URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ RAPORT Z REALIZACJI W 2001 ROKU NARODOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ RAPORT Z REALIZACJI W 2001 ROKU NARODOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ RAPORT Z REALIZACJI W 2001 ROKU NARODOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 22 lutego 2002 r.

2 WSTĘP SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW PRIORYTET 1.1: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA PRIORYTET 1.2: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W DZIEDZINIE METROLOGII PRAWNEJ PRIORYTET 1.3: DZIAŁANIA DOSTOSOWAWCZE W SEKTORZE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. 27 PRIORYTET 1.4: DOSTOSOWANIE SYSTEMU OCENY ZGODNOŚCI DLA URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W ATMOSFERACH POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA MASZYN, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW I SPRZĘTU STRZAŁOWEGO STOSOWANYCH W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH DO PRAWA WSPÓLNOTOWEGO PRIORYTET 1.5: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE TOWARÓW PACZKOWANYCH PRIORYTET 1.6: PEŁNE DOSTOSOWANIE I WDROŻENIE PRAWA W ZAKRESIE NAWOZÓW PRIORYTET 1.7.: WDROŻENIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO W ZAKRESIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH POJAZDÓW I ICH BEZPIECZEŃSTWA PRIORYTET 1.8: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH PRIORYTET 1.9: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE WPROWADZANIA NA RYNEK I STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH PRIORYTET 1.10: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE FARMACEUTYKÓW PRIORYTET 1.11: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE ŚRODKÓW KOSMETYCZNYCH PRIORYTET 1.12: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI PRIORYTET 1.13: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE ZABYTKÓW I INNYCH GRUP TOWARÓW (SZKŁO, DREWNO, OBUWIE) ZADANIE 1: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW ZADANIE 2: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE INNYCH GRUP TOWAROW (SZKŁO, DREWNO,OBUWIE) PRIORYTET 1.14: DOSTOSOWANIA PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRIORYTET 1.15: DOSTOSOWANIA W ZAKRESIE NORMALIZACJI PRIORYTET OPRACOWANIE I PRZYJĘCIE HARMONOGRAMU ZNIESIENIA POZATARYFOWYCH BARIER W DOSTĘPIE DO RYNKU SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB PRIORYTET 2.1 ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI USTAWODAWSTWA Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM W ZAKRESIE SWOBODY PRZEPŁYWU OSÓB PRIORYTET 2.2: PRZYGOTOWANIE ADMINISTRACJI PRACY DO FUNKCJONOWANIA W RAMACH JEDNOLITEGO SYSTEMU INFORMACJI O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY PRIORYTET 2.3: WŁĄCZENIE SIĘ DO WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU KOORDYNACJI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRIORYTET 2.4: WDROŻENIE SYSTEMU OGÓLNEGO UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRIORYTET 2.5: DOSTOSOWANIE POLSKIEGO PRAWA DO DYREKTYW SEKTOROWYCH W ZAKRESIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH: PRAWNIK, WETERYNARZ, FARMACEUTA, LEKARZ, POŁOŻNA, PIELĘGNIARKA, STOMATOLOG I ARCHITEKT SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG PRIORYTET 3.1: HARMONIZACJA POLSKIEGO PRAWA BANKOWEGO Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM PRIORYTET 3.2. DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH DO PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

3 PRIORYTET 3.3: HARMONIZACJA PRAWA POLSKIEGO Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM W OBSZARZE SWOBODY ŚWIADCZENIA USŁUG I PRZEPŁYWU KAPITAŁU W ZAKRESIE PUBLICZNEGO OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI PRIORYTET 3.4. PRZYGOTOWANIE POLSKI DO UCZESTNICTWA WE WSPÓLNOTOWYM RYNKU TURYSTYCZNYM SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU PRIORYTET 4.1. LIBERALIZACJA PRZEPŁYWU KAPITAŁU PRAWO SPÓŁEK PRIORYTET 5.1: DOSTOSOWANIE PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH DO PRAWA WSPÓLNOTOWEGO PRIORYTET 5.2: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ POLITYKA KONKURENCJI PRIORYTET 6.1: DOSTOSOWANIE PRAWA ANTYMONOPOLOWEGO DO REGULACJI WSPÓLNOTOWYCH PRIORYTET 6.2: DOSTOSOWANIE ZASAD POMOCY PAŃSTWA DO SYSTEMU WSPÓLNOTOWEGO ROLNICTWO PRIORYTET 7.1 WDROŻENIE SPÓJNEJ POLITYKI STRUKTURALNEJ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA PRIORYTET 7.2. HARMONIZACJA PRAWA I STRUKTUR ADMINISTRACJI WETERYNARYJNEJ Z WYMOGAMI WSPÓLNOTOWYMI ORAZ ICH WDROŻENIE PRIORYTET 7.3. HARMONIZACJA FITOSANITARNEJ KONTROLI GRANICZNEJ ORAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROBLEMY FITOSANITARNE, RYNKU NASION, JAKOŚCI MATERIAŁU SIEWNEGO I REJESTRACJI ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH ZADANIE 1. DOSTOSOWANIE FITOSANITARNEJ KONTROLI GRANICZNEJ ORAZ PRAWA FITOSANITARNEGO DO WYMOGÓW WSPÓLNOTOWYCH ZADANIE 2: HARMONIZACJA PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROBLEMY RYNKU NASION I JAKOŚCI MATERIAŁU SIEWNEGO ORAZ REJESTRACJĘ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH PRIORYTET 7.4: MODERNIZACJA SEKTORA MLECZARSKIEGO W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW WSPÓLNOTOWYCH PRIORYTET 7.5 MODERNIZACJA SEKTORA GOSPODARKI MIĘSNEJ I UTYLIZACJI ODPADÓW POUBOJOWYCH PRIORYTET 7.6: EKOLOGICZNE ASPEKTY ROLNICTWA PRIORYTET 7.7: ROZWÓJ EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROLNEJ PRIORYTET 7.8: PRZYGOTOWANIE DO WPROWADZENIA W ŻYCIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ ZADANIE 1: ZAGADNIENIA STRUKTURALNE, FINANSOWANIE ORAZ MECHANIZMY ZARZĄDZANIA WPR ZADANIE 2: ZORGANIZOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI (IACS) ZADANIE 3: ZORGANIZOWANIE ZUNIFIKOWANEGO SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH ZADANIE 4: REORGANIZACJA SYSTEMU KRAJOWEJ ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ W KIERUNKU STWORZENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (ZSRIR) PRIORYTET 7.9: PRZYGOTOWANIE DO WPROWADZENIA W ŻYCIE WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW ROLNYCH ZADANIE 1: WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU ZBÓŻ I NIEKTÓRYCH ROŚLIN UPRAWNYCH ZADANIE 2: WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU MLEKA ZADANIE 3: WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU MIĘSA ZADANIE 4: WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU SUSZU PASZOWEGO ZADANIE 5: WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU OWOCÓW I WARZYW ŚWIEŻYCH ZADANIE 6: WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU PRZETWORÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH 165 ZADANIE 7: WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU SKROBI ZIEMNIACZANEJ ZADANIE 8: WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU TYTONIU

4 ZADANIE 9: WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU CUKRU ZADANIE 10: WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU CHMIELU ZADANIE 11: WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU PASZ ZADANIE 12: WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU WINA ORAZ NAPOJE SPIRYTUSOWE RYBOŁÓWSTWO PRIORYTET 8.1: STWORZENIE RAM PRAWNYCH DLA WDROŻENIA SYSTEMU WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ POLITYKA TRANSPORTOWA PRIORYTET 9.1: DOSTOSOWANIE PRAWA ORAZ WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ W TRANSPORCIE DROGOWYM ZADANIE 1: WDROŻENIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO W ZAKRESIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH POJAZDÓW I ICH BEZPIECZEŃSTWA ZADANIE 2: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO WYMOGÓW WSPÓLNOTY W ZAKRESIE DOSTĘPU DO RYNKU DROGOWYCH PRZEWOZÓW OSÓB I RZECZY ZADANIE 3: WDROŻENIE WSPÓLNOTOWYCH WYMOGÓW SOCJALNYCH ORAZ WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ DO ICH STOSOWANIA ZADANIE 4: DOSTOSOWANIE PRAWA W DZIEDZINIE TECHNOLOGII, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM ZADANIE 5: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DO WYMOGÓW WE PRIORYTET 9.2: DOSTOSOWANIE PRAWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO WYMOGÓW WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ PRIORYTET 9.3: HARMONIZACJA PRAWA W ZAKRESIE WYMOGÓW TECHNICZNYCH WE DLA STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ DOSTĘPU DO RYNKU PRIORYTET 9.4: HARMONIZACJA PRAWA POLSKIEGO Z REGULACJAMI WE W ZAKRESIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ DOSTĘPU DO RYNKU W TRANSPORCIE LOTNICZYM PRIORYTET 9.5: DOSTOSOWANIE PRAWA, WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ DO WDRAŻANIA I PRZESTRZEGANIA PRAWA W TRANSPORCIE MORSKIM ZADANIE 1: DOSTOSOWANIE PRAWA ORAZ WZMOCNIENIE ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO ZADANIE 2: LIBERALIZACJA KABOTAŻU I KONTYNUACJA PROCESÓW DOSTOSOWAWCZYCH W TRANSPORCIE MORSKIM ZADANIE 3: DOSTOSOWANIE EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI STATYSTYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU MORSKIEGO PRIORYTET 9.6: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W TRANSPORCIE KOMBINOWANYM DO PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH PODATKI PRIORYTET 10.1 HARMONIZACJA PRAWA W DZIEDZINIE PODATKÓW POŚREDNICH PRIORYTET 10.2: HARMONIZACJA PRAWA W DZIEDZINIE PODATKÓW BEZPOŚREDNICH UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA PRIORYTET 11.1: KOORDYNACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ I HARMONIZACJA POLITYKI FISKALNEJ ZADANIE 1: UTWORZENIE SYSTEMU EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA DŁUGIEM PUBLICZNYM215 PRIORYTET 11.2.: DOSTOSOWANIA W ZAKRESIE POLITYKI PIENIEŻNEJ I POLITYKI KURSU WALUTOWEGO ZADANIE 1: DOSTOSOWANIE INSTRUMENTÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ DO STANDARDÓW EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH ZADANIE 2: WZMOCNIENIE NIEZALEŻNOŚCI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO PRIORYTET WPROWADZENIE JEDNOLITEJ WALUTY EURO ZADANIE 1: IMPLEMENTACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WPROWADZENIA EURO ZADANIE 2: KAMPANIA INFORMACYJNA NBP NT. EURO ZADANIE 3: PRZYGOTOWANIA DO WPROWADZENIA BANKNOTÓW I MONET EURO DO OBIEGU ZADANIE 4: PRZYGOTOWANIE NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO DO FUNKCJONOWANIA W RAMACH EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH

5 ZADANIE SZCZEGÓŁOWE A: DOSTOSOWANIE SYSTEMU PŁATNICZEGO DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH ZADANIE SZCZEGÓŁOWE B: HARMONIZACJA STATYSTYKI MONETARNEJ Z WYMOGAMI EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO ZADANIE SZCZEGÓŁOWE C: DOSKONALENIE SYSTEMU MONITOROWANIA PRZEPŁYWÓW KAPITAŁOWYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI PORTFELOWYCH ZADANIE SZCZEGÓŁOWE D: DOSTOSOWANIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI NBP DO STANDARDÓW EUROPEJSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STATYSTYKA : ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE STATYSTYKI REGIONALNEJ DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYGOTOWANIE STATYSTYKI DO OBSŁUGI POTRZEB INFORMACYJNYCH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH WE PRIORYTET 12.2: ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE STATYSTYKI ROLNICTWA DO WYMOGÓW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ WE : ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE WYBRANYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH, SYSTEMU INFORMACYJNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ STATYSTYKI PUBLICZNEJ DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA SPOLECZNA I ZATRUDNIENIE PRIORYTET 13.1 REALIZACJA NARODOWEJ STRATEGII WZROSTU ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH POPRZEZ NARODOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA PRIORYTET 13.2 DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PRACY PRIORYTET 13.3 DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W DZIEDZINIE ROWNEGO TRAKTOWANIA KOBIET I MEZCZYZN PRIORYTET 13.4 DOSTOSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIE A: DOSTOSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO DO STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ POPRZEZ UCZESTNICTWO WE WSPÓLNOTOWYCH PROGRAMACH ZDROWIA PUBLICZNEGO ZADANIE B: TRANSPOZYCJA DYREKTYW DOTYCZĄCYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH ZADANIE C: DOSTOSOWANIE SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DO STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIE D: WŁĄCZENIE SIĘ DO WSPÓLNOTOWEJ SIECI NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO I KONTROLI CHORÓB ZAKAŹNYCH PRIORYTET 13.5 DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRIORYTET 13.6 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO PRIORYTET 13.7 PRZYGOTOWANIE SYSTEMU ADMINISTROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ENERGIA PRIORYTET PRZYGOTOWANIE DO UCZESTNICTWA WE WSPÓLNYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRIORYTET 14.2.DOSTOSOWANIE SYSTEMU ZAPASÓW OBOWIĄZKOWYCH PALIW DO WYMOGÓW WSPÓLNOTOWYCH PRIORYTET 14.3: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRIORYTET PRZYGOTOWANIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DO WDROŻENIA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO W SEKTORZE ENERGII JĄDROWEJ PRIORYTET PRZYGOTOWANIE DO UCZESTNICTWA WE WSPÓLNYM RYNKU GAZOWNICZYM POLITYKA PRZEMYSŁOWA PRIORYTET 15.1: RESTRUKTURYZACJA SEKTORA HUTNICTWA ŻELAZA I STALI PRIORYTET 15.2: RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

6 PRIORYTET 16.1 TWORZENIE WARUNKÓW DLA WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI, NAKŁADOW INWESTYCYJNYCH I EKSPORTU SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NAUKA I BADANIA PRIORYTET WZMOCNIENIE EFEKTYWNOŚCI UDZIAŁU POLSKI W PIĄTYM PROGRAMIE RAMOWYM BADAŃ, ROZWOJU TECHNICZNEGO I PREZENTACJI WE (5PR, ) EDUKACJA, KSZTAŁCENIE I MŁODZIEŻ PRIORYTET DZIAŁANIA DOSTOSOWAWCZE W OBSZARZE EDUKACJA, KSZTAŁCENIE I MŁODZIEŻ TELEKOMUNIKACJA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE PRIORYTET LIBERALIZACJA RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO PRIORYTET 19.2 ROZWÓJ POWSZECHNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NA TERENACH WIEJSKICH I SŁABO ZURBANIZOWANYCH PRZY SPROSTANIU WYMOGOM ACQUIS COMMUNAUTAIRE PRIORYTET DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W OBSZARZE USŁUG POCZTOWYCH DO ACQUIS COMMUNAUTAIRE I RESTRUKTURYZACJA P.P.U.P POCZTA POLSKA PRIORYTET ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE KULTURA I POLITYKA AUDIOWIZUALNA PRIORYTET 20.1: DOSTOSOWANIE PRAWA W SEKTORZE AUDIOWIZUALNYM PRIORYTET 20.2: UDZIAŁ POLSKI W PROGRAMIE RAMOWYM UE KULTURA POLITYKA REGIONALNA I KOORDYNACJA INSTRUMENTÓW STRUKTURALNYCH PRIORYTET 21.1: STWORZENIE PODSTAW PRAWNYCH I INSTYTUCJONALNYCH ORAZ MECHANIZMÓW PROGRAMOWANIA ZARZĄDZANIA, MONITOROWANIA KONTROLI POLITYKI REGIONALNEJ I SPÓJNOSCI ZGODNYCH Z WYMOGAMI WSPÓLNOTOWYMI ŚRODOWISKO PRIORYTET POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA PRIORYTET 22.2 JAKOŚĆ WÓD PRIORYTET GOSPODARKA ODPADAMI PRIORYTET JAKOŚĆ POWIETRZA ZADANIE 1: IMISJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ZADANIE 2: EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ZADANIE 3: JAKOŚĆ PALIW SILNIKOWYCH ZADANIE 4: EMISJE LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (VOC) POWSTAJĄCYCH W WYNIKU MAGAZYNOWANIA BENZYN ORAZ ICH DYSTRYBUCJI PRIORYTET SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ PRIORYTET SIEĆ NATURA PRIORYTET OCHRONA GATUNKÓW DZIKIEJ FAUNY I FLORY POPRZEZ UREGULOWANIE OBROTU NIMI PRIORYTET GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE ORGANIZMY PRIORYTET NASIENNICTWO LEŚNE I MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY PRIORYTET REALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI PRIORYTET MONITORING LASU PRIORYTET OGRANICZENIE EMISJI HAŁASU PRIORYTET OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRIORYTET SWOBODNY DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU PRIORYTET SYSTEMY: MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ KONTROLI ŻRÓDEŁ EMISJI PRIORYTET WZMOCNIENIE ADMINISTRACYJNE I INSTYUTUCJONALNE ZADANIE 1: PRZEPŁYW INFORMACJI ZADANIE 2: WZMOCNIENIE ADMINISTRACJI OCHRONY ŚRODOWISKA ZADANIE 3: ZAGROŻENIA POWAŻNYMI WYPADKAMI Z UDZIAŁEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH PRIORYTET SYSTEM POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH PRIORYTET EKOZARZĄDZANIE I AUDYTOWANIE

7 PRIORYTET PROMOCJA EUROPEJSKIEGO I SYSTEMU EKO-ZNAKOWANIA PRIORYTET POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM PRIORYTET OGRANICZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH OCHRONA KONSUMENTÓW I ZDROWIA PRIORYTET 23.1 UMOCNIENIE POZYCJI KONSUMENTÓW I ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI KONTROLI PRZESTRZEGANIA ICH PRAW SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY WEWNĘTRZNE PRIORYTET 24.1: WDROŻENIE POLITYKI MIGRACYJNEJ I NOWEGO SYSTEMU AZYLOWEGO PRIORYTET 24.2: DOSTOSOWANIE POLITYKI WIZOWEJ DO SYSTEMU WSPÓLNOTOWEGO PRIORYTET 24.3: DOSTOSOWANIE SYSTEMU OCHRONY GRANICY PAŃSTWOWEJ DO WYMOGÓW WSPÓLNOTOWYCH PRIORYTET 24.4: WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ PRIORYTET 24.5: USPRAWNIENIE DZIAŁANIA JEDNOSTEK SĄDÓW I PROKURATURY W ZAKRESIE OBROTU PRAWNEGO Z ZAGRANICĄ UNIA CELNA PRIORYTET 25.1: WDRAŻANIE PRZEPISÓW KODEKSU CELNEGO ORAZ STRATEGII MODERNIZACJI ADMINISTRACJI CELNEJ STOSUNKI ZEWNĘTRZNE PRIORYTET 26.1: DOSTOSOWANIE LEGISLACJI I STANU TRAKTATOWEGO DO ACQUIS COMMUNAUTAIRE W OBSZARZE STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH Z ZAGRANICĄ ZADANIE 1: DOSTOSOWANIE ZASAD OCHRONY RYNKU ORAZ KONTROLI EKSPORTU DÓBR PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA WSPÓLNOTOWEGO ZADANIE 2: PRZEPROWADZENIE ANALIZY UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ POLSKĘ O WZAJEMNEJ OCHRONIE I POPIERANIU INWESTYCJI POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z PRAWEM WE ZADANIE 3: DOSTOSOWANIE POLSKIEJ LISTY ZOBOWIĄZAŃ W HANDLU USŁUGAMI WTO (GATS) ZADANIE 4: PRZETŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI UMÓW GOSPODARCZYCH ZAWARTYCH PRZEZ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Z PAŃSTWAMI TRZECIMI PRIORYTET 26.2: DOSTOSOWANIE SYSTEMU FINANSOWEGO WSPARCIA EKSPORTU DO WYMOGÓW WE WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA PRIORYTET 27.1: PRZYGOTOWANIE POLSKI DO FUNKCJONOWANIA W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ KONTROLA FINANSOWA PRIORYTET 28.1 DOSTOSOWANIE ZASAD WEWNĄTRZADMINISTRACYJNEJ KONTROLI FINANSOWEJ DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ FINANSE I BUDŻET INNE KWESTIE DOSTOSOWAWCZE PRIORYTET 30.1 KSZTAŁTOWANIE DŁUGOOKRESOWEGO ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO POLSKI ZADANIE 1. DALSZE PRACE NAD DŁUGOOKRESOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO POLSKI ZADANIE 2. WDRAŻANIE DŁUGOOKRESOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ I REGIONALNEJ PRIORYTET ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI PRIORYTET KONTYNUACJA PRYWATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH PRIORYTET 30.4: ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO SŁUŻBY CYWILNEJ PRIORYTET 30.5 PRZETŁUMACZENIE I WERYFIKACJA TŁUMACZEŃ ACQUIS COMMUNAUTAIRE

8 PRIORYTET 30.6: PRZYGOTOWANIE ADMINISTRACJI REGIONALNEJ DO UCZESTNICTWA W WYBRANYCH DZIEDZINACH POLITYKI WE ORAZ PROGRAMACH I FUNDUSZACH WSPÓLNOTOWYCH PRIORYTET 30.7: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU PROMOCJI POLSKI W PAŃSTWACH UE PRIORYTET 30.8 UTWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KATASTRALNEGO ZADANIE 1: PRZEKSZTAŁCENIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W KATASTER NIERUCHOMOŚCI ZADANIE 2: ZMIANA SPOSOBU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI PRIORYTET 30.9: USPRAWNIENIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU SĄDÓW POWSZECHNYCH W POLSCE ANEKS: FINANSOWE WSPARCIE DOSTOSOWAŃ ZE ŚRODKÓW UE PRZYGOTOWANIE STRUKTUR I MECHANIZMÓW WYKORZYSTANIA PROGRAMU PHARE, ISPA, SAPARD DO WSPIERANIA DZIAŁAŃ DOSTOSOWAWCZYCH ZAWARTYCH W NPPC PROGRAMY PHARE WAŻNIEJSZE PROGRAMY PHARE REALIZOWANE W 2001 R PROJEKTY INWESTYCYJNE PROGRAMY ROZWOJU REGIONALNEGO PROJEKTY ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU PRAWO SPÓŁEK POLITYKA KONKURENCJI ROLNICTWO POLITYKA TRANSPORTOWA PODATKI UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA STATYSTYKA MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE TELEKOMUNIKACJA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE OCHRONA KONSUMENTÓW I ZDROWIA POLITYKA REGIONALNA I KOORDYNACJA INSTRUMENÓW STRUKTURALNYCH ŚRODOWISKO WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE UNIA CELNA KONROLA FINANSOWA FINANSE I BUDŻET INNE KWESTIE DOSTOSOWAWCZE PROGRAMOWANIE PHARE SAPARD - PRZEDAKCESYJNY INSTRUMENT WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH ISPA - PRZEDAKCESYJNY INSTRUMENT POLITYKI STRUKTURALNEJ

9 WSTĘP Raport z realizacji w 2001 roku Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE (NPPC) jest czwartym z kolei raportem od czasu przyjęcia Narodowego Programu w 1998 roku. W Raporcie przedstawione zostały osiągnięcia i słabości zaobserwowane w 2001 r. w procesie integracji europejskiej. W sposób usystematyzowany omówiono stan dostosowania polskiego prawa do acquis communautaire, zmian instytucjonalnych, dodatkowych działań niezbędnych dla wejścia w życie regulacji prawnych i wzmocnienia zdolności administracyjnej, a także zaprezentowano szacunek poniesionych wydatków. Z ogólnej oceny zawartej w Raporcie wynika, że w 2001 r. Polska zintensyfikowała działania dostosowawcze. Było to możliwe m.in. dzięki wzmocnieniu administracyjnych struktur działających w obszarze integracji Polski z Unią Europejską, w tym usprawnieniu funkcjonowania Komitetu Integracji Europejskiej i związanego z nim systemu koordynacji i współpracy międzyresortowej. Nastąpiło przyspieszenie prac w dziedzinie dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego. Największy postęp osiągnięto w takich obszarach jak: swobodny przepływ towarów, polityka konkurencji, rolnictwo, polityka transportowa, ochrona środowiska oraz wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne. Wpływ na to miały zmiany w systemie koordynacji i monitorowania prac nad harmonizacją prawa oraz nadanie odpowiedniej rangi w Parlamencie procesowi stanowienia prawa transponującego acquis. W oparciu o NPPC i stanowiska negocjacyjne Polski przygotowany został harmonogram prac nad ustawami dostosowawczymi oraz wprowadzono mechanizm ścisłego monitorowania jego realizacji. Do zintensyfikowania procesu dostosowań prawnych przyczyniła się również sprawna współpraca rządu z nadzwyczajną sejmową Komisją Prawa Europejskiego. Ogółem, w latach 2000/2001 Rada Ministrów przyjęła i przesłała do Sejmu 149 projektów ustaw dostosowujących prawo polskie do prawa wspólnotowego, z czego 121 ustaw zostało uchwalonych, do 6 ustaw uchwalonych przez Sejm Prezydent zgłosił weto, Sejm odrzucił 4 projekty ustaw, 6 projektów ustaw zostało wycofanych z Sejmu, a ze względu na zbliżające się zakończenie kadencji Sejmu nie przystąpiono do prac nad 12 projektami. Nadal pozostają do uchwalenia 74 ustawy dostosowawcze. W 2001 r. prowadzone były prace nad aktami wykonawczymi do ustaw dostosowawczych. Jednak w procesie tym powstały pewne opóźnienia. Największe zaległości odnotowano w zakresie ochrony środowiska, w rolnictwie oraz swobodnym przepływie towarów. Polska kontynuowała również działania służące wzmocnieniu administracyjnej zdolności do transpozycji, wdrażania i stosowania prawa. Konieczność stworzenia odpowiedniej zdolności instytucjonalnej została szczególnie mocno podkreślona w Raporcie Okresowym przyjętym przez Komisję Europejską 13 listopada 2001 r. Według ocen zawartych w tym Raporcie, Polska powinna dokonać dużego wysiłku w celu zwiększenia sprawności działania administracji wszystkich szczebli. Z Raportu z realizacji NPPC w 2001 r. wynika, że w 2001 r. stworzono podstawy prawne dla utworzenia części instytucji niezbędnych do stosowania prawa, powołano niektóre nowe instytucje lub wzmocniono kompetencje instytucji już istniejących o zakres wynikający z acquis communautaire. Nie mniej jednak prace w tym zakresie powinny być kontynuowane. Szczególnie intensywne działania podjęto w obszarach: swoboda przepływu towarów (m.in. rozdzielenie funkcji certyfikacyjnych od akredytacyjnych), polityka konkurencji (wzmocnienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwłaszcza w obszarze monitorowania pomocy publicznej), środowisko (wzmocnienie administracji związanej z ochroną środowiska zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym), rolnictwo (wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), ochrona konsumentów i zdrowia (wzmocnienie Inspekcji Handlowej oraz Inspekcji Sanitarnej), wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (utworzenie Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, kontynuowanie prac związane z przygotowaniem Polski do włączenia się do Systemu Informacyjnego Schengen), swobodny przepływ kapitału (powołanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który zajmuje się zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy). W kontekście programowania i absorpcji funduszy wspólnotowych, zarówno na etapie przedczłonkowskim, jak i po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, niezwykle istotne znaczenie ma wydolność instytucjonalna w zakresie zarządzania programami, dokonywania płatności oraz kontroli wydatkowanych środków. Temu zagadnieniu administracja polska powinna w 9

10 dalszym ciągu poświęcać wiele uwagi, gdyż na obecnym etapie obsada kadrowa, jak i przygotowanie merytoryczne nie są wystarczające dla sprawnej obsługi rosnących strumieni pomocy finansowej. Z końcem 2001 r. rozpoczęły się prace nad reformą organizacyjną polskiej administracji, która powinna doprowadzić do zmniejszenia kosztów jej funkcjonowania, przez eliminację dublowania zadań, zwiększenie efektywności przy lepszym wykorzystaniu istniejących zasobów. Przy tej okazji, szczególna uwaga powinna być zwrócona na to, aby kompetencje likwidowanych urzędów zostały przejęte w sposób nie hamujący procesu dostosowań do wymogów członkostwa w UE, jak również nie spowolniający absorpcji funduszy wspólnotowych. W związku z tym, że na etapie bezpośrednio poprzedzającym członkostwo w UE, Polska będzie szczególnie oceniana pod względem spełniania kryterium zdolności administracyjnej (posłuży temu kolejny Raport Okresowy Komisji Europejskiej), Rząd przygotuje w I kwartale 2002 r. wewnętrzny raport zawierający diagnozę rozwoju instytucji wymaganych przez acquis communautaire oraz politykę Wspólnoty europejskiej i Unii Europejskiej w poszczególnych dziedzinach, wraz z częścią wnioskową mającą charakter programu działań podlegającego monitorowaniu. W części programowej zostaną również uwzględnione priorytety zawarte w Planie Działania odnośnie do wzmocnienia administracyjnego, opracowanym na przełomie 2001 i 2002 r. przez Komisję Europejską we współpracy z Polską. Na realizację przedsięwzięć w ramach powyższego Planu Unia Europejska planuje wyasygnować dla Polski dodatkową alokację Phare opiewającą na 52 mln. EUR. * * * Niniejszy Raport z realizacji w 2001 roku Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE został rozpatrzony 8 lutego 2002 r. przez Zespół Przygotowawczy KIE i rekomendowany Komitetowi Integracji Europejskiej. Komitet przyjął Raport 22 lutego 2002 r. i upoważnił Sekretarza KIE do przekazania go do Parlamentu RP. 10

11 1. SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW Negocjacje tymczasowo zamknięte 29 marca 2001 roku 1 PRIORYTET 1.1: DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA Instytucja wiodąca: Ministerstwo Gospodarki Instytucje współpracujące: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Główny Urząd Miar, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Polski Komitet Normalizacyjny, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Regulacji Telekomunikacji, Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz inne instytucje zgodnie z kompetencjami (dla dyrektyw technicznych). ZMIANY LEGISLACYJNE 1. Wdrożenie prawa 1.1. Ustawy przyjęte przez Parlament Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz.1439) - wejdzie w życie r.; niektóre jej artykuły wejdą w życie z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: transponuje do polskiego systemu prawnego postanowienia Dyrektywy (nowego podejścia) 89/106/EWG dot. wyrobów budowlanych oraz Dyrektyw: 89/391/EWG i 92/57/EWG ws. wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach. Pełna Implementacja Dyrektywy 89/106/EWG zostanie sfinalizowana poprzez opracowanie odpowiednich rozporządzeń uwzględniających systemy atestacji zgodności (dla wyrobów budowlanych objętych zharmonizowanymi ustaleniami technicznymi); znakowanie wyrobów znakiem zgodności CE; tryb i zasady udzielania przez polskie jednostki notyfikowane europejskich aprobat technicznych; klasyfikację reakcji ogniowej wyrobów budowlanych. Nowelizacji zostanie też poddane rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 126, poz.1380) wejdzie w życie r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które zostaną wprowadzone z dniem członkostwa Polski w UE. (por. Priorytet 1.8) Terminowość w stosunku do NPPC: opóźnienie (wejście w życie ustawy przewidziano na r.) Przyczyna opóźnienia: Proces legislacyjny został przedłużony z uwagi na to, że wymagał intensywnych konsultacji i uzgodnień z grupą partnerów społecznych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta pod koniec III kwartału 2001 r. Przygotowanie właściwych podstaw dla wdrożenia przepisów ustawy wymagało przesunięcia daty jej wejścia w życie. Wdrożenie w życie przepisów ustawy wymagało również uruchomienia środków budżetowych, które w zaistniałej sytuacji nie mogły zostać przekazane na realizację zadania. 2 1 Na sesji negocjacyjnej 28 listopada 2001 r. Unia Europejska na prośbę Polski wyraziła zgodę na otwarcie i ponowne zamknięcie obszaru negocjacyjnego. Polska uzyskała wówczas zgodę na okres przejściowy do 31 grudnia 2008 r. w na powtórną rejestrację farmaceutyków zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego. 2 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmiana niektórych ustaw przesuwający termin wejście w życie ustawy o wyrobach medycznych na roku. 11

12 Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: ustawa zgodna, transponuje do polskiego ustawodawstwa następujące Dyrektywy: 93/42/EWG dot. urządzeń medycznych; 90/385/EWG dot. implantów; 98/79/WE dot. urządzeń do diagnostyki in vitro; 84/539/EWG w sprawie urządzeń elektro-medycznych używanych w medycynie i weterynarii oraz 2000/70/WE zmieniającą Dyrektywę 93/42/EWG odnośnie wyrobów medycznych zawierających trwałe pochodne krwi lub ludzkiej plazmy. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63, poz. 636, Nr 154 poz. 1800) - wejdzie w życie 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem przepisów, które weszły w życie 7 lipca 2001 r. Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Ustawa jest zgodna z prawem WE odnośnie podstaw prawnych i instytucjonalnych w zakresie metrologii prawnej. Stanowi podstawę do wydania rozporządzeń transponujących do polskiego porządku prawnego wymagania techniczne zawarte w 19 dyrektywach (por priorytet 1.2) 1.2. Rozporządzenia przyjęte przez Radę Ministrów lub właściwych ministrów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek (Dz.U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1278) weszło w życie 1 stycznia 2002 r. Rozporządzenie RM z dnia 19 października 2001 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek (Dz.U. Nr 144, poz. 1617) - weszło w życie 1 stycznia 2002 r. z wyjątkiem niektórych artykułów, które wchodzą w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Terminowość w stosunku do NPPC: opóźnienie, rozporządzenia miały wejść w życie w lipcu 2002 roku. Przyczyna opóźnienia: Brak ujednoliconych praktycznych wytycznych dotyczących sposobu transpozycji do prawa polskiego zapisów dyrektyw nowego podejścia dotyczących znakowania CE. Złożoność dyrektywy. Konieczność długotrwałych uzgodnień sformułowań prawnych. Trudności we wprowadzaniu specjalistycznej terminologii technicznej do aktów prawnych. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Rozporządzenia transponują postanowienia Dyrektywy 88/378/EWG dot. bezpieczeństwa zabawek (pierwsze z powyższych rozporządzeń wykonawczych zostało wydane na podstawie delegacji prawnej zawartej w ustawie z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy) natomiast drugie z nich - na podstawie delegacji prawnej zawartej w ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 6 ust. 2) Akty wykonawcze do ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych w zakresie efektywności energetycznej dla sprzętu chłodniczego (Dz.U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1277) wejdzie w życie 1 lipca 2002 r. Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Transponuje postanowienia Dyrektywy Rady 96/57/WE - efektywność energetyczna urządzeń chłodniczych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 127 poz. 1391) - wejdzie w życie 1 stycznia 2003 r. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Transponuje przepisy Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 98/37/WE z r. w sprawie zbliżenia prawa państw członkowskich odnośnie maszyn. 12

13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1276) - wejdzie w życie 1 stycznia 2003 r. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Transponuje postanowienia Dyrektywy Rady 73/23/EWG z r. (ze zmianami) ws. harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących urządzeń elektrycznych zaprojektowanych do stosowania w określonych przedziałach napięć. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności wejdzie w życie 1 stycznia 2003 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 1, poz. 3) Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz o zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000 r. Wdraża postanowienia Dyrektywy 87/404/EWG dot. prostych zbiorników ciśnieniowych oraz zmiany do niej zawarte w Dyrektywie 90/488/EWG. Rozporządzenie RM ws. wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej- przyjęty przez Radę Ministrów 9 stycznia 2002 r. (Dz.U. nr 4 poz.37 z r.) wejdzie w życie 1 stycznia 2003 r. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Transponuje postanowienia Dyrektywy 89/686/REWG ws. środków ochrony indywidualnej oraz art. 4 Dyrektywy 89/656/EWG w sprawie minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczących pracowników korzystających ze sprzętu ochrony indywidualnej w miejscu pracy. Terminowość powyższych rozporządzeń w stosunku do NPPC: opóźnienie, rozporządzenie miało wejść w życie w lipcu 2002 r. Przyczyna opóźnienia: Brak ujednoliconych praktycznych wytycznych dotyczących sposobu transpozycji do prawa polskiego zapisów dyrektyw nowego podejścia dotyczących znakowania CE. Złożoność dyrektywy. Konieczność długotrwałych uzgodnień sformułowań prawnych. Trudności we wprowadzaniu specjalistycznej terminologii technicznej do aktów prawnych. 2. Transpozycja prawa 2.1. Projekty ustaw przyjęte przez Radę Ministrów Projekt ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - przyjęty przez Radę Ministrów 6 czerwca 2001 r. Prace nad projektem w Parlamencie III kadencji nie zostały zakończone. Nowy projekt ustawy Rada Ministrów przyjęła r. Terminowość w stosunku do NPPC: znaczne opóźnienie (przyjęcie ustawy przez Parlament miało nastąpić w IV kw r. wejście w życie r.) Przyczyna opóźnienia: przesunięcie prac nad projektem do Parlamentu kolejnej kadencji. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: projekt zgodny, zawiera przepisy dostosowujące polskie prawo do Dyrektywy 93/15/EWG (por Priorytet 1.4) 2.2. Projekty ustaw i rozporządzeń skierowane do uzgodnień międzyresortowych Projekt rozporządzenia RM wdrążającego Dyrektywę 89/336/EWG dotyczącą harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej został opracowany w URT przed końcem roku 2001 r. i przekazany do Ministerstwa Infrastruktury w celu rozpoczęcia procedury uzgodnień międzyresortowych. W styczniu 2002 r. projekt skierowano do uzgodnień międzyresortowych. Terminowość w stosunku do NPPC: opóźnienie, przyjęcie projektu przez Radę Ministrów miało nastąpić w II kwartale 2001 r. Przyczyna opóźnienia: wprowadzane na szczeblu wspólnotowym zmiany postanowień Dyrektywy 89/336/EWG stanowiącej podstawę niniejszego rozporządzenia. 13

14 Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 roku o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz. 489), powinno wdrożyć postanowienia Dyrektywy 89/336/EWG ws kompatybilności elektromagnetycznej. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. projektowania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu urządzeń spalających paliwa gazowe przekazany do uzgodnień międzyresortowych r. (do Komitetu Rady Ministrów r.) Terminowość w stosunku do NPPC: opóźnienie, termin rozpoczęcia uzgodnień międzyresortowych minął w czerwcu 2000 r., a przyjęcie przez Radę Ministrów miało nastąpić w II kwartale 2001 r. Przyczyna opóźnienia: Brak ujednoliconych praktycznych wytycznych dotyczących sposobu transpozycji typowych zapisów dyrektyw nowego podejścia do prawa polskiego. Złożoność dyrektywy. Brak wcześniej zatwierdzonych tłumaczeń dyrektyw. Opóźnienie w przyjęciu pierwszych modelowych projektów rozporządzeń wdrażających dyrektywy: maszynową i niskiego napięcia. Konieczność długotrwałych uzgodnień sformułowań prawnych. Trudności we wprowadzaniu specjalistycznej terminologii technicznej do aktów prawnych. Ograniczenia wynikające z kalendarza prac rządu. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz o zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000 r. Transponuje przepisy Dyrektywy 90/396/EWG dot. urządzeń spalających paliwa gazowe. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi i gazowymi - skierowany do uzgodnień międzyresortowych r. Terminowość w stosunku do NPPC: opóźnienie (przewidywany termin rozpoczęcia uzgodnień międzyresortowych minął w czerwcu 2000 r., a przyjęcie przez Radę Ministrów miało nastąpić w II kwartale 2001 r.) Przyczyna opóźnienia: Brak ujednoliconych praktycznych wytycznych dotyczących sposobu transpozycji typowych zapisów dyrektyw nowego podejścia do prawa polskiego. Złożoność dyrektywy. Brak wcześniej zatwierdzonych tłumaczeń dyrektyw. Opóźnienie w przyjęciu pierwszych modelowych projektów rozporządzeń wdrażających dyrektywy: maszynową i niskiego napięcia. Konieczność długotrwałych uzgodnień sformułowań prawnych. Trudności we wprowadzaniu specjalistycznej terminologii technicznej do aktów prawnych. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz o zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000 r. Wdroży postanowienia Dyrektywy 92/42/EWG dot. sprawności nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi i gazowymi. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań zasadniczych dla rekreacyjnych jednostek pływających podlegających ocenie zgodnie, warunków i trybu oceny zgodności oraz sposobu ich znakowania r. został przesłany do uzgodnień międzyresortowych. Planowany termin przekazania do Rady Ministrów: II kw r. Terminowość w stosunku do NPPC: znaczne opóźnienie (przewidywany termin rozpoczęcia uzgodnień międzyresortowych minął w czerwcu 2001 r., a przyjęcie przez Radę Ministrów miało nastąpić w II kwartale 2001 r.) Przyczyna opóźnienia: Długotrwałość procedur legislacyjnych. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz o zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000 r. Wdroży postanowienia Dyrektywy 94/25/WE ws. łodzi rekreacyjnych. 14

15 2.3. Brak realizacji harmonogramu Projekt rozporządzenia RM ws. sprzętu i systemów zabezpieczających przeznaczonych do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych przekazany do uzgodnień międzyresortowych - w trakcie przygotowywania do uzgodnień międzyresortowych (planowany termin dokonania uzgodnień - luty 2002 r.) Terminowość w stosunku do NPPC: opóźnienie (przewidywany termin rozpoczęcia uzgodnień międzyresortowych minął w czerwcu 2001 r., a termin przyjęcia przez RM w II kwartale 2001r.) 3 Przyczyna opóźnienia: Przeciąganie się wewnętrznych procedur uzgodnieniowych ze względu na konieczność korelacji z innymi rozporządzeniami. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz o zmianie niektórych ustaw z 8 kwietnia 2000 r., powinno wdrożyć postanowienia Dyrektywy 94/9/WE dot. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem tzw. ATEX. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności w trakcie uzgodnień między UDT i MG (rozpoczęcie szerszych uzgodnień międzyresortowych przewidziane na luty 2002 r.) Terminowość w stosunku do NPPC: opóźnienie (przewidywany termin rozpoczęcia uzgodnień międzyresortowych minął w czerwcu 2001 r., a przyjęcie przez Radę Ministrów miało nastąpić w II kwartale 2001) Przyczyna opóźnienia: Brak ujednoliconych praktycznych wytycznych dotyczących sposobu transpozycji typowych zapisów dyrektyw nowego podejścia do prawa polskiego. Złożoność dyrektywy. Brak wcześniej zatwierdzonych tłumaczeń dyrektyw. Opóźnienie w przyjęciu pierwszych modelowych projektów rozporządzeń wdrażających dyrektywy: maszynową i niskiego napięcia. Konieczność długotrwałych uzgodnień sformułowań prawnych. Trudności we wprowadzaniu specjalistycznej terminologii technicznej do aktów prawnych. Ograniczenia wynikające z kalendarza prac rządu Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz o zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000 r. Wdroży postanowienia Dyrektywy 97/23/WE dot. urządzeń ciśnieniowych, dla której okres przejściowy w UE upływa 29 maja 2002 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań zasadniczych dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa r. przesłany do uzgodnień wewnątrzresortowych. Terminowość w stosunku do NPPC: opóźnienie (przewidywany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów minął II kwartale 2001 r.) Przyczyna opóźnienia: Brak ujednoliconych praktycznych wytycznych dotyczących sposobu transpozycji typowych zapisów dyrektyw nowego podejścia do prawa polskiego. Złożoność dyrektywy. Brak wcześniej zatwierdzonych tłumaczeń dyrektyw. Opóźnienie w przyjęciu pierwszych modelowych projektów rozporządzeń wdrażających dyrektywy: maszynową i niskiego napięcia. Konieczność długotrwałych uzgodnień sformułowań prawnych. Trudności we wprowadzaniu specjalistycznej terminologii technicznej do aktów prawnych. Ograniczenia wynikające z kalendarza prac rządu. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz o zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000 r. Wdroży postanowienia Dyrektywy 95/16/WE z 29 czerwca 1996 r. dotyczącej dźwigów. 3 Wejście w życie tego rozporządzenia, wdrażającego postanowienia Dyrektywy ATEX nastąpi z końcem okresu przejściowego dla tej Dyrektywy, tj r. 15

16 Akty wykonawcze do ustawy o wyrobach medycznych regulujące gospodarkę urządzeniami medycznymi, nazewnictwo urządzeń medycznych, ustalenie jednostki certyfikującej oraz ustalające wymogi produkcyjne dla producentów - trwają prace wewnątrzresortowe w Ministerstwie Zdrowia nad projektami aktów wykonawczych do ustawy: - rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać jednostki prowadzące badania kliniczne i sposobu przeprowadzania oceny klinicznej wyrobów medycznych, - rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych, - rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestracji wyrobów medycznych, - rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasadniczych wymagań, jakim muszą odpowiadać wyroby medyczne - rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oceny zgodności wyrobów medycznych z wymaganiami zasadniczymi. Terminowość w stosunku do NPPC: opóźnienie (wejście ww. aktów w życie przewidziano na r.) Przyczyna opóźnienia: Opóźnienie procesu legislacyjnego obejmującego opracowanie ustawy spowodowało przedłużenie się prac nad aktami wykonawczymi. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: zgodne. Rozporządzenia implementują do polskiego ustawodawstwa następujące Dyrektywy: 93/42/EWG dot. urządzeń medycznych; 90/385/EWG dot. implantów; 98/79/WE dot. urządzeń do diagnostyki in vitro; 84/539/EWG w sprawie urządzeń elektro-medycznych używanych w medycynie i weterynarii. Projekt rozporządzenia RM ws. wyrobów budowlanych na etapie uzgodnień z podmiotami działającymi w branży budowlanej. Terminowość w stosunku do NPPC: opóźnienie (przewidywany termin rozpoczęcia uzgodnień międzyresortowych minął w czerwcu 2001 r., a przyjęcie przez Radę Ministrów miało nastąpić w II kwartale 2001 r.) Przyczyna opóźnienia: opóźnienia w pracach nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane. Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz.1439), wdroży postanowienia Dyrektywy 89/106/EWG dot. wyrobów budowlanych. Uwzględni systemy atestacji zgodności (dla wyrobów budowlanych objętych zharmonizowanymi ustaleniami technicznymi); znakowanie wyrobów znakiem zgodności CE; tryb i zasady udzielania przez polskie jednostki notyfikowane europejskich aprobat technicznych; klasyfikację reakcji ogniowej wyrobów budowlanych. Nowelizacji zostanie też poddane rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym mający na celu wdrożenie postanowień Dyrektywy 96/48/WE. Zadanie będzie realizowane w drodze nowelizacji ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy Prawo budowlane, jak również wydanie stosownych rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy: rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe dużych prędkości i ich usytuowanie oraz rozporządzenia ws. warunków technicznych używania budowli kolejowych dużych prędkości (por. priorytet 9.2) Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem (zaplanowane na 2002 r.) Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: wdraża postanowienia Dyrektywy 96/48/WE z r. o interoperatywności w systemie kolei szybkich na sieci transeuropejskiej. Projekt rozporządzenia RM ws. urządzeń transportu linowego do przewozu osób w fazie projektowania. Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem. 16

17 Zgodność z wymogami wspólnotowych aktów prawnych: Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o dozorze technicznym (Dz.U Nr 122 poz. 1321), wdroży postanowienia Dyrektywy 2000/9/WE ws. instalacji kablowych do przewozu osób. ZMIANY INSTYTUCJONALNE Nadzór rynku. Trwają prace nad opracowaniem koncepcji kompleksowego systemu nadzoru rynku w Polsce w odniesieniu do dyrektyw nowego podejścia. W styczniu 2001 r. UKIE zainicjował analizę rozwiązań instytucjonalnych w zakresie szeroko rozumianego nadzoru rynku w Polsce. Stanowiła ona dopełnienie projektu Wsparcie systemu oceny zgodności, akredytacji i normalizacji w fazie programowania Phare W oparciu o te analizy opracowano tzw. Mapę nadzoru rynku, która stała się podstawą do dalszych prac prowadzonych w tym zakresie przez Ministerstwo Gospodarki. 13 czerwca 2001 r. KIE przyjął Założenia koncepcji kompleksowego systemu nadzoru rynku w Polsce w odniesieniu do dyrektyw nowego podejścia, opracowane przez Ministerstwo Gospodarki. Jednocześnie KIE powołał międzyresortowy zespół ds. realizacji koncepcji systemu nadzoru rynku w Polsce w odniesieniu do dyrektyw nowego podejścia (Uchwała Nr 5/2001 KIE z dnia 13 czerwca 2001 r.), pod kierownictwem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki (przewodniczący) i Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wiceprzewodniczący). Do końca sierpnia 2001 r. zespół został zobowiązany do wypracowania praktycznych sposobów realizacji przyjętej koncepcji, w tym również propozycji niezbędnych zmian legislacyjnych. 19 września 2001 r. KIE zobowiązał Zespół Międzyresortowy do kontynuacji prac mających na celu wypracowanie uzgodnionych sposobów realizacji Koncepcji i przedstawienia ostatecznej wersji dokumentu na kolejnym posiedzeniu Komitetu. Prace te miały się zakończyć się w styczniu 2002 r. i obejmować również harmonogram koniecznych prac, w tym również propozycje niezbędnych zmian legislacyjnych 4. Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem (wprowadzenie systemu zaplanowano na I/II kwartał 2002 r.) Zgodność wprowadzonych rozwiązań instytucjonalnych z wymogami wspólnotowymi: zgodne z postanowieniami dyrektyw nowego podejścia. Przygotowania do negocjacji Protokołu do Układu Europejskiego ws Europejskiego porozumienia o ocenie zgodności (PECA). Polska zadeklarowała wolę wynegocjowania PECA w podpisanym 30 lipca 1998 r. Protokole w sprawie Europejskiego Porozumienia o Ocenie Zgodności. Protokół ten odzwierciedlał uzgodnioną między polskim rządem a Wspólnotą Europejską filozofię rozwiązań przejściowych odnośnie harmonizacji z wymogami WE polskiego systemu oceny zgodności. Zgodnie z zawartym Protokołem, w pierwszej kolejności została skrócona lista wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na znak B. Dokument zakładał też utworzenie systemu desygnacji polskich jednostek oceny zgodności, tak aby polskie wyroby ocenione przez te jednostki mogły być wprowadzone bez przeszkód na rynek wspólnotowy. Rozdzielona została działalność akredytacyjna od działalności certyfikacyjnej. 1 stycznia 2001 r. - na mocy ustawy o systemie oceny zgodności 5 - z wyodrębnionych struktur PCBC i GUM utworzono Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 18 października 2001 r. Ministerstwo Gospodarki wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji ws. PECA. W piśmie z 5 listopada 2001 r. Komisja 6 przedstawiła warunki wyjściowe niezbędne do negocjacji 7. W 4 9 stycznia 2002 r. Zespół Przygotowawczy KIE podjął decyzję, iż organem wiodącym w zakresie nadzoru rynku w odniesieniu do dyrektyw nowego podejścia, będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na mocy ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz.U. z 2000 r. Nr 15, poz. 179) nadzorowi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje zadania w tym zakresie m.in. przy pomocy Inspekcji Handlowej podlegają wyroby konsumpcyjne. Od 15 stycznia 2001 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne przeznaczenie niż rzeczywiste, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów realizuje nadzór nad produktami imitującymi np. żywność (np. plastikowe owoce, dekoracje, których spożycie może zagrażać zdrowiu). 5 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489). 6 Pismo z Komisji z 5 listopada 2001 r. o znaku Trade/F/2/PhM/vs/-D(2001)

18 Ministerstwie Gospodarki zostały przygotowane dokumenty związane z notyfikacją jednostek - procedura notyfikacji; arkusz oceny punktowej jednostek kandydujących. Do końca 2001 r. z wnioskiem o notyfikację wystąpiło 15 jednostek. Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem. Zgodność wprowadzonych rozwiązań instytucjonalnych z wymogami wspólnotowymi. Dotyczy wprowadzania systemu oceny zgodności w Polsce wypełniającego wymogi wspólnotowe. Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) Złożył wniosek w Ministerstwie Gospodarki o udzielenie notyfikacji w zakresie oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dyrektywa 98/37/WE) oraz środków ochrony indywidualnej (Dyrektywa 89/686/EWG). Od 20 sierpnia 2001 r. CIOP uczestniczy w realizacji projektu Phare Przystosowanie struktur i systemu certyfikacji i normalizacji do wymogów Jednolitego Rynku Unii Europejskiej w ramach polsko-francuskiej Umowy Bliźniaczej między Ministerstwem Gospodarki a AFNOR (nr PL 2000/IB/EC/02). Część projektu realizowana przez Instytut dotyczy przygotowania struktur organizacyjnych i potencjału technicznego do wykonywania zadań polskiej jednostki notyfikowanej w zakresie Dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej. Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem (wprowadzenie systemu zaplanowano na IV kwartał 2002 r.) Zgodność wprowadzonych rozwiązań instytucjonalnych z wymogami wspólnotowymi: zgodne z postanowieniami odpowiednich dyrektyw nowego podejścia. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) Złożył wniosek w Ministerstwie Gospodarki o udzielenie notyfikacji w zakresie następujących dyrektyw: niskonapięciowej 73/23/EWG; maszynowej 98/37/WE; dźwigowej 95/16/WE; proste zbiorniki ciśnieniowe 87/404/EWG; urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE; urządzenia spalające paliwa gazowe 90/396/EWG; efektywność energetyczna kotłów grzewczych 92/42/EWG. W 2001 r. UDT uczestniczył w realizacji projektu Phare Przystosowanie struktur i systemu certyfikacji i normalizacji do wymogów Jednolitego Rynku Unii Europejskiej w ramach polsko-francuskiej Umowy Bliźniaczej między Ministerstwem Gospodarki a AFNOR (nr PL 1999/IB/EC/01). Część projektu realizowana przez UDT dotyczy szkolenia personelu, przygotowania struktur organizacyjnych i potencjału technicznego do wykonywania zadań polskiej jednostki notyfikowanej w zakresie następujących zagadnień: (97/23/WE i 87/404/EWG Urządzenia ciśnieniowe i proste zbiorniki ciśnieniowe; 95/16/WE Dźwigi; 90/396/EWG i 92/42/EWG Urządzenia spalające paliwa gazowe i efektywność energetyczna kotłów grzewczych; Systemy jakości w jednostce inspekcyjnej; System zarządzania jakością wg ISO 9001:2000; Powiązania dyrektywy dźwigowej 95/16/WE z systemami zarządzania jakością wg ISO 9001:2000; Warsztaty - zastosowanie modułu H1 (ocena systemu jakości wytwórcy) wg dyrektywy 97/23/WE. W 2001 r. realizowano również zadania wynikające z projektu PHARE Standaryzacja i certyfikacja zmierzające do utworzenia krajowego systemu certyfikacji personelu badań nieniszczących. W ramach projektu przeprowadzono szereg kursów szkolenia teoretycznego i praktycznego na różne stopnie i specjalności dla 64 specjalistów z całego kraju (93% uczestników spoza UDT). Kursy zakończyły się wydaniem ponad 530 świadectw o odbytych szkoleniach i egzaminach oraz złożeniem wniosków o 105 certyfikatów. System certyfikacji będzie w pełni wprowadzony z chwilą uzyskania akredytacji przez UDT w zakresie certyfikacji personelu (przewidywana w lutym 2002). Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem (wprowadzenie systemu zaplanowano na IV kwartał 2002 r.) Zgodność wprowadzonych rozwiązań instytucjonalnych z wymogami wspólnotowymi: zgodne z postanowieniami odpowiednich dyrektyw nowego podejścia. (por priorytet 1.3) Główny Urząd Miar - opracował projekt techniczno architektoniczny wraz z kosztorysem na budowę laboratorium dużych wzorców masy; 7 Aby PECA weszła w życie 1 stycznia 2003 r., wstępna misja oceniająca Komisji Europejskiej powinna się odbyć w styczniu 2002 r., wówczas pierwsza runda negocjacji mogłaby mieć miejsce w kwietniu 2002 r. 18

19 - w ramach realizacji projektu Phare PL Certyfikacja i standaryzacja przedstawiciele GUM brali udział w pracach Komisji Przetargowej przygotowującej zakup komparatora masy i wzorców masy. Zakupiono komparator masy 1000 kg oraz zakontraktowano wzorce masy 1000 kg. - w ramach umowy twinningowej PL 99/IB/EC/1, odbyło się w GUM 5 wizyt ekspertów francuskich, których celem była pomoc w opracowywaniu systemu jakości i procedur technicznych w Laboratoriach Pomiarów Masy i Wag Handlowych i Przemysłowych, w związku z przygotowaniami do notyfikacji w zakresie Dyrektywy 90/384/EWG. - w ramach umowy twinningowej PL 99/IB/EC/1 odbyły się w GUM szkolenia w zakresie: (dyrektywy 90/384/EWG dla 59 pracowników administracji miar (5 dni); badania wag nieautomatycznych podczas legalizacji WE dla 31 pracowników administracji miar (3 dni); wymagań norm ISO 9000, EN i PN-EN ISO/IEC oraz dyrektywy 90/384/EWG dla 58 przedstawicieli producentów wag (3 dni) - GUM przygotowuje grupę ekspertów do oceny systemów jakości producentów wag nieautomatycznych Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem (wprowadzenie systemu zaplanowano na IV kwartał 2002 r.) Zgodność wprowadzonych rozwiązań instytucjonalnych z wymogami wspólnotowymi: zgodne z postanowieniami odpowiednich dyrektyw nowego podejścia. DODATKOWE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA KONIECZNE DLA WEJŚCIA W ZYCIE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH LUB POWOŁANIA INSTYTUCJI Polskie Centrum Akredytacji 21 listopada 2001 r. uzyskało członkostwo w Europejskiej Organizacji ds. Współpracy w Dziedzinie Akredytacji - EA (European Co-operation for Accreditation). Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem. Ministerstwo Gospodarki wśród zadań zrealizowanych w 2001 r. przeprowadziło następujące szkolenia: Rodzaj zadania: Wartość w Termin realizacji SZKOLENIA tys. PLN zadania oraz termin ostatniej płatności Program Promocji Jakości - Seminarium nt. Systemowego zarządzania 10, środowiskiem Dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu 30, NOISE CONTROL'1 Program Promocji Jakości Seminaria nt. Zarządzania jakością w 38, perspektywie integracji z Unią Europejską. Program Promocji Jakości Seminaria nt. Zarządzania jakością w 57, perspektywie integracji z Unią Europejską. Organizacja sympozjum naukowo-szkoleniowego nt.: Zarządzanie 10, ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym. Szkolenie specjalistów z przemysłu, handlu i usług sektora AGD w 60, zakresie prawa UE i projektów prawa krajowego wdrażających dyrektywy nowego podejścia ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw: 89/336/EWG dot. Wymagań w zakresie efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych. Szkolenie w zakresie dopuszczalnej pomocy państwa przeznaczonej dla 60, przedsiębiorstw przemysłu lekkiego w świetle obowiązujących regulacji dot. pomocy publicznej Szkolenie na temat europejskiego i polskiego prawodawstwa w zakresie 50, baterii i akumulatorów zawierających substancje szkodliwe dla środowiska. Szkolenie specjalistów z przemysłu handlu i usług w zakresie prawa UE i projektów prawa krajowego związanego z przepisami wynikającymi z 150,

20 dyrektyw LVD, MD, EMCD, 2000/14/EC oraz 95/63/EC Szkolenie nt.: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące umieszczania na rynku Polski urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Szkolenie krajowych wytwórców sprzętu medycznego w zakresie prawa UE i projektów prawa krajowego związanego z dyrektywami 150, , Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem (działania ciągłe) Główny Urząd Miar - W GUM i w jednostkach podległych trwają przygotowania grupy ekspertów metrologów do prac w zespołach oceniających systemy jakości producentów wag deklarujących zgodność WE. Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem (zadanie ciągłe do 2002 r.) - Opracowano projekt pomieszczenia laboratorium sprawdzania dużych wzorców masy i jego wyposażenie, zakupiono komparator masy, zakontraktowano wzorce masy. Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem (działania ciągłe do 2002 r.) Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Od 7 maja 2001 r. PCBC jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji ds. Badań i Certyfikacji (EOTC). W maju 2001 r. przyjęto deklarację o utworzeniu Narodowego Komitetu Oceny Zgodności pod auspicjami EOTC. Przygotowano regulamin dotyczący porozumienia jednostek certyfikujących wyroby uczestniczących w systemie certyfikacji wyrobów stanowiący podstawę funkcjonowania tego Komitetu. Terminowość w stosunku do NPPC: zgodnie z harmonogramem. Urząd Dozoru Technicznego - Nowym regulamin organizacyjny wprowadził zmiany organizacyjne w UDT. Mają one na celu przystosowanie struktury organizacyjnej Urzędu do działania jako jednostka notyfikowana w zakresie dyrektyw nowego podejścia podlegających obszarowi działania UDT. W nowej strukturze organizacyjnej, w ramach Zespołu Certyfikacji i Współpracy Międzynarodowej działają m.in. Wydział Certyfikacji Systemów Jakości, Wydział Certyfikacji Wyrobów, Wydział Certyfikacji Personelu W celu przyspieszenia realizacji działań koniecznych do wejścia w życie nowych regulacji prawnych i wymagań dotyczących bezpieczeństwa technicznego urządzeń technicznych wymienionych w dyrektywach nowego podejścia powołano Wydział Integracji Europejskiej i Przepisów Technicznych. - Podjęto działania mające na celu wprowadzenie w UDT systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000. UDT działa już zgodnie z normami europejskimi zalecanymi przez Komisję Europejską dla jednostek notyfikowanych. W celu wykazania kompetencji i spełnienia wymagań ustawy o systemie oceny zgodności UDT uzyskał akredytację w zakresie inspekcji wg PN-EN i certyfikacji systemów jakości wg PN-EN Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego jest akredytowane wg PN-EN ISO 17025: Proces akredytacyjny UDT w zakresie certyfikacji personelu wg PN-EN jest w fazie końcowej (poaudytowej); uzyskanie akredytacji przewiduje się w lutym 2002 r. Wystąpienie o akredytację PCA w zakresie certyfikacji wyrobów przewidywane jest w styczniu 2002 r. - W ramach zapewnienia możliwości wykonywania badań i pomiarów przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) według norm EN i ISO dokonano analizy potrzeb w zakresie modernizacji stanowisk: badań elektrycznych, materiałowych i badań urządzeń ciśnieniowych. Złożono ofertę na zapotrzebowanie wyposażenia z funduszu Phare. W trakcie realizacji jest zapotrzebowanie na oprogramowanie do obliczeń urządzeń ciśnieniowych. - W sposób ciągły prowadzone jest szkolenie pracowników UDT i jego oddziałów terenowych (29) w zakresie ujednolicania kompetencji i wiedzy w odniesieniu do dyrektyw nowego podejścia. W okresie czerwiec grudzień 2001 przeprowadzono szkolenia, seminaria i warsztaty w ramach programu Phare 99 na temat: Dyrektyw 90/396/EWG i 92/42/EWG Urządzenia spalające paliwa gazowe i efektywność energetyczna kotłów grzewczych; systemów jakości w jednostce inspekcyjnej; systemów zarządzania jakością wg ISO 9001:2000; powiązań Dyrektywy dźwigowej 95/16/WE z systemami zarządzania jakością wg ISO 9001:2000; oraz warsztaty - 20

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016 Centralna administracja gospodarcza PPwG 2016 Usytuowanie administracji gospodarczej Władza publiczna Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Administracja gospodarcza Władza sądownicza 2 Realizacja gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny

Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny I. Założenia wstępne 1. Zadania dla Ministra odpowiedzialnego za dział rozwój

Bardziej szczegółowo

Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu

Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu Nowe Ramy Prawne (z ang. New Legal Framework = NLF) Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu Krzysztof Zawiślak 1 NOWE PODEJŚCIE Propozycja zmian została przyjęta w Komisji dn. 14 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: r.

Data aktualizacji: r. Nazwa ośrodka: Centrum Euro Info w Gdańsku Tytuł pakietu: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE Grupa: Jakość - normalizacja - certyfikacja - standaryzacja Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

9. POLITYKA TRANSPORTOWA

9. POLITYKA TRANSPORTOWA 9. POLITYKA TRANSPORTOWA Data przedłożenia stanowiska negocjacyjnego UE: Data otwarcia negocjacji: Data tymczasowego zamknięcia negocjacji: 15 lipca 1999 12 listopada 1999 - PRIORYTET 9.1: DOSTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

UDT a Utrzymanie Ruchu

UDT a Utrzymanie Ruchu Oferta UDT dla Służb Utrzymania Ruchu Misja UDT Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych w Polsce do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Akredytacja w Polsce Rola Rady ds. Akredytacji

Akredytacja w Polsce Rola Rady ds. Akredytacji Eurolab Pollab Międzynarodowe Seminarium poświęcone materiałom odniesienia Akredytacja w Polsce Rola Rady ds. Akredytacji dr Wojciech Henrykowski Warszawa, 02.04.2014 r. 1 1 Początki akredytacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Państwowy nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów dopuszczanych na rynek w UE i w Polsce

Państwowy nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów dopuszczanych na rynek w UE i w Polsce Państwowy nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów dopuszczanych na rynek w UE i w Polsce ( W3) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. 1 Obszary regulowane przez UE Podział wg działów 01. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Czy okablowanie strukturalne musi być zgodne ze znakiem CE?

Czy okablowanie strukturalne musi być zgodne ze znakiem CE? Czy okablowanie strukturalne musi być zgodne ze znakiem CE? Krzysztof Ojdana Menedżer ds. Produktu Molex Premise Networks Październik 2009 1) Wprowadzenie 1Maja 2004 Polska stałą się pełnoprawnym członkiem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa

Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa wspólnotowego. Zasada ta stanowi podstawę procesu integracji.

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r.

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA

INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA Robocze tłumaczenie dok. 16629/11 INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA 30 Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE odbyła się w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE -trudna droga do sukcesu 2015 OPRACOWAŁ: Jacek Leonkiewicz Przed akcesją CEL NADRZĘDNY: Członkostwo Polski w UE Europejska Wspólnota Gospodarcza VS Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKU Radosław Knap MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Płock 2004 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I TEORIA I PRAKTYKA STREFY WOLNEGO HANDLU I UNII CELNEJ

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach Dariusz Stefaniak, Główny Instytut Górnictwa Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach 1 Podstawy formalne działalności Jednostki Certyfikującej GIG Ustawy horyzontalne

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

ő 4. Zasada subsydiarności i podział kompetencji pomiędzy państwami członkowsk.mi a Wspólnotą Europejską w zakresie ochrony środowiska

ő 4. Zasada subsydiarności i podział kompetencji pomiędzy państwami członkowsk.mi a Wspólnotą Europejską w zakresie ochrony środowiska PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA UNII EUROPEJSKIEJ Autor: ZBIGNIEW BUKOWSKI Rozdział I. Zagadnienia ogólne ői. Geneza prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej ő2. Źródła prawa ő3. Prawo pierwotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 97/23/WE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2009/105/WE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja Informatora i zakończenie jego opracowywania 31 grudnia 2011 r. Słowo wstępne Intensywny

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2013 r.

Wykaz aktów prawnych 2013 r. Wykaz aktów prawnych 2013 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy

PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy PLAN DZIAŁANIA KT 157 Strona 1 STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy powołany został w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3378 Warszawa, 15 października 2004 r.

Druk nr 3378 Warszawa, 15 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-184-04 Druk nr 3378 Warszawa, 15 października 2004 r. Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Słowo wstępne

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Słowo wstępne Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 marca 2011 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 15 czerwca 2011 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 14 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmiany: 2005-06-24 Dz.U.2005.101.841 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 15 czerwca 2011 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 sierpnia 2011 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Razem 7 457 000 4 000 000 11 457 000. 3 PL9906.03 Wspólny Fundusz Mleczarski PHARE/EBOR 8 000 000 8 000 000. Razem 27 550 000 19 470 000 71 020 000

Razem 7 457 000 4 000 000 11 457 000. 3 PL9906.03 Wspólny Fundusz Mleczarski PHARE/EBOR 8 000 000 8 000 000. Razem 27 550 000 19 470 000 71 020 000 Załącznik. Projekty PHARE realizowane przez resort rolnictwa w latach 998-00 BudŜet projektu (EUR) Lp Tytuł projektu PHARE krajowe RAZEM PL980.0 Wzmocnienie zdolności MRiRW w celu wdroŝenia wymogów Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017

Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017 Plan działalności Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rok 2017 dla działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport, łączność.

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym.

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym. Załącznik A do wzorcowego szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem

Bardziej szczegółowo

L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005

L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005 L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005 DECYZJA NR 2/2004 KOMITETU DS. TRANSPORTU LĄDOWEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REGULACJI PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO

WDRAŻANIE REGULACJI PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Wojciech Maj*, Tomasz Bryzek*, Zbigniew Miecznikowski*, Witold Pągowski* WDRAŻANIE REGULACJI PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne 1. Prawne instrumenty polityki rolnej (w szczególności reglamentacja produkcji rolnej i rejestry produkcji limitowanej) 2. Prawo rolne, jego przedmiot i definicje 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 2 z 8 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/3 2 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 3 z 8 Spis

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 07 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 07.07.99 r. Prawo budowlane. 5 7 9 0 Jednolity tekst Dz. U..90 Zmiany: Dz. U..9, Dz. U..5, Dz. U..50, Dz.U..55 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1645 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo farmaceutyczne

Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 2001 nr 126 poz. 1381. Tekst ujednolicony ustawy do pobrania w naszym dziale plików

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa

PLAN DZIAŁANIA KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa STRESZCZENIE Komitet Techniczny 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa został powołany przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r. Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej

Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej Wojciech Rzepka Warszawa, 19 marca 2012 r. 1 1. Wprowadzenie - idea wspólnego rynku - fundamenty

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe urządzenia transportowe

Ciśnieniowe urządzenia transportowe Ciśnieniowe urządzenia transportowe Art. 19a. Ciśnieniowe urządzenia transportowe przewożone transportem drogowym powinny odpowiadać określonym w umowie ADR wymaganiom technicznym, zwanym dalej "wymaganiami".

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. Rady Ministrów. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE. Rady Ministrów. z dnia r. PROJEKT z dn. 24 maja 2012 r. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia... 2012 r. w sprawie określenia środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych do Projektu Aktualizacji Krajowego Planu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej L.p Treść uwagi Zgłaszający

Bardziej szczegółowo