!BE II kwalifikacje. r.t".&y.. Framework. po europejsku. - European ~... ~ Qualifications KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!BE II kwalifikacje. r.t".&y.. Framework. po europejsku. - European ~... ~ Qualifications KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI"

Transkrypt

1 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI - European... Qualifications r.t".&y.. Framework!BE II kwalifikacje po europejsku UNIA EUROPEJSKA EUROPEJ SKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2 KA PITAŁ LUDZKI Euroan. I B E kwalifikac] e Unia Europejska Qualificat!OnS. k EUROPEJSKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Jl' _L...,.,... f l po eufop ej S U FUNDUSZ SPOŁECZNY 6.-..'fJ. ramewor< RAPORT REFERENCYJNY ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI Warszawa 2013

3 Redakcja merytoryczna: dr Stanisław Slowińsk i Horacy Dębowski Sekretarz redakcji: Roksono Pierwieniecko Autorzy: dr Stanisław Slowiński Horacy Dębowski dr Agnieszko Chłoń-Domińczok prof. dr hab. inż. Andrzej Krośniewski Roksono Pierwieniecko Wojciech Stęchły dr GabrieloZiewiec Konsultacje merytoryczne: dr hab. Ewo Chmielecko, prof. SGH; dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. UW dr inż. Tomasz Soryusz-Wolski, Jolanto Urbanik Redakcja językowa: Emilio Danowsko-F/orczyk Ok ładka i ilustracje: Marcin Niwicz Wydawca : Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewsko 8 01-IBO Warszawo te/.: ISBN Skład i druk: Drukarnio GC ul. Sycowsko Warszawo Copyright by: Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawo Publikocjo współfinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w romoch projektu,opracowanie zolożeń merytorycznych i instytucjonalnych wdraża nia Krajowych Rom Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez cole życie' Egzemplarz bezpłatny

4 Streszczenie Niniejszy raport przedstawia odniesienie projektu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). W raporcie przedstawiono także przebieg i stan zaawansowania prac nad projektami innych rozwiązań mających na celu modernizację krajowego systemu kwalifikacji w Polsce. Modernizacja systemu kwa lifikacji w Polsce wyn ika z potrzeb krajowych i będzie s ł użyć realizacji polityki na rzecz uczenia się przez całe życie. Dzia ł ania modernizacyjne dotyczące krajowego systemu kwalifikacji wpisane są w szerszy kontekst zmian zachodzących w Europie, związanyc h z re a l izacją treści zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, zwanego dalej Za leceniem PE w sprawie ERK. Reformy szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego wprowadzające efekty uczenia s i ę jako podstawowy punkt odniesienia dla polityki oświatowej zostały przeprowadzone w Polsce w latach W szkolnictwie wyższym kluczowe zmiany wprowadzono w 2011 r. W 2006 r. rozpoczęto przygotowania do tworzenia Krajowych Ram Kwa lifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, a w roku 2008 w Polsce zainicjowano prace nad Polską Ramą Kwalifikacji. Wdrożenie PRK zamknie cykl reform zachodzących w polskiej oświac i e oraz szkolnictwie wyższym, a jednocześnie będzie impu lsem do rozwoju kwa lifikacji uzyskiwanych poza tymi systemami. Polska Rama Kwalifikacji ma obejmować różnorodne kwa lifikacje uzyskiwane w Polsce, co pozwoli na zintegrowanie różnych systemów kwalifikacji funkcjonujących w kraju. PRK została zaprojektowana tak, aby jej poziomy odpowiadały poziomom ERK. Unikatowym rozw i ązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie dwóch charakterystyk poziomów o różnym stopniu szczegó łowości - uniwersalnych (l stopień) oraz typowych dla poszczególnych rodzajów kształcenia (li stopień). Raport przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy, która wiarygodnie wykazała spójność poziomów Polskiej Ramy Kwa lifikacj i z poziomami Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Dzięki temu moż l iwe będzie porównywanie kwa lifikacji nadawanych w Polsce z kwa lifikacjami nadawanymi w różnych krajach UE, a kwa lifikacje nadawane w Polsce powinny być bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w innych krajach i systemach kwa lifikacji w Europie. W raporcie wykazano, że Polska wypełnia dziesięć kryteriów referencj i ok reś l onych przez Grupę Doradczą do spraw ERK (EQF Advisory Group). Do raportu dołączono informacje dotyczące zagadnień terminologicznych, zestawienia efektów uczenia się wymaganych dla wybranych kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK- uniwersalnymi oraz typowymi dla poszczególnych rodzajów edukacji, poszerzony opis systemu edukacji w Polsce, a także opinie ekspertów zagranicznych. Raport skierowany jest zarówno do polskich środowisk związanych z tą dziedziną, jak i do osób i instytucji z różnych krajów, które są zaangażowane w realizację Za lecenia PE w sprawie ERK. Raport ma być także oficjalnym źródłem informacji o kierunkach modernizacji krajowego systemu kwa lifikacji w Polsce. Ró wnocześn i e z niniejszym raportem referencyjnym został przygotowany "Raport samopotwierdzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyżs zego'; w którym przedstawiono powią za n e z PRK Krajowe Ramy Kwa lifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK-SW) oraz ich odniesienie do Ram Kwa lifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyżs zego (QF EHEA) i do ERK. 1 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia s i ę przez ca ł e życie (Dz. Urz. UE. C 111 z 6 maja 2008 r., s. 1-7). 3

5 Spis treści Streszczenie Wprowadzenie Część 1. Kwalifikacje w Polsce- stan wyjściowy System oświaty Szkolnictwo wyższe Kwa lifikacje poza oświatą i szkolnictwem wyższym Część 2. Zintegrowany system kwalifikacji w Polsce- rozwiązania docelowe Podstawowe założen i a Polska Rama Kwalifikacji Zapewnianie jakości kwa lifikacji Akumulowanie i przenoszenie osiągnięć Zintegrowany rejestr kwa lifikacj i Część 3. Scenariusz rozwoju systemu kwalifikacji w Polsce Część 4. Kryteria referencji Kryterium l Kryterium Kryterium Kryterium Kryterium Kryterium Kryterium Kryterium Kryterium O. Kryterium 1 O Część 5. Zakończenie Opinie ekspertów zagranicznych Aileen Ponton Michael Schopf Eduard Staudecker Erzsebet Szlamka Bibliografia Część 6. Aneksy Aneks l. Opinie instytucji odpowiedzialnych za zapewnianie jakośc i Aneks 2. Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji Aneks 3. Zaangażowanie partnerów społecznych w dział a nia zw i ązane z mod e rnizacją systemu kwalifikacji Aneks 4. Prace nad przypisywaniem poziomów PRK do kwa lifikacji... l Aneks 5. Relacje m ię dzy opisem efektów uczenia się wymaganych dla kwa lifikacji a charakterystyką poziomu PRK- wybrane przykłady..... l Aneks 6. Podstawowe informacje o systemie oświaty w Polsce Bibliografia (do aneksu 6) s

6 Wprowadzenie Kapit a ł intelektualny to gł ówne źródło konkurencyjnośc i w globalnej gospodarce. Polepszanie jego jako śc i jest jednym z warunków rozwoju spo łeczno - ekono m icznego. P rzyję t e lub opracowywane rządowe dokumenty strategiczne' wskazują na istotne wyzwan ie, jakim jest rozwój kap i t a łu intelektua lnego w Polsce i rea lizacja strateg ii.. uczenia się przez cale życie': której narzędziem ma być rama kwa lifikacj i. Rozwijanie krajowego systemu kwa lifikacji, w tym w szczególnośc i wdrożenie Polskiej Ramy Kwa lifi kacji (PRK) u mo ż liwiającej większą in tegrację całego systemu, stanowić będ zie jeden z ważniejszych kierunków działa ń modernizacyjnych pozwa l ających Pol sce na szybszy postęp cywilizacyjny, a tym samym w i ę kszy wkład w rozwój integrującej s ię Europy. W z mi e niając ej się sytuacji społeczno-gospodarczej pows tał a w Polsce potrzeba u łożen ia całości d ziała ń w za kresie kwa lifika cji w czytelny i spójny system, opi e r ający s i ę na Polskiej Ramie Kwal ifikacji od niesionej do Europejskiej Ramy Kwa lifikacj i. Niniejszy raport przedstawia koncepcję wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz przebieg i stan zaawansowania prac nad nowymi rozwiąza niami systemowymi. Raport skierowany jest przede wszystkim do osób i instytucj i z różnych krajów, które są zaangażowane w rea li zację Zalecenia PE w sprawie ERK. Raport ma być także oficjalnym ź ró dłe m informacji oraz pod stawą opracowywania m ate ri a łów informacyjnych na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji jako kluczowego elementu zmodernizowanego systemu kwal ifikacji w Polsce. W Polsce kwa lifikacje są nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, a także poza tymi systemami w ramach róż nyc h struktur, instytucji i organizacji. W dziedzinie kwalifikacji Polska ma bogaty dorobek i dług ie tradycje. W systemach oświaty i szkolnictwa wyższego od lat obowiązują jasno określone zasady zapewniania j akośc i kwalifikacji wynikające z przepisów prawa 2 Kwalifikacje nadawane poza tymi systemami funkcjonują na podstawie ró żnych ustaw lub innych regu lacji ró ż n ej rangi ustanowionych przez rozmaite podmioty: korporacje zawodowe, organizacje, instytucje szkoleniowe. Cechą charakterystyczną obecnego systemu kwal ifikacj i w Polsce jest stosunkowo duża autonomia poszczególnych podsystemów, nie zawsze kwa lifikacje nadawane w ramach róż nyc h sektorów m oż na do siebie odno s ić, przy nadawaniu kwa lifikacj i rzadko moż l iwe jest t eż uwzg l ędnienie kwalifikacji wcześniej nabytej w innym sektorze. Rozpoznawa nie i certyfikowanie ko mpetencji zdobywanych poza zorganizowanymi formami edukacj i jest rozpro szone. Nie ma pełnej i powszechnie do stęp n ej informacji, gdzie i jakie kwalifi kacje można zdobyć, jakie są wymagania oraz jakie wa runki na l eży s pełn ić, by okreś l oną kwalifikację uzyskać. Informacje te są do stę pn e sektorowo lub bezpo śred nio w instytucjach nadających kwa lifikacje. Taki sposób funkcjonowa nia w Polsce.. rynku kwa l ifikacji" w pływa na postawy w odniesieniu do uczenia się przez c a łe życ ie. W rezu ltacie na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska ma bardzo wysokie wskaź nik i skajaryzacji (w szkolach i na uczelniach) oraz bardzo niski u dz iał osób u czącyc h s ię po zako ńcze niu edukacji w systemie szkolnym. Według danych Eurostatu, w r. Polska mi a ł a jedną z najniższych w krajach Unii Europejskiej wartość.. wskaźnika uczenia się przez cale życ i e " (u d ział u w edukacji i szkoleniach) 3 : ni eca łe 5 procent osób m i ędzy 25. a 64. rokiem życ i a zdobywa nowe kompetencje lub aktua lizuje j u ż posiadane, podczas gdy ś redn ia w krajach UE wynosi prawie 9 procent, a np. w Danii ponad 30 procent, w Finlandii i Szwecji - ponad 20 procent 4 1 Krajowy Program Reform na rzecz rea lizacji Strategii.. Europa 2020 Aktualizacja 2012/2013- dokument przyjęty przez Ra d ę Ministrów 25 kwietnia 2012 r.;.. Strategia rozwoju kraju; Aktywne społecze ń stwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo"- dokument przyjęty przez Radę Ministrów 25 września 2012 r.; projekt.. Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego" z dnia 15 listopada r. wraz z projektem dokumentu.,perspektywa uczenia s i ę przez całe życie" z dnia 4 ł utego r. ' Okreś l onyc h w szczegó l ności w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 27 1ipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z r. poz. 572 z późn. zm.). ' Wskażnik u żywany w badaniach Eurostatu (np. Labaur Force Survey). ' Ana lizy pokazują równ ież, że aktywność pracodawców w Polsce w zakresie inwestowania w kapitał ludzki (w odniesieniu do pracowników) jest stosunkowo nieduża. Zob. Szczucka. Turek, Worek (2012); Worek. Stec et al. (20 11 ); Dębowski, Lis, Pogorzelski (201 0). 7

7 Zmodernizowanie krajowego systemu kwa lifikacji przez wdrożenie Polskiej Ramy Kwa lifikacj i pozwoli bardziej zintegrować ten system. Zgodnie z Zaleceniem PE w sprawie ERK pod stawowymi za łożeniam i zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce są: - powszechne stosowanie rozw i ąza ń, w których efekty uczenia się s ą g łównym punktem odniesienia, - umoż l iwienie walidawania efektów uczenia uzyskanych niezależnie od formy uczenia się (edukacji forma lnej, pozaformalnej, uczenia si ę nieforma lnego), - rozwijanie moż l iwośc i akumulowania i przenoszenia os i ągnięć, - powszechne wdrażanie procedur zapewniania jakośc i kwa lifikacji zgodnie ze standardami przyjętymi w Europie. Zmiany w kierunku dostosowania istniejących rozwiązań do systemu opartego na efektach uczenia się są już częściowo wdrożone. Od 2008 r. dokumenty okreś l ające programy nauczania w polskich szkoł ac h d efiniują oczekiwane efekty uczenia sięs W r. rozpoczę ł a się także daleko id ąca modernizacja szkolnictwa zawodowego zmierzając a do oparcia ca łego systemu w większym n iż do tąd stopniu na opisie efektów kształcenia 6 W szkolnictwie wyższym wprowadzono w 2011 r. obowiązek formułowania programów kształcenia w języ k u efektów kszta ł cenia ok reś l onych w Krajowych Ramach Kwa lifikacji dla szkolnictwa wyższego 7. W r. wprowadzono zmiany w zakresie egzaminów czeladn iczych i mistrzowskich przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieś l niczych 8. Niniejszy raport obejmuje informacje d otyczące stanu zaawansowania prac nad zintegrowaniem krajowego systemu kwa lifikacji w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji odnies i oną do Europejskiej Ramy Kwa lifikacji. Równocześn i e w powi ązan iu z niniejszym ra portem (referencyjnym) przygotowany zos t a ł.raport samopotwierdzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższe go ' ; w którym przedstawiono Krajowe Ramy Kwalifi kacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK-SW) oraz ich odniesienie do Ram Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (QF EHEA) i do PRK, a tym samym do ERK. Raport referencyjny rozpoczyna s i ę od opisu rozwoju systemu kwa lifi kacji w Polsce (rozd z i a ły 1, 2, 3). W rozdzia le pierwszym opisano stan obecny kwalifikacji w Polsce, w drugim - planowane rozwiązan i a docelowe w tym zakresie. Rozdział trzeci przedstawia scenariusz dzia ła ń, a w rozdziale 4 omówiono 1 O kryteriów referencji wskazanych przez Gr u pę Doradczą ds. ERK (EQF Advisory Group). Do raportu dołączono opinie ekspertów zagranicznych oraz aneksy: - Aneks 1 - zawiera opinie instytucji odpowiedzia lnych za zapewnianie ja k ości. - Aneks 2- przedstawia s łownik podstawowych terminów z definicjami. W tekście raportu terminy te są używane w znaczeniach podanych w tych definicjach. - Aneks 3- opisuje zaangażowanie partnerów społecznyc h. Przedstawiono to w form ie oddzielnego aneksu dla u n i knięc i a powtórzeń (wszystkie dzia ł a n ia przedstawione w raporcie b y ły prowadzone ze znaczącym u dzia łem partnerów społecznych). - Aneks 4- omawia prace nad przypisywaniem poziomów PRK do kwalifikacji. - Aneks 5 - prezentuje wybrane przykła d y relacji pomiędzy wymagan iami dla kwa lifi kacjami a zapisami w PRK. - Aneks 6 - zawiera rozszerzony opis polskiego systemu oświa t y, który stanowi szerszy kontekst dla rozwiązań prezentowanych w raporcie (rozszerzony opis szkolnictwa wyższego znajd uje się w raporcie samopotwierdzenia dla szkolnictwa wyższego). ' Por. roz porządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przed szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. l 7). Obecnie w jego miejsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach sz kó ł (Dz. U. poz. 977). 6 Por. ustawa z dnia 19 sierpnia r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) 7 Por. ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy- Prawo o szkolniawie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.). 8 Art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206). 8

8 Część 1. Kwalifikacje w Polsce- stan wyjściowy W niniejszym rozdziale na tle podstawowych informacji o fu nkcjonowaniu polskiego systemu edukacyjnego przedstawiono kwa lifikacje moż li we do uzyskan ia w Polsce System oświaty 9 W Polsce system ośw i aty działa na podstawie oddzielnej ustawyl 0 System ten obejmuje przedszkola 11, szkoły podstawowe 12, gimnazja 13, szkoły ponadgimnazjalne 14, instytucje ks z tałcenia ustawicznego 15, inne instytucje oświatowe 1 6, kolegia 1l Na l eży zaznaczyć, że w systemie oświaty i stnieją także szko ły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które są przeznaczone dla dorosłych. Obecnie wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku ka lendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (od 2014 r.- 5 lat). Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Tradycyjnie dzieci w Polsce rozpoczynają naukę w szkole w wieku?lat. Od roku szkolnego 2009/20 l O -na wniosek rodziców i za zgodą dyrektora szkoły- naukę w szkolach mogą ro z poczynać także sześciolatki. Od l września 2014 r. obow i ązek szkolny dziecka będzie się rozpoczyna ł z początkiem roku szkolnego w roku ka lendarzowym, w którym ukończy ono 6 lat. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życ i a. Nauka w szkole podstawowej trwa 6 lat. W ostatnim roku nauki wszystkie 18 dzieci przystępują do sprawdzianu 19. Przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie m oż na"nie zdać'; a jego wynik niejest odnotowywany na świadectwie i nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum. Po ukończeniu szkoły podstawowej wszystkie dzieci rozpoczynają trzy l etnią naukę w gimnazjum, która kończy się egzaminem. Przystąpi e nie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem koniecznym uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum. Egzaminu gimnazjalnego, podobnie jak sprawdzianu szóstoklasisty, nie można "nie zdać'; ale wyniki egzaminu gimnazjalnego są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych. Absolwent gimnazjum, który wype ł nił już obow i ązek szkolny, nadal podlega obow i ązkowi nauki do ukoń czen ia 18 roku życ i a. Obowiązek ten może rea l izować w szkole ponadgimnazjalnej lub przez przygotowanie zawodowe u pracodawcy (np. w rzemio ś l e 20 ), a w szczególnych wypadkach równ ież poprzez u częszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 9 Informacje przedstawione w tej części uzupełnia Aneks Ustawa o systemie oświa ty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z póżn. zm.). " W tym z oddzia ł a mi integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. " W tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowym i, sportowe i mistrzostwa sportowego, artystyczne. 13 W tym specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przy s p osab i ającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, artystyczne. 14 Są to: zasadnicze szkoły zawodowe, technika. licea ogó ln okszta łcące, w tym specjalne. integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycz nymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i l eśne, artystyczne. W ustawie o systemie oświaty wśród szkól ponadgimnazjalnych wymienia się ponadto szkoły policealne. Por. ar t. 9, ust. l, pkt 3 lit. d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.). " W tym placówki kszt a łcen ia ustawicznego, praktycznego, ośrodki doks ztałcan ia i doskona lenia zawodowego. 16 Na przykład: różne placówki oświatowo -wychowawcze i opiekuńcze. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli. " W tym kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych oraz kolegia pracowników służb społecznych. 1 " Oprócz dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym z uwagi na upoś l edzenie umysło we. " Szerzej na temat egzaminów przeprowadzanych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zob. Aneks 6. "' Około 80 tys ięcy mł odoc ianyc h pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu w rzem i oś l e jest j ednocześnie uczniami zasadniczych szkół zawodowych. a około 4,7 tysiąca młodocianych dokształca się w systemie pozaszkolnym. W systemie rz emios ła zawodu mogą się uczyć także osoby dorosłe. 9

9 Część l. Kwalifikacje w Polsce 1.1. System oświaty Szkoły ponadgimnazjalne d zie l ą się na: a) trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, umoż l iwi ające uzyskanie dyplomu potwie rd zając ego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwa lifikacje w danym zawodzie 21, a także pozwa l aj ące na dalsze kształcenie począwszy od klasy li liceum ogó l nokszta łcąceg o dla do rosłyc h, b) czteroletnie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwa lifi kacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwa lifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, c) trzyletnie licea ogólnokształcące, umoż l iwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzami nu maturalnego. Ponadto w ustawie o systemie oświaty wśród szkół ponadgimnazjalnych wymienia się szkoły policealne, które dają możliwość uzyskania dyplomu potw ie rdzającego kwa lifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwa lifikacje w danym zawodzie, trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upoś l edzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi; ich ukończenie umoż l iw i a uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. Cechą charakterystyczną polskiego systemu oświatowego jest obecność w programach zasadniczych szkół zawodowych oraz techników rozbudowanego modu ł u edukacji ogólnej realizowanego zgodnie z zapisami w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Umoż l iwia to uczniom tych szkó ł elastyczne kształtowanie swojej kariery edukacyjnej. Absolwenci technikum mogą podejmować studia, natomiast uczniowie zasadniczych szkół zawodowych mogą kontynuować naukę począwszy od klasy 1 liceum ogó l nokształcącego dla dorosłyc h i w dalszej perspektywie także podjąć studia (zasada d roż n ości). System oświaty obejmuje przedszkola, szkoły i placówki, które są przeznaczone dla dzieci i młodzieży (Rysunek 1 ), oraz sieć instytucji przeznaczonych dla dorosłych (Rysunek 2). Rysunek 1. Ogólny schemat ustroju szkolnego w Polsce- dzieci i młodz i eż (schemat ilustruje ustrój szkolny po dokończeniu wdrażania zmian) I OBOW IĄZEK NAUKI {.---?'.r'":;-: ;t 4:, : LICEA OGOLNOKSZTAŁCĄCE :. : : f;\::. : (3 LA TAi \... _r;;, : ' ""l'.!!la;- tnł::. ).., y ;. :.! : '... GIMNAZJA l, (3LATA),!_. ". ' l - 1f.. '.! : ' ' l 12 OBOW I ĄZ EK SZKOLNY OBOW I Ą Z KOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE I.. PRZE - 'oz,; : L::::L[ I n I w l : l 7 l 6 l 5 l 4 l 3 WIEK UCZĄCYCH S I Ę Źródło : Opracowanie /BE. " Młodociani pracownicy zatrudnieni w celu nauki zawodu w rzemiole dokształcający s i ę w szkołach zasadniczych uzyskują wiadectwo czeladnicze po zdaniu egzaminu czeladniczego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygarowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.). 10

10 Część 1. Kwalifikacje w Polsce 1.1. System oświaty Polski system oświaty od lat dysponuje także rozbu dowaną ofe rt ą w zakresie dalszego kształ cenia. Po modernizacji kształcenia zawodowego rozpoczę tej w r. dalsze kształcenie (poza systemem szkolnictwa wyższego) realizowane jest przez sieć instytucji, które przedstawiono na Rysunku 2. Rysunek 2.\nstytucje kształcenia dorosłych poza systemem szkolnictwa wyższego INSTYTUCJE UMOŻLIWIAJĄCE KONTYNUOWANIE NAUKI '. oj = ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE (3 LATA) Źródło: Opracowanie!BE. W Polsce znaczna większość szkó ł prowadzona jest przezjednostki samorządu terytorialnego i podlega Ministrowi Edukacji Narodowej. Dla pewnej liczby szkół organem prowadzącym są: Minister Ku ltury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Sp rawied l iwośc i oraz Minister jrodowiska. Ważnym elementem systemu zapewniania jakośc i są egzaminy zewnętrzne przeprowadzane przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE). Na system egzaminów zewnętrznyc h składają się : sprawdzian na koniec szko ły podstawowej oraz egzamin gimnazjalny, które zda j ą wszyscy uczniowie, oraz egzamin maturalny i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, które już nie obowiązują wszystkich uczniów (Rysunek 3). 11

11 Część 1. Kwalifikacje w Polsce 1.1. System oświaty Rysunek 3. Szkolne egzaminy zewnętrzne ROK 9 l i 8 7!l " -. _t -!1::-!, EGZAMIN GIMNAZJALNYH-L. :.....,...,.."._ ---..:-'}j...l:c 41,-o' :... w formie pisemnej;. w ostatnim roku nauki obejmuje:. część humanistyczhą,śći matematyczno-przyrodniczą, _ _. język" obcy..\!).w.ży.a.(p_ojm ' podstawowy lub rozszerzony) ;.:_; <' -::.': _: ;t J..:7{ '. 6 s ZSZ- ZASADNICZA S Z KOŁA ZAWODOWA T- TECH NIKU M LO- LICEUM OG Ó L NOK SZTAŁCĄCE Źródło: Opracowanie /BE. Dla uczniów szkól zawodowych (młodocia n ych pracowników, którzy rea li zują dokształcanie teoretyczne w szkole) istnieje także inna możliwo ść uzyskania kwa lifikacji zawodowych. Jeś l i szkoła, w której pobierają naukę, prowadzi kształcenie w kierunku związanym z zawodem rzemieślniczym, mogą oni uzyskać świadectwo czeladnika w tym zawodzie po zdaniu egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez kom isje egzaminacyjne izb rzemieś l niczych 22 Uczniowie kończący liceum lub technikum nie muszą przystępować do egzaminu maturalnego, jednakże zdanie tego egzaminu otwiera drogę do dalszego kształcenia się w szkole wyższej. Absolwenci tych szkól mogą też podjąć naukę w szkole policealnej, która umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Wykaz wszystkich kwa lifikacji nadawanych w polskim systemie oświaty (z wyłączeniem szkolnictwa specjalnego) przedstawia Tabela 1. " Oprócz egzaminu czeladniczego w systemie rzemio s ła można zdawać także egzamin na tytu ł mistrza (egzamin mistrzowski) oraz egzamin sprawdzający wybrane kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu odpow iad ającego danemu rodzajowi rzemiosła, por. 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz ). 12

12 Część 1. Kwalifikacje w Polsce 1.1. System oświaty Tabela 1. Kwalifikacje możliwe do uzyskania w systemie oświaty Podstawowy typ szkoły Nazwa kwalifikacji Podmiot nadający kwalifikację Planowany poziom kwalifikacji w PRK 24 Dzieci i młodzież szkoła podstawowa - świadectwo ukończen i a szkoły podstawowej szko ła gimnazjum świadectwo ukoń cze n ia gimnazjum sz koła 2 szkoły ponadgimnazjalne. - świadectwo u kończen i a zasadniczej szko ły zawodowej szko ła nie zosta ł j eszcze ok reś l ony zasadnicza szko ła zawodowa - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie OKE dyplom potwi erdzający kwalifikacje zawodowe OKE 3 - świadec two ukończ e nia technikum szko ła nie zosta ł j eszcze ok re ś l ony technikum - świadectwo potwierdzające kwa l ifikację w zawodzie - dyplom potw ierdzający kwalifikacje zawodowe - świadectwo d ojrza ło śc i (matura) OKE OKE OKE 3 lub 4 w za l eżnośc i od kwa lifikacji 4 4 liceum ogó lnok ształcące - świadectwo ukończe nia liceum ogó l noksz tałcącego - świadectwo dojrzałości (matura) szko ła OKE nie zosta ł jeszcze okreś l ony 4 Doroś li - świadec two ukoń cze nia szkoły policealnej szkoła nie zos ta ł jeszcze określony szkoła policea lna - świadectwo potwierdzające kwa l ifikację w zawodzie OKE 3 lub 4 w za l eżnośc i od kwa lifikacji - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe OKE 3 lub 4 w za l eż n ości od kwa lifikacji kolegium nauczycielskie - dyplom ukończenia kolegium kolegium nie zosta ł jeszcze okreś l ony nauczycielskie kolegium j ęzyków obcych kolegium pracowników służb spo ł ecznyc h - tytu ł zawodowy licencjata (opcjonalnie - nadawany przez u cze lni ę sp raw uj ącą opiekę naukowo-dyda ktyczną nad kolegium) szkoła wyższa 6 Doro ś li, którzy nie uzyska li wyżej wymienionych kwa lifikacji w ramach nau ki w szkołach dla dzieci i młodz i eży, mogą w innym trybie uzyskać następujące kwa lifikacje: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogó l nokształcącego po ukończeni u odpowiedniej szkoły dla dorosłych albo zdaniu egzaminów eksternistycznych, przeprowadzanych z zakresu obowiązkowych zajęć ed ukacyjnych ok reś l o n yc h w ramowych planach nauczania odpowiednio szkoły podstawowej dla doros łyc h, gimnazjum dla d orosłych lub liceum ogó ln okszta łcącego dla doro s łych, świadec two dojrzałości po zdaniu egza minu maturalnego, do którego mogą przystąpić po uzyskani u świadectwa u ko ń czenia szko ły odpowiedniego typu, '' Wstępnego okreś l e n ia poziomu tych kwalifikacji dokon aly zespoly ekspertów branżowych poprzez szczególowe porównanie wymaganych efektów uczen ia się z odpowiednimi zapisami w PRK. Pon ieważ porównania te nie zostaly zakończone. przy niektórych kwalifikacjach nie ma jeszcze propozycji poziomu PRK. Sposób porównywania przedstawiono w Aneksie 5. " Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. 13

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Warszawa 2014 Autor: dr Ewa Bacia Konsultacje merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1

Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1 Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1 System ECVET jako narzędzie polityki UE na rzecz uczenia się przez całe życie 1. Znaczenie polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY POLSKA

RAPORT KRAJOWY POLSKA RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile 2005-2006 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE W P R O W A D Z E N I E Jednym z głównych celów europejskiego programu Leonardo da Vinci Uczenie się Przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. Dz.U.2012.572 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Rozdział

Bardziej szczegółowo

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego Poznań, dnia 4 października 2010 roku Opracowały: Krystyna Andrzejewska Justyna Paduszyńska Komisja ds. Legislacyjnych KSN NSZZ Solidarność Tel. 61 8294 413, fax. 61 8294-151 e-maill kand@amu.edu.pl, kznszzs@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/207 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. 1 z 103 2014-11-28 10:51 Wydruk z 2014.11.28 Dz.U.2012.572 -j.t. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wersja 2014.10.01 do 2014.12.31 Dz.U.2012.572 j.t. 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 USTAWA z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF 1 SPIS TREŚCI O PROJEKCIE EQF SPREAD 4 CELE, PRODUKTY I WYNIKI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 20. Uzasadnienie

Strona 1 z 20. Uzasadnienie Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo