Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków Redakcja naukowa serii: prof. dr hab. Maria Dudzikowa prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013. Redakcja naukowa serii: prof. dr hab. Maria Dudzikowa prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska"

Transkrypt

1

2 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Redakcja naukowa serii: prof. dr hab. Maria Dudzikowa prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska Recenzje: prof. dr hab. Tadeusz Pilch prof. dr hab. Stefan Mieszalski Opiekun projektu: Jolanta Świetlikowska Opracowanie edytorskie książki: kaziki.pl Projekt okładki: Anna M. Damasiewicz Grafika na okładce Irina Bocharova Depositphotos.com ISBN ISBN Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel./fax: (12) , , Wydanie pierwsze, Kraków 2013

3 Spis treści Wprowadzenie do serii Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki Działania pozorne w edukacji jako palący problem. Wprowadzenie do książki Maria Dudzikowa CZĘŚĆ 1. U ŹRÓDEŁ POZORU W EDUKACJI Rozdział 1. Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. Egzemplifikacje z obszaru edukacji (i nie tylko) Maria Dudzikowa Wstępnie zarysowane pole znaczeniowe Zarys koncepcji działań pozornych Jana Lutyńskiego i pytania o jej aktualność Pełzający chaos jako kontekst działań pozornych dzisiaj Egzemplifikacje mechanizmów działań pozornych w obszarze edukacji Spektakularne działania pozorne na jałowym biegu Rzekomo pragmatyczne konsultacje w aksjologicznej scenerii Zasada di Lampedusy w reformowaniu edukacji Rewolucje w edukacji, czyli spanie w szafie na stojąco

4 6 SPRAWCY I/LUB OFIARY DZIAŁAŃ POZORNYCH W EDUKACJI SZKOLNEJ Rozdział 2. Podwójny pozór w edukacji na przykładzie koncepcji Paula Freire a Hanna Kostyło Czym jest pozór w edukacji Pozór po raz pierwszy: edukacja bankowa Pozór po raz drugi: blokada instytucjonalna Pozór w polskiej edukacji Polski pozór po raz pierwszy: edukacja bankowa Polski pozór po raz drugi: blokada samorządności Rozdział 3. Pozory sprawstwa reform oświatowych w III RP Bogusław Śliwerski Wprowadzenie Polityka oświatowa jako sfera niewidzialnych sprawców dobra i zła Strategie zarządzania reformami oświatowymi w III RP Podsumowanie Rozdział 4. Standardy moralne czy standardy wymagań? O moralnych aspektach pozoru w szkole Maria Groenwald Nowe szaty cesarza. O przejawach fikcji w szkolnej edukacji Edukacyjne szaty i ich wytwórcy Celebrowanie pozoru Pozór w szkole a moralność Edukacyjne show Nie widzieć nagości cesarza? Przeciw pozorowi Rozdział 5. Podmiotowość z deklaracji i w praktyce Zofia Agnieszka Kłakówna Na początku Finał Pomiędzy Jak to możliwe? Co teraz?

5 SPIS TREŚCI 7 Rozdział 6. Pozór regulacji prawnych dotyczących organów społecznych w szkole Violetta Kopińska Wprowadzenie Pierwszy pozór konstrukcja prawna organów społecznych w szkole Drugi pozór funkcjonowanie organów społecznych w szkole Podsumowanie CZĘŚĆ 2. EGZEMPLIFIKACJE DZIAŁAŃ POZORNYCH Rozdział 7. Nauczyciel w przestrzeni illusio Karina Knasiecka-Falbierska Wprowadzenie Illusio i reguły gry Nauczyciel w polu edukacji Zdeprecjonowanie zawodu nauczyciela i wywoływanie negatywnego stosunku opinii publicznej Nie przekreślajcie nas! Walka o szkoły nie tylko w interesie nauczycieli Kto na nowej maturze zyskuje, a kto traci Profesjonalna kadra Doniesienia o aktywności Podsumowanie Rozdział 8. Szkoła w świecie pozoru Piotr Kołodziej Czego musimy się dowiedzieć? Fundament reformy Przez pryzmat fikcji Zmiana edukacyjnego paradygmatu Czas na radykalną zmianę Bez lejka się nie obejdzie Sprawcy i ofiary Douglas niestety się mylił

6 8 SPRAWCY I/LUB OFIARY DZIAŁAŃ POZORNYCH W EDUKACJI SZKOLNEJ Rozdział 9. Podstawa programowa dla klas I III szkoły podstawowej jako punkt wyjścia działań pozornych Iwona Kopaczyńska Wprowadzenie Podstawa programowa jako źródło edukacyjnej mentalności Pozorowanie budowania uczącej się wspólnoty Pozorowanie indywidualnego rozwoju Pozorowanie aktywności poznawczej z tresurą w tle Neoliberalne źródła pozorowania edukacji Ofiary i sprawcy działań pozornych w edukacji wczesnoszkolnej Rozdział 10. Kody bezmyślności, czyli gdy programy układane są pod klucz egzaminacyjny Marek Piotrowski Wprowadzenie Specyfika działań pozornych w nauczaniu przedmiotów ścisłych Działania pozorne są istotne dla realizacji jakiegoś ważnego społecznie celu Działania pozorne nie realizują istotnie ważnych celów Nieprzydatność działań pozornych jako wiedza prywatna Rzeczywista funkcja działań polegająca na samym ich istnieniu definicja kodów bezmyślności Działania pozorne a element fikcji odnoszący się do ich przebiegu lub celu Recepta Nauczanie problemowe versus kody bezmyślności Zmiany w systemie oceniania szkół i uczniów Podsumowanie Rozdział 11. Obiektywizm i sprawiedliwość (nie)wygodne kategorie szkolnego oceniania Grażyna Szyling Wprowadzenie Sprawiedliwość oceniania kategoria (nie)obecna?

7 SPIS TREŚCI Sprawiedliwość oceniania kategoria (nie)wygodna? Obiektywizm oceniania ku rzeczywistości założeniowej Obiektywizm oceniania kategoria (nie)wygodna? Konkluzje i szanse Rozdział 12. Kwiatek do kożucha. Pozór w edukacji plastycznej Urszula Szuścik Wprowadzenie Miej sce sztu ki w pro ce sie two rze nia ha bi tu su ucznia Podsumowanie Rozdział 13. Edukacja artystyczna. Niezbędna? Potrzebna? Zbyteczna? Bernadeta Didkowska Wprowadzenie Ewolucja programów kształcenia plastycznego Podstawy programowe dla programu edukacji plastycznej Edukacja plastyczna dzisiaj Podsumowanie Rozdział 14. O nieszkodliwości wagarowania. Konsumpcyjne uwikłania ofiar i/lub sprawców pozoru w edukacji szkolnej Mirosława Cylkowska-Nowak Wprowadzenie Co się stało z edukacją w Polsce w ostatnich dekadach? Społeczeństwo konsumpcji i edukacja (Pozorna) nieobecność wagarowania w polskiej edukacji do 2000 roku Pozór w definiowaniu wagarowania i wagarowiczów (Pozorne) poszukiwanie sprawców, czyli penalizacja wagarowania Spektakl pozorów wokół poszukiwania sprawców wagarowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2006 roku Fikcja rodzi fikcję, czyli o działaniach pozornych po 2006 roku Zmiany regulaminów szkolnych Administrowanie nieobecnościami

8 10 SPRAWCY I/LUB OFIARY DZIAŁAŃ POZORNYCH W EDUKACJI SZKOLNEJ Angażowanie rodziców Programy wychowawcze i profilaktyczne Uczniowskie działania pozorne między powinnością a konsumpcją Podsumowanie Rozdział 15. Lepsze to niż zamulanie w domu? Krótka rzecz o wyćwiczeniu ucznia w kulturze pozoru Alicja Korzeniecka-Bondar Szkoła drugim domem? Wprowadzenie Czy to jest normalne, czy to poważne, czy to pożyteczne? Kto nie wykorzystuje chwili, ten nie wykorzystuje życia Podsumowanie Rozdział 16. Po co i dla kogo są rady szkoły? Spojrzenie z dwudziestoletniej perspektywy Marek Mencel Wprowadzenie Po co są rady szkoły? Dla kogo są rady szkoły, czyli pozorowanie szkolnej demokracji? Zmierzch szkolnej demokracji? Optymalny model rady szkoły Co poszczególne agendy mogłyby zrobić dla rady szkoły? W jaki sposób rady szkoły urzeczywistniają (urzeczywistniały) demokrację? Zakończenie czy nadzieja na reaktywację? Rozdział 17. Integracja rodziców i nauczycieli jako przykład edukacyjnej iluzji Krzysztof Polak Wprowadzenie Relacja rodzice nauczyciele Podsumowanie

9 SPIS TREŚCI 11 Rozdział 18. Edukacyjny chłam, czyli jak pozorowaniem sukcesów szkoły ratują się przed likwidacją Dariusz Chętkowski Wprowadzenie Kreatywność i innowacyjność Piekło to inni Elity Państwo się zwija Zatrudnianie na dniówkę albo fuchę Rozdział 19. Tak to się wszystko zaczyna... O misji przedszkola Natalia Bednarska Wprowadzenie Misja dokumentów zwanych misją Analiza przykładowych misji warszawskich przedszkoli Cel jako ideał Cel jako funkcja Cel jako zamierzenie Rozdział 20. Rzeczywisty czy (i) iluzoryczny obraz dyskursu edukacyjnego w przedszkolu Magdalena Grochowalska Wprowadzenie Wyznaczniki dyskursu edukacyjnego Od budowania wiedzy i kompetencji do dominowania Poszukiwanie iluzji w praktyce komunikacyjnej Normatywne myślenie o rozwoju w praktykach dyskursywnych Komu/czemu służy iluzja Podsumowanie

10 12 SPRAWCY I/LUB OFIARY DZIAŁAŃ POZORNYCH W EDUKACJI SZKOLNEJ Rozdział 21. Śpiewać każdy może, czyli kto może być wychowawcą w internacie i bursie szkolnej. Zagrożenia wynikające ze zmian przepisów oświatowych Beata Zięba-Kołodziej Wprowadzenie Internaty i bursy odległe sobie planety? Kto może być wychowawcą w internacie i bursie? Stan prawny i wątpliwości praktyka Specyficzna sytuacja wychowanków internatów i burs szkolnych Sylwetka wychowawcy w kontekście potrzeb wychowanków placówek Podsumowanie CZĘŚĆ 3. POZÓR W EDUKACJI DIAGNOZA, PRÓBY ROZWIĄZAŃ Bibliografia Indeks rzeczowy Indeks osób Noty o autorach

11 Wpro wa dze nie do se rii Pa lą ce Pro ble my Edu ka cji i Pe da go gi ki Pa lą ce pro ble my edu ka cji i pe da go gi ki są pil ne do zi den ty fi ko wa nia. Brak re ak cji, od ro cze nie czy za nie cha nie wy rzą dza szko dy o da le ko idą cych skut - kach. Na le ży pa mię tać, że je śli chce się roz wią zać pro blem, to trze ba go na - zwać. Re ak cja na te pro ble my, a na wet ich an ty cy pa cja po win na być szyb ka. Naj le piej gdy jest reak cją nie na pro ces, lecz na je go symp tom. To jest czas opty mal ne go re ago wa nia. Se ria wpi su je się wła śnie w tę wer sję prak se olo gii. Uwzględ nia pro ble my edu ka cji i pe da go gi ki, choć zwią za ne są one ze so bą: pierw sze na wią zu ją do prak ty ki spo łecz nej, dru gie do kwe stii teo re tycz - nych nur tu ją cych na ukę o wy cho wa niu. Na sza se ria, uka zu ją ca się pod pa tro na tem KNP PAN, to książ ki aka de - mic kie (stu dia, mo no gra fie), któ rych in ten cją jest do peł nia nie i uak tu al nia - nie pod ręcz ni ków. Wsa dza my kij w mro wi sko, wy wo łu je my dys ku sje, pro wo ku je my, pró bu je my za an ga żo wać czy tel ni ków w zmia nę, do cie ra my nie tyl ko do aka de mi ków, ale rów nież do szer szej sfe ry pu blicz nej. Po dej mu jąc ak tu al ne, pa lą ce pro ble my edu ka cji i pe da go gi ki, za kła da my, iż se ria sta no wić bę dzie punkt wyj ścia do dys ku sji, a tak że za chę tę do no wych ba dań. Ma ria Du dzi ko wa, Hen ry ka Kwiat kow ska

12 Dzia ła nia po zor ne w edu ka cji ja ko pa lą cy pro blem. Wpro wa dze nie do książ ki Ma ria Du dzi ko wa Po zór, po zo ro wa nie, dzia ła nia po zor ne to po ję cia za ko rze nio ne w ję zy ku pu - bli cy stów i ba da czy zja wisk spo łecz nych. Nie kie dy od no si się wra że nie, że funk - cjo nu ją one w sfe rze pu blicz nej ja ko kli sze po ję cio we i być mo że dla te go co raz rza dziej, je śli w ogó le, za sta na wia my się nad ich sen sem, tre ścią, pier wot nym de sy gna tem, co nie wąt pli wie od bi ja się na po zio mie ana li zy i in ter pre ta cji przywo ły wa ne go przez da ne go au to ra zja wi ska. Bru no La to ur za uwa ża na wet, że ostat ni mi cza sy sta li śmy się nie zdol ni do de ma ska cji w ta kim sa mym stop niu, jak do mo der ni za cji. Gdzieś umknął nam wyż szy po ziom umoż li wia ją cy za ję cie sta no wi ska kry tycz ne go 1. Twier dzę, że rzecz do ty czy tak że zja wi ska sze ro ko po ję tej edu ka cji, to - też po ję cie ty tu ło we dzia ła nia po zor ne oka zać mo że się wiel ce przy dat - ną ka te go rią dla ana li zy roz ma itych zja wisk ze sfe ry edu ka cji, ukry tych czę sto pod ich po wierzch nią. W na szej książ ce przyj mu je my per spek ty wę kry tycz ną, a więc stra te gie dys kur syw ne, któ re po le ga ją na od sła nia niu czy 1 B. La to ur, Ni gdy nie by li śmy no wo cze śni, przeł. M. Gdu la, War sza wa: Ofi cy na Na uko wa 2011, s. 66.

13 DZIA ŁA NIA PO ZOR NE W EDU KA CJI JA KO PA LĄ CY PRO BLEM. WPRO WA DZE NIE DO KSIĄŻ KI 15 de ma sko wa niu po zo ru 2. Za sta na wia my się, czy i jak moż na prze ciw sta wić się mu, a na wet an ty cy po wać w nie któ rych sy tu acjach, aby w ogó le nie do - szło do dzia łań po zor nych. Jak za uwa ża je den z de ma ska to rów po zo rów w ży ciu co dzien nym Po la ków: gdzieś na krzy wej po zo rów znaj du je się»punkt prze gię cia«jak by to okre ślił ma te ma tyk w któ rym po zo ry zauwa żal ne, lecz ła twe do zba ga te li zo wa nia prze cho dzą w po zo ry, któ re rów - nie trud no zba ga te li zo wać, co i zde ma sko wać 3. A jak uzmy sła wia Mi chel Fo ucault, twór ca tak zwa nej me to dy ge ne alo gicz nej, lu dzie czę sto nie świa - do mi swo je go za cho wa nia i swo ich mo ty wa cji wy ra ża ją na wet zdu mie nie, kie dy py ta się ich dla cze go po wie dzie li czy zro bi li pew ne rze czy, to też ge ne - alog sta ra się pro ble ma ty zo wać to, co wy da je się ko muś nor mal ne, zna jo me 4. I w re zul ta cie, jak pi sze nie bez opty mi zmu in ter pre ta tor my śli Fo ucaul ta, Da vid Co uzens Hoy, ta ka pro ble ma ty za cja mo że pro wa dzić je śli nie do od - rzu ce nia do tych cza so wych prak tyk, to do mniej sze go za an ga żo wa nia się w nie, po nie waż: Uświa da mia nie so bie spo łecz ne go za cho wa nia, któ re normal nie jest nie świa do me, czę sto wła śnie spra wia, że po zo sta ją cy w środ ku sta ją się kry tycz ni w sto sun ku do te go za cho wa nia 5. Cho dzi ło by za tem o pro ble ma ty zo wa nie pro ble mów. Pro ble ma ty zo wać zaś to uj mo wać zja wi - ska ja ko pro ble my do roz wią za nia, czy nić z cze goś pro ble m 6. Jest to do nio - sły za bieg. O je go wa dze Da vid Ho warth pi sze na stę pu ją co: Mo men tem kry tycz nym jest pro ble ma ty zo wa nie zja wisk spo łecz - nych i po li tycz nych. Wpły wa ją na nie prak ty ki spo łecz ne i po li tycz ne, w ja kich usy tu owa ny jest ba dacz, nie do stat ki ist nie ją cych in ter pre - ta cji zja wisk spo łecz nych oraz in tu icje i prze czu cia sa me go ba da cza. 2 Por. H. A. Gi ro ux, Od zy ski wa nie uni wer sy te tu ja ko de mo kra tycz nej sfe ry pu blicz nej (by to co pe da go gicz ne by ło bar dziej po li tycz ne), przeł. M. Ja wor ska -Wi tko wska, w: H. A. Gi ro ux, L. Wit kow ski, Edu ka cja i sfe ra pu blicz na. Idee i do świad cze nia pe da go gi ki ra dy kal nej, Kra ków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2010; T. Szku dla rek, Po zór i zmia na: o epi ste mo lo gicz nych uni kach pe da go gi ki de ka da i tro chę póź niej, Ars Educan di 2004, t M. Skrzy pek, Men tal ność po zo rów, jej ana to mia i sys tem im mu no lo gicz ny, Kul tu ra En ter. Mie sięcz nik Wy mia ny Idei 2009, nr 1, [on li ne:] tu ra en ter. pl/ [do stęp: ]; patrz tak że: M. Du dzi ko wa, O wci ska niu ki tu i roz ple nia niu się ba na łu w pe da go gicz nym dys kursie, w: Ży cie i dzie ło z ideą wie lo stron no ści w tle, red. A. Bo gaj, H. Kwiat kow ska, War sza wa: IBE, Wy dział Pe da go gi ki UW Po da ję za: D. C. Hoy, Fo ucault a teo ria kry tycz na, przeł. M. Kwiek, w: Nie py taj cie mnie kim je stem... Mi chel Fo ucault dzi siaj, pod red. M. Kwie ka, Po znań: Wyd. Na uk. In sty tu tu Fi - lo zo fii UAM 1998, s Tam że, s Patrz: do cie ka nia B. Skar gi w jej stu dium Gra ni ce hi sto rycz no ści, War sza wa: PWN 1981.

14 16 SPRAWCY I/LUB OFIARY DZIAŁAŃ POZORNYCH W EDUKACJI SZKOLNEJ Ce lem pro ble ma ty za cji jest prze kształ ce nie tych in tu icji i prze czuć w prak tycz ne i moż li we do zwe ry fi ko wa nia py ta nia ba daw cze. Proces ten po le ga na sta wia niu hi po tez, ana li zo wa niu ist nie ją cych in ter - pre ta cji, de kon stru owa niu wpi sa nych w nie za ło żeń i po jęć oraz pro po no wa niu al ter na tyw nych ram teo re tycz nych, umoż li wia ją cych prze pro wa dze nie ana li zy i uzy ska nie od po wie dzi na py ta nia ba dawcze przy od wo ła niu się do po jęć i lo gik teo rii dys kur su 7. Do daj my do po wyż szej kon sta ta cji spo strze że nie Fo ucaul ta, że te raź - niej szość jest za wsze po dob na do każ dej in nej te raź niej szo ści w tym, że jest pro ble ma tycz na, ale za wsze od niej róż ni się tym, że zwią za na jest z in ny mi pro ble ma mi 8. Wy cho dząc za tem z za ło że nia, że po ję cie dzia łań po zor nych mo że być na dal uży tecz ne w opi sie jed nost ko wej i zbio ro wej, oso bo wej i in sty tu cjo nal - nej ak tyw no ści 9 zwią za nej za sfe rą edu ka cji, w na szej książ ce szu ka my od - po wie dzi na py ta nia o to, któ re z opi sy wa nych przez Ja na Lu tyń skie go 10 w mi nio nym ustro ju prze ja wy i me cha ni zmy dzia łań po zor nych ule gły dziś osła bie niu w sfe rze edu ka cji, a któ re prze trwa ły mi mo zmia ny sys te mo wej. Czy moż na do strzec, a je śli tak, to w któ rych ob sza rach zwią za nych z edu - ka cją szkol ną ja ko sys te mem i pro ce sem, wy stę po wa nie no wych przy kła - dów dzia łań po zor nych i ja ki jest me cha nizm ich po wsta wa nia? In te re su ją nas od po wie dzi na py ta nia o re la cje po zo ru i rze czy wi sto ści oraz spo so by wza jem ne go na sie bie od dzia ły wa nia struk tur szkol nych, sa mo rzą do wych, mi ni ste rial nych. Za ha cza my też o środ ki ma so we go prze ka zu. Szcze gól nie istot ne jest od sło nię cie i (z)de ma sko wa nie nie wi docz nych po tocz nych oczywi sto ści na prze cię ciu po la szkol ne go i po la mi ni ster stwa edu ka cji, je śli po - słu ży my się ter mi nem po le w ro zu mie niu Pier re a Bo ur dieu, któ ry za je go po mo cą okre śla roz ma ite sfe ry dzia ła nia czło wie ka (mó wi o po lu ro dzin - nym, szkol nym, aka de mic kim, ar ty stycz nym, re li gij nym itp.). Stresz cza jąc trud ne ję zy ko wo wy wo dy Bo ur dieu, naj pro ściej moż na wy ja śnić, że po le jest siat ką obiek tyw nych re la cji (do mi na cji/pod po rząd ko wa nia, do peł nia - nia/an ta go ni zmu itp.) mię dzy po zy cja mi, wszyst kie zaś po zy cje są za leż ne 7 D. Ho warth, Dys kurs, przeł. A. Gą sior -Ni emiec, War sza wa: Ofi cy na Na uko wa D. C. Hoy, dz. cyt., s Por. M. Kwiat kow ski, Dzia ła nia po zor ne w sys te mie post mo no cen trycz nym, w: Nor ma tyw - ność współ cze snej Pol ski, red. J. Kwa śniew ski, War sza wa: Pra ce Ka te dry So cjo lo gii Norm, De wia - cji i Kon tro li Spo łecz nej JPSJR UW 2005, t. VII. 10 J. Lu tyń ski, Na uka i pol skie pro ble my. Ko men tarz so cjo lo ga, War sza wa: PIW 1990.

15 DZIA ŁA NIA PO ZOR NE W EDU KA CJI JA KO PA LĄ CY PRO BLEM. WPRO WA DZE NIE DO KSIĄŻ KI 17 od dys try bu cji róż nych od mian ka pi ta łu, któ re go po sia da nie de cy du je o uzy - ski wa niu spe cy ficz nych pro fi tów bę dą cych przed mio tem gry w po lu 11. Używa jąc po jęć Ervin ga Gof f ma na, do daj my, że w trud nych i zmien nych oko licz no ściach, a cha rak te ry zu ją one współ cze sną rze czy wi stość, tak że edu ka cyj ną, ta kie gry wy ma ga ją nie ustan ne go pod trzy my wa nia/two rze nia po zo rów nor mal no ści 12. Z per spek ty wy Gof f ma na, jak za uwa ża in ny so - cjo log, Alvin W. Gou ld ner, lu dzie co raz czę ściej wy twa rza ją»za cho wa nia«za miast rze czy i pró bu ją nie ty le coś ro bić, ile czymś być 13, i do da je od sie - bie, że kie dy lu dzie nie ma ją praw dzi we go wy bo ru, nie tyl ko na ryn ku ekono micz nym, lecz tak że po li tycz nym, po zo ry za czy na ją od gry wać naj więk szą ro lę 14. Zwią za na jest z tym sym bo licz na czyn ność uwo dze nia. Jak do wo - dzi Je an Bau dril lard Po zo ry, któ rych nie na le ży spro wa dzać do wy glą du fi - zycz ne go, na le żą do sfe ry uwo dze nia, a uwo dze nie, o któ rym mo wa, jest w isto cie ro dza jem sym bo licz ne go pa no wa nia nad for ma mi, pod czas gdy po tocz nie ozna cza spra wo wa nie ma te rial nej wła dzy z uży ciem pod stę pu 15. Prze mien ność spraw ców i ofiar dzia łań po zor nych kom pli ku je kwe stię (stąd ty tuł na szej książ ki Spraw cy i/lub ofia ry..., a nie al ter na ty wa: Spraw cy czy of ia r y? ). Od wo łu jąc się do Fo ucaul ta, moż na przy jąć, że wła dza jest czymś w ro dza ju cią głej cyr ku la cji, zja wi skiem, któ re nie mo że być zre ali - zo wa ne w ja kimś kon kret nym tu i te raz. We wła dzy uczest ni czą wszy scy, sto su jąc ją i jed no cze śnie jej pod le ga ją c 17. Do cho dzi do te go tak że zja wi sko ko zła ofiar ne go 18, któ re go wy kre owa nie ma być spo so bem przy wró ce nia po rząd ku i od no wie nia za gu bio ne go świa ta war to ści. We dług opi nii publicz nej ste ro wa nej przez me dia, któ re uni ka ją po waż nej de ba ty o po li ty ce 11 P. Bo ur dieu, Re gu ły sztu ki. Ge ne za i struk tu ra po la li te rac kie go, przeł. A. Za wadz ki, Kra ków: Uni ver si tas E. Gof f man, Po zo ry nor mal no ści, w: ten że: Re la cje w prze strze ni pu blicz nej. Mi kro stu dia po rząd ku pu blicz ne go, tłum. O. Sia ra, War sza wa: PWN 2011, s A. W. Gou ld ner, Kry zys za chod niej so cjo lo gii, przeł. P. To ma szek, Kra ków: No mos 2010, s Tam że. 15 J. Bau dril lard, Sło wa klu czo we, tłum. S. Kró lak, War sza wa: Wy daw nic two Sic 2008, s Por. T. Kra ko wiak, By cie ofia rą ja ko stra te gia w dys kur sie o in te gra cji eu ro pej skiej, Prze gląd So cjo lo gicz ny 2003, nr 1, s. 266; M. Kli now ski, Lo gicz na pro ble ma ty ka czy nu i spraw stwa, Kra - ków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ja giel loń skie go Patrz np. M. Fo ucault, Gry wła dzy, przeł. T. Ko men dant, Li te ra tu ra na Świe cie 1988, nr 6; ten że, Nad zo ro wać i ka rać. Na ro dzi ny wię zie nia, przeł. T. Ko men dant, War sza wa: Ale the ia R. Gi rard, Ko zioł ofiar ny, przeł. M. Gosz czyń ska, Łódź: Wy daw nic two Łódz kie 1987; oraz ten że, Po cząt ki kul tu ry, przeł. M. Ro ma nek, Kra ków: Znak 2006.

16 18 SPRAWCY I/LUB OFIARY DZIAŁAŃ POZORNYCH W EDUKACJI SZKOLNEJ oświa to wej, win ną za pa ści pol skiej szko ły jest dziś co raz bar dziej de mo ni - zo wa na Kar ta Na uczy cie la i jej na stęp stwa. Jej zli kwi do wa nie ma mieć wła - ści wo ści lecz ni cze, uzdra wia ją ce cho rą szko łę i oczysz cza ją ce jej re la cję z sa mo rzą da mi, któ re zy ska ją au to no mię. Choć przy czy na kry zy su w szkol - nic twie ma wie lo ra kie uwa run ko wa nia ry tu ałem ofiar ni czym by ło by, mó - wiąc me ta fo rycz nie, spa le nie na sto sie Kar ty Na uczy cie la. Szu ka nie ofia ry od by wa się za po mo cą ste reo ty pów oskar ży ciel skich tu po sia da nie przez na uczy cie li mon stru al nych przy wi le jów, któ re bez po śred nio prze kła da ją się na ob ni że nie ich mo ral no ści i od po wie dzial no ści za ucznia i szko łę. Po - nie waż wszy scy mu szą być prze ko na ni o wi nie, od pew ne go cza su od by wa się 19 gwał tow na wy mia na zdań na te mat kar ty i śro do wi ska na uczy ciel skie - go, któ rą Ja cek Ża kow ski nie bez słusz no ści na zwał szczu ciem. Pa weł Hu el le jest szla chet nym wy jąt kiem, bro niąc pra cu ją cych w okrop nych wa run kach i otrzy mu ją cych wsty dli we pen syj ki na - uczy cie li, na któ rych tym ra zem szczu je nas Le szek Bal ce ro wicz. Je - stem Hu el le mu wdzięcz ny. Nie tyl ko dla te go, że do brze jest ująć się za krzyw dzo ny mi i oczer nia ny mi. I nie tyl ko dla te go, że aku rat to szczu cie jest wy jąt ko wo groź ne, bo nisz czy i tak już za bu rzo ne re la - cje mię dzy ucznia mi i ich ro dzi ca mi a szko łą i na uczy cie la mi. Gor sze jest to, że szczu cie za stę pu je jak zwy kle po waż ną de ba tę. Tym ra - zem na te mat oświa ty, praw edu ka cyj nych, ro li szko ły, tre ści na - ucza nia, mo de li pe da go gicz nych, obo wiąz ków pań stwa i do bra pu blicz ne go 20 [M. D.]. Da riusz Chęt kow ski, łódz ki na uczy ciel i pu bli cy sta (za pro si li śmy go do na sze go to mu), wy po wia da się w tej kwe stii bar dziej emo cjo nal nie, cze mu nie na le ży się dzi wić, zna spra wę z au top sji. Wie dzę o praw dzi wym sta nie szkół trzy ma się pod kor cem, a za miast te go roz po wszech nia się ste reo ty py o edu ka cji i pod kre śla wi nę belfrów. Nie do in we sto wa na oświa ta wy da je gorz kie owo ce [...]. Znajdź my win nych, ukarz my ich i za kończ my ten kosz mar zda je się mó wić spo łe czeń stwo. I me dia szu ka ją win nych. Wy rok na na uczy cie li zo stał już wy da ny, te raz fa bry ku je się uzasad nie nie. Nikt nie bę dzie wi nił uczniów, że są i że ich wy kształ ce nie 19 Wy wo ła na tek stem Do mi ni ki Wie lo wiey skiej Kar ta Na uczy cie la do ko sza, Ga ze ta Wy borcza z dnia J. Ża kow ski, Dość szczu cia, Ga ze ta Wy bor cza z dnia

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo