Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT Łódź 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT Łódź 2015"

Transkrypt

1 Publikacja podsumowująca realizację projektu Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT Egzemplarz bezpłatny Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Łódź 2015

2 Realizator projektu: IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej ul. Pomorska Łódź Zespół autorski: Małgorzata Kudra Magdalena Pawlikowska Agnieszka Banaśkiewicz Małgorzata Wojciechowska Ewa Grudzień Robert Zdanowicz Agnieszka Bojków Dorota Bonkowska Krzysztof Klimaszewski Redakcja i korekta tekstu polskiego, opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk: Meridian Group Agata Giermakowska-Węgiełek banery-druk.net Nakład: 180 egz. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozprowadzana bezpłatnie

3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 4 2. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU 4 3. METRYKA PROJEKTU 5 4. CELE PROJEKTU 5 5. GRUPY DOCELOWE PROJEKTU 6 6. WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW 6 7. REZULTATY I PRODUKTY PROJEKTU 7 REZULTATY TWARDE 7 PRODUKTY 7 8. IDEA NAUCZANIA HOLISTYCZNEGO POPRZEZ CLIL 8 CLIL 8 9. KOMPONENT PONADNARODOWY 9 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE 9 MATEMAT YK A OPIS ZAJĘĆ 29 MATEMAT YK A 29 ICT 46 BIOLOGIA 47 FIZYKA 53 CHEMIA 62 JĘZYK ANGIELSKI GALERIA ZDJĘĆ 76 WIZYTY STUDYJNE BADANIE W TERENIE 76 KONFERENCJA ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW DO ZAJĘĆ CLIL BIBLIOGRAFIA 80 3

4 1. WSTĘP Przekazujemy w Państwa ręce publikację prezentującą projekt z komponentem ponadnarodowym realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej, z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 16. Publikacja ta jest owocem współpracy kadry pedagogicznej IV Liceum oraz Partnera projektu szkoły Söderportgymnasiet w Kristianstad w Szwecji. 2. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Autorki: Małgorzata Kudra, Magdalena Pawlikowska Projekt powstał w odpowiedzi na następujące problemy: 1. obniżający się poziom umiejętności stosowania wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki w praktyce; 2. zmniejszenie godzin na realizację przedmiotów biologia, chemia, fizyka (z 9h w cyklu 3-letnim do 4h w cyklu nauczania dla uczniów niewybierających rozszerzenia z tych przedmiotów w klasie drugiej) i połączanie ich razem z geografią w jeden uzupełniający przedmiot interdyscyplinarny pod nazwą przyroda ; 3. wyraźne dysproporcje edukacyjne w poziomie wiedzy matematyczno-przyrodniczej oraz w umiejętnościach językowych w języku angielskim pomiędzy uczniami klas pierwszych dwujęzycznych a pozostałymi. Sprawdziany diagnostyczne przeprowadzane w latach na początku nauki w klasach pierwszych potwierdzały niskie wyniki uzyskane przez uczniów na egzaminie gimnazjalnym w tym czasie. Analiza danych własnych uzyskanych na podstawie przeprowadzonych testów z matematyki wśród uczniów klas pierwszych wykazała następujące średnie wyników: Tab.1: Porównanie średnich wyników uczniów Test z matematyki w klasach pierwszych 62% 56% 58% Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza (dane CKE) * zmiana formuły egzaminu 48% 47% 47%* Praca z uczniami klas pierwszych pozwoliła wyodrębnić następujące słabe strony uczniów: małą umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów, szczególnie w sytuacjach nietypowych; niską sprawność rachunkową, brak krytycznej oceny otrzymanego wyniku, błędne posługiwanie się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych podczas opisywania związków między różnymi wielkościami; nieprawidłowe wykonywanie działań na potęgach. Zjawisko to rzutowało negatywnie na efekty pracy w klasach pierwszych liceum, a pośrednio na realizację całego programu szkoły ponadgimnazjalnej. Co więcej, przekładało się ono bezpośrednio na szanse kontynuacji nauki w programie Matury Międzynarodowej przez uczniów kończących pierwszą klasę. Nasze wieloletnie doświadczenia pokazywały, że w praktyce największe szanse spełnienia kryteriów przyjęcia do programu Matury Międzynarodowej mają uczniowie klas pre-ib i dwujęzycznych, którzy od początku wykazują się lepszymi wynikami z kluczowych dla programu przedmiotów: Tab. 1: Porównianie średnich ocen końcoworocznych w klasach dwujęzycznych/pre-ib i pozostałych klasach pierwszych Przedmiot Klasa pre-ib / dwujęzyczna Średnia końcoworoczna Klasy o innych profilach Język angielski 3,98 2,97 3,12 Matematyka 3,40 2,38 2,78 Biologia 3,55 2,53 3,48 Fizyka 3,48 2,43 3,25 Chemia 3,92 3,00 3,41 4

5 Program Matury Międzynarodowej oferowany przez IV LO prowadzony jest w języku angielskim, który jest głównym kryterium w procesie rekrutacji do klasy IBDP. Niewystarczająca znajomość tego języka zamykała drogę do programu MM większości zainteresowanych uczniów z klas niedwujęzycznych. Dlatego też jednym z naszych celów na etapie konstruowania projektu było stworzenie możliwości dostania się do programu większej liczbie uczniów spoza klas dwujęzycznych. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, przedmiotów przyrodniczych i matematyki w systemie CLIL (zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego) stwarzały możliwość poszerzenia wiedzy i podnoszenia kompetencji językowych u uczniów, którzy nie mieliby szans dostania się do programu. Pomimo faktu, że klasa pre-ib spełnia rolę klasy przygotowującej uczniów do nauki w programie Matury Międzynarodowej, polskie wymagania programowe kolidują z potrzebami uczniów chcących podjąć naukę w programie międzynarodowym. Konieczność zrealizowania polskiej podstawy programowej sprawia, że nie ma czasu na zajęcia, które ułatwiłyby uczniom odnalezienie się w realiach programu Matury Międzynarodowej, takich jak ćwiczenia laboratoryjne, lekcje statystyki opisowej, czy też realizowanie przedmiotów przyrodniczych w systemie dwujęzycznym. Co więcej, obecne ograniczenia godzin na przedmiotach przyrodniczych w polskiej podstawie programowej powodują, że uczniowie nie mają szans na solidne opanowanie podstaw merytorycznych z tych przedmiotów. Zajęcia projektowe były także skierowane do uczniów klas drugich, którzy jako przedmiot uzupełniający wybrali przyrodę. Wprowadzenie przedmiotu przyroda do programu polskiego to zwrot w stronę nauczania holistycznego. Te same wątki tematyczne są realizowane w zakresie biologii, fizyki, chemii i geografii. Uświadamia to uczniom możliwość łącznia różnych dziedzin nauki w spójne opracowanie jednego zagadnienia. Zajęcia projektowe oferowane uczniom klas drugich miały za zadanie rozwinąć ich umiejętności w zakresie realizacji interdyscyplinarnych zagadnień i projektów. Ponadto prowadzenie zajęć projektowych w języku angielskim stworzyło szansę kontynuowania nauczania dwujęzycznego dla uczniów, którzy w klasie pierwszej realizowali biologię, geografię, fizykę lub chemię w języku angielskim. W świetle powyższych danych i obserwacji zorganizowanie dodatkowych zajęć wyrównujących wiedzę oraz pogłębiających umiejętności matematyczne uczniów było głęboko uzasadnione i konieczne. Ważnym elementem projektu był komponent ponadnarodowy, który zakładał wspólną realizację interdyscyplinarnych badań w terenie przez IV Liceum Ogólnokształcącego ze szkołą Söderportgymnasiet w Szwecji. W chwili obecnej, z perspektywy półtorarocznej realizacji projektu, podsumowując rezultaty oraz produkty jakie zostały wytworzone w trakcie realizacji, wiemy z całą pewnością, że wdrożenie projektu było niezwykle cennym przedsięwzięciem dla całej społeczności szkoły. 3. METRYKA PROJEKTU Okres realizacji projektu 7 stycznia 2014 r. 30 czerwca 2015 r. Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce Numer i Nazwa Priorytetu Numer i Nazwa Działania Numer i Nazwa Poddziałania Numer wniosku o Dofinansowanie Liczba uczestników Wartość projektu: Wkład własny Beneficjenta Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych WND-POKL /13 Uczniowie: 100 (k.70, m. 30), nauczyciele: 11 (k.9, m.2) ,21 PLN ,93 zł (15% wartości projektu) Komponent ponadnarodowy projektu: Współpraca pomiędzy IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi i Söderportgymnasiet w Kristianstad, Szwecja Wartość komponentu ponadnarodowego ,00 zł (15,69% wartości projektu) 4. CELE PROJEKTU Cel główny projektu: Podniesienie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy matematycznej i informatycznej w naukach przyrodniczych u 100 uczniów (k.70, m.30) poprzez wskazanie uczniom współzależności miedzy tymi przedmiotami przy zastosowaniu systemu nauczania dwujęzycznego CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowojęzykowe) od I.2014 do VI.2015 Cele szczegółowe projektu: 1. zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego u 50 uczniów klas pierwszych (k.35, m.15) planujących kontynuację nauki w programie Matury Międzynarodowej w okresie od stycznia 2014r. do czerwca 2014 r.; 5

6 2. podniesienie umiejętności matematycznego myślenia, kompetencji naukowo-technicznych, stosowania narzędzi ICT oraz zapoznanie uczniów z metodologią pracy naukowej poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz w pracach badawczych w okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r.; 3. podniesienie umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia badania naukowego u 100 uczniów (k.70, m.30) w okresie od lutego 2014 r. do czerwca 2015 r. poprzez wykonywanie projektów interdyscyplinarnych we współpracy ponadnarodowej; 4. podniesienie umiejętności kolaboratywnego planowania i współpracy w zespole międzynarodowym u 100 uczniów (k.70, m.30) poprzez współtworzenie platformy e-learningowej oraz pracę w zespołach międzynarodowych; 5. podniesienie kompetencji językowych w języku angielskim, w tym znajomości terminologii z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych u 100 uczniów (k.70, m.30) od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w systemie CLIL oraz dwujęzyczne zajęcia bio-fiz-chem, matematykę oraz realizowanie dwujęzycznych prac badawczych we współpracy z uczniami szwedzkimi. 5. GRUPY DOCELOWE PROJEKTU Projekt był skierowany do uczniów klas pierwszych i drugich IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi ok. 100 uczniów (k.70,m.30, lat), zamieszkałych w województwie łódzkim. Planowana liczba 100 uczestników została oszacowana na podstawie zainteresowania wyrażonego w ankiecie potrzeb przeprowadzonej w kwietniu 2013 r. Podział na liczbę kobiet i mężczyzn był podyktowany strukturą populacji szkoły 70% to dziewczęta. Wybór grupy docelowej wynikał ze zdiagnozowanych problemów. Drugą grupę docelową stanowili nauczyciele matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki i języka angielskiego 11 osób (k.7, m.4), którzy w trakcie projektu mieli za zadanie między innymi wdrożyć model nauczania dwujęzycznego integrującego przedmiotu przyrodnicze i matematykę przy wsparciu narzędzi ICT. 6. WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW Cel szczegółowy projektu Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i angielskiego u 50 uczniów klas pierwszych planujących kontynuację nauki w programie Matury Międzynarodowej (od do VI.2014) Podniesienie umiejętności matematycznego myślenia, kompetencji naukowotechnicznych, stosowania narzędzi ICT oraz zapoznanie uczniów z metodologią pracy naukowej poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz w pracach badawczych w okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r; Podniesienie umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia badania naukowego u 100 uczniów (k.70, m.30) w okresie od lutego 2014 r. do czerwca 2015 r. poprzez wykonywanie projektów interdyscyplinarnych we współpracy ponadnarodowej Podniesienie umiejętności korelatywnego planowania i współpracy w zespole międzynarodowym u 100 uczniów (k.70, m.30) poprzez współtworzenie platformy e-learningowej oraz pracę w zespołach międzynarodowych Wskaźnik pomiaru celu Liczba uczniów klas pierwszych, którzy kontynuują naukę w programie Matury Międzynarodowej Liczba uczniów, którym udzielono wsparcia w ramach projektu w terminie do 1 czerwca 2014 Liczba uczniów, których końcowa ocena z co najmniej dwóch przedmiotów podniosła się o min, o 1 (f 75%) Wartość docelowa wskaźnika Wartość osiągnięta Stopień realizacji % % % Liczba uczniów objętych wsparciem do 30 czerwca 2015 r % Liczba uczniów systematycznie uczestniczących w zajęciach (frekwencja co najmniej 75%), których ocena końcowa z matematyki wzrosła o 1. Liczba uczniów, którzy co najmniej raz w semestrze zamieszczą na platformie rezultaty realizowanych na bieżąco zagadnień % % Liczba uczniów korzystających z platformy internetowej % Liczba uczniów, którzy pozytywnie zaliczyli zadania wykonane za pomocą poznanych programów komputerowych % Liczba uczniów, którzy pozytywnie zaliczają prace badawcze % Liczba uczniów, którzy wzięli udział w wymianie z partnerem zagranicznym % Liczba wykonanych prac badawczych wraz z partnerem % Liczba uczniów aktywnie współpracujących podgrupach międzynarodowych % 6

7 Cel szczegółowy projektu Podniesienie kompetencji językowych w języku angielskim, w tym znajomości terminologii z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych u 100 uczniów (k.70, m.30) od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w systemie CLIL oraz dwujęzyczne zajęcia bio-fiz- -chem, matematykę oraz realizowanie dwujęzycznych prac badawczych we współpracy z uczniami szwedzkimi Wskaźnik pomiaru celu Liczba uczniów, u których wzrosły kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego o 20% Liczba uczniów systematycznie uczestniczących w zajęciach (frekwencja co najmniej 75%), których ocena końcowa z jęz. angielskiego podniosła się o min. 1 Wartość docelowa wskaźnika Wartość osiągnięta Stopień realizacji % % 7. REZULTATY I PRODUKTY PROJEKTU REZULTATY TWARDE 50 uczniów klas pierwszych otrzymało wsparcie w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu od stycznia 2014 r. do czerwca 2014 r. 207 uczniów otrzymało wsparcie w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu do 30 czerwca 2015 r. 20 uczniów klas pierwszych, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu do czerwca 2014 r., kontynuowało naukę w programie Matury Międzynarodowej 100% uczniów klas pierwszych uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu podniosło ocenę końcową z co najmniej dwóch przedmiotów o jeden stopień Wzrosły kompetencje ICT u nauczycieli i uczniów (certyfikaty, zaliczone prace wykonane z wykorzystaniem narzędzi ICT) Nawiązano współpracę ze szkołą partnerską Söderportgymnasiet w Kristianstad, Szwecja Wdrożono model nauczania interdyscyplinarnego przedmiotów przyrodniczych w systemie Zintegrowanego Nauczania Przedmiotowo-Językowego (CLIL Content and Language Integrated Learning) PRODUKTY LP Nazwa produktu ZADANIE 1 Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć z przedmiotów eksperymentalnych, j. angielskiego i ICT Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji 1. Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu do 30 czerwca 2015 r % 2. Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych ogółem przeprowadzonych od stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r % 3. Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych z matematyki przeprowadzonych od stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r % 4. Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych z chemii przeprowadzonych od stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r % 5. Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych z biologii przeprowadzonych od stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r % 6. Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych z fizyki przeprowadzonych od stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r % 7. Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego przeprowadzonych od stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 8. Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych z informatyki przeprowadzonych od stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r % % 9. Liczba autorskich materiałów dydaktycznych nauczycieli na platformie Nie dotyczy 84 Nie dotyczy 10. Liczba instrukcji prac badawczych Nie dotyczy 64 Nie dotyczy 11. Wyposażenie bazy dydaktycznej szkoły: sprzęt multimedialny i ICT: 4 tablice interaktywne + rzutniki, 6 laptopów z oprogramowaniem, oprogramowanie antywirusowe, głośniki, pięć odtwarzaczy CD/ USB, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive y, aparat fotograficzny do rejestrowania przebiegu doświadczeń; sprzęt laboratoryjny: czujniki ciśnienia gazu, szkolny rejestrator pracy serca, zestaw do spektrofotometrii, czujnik pola magnetycznego, trzy obwody szeregowe, liczniki Geigera, prądomierz szkolny, zestaw do fotobramki, różnicowa sonda pomiaru, analogowy miernik demonstracyjny, demonstrator linii pola magnetycznego, igły magnetyczne na podstawie, lampy spektralne rurkowe, przyrząd do badania ruchu jednostajnego i zmiennego, przyrząd do demonstracji pola magnetycznego, pojemniki do pomiaru ciśnienia gaz (2000 biochamber i 250 biochamber), phmetry, uniwersalny interfejs LabQuest, odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne; sprzęt hydrobiologiczny do badania jakości wody; anglojęzyczne podręczniki do biologii, chemii, fizyki i matematyki, podręczniki do języka angielskiego; oprogramowanie tablic interaktywnych z biologii i języka angielskiego; oprogramowanie Statistica, Mathematica Standard, Graphical Analysis; dodatkowe łącze internetowe, punkty dostępu, router, platforma hostingowa. 7

8 LP Nazwa produktu Zadanie 2 Stworzenie i obsługa platformy e-learningowej oraz strony internetowej projektu Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji 12. Platforma e-learningowa % 13. Strona projektu % Zadanie 3 Doskonalenie nauczycieli z obsługi narzędzi ICT 14. Liczba szkoleń online z obsługi platformy e-learningowej % 15. Liczba nauczycieli objętych szkoleniem z obsługi platformy e-learningowej % 16. Liczba nauczycieli objętych szkoleniem na kursach zewnętrznych z obsługi programów komputerowych Statistica i Mathematica Zadanie 4 Zapoznanie uczniów z programami komputerowymi stosowanymi w matematyce oraz przedmiotach przyrodniczych % 17. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach ICT Nie dotyczy 49 (k.32, m.17) 18. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach z matematyki Nie dotyczy 92 (k.65, m.27) Zadanie 5 Upowszechnienie osiągniętych rezultatów i produktów projektu przygotowanie i wydanie publikacji Nie dotyczy Nie dotyczy 19. Liczba konferencji na zakończenie projektu % 20. Liczba warsztatów metodycznych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego i matematyki % 21. Liczba uczestników konferencji % 22. Liczba publikacji na zakończenie realizacji projektu % 23. Liczba posterów przygotowanych na sesję porterową % 24. Liczba sesji posterowych w trakcie konferencji % Zadanie 6 Współpraca ponadnarodowa z uczniami i nauczycielami z liceum Söderportgymnasiet w Kristianstad w Szwecji 25. Liczba wizyt studyjnych % 26. Liczba uczestników wizyt studyjnych % 27. Liczba porównawczych badań w terenie w trakcie wizyt studyjnych % 28. Liczba prac badawczych wykonanych wraz z partnerem % 8. IDEA NAUCZANIA HOLISTYCZNEGO POPRZEZ CLIL Holizm (gr. holos) = całość Wg Słownika Języka Polskiego PWN: teoria zakładająca, że świat stanowi całość niedającą się sprowadzić do sumy części. pogląd filozoficzny głoszący, że wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe podlegające swoistym prawidłowościom, których nie da się wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących składnikami Idea edukacji holistycznej opiera się na założeniu, że efektywne nauczanie i uczenie się oznacza kompleksowość poprzez: integrację treści z różnych specjalizacji (uczeń otrzymuje spójny obraz świata) integrowanie nauczanych treści z codziennym doświadczeniem ucznia podbudzanie wyobraźni i emocji i w konsekwencji uruchamianie myślenia Uczeń otrzymuje spójny obraz świata, a wielokontekstowość, w której przekazywana wiedza jest osadzona w sposób naturalny skłania ucznia do refleksji nad różnorodnością i wielokulturowością, wspierając postawę otwartości i tolerancji. Nauczanie holistyczne aktywuje kreatywność i wspiera twórczą inicjatywę ucznia, promuje samodzielność, krytyczne myślenie, zachęca do poszukiwania i stawiania pytań. CLIL Termin CLIL odnosi się do sytuacji, w których przedmiot niejęzykowy lub moduły tematyczne przedmiotu są nauczane poprzez medium języka obcego. Celem takiego nauczania jest zarówno podnoszenie umiejętności i kompetencji językowych w języku obcym jak również podniesienie wiedzy ucznia w zakresie nauczanego przedmiotu. (David Marsh, 1994) Korzyści płynące z nauczania CLIL: 8 podnosi kompetencje językowe w języku obcym jak i ojczystym ucznia i rozwija zdolność komunikacji werbalnej rozwija zainteresowanie wielojęzycznością rozwija strategię uczenia się przybliża terminologię specjalistyczną z różnych dziedzin

9 podnosi motywację ucznia podnosi kompetencje społeczne i rozwija umiejętności interpersonalne uczniów (promuje interakcję między uczniami, współpracę, wspólne podejmowanie decyzji) podnosi umiejętności komunikacyjne w języku obcym i ojczystym poszerza wiedzę interkulturową i wspiera rozumienie inności 9. KOMPONENT PONADNARODOWY PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Autor: Magdalena Pawlikowska W ramach komponentu ponadnarodowego projektu miały miejsce dwie wizyty studyjne podczas, których wykonane zostały badania terenowe łączące przedmioty eksperymentalne, matematykę i ICT. Zaplanowane badanie związane było z tematyką ekologiczną i celem jego było zbadanie i porównanie jakości wody na różnych odcinkach biegu badanych rzek, a także porównanie stanu jakości wody w obu rzekach. Ze względu na charakter projektu było to badanie interdyscyplinarne. Woda w obu rzekach badana była pod kątem biologicznym, chemicznym i fizycznym. W dniach miała miejsce pierwsza wizyta studyjna w Szwecji. Wzięło w niej udział 11 nauczycieli i 10 uczniów z IV LO w Łodzi. Rzeka Helge å to rzeka o długości 190 km, przepływająca przez obszar południowej Szwecji. Rzeka wraz z jej dopływami była badana na pięciu wybranych stanowiskach. Rozmieszczenie stanowisk pozwoliło na analizę porównawczą wody w rzece Helge å. Próby pobierano w pobliżu ujścia rzeki do morza, w centrum miasta, na obszarze rolniczym, w obszarze okresowo zalewanych łąk i w rejonie o minimalnym wpływie działalności człowieka. Uczniowie z obu szkół zostali podzieleni na międzynarodowe grupy przedmiotowe. Nauczyciele każdego przedmiotu podzielili swoich uczniów na dwuosobowe zespoły pracujące w terenie, w celu zbadania określonych parametrów lub pobrania próbek wody, przeznaczonych do badania w szkolnym laboratorium. Grupa biologiczna określała jakość badanej wody w oparciu o indeks biotyczny. Wyznaczanie tego współczynnika wiązało się z poławianiem i identyfikowaniem wybranych gatunków bezkręgowców, będących organizmami wskaźnikowymi, czyli takimi, których obecność lub, których brak pozwala na określanie stopnia czystości wody. Grupa chemiczna badała stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie, ph wody, stężenie amoniaku, azotanów i fosforanów. W grupie fizyków, badanie opierało się na pomiarze temperatury i przewodnictwa elektrycznego wody. Uczniowie wyznaczali także ciężar właściwy badanej wody i dodatkowo uczyli się jak szacować szerokość rzeki metodą paralaksy. W dniach następujących po całodziennym badaniu terenowym, uczniowie opracowywali zebrane dane w szkolnym laboratorium. Tym razem praca odbywała się w interdyscyplinarnych zespołach, w których znajdowali się przedstawiciele trzech przedmiotów eksperymentalnych i matematyki. Każda grupa badała jedno z pięciu badanych stanowisk. Uczniowie każdej grupy zobligowani byli do opracowania danych z wykorzystaniem poznanych metod statystycznych i zaprezentowania wyników w formie prezentacji multimedialnej i posteru. Dodatkowo każda grupa miała za zadanie przygotować raport z przeprowadzonego badania zgodnie z zasadami, które zostały wypracowane w trakcie realizacji projektu. Nauczyciele przedmiotów pełnili opiekę nad merytorycznym aspektem wykonywanych analiz, a angliści czuwali nad poprawnością językową przygotowywanych opracowań. W dniach odbyła się druga wizyta studyjna. Była to wizyta w Polsce i wzięło w niej udział 5 nauczycieli i 10 uczniów ze szkoły Söderport. W czasie drugiej wizyty studyjnej wykonano analogiczną analizę jakości wody w rzece Warta na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Badanie również wykonano dla 5 stanowisk, różniących się położeniem względem lokalnej oczyszczalni ścieków, szybkością przepływu wody w rzece, a także stopniem nasilenia działalności człowieka. Uczniowie podzieleni na dwuosobowe zespoły zbierali dane biologiczne, chemiczne i fizyczne. W dniach następujących po zajęciach terenowych uczniowie zostali ponownie podzieleni na międzynarodowe zespoły interdyscyplinarne w celu opracowania zebranych danych. Jednocześnie grupa uczniów najbieglejszych w dziedzinie matematyki, pod kierunkiem pana profesora Roberta Zdanowicza, wykonywała analizę porównawczą wyników analizy rzeki Helge å i rzeki Warty. Wykonane prace zostały umieszczone na platformie e-learningowej, podobnie jak instrukcje do badań i karty pracy. Wyniki współpracy międzynarodowej pomiędzy IV LO w Łodzi i ze szkołą Söderport w Kristinastad zostały również zaprezentowane szerszej publiczności, podczas konferencji podsumowującej projekt. Zdobyte doświadczenie pozwoliło natomiast na zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli przedmiotów eksperymentalnych, matematyki i angielskiego z innych szkół. Podczas obu wizyt uczniowie z wielkim zapałem brodzili po wodzie, poławiali zwierzęta, wykonywali zaplanowane pomiary i wypełniali karty pracy terenowej. Praca w międzynarodowym zespole wymagała od nich komunikowania się w języku angielskim. Uczniowie z radością dzieli się swoimi doświadczeniami i nazwami zwyczajowymi badanych bezkręgowców, którymi posługują się w swoich językach. Badanie rzek, na różnych odcinkach ich biegu wiązało za każdym 9

10 razem z wypakowywaniem i pakowaniem ubioru oraz sprzętu używanego do badania. Uczniowie obu szkół spisali się świetnie, wykonali ogromną pracę, wymagającą nie tylko wysiłku intelektualnego, ale również fizycznego. Realizacja zajęć w ramach projektu oraz wizyty studyjne, dostarczyły kadrze IV LO wielu cennych doświadczeń i przyczyniły się do udoskonalenia dotychczasowych metod pracy z uczniem. Współpraca międzynarodowa pozwoliła na konfrontację stosowanych metod z doświadczeniami wypracowanymi przez nauczycieli ze szkoły Söderport. Istotnym doświadczeniem była również możliwość sprawdzenia się w pracy z uczniami innej narodowości. Była to doskonała okazja do nawiązania współpracy, którą na miarę możliwości będziemy się starali kontynuować. Szkołę Söderport i IV LO w Łodzi łączą nie tylko działania projektowe, ale także program matury międzynarodowej. Był to dodatkowy walor ułatwiający nam porozumienie, ponieważ będąc w programie IB DP, w podobny sposób rozumie się podejście do nauczania, ucznia i świata w ogóle. Projekty interdyscyplinarne są częścią matury międzynarodowej i z pewnością w przyszłości będziemy się starać realizować je we współpracy ze szkołą Söderport. W załączeniu: 1. Przykładowa karta pracy w terenie dla grupy biologicznej. 2. Karty do opracowania danych biologicznych. 3. Instrukcja i karta pracy terenowej dla grupy chemicznej. 4. Instrukcja i karty pracy dla grupy fizycznej. 5. Schemat raportu laboratoryjnego, będącego formą sprawozdania z przeprowadzonego badania. 1. Przykładowa karta pracy w terenie dla grupy biologicznej (autor Alf Olsson, Söderportgymnasiet) Sample site 1: Use your stopwatch to get a number between 1 and 100. Start at point zero (stated by the teacher) and find your spot for sampling. Your number 1m and + 1m will be the area you will work within. Start the sampling when the water surface is just below your knees. Kick for 5 minutes, covering the whole area evenly. Empty your catch when you need to. Place the catch in a shallow white tray with 2 cm depth of fresh water from the stream or river. Identify the organisms according to your Data collection sheet. Both students in the group should perform the sampling described above. Put back all organisms to the river after identification. Flatworm Organism Scientific name Number of organisms (put a bar for each organism) Tubellaria Aquatic worms Oligochaetes Leech Hirudinea 10

11 Mosquito larvae Organism Scientific name Number of organisms (put a bar for each organism) Culex Dragonfly nymph Odonata Damselfly nymph Lestes Spring tail Collembola Mayfly nymph Ephemera Stonefly nymph Plecoptera Caddisfly larva Trichoptera Water beetle Haliplus 11

12 12 Instructions for students working at site 2 5 with the same worksheet Sample site 2: Use your stopwatch to get a number between 1 and 100. Start at point zero (stated by the teacher) and find your spot for sampling. The kick sampling method Sampling takes place at all depths. Kick for 5 minutes, covering the whole area evenly. Empty your catch when you need to. Place the catch in a shallow white tray with 2 cm depth of fresh water from the stream or river. Identify the organisms according to your Data collection sheet. The brush method Spend 5 min using a dish brush to brush off animals living on and under stones, roots and stumps into the tray. Both students in the group should perform the sampling described above. Put back all organisms to the river after identification. Sample site 3: Use your stopwatch to get a number between 1 and 100. Start at point zero (stated by the teacher) and find your spot for sampling. The kick sampling method Sampling takes place at all depths. Kick for 5 minutes, covering the whole area evenly. Empty your catch when you need to. Place the catch in a shallow white tray with 2 cm depth of fresh water from the stream or river. Identify the organisms according to your Data collection sheet. Netting Using a sieve, run the sieve through the vegetation in the water course up and empty it into the tray to be examined. Spend 5 min on this method. Both students in the group should perform the sampling described above. Put back all organisms to the river after identification Sample site 4: Use your stopwatch to get a number between 1 and 100. Start at point zero (stated by the teacher) and find your spot for sampling. Sampling the bottom Safety: Check for stability of banks and locate suitable safety points. Using a Bottom aquatic kick net, collect bottom material in the water course and remove fine sediment by rapid movements in the surface of the water. Empty the sieved material into the tray to be examined. Spend 5 min. Both students in the group should perform the sampling described above. Put back all organisms to the river after identification. Sample site 5: Use your stopwatch to get a number between 1 and 100. Start at point zero (stated by the teacher) and find your spot for sampling. Sampling the bottom Safety: Check for stability of banks and locate suitable safety points. Using a Bottom aquatic kick net, collect bottom material in the water course and remove fine sediment by rapid movements in the surface of the water. Empty the sieved material into the tray to be examined. Spend 5 min. Both students in the group should perform the sampling described above. Put back all organisms to the river after identification.

13 2. Karty do opracowania danych biologicznych (autor Alf Olsson, Söderportgymnasiet) Water quality in the river of Helge å and its tributary Some invertebrates are sensitive to pollution or poor water quality while others are able to survive more demanding conditions. The presence or absence of certain types of invertebrates is one indication of the quality of water in that place. Health and safety Check for stability of banks and locate suitable safety points. There are particular risks associated with fieldwork which should be taken into account. You should also pay due regard to the fragility of the habitats that you are working in and keep collection of specimens and damage to environmental substrates to a minimum. Animals that have been collected should be handled as little as possible and identified and returned to the wild as soon as possible. For this reason, identification and counting is better undertaken in the field, with the minimum removal to the laboratory. Material 1 Bottom Aquatic Kick Net 2 Small trays 1 Sieve 1 Dish brush 1 Waders 1 Magnifier 1 Insect tweezers 2 Invertebrate identification books 1 Stopwatch 1 Pencil 1 Board Method Biology students work in pairs (8 pairs) where each student collect a sample at each site and identifies the catch. The data from each pair is considered as one sample (see separate procedure). Accordingly, there will be 8 samples per site and this will be the raw data for the different groups. Photos You have to take at least 2 photos at each sampling site. These should later be used in your presentation and/or poster. Random sampling Over a 100 m distance at each sampling site we will randomly pick 8 spots. Use the hundreds in the stopwatch to find a number between 1 and 100. Start the clock and let your colleague randomly say stop. Your number will be the distance in meters from a point zero. Identification Use the identification key in your Data collection sheet. If you need more information use the Invertebrate identification books to identify the organisms. Sampling methods The kick sampling method Kick for 5 minutes, covering the whole area evenly. Place the catch in a shallow white tray with 2 cm depth of fresh water from the stream or river. The brush method Use a dish brush to brush off animals living on and under stones, roots and stumps into a tray. Netting Using a sieve, run the sieve through the vegetation in the water course up and empty it into small tanks to be examined. Sampling the bottom Using a sieve, collect bottom material in the water course and remove fine sediment by rapid movements in the surface of the water. Empty the sieved material into small tanks to be examined. 13

14 Data processing Number of organisms Tolerance rating Flatworm 6.0 Leech 8.0 Mosquito larvae 4.0 Dragonfly nymph 4.5 Damselfly nymph 5.5 Spring tail 3.5 Mayfly nymph 5.5 Stonefly nymph 1.5 Caddisfly larva 5.5 Water beetle 4.0 Segmented Worm 11.0 Total number of organisms collected: Tolerance values Total tolerance value (Organisms Tolerance ratings) The Macroinvertebrate Biotic Index To arrive at an indication of your site s biological integrity, multiply the number of organisms collected by the tolerance rating. Add all the numbers in the organism column and all the numbers in the tolerance value column. Divide the tolerance value with the organism total. This results in a biotic index based on biological specimens collected. Note: Sources of error are possible in a small sample size such as this, so a high index doesn t necessarily mean poor water quality. Sample site:. Number of samples: Biotic Index: 3. Instrukcja i karta pracy terenowej dla grupy chemicznej. (1) Temperature Background Although it is the simplest of all the tests to perform, water temperature is a critical factor and must be taken precisely. Temperature strongly affects the biological, chemical, and physical properties of water, and is the major factor in the ongoing concern involving global warming. As water temperatures go down, the amount of dissolved oxygen (which sustains life) increases. Water temperatures also affect organisms metabolic rates, as well as their sensitivity to nutrients and water-borne diseases. Thus by cutting down trees which shade a river or stream, humans may unwittingly increase the temperature of the flowing water, which lowers the amount of dissolved oxygen the water can carry. Industry can pollute water by discharging waste products into it, or by discharging effluent water which is warmer than the stream temperature. It is optimal if the temperature of the water in the creek, pond, lake, stream, or river you are monitoring has a temperature lower than 60 F (15 C). Procedure 1. Either lower the thermometer from a bridge into the center of the stream, or wade out (wearing boots or waders and rubber gloves and goggles if there s a chance your hands will be in contact with the water) to a point where you can sample the temperature of the water away from the shore and about four inches below the surface. 2. Set the thermometer in the stream if the water is only elbow deep. If deeper, hold the thermometer tip in the water until the temperature reading remains constant and record the temperature in C in your data sheet. (2) ph Background Water acidity (ph) is determined by the balance/imbalance between the H + and OH concentrations in water. liquid is considered acidic if there are more hydronium ions (H + ) than hydroxyl ions (OH ) in a liquid. A basic or alkaline solution 14

15 has an abundance of OH ions. The ph of acids range from 0 to 6.9. The range from 6.5 to 7.5 is fairly neutral, i.e., distilled water has a ph of 7.0 while bases have a ph range from 7.10 to 14. Procedure The ph testing should be done immediately after the sample is collected because ph is temperature dependent. As with the temperature test, the water sample used for ph testing should be collected away from the shore and below the surface. Wear gloves to avoid contacting the water. 1. Obtain the sample in a plastic container 2. Use the ph-meter to find the exact ph value. 3. Record final ph in the raw data column of the Water Quality Index Calculation Sheet. (3) Dissolved Oxygen (DO) Background Dissolved oxygen is necessary for plant and animal life to survive in aquatic environments. Absence of dissolved oxygen in water is an indication of severe pollution. Rivers with high values of dissolved oxygen (90 percent saturation or more) are considered healthy, whereas those with a dissolved oxygen content of less than 90 percent saturation most likely have organic wastes or other entities using up the oxygen. Pike, salmon and trout require high levels of dissolved oxygen, whereas catfish and carp can survive at lower levels. The level of dissolved oxygen, as noted above, is dependent upon temperature. Decomposing plant and animal matter contributes to organic waste, which reduces the levels of dissolved oxygen. The dissolved oxygen in water increases during the day due to photosynthesis, but goes down at night because of plant and animal respiration. Another factor that influences the amount of oxygen gas that can dissolve in water is the atmospheric pressure. The atmospheric pressure pushes the gas into the water and so as the pressure increases in the atmosphere the amount of gas that can dissolve in the water increases. A good example of this is observed when you open a pop can. When you open the can it makes a phssst sound. This is the gas escaping from the liquid into the air because the pressure of the contents of the pop can decreases to that of the atmosphere as the can is opened. If you opened the can in an atmosphere that had the same pressure as inside the can you would not here the phssst sound. You would probably be a little bit uncomfortable as well because the pressure would be quite intense. Procedure 1. Record the barometric pressure in mmhg if a barometer is available (check the pressure at accuweather.com) 2. Record the water temperature in C. 3. Use the O 2 -meter to find the exact ph value. 4. Record final O 2 value in the raw data column of the Water Quality Index Calculation Sheet (4) Total Phosphates (PO 4 3 ) Background Phosphorous can be found in water primarily as phosphate (PO 4 ) present in organic and inorganic forms. The phosphorous is added to water systems, in a minor capacity, by the breaking down of decaying organic matter or detritus. The major contributors to phosphorous levels, however, are due to human activity such as laundry detergents, boiler water treatment, and fertilizers. Phosphorous is an important element for living organisms. It plays a vital role in plant growth and the metabolism of plants and animals. In fact, phosphorous is considered a main limiting factor for the growth of plants. Algae produces what are called algal blooms when there is a rich supply of phosphorous. These algal blooms are a classic symptom of a phenomena known as cultural eutrification. Cultural eutrification is the result of a lake containing high levels of dissolved nutrients such as phosphorous and nitrogen which enhance the growth of algae. The negative impact on the system occurs when these algal blooms push out other organisms and essentially dominate the body of water to the point of eliminating many aspects of diversity. This shift in the aquatic life supports primarily those organisms that can tolerate pollution or low levels of dissolved oxygen. The result may be a shift from bass and carp with populations of midge flies and stone flies to carp only community. Reversing the effects of cultural eutrification are possible if the levels of phosphorous are lowered significantly. Ways of reducing PO 4 levels are as follows: Reduce the use of fertilizers so that excess fertilization does not runoff into streams or other water systems; maintain wetlands and riparian zone, and ensuring properly treated water that is discharged from wastewater treatment facilities and industry. Safety The chemicals for this test are poisonous or corrosive and should be treated with extreme caution. Procedure 1. Ensure all equipment is clean and dry. 15

16 2. Use the instructions provided with the Test Kit. 3. Record The PO 4 3 concentration value in the raw data column of the Water Quality Index Calculation Sheet (5) Nitrates (NO 3 ) Background Nitrogen is exists as 78% of or atmosphere and is an essential element to living matter. It is also found abundantly in the soil, the water and even rain. Sources for nitrogen are cattle yards, fertilizers, leaking septic systems, various industrial plants, and legumes. The nitrogen from the air is converted to surface nitrogen by nitrogen fixing bacteria. Two common forms of nitrogen are the compound ammonia (NH 3 ) and the polyatomic ion nitrate (NO 3 ). Our tests will concentrate on the NO 3 ion. This ion reacts with plants, acting as food, to allow the plant to photosynthesize and grow. When there is more NO 3 than the plants can absorb the excess NO 3 gets washed into nearby streams and lakes or leaches into the ground, possibly into the groundwater supply. Safe levels of NO 3 in water supplies are 10 milligrams per liter of nitrate-nitrogen (NO 3 ) or its equivalent of 45 milligrams per liter of nitrate. When high levels of nitrate are found two negative effects may occur. The first relates to ponds or lakes. When nitrate levels high a situation called cultural eutrification may occur. This is the process of aquatic plants such as algal blooms become better nourished and therefore growing excessively and aging the body of water faster than in normal situations. Cultural eutrification is discussed in more detail in the phosphate section. The other, and more serious situation which could arise from high levels of NO 3 is that of methemoglobonemia, otherwise known as blue baby syndrome. After nitrate enters the body it is converted to nitrite (NO 3 ) which can cause this condition called methemoglobonemia, which is a condition where the oxygen carrying part of blood is converted to a form that will not carry oxygen. This condition may result in suffocation if enough hemoglobin is converted to methemoglobin. This occurs in babies because their stomachs are not as acidic as they will become and the bacteria that converts the nitrate to nitrite can survive in a babies stomach longer. The source for most blue baby syndromes is a well that has high levels of nitrate. To decontaminate the well a nitrate removal system may need to be purchased. Nitrates may also be removed or reduced through the use of some ion exchange resins, reverse osmosis, electrodialysis, or distillation. Safety The chemicals for this test are poisonous or corrosive and should be treated with extreme caution. Procedure 1. Ensure all equipment is clean and dry. 2. Use the instructions provided with the Test Kit. 3. Record The NO 3 concentration value in the raw data column of the Water Quality Index Calculation Sheet (6) Ammonium nitrogen (NH 4+ /NH 3 ) The ammonium ion, NH 4+, is an important member of the group of nitrogen-containing compounds that act as nutrients for aquatic plants and algae. In surface water, most of the ammonia, NH 3, is found in the form of the ammonium ion, NH 4+. This fact allows us to approximate the concentration of all of the nitrogen in the form of ammonia and ammonium combined, commonly called ammonia nitrogen, by measuring only the concentration of the ammonium ions. Ammonium-nitrogen levels are usually quite low in moving surface waters. This is because there is little decaying organic matter collecting on the bottom. If there is a high level of ammonium nitrogen in a moving stream, it may be an indication of pollution of some kind entering the water. Ponds and swamps usually have a higher ammonium nitrogen level than fast-flowing water. While levels of ammonium nitrogen in drinking water should not exceed 0.5 mg/l, streams or ponds near heavily fertilized fields may have higher concentrations of this ion. Fertilizers containing ammonium sulfate, (NH 4 ) 2 SO 4, or ammonium nitrate, NH 4 NO 3, may result in runoff from fields containing a high level of ammonium ions. Safety The chemicals for this test are poisonous or corrosive and should be treated with extreme caution. Procedure 1. Ensure all equipment is clean and dry. 2. Use the instructions provided with the Test Kit. 3. Record The NH 4 + concentration value in the raw data column of the Water Quality Index Calculation Sheet (7) General (Total) Water Hardness When water passes through or over deposits such as limestone, the levels of Ca 2+, Mg 2+, and HCO 3 ions present in the water can greatly increase and cause the water to be classified as hard water. This term results from the fact that calcium and magnesium ions in water combine with soap molecules, making it hard to get suds resulting in decreased cleansing 16

17 action. Total hardness is defined as the sum of calcium and magnesium hardness, in mg/l as CaCO 3. The American Water Works Association indicates that ideal quality water should not contain more than 80 mg/l of total hardness as CaCO 3. High levels of total hardness are not considered a health concern. On the contrary, calcium is an important component of cell walls of aquatic plants, and of the bones or shells of aquatic organisms. Magnesium is an essential nutrient for plants, and is a component of chlorophyll. Total hardness in freshwater is usually in the range of 15 to 375 mg/l as CaCO3. Calcium hardness in freshwater is in the range of 10 to 250 mg/l, often double that of magnesium hardness (5 to 125 mg/l). Typical seawater has calcium hardness of 1000 mg/l, magnesium hardness of 5630 mg/l, and total hardness of 6630 mg/l as CaCO 3. Procedure 1. Ensure all equipment is clean and dry. 2. Use the instructions provided with the Test Kit. 3. Record The GH level value in the raw data column of the Water Quality Index Calculation Sheet Water Quality Index Calculation Sheet (1) Temperature (2) ph (3) Dissolved Oxygen 3 (4) Phosphates (PO 4 ) (5) Nitrates (NO 3 ) (6) Ammonium nitrogen (NH 4+ /NH 3 ) (7) General Water Hardness Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 4. Karta pracy dla grupy fizyków badanie w Polsce. Field work Water 1. Density general 1 The density, or more precisely, the volumetric mass density, of a substance is its mass per unit volume. The symbol most often used for density is ρ (the lower case Greek letter rho), although the Latin letter D can also be used. Mathematically, density is defined as mass divided by volume: ρ = m V or d = m V unit kg m 3 2. Density of ice and water as a function of temperature 2 The density of water is approximately one kilogram per cubic meter. It is dependent on its temperature, but the relation is not linear. When cooled from room temperature liquid water becomes increasingly dense, as with other substances, but at approximately 4 C, pure water reaches its maximum density. As it is cooled further, it expands to become less dense. This unusual negative thermal expansion is attributed to strong, orientation-dependent, intermolecular interactions and is also observed in molten silica. The solid form of most substances is denser than the liquid phase; thus, a block of most solids will sink in the liquid. However, a block of ice floats in liquid water because ice is less dense. Upon freezing, the density of water decreases by about 9%. This is due to the cooling of intermolecular vibrations allowing the molecules to form steady hydrogen bonds with their neighbors and thereby gradually locking into positions reminiscent of the hexagonal packing achieved upon freezing to ice Ih. Whereas the hydrogen bonds are shorter in the crystal than in the liquid, this locking effect reduces the average coordination number of molecules as the liquid approaches nucleation. Other substances that expand on freezing are silicon, gallium, germanium, antimony, bismuth, plutonium and also chemical compounds that form spacious crystal lattices with tetrahedral coordination. Only ordinary hexagonal ice is less dense than the liquid. Under increasing pressure, ice undergoes a number of transitions to other allotropic forms with higher density than liquid water, such as ice II, ice III, high-density amorphous ice (HDA), and very-high-density amorphous ice (VHDA). Water also expands significantly as the temperature increases. Water near the boiling point is about 96% as dense as water at 4 C. The melting point of ice is 0 C ( K) at standard pressure, however, pure liquid water can be supercooled well below that temperature without freezing if the liquid is not mechanically disturbed. It can remain in a fluid state down to its homogeneous nucleation point of approximately 231 K ( 42 C).[26] The melting point of ordinary hexagonal ice falls slightly

18 under moderately high pressures, but as ice transforms into its allotropes (see crystalline states of ice) above MPa (2,072 atm), the melting point increases markedly with pressure, i.e., reaching 355 K (82 C) at GPa (21,870 atm) (triple point of Ice VII). A significant increase of pressure is required to lower the melting point of ordinary ice the pressure exerted by an ice skater on the ice only reduces the melting point by approximately 0.09 C. These properties of water have important consequences in its role in Earth s ecosystem. Water at a temperature of 4 C will always accumulate at the bottom of freshwater lakes, irrespective of the temperature in the atmosphere. In cold countries, when the temperature of fresh water reaches 4 C, the layers of water near the top in contact with cold air continue to lose heat energy and their temperature falls below 4 C. On cooling below 4 C, these layers do not sink as fresh water has a maximum density at 4 C. (Refer: Polarity and hydrogen bonding) Due to this, the layer of water at 4 C remains at the bottom and above this layers of water 3 C, 2 C, 1 C and 0 C are formed. As water at 0 C is the least dense it floats on the top and turns into ice as the water continues to cool. Ice growth continues on the bottom of the ice as heat is drawn away through the ice (the heat conductivity of ice is similar to glass). All the while the water further down below the ice is still 4 C. As the ice layer shields the lake from the effect of the wind, water in the lake will no longer turn over. Although both water and ice are relatively good conductors of heat, a thick layer of ice and a thick layer of stratified water under the ice slow Temperature distribution in a lake in summer and winter down further heat loss from the lake relative to when the lake was exposed. It is, therefore, unlikely that sufficiently deep lakes will freeze completely, unless stirred by strong currents that mix cooler and warmer water and accelerate the cooling. Thus, as long as the pond or lake does not freeze up completely, aquatic creatures are not exposed to freezing temperatures. In warming weather, chunks of ice float, rather than sink to the bottom where they might melt extremely slowly. These properties therefore allow aquatic life in the lake to survive during the winter. 3. Density of saltwater and ice The density of water is dependent on the dissolved salt content as well as the temperature of the water. Ice still floats in the oceans, otherwise they would freeze from the bottom up. However, the salt content of oceans lowers the freezing point by about 2 C and lowers the temperature of the density maximum of water to the freezing point. This is why, in ocean water, the downward convection of colder water is not blocked by an expansion of water as it becomes colder near the freezing point. The oceans cold water near the freezing point continues to sink. For this reason, any creature attempting to survive at the bottom of such cold water as the Arctic Ocean generally lives in water that is 4 C colder than the temperature at the bottom of frozen-over fresh water lakes and rivers in the winter. As the surface of salt water begins to freeze (at 1.9 C for normal salinity seawater, 3.5%) the ice that forms is essentially salt free with a density approximately equal to that of freshwater ice. This ice floats on the surface and the salt that is frozen out adds to the salinity and density of the seawater just WOA surface density below it, in a process known as brine rejection. This denser saltwater sinks by convection and the replacing seawater is subject to the same process. This provides essentially freshwater ice at 1.9 C on the surface. The increased density of the seawater beneath the forming ice causes it to sink towards the bottom. On a large scale, the process of brine rejection and sinking cold salty water results in ocean currents forming to transport such water away from the Poles, leading to a global system of currents called the thermohaline circulation. 4. The aims of this project In this project we In this project we will study the density of water for various locations in the surrounding of Załęcze Wielkie. Water samples will be taken from five sites. The below listed relations will then be analysed in an laboratory environment Density vs temperature The width of the river 5. Density of water and ice Collect data from a field work in the table below: Put units and uncertainties, calculate density. 18

19 Site 1 unit uncertainty Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 Average measurement uncertainty Site 2 unit uncertainty Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 Average measurement uncertainty Site 3 unit uncertainty Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 Average measurement uncertainty Site 4 unit uncertainty Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 Average measurement uncertainty Site 5 unit uncertainty Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 Average measurement uncertainty temperature Volume Mass Density temperature Volume Mass Density temperature Volume Mass Density temperature Volume Mass Density temperature Volume Mass Density 6. Density of ice and water as a function of temperature 3 Temperatura Temperature ( C) Gęstość Density (kg/m3) Temperatura Temperature ( C) Gęstość Density (kg/m3) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Using the data from the table above draw the graph of density vs temperature in the range 0 to 500C. Choose the right step

20 7. Compare the density from the table above with calculated (select only measured temperatures) unit temperature density Calculated density difference 8. Determining the width of the river using paralax method. 4 The method is based on elementary geometry: if the length of the line AB is known, the length of AB divided by the distance (d) equals the tangent of the parallax angle (γ). In other words: tan γ = AB d where A-B and γ are known. Rearanging = AB d tan γ Your task is to measure the distance AB and γ then calculate the width of the river d. Collect your data in the table. site AB (m) γ tan γ d (m) 9. The principle of parallax 5 The phenomenon of parallax When you hold out a finger and view it only with your left eye, then with your right eye, your finger seems to shift relative to the distant background. This is the phenomenon of parallax. Greater and smaller parallax Raise your finger to your nose and sight a nearby object. Alternately blink your eyes as before and observe the apparent shift of your finger between

21 left and right. Now move your finger a little farther away and blink again. The parallax shift is smaller than it was before. Move your finger farther and the parallax shift becomes even smaller. We can deduce the following rule: the farther an object, the smaller is parallax, and its converse, the smaller the parallax, the farther the object. Here is the key to measuring the distances of objects around us, from objects a few inches away to stars in outer space. In fact we have to construct again a triangle, but in a slightly different way as before, using the phenomenon of parallax. We will use now a mark that we see in the same direction as the object from which we want to determine the distance. How to use parallax to measure a distance First you ll apply the method of parallax to measure the distance from your eyes to a finger that you hold with stretched arm in front of you. Look with one eye at the finger, and look for a mark on the wall or outside, that is just behind the finger. Remember that mark, now look with your other eye at your finger, behind it there will be another mark. The situation is like in the drawing below. When you look now at the marks without looking at your finger, you can measure the angle ß with your angle-measuring tool. In this drawing a is somewhat greater than ß, but more the marks are far away, more the angles a and ß become similar. (Show this by yourself.) When you consider α = β, you know the angle in the top of the triangle that is formed by your two eyes and your finger. When you consider this a isosceles triangle, with the distance between your eyes as baseline, you can draw on scale the whole triangle and, with the help of a ruler, measure the distance from your eyes to your finger. Determining the distance of your finger by using parallax Now we will do the just described experiment. Hold the arm with the finger stretched. You can use marks on the wall of the classroom, but also marks you can see outside through the window. Measure the distance between your eyes with a ruler. Measure β with your angle-measuring tool. Make a drawing on scale and find from that the distance between your eyes and your finger. Control the answer by measuring this distance directly with a ruler or a tape measure. Determining a real distance in the outdoors by using parallax Now we ll do the same activity outside for instance with the tree you used in activity 1 to determine the distance. This time you don t use the distance between your two eyes as baseline, but a greater one, like the distance between A and B. In A as in B an observer has to look for a far away object (at the horizon) that is directly behind (or in line) with their position and the tree. They tell each other the object they notice to appear in line with the tree, then they can both measure directly the angle between those two marks. Measuring the baseline with a tape measure, gives again the triangle that can be drawn on scale from which you can derive the distance to the tree. Notice that this method works also when the observers in A and B can t see each other! They only need to be able to see both the tree and the same marks at the horizon. So this method is useful in astronomy for measuring great distances, but the baseline has to be very large, for instance the earth diameter. 21

22 Conductivity of water Author: Per Hammer (Söderportgymnasiet) 1. Conductivity in general Electrical conductivity is the ability of a substance to conduct electric current. It is the reciprocal of the more commonly encountered term, resistivity. All substances possess conductivity to some degree, but the amount varies widely, ranging from extremely low (insulators such as benzene, glass) to very high (silver, copper, and metals in general). Most industrial interest is in the conductivity measurement of liquids. Electric current will readily flow through some liquids. The less ordered arrangement of the liquid molecules is not conducive to free electron movement. Therefore, another sort of charged particle must serve this purpose if any current is to flow at all. In solvents where electrical conductance occurs, notably in water, ionization will provide the needed carriers. Ionization refers to the tendency of most soluble inorganic compounds to partially or completely separate into two or more elemental components, called ions, having opposite electrical charges. These charged particles, or ions, act as current carriers producing electrolytic current flow. It is the physical characteristics of the carriers as much as that of the medium that determines electrical conductance of a solution. These solutions have conductivities approximately midway between insulators and metallic conductors. This conductivity can be measured quite easily by electronic means, and this offers a simple test which can tell much about the quality of the water, or the makeup of the solution. A broad line of conductivity equipment is available to measure liquids ranging from ultra-pure water (low conductivity) to concentrated chemical streams (high). Advantages and Disadvantages. In general, conductivity offers a fast, reliable, non-destructive, inexpensive and durable means of measuring the ionic content of a sample. Reliability and repeatability are excellent. The drawback of conductivity is that it is a nonspecific measurement; it cannot distinguish between different types of ions, giving instead a reading proportional to the combined effect of all ions present. Therefore it must be applied with some pre-knowledge of the solution composition or used in relatively pure (single solute) solutions to be successful. The formulas below shows the relation between conductance and resistance, R, of the object. R is proportional to the distance, l, between the electrodes and is inversely proportional to the cross-sectional area of the sample, A (noted S on the Figure above). Writing ρ (rho) for the specific resistance (or resistivity), R = l ρ A In practice the conductivity cell is calibrated by using solutions of known specific resistance, ρ*, so the quantities l and A need not be known precisely. If the resistance of the calibration solution is R*, a cell-constant, C, is derived. R* = C ρ* The specific conductance (conductivity), κ (kappa) is the reciprocal of the specific resistance. κ = 1 = C ρ R R = U/I 22 Rel is resistance of the electrodes and R the resistance of the solution. 2. The aims of this project In this project we will study the conductivity for various locations in the surrounding of Kristianstad. Water samples will be taken from five sites near Kristianstad. The below listed relations will then be analysed in an laboratory environment

23 1. Conductivity vs site 2. Conductivity vs ph 3. Conductivity vs temperature 4. Conductivity vs NaCl 5. Conductivity vs phosphate 2.1 Conductivity vs site The conductivity is measured from the various sites near Kristianstad. Five sample data from each site are collected and processed. The data should be presented as average and standard deviation. For comparison reason make a diagram of the data given in table1 below. Insert your data and mark them clearly in the diagram. Measured conductivity various solutions. As stated above electrical Conductivity is the ability of a solution to transfer (conduct) electric current. It is the reciprocal of electrical resistivity (ohms). Therefore conductivity is used to measure the concentration of dissolved solids which have been ionized in a polar solution such as water. The unit of measurement commonly used is one millionth of a Siemen per centimeter (micro-siemens per centimeter or µscm-1). When measuring more concentrated solutions, the units are expressed as milli-siemens/cm (mscm-1) i.e S-cm (thousandths of a Siemen). For ease of expression, 1000 µscm 1 are equal to 1 mscm 1. Often conductivity is simply expressed as either micro or milli Siemens. In table 1 below is typical conductivity values given for various solutions. Table 1. Typical conductivity measured at 25 C. Solution Conductivity Resistivity Distilled water 0.5 μscm 1 2 MΩ-cm Deionized water 1 μscm 1 1 MΩ-cm Mountain water 10 μscm MΩ-cm Rain water 50 μscm MΩ-cm Drinking water mscm 1 1 kω-cm Industrial wastewater 5 mscm kω-cm Brackish water 1-80 mscm kω-cm Ocean water 53 mscm 1 rarely stated 10% NaOH 355 mscm 1 rarely stated 10% H 2 SO mscm 1 rarely stated 31% HNO mscm 1 rarely stated Resistivity versus Conductivity: When the ionic concentration is very low (such as in high purity water), the measured conductivity falls below a value of one micro Siemens per centimeter. In order to express these numbers as whole numbers as opposed to fractions, the resistivity scale is often used. The numbers are exactly the inverse of each other. For example: the reciprocal of 0.10 µscm 1 [or 1/( Scm 1 )] is then ohms-cm (10 MΩ-cm). This is also commonly referred to as mega-ohms. Either unit of measurement can be used to state exactly the same value. Commonly the conductivity scale is more versatile as it can be used for a broader range of measurements. 2.2 Conductivity vs ph Make a diagram of the conductivity vs ph for the various sites. In that diagram plot the theoretical conductivity vs ph. κ= (ph 7) (1) Where κ is the estimated conductivity in μscm 1 ph the measure of how acidic/basic the water, Conductivity vs temperature Temperature plays a role in conductivity. Because ionic activity increases with increasing temperature, conductivity measurements are referenced to 25 C. The coefficient used to correct for changes in temperature, β is expressed as a percentage per degree Celsius. For most applications, beta has a value of two. In order to establish the true value of beta a solution is measured at the elevated temperature (without temperature compensation). Then the solution is cooled and re-measured. site measured κ (μscm 1 ) ph calculated κ (μscm 1 ) measured κ (μscm 1 )

24 β can then be exactly calculated for that particular solution. Advanced meters allow for custom reference temperatures. Given the solution and thereby the temperature coefficient one can estimate the variation in conductivity vs temperature. The following formula can be used Solution β temperature coefficient (% per C) Acids Bases Salt Drinkwater 2.0 Distilled water 5.2 κ = (100+β(T 25))κ ref 100 (2) Where, κ is the estimated conductivity in μscm 1 T the measured temperature in C κ ref is the conductivity for standard solution, 1413 μscm 1 at 25 C. Alternatively, the conductivity for the solution studied measured at 25 C. T ( C) calculated κ (μscm 1 ) measured κ (μscm 1 ) Conductivity vs NaCl Measure the conductivity vs NaCl, salt, at room temperature. Measures are taken according to the table below. NaCl (g litre 1 ) measured κ (μscm 1 ) Conductivity vs phosphate Conductivity vs phosphate can be estimated according to: 2.15 < ph < 7.20 (H 2 PO 4 ) Where C p is the phosphate concentration in mg phosphate per litre (gm 3 ). κ = 34 C P (3) 7.2 < ph < (H 2 PO 4 2 ) κ = 69 CP (4) Due to the change in charge one may notice that the conductivity doubles for ph greater than 7.2 compared to lower ph. Make a diagram of the conductivity vs phosphate for the two ph regions. Assume the phosphate to vary between 3 20 mg litre 1.

25 3. Measurement equipment 3.1 Conductivity probe Probe Type The probe used measures conductivity through two electrodes spaced one centimeter* apart from each other. [* Probes with different electrode spacing allow measurement of various conductivities.] A known potential (voltage, V) applies on the electrodes and measures the current (I). Then according to Ohm s law: I=V/R where R is the resistance the conductivity can be deduced. The higher the current obtained, the greater the conductivity. The resistance can vary due to salt depositions on the electrodes during measurements. For low to medium levels of conductivity (< 2 mscm 1 ) this method may be sufficient. Calibration Most conductivity meters can be calibrated using a standard of a known value. Often a value of 1413 µscm 1 at 25 C is used. Some meters will allow the user to select from a wide range of pre-selected values. Calibration should be performed using a standard which is as close to the solution being measured as possible. More advanced meters will allow calibration at two, three, four or even five points. This results in good accuracy over a wider range of measured values. Some meters will even recognize the value a standard when the probe is immersed during calibration similar to auto buffer recognition in ph meters. This simply is another way a making a conductivity meter easier to use. Temperature is so important in conductivity measurement, it should also be calibrated at least one and preferably two different points Balance ml Measuring cylinder 25

26 5. Schemat raportu laboratoryjnego, będącego formą sprawozdania z przeprowadzonego badania. TITLE Put the name of the lab here. Name: Date: Lab Partner: INTRODUCTION State the problem that you will be researching. Add relevant background information pertaining to the research problem. Define any new or unusual terms. HYPOTHESIS Prediction: Predict the outcome of the lab Explanation: Give sensible scientific reasons for the outcome you predicted. The magic word is because. The hypothesis is not necessarily a one-sentence prediction. MATERIAL List the materials in order of use. PROCEDURE List the steps undertaken, in the correct order, to complete the lab. Add safety considerations when necessary. DATA COLLECTION Data collection is critical to all scientific investigations. The raw data may be of two kinds: Qualitative Any data, which can be observed using the five senses or rather crude estimates (colder, longer etc). This also might include pictures or sketches of a specimen. Quantitative Any numerical data obtained by measurements (data tables*). DATA PROCESSING AND PRESENTATION Data analysis is the transformation of raw data to a form suitable for presentation and evaluation. It could be calculations you have made, statistical analysis or graphs. * Example Table 1. Gas evolution (carbon dioxide) during fermentation. Trial Time (min) Volume gas (cm 3 ) Volume gas (cm 3 ) Volume gas (cm 3 ) CONCLUSION and EVALUATION State your conclusions. Interpret and explain your results. Describe what your data means as well as what your data shows. Identify any relevant patterns within your data. Compare your results to literature values (if possible). Support your findings with the use of references. Figure 1. Carbon dioxide produced during fermentation. Compare the results with your hypothesis. Make sure that you link the conclusion to the hypothesis and the purpose of the investigation. 26 Discuss sources of error that is things that may have affected the results and their reliability or repeatability. Evaluate the lab. For example what were the strengths and weaknesses with? Procedure? Equipment? Management of time? Suggest improvements. After evaluating the weaknesses you suggest ways to improve the lab. Simple suggestions are for example, I could have measured volumes more accurately by using a pipette or syringe instead of a measuring cylinder. or I should have repeated the experiment at least six times to get a better average.

27 MATEMAT YK A Autor: Robert Zdanowicz Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Szwecji W dniach 26 kwietnia 1 maja 2015 roku w ramach projektu unijnego Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT, realizowane w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze szwedzką młodzieżą, goszcząc w Söderportgymnasiet w Kristianstad. Kooperacja zakładała przeprowadzenie badań terenowych, których celem było określenie jakości wody w rzece Helge å. Młodzież zebrała próbki wody w pięciu punktach pomiarowych, zróżnicowanych pod względem otaczających je terenów i umiejscowienia w stosunku ujścia rzeki do morza. Zebrano dane w postaci temperatury wody, stężenia ph, stężenia jonów azotanu i amoniaku oraz ilości i rodzaju występujących w wodzie insektów. Ponad to zbadana została przewodność elektryczna wody. Na podstawie zebranych informacji młodzież z pomocą nauczycieli matematyki przeprowadziła obliczenia i analizy statystyczne w oparciu o dane zebrane przez chemików, fizyków oraz biologów. Ze względu na niedużą ilość istotnych danych, z aspektu statystycznego możliwym okazało się zaprezentowanie wyników na wykresach słupkowych (porównanie stężeń jonów oraz ph ze średnią wartością ze wszystkich pomiarów) oraz wykresach kołowych (prezentacja ilościowego i procentowego występowania gatunków insektów). Niektóre grupy próbowały znaleźć korelację między stężeniami poszczególnych jonów, ale okazywało się, że nie występuje lub nie ona jest istotna statystycznie. Oprócz opracowania statystycznego, sprawdzona została prawidłowość pomiaru przewodności wody za pomocą metody graficznej z wykorzystaniem modelowania zależności między zmiennymi przy pomocy funkcji logarytmicznej. Wyniki wszystkich badań i analiz zaprezentowano w raportach, na plakatach oraz w prezentacjach multimedialnych. Dla przeprowadzenia powyższych operacji matematycznych wykorzystano następujące narzędzia: Microsoft Excel, program Statistica, kalkulatory graficzne Casio. Sprawozdanie z wizyty studyjnej partnera szwedzkiego w Polsce Rewizyta szwedzkiego partnera w Polsce zakładała przeprowadzenie badań jakości wody rzeki Warty w rejonie Załęczańskiego Parku Narodowego oraz dokonania analizy porównawczej wyników zebranych w Szwecji i Polsce, która zaprezentowana została podczas konferencji. W dniach maja 2015 roku międzynarodowa grupa młodzieży biorącej udział w projekcie udała się pod opieką nauczycieli do Nadwarciańskiego Grodu, gdzie w ciągu pierwszego dnia pobytu zgromadzone zostały pomiary i próbki wody do badań. Ze względu na różnice w dostępnym wyposażeniu w narzędzia oraz aparaty pomiarowe zgromadzono i przekazano do analizy następujące dane: stężenie ph, temperaturę wody, stężenie azotanów, amoniaku, fosforanów, ilość i rodzaj występujących gatunków insektów w wodzie. Ponad to określono natlenienie wody oraz jej gęstość. Podobnie jak podczas wizyty w Szwecji młodzież została podzielona na grupy kilkuosobowe, które miały za zadanie pobrać próbki z pięciu punktów na rzece Warcie, zróżnicowanych pod względem otaczającego je terenu. Do przeprowadzenia analiz i badań statystycznych młodzież została podzielona na grupy, w których gromadzono dane. Ponad to została wyłoniona grupa specjalna, której zadaniem było wykonanie porównawczych analiz statystycznych ze wszystkich punktów pomiarowych na rzece Warcie oraz rzece Helge å. W tej grupie po krótkiej dyskusji i problemach z zestawieniem danych do porównania, ze względu na niejednorodność danych źródłowych, zdecydowaliśmy się na: Obliczenie statystyk podstawowych (procenta ważnych danych, średnich arytmetycznych, wartości minimalnych, wartości maksymalnych oraz odchyleń standardowych) 27

28 zastosowanie macierzy korelacji w celu zaprezentowania występowania korelacji pomiędzy stężeniami poszczególnych jonów, ph i przewodnością elektryczną wody prezentację występujących korelacji na wykresach rozrzutu (tylko istotnych statystycznie) zbadanie zależności występowania poszczególnych gatunków insektów w zależności od stężeń jonów azotanów i amoniaku 28

29 Otrzymaliśmy następujące wnioski: Warta w badanych punktach jest rzeką bardziej czystą niż rzeka Helge å, ale różnica jest niewielkiej wartości. W rzece Helge å żyje więcej różnych gatunków insektów niż w Warcie, co świadczy o bardziej zróżnicowanej faunie. Stężenia amoniaku w badanych punktach jest niższe w Warcie niż w rzece Helge å. Zarówno stężenia amoniaku jak i azotu w obydwu rzekach znacząco wpływają na ilość odnalezionych insektów. Ze względu na różny dobór badanych czynników jak i punktów badawczych, brak jest możliwości zestawienia rzek w szerszym spektrum analizy porównawczej. Przy analizie wyników pracy wzięto pod uwagę fakt, że badania wykonywane w terenie przez niedoświadczonych ludzi niosą ze sobą liczne nieścisłości. Dla przeprowadzenia powyższych operacji matematycznych wykorzystano następujące narzędzia: Microsoft Excel, program Statistica, kalkulatory graficzne Casio. Podsumowanie ogólne Przeprowadzenie badań terenowych oraz wykonanie czynności z nimi związanych nie tylko pozwoliło młodzieży na poznanie metod badawczych i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, ale pokazało im także, jak istotną rolę w procesie poznawczym świata odgrywa matematyka, a zwłaszcza jej dział statystyka. Bez znajomości podstaw teoretycznych, z którymi zetknęli się na zajęciach realizowanych w ramach projektu Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT oraz umiejętności posługiwania się tak potężnym narzędziem statystycznym jakim jest program Statistica, nie uzyskaliby tylu, tak ciekawie zaprezentowanych rezultatów swoich prac. 10. OPIS ZAJĘĆ MATEMAT YK A Autor: Agnieszka Banaśkiewicz Czy matematyka to jedynie wolna gra symboli, pozbawiona jakiejkolwiek informacji o tzw. obiektywnej rzeczywistości 1? W ramach realizowanego projektu staraliśmy się zademonstrować kompatybilność między strukturami matematycznymi a teoriami przyrodniczymi. Holistyczne spojrzenie na współczesną naukę poprzez wykorzystanie wypracowanych metod pozwalających badać układy fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz pokazanie dynamiki ich funkcjonowania w ujęciu całościowym wraz z jednoznacznością przekazu, dzięki uniwersalnemu językowi rozwijanemu od czasów nowożytnych, to kolejne aspekty, z którymi zapoznano uczestników. Pokazanie efektywności matematycznego opisu przyrody, umożliwiającego prognozowanie nowych typów zjawisk oraz pozwalającego na otrzymywanie nadmiaru informacji, nierealnych do uzyskania w zdroworozsądkowej analizie badanej dziedziny, uważaliśmy za konieczne do zademonstrowania. Większość działów matematyki to nie wynik poszukiwań środków opisu dla praktycznych zastosowań, ale przyczynek do rozwoju matematyki czystej mówiącej o strukturach niezależnych od materiału empirycznego. Reprezentatywnym przykładem są prace wielkiego geometry starożytności Apolloniusza z Pergi dotyczące krzywych stożkowych, które zostały wykorzystane blisko 1800 lat później przez Keplera w astronomii. Tą samą prawidłowość ilustruje dorobek Godfrey Harolda Hardy ego ( ) matematyka angielskiego, autora m.in. A Course of Pure Mathematics, który planowo wybierał do swoich badań kwestie pozbawione praktycznego zastosowania. Jednak wbrew jego oczekiwaniom prace z teorii liczb i analizy matematycznej znalazły zastosowanie w pirotechnice i fizyce kwantowej. A tzw. prawo Hardy ego wykorzystano w genetyce do wykazania, że częstość genotypów w populacji diploidalnej pozostaje stała, pod pewnymi warunkami, nie zmieniając się z pokolenia na pokolenie. Współczesna nauka wypracowała uniwersalny język, który rozumieją, akceptują i posługują się nim ludzie różnych kultur, ras i religii. Jego specyfika polega na jednoznaczności możliwej dzięki połączeniu matematyki z szacunkiem dla werdyktów kontrolowanego doświadczenia. 2 i możebnej niezależnie od przynależności kulturowej specjalistów, którzy go używają. Matematyka, w nie mniejszym stopniu niż samo doświadczenie, jest jego istotnym elementem. Model matematyczny, opisując podstawowe cechy obiektów (zjawisk fizycznych, biologicznych, chemicznych), daje nam użyteczną wiedzę o nich i pozwala przewidzieć ich przebieg. Gotowe wyniki eksperymentu, które otrzymalibyśmy tylko w postaci liczb, nie powiedziałyby nam nic, co moglibyśmy zrozumieć. Tysiące ludzi widziało kamienie spadające z różnych wysokości, ale dopiero Galileusz opisał swobodny spadek kamienia w języku matematyki i wtedy przyroda zaczęła odsłaniać przed nim swoje tajemnice. 3 1 Heller, Michał, i Józef Życiński. Matematyczność przyrody, Kraków: Petrus, 2010, 24 2 Heller, Michał, i Stanisław Krajewski. Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne?, Kraków: Copernicus Center Press, 2014, 61 3 Heller, Michał, i Stanisław Krajewski. Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne?, Kraków: Copernicus Center Press, 2014, 61 29

30 Przykładowy plan wynikowy bloku tematycznego (Unit planner) Autor: Robert Zdanowicz Dokument ten powstał w oparciu o Diploma Programme Unit Planner, dokument wykorzystywany w programie Matury Międzynarodowej, służący efektywniejszemu planowaniu pojedynczego bloku tematycznego. Głównym celem tego dokumentu jest stworzenie nauczycielowi możliwości do refleksji nie tylko nad tym, jakie treści będą przekazywane uczniom na zajęciach, ale również w jaki sposób. Dokument ten składa się z kilku części, które są ze sobą ściśle powiązane. Część pierwsza to podstawowe cele i założenia oraz sposób realizacji danego zagadnienia w kontekście tego, co uczeń powinien wynieść w zakresie wiedzy i umiejętności. Dodatkowo rozważa się te zagadnienia, które mogą uczniowi sprawić największy problem. W części drugiej rozwija się realizację celów o metody pracy z uczniem oraz wyraźnie dąży się do tego, by zajęcia korelowały się z innymi przedmiotami. Część ostatnia to podsumowania i refleksje, które mają stać się punktem wyjścia dla zmian lub aprobacji w dotychczasowym sposobie przeprowadzania zajęć w danym bloku. PRZEDMIOT: Matematyka Blok tematyczny Statystyka jednej i dwóch zmiennych. Poziom edukacyjny Klasa 2 szkoły ponadgimnazjalnej Data rozpoczęcia realizacji zagadnienia Data zakończenia realizacji zagadnienia Cele Główne cele / założenia bloku 1. Zaprezentowanie klasyfikacji danych statystycznych i sposobów ich rozróżniania. 2. Przedstawienie metod analizy danych jednej zmiennej i sposobów prezentacji wyników. 3. Metody badania współzależności dwóch lub więcej zmiennych. 4. Metody badania istnienia istotnych różnić między rozkładami zmiennymi. 5. Zeprezentowanie rozkładu normalnego Gaussa i związanych z nim własności. Zrozumienie tematyki zajęć przez ucznia Lista umiejętności jakie nabył uczeń / terminologia jaką poznał / umiejętności które rozwinął. Uczeń poznał następujące definicje i terminy: Średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego Mediany i kwartylu górnego i dolnego Współczynnika korelacji dwóch zmiennych i współczynnika determinacji Zasięgu i zasięgu kwartylowego Frekwencji skumulowanej Wartości p, wartości krytycznej Hipotezy zerowej i alternatywnej Uczeń rozwinął następujące umiejętności: Klasyfikacji danych statystycznych ze względu na ich źródło (pomiar / zliczenie) Prezentowania danych dyskretnych za pomocą grafów Prezentowania danych ciągłych za pomocą histogramu i krzywej Gaussa (jeżeli rozkład jest normalny) Prezentowania danych kategorycznych za pomocą wykresów kołowych, piktogramów i innych grafów Wyznaczania minimalnej i maksymalnej wartości rozkładu, mediany, kwartyli, średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego Porównywania rozkładów przy wykorzystaniu grafu ramka-wąsy Porównywania rozkładów przy wykorzystaniu histogramu Porównywania rozkładów przy wykorzystaniu średnich arytmetycznych i standardowego odchylenia Prezentowania korelacji za pomocą wykresu rozrzutu danych, obliczania współczynnika korelacji i wyznaczania linii trendu Badania zależności / różnic między rozkładami przy wykorzystaniu testów (Chi-testu, testu T-Studenta) Tworzenia ankiet do uzyskiwania danych Uczeń zrozumiał następujące idee: Po co i w jakim celu wykorzystuje się analizy statystyczne Jak określić znaczność (istotność) danego obliczenia Statystyka daje niejednoznaczne rezultaty ze względu na grupę badanych podmiotów / przedmiotów Pojęcia umiejętności sprawiające uczniowi problemy Podstawowe terminy / pojęcia: Umiejętności: Rozróżnienie korelacji a zależności między zmiennymi Różnica między zastosowaniem wartości p a wartości krytycznej w testach różnic. Sporządzanie linii trendu na wykresie rozrzutu i wyznaczanie jej równania Podejmowanie decyzji związanej z akceptacją hipotezy zerowej lub alternatywnej testów różnic 30

31 Metody pracy / narzędzia wykorzystywane w realizacji zajęć X Wykład (pogadanka) X Praca w grupach X Prezentacja Power Point X Praca z kalkulatorem graficznym X Prezentacja indywidualnych rozwiązań / przemyśleń X Praca z innymi programami IT wykorzystywanymi w edukacji młodzieży X Burza mózgów Kooperacja międzyprzedmiotowa / CLIL CLIL Język angielski Biologia / Chemia / Fizyka X zastosowanie 4C s (content, communication, culture, cognition): posługiwanie się wyrażeniami / zwrotami w języku angielskim oraz terminologią przedmiotu stwarzanie okazji do komunikacji w języku angielskim nauczyciel jako facylitator praca w grupach X Pojęcia / słownictwo poznane na zajęciach z języka angielskiego wykorzystywane w zadaniach problemowych X Tematyka poruszana na zajęciach języka angielskiego jako przykładowe tematy analiz / źródła danych Podsumowanie: (nauczyciel wypełnia tę część po zajęciach) X Odwołania do metodologii badania naukowego X Wykorzystanie danych zgromadzonych na zajęciach i ich analiza X Interpretowanie otrzymanych rezultatów w kontekście przedmiotu przyrodniczego X Stosowanie specjalistycznej terminologii przedmiotów przyrodniczych Sukcesy Problemy Uwagi / sugestie Refleksje Scenariusz zajęć 1 Autor: Agnieszka Banaśkiewicz Average rate of change Lesson/Unit plan name: Average rate of change Iloraz różnicowy (2 lessons) Rational / Lesson Abstract: Student will be able to find the average rate of change of a linear function over interval algebraically, graphically and using a table, and interpret their results. Additional examples are provided involving quadratic and exponential functions. Lesson Tasks, Problems, and Activities (attach resource sheets): What specific activities, investigations, problems, questions, or tasks will students be working on during the lesson? Functions are special relations that gives us outputs when we supply them with inputs. Very often we want to know how quickly the outputs are changing compared to a change in the inputs values. The measure of how quickly something changes is referred to as the average rate of change of a function. Exercise 1 Alice and her younger sister Dominica are having a race in the backyard. Alice gives her sister a head start and they run for 10 seconds. The distance they are along in the race, in feet, is given below with Alice s distance given by the function a(t) and Dominica s distance given by the function d(t). a. How do you interpret the fact that d(6) = 35? Ilustrate your response by using the graph. b. If both runners start at t = 0, how much of a head start does Alice give her little sister? How can you tell? c. Does Alice catch up to her sister? How can you tell? d. How far does Alice run during the 10 second race? How far does Dominica run? What calculation can you do to find Dominica s distance? 31

32 e. How fast do both Alice and Dominika travel? In other words, how many feet do each of tchem run per second? Express your answer as decimal and attach units. ALICE S SPEED DOMINICA S SPEED (FEET PER SECOND) (FEET PER SECOND) In the first exercise we were calculating the rate that the function s output (y values) were changing with respect to the function s input (x values). This is known as finding the average rate of change of the function. Exercise 2 Finding the average rate of change of the function is the same as finding the of a line. There is, of course, a formula for finding the average rate of change. AVERAGE RATE OF CHANGE For the function y = f(x), the average rate of change from a to b is given by : f(b) f(a) b a where f(b) f(a) represents how much the y-values have changed b a represents how much the x- values have changed Use GeoGebra aplet to illustrate the average rate of change. Exercise 3 Find the average rate of change f(x) = 3x from x = 1 to x = 2. Carefully show the work that leads to your final answer. Exercise 4 The function of g(x) is given in the table below. Which of the following gives its average rate of change over the interval 2 x 3? Show the calculations that lead to your answer. x g(x) a. 3 b. 7 c. 13 d. ⅓ 32

33 Exercise 5 Szymon dropped a ball and collected the height (m) at various times (s). A graph of data he collected is provided. Szymon wants to look at rate of change of the height at various times. He hopes to detemine how quickly the height was changing at various times. Szymon first looks at the average rate of change for specific time intervals.complete the table with the information in the graph. Interval Coordinates of End points Average Rate of Change AB BC CD DE EF FG GH What do the values for average rate of change tell you about the path of the ball and the speed of the ball? Exercise 6 Complete the templete individually Frayer Model 33

34 FLUENCY 1. Find the average rate of change between the following points. a. f(x) = 2x 3x 1 = 2 to x 2 = 4 b. g(x) = (x 3)2x 1 = 1 to x 2 = 1 c. h(x) = x 1 = ½ to x 2 = 2 2. The function of g(x) is given in the table below, Find the average rate of change between x 1 = 1 and x 2 = 2 x g(x) Shown is the graph of f(x). Find the average rate of change of f(x) over the given interval [ 4,2] APPLICATIONS 4. One of the most spectacular high-diving events id Mexico where cliff divers drop off rocky outcroppings into ocean bays. If one of these drivers drops from a spot that is 30 meters above the water, his height will be modeled well by a function with rule h(t) = t 2 (high in metres and time in seconds) A. How long willi t take the diver to reach the surface of the water? B. What will be the diver s average velocity from takeoff to hitting the water?what will be the average speed? C. How will the diver s speed change during his flight? How is that change shown in the shape of a (t,h(t)) graph? REASONING 5. Consider the function f(x) = 3x + 4 a. Find the average rate of change from x = 1 to x = 1.5 b. Find its average rate of change from x = 1 to x = 1 + h c. Find the average rate of change of f between the points x = a and x = a + h d. The average rate of change for this function is always 3. What type of a function has a constant averge rate of change?what do we call this average rate of change in this case? Search the Internet if needed. Homework 1 1. The graph of a function, f(x), is shown below. Use the graph to decide if the following statements about the average rate of change of f(x) are true or false. A. B. C. f(1) f( 2) 1 ( 2) TRUE FALSE f(1) f(0) 1 0 TRUE FALSE f(1) f( 2) 1 2 TRUE FALSE D. f(2) f( 1) TRUE FALSE E. The average rate of change is positive TRUE FALSE F. The average rate of change is negative TRUE FALSE G. The average rate of change is constant TRUE FALSE Evidence of Success: What exactly do I expect students to be able to do by the end of the lesson, and how will I measure student mastery? That is, deliberate consideration of what performances will convince you (and any outside observer) that your students have developed a deepened (and conceptual) understanding. Students will create graphical and/or tables of values to represent the rates of change in various scenarios. Students will participate in a whole class discussion where they must justify their solutions 34

35 WORKSHEET AVERAGE RATE OF CHANGE (1) Exercise 1 Alice and her younger sister Dominica are having a race in the backyard. Alice gives her sister a head start and they run for 10 seconds. The distance they are along in the race, in feet, is given below with Alice s distance given by the function a(t) and Dominica s distance given by the function d(t). a. How do you interpret the fact that d(6) = 35? Ilustrate your response by using the graph. b. If both runners start at t = 0, how much of a head start does Alice give her little sister? How can you tell? c. Does Alice catch up to her sister? How can you tell? d. How far does Alice run during the 10 second race? How far does Dominica run? What calculation can you do to find Dominica s distance? e. How fast do both Alice and Dominika travel? In other words, how many feet do each of tchem run per second? Express your answer as decimal and attach units. ALICE S SPEED DOMINICA S SPEED (FEET PER SECOND) (FEET PER SECOND) Exercise 2 Finding the average rate of change of the function is the same as finding the of a line. Exercise 3 Find the average rate of change f(x) = 3x from x = 1 to x = 2. Carefully show the work that leads to your final answer. Exercise 4 The function of g(x) is given in the table below. Which of the following gives its average rate of change over the interval 2 x 3? Show the calculations that lead to your answer. a. 3 b. 7 c. 13 d. ⅓ x g(x)

36 Exercise 5 Szymon dropped a ball and collected the height (m) at various times (s). A graph of data he collected is provided. Szymon wants to look at rate of change of the height at various times. He hopes to detemine how quickly the height was changing at various times. Szymon first looks at the average rate of change for specific time intervals.complete the table with the information in the graph. Interval Coordinates of End points Average Rate of Change AB BC CD DE EF FG GH What do the values for average rate of change tell you about the path of the ball and the speed of the ball? Exercise 6 Complete the templete individually Frayer Model 36

37 Homework 1 1. The graph of a function, f(x), is shown below. Use the graph to decide if the following statements about the average rate of change of f(x) are true or false. f(1) f( 2) A. 1 ( 2) TRUE FALSE B. f(1) f(0) 1 0 TRUE FALSE C. f(1) f( 2) 1 2 TRUE FALSE D. f(2) f( 1) TRUE FALSE E. The average rate of change is positive TRUE FALSE F. The average rate of change is negative TRUE FALSE G. The average rate of change is constant TRUE FALSE WORKSHEET AVERAGE RATE OF CHANGE (2) FLUENCY 1. Find the average rate of change between the following points. a. f(x) = 2x 3x 1 = 2 to x 2 = 4 b. g(x) = (x 3)2x 1 = 1 to x 2 = 1 c. h(x) = x 1 = ½ to x 2 = 2 2. The function of g(x) is given in the table below, Find the average rate of change between x 1 = 1 and x 2 = 2 x g(x) Shown is the graph of f(x). Find the average rate of change of f(x) over the given interval [ 4, 2] APPLICATIONS 4. One of the most spectacular high- diving events id Mexico where cliff divers drop off rocky outcroppings into ocean bays.if one of these drivers drops from a spot that is 30 meters above the water, his height will be modeled well by a function with rule h(t) = t 2 (high in metres and time in seconds) A. How long willi t take the diver to reach the surface of the water? B. What will be the diver s average velocity from takeoff to hitting the water?what will be the average speed? C. How will the diver s speed change during his flight? How is that change shown in the shape of a (t, h(t)) graph? REASONING 5. Consider the function f(x) = 3x + 4 a. Find the average rate of change from x = 1 to x = 1.5 b. Find its average rate of change from x = 1 to x = 1 + h c. Find the average rate of change of f between the points x = a and x = a + h d. The average rate of change for this function is always 3. What type of a function has a constant averge rate of change?what do we call this average rate of change in this case? Search the Internet if needed. 37

38 Netografia: 1. Average rate of change, Wyszukano , w: Average-Rate-of-Change.pdf 2. Average rate of change, Wyszukano , w: AverageRateOfChange v3.pdf 3. Rates of change for familiar functions, Wyszukano , w: 4. Rates of change, Wyszukano , w: 5. Average rate of change, Wyszukano , w: 6. Frayer model for academic vacabulary devlopment, Wyszukano , w: Scenariusz zajęć 2 Autor: Agnieszka Banaśkiewicz Continuity of Functions / Ciągłość funkcji Badanie ciągłości funkcji przy użyciu programu Mathematica Lesson plan / Plan lekcji Lesson time 90 minutes Grade level: 11,12 The student will state the definition of continuity and determine where a function is continuous or discontinuous. This will include continuity at a point; continuity over a closed interval and graphical interpretation of continuity and discontinuity. Objectives: Students will be able to: Understand and use the definition of continuity Use Mathematica to plot a graph of a piecewise defined function Vocabulary: Domain all the values that go into a function Range the set of all output values of a function Increasing function a function with a graph that goes up as it is followed from left to right Decreasing function a function with a graph that moves downward as it is followed from left to right Zero of a function a value of x which makes a function f(x) equal 0 y intercept a point at which a graph intersects the y-axis. Continuity no gaps in the curve (layman s definition) Discontinuity a point where the function is not continuous Removable discontinuity a discontinuity that can be removed by redefining the function at a point also called a point discontinuity Infinite discontinuity (asymptotic discontinuity) a discontinuity because the function increases or decreases without bound at a point Jump discontinuity a discontinuity because the function jumps from one value to another Continuous from the right at a number a the limit of f(x) as x approaches a from the right is f(a) Continuous from the left at a number a the limit of f(x) as x approaches a from the left is f(a) A function is continuous on an interval if it is continuous at every number in the interval Key Concept: Continuity Definition A function f is said to be continuity at the number x = a if all of the following three conditions are satisfied: 1. f is defined on some neighborhood of x = a (NOTE: This is not a deleted neighborhood of x = a. Thus, f is defined at x = a.) 2. exists 3. 38

39 Notation: If f is not continuous at x = a, then we say that f is discontinuous at x = a.the graphs of the examples of discontinuities Pre-activities List and define properties of functions. Consider different graphs and stress that we can draw the graph of a function on an interval without lifting your pencil (or pen) or that it is impossible. Activities: In this part of the lesson the students will learn how to use Mathematica to plot a graph of function. Exercise 1 Plot the graph of the functions and find the differences between them: a. f(x) = x 2 4x + 1 b. f(x) = c. a. Użyj następującego polecenia ] Zatwierdź klawiszami SHIFT+ENTER b. Zatwierdź klawiszami SHIFT+ENTER 39

40 c. To type in a piecewise function, you need to use the command Plot[Piecewise[ { { }, { } } ], { x, }, Plot Range { } ] To type in the not_equal sign, press the keys ESC! = ESC on your keyboard. As you can see, the graph generated above doesn t show the function value at x = 2. We need to add a point at the appropriate place on the graph to show f(2) = 3. Right-click on the graph to activate the Drawing Tools box and click the small dot. Place the dot at the point (2,3) in the graph and it will look like 40 Exercise 2 Determine f(2) and the value of the functions as x approaches 2 for: a. f(x) = x 2 4x + 1 b. f(x) = c. The students along with teacher sum up the above activities and define the continuous function.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel Piotr Grabani Dyrektor Biura Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży. Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Publikację dotyczącą projektu o nr WND- POKL.08.01.01-20-214/11 Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Strategiczny projekt badawczy

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Strategiczny projekt badawczy Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Strategiczny projekt badawczy Integrated Support System for Management and Protection of Water Dam Reservoir

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym Raport końcowy Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał

Bardziej szczegółowo

Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów

Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2012 Redaktor naukowy Lesław SIENIAWSKI Recenzenci Zbigniew HUZAR Jerzy M. MISCHKE Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zamawiający Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012

Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy 2012 1 Raport został opracowany pod redakcją Anny Gietki i Magdaleny Ozimek we współpracy z Komisją ds. Ekologii

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA INSTYTUT ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom XLVIII Numer 1 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. JERZY J. SOBCZAK: Od Redakcji... LUDMIL DRENCHEV, JERZY J. SOBCZAK: Sterowanie strukturą w hipotetycznych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne sposoby metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego

Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne sposoby metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego PROBLEMY EKOROZWOJU PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2011, vol. 6, no 1, 31-46 Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne sposoby metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA

KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA BYDGOSZCZ, 2012 RECENZENCI Prof. dr hab. Krzysztof Piątek Prof. zw. dr hab. Franciszek Gronowski REDAKCJA dr

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services Raport Środowiskowy Enviromental Report ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 1 Spis treści Table of Contents List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Letter from the President

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA PROCES ZARZĄDZANIA W PROJEKTACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grudzień 2010 Badanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 c Ocena skuteczności projektów obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki i przedsiębiorstw w programach stażowych (Poddziałanie 8.2.1.

Bardziej szczegółowo

nstwic Raport końcowy

nstwic Raport końcowy nstwic Ocena realizacji i i efektów projektów partnerskich i i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Ocena funkcjonowania wewnętrznych systemów zarządzania w poszczególnych projektach systemowych Działania 2.3 PO KL, których realizacja rozpoczęła się w roku 2009 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM 2 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce pierwsze wydanie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo