika uczniowie piszą test, sprawdzający opanowane przez nich treści kształcenia. W każdym semestrze odbywają się 2-3 takie prace i są one poprzedzone

12 powtórzeniem wiadomości. Po sprawdzeniu prac klasowych nauczyciel omawia wyniki, a uczniowie poprawiają zadania w zeszycie przedmiotowym. 4. Tzw. kartkówki mogą dotyczyć materiału z 3 ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiedziane, trwają max. 15min. 5. Prace pisemne oceniane są punktowo, a punkty przelicza się na procenty. Ocena wynika z procentowego wykonania zadań wg podanej skali. Duży lub średni stopień trudności (prace klasowe): % - bardzo dobry % - dobry % - dostateczny % - dopuszczający 29 0 % - niedostateczny Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który rozwiąże poprawnie wszystkie obowiązkowe zadania oraz zadania wykraczające poza program nauczania. Mały stopień trudności (kartkówki): % - bardzo dobry 95 86% - dobry 85 70% - dostateczny 69 50% - dopuszczający 49 0% - niedostateczny 6. Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji, ma obowiązek przygotować się do zajęć we własnym zakresie (zagadnienia omawiane na lekcji + praca domowa). 7. Nieprzygotowanie do pracy klasowej jest przyjmowane jedynie w przypadku dłuższej choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców (prawnych opiekunów) lub wychowawcę. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej/kartkówce, uczeń ma obowiązek napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 8. Uczeń ma obowiązek powtórnie napisać pracę klasową, jeżeli w pierwszym terminie otrzymał ocenę niedostateczną, w przypadku oceny dopuszczającej może na własną prośbę pisać ponownie. Oceny dostateczne i wyższe nie podlegają poprawie. Termin powtórnego testu ustala nauczyciel. 9. Po każdym rozdziale podręcznika (przed pracą klasową) uczniowie wykonują prace projektowe, które są oceniane za stopień wykorzystania wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach oraz pomysłowość i staranność wykonania. 10. Uczeń może być dwukrotnie w ciągu semestru nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. W takim przypadku nauczyciel zobowiązany jest odnotować tę informację w dzienniku lekcji. Prawo to nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek i prac klasowych. Nie działa ono również w styczniu i czerwcu. 11. Uczeń ma obowiązek posiadania w czasie lekcji zeszytu przedmiotowego, podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń, których brak traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. 12. Uczeń ma obowiązek zwrócić nauczycielowi wszystkie prace pisemne, które przechowywane są przez nauczyciela, przez okres jednego roku Brak zdolności artystycznych ucznia, np. w zakresie rysowania, śpiewania, nie ma wpływu na ocenę wykonanego zadania, jeśli cel zadania został przez niego zrealizowany, a uczeń wykazywał duże zaangażowanie w wykonanie zadania. 14. Ocena śródroczna czy końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ustala się ją wg następującej rangi ocen cząstkowych:

13 -ranga wysoka - prace klasowe, wypowiedzi ustne -ranga średnia - kartkówki, inne wypowiedzi pisemne -ranga niższa - prace domowe, aktywność ucznia na lekcji Szczegółowe kryteria oceniania Sprawności językowe: Rozumienie ze słuchu W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 4 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności rozumienia globalnego oraz selektywnego tekstu. Sprawność ta jest ćwiczona za pomocą zadań zamkniętych oraz półotwartych, do których należy: określanie głównego tematu tekstu zadania wielokrotnego wyboru zakreślanie właściwej informacji przedstawionej w różnej formie uzupełnianie luk w zdaniach lub w tekście na podstawie wysłuchanych informacji przyporządkowanie ilustracji/zdjęć/imion/schematów do wysłuchanych informacji ustalanie kolejności słyszanych informacji przyporządkowywanie schematów wypowiedzi/dialogów do wysłuchanych tekstów uzupełnianie tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu przedstawianie dialogów na podstawie wysłuchanych przykładów poprawianie informacji na podstawie wysłuchanych tekstów. KRYTERIA OCENY ROZUMIENIA ZE SŁUCHU Ocena celująca spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo-skutkowych, nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno gramatyczne. Ocena bardzo dobra bez trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim, formułowane przez różne osoby i zawierające znane mu słownictwo oraz struktury gramatyczne rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje sprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, komunikatach w pełni rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. Ocena dobra

14 w znacznym stopniu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim formułowane przez różne osoby i zawierające znane mu słownictwo oraz struktury gramatyczne rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje sprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, komunikatach rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje. Ocena dostateczna rozumie dużą część prostych wypowiedzi w języku niemieckim formułowanych przez różne osoby i zawierających znane mu słownictwo oraz struktury gramatyczne rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz przeważnie prawidłowo na nie reaguje wyszukuje większość szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, komunikatach rozumie większą część prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i zazwyczaj prawidłowo na nie reaguje. Ocena dopuszczająca rozumie niewielką część wypowiedzi w języku niemieckim, zawierających słownictwo i struktury gramatyczne ujęte w programie nauczania rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych oraz często reaguje na nie nieprawidłowo wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, komunikatach rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela formułowane w języku niemieckim oraz nie zawsze prawidłowo na nie reaguje. Ocena niedostateczna Uczeń : nie rozumie najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych lub nie rozumie ich wcale; ma problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie reaguje wcale nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, komunikatach nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela formułowanych w języku niemieckim. Mówienie

15 Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta jest rozwijana w ramach następujących obszarów: udzielanie i uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji przewidzianych w programie nauczania inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach komunikacyjnych opowiadanie o osobach, wydarzeniach dotyczących sytuacji przewidzianych w programie nauczania wyrażanie entuzjazmu, gotowości wykonania danej czynności, życzenia, porozumienia w danej kwestii, rozczarowania, sprzeciwu formułowanie opisów formułowanie wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego przekazywanie informacji na podstawie różnego rodzaju tekstów i materiału obrazkowego przedstawianie własnego zdania i uzasadnianie go proszenie o powtórzenie/pozwolenie dokonywanie wyboru przedstawianie swoich upodobań reagowanie w typowej sytuacji komunikacyjnej, określonej w programie nauczania poprawne wypowiadanie wyrazów w języku niemieckim. KRYTERIA OCENY MÓWIENIA Ocena celująca Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakres programu nauczania (zakres leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi). Ocena bardzo dobra swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych swobodnie wyraża swoje zdanie na dany temat, używając bogatego słownictwa i poprawnych struktur gramatycznych bezbłędnie reaguje na zaistniałą sytuację komunikacyjną potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz formułować opisy ustne przewidziane w programie nauczania płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę, dotyczącą typowych sytuacji potrafi stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji jego wypowiedzi są całkowicie poprawne pod względem fonetycznym, bez błędów w wymowie i intonacji. Ocena dobra

16 zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego; nieliczne błędy językowe nie zakłócają komunikacji wyraża swoje zdanie na dany temat, używa dość bogatego słownictwa i poprawnych struktur gramatycznych potrafi dość płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz formułować krótkie opisy inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę, dotyczącą typowych sytuacji; nieliczne błędy językowe nie utrudniają komunikacji prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji jego wypowiedzi są poprawne pod względem fonetycznym, bez istotnych błędów w wymowie i intonacji. Ocena dostateczna z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi; używa przy tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, jednak nie zawsze poprawnych potrafi wyrazić w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, choć widoczne są błędy leksykalne i gramatyczne potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania potrafi prowadzić rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej jedynie z pomocą nauczyciela i według schematu, jego wypowiedź jest jednak niepełna przeważnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych, popełnia jednak błędy językowe potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji jego wypowiedzi zawierają błędy fonetyczne, które nie powodują jednak niezrozumienia wypowiedzi błędy leksykalne i gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację. Ocena dopuszczająca potrafi w ograniczonym stopniu zadawać pytania i udzielać odpowiedzi; ma przy tym znaczne problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, popełniając przy tym liczne błędy językowe potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania tylko częściowo potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy z jej utrzymaniem i zakończeniem

17 ma problemy z poprawnym reagowaniem w typowych sytuacjach komunikacyjnych podczas formułowania wypowiedzi posługuje się schematami ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji jego wypowiedzi zawierają liczne błędy fonetyczne, które często powodują niezrozumienie wypowiedzi błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację. Ocena niedostateczna nie potrafi zadawać pytań i udzielać odpowiedzi nie potrafi wyrażać swoich myśli, odczuć, swojej opinii na dany temat z powodu zbyt ubogiego zasobu leksykalno-gramatycznego nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi obejmujących tematykę ujętą w programie nauczania nie potrafi nawiązać, podtrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej nie potrafi właściwie zareagować w najprostszych sytuacjach komunikacyjnych, uwzględnionych w zakresie tematycznym tworzy wypowiedź, która nie zawiera wymaganej liczby niezbędnych informacji nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji jego wypowiedzi zawierają znaczące błędy pod fonetyczne, leksykalne i gramatyczne, które uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi. Czytanie ze zrozumieniem Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta rozwijana jest za pomocą następujących form zadań: zadania wielokrotnego wyboru uzupełnianie fragmentów tekstu/dialogu, luk w tekście zadania typu prawda fałsz / ja nein tworzenie odpowiedzi na list, , sms dopasowanie ilustracji/informacji do tekstów łączenie osoby z informacją, informacji, pytań i odpowiedzi tworzenie pytań do odpowiedzi formułowanie wypowiedzi ustnej / dialogów na podstawie przeczytanego tekstu/dialogu przyporządkowywanie tytułów/nagłówków do tekstów KRYTERIA OCENY CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM Ocena celująca spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą

18 bez problemu rozumie na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowoskutkowych teksty użytkowe i informacyjne, nawet jeśli występują w nich struktury gramatycznoleksykalne, wykraczające poza program nauczania. Ocena bardzo dobra bez trudu rozumie proste teksty ujęte w programie nauczania sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście. Ocena dobra rozumie ogólnie większość prostych tekstów potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. Ocena dostateczna rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. Ocena dopuszczająca rozumie nieliczne proste teksty potrafi odnaleźć w tekście nieliczne informacje. Ocena niedostateczna nie rozumie prostych tekstów nie potrafi odnaleźć w tekście potrzebnych informacji szczegółowych. Pisanie Na czwartym stopniu edukacji sprawność ta jest ćwiczona poprzez stosowanie następujących ćwiczeń: tworzenie opisów pisanie krótkich tekstów, jak: , notatka, wpis internetowy, sms uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach uzupełnianie elementów dialogu uzupełnianie diagramów KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚCI PISANIA Ocena celująca spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą tworzy wypowiedzi pisemne, jakościowo wykraczające poza program nauczania (zakres leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi).

19 Ocena bardzo dobra bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia bez trudu tworzy wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosując urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej tworzy bezbłędne wypowiedzi pisemne. Ocena dobra dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń tworzy wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym, stosując dość urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej tworzy wypowiedzi z niewielką liczbą błędów, jednak nie ma to wpływu na obniżenie jakości wypowiedzi pisemnej. Ocena dostateczna ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnym zapisie poznanych słów i wyrażeń tworzy proste wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym, stosując proste słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów leksykalnych, ortograficznych i gramatycznych, które powodują częściowe zakłócenie komunikacji i wynikają z niewystarczającego opanowania materiału. Ocena dopuszczająca ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń; często nie potrafi poprawnie uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach ma znaczne problemy z tworzeniem spójnych wypowiedzi pisemnych; stosuje przy tym ubogie słownictwo i struktury gramatyczne nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący tworzy wypowiedzi ze znaczną liczbą błędów, co utrudnia przekazanie informacji.

20 Ocena niedostateczna nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych nie potrafi tworzyć prostych wypowiedzi pisemnych próbuje w sposób odtwórczy tworzyć wypowiedzi pisemne, jednak jego wypowiedź nie zawiera informacji niezbędnych do przekazania wymaganych treści nie umie budować poprawnych zdań posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym nieodpowiednio dobiera słownictwo robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne.

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 ROZUMIENIA ZE SŁUCHU Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim na podstawie kontekstu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 1 Sprawności językowe: Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 Rozumienie ze słuchu W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach KRYTERIA OCENY ROZUMIENIA ZE SŁUCHU bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne:

Zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne: Zespół Szkół w Kołobrzegu Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Emilia Lemańczyk Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Szkoły Podstawowej: Kryteria oceniania: Oceny są wystawiane według następującej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Nauczyciel: Anna Sawicka Klasa: 1 a/1 b Ilość godzin tygodniowo: 2 Rok szkolny: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa V

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa V Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa V Nauczyciel, dokonujący oceny wiedzy i umiejętności ucznia na lekcji języka

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy VI szkoły podstawowej Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Oceniając ucznia odnosimy się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 2 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 1 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa IV

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa IV Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa IV Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca: 2

Ocena dopuszczająca: 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA OBCEGO ( NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO ) DLA II ETAPU ( KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ) Sprawności językowe: A. Rozumienie ze słuchu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.5

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.5 Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.5 Sprawności językowe: A. Rozumienie ze słuchu. W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V

Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V Sprawności językowe: A. Rozumienie ze słuchu. W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum (Kompass 4)

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum (Kompass 4) 1 Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum (Kompass 4) Sprawności językowe: A. Rozumienie ze słuchu. W rozwijaniu tej sprawności językowej w gimnazjum kładzie się

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI Opracowała: Magdalena Zając I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: a) jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów z języka niemieckiego w klasie IV dostosowane do nowej podstawy programowej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów z języka niemieckiego w klasie IV dostosowane do nowej podstawy programowej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów z języka niemieckiego w klasie IV dostosowane do nowej podstawy programowej Kryteria oceny rozumienia ze słuchu: spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKÓW OBCYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKÓW OBCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKÓW OBCYCH Ocena celująca bez trudu rozumie wypowiedzi w języku obcym, nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno gramatyczne, na podstawie kontekstu sytuacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA III ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur; buduje zdania tylko z pomocą nauczyciela;

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Oceny są wystawiane za następujące formy aktywności: a) odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podstawą PrzedmiotowychZasad Oceniania z Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 Program realizowany według podręcznika "Progulka" w ciągu 3 lat w następującym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą następujące umiejętności językowe: I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1.Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim

Bardziej szczegółowo

I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego.

I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego. I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego. 1. W ocenie osiągnięć i postępów ucznia z zakresu j. niemieckiego przyjęto: a) skalę oceniania proponowaną przez MENiS: celujący, bardzo dobry, dobry,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE. PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE. PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE I. Kontrakt z uczniami: PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM W ZDUNACH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM W ZDUNACH SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM W ZDUNACH obowiązują w klasach II i III opracowane przez Zespół Przedmiotowy Języków Obcych Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BUKOWIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BUKOWIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podstawą Przedmiotowych Zasad Oceniania z Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO uczeń rozumie tylko nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy 1. Ocenie podlegają następujące kompetencje językowe: 1.1. wiedza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Zespół Szkół w Kołobrzegu Rok szkolny 2015/2016 Emilia Lemańczyk Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Kryteria oceniania:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne - prace domowe - pracę na lekcji (uczeń może zdobyć + [plus] za częste zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY I. ZASADY OGÓLNE 1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM MODEL OCENIANIA ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY KOŃCOWEJ Co będzie podlegało ocenie (waga ocen) Wypowiedzi pisemne (1) Kartkówka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP:

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz sposobie i

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III PSO jest zgodny z WSO i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Założenia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 6 1. Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4, 5, 6

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4, 5, 6 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4, 5, 6 Ocenie podlegają 4 umiejętności (sprawności) językowe: (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie). 1. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 6,5,4,3,2,1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Dratowie Nauczyciel: Justyna Słowik I. Postanowienia ogólne: Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z jęz. angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela. Wykaz umiejętności podany jest do wiadomości uczniów na bieżąco

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) język hiszpański klasa 5

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) język hiszpański klasa 5 1 Przedmiotowy System Oceniania (PSO) język hiszpański klasa 5 2 Przedmiotowy System Oceniania z języka hiszpańskiego dla klasy 5. szkoły podstawowej Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy Regulamin Oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy Regulamin Oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy Regulamin Oceniania z języka niemieckiego OCENIANIE Ocena śródroczna i końcowa jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych za każdą sprawność językową: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy I III Zespół Szkół w Zdunach Szkoła Podstawowa I. Zasady ogólne. 1. Szczegółowe Kryteria Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA ROZUMIENIE TEKSTU uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i formułowane w języku angielskim i poprawnie na nie reaguje, pisane, których słownictwo i wykraczają poza program jego główną myśl, sprawnie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI I. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY: a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę

Bardziej szczegółowo

dla klasy I gimnazjum Rok szkolny: 2016 / 2017 Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach

dla klasy I gimnazjum Rok szkolny: 2016 / 2017 Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy I gimnazjum Rok szkolny: 2016 / 2017 Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach Na pierwszych zajęciach z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany - testy osiągnięć - kartkówki - odpowiedzi ustne - prace domowe, - prace długoterminowe - prezentacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: rozumie proste wypowiedzi; domyśla się znaczenia nieznanych słów. potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych nieskomplikowanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Zespół Szkół w Zbójnie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Zespół Szkół w Zbójnie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Zespół Szkół w Zbójnie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: Rozporzędzenie MEN Wewnątrzszkolny System Oceniania Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska KLASY I-III 1. Oceniane formy aktywności odpowiedź ustna kartkówka sprawdzian praca klasowa aktywność,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I Ocenie podlega poziom opanowania 4 podstawowych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. II Kryteria oceniania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. M.Konopnickiej w Krajence

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. M.Konopnickiej w Krajence Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. M.Konopnickiej w Krajence Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Odpowiedzi ustne, prace klasowe i sprawdziany są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane następująco zgodnie z Szkolnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I. Podczas nauki języka angielskiego w klasach IV-VI postępy uczniów w nauce sprawdzane i oceniane są poprzez: a) sprawdziany, b) kartkówki, c) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocena celująca Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocenę tę otrzymuje uczeń: którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. Zasady oceniania na lekcji języka niemieckiego. 1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie GIMNAZJUM 1. Na pierwszej lekcji języka rosyjskiego w nowym roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Nauczyciele prowadzący: Katarzyna Guz, Kamil Borowski Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo