TREŚĆ ZESZYTU PIERWSZEGO ARTYKUŁY NAUKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TREŚĆ ZESZYTU PIERWSZEGO ARTYKUŁY NAUKOWE"

Transkrypt

1

2 W Polsce stał się Pawlikowski wielkim wychowawcą narodowym. Zakorzenione silnie w duszy polskiej uczucie przywieszania do ziemi rodzinnej rozwinął w nowe przykazanie polskiego patriotyzmu: Chrońmy przyrodę ojczystą" (A. Wodziczko) TREŚĆ ZESZYTU PIERWSZEGO ARTYKUŁY NAUKOWE Stefan Witold Alexandrowicz, Sławomir Żurek: Krajobraz i torfowiska Narwiańskiego Parku Narodowego 5 Elżbieta Machaniec, Barbara Zapałowicz-Bilan, Agnieszka Leszczyńska: Stanowisko górnokredowych pstrych margli (jednostka podśląska, polskie Karpaty fliszowe) w poprzeczni Kunegunda" Kopalni Soli w Wieliczce 19 Eugeniusz Pugacewicz: Stan populacji kruka Corvus corax L na Nizinie Północnopodlaskiej w latach ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE Andrzej Marchlewski: Zasługi Marcelego Marchlewskiego dla ochrony przyrody i krajobrazu Tatr. Wspomnienie z okazji 100-lecia urodzin pierwszego dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz 50-lecia jego utworzenia 45 Józef Popiel: Przyroda Białowieskiego Parku Narodowego w 25 rocznicę wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ( ) 60 3

3 Zbigniew Wilczek, Jan Holeksa, Edyta Sierka: Projekt poszerzenia rezerwatu Rotuz" w Kotlinie Oświęcimskiej 75 Monika Podgórska: Ochrona kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na Płaskowyżu Suchedniowskim oraz na Garbie Gielniowskim w gminie Stąporków 80 WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA Ochrona roślin Agnieszka Grinn-Gofroń: Zagrożony płat roślinności halofilnej w leśnictwie Troszyn Arkadiusz Nowak, Sylwia Nowak: Godne ochrony łąki w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej Joanna Korzeniak, Andrzej Kalemba: Nowe stanowisko widłaczka torfowego Lycopodiella inundata (L.) Hołub w Bieszczadach Zachodnich (Karpaty Wschodnie) Agnieszka Rombel: Stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica L. w Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim Wiaczesław Michalczuk: Nowe stanowiska starca wielkolistnego Senecio macrophyllus na Zamojszczyźnie Ochrona zwierząt Waldemar Frąckiewicz: Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi na wschodnim krańcu Polski 101 Korespondencje Bronisław Szczęsny: Dziedzictwo PRL-u w krajobrazie dolin rzecznych 103 Zygmunt Denisiuk: Negatywne skutki tzw. ustawy kompetencyjnej dla ochrony przyrody w Polsce 105

4 ARTYKUŁY NAUKOWE STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ*, SŁAWOMIR ŻUREK? *Polska Akademia Umiejętności, Kraków, ul Sławkowska 17 **Instytut Geografii, Akademia Świętokrzyska, Kielce, ul Świętokrzyska 15 Krajobraz i torfowiska Narwiańskiego Parku Narodowego W północno-wschodniej Polsce zachował się w stanie naturalnym, nieznany już z innych części Europy krajobraz rozległych dolinnych torfowisk, kształtowanych przez długi czas na aluwialnej równinie zalewowej. Środowisko takie występuje w odcinku Narwi o długości około czterdziestu kilometrów, który przebiega południkowo między Surażem a Żółtkami, około 25 km na SE od Białegostoku i łączy dwa odcinki biegnące równoleżnikowo: Siemianówka-Suraż i Supraśl-Żółtki-Wizna (ryc. 1). Dolina Narwi jest znacznie węższa od pobliskiej doliny Biebrzy, bowiem jej szerokość w zwężeniach (Suraż, Łapy-Uhowo, Topilec-Bokiny, Żółtki) nie przekracza 1 km, a w rozszerzeniach (Łapy-Dębowina, Waniewo, Izbiszcze) osiąga 3 km. Dno doliny między Żółtkami a Tykocinem, a więc poniżej parku narodowego, było pokryte morzem" szuwarów. Jeszcze w latach 60- -tych były to szuwary turzycowe z Carex stńcta, a 20 lat później zostały one zastąpione przez szuwary trzcinowe z Phragmites australis (Okruszko, Oświt 1973, Oświt 1991, Solon i in. 1990). Jednakże regulacja koryta Narwi i prace melioracyjne na dnie doliny, rozpoczęte w 1969 r. a prowadzone do roku 1980, spowodowały wielkie zmiany warunków naturalnych i przekształcenie środowiska na odcinku od ujścia Biebrzy aż po granicę parku w okolicy Rzędzian. 5

5 6

6 Największym walorem przyrodniczym i specyfiką krajobrazu Narwiańskiego Parku Narodowego jest system wielokrotnie rozgałęziających i łączących się koryt rzecznych. Jest to typ rzeki anastomozującej (Gradziński i in. 2000, Gradziński 2001). Występował on dawniej także w innych rejonach Polski, m.in. w dolinach Noteci, Warty i Nidy (Piasecka 1974, Sołtysik 2000), ale regulacja tych rzek doprowadziła do jego zaniku. Najbardziej typowym, a zarazem jedynym przykładem rzeki anastomozującej w naszym kraju pozostał omawiany odcinek Narwi, a potrzeba zachowania jego naturalnego krajobrazu była podstawowym motywem ustanowienia w 1985 r. Narwiańskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni 227 km 2, a jedenaście lat później - Narwiańskiego Parku Narodowego o powierzchni 73,5 km 2 i strefie ochronnej liczącej 154 km 2 (Pilipowicz 1997). Historia badań torfowisk narwiańskich Torfowiska doliny Narwi na odcinku Suraż-Żółtki zostały rozpoznane w 1962 r. przez T. Churskiego i J. Oświta w trakcie dokumentacyjnych badań torfowisk, podjętych przez Zakład Wykorzystania Torfowisk Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych. Wykonano wówczas 210 sondowań i 34 wiercenia, zlokalizowane w miarę równomiernie na całej terasie zalewowej Narwi. Powierzchnia torfowisk wyniosła wówczas 7200 ha, średnia miąższość torfu 1,03 m, a jego zasoby tys. m. Miąższość torfu przekraczającą 2,5 m stwierdzono jedynie w kilku 3 sondach, a maksymalną, wynoszącą 5,6 m odkryto w środkowej części opisywanego odcinka doliny koło Wólki Waniewskiej. Pięć lat później S. Żurek, J. Oś wit i T. Churski przeprowadzili badania geologiczno-torfoznawcze w ośmiu przekrojach poprzecznych, a w następnych latach opublikowane zostały wyniki szczegółowego opracowania stratygrafii torfów narwiańskich oraz zróżnicowania roślinności i siedlisk na torfowiskach (Okruszko, Oświt 1973, Oświt 1991). Wyróżniono wówczas 4 fazy akumulacji biogenicznej w dolinie, scharakteryzowane ^ Ryc. 1. Torfowiska Narwiańskiego Parku Narodowego. 1 - koryta Narwi, system rzeki anastomozującej, 2 - wyspy mineralne, 3 - lokalizacja przekroju (ryc. 2), 4 - granica Narwiańskiego Parku Narodowego - Peatlands of the Narew National Park. 1 - Channels of the anastomosing system of the Narew River, 2 - minerał islands, 3 - localisation of cross-section (Fig. 2), 4 - border of the Narew National Park. 7

7 przez roślinne zbiorowiska subfosylne. Były to: 1 - faza akumulacji namułów, 2 - faza zalewanych zarośli szuwarowo-łozowych (Salicetum pentandro-cinereae), 3 - faza szuwarów turzycowiskowych (Cańcetum elatae) oraz 4 - faza murszowo-mułowa. Nowy etap badań doliny Narwi został podjęty przez zespół działający z inicjatywy i pod kierunkiem prof. R. Gradzińskiego przy finansowym wsparciu Komitetu Badań Naukowych w ramach projektu badawczego nr 6 P04E Studium systemu depozycyjnego współczesnej rzeki anastomozującej na przykładzie Górnej Narwi". W trudnych warunkach terenowych wykonane zostały bardzo liczne sondy i wiercenia, a pobrane próby umożliwiły przeprowadzenie wielu analiz. Uzyskane bogate materiały stały się podstawą opracowania szczegółowej charakterystyki osadów mineralnych i biogenicznych, ich następstwa i wieku. Posłużyły do tego oznaczenia makroszczątków roślinnych, popielności i ph oraz analizy palinologiczne, malakologiczne i datowania metodą C. Rezultaty tego etapu 14 badań anastomozującego systemu Narwi zostały już uprzednio zaprezentowane na kilku konferencjach naukowych, a także były przedmiotem publikacji (Gradziński i in. 2000, Gradziński 2001). W prezentowanym opracowaniu, wykonanym na podstawie materiałów uzyskanych w ramach wspomnianego grantu KBN, jeden ze współautorów (S. Żurek) przedstawił charakterystykę, pozycję stratygraficzną, miąższość i zróżnicowanie torfowisk, a drugi współautor (S.W. Alexandrowicz) dokonał oznaczenia oraz interpretacji fauny mięczaków znalezionej w osadach węglanowych. Dzieje krajobrazu Narwiańskiego Parku Narodowego Zatorfiony odcinek górnej Narwi między Surażem i Żółtkami ma w osi 42 km długości przy różnicy wysokości około 10 m. Spadek jej jest więc bardzo niewielki i wynosi zaledwie 0,23%o, podczas gdy w wyższym odcinku Siemianówka-Suraż jest on większy i osiąga 0,37%o (Żurek 1990). Dolina jest wycięta w glinach morenowych lub w sandrach związanych ze zlodowaceniami środkowopolskimi, a w szczególności ze stadiałem północno-mazowieckim (Wkry). Przebieg jego arealnej deglacjacji na obszarze Podlasia bardzo plastycznie scharakteryzował A. Musiał (1992). Moreny czołowe zaznaczone ciągami wzgórz 8

8 ciągną się od okolic Białegostoku i przebiegają prostopadle do doliny, która przecina je w okolicach Bokin i Suraża (Mojski 1967, Falkowski 1971). Dwa równoleżnikowe odcinki doliny Narwi: Siemianówka- -Suraż i Supraśl-Żółtki-Wizna wykorzystują prawdopodobnie marginalne odpływy wód lodowcowych i ekstraglacjalnych z czasu najmłodszych stadiałów środkowopolskiego okresu glacjalnego (Kondracki, Pietkiewicz 1967). Przełomowy odcinek Suraż-Żółtki to forma erozyjna powstała później, trudno jednak przesądzić, czy utworzyła się ona u schyłku tego okresu, czy w interglacjale eemskim, czy ewentualnie już w trakcie trwania vistulianu (Żurek 1990). Kręty i esowaty bieg tego odcinka doliny świadczy, że do wytworzenia formy dolinnej zostały tu wykorzystane lokalne, większe zagłębienia wytopiskowe, tworzące dziś rozszerzone baseny dolinne w rejonie Łap i Waniewa. Jako pierwszy pisał już o tym B. Zaborski (1927 s. 28) mówiąc, że rzeka wyrobiła sobie dolinę korzystając ze zrównanego poziomu niecek lub obniżeń w morenie dennej". Pogląd ten rozwinął i uzasadnił następnie E. Falkowski (1971), nie znajdując jednak żadnych osadów z okresu interglacjału eemskiego. Uznał on, że na odcinku Suraż-Bokiny (południowa część Narwiańskiego Parku Narodowego) rzeka wykorzystała dawne obniżenie zajęte ówcześnie przez jezioro przepływowe, a inne niecki wytopiskowe przeobrażone później przez rzekę opisał J. Mojski (1972). Na omawianym obszarze nie wykonano dotychczas głębokich wierceń, toteż brak jest informacji o osadach interglacjalnych lub utworzonych we wczesnych fazach vistulianu. Rozpoziomowanie czwartorzędowych osadów wyróżnionych w rejonie doliny Górnej Narwi, zaproponowane przez H. Banaszuka (1996) z uwzględnieniem wszystkich pięter plejstocenu (interglacjały i glacjały), ze względu na brak jakichkolwiek dowodów paleobotanicznych pozostaje nadal tylko w sferze poglądów hipotetycznych, a nawet abstrakcji. Piaski średnio- i gruboziarniste ze żwirami w spągu, osiągające miąższość 1-4 m, są szeroko rozprzestrzenione na terasie nadzalewowej, m.in. w Surażu, Bokinach, Baciutach i Kruszewie, a leżą one na glinach morenowych. Rozcięcie tej terasy nastąpiło prawdopodobnie pod koniec ostatniego piętra zimnego, jeszcze przed fazami klimatycznymi późnego vistulianu. Świadczą o tym jeziorno-torfowiskowe osady z bóllingu niecki Wizny (por. Żurek 1986). Można sądzić, że Wisła, Bug, Niemen i Narew wcięły się głębiej na skutek skrócenia drogi do Bałtyku. 9

9 Charakterystyka torfowisk Osady wypełniające dolinę Narwi na obszarze parku narodowego zostały dokładnie rozpoznane dopiero w ostatnich latach, dzięki licznym wierceniom i sondom wykonanym przez zespół badawczy kierowany przez prof. R. Gradzińskiego. Po- Ryc. 2. Przekrój przez dolinę Narwi między miejscowościami Kurowo i Śliwno. a - torf turzycowy i turzycowo-trzcinowy, b - torf łozowy, c - gytia wapnista, d - torf mechowiskowy, e - mułki, f - piaski, g - iły, h - koryta Narwi. Strzałki z numerami oznaczają lokalizację wierceń - Cross-section of the Narew Valley between Kurowo and Śliwno. a - sedge peat and reed-sedge peat, b - willow peat, c - calcareous gyttja, d - moss peat, e - mud, f - sand, g clay, h - channel of he Narew River. Arrows with numbers point the localisation of bore-holes. 10

10 czątkowo wszystkie wiercenia wykazywały nieznaczną miąższość torfu (1-1,5 m), ale w miarę postępu prac terenowych uzyskano kompletny obraz wykształcenia i następstwa utworów biogenicznych i mineralnych (Gradziński i in. 2000, Gradziński 2001). W podłożu torfów występują głównie mułki i piaski drobno- lub średnioziarniste, a jedynie sporadycznie utwory ilaste. Tylko w jednym miejscu (wiercenie oznaczone w cytowanych publikacjach symbolem E-l) pod torfami napotkano utwory węglanowe, zawierające liczne skorupki mięczaków wodnych (ryc. 2). Najszersze rozprzestrzenienie wykazują torfy łozowe, zwykle silnie rozłożone, ale zawierające szczątki trzciny i drewna, przykryte cienką warstwą torfu turzycowiskowego (50-80 cm), a lokalnie zastąpione przez torf trzcinowo-turzycowy. Tworzą one w dolinie rozległą, ciągłą pokrywę o miąższości 1-2 m. W kilku wierceniach (E-14, E-l9) pod torfami łozowymi natrafiono na większą miąższość osadów (3-5 m), reprezentowanych przez piaski i mułki z warstewkami wzbogaconymi w szczątki organiczne, a przekładane warstwami torfu. Wypełniają one dawne starorzecza wcięte w podłoże, a zlokalizowane wierceniami w okolicy Waniewa. Wiek torfów został oznaczony dzięki kilkunastu analizom C, wykonanym w laboratorium Instytutu 14 Nauk Geologicznych Akademii Nauk Białorusi w Mińsku. Daty uzyskane z próbek spągowych reprezentujących wspomnianą pokrywę torfową są zawarte w przedziale czasu od ± 50 BP do ± 90 BP, a jedynie kilka oznaczeń wskazuje na starszy wiek (Gradziński i in. 2000). Najstarsze utwory, które rzuciły światło na wcześniejszy okres rozwoju doliny, napotkano w rejonie Kurowa (sondy 101 i 102). Są to torfy turzycowo-mszyste nawiercone na głębokości cm. Spągowa warstwa tych torfów ( cm) została wydatowana na wczesny holocen (9 727 ± 294 lat BP). Szczegółowe oznaczenie ich składu botanicznego wykonane przez dr Marka Klossa wykazało w analizowanej próbie przeważający udział Drepanocladus aduncus, osiągający 40% szczątków, podczas gdy Drepanocladus sendtneń i Calliergon giganteum występują w ilościach po 5%, a udział Menyanthes tńfoliata osiąga 35%. Torf mechowiskowy, nigdy przedtem nie notowany w dolinie Narwi, przykryty jest warstwą mułu i torfem turzycowym, którego wiek na głębokości 180 cm został określony na 4011 ± 120 lat BP. 11

11 Osady węglanowe z fauną mięczaków W profilu wiercenia E-l (Gradziński i in. 2000) zlokalizowanego przy zachodnim brzegu doliny w Kurowie, pod torfem łozowym na głębokości cm występują osady węglanowe, leżące bezpośrednio na piaskach ze żwirami. W dolnej części (8 cm) jest to utwór torfiasty zawierający znaczną domieszkę węglanu wapnia (Tf), a w części górnej (6 cm) - brunatna i szaro-brunatna gytia węglanowa (Gt). Cała warstwa obfituje w skorupki ślimaków i małżów. Zespoły mięczaków z jej dolnej i górnej części nieznacznie różnią się od siebie, a cały analizowany materiał obejmuje 13 gatunków ślimaków wodnych i 5 gatunków małżów, łącznie 200 okazów. Zostały one podzielone na 3 grupy ekologiczne (tab. 1). W wapnistym torfie (tab. 1 - Tf) najliczniej reprezentowane są skorupki małżów z gatunku Sphaeńum corneum oraz wieczka zagrzebek - Bithynia operculum, a dość liczne są skorupki ślimaków wodnych Valvata piscinalis i Gyraulus laeuis. W niżej leżącej warstwie gytii węglanowej główną rolę odgrywają trzy gatunki mięczaków: Valvata piscinalis, Armiger cństa i Sphaeńum corneum, a pięć innych osiąga liczebność okazów większą niż pozostałe (tab. 1 - Gt). Spektra malakologiczne gatunkowe MSS obu omawianych zespołów są niemal identyczne, natomiast w spektrach obrazujących ilość okazów reprezentujących poszczególne grupy'ekologiczne (MSI) zespół z gytii węglanowej wykazuje nieco większy udział gatunków związanych z okresowo zanikającymi zbiornikami wodnymi (ryc. 3). Wyraźne wzbogacenie zespołu z gytii w skorupki Valvata piscinalis sugeruje, że osad ten tworzył się w zbiorniku o mulistym dnie, który ulegał postępującemu zarastaniu. Znaczna ilość wieczek Bithynia tentaculata w wyżej leżącej warstwie torfiastej wskazuje, że zbiornik, a przynajmniej jego brzegi były silnie porośnięte roślinnością zakorzenioną (Alexandrowicz 1999). Występowanie osadów węglanowych z malakofauną w spągu zwartej pokrywy torfowej w dolinie Narwi wiąże się ze starorzeczem, które funkcjonowało przez pewien czas jako zbiornik wodny, stopniowo zanikający. Wiek omawianych osadów nie został wprawdzie określony metodą radiochronologiczną, ale skład fauny, a zwłaszcza obecność Gyraulus laeuis sugeruje, że reprezentują one schyłek eoholocenu lub początek fazy optimum klimatycznego. Kopalne zakole było odcięte od rzeki, płyt- 12

12 Tab. 1 - Malakofauna osadów holocenu w Narwiańskim Parku Narodowym. Tf - torf wapnisty, Gt - gytia wapnista. E - grupy ekologiczne mięczaków: P - gatunki zbiorników trwałych, T - gatunki zbiorników okresowych, R - gatunki zbiorników przepływowych (reofilne). Liczebność okazów: I - 1-3, II - 4-9, III , IV Malacofauna of Holocene sediments of the Narew National Park. Tf - calcareous peat, Gt-calcareous gyttja. E-ecological groups of molluscs: P - species of temporary water bodies, T - species of permanent water basins, R - reophile species. Number of individuals:! - 1-3, II - 4-9, III , IV E Gatunek Tf Gt P Bithynia tentaculata (L.) - Operculum II I T Valvata cristata Miiller I P Valvata piscinalis (Miiller) II II P Acroloxus lacustris (Linnaeus) I P Lymnaea stagnalis (Linnaeus) I T Radix peregra (Miiller) I I T Anisus leucostomus (Millet) I P Anisus vortex (Linnaeus) I P Gyraulus laeiris (Alder) II I P Gyraulus riparius (Westerlund) I P Armiger crista (Linnaeus) I II P Hippeutis complanatus (Linnaeus) I I P Planorbarius corneus (Linnaeus) I P Sphaerium comeum (Linnaeus) III III P Pisidium milium Held II P Pisidium subtruncatum Malm I P Pisidium pulchellum Jenyns I R Pisidium nitidum Jenyns I I kie i silnie zarastające tak, że stopniowo przekształciło się ono w torfowisko. Gytie detrytusowe, węglanowe lub wapienne, a także kredy jeziorne mniej lub bardziej obfitujące w skorupki mięcza- 13

13 Ryc. 3. Spektra malakologiczne zespołów mięczaków z osadów wypełniających kopalne starorzecze w Narwiańskim Parku Narodowym. Tf - torf wapnisty, Gt - gytia wapienna, MSS - spektrum gatunkowe, MSI - spektrum osobnicze, P - gatunki trwałych zbiorników wodnych, T - gatunki okresowych zbiorników wodnych, R - gatunki reofilne - Malacological spectra of mollusc assemblages from sediments filling the ancient ox-bow in the Narew National Park. Tf - calcareous peat, Gt - calcareous gyttja, MSS - Malacospetrum of species, MSI - Malacospectrum of specimens, P - molluscs of permanent water basins, T - molluscs of temporary water bodies, R - reophile species. ków były notowane w spągu wielu torfowisk. Tworzyły się one na obszarach podlegających deglacjacji, w zbiornikach wytopiskowych ulegających stopniowo procesowi lądowienia lub w starorzeczach na dnach dolin rzecznych, zajmowanych stopniowo przez środowiska bagienne. Pierwsze z nich występują głównie w północnej Polsce, zwłaszcza na Pomorzu (Alexandrowicz, Tchorzewska 1981, Alexandrowicz 1988, 1989), a lokalnie również na Podkarpaciu (Alexandrowicz 1987), natomiast drugie były opisywane m.in. z doliny Wisły: z Puszczy Niepołomickiej koło Krakowa (Alexandrowicz 1991) i z Puszczy Kampinoskiej koło Warszawy (Alexandrowicz, Żurek 1998). Stanowisko w Narwiańskim Parku Narodowym najbardziej przy- 14

14 pominą stanowisko z Kampinoskiego Parku Narodowego. W obu miejscach fauny węglanowych osadów podtorfowych obejmują wyłącznie mięczaki wodne, a skład obu zespołów obejmuje po 18 gatunków. Podsumowanie Profil osadów rzecznych i bagiennych wypełniających dolinę Górnej Narwi w parku narodowym obejmuje piaski z wkładkami mułków i różne rodzaje torfów, a lokalnie także soczewkę gytii węglanowej. Wyniki datowania tych osadów wskazują, że w eo- i mezoholocenie czyli 10-5 tysięcy lat temu, na dnie doliny tworzyły się miejscami torfy mechowiskowe zasilane głębokimi wodami gruntowymi, podobnie jak było to w dolinie Biebrzy (Żurek 1975). Śladami ówczesnej działalności rzeki są natomiast odcięte koryta lub starorzecza wypełnione piaskami, wśród których występują warstewki wzbogacone w materiał organiczny oraz wkładki torfów, mułków, a nawet gytii. W jednym miejscu znalezione zostały węglanowe osady okresowo istniejącego zbiornika wodnego, zawierające dość bogatą faunę. Neoholoceńska faza akumulacji na dnie doliny Narwi była kształtowana głównie pod wpływem działalności anastomozującej rzeki. W tym okresie utworzyła się rozległa pokrywa torfów łozowych podścielonych piaskami i mułkami. Podobne stosunki były obserwowane również w torfowisku Wizna (Żurek 1968), a także w basenie Dolnej Biebrzy (Oświt 1973). Znaczna ilość datowań C, wykonanych w trakcie prac zespołu kierowanego przez prof. R. Gradzińskiego, pozwoliła na 14 oszacowanie szybkości akumulacji torfów w dolinie Narwi, podobnie jak uczyniono to w innych torfowiskach (Żurek 1986). Roczny przyrost torfów rzecznych, turzycowych i łozowych, tworzących warstwę górną (neoholoceńska pokrywa) został obliczony w 14-tu profilach. Uzyskane wartości są zawarte w granicach 0,32-1,62 mm/rok. Wartość średnia wynosi 0,84 mm/ rok, natomiast po odrzuceniu czterech wartości ekstremalnych przyjmuje ona wielkość 0,78 mm/rok, zapewne znacznie bardziej wiarygodną. Przyrost torfów i mułków z warstwy dolnej, występujących w podłożu młodszej pokrywy, oceniono na podstawie danych z 10-ciu profilów. Wyraża się on średnią arytmetyczną - 0,78 mm/rok przy ekstremalnych wartościach 0,27 i 1,85 mm/rok, a po ich odrzuceniu wynosi 0,62 mm/rok. Przedziały ufności przedstawionych wartości średnich, wobec małej 15

15 ilości danych i wysokich wartości błędów standardowych (odpowiednio 0,11 i 0,18) są na tyle szerokie, że różnica między szybkością akumulacji dolnej i górnej części serii osadów wypełniających dolinę Narwi jest statystycznie nieistotna. Rozkład tych danych sugeruje jednak, że mułki i torfy starsze przyrastały nieco wolniej niż młodsze od nich torfy łozowe i turzycowe. Przedstawione wyniki badań torfowisk występujących w dolinie Narwi między Surażem a Żółtkami, a także informacja o węglanowych osadach zawierających malakofaunę, wypełniających holoceńskie starorzecze, w znaczącym stopniu uzupełniają wiedzę o budowie i geologicznych warunkach ewolucji podłoża w Narwiańskim PN. Wraz z opisanymi przez R. Gradzińskiego (2001) cechami środowiska, uwarunkowanymi funkcjonowaniem anamostomozującej rzeki, decydują one o naturalnych walorach parku narodowego, który zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej jest unikalnym przykładem specyficznego typu środowiska, nieznacznie zmienionego przez człowieka, a uwarunkowanego zarówno przebiegiem procesów geologicznych jak i warunkami rozwoju roślinności. SUMMARY Landscape and peatlands of the Narew National Park Numerous river channels of various size divided by wet interchannel areas forming the irregular anastomosing system and large peatlands on the alluvial plain are main features of the landscape still preserved in the meridional segment of the Narew River Valley in NE Poland (Fig. 1). The valley bottom between Suraż and Żółtki (about 25 km SE of Białystok) is almost completely covered with organic sediments represented by peat 1-2 m thick, locally up to 5 m (Okruszko, Oświt 1973, Oświt 1991). Detail studies on the network of many river channels was carried out few years ago (Gradziński et al. 2000, Gradziński 2001). Willow peat overlain by reed peat and sedge peat is most widespread (Fig. 2). These deposits were dated with the radiocarbon method and are of the age from 1300 ± 50 PB up to 3200 ± 90 BP being locally some older (Gradziński et al. 2000). Oldest ones have been found near Kurowo and are of Early Holocene age (9727 ± 294 BP). Peat-like mud and calcareous gyttja with numerous shells of snails and bivalves were found in the bore-hole 1 (E-l) situated near Kurowo on the depth 2,84-2,98 m (Fig. 2). They rest on sand and gravel and are covered 16

16 with willow peat. Species typical of temporary water bodies and of permanent water basins dominate in assemblages of molluscs (Tab. 1, Fig. 3). These lake sediments and fauna are connected with the ancient ox-bow gradually growing up and transformed into a peatland during the climatic optimum of the Holocene. The rate of peat accumulation was estimated according to results of 14 C dating: the youngest peat grew 0,78-0, 84 mm/yr., will the older one about 0,61 mm/yr. The anastomosing system of the Narew River is the best example of such environment in Poland forming the unique, natural landscape less transformed by human activity. To preserve it the Narew Landscape Park was created at 1985 and eleven years later (1996) the Narew National Park was appointed. PIŚMIENNICTWO Alexandrowicz S.W Molluscan assemblages of the lacustńne sediments in the ancient melt-lake Orle. Folia Quaternaria 58: Alexandrowicz S.W Zespoły mięczaków w czwartorzędowych osadach jeziornych północnej Polski. Studia i Mat. Oceanolog. 56: Alexandrowicz S.W Both malacofauna and age of the lacustńne chalk occuńng in the Niepołomice Forest. Geogr. Stud., Spec. Iss. 6: Alexandrowicz S.W Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) as an indicator of age and deposition environment of Quaternary sediments. Folia Malacologica 7: Alexandrowicz S.W., Tchorzewska D Kreda jeziorna w osadach czwartorzędowych Środkowego Pomorza. Kwart. AGH, Geologia 7, 4: Alexandrowicz S.W., Żurek S Jeziorne osady holocenu w środkowym pasie bagien Puszczy Kampinoskiej. Kwart. AGH, Geologia 24: Banaszuk H Paleogeografía, naturalne i antropogeniczne przekształcenia górnej Narwi. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, pp Falkowski E Histońa i prognoza rozwoju układu koryta wybranych odcinków rzek nizinnych Polski. Biul. Geol. Uniw. Warsz. 12: Gradziński R Narew - rzeka anastomozująca. Wyd. Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo. Gradziński R., Baryła J., Danowski W., Doktor M., Gmur D., Gradziński M., Kędzior A., Paszkowski M., Soja R., Zieliński T., 17

17 Żurek S Anastomosing system of the Upper Narew River, NE Poland. Annal. Soc. Geol. Pol. 70: Kondracki J., Pietkiewicz S Czwartorzęd północno -wschodniej Polski. W: R. Galon, J. Dylik (red.). Czwartorzęd Polski. PWN Warszawa, Mojski J.E Nizina Podlaska. W: R. Galon (red.). Geomorfologia Polski, T. 2- Niż Polski. PWN Warszawa, Musiał A Studium rzeźby glacjalnej północnego Podlasia. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 403, pp Okruszko H., Oświt J Przyrodnicza charakterystyka doliny górnej Narwi jako podstawa melioracji. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 134: Oświt J Warunki rozwoju torfowisk w dolinie Dolnej Biebrzy na tle stosunków wodnych. Rocz. Nauk Roi., ser. D, Monografie 143, pp. 80. Oświt J Roślinność i siedliska zabagnionych dolin rzecznych na tle warunków wodnych. Rocz. Nauk Roi., ser. D, Monografie 221, pp Piasecka J.E Zmiany hydrograficzne doliny Warty w ostatnich 200 latach. Czasop. Geogr. 45: Pilipowicz W Zmiany stanu rezerwatów przyrody i parków narodowych dokonane w 1996 r. Chrońmy Przyr. Ojcz. 53, 2: Solon J., Bartoszuk H., Kłoszewska E Roślinność rzeczywista doliny Narwi w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego. Nauka i Praktyka, Ośr. Bad. Nauk. w Białymstoku, 1: Sołtysik R Wpływ czynnika tektonicznego na formowanie zabagnień w strefach przedprzełomowych dolin rzecznych Gór Świętokrzyskich i ich obrzeżenia. Prace Inst. Geogr. WSP w Kielcach 4: Żurek S Warunki przyrodnicze rozwoju torfowiska Wizna. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 83: Żurek S Geneza zabagnień Pradoliny Biebrzy. PAN IGiPZ, Prace Geograficzne 110, pp Żurek S Szybkość akumulacji torfu i gytii w profilach torfowisk i jezior Polski (na podstawie danych C). Przegl. Geograf : Żurek S Związek procesów zatorfienia z elementami środowiska przyrodniczego wschodniej Polski. Rocz. Nauk Roi., ser. D, Monografie 220, pp

18 ELŻBIETA MACHANIEC*, BARBARA ZAPAŁOWICZ-BILAN", AGNIESZKA LESZCZYŃSKA" *Instytut Nauk Geologicznych UJ, Kraków, ul Oleandry 2a "Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Kraków, al Mickiewicza 30 Stanowisko górnokredowych pstrych margli (jednostka podśląska, polskie Karpaty fliszowe) w poprzeczni Kunegunda" Kopalni Soli w Wieliczce Wstęp Wieliczka położona jest na samym brzegu Karpat Zewnętrznych, które w środkowym miocenie zostały sfałdowane i w postaci płaszczowin nasunięte od południa ku północy. Ruchy te doprowadziły do powstania skomplikowanej struktury płaszczowinowej Karpat zewnętrznych zwanych też fliszowymi. Płaszczowiny stanowiące główne jednostki strukturalne Karpat Fliszowych zostały nasunięte kilkadziesiąt kilometrów na utwory miocenu wypełniające rów przedgórski. W Karpatach wyróżnia się od południa kolejno płaszczowiny: magurską, śląską, podśląska i skolską. W części zachodniej brzeg Karpat Fliszowych buduje jednostka podśląska. Seria marglista jednostki podśląskiej wykształcona jest w trzech odmianach facjalnych: margli węglowieckich, żegocińskich oraz ftydeckich. Pstre margle górnokredowe stanowią najbardziej charakterystyczny kompleks warstw jednostki podśląskiej (Książkiewicz 1951). Osady te, poza obszarem stratotypowym (okno tektoniczne Węglówki) stanowią najczęściej spotykaną fację w 19

19 oknach tektonicznych strefy lanckorońsko-żegocińskiej oraz w oknie tektonicznym Wiśniowej (Machaniec i in. 2001, Leśniak, Machaniec 2001). Usytuowanie sub-basenu podśląskiego stwarzało dogodne warunki na powstanie osadów z bogatym, zróżnicowanym zespołem otwornic planktonicznych i bentonicznych zarówno wapiennych jak i aglutynujących. W senonie na częściowo wyniesionym grzbiecie podwodnym powyżej poziomu kompensacji węglanu wapnia i poza zasięgiem prądów zawiesinowych deponowane były osady pelagiczne. Dominacja czerwonego zabarwienia łupków i margli oraz liczne i duże zróżnicowanie otwornic bentonicznych wskazują, iż depozycja osadów odbywała się w dobrze natlenionym środowisku, o małej zawartości materii organicznej. Rye. 1. Przekrój poziomy (A) i pionowy (B) przez południowo-zachodnią część poziomu II wyższego poprzeczni Kunegunda" w Kopalni Soli w Wieliczce (wg Skoczylas-Ciszewska, Poborski 1962, zmodyfikowane). Ramka obejmuje przybliżony zasięg mapki na ryc złoże bryłowe, 2 - kredowe margle pstre, 3 - mioceńskie iły bezsolne - Horizontal (A) and vertical (B) sections in the S-W part of the 'Kunegunda' drifts in the Wieliczka Salt Mine. (acc. Skoczylas-Ciszewska, Poborski 1962, modified). The frame désignes approximative extent of the map presented in fig block of halite rocks, 2 - Cretaceous variegated marls, 3 - Miocene clays. 20

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel http://www.varsovia.pl/varsovia/ - Co już wiemy? Gdzie leży Warszawa? http://www.batorz.gmina.pl/img/zdjecia/_big/eu_location_pol.png&imgrefurl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE BADANIA GEOMORFOLOGICZNE I GEOLOGICZNE NA TORFOWISKU CZARNY LAS W DOLINIE WARTY

WSTĘPNE BADANIA GEOMORFOLOGICZNE I GEOLOGICZNE NA TORFOWISKU CZARNY LAS W DOLINIE WARTY WSTĘPNE BADANIA GEOMORFOLOGICZNE I GEOLOGICZNE NA TORFOWISKU CZARNY LAS W DOLINIE WARTY Jacek Forysiak PRELIMINARY GEOMORPHOLOGICAL AND GEOLOGICAL STUDIES ON CZARNY LAS PEAT BOG (IN WARTA RIVER VALLEY)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne w gminie Czy obecny system planowania przestrzennego na szczeblu gminnym może być skutecznym narzędziem ochrony korytarzy ekologicznych? Jacek Skorupski Planowanie przestrzenne w gminie studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik

dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik dr Jan Borzyszkowski mgr inż. Małgorzata Bidłasik Weryfikacja granic regionów fizycznogeograficznych Przedmiot zamówienia: Weryfikacja przebiegu granic regionów fizycznogeograficznych w formacie SHP (shapefile)

Bardziej szczegółowo

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916)

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916) Załącznik nr 3 Pomniki przyrody zlokalizowane w Tarnowskich Górach Gatunek Akty prawne Obwód Lokalizacja Orzeczenie nr 00068 PWRN w Stalinogrodzie z 11.06.1955 roku Rozporządzenie Nr 47/06 Wojewody Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Populacja bobra w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, w ostatnich 30 latach odnotowała nagły wzrost liczebności z 270 do ponad???

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA Informacje ogólne Numer KDG: 2316 1. Nazwa obiektu: Wąwóz lessowy Jedliczny Dół w Turzyńcu 2. Typ obiektu geostanowiska: elementy rzeźby - formy denudacyjne 3. Współrzędne (WGS84): Długość: 50 38' 09,180

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010

Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010 Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010 Opracowanie, prace terenowe: Pirga Bartosz B.Pirga 2010. UŜytkowane

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpowodziowa cennych dolin rzecznych delta śródlądowa rzeki Nidy

Ochrona przeciwpowodziowa cennych dolin rzecznych delta śródlądowa rzeki Nidy Katedra Inżynierii Wodnej Akademia Rolnicza w Krakowie Ochrona przeciwpowodziowa cennych dolin rzecznych delta śródlądowa rzeki Nidy Andrzej Strużyński, Wojciech Bartnik Wstęp Długość rzeki Nidy - 151.2

Bardziej szczegółowo

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla Uzasadnienie Polska, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym podpisanym w 2003 roku w Atenach zobowiązana była wyznaczyć obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) na podstawie: 1) Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2014

Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2014 Raport z monitoringu wodniczki i derkacza na powierzchniach próbnych w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2014 Wykonano w ramach projektu LIVE 11 NAT PL 422 Górna Biebrza,,Ochrona siedlisk mokradłowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1:

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Jest to punkt nasłuchowy zlokalizowany przy moście drogowym, nad kanałem łączącym Jezioro

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ PRZYRODA, PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ PRZYRODA, PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ PRZYRODA, PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ WŁODZIMIERZ KWIATKOWSKI- główny specjalista ds. ochrony przyrody JOANNA KURZAWA Dyrektor PKPK 20-02-2017

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Raport III (21.IV - 20.VI.2015) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych Park Narodowy Gór Stołowych Od marca 2016r. Park Narodowy Gór Stołowych posługuje się nowym logotypem. Przedstawia on stylizowaną piaskowcową formę skalną oraz zarys Szczelińca Wielkiego - najwyższego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Meehanika Gruntów mgr inż. Wojciech Świerad 09400 Płock ul. Dybowskiego 40 Bank Pekao S.A. II oddz. w Płocku Konto nr 511240 17211111 0000 0725 8062 MG 35/12 OPINIA GEOTECHNICZNA Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU TOM I WSTĘP I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO opracowanie wykonane na zlecenie Prezydenta Miasta Białegostoku autorzy: Włodzimierz Kwiatkowski Krzysztof Gajko Białystok

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Projekt KIK/25 - Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim Bernadetta Wołczuk

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995) Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Lasy Puszczy Białowieskiej w perspektywie zmian długoterminowych Małgorzata Latałowa

Lasy Puszczy Białowieskiej w perspektywie zmian długoterminowych Małgorzata Latałowa Lasy Puszczy Białowieskiej w perspektywie zmian długoterminowych Małgorzata Latałowa Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki Katedra Ekologii Roślin Uniwersytet Gdański Cel referatu: odniesienie się do

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja wodniczki na lokalizacjach projektu LIFE+ Wodniczka i biomasa w 2014 r

Inwentaryzacja wodniczki na lokalizacjach projektu LIFE+ Wodniczka i biomasa w 2014 r O G Ó L N O P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O O C H R O N Y P T A K Ó W Inwentaryzacja wodniczki na lokalizacjach projektu LIFE+ Wodniczka i biomasa w 2014 r Wykonano w ramach projektu LIFE Przyroda

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Thugutta 6e m.1 NIP 852 219 93 87 71-693 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) 1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) Przedmiotowe siedlisko przyrodnicze składa się z dwóch podtypów: 1150-1 Zalewy 1150-2 Jeziora przybrzeżne W roku 2008 prowadzono badania jezior przybrzeżnych,

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji dr hab. Tomasz Kałuża Katedra Inżynierii Wodnej i

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

Kielce, sierpień 2007 r.

Kielce, sierpień 2007 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa projektowanego wodociągu Nida 2000 Etap II dla wsi Boronice, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Donatkowice, Góry Sieradzkie, Krzyszkowice,

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego

Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego I WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA EKONOMICZNIE UZASADNIONE ROZWIĄZANIA NA DROGACH SAMORZĄDOWYCH 21.06.2017 Dokumentowanie geologiczno inżynierskie dla potrzeb budownictwa drogowego dr Jan Damicz,

Bardziej szczegółowo

Występowanie i biologia wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Bieszczadach Zachodnich

Występowanie i biologia wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Bieszczadach Zachodnich Występowanie i biologia wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Bieszczadach Zachodnich Orelec, 23.05.2015 Ptaki polskich Bieszczadów W polskich Bieszczadach stwierdzono występowanie przeszło 200

Bardziej szczegółowo

Maciej Głąbiński. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r.

Maciej Głąbiński. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Maciej Głąbiński Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Puszcza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Państwowy monitoring ptaków szponiastych metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych

Państwowy monitoring ptaków szponiastych metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych Państwowy monitoring ptaków szponiastych metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych Zdzisław Cenian Komitet Ochrony Orłów GIOŚ Wyniki projektu realizowanego na

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu

Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu Zygmunt Miatkowski Karolina Smarzyńska Jan Brzozowski IMUZ Falenty W-P OBw Bydgoszczy IBMER Warszawa Projekt finansowany przez

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i GLEBY GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i nieorganiczne, zdolna do produkcji roślin Funkcja i miejsce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Inwestor: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji ul. Al. Wyzwolenia 39 58-300 Wałbrzych Zleceniodawca: Kolektor Serwis Sp.J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak ul. Kmicica 69 64-100 Leszno OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Marek Rycharski, Zuzanna Oświecimska-Piasko Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itep.edu.pl PLAN 1. Krajobraz obszarów wiejskich 2. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe UPAK Pielgrzymowice ul. Ruptawska 13. Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek Ustroń

Biuro Projektowe UPAK Pielgrzymowice ul. Ruptawska 13. Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek Ustroń OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM Zamawiający: Biuro Projektowe UPAK 43-252

Bardziej szczegółowo

Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach

Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach Opracowali: Agata Misztal Jerzy Pepol ZLODOWACENIA W POLSCE Osady czwartorzędowe na Warmii i Mazurach osiągają najwyższe wartości miąższości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej 1. Przedmiot ochrony: Drzewo (zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole (a)) W Drzewo rodzime X W Drzewo obcego pochodzenia W Grupa drzew

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego. Ełk, r.

Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego. Ełk, r. Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego Ełk, 8.05.2014 r. Główne problemy w utrzymaniu funkcjonalności odcinków PKE - podsumowanie Puszcza Augustowska Puszcza Romincka Puszcza Romincka Puszcza

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Załącznik graficzny nr 10 INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Budowa dwóch kurników na dz. nr 232 w miejscowości Wyborów, gmina Chąśno, powiat łowicki. Opracowanie : dr inż. Sebastian Jaworski Nowy Sącz, 2015

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Dolina rzeki Krynki koło Karszówka

Dolina rzeki Krynki koło Karszówka OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 60 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Dolina rzeki Krynki koło Karszówka Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość:

Bardziej szczegółowo

Spadek liczebnosci populacji legowej gawrona Corvus frugilegus na Ziemi Leszczynskiej

Spadek liczebnosci populacji legowej gawrona Corvus frugilegus na Ziemi Leszczynskiej Spadek liczebnosci populacji legowej gawrona Corvus frugilegus na Ziemi Leszczynskiej Marcin Tobółka, Paweł Szymanski, Stanisław Kuzniak, Sławomir Maćkowiak, Szymon Kaczmarek, Janusz Maliczak, Waldemar

Bardziej szczegółowo

Pierwszy dzień wiosny i pory roku

Pierwszy dzień wiosny i pory roku Pierwszy dzień wiosny i pory roku W ostatnim czasie przygotowałem kilka skryptów GrADS, których zadaniem było obliczenie średnich wieloletnich wartości danego parametru. Głównie chodziło tu o średnie wieloletnie

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWĄ W ZWIĄZKU 1189F - KARSZYN DROGI POWIATOWEJ. Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451

PRZEBUDOWĄ W ZWIĄZKU 1189F - KARSZYN DROGI POWIATOWEJ. Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 W ZWIĄZKU PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA - KARSZYN 1189F Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, marzec 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

Karpaty zewnętrzne fliszowe

Karpaty zewnętrzne fliszowe Karpaty zewnętrzne fliszowe Opracowanie: Kaźnica Gabriela Kęska Danuta Geologia regionalna Wstęp : Karpaty polskie stanowią cześć wielkiego pasma górskiego, ciągnącego się łukiem od Wiednia do przełomu

Bardziej szczegółowo

1. Położenie zlewni cieków

1. Położenie zlewni cieków analizy przebiegu cieku (w latach 1983 2011) ustalonej w oparciu o dostępne materiały kartograficzne, tj. mapy topograficzne, obrazy satelitarne i ortofotomapy oraz aktualne kartowanie terenowe. Praca

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE I EWOLUCJA DOLIN RZECZNYCH W DUŻYCH OBNIŻENIACH WYTOPISKOWYCH NA OBSZARZE NIZINY PÓŁNOCNOPODLASKIEJ

KSZTAŁTOWANIE I EWOLUCJA DOLIN RZECZNYCH W DUŻYCH OBNIŻENIACH WYTOPISKOWYCH NA OBSZARZE NIZINY PÓŁNOCNOPODLASKIEJ Prace i Studia Geograficzne 2009, T. 41, ss. 25 36 Henryk Banaszuk* Krzysztof Micun KSZTAŁTOWANIE I EWOLUCJA DOLIN RZECZNYCH W DUŻYCH OBNIŻENIACH WYTOPISKOWYCH NA OBSZARZE NIZINY PÓŁNOCNOPODLASKIEJ Formation

Bardziej szczegółowo

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski grupa a Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano... liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Imię i nazwisko Za

Bardziej szczegółowo

Województwo Podlaskie

Województwo Podlaskie Województwo Podlaskie Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Sąsiaduje z trzema województwami: warmińskomazurskim, mazowieckim i na krótkim odcinku z lubelskim. Na północnym-wschodzie

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Celem ćwiczeń terenowych jest: ukazanie zróżnicowania środowiska przyrodniczego wyżyn i gór południowej Polski,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 2 Egzamin maturalny z geografii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski

Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Asia Maziarz Aneta Wyrwich Piotrek Dobrowolski Nadleśnictwo Zawadzkie - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, której siedziba znajduje

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Fot: 536 537 Widok bocznych powierzchni okazu. Fot: 538 540 Przekrój poprzeczny oraz zbliżenia powierzchni bocznych.

Fot: 536 537 Widok bocznych powierzchni okazu. Fot: 538 540 Przekrój poprzeczny oraz zbliżenia powierzchni bocznych. Okaz 93 MCh/P/11593 - Kalamit Brzeszcze Owalny, nieznacznie spłaszczony fragment łodygi. Powierzchnie poprzeczne cięte ukośnie. Wyraźne prążkowanie zachowane tylko na połowie obwodu. Niezbyt wyraźnie widoczny

Bardziej szczegółowo

Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych

Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych TERMINARZ REALIZACJI ZADANIA Zadanie Kwota Termin Przekazanie placu budowy pod inwestycję Odbudowa kanału

Bardziej szczegółowo

Osuwiska podwodne w jeziorze wigry w świetle

Osuwiska podwodne w jeziorze wigry w świetle VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Osuwiska podwodne w jeziorze wigry w świetle badań sejsmicznych wysokiej rozdzielczości Podczas profilowania sejsmicznego jeziora Wigry stwierdzono występowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBIEG BADAŃ Prace geodezyjne Sondowania gruntów niespoistych...

SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBIEG BADAŃ Prace geodezyjne Sondowania gruntów niespoistych... SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Przedmiot opracowania... 2 1.3. Cel i zakres opracowania... 2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU... 3 3. PRZEBIEG BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejonie projektowanej inwestycji

Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejonie projektowanej inwestycji Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejo projektowanej inwestycji KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI 1. Numer identyfikacyjny: 0 0 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

Biegacz Zawadzkiego Carabus (Morphocarabus) zawadzkii (9001)

Biegacz Zawadzkiego Carabus (Morphocarabus) zawadzkii (9001) Biegacz Zawadzkiego Carabus (Morphocarabus) zawadzkii (900) Autor raportu: Mieczysław Stachowiak Eksperci lokalni: Holly Marek, Mazepa Jacek, Olbrycht Tomasz Opisany pierwotnie jako forma Carabus Preyssleri

Bardziej szczegółowo

Piaskownia w Żeleźniku

Piaskownia w Żeleźniku OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 97 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Piaskownia w Żeleźniku Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 17.1753 E Szerokość:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru.

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

Bardziej szczegółowo

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania Załącznik nr 1 ZAKRES DOKUMENTACJI 1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu (w tym dokumentacja dotycząca rezerwatu zgromadzona przez Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87 71-781 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Osady dna doliny nidzicy

Osady dna doliny nidzicy VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Osady dna doliny nidzicy w rejonie kazimierzy wielkiej 1. Wstęp Obszary lessowe charakteryzują się specyficzną rzeźbą, która uwarunkowana jest między innymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Stan populacji wilka (Canis lupus) w Polsce

Stan populacji wilka (Canis lupus) w Polsce Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Stan populacji wilka (Canis lupus) w Polsce Roman Gula Katarzyna Bojarska Jörn Theuerkauf Wiesław Król

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Łowyń. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Łowyń. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.4. Droga nr 160 m. Łowyń. 4 Droga nr 160 m. Łowyń Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: międzychodzki Gmina: Międzychód (m. Łowyń) Celem inwestycji jest budowa

Bardziej szczegółowo