Dziennik Ustaw Nr P oz. 51 i 53. ArticIe II. Choix de la classe de contribution. Wybór klasy składek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ustaw Nr 12. 2 - P oz. 51 i 53. ArticIe II. Choix de la classe de contribution. Wybór klasy składek."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr P oz. 51 i 53 Artykuł II ArticIe II Wybór klasy składek. Artykuł I ustęp 3 stosuje się przed wejściem w życie niniejszego Protokołu dodatkowego. Choix de la classe de contribution L'arHcle I, paragraphe 3, est appl,icahle avaait I.a mise ci execution du present Protocole additionne1. Artykuł III Article III Przystąpienie do Protokołu dodatkowego i do innych aktów Związku. Adhesion au Protocole additionnel et aux autres Actes de I'Union 1. Kraje członkowskie, które nie podpisały niniejszego pr -otokołu, mogą p Ilzystąpić d-o niego w każdym 'czasie. 2. Kmje członkowskie, które 'Są stronami aktów znowelizowanych przez Kongres, 'lecz ich nie podpisały, powinny przystąpić do nich w możliwie najkrótszym czasie. 3. Dokumenty przystąpienia w wypadkach przewidzianych w ustępach 1 ti 2 'kierowane są w drodze dyplomatyclznej do Rządu Kraju, w którym znajduje się siedziba Związku, a Rząd ten zawiadamia Kraje członkowsk..ie o złożeniu tych dokumentów. Łoco le 1. L'es Pays-membres qui Ill'ont pas signe le present Propeuvent y adherer en tout temps. 2. Les Pays-membres pui sont parties aux Actes renouve'les par le Congre'S mais qui ne les ont pas s'ignes sont tenus d'yadherer dans le plus bref delai possible. 3. Les instrumettts d'adhesion relatifs aux cas vises aux paragmphes 1 et 2 sont adresses par la v-oie diplomatique au Gouvernement du pays-sie'ge qui Illotilfie ce depót aux Pays-membres. Artykuł IV Article IV Wejście w życie i okres obowiązywania Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego. Niniejszy Protokół dodat'kowy wejrlrzie w życie dnia 'styc2'jlliia 1976 roku oj pozostanie w mocy prrzez czas nieokreślony. Na dowod czego Pełnomocnicy Rządów Krajów człookows'kidls;porządzih niniejszy 'Protokół dodatk..owy, 'który mieć będzie tę samą moc i to 'Samo Izna1czenie, jak gdyby jego postanowi'en'ia były zamiesz'mone w samym tekście K'onstytucji, i po'dp'i'sa'ligo w jednym egzemplatzu, który zo'stalllie złożony w archiwach Rządu Kraju - siedziby Związku. Jedna jego kopia zostanie doręczona k'ażdej Stronie pl1zez Rząd Kraju, w którym odbył się Kongres. Sporządzono w Loz'annie dnia 5 lipca 1974 roku. Mise ił execution et duree du Protocole additionnel ił la Constitution de I'Union postale universelle Le present Protocole additionnel- sera mis a execution le 1 r janvier 1976 e't deme-mera en vigueur pendant un temps ind&termine. En foi de quoi, les P.J.enipoientiaires des GouveJ.1llem nts des Pays-mern.ibres ont dresse' le present Pwtocole additionnel quii auta la meme force et la meme valeur que si ses dispositions etaient inserees dans le te:xte rrneme de la Constitution et ils l' ont signe en UIll exempla-ire qui restera depose aux Archives du Gouvernement du pays-siege de l'union. Une copie en sera remise a chaque Partie par le Gouvernement du pays-siege du Congres. P'ait a Lausanne, le 5 juillet Przekład. 53 KONWENCJA nr 138 dmycząca najniższego wieku dópuszczenia do zatrudnienia. KonferencJa Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana przez Radę Adminis'tracyjną Międzynarodowego Biura Pracy do Genewy i zebrana tam w dniu 6 czerwca 1973 roku 'na swej pięćdziesiątej ósmej sesji, postanowiwszy przyjąć niektóre wnioski dotyczące najniższego wieku dopu'szczenia do zatrudnienia, która to sprawa stanowi czwarty punk>t porządku dzieilnego sesj.j, biorąc pod uwa 'gę postanowienia Konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczenia d2lieci 'do pracy przemysłowej z 19:19 r., Konwencji określającej najniż S'zy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce z 1920 r., Konwencji w sprawie wieku dopuszczenia dzieci do pracy w rolnictwie z 1921 L, Konwencji ustalającej najniżs 'zy wiek dopuszczenia młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i W kotłowniach z 1921 r., Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w zawodach nieprzemysłowych z 1932 r., Konwencji określającej najniższy wiek. dopuszczenia dzieoi do pracy w marynaroe (zrewidowacrj.ej) z 1936 r., Konwencji w sprawie okre.ś llenia najniższego wieku dopuszczenia dzieci do pracy przemysłowej (zrewidowanej) z 1937 L, Konwencji okreś 'lającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci 'do pracy w zawodachnieprzemysłowych (zrewidowanej) z 1937 r., Konwencji dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy w r)'!bołówstwie z 1959 r., KOłlwencji dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach z 1965 L, uznając, że nadszedł czas, aby przyjąć ogólny dolmment obejmujący to,zagadnieni1e, k'ióry sto'pniowo zastą!piłby istniejące obecnie akty, mające zastosowanie do ogra-

2 Dziennik Ustaw Nr Poz niczonych dziedzin ekonomic7.llych, w celu całkowiteg o zniesienia pracy dzieci, postanowiwszy, że dokument ten zostanie ujęty w formę konwencji międz)"i1arodowej, przyjmuje dnia dwudziestego szóstego czerwca ' tysiąc dziewięćset siedemdz ie siątego trzeciego roku niniejszą konwencję, która otrzyma nazwę Konwencji o naj n iż szym wieku, Artykuł 1 do którego niniejsza konwencja ma za Każdy Członek, stosowanie, zobowiązuje się prowadzić politykę krajową zmierzającą do zapewnienia skutecznego znresienia pracy dzieci i do stopniowego podnoszenia najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia lub pracy do granicy wieku umożliwiającej młodocianym osiągnięcie - jak najbardziej wszechstronnego rozwoju fizycznego' i umysłowego. Artykuł 2 1. Każdy Członek, który ratyfikuje mmejszą konwencję, ok reśli w oświadczeniu -załączonym do swojej ratyfi- kacji najniższy wiek dopuszczenia do zatrudnienia lub pracy na swym terytorium i w środkach transportu zarejestrowanych na jego terytorium; z zastrzeżeniem postanowie ń artykułów 4 do 8 niniejszej k onwencji żadna osoba mając a wiek niższy od tego naj'll'iższego wieku nie będzie dopusż czona do źatrudnienia lub pracy w jakimkolwiek zawodzie.. 2. Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą konwencję, może następnie zawiadomić Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy, składając nowe oświadczenia, że podnosi najniższy wiek podany uprzednio. 3. Najniższy wiek określony zgodnie ~ ust ępem 1 ni- - niejszego artykułu nie będzie niższy niż wiek, w którym ustaje obowiązek szkolny, a w każdym wypadku nie niższy niż piętnaście lat. 4. Niezależnie od postanowień ustępu 3 nwlejszego artykułu każdy Członek, którego gospodarka i system szkolny nie są rozwinięte w dostatecznym stopniu, moż e po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pracodawców i _pracowników, jeżeli takie istnieją, określić dla początkowego etapu jako najniższy wiek czternaście lat. 5. Każdy Członek, który zgodnie z postanowieniami poprzedniego ustępu określi jako najniższy wiek czternaście lat, powinien w sprawozdaniach, które zobowiązany jest przedstawiać zgodnie z artykułem 22 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, stwierdz-ić: 'a) czy istnieje nadal powód do tak'iej decyzji, Artykuł 3 b) czy zrzeka się korzystania z ustępu 4 niniejszego artykułu, począwszy od określonej daty., 1. Najniiszy wiek dopuszczenia do wszelkiego rodzaju zatrudnienia lub pracy, które ze wzylędu na swój charakter lub warunki, w jakich są wykonywane, mogą zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu lub -moraln-ości młodocianych, nie powin:ien być niższy niż Osiemnaście lat. 2. Przewidz;iane w ustępie 1 mmejszego artylmłu rodzaje zatrudnienia Jub pracy zostaną określone przez ustawodawstwo krajowe lub przez właściwe władze po prze7 prowadzeniu konsultacj1i z zainteresowanymi organizacjami pracodawców lub pracowników, jeże/li takie is'tnieją. 3. Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu ustawodawstwo krajowe lub właściwe władze mogą po przeprowadzeniu konsulta-cji z za:~ntere'sowanymi organizacjami pracodawców lub pracowników, jeżelri takie i stnieją, zezwolić na zatrudnienie lub pracę młodoc.ianych, począwszy od lat szesinastu, pod warunkiem, że ich zdro~ wie, bezpieczeństwo i moralność będą w pełni chronione i ije otrzymają oni w danej dziedzinie działalności odpowiednie wykształcenie specjalistyczne albo przesz'k-o}.enie zawodowe. Artykuł 4 1. W razie potrzeby właściwe władze mogą po przeprowadze1niu konsuuacji z zaintefiesowanymi organizacjami pracodawców i pracowników, j 'eżeh taki'e istnieją, nie stosować ' niniejszej konwencji do okreś 'lonych rodzajów ' zatrudnienia lub pracy, jeżeli stosowanie do nich tej konwencji mogłoby spowodować specjalne i poważne trudnośc i" w realizacj-i. 2. Każdy Członek, który ratyfikuje nmlej'szą konwencję, w swym pierwszym sprawozdaniu o stosowaniu konwencji, które zobowiązany jest przedstawiać zgodnie z a r tyku łem 22 Konstytucji Międzynarodowej Orgćilnizacji Pracy, wymieni, ż 'podaniem motywów, które rodzaje zatrudnienia mogłylby zostać 'wyłączone zg,odnie z ustępem 1 n i ni-ejszego artykułu, a w następnych sprawozdalniach przedstawi s-tan swego ustawodawstwa i praktyki w odniesieniu do tych wyłączonych rodzajów, jak również poda, w jajkim zakresie konwencja została do nich zastosowana lub w jaki spos6b proponuje się ją zastosować do tych rodzajów zat rudnienia. 3. Niniejszy artykuł nie upowazma do wyłączenia ze sltosowania.n-iniejszej konwencji wymienionych w artykule 3 rodzajów zatrudnienia lub pracy. Artykuł 5 1. Każdy Członek, którego -gospodarka i system administracyjny nie są rozwinięte w dostatecznym stopniu, może po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pracodawców i pracowników, jeżeli takie istntieją, ograniczyć w pierwszym etapie zakres stosowania nini-ejszej konwencji. 2. Każdy Członek korzystający z postanowień U'stępu niniejszego ai1tykułu wymieni w oświadczeniu -załączonym do swojej ratyf-ikacji dziedziny działa'lności go's'podaficze j lub rodzaje przedsiębiorstw, d-o których będą stosowane postanowienia niniejszej konwencji. 3. Zakres stosowania mniejszej konwencji będzie obejmował co najmniej: przemysły wyd-obywcze, przemysły przetwórcze, budownictwo i roboty puhliczne; elektryczność; gaz i wadę; służlbę 'sanitarną; transport; magazyny i komunikację; plantacje i inne przedsiębiorstwa rolne, produkujące niem przedsiębiorstw rodzitnnych, produkujących głównie w celach handlowych, z wyłącze małych lub pracujących naza'sadach dla rynku loka-lnego i nie zatrudniających w sposób regularny płatnych robotnik0w.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz l 4. Każdy Członek, który ograniczył zakres stosowania konwencji zgodnie z niniejszym artykułem: a) przedstawi w sprawozdaniach, które zobowiązany jest składać zyodnie z artykułem 22 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, ogólną sytuację w zakresie zatrudnienia lub pracy młodooianych i dzieci 'w wyłączonych ze stosowania niniejszej konwencji dziedzinach dzia 'łalności. jak również jakikolwiek postęp do Ikonany w kierunku szerszego zastosowania postanowień konwencji; " b) w każdym czasie może rozszerzyć zakres stoso,wania konwencji, składając oświadczenie Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy. Artykuł 6 Niniejszej konwencji nie stosuje się do pracy dzieci lub młodociany ch wykonywanej w i'nstytucjach p owszechnego nauczania, w szkołach 'zawodowych i technicznych lub w innych instytucjach szkolenia zawodowego ani do pracy wykonywanej przez osoby mające co najmniej czternaście lat w przedsiębiorstwach, jeżeli praca ta jest wykonywana zgodnie z warunkami ustalonymi przez właściwe władze, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pracodawców i pracownioków, gdy takie istnieją, i je'żeli stanowi ona integralną część : a) kształcenia lub szkolenia zawodowegp, za które odpowiedzialność ponosi przede wszystkim szkoła lub instytucja szkolenia zawodowego, albo b) programu szkolenia zawodowego zatwierdzonego przez właściwe wła~ze i realizowanego głównie. lub całkowicie w przedsiębiorstwde lub '. c) programu poradnictwa :mającego na celu ułatwienie ' wyboru zawodu lub rodzaju szkolenia zawodowegó. Artykuł 7 4. Niezależnie od postanowień ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu Członek, który skorzystał z postanowień artykułu 2 ustęp 4, może, je'żeli uzna to za bardziej ko'rzystne, zastąpić wiek dwunastu i czternastu lat wiekiem trzynaście i piętnaście lat, wymienionym w ustępie 1. oraz wiek cz ternaście lat wiekiem piętnaście lat wymienionym w u stęp'ie 2 niniejszego ar tykułu. Artykuł 8 1. Po przeprowadzeniu konsultacji' z zainteresowanymi organizacjami wacodawców i pracowników, jeżeh takie istnieją, właściwe władze mogą na podstawie zezwoleń ud71ielanych w indywidualnych wypadkach zezwolić na. zniesienie za'kaz'u zatrudnienia lub pracy przewidzianego w artykule 2 konwencji w takich wypadkach, 'jak udział w działalności artystycznej.,.'"' 2. Zezwolenia te okreś,lą w godzinach czas trwania dozwolonego zatrudn~enia lub pracy oraz warunki ich wykonywania. Artykuł 9 1. Właściwe władze podejmą wszelkie niezbędne środki, w tym również odpowiednie sarnkcje, celem zapewnienia skutecznej realizacji postanowieii niniejszej konwencji. 2. Ustawodawstwo krajowe lub właściwe władze wyznaczą osoby odpowiedzialne za poszanowarnie postal'lowień wykonawczych konwencji. 3. Ustawodawstwo krajowe lub właściwe władze ustalą, jakie rejestry lub inna dokumentacja powinny być utrzymywane i.przechowywalne do dyspozycji przez pra Codaw cę ; rejestry te lub dokumentacja powinny zawierać nazwisko, wiek lub datę urodzenia, w mia rę możności nal eżycie poświadczone, dotyczące osób zatrudnionych przez pracoda wc ę lub pracujących dla niego, a ktprych wiek wynosi po niżej osiemnastu lat. 1. Ustawodawstwo krajowe może zezwolić na ~atrudnianie przy lżej'szych pracach osób w wieku od tr zynastu do piętnastu l-at lub na wykonywanie przez t e osoby takich prac, z - zastr~eżeniem, że: a) nie będą one narażone na zagrożenie zdrowia lub ich rozwoju, 'b) prace te z e względu na swój charakter nie przeszkodzą w obowiązkach szkolnych tych o'sób lub w udziale w programach szkoleniowych luj:> szkolenia zawodowego ' zatwierdzonych przez właściwe władze ani też w możli wości korzystania przez nie z otrzymane-go przeszkolenia. 2. Ustawodawstwo krajowe może, z zastrzeżeniem wa runków przewidzianych w punktach a) i b) ustępu L zezwolić również na zatrudnienie lub pracę asób w wieku poniżej piętnastu -lat, które nie dopełniły jeszcze obowiązku szkolnego. 3. Właściwe władze ustalą dziedziny działalności. w których zatrudnienie lub praca mogą być dozwolone zyodnie z us t ępam i 1 i 2 nintiejsz 1go artykułu, oraz ustalą okres ich trwania w godzinach i warunki wykonywania omawianc~ :) zatnrdnienia lub pracy.. ' Artykuł 10 I. Niniejsza konwencja sta,nowi rewizję na warunkach określonyc h w niniejszym artykule Konwencji w sprawie określeniana jniższeg o wieku dopuszczenia dzieci do pracy przemysłowej z 1919 r., Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieoi do pracy w marynarce z 1920 L, Konwencji w sprawie' wieku dopuszczenia dzieci' do pracy w, roln<ictwie z 1921 r., Konwencji ustalającej najniższ y wiek dopuszczenia młodooianych do pracy w pomieszczenia<;h podpokładowych i w kotłowniach z 1921 L, Konwencji określającej najn'iższy wjek dopuszczenia dzieci do ' pracy w zawodach nieprzemysłowych z 1932 L, Konwencji okf Ślającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce (zrewidowanej) z 1936 L, Konwencji w sprawie okreś 'lenia najniższego wieku dopuszczenia dżieći do pracy przemysłowej (zrewidowarnej) z 1937 L, Konwencji okr e 'ślającej najnizszy wiek dopuszczen,ia dzieci do pracy w 'zawodach nieprzemysłowych (zrewidowanej) z 1937 r., Konwencji dotyczącej najniższego wieku dopus'zczenia do pracy w rybołówstwie z 1959 r. i Konwencji dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią, w kopalniach z 1965 r. ' 2. Wejście 'w życie niniejszej konwencji nie wyklucza dalszych ratyf'ikacji Konwencji określającej najniższy wiek,

4 Dziennik Ustaw Nr 12._ _._ Poz. 53 dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce (zrewidowanej) z 1936 r., Konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczenia dzieci do pra'cy przemysłowej (zrewidowanej) z 1937 r., Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w zawodach nieprzemysł o wych (zrewidowanej) _'Z 1937 r., Konwencji dotyczącej najniższego wieku d opuszczenia do pracy w rybołówś1:wie z r. i Konwencji dotyczącej najniższeg.o wie!ku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach z '1965 1". 3. Nie będą dopuszczone dalsze ratyfikacje Konwencji w sprawie okr eś lenia najniższego wieku dopuszczenia dzie ci do pracy przemysłowej z 1919 r., Konwencji określając ej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce. z 1920 r., Konwencji w sprawie wieku dopus.zczenia dzieci. d o pracy w rolnictwie z 1921 r., Konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczenia młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach z 1921 r., jeżeli Państwa - strony tych konwencji wyrażą na to zgoclę bądż przez ratyfik0l"anie niniejszej konwencji. bądż przez oświa,dczenie złożone Dyrektorowi Generalnemu Mi ę dzynarodowego Biura Pracy. 4. Z wejściem w życie niniejszej konwencji:. e) jeżeli Członek - strona Konwencji dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia d-o pracy w ryb ołówstw ie z 1959 r. przyjmie zobowiązania wynikające z nin~ejszej konwencji dla rybołówstwa morskiego i al'bo okreś li zgodnie z artykułem 3 niniejszej konwencji jako najniższy wiek co najmndej piętnaście l-art, albó stwierdzi, że artykuł 3 niniejszej konwencji stosuje się do rybołówstwa morskiego, fakt ten z mocy samego. prawa spowoduje natychmiastowe wypowi edzenie Konwencji dotyczącej naj niższego wieku d-opuszczenia do pracy w J>ybolówstwie z 1959 r.; f) jei;eli Członek - strona KonwencjJ dotyczącej najoniż szego wieku dopuszczenia do pr-acy pod zi6'rrrią w kopalniach z 1965 L przyjmie zobowiązania wymikające z niniejszej konwencji i albo określi z'godnie z artykułem 2 niniejszej konwencji jako najniższy wiek co najmniej taki sam, jaki ' zadeklarował w wy'kon-aniu konwencji z 1965 r., albo stwjerdzi, że taki wiek zgodnie z artykułem 3 s,tosuje się do Iprac pod ziemią, fakt ten z mocy samego prawa spowoduje natychmiastowe wypowiedzenie Konwencji dotyczącej na1111zszego wieku dopuszczenia do pra cy pod ziemią w kopalniach z 1965 r. a) jeżeli Członek - strona Konwencji w sprawie okre ś lenia najniższego wieku dopuszczenia dzieci do pracy p rze mysłowej (zrewidowanej) z.1937 r. przyjmie zobowiązania wyni.kające z.niniejszej konwencji i określ i, " zgodnie z ar tykułem 2 tej konwencji, jako najniższ y wiek cq najmniej piętnaście lat, fakt ten z mocy samego prawa spowoduje natychmiastowe wypowiedzenie Konwencji w sprawie określenia ll1ajniższego wieku dopuszczenia dzieci do pracy przemysłowej (zrewido-. wanej) z 1937 L; b) jeżeli Członek - strona Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w zawodach nieprzemysłowych z 1932 r. przyjmie zobowiązania wynikające z niniejszej konwencji dla zajęć nieprzemysłowych w myśl tej konwencji, fakt ten z mocy samego prawa spowoduje na tychmiastowe wypowiedzenie Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w zawodach nieprzem ł{ słciwych z 1932 r.; c) jeżeli Członek - strona Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w zawodach nieprzemysłowych(zrewidowanej) z 1937 r. przyjmie zobowiązania wynikające z niniejszej konwencji dla zajęć nieprzemysiowych w myśl tej konwencji i określi zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji jako najniższy wi'ek co najmniej piętnaście lat, fakt ten z mocy samego prawa spowoduje natychmiastowe wypowiedzenie Konwencji określającej najn iższy wiek dopuszczenia dżieci do pracy w zawodach niep rzemysłowych (zrewidowanej) z 1937 r.; d) jeżeli Człop.ek - strona Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce(zrewidowanej) z 1936 r. przyjmie zobowiązani a. wynikające z 'n1iniejszej konwencji :dla pracy w marynarce i albo określi zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji jako n ajniższy wiek co najmniej piętnaś :cie lat, albo stwierdzi, ±e artykuł 3 niniejszej konwencji stosuje się do pracy w marynarce, fakt ten z mocy samego prawa spowoduje natychmiastowe wypowiedzenie Konwencji okreś,lającej l}.ajniższy wiek dopusżczenia dzieci do pracy w marynatce (zrewidowanej) z 1936 L; 5. Z wejściem w życie niniejszej konwencji : a) przyjęcie zobowiązań wynikających z niniejszej konwencji spowoduje wypowiedzenie K'oDWencji w sprawie okreś1e nia najniższego wieku dopuszczenia dzieci do pracy przemysłowej z 1919 r., zgodnie z jej artykułem 12; b) przyjęcie zobowiązań wynikających z niniejszej kon ~encji dla rolnictwa spowoduje wypowiedzenie Konwencji w spr awie wieku dopuszczenia dzieci do pracy w rolnictwie z 1921 r., zgodnie z jej artykułem 9; c) przyjęcie zobov1iązań wynikających.z nill1'iejszej konwencji dla pracy na morzu spowoduje wypowiedzenie Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce z 1920 L, zgodnie z jej artykułem lo, oraz KOIl1wencji ustalającej najniższy w iek dopuszczenia młodoci anych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach. z 1921 r.. zgodnie z jej artykułem 12. Artykuł Dyrektor Generalny MiędzY'nModowego Biura Pracy zostanie poinformowany <> formalnych ratyfikacjach niniejszej konwencji. w celu ich zarejestrowania. 1 t Artykuł 12 l. N iniejsza konwencja będzie obowiązywała tylko tych Cz10nków Międzynarodowej Qrgall1iza cji Pracy, k-iórych ratyfika.cje zostaną zarejestrowane przez Dyrektora Generalnego. 2. Wejdzie ona w życie po upływie dwunastu miesięcy od daty zarej~strowania prz-ez Dyrektora Generalnego ratyfikacji niniejszej konwencj.i przez dwóch Członków. 3. Następnie niniejsza konwencja wejdzie w życie w stosunku do każdego Członka po upływie dwunastu mies ięcy od daty zarejestrowania j-ego ratyfikacji.

5 Dziennik Ustaw Nr 12-6 Poz. 53 Artykuł Każdy Ozłonek, który ratyf,ikował nm'l.ejsz,ą konwencję, może ją wypowiedzieć po upływie dziesięciu lat od ' daty początkowego wejścia jej w życie aktem przekazanym Dyrektor,owi Generalnemu Międzynarooowego Biura Pmcy i prrzez niego zarejestrowanym. Wypowiedzenie to nabierze mocy po upływie jednego raku od daty Jego zarejestrowam.ia., 2. Każdy Członek, który r.atyfikował mmejslzą konwencję i który w ciągu jedne'go roku po upływie dziesięci-oletniegookresu wymienionego w poprzedn im ustępie nie skorzysta z możliwości wy,powiedzenia pr.zewidzian'ego w niniejszym!attykule, będzie związany konwencją n ół. nowy okres dziesięciu lat i następnie będzie mó g ł' wypowiedzieć niniejszą koniwencję po u pływie każd 'eg'o dkresu dz-iesięcioletniego, z zachowaniem warunków przewidzianych w niniejszym artykule. Artykuł Dyrektor Generaliny Międzynarodowego Biura Pra -ey zawiadomi wszyst~ich Cżłonków Międzynarodowej Or,gam.izacji Pracy o zarejestrowaniu wszystkich ratyfika:cji i aktów wypowi'edzenia, o których zastał poinfomnowany, przez Członków Organizacji. 2. Zawiadamiając Członków Organi'zacji o zarejestrowaniu drugiej zglos1zonej mu ratyfikacji, Dyrektor Generalny zwróci uwagę Członków Oryam.izacji na datę wejścia w życie niniejszej konwencji. A:Pt:y'kuł15 Dyrektor Generalny 'Międzynarodowego Biura Pracy udzieli Sekreitarzowi Genera-lnemu Organizacji Narodów Zjeldnoczonych, iw ce'luzarejestrowania zgodnie z artykułem 102 K'arty 'Narodów Zjedn oczonych, wyc z erpując ych informacji o wszystkich ratyfikacjach i aktach wypowiedzenia, które zareje'strował ~,odnie z po'stanowieniami po.przednich artykułów. Artykuł 116 Rada Administracyjna Międzynarodoweg,o Biura Pracy w każdym wy;padku, gdy uzna to za potrzebne, przedsta- wi KOIl1:ferencji Ogólnej spr-awm!danie o stosowaniu niniejszej konwencji i rozpatrzy, czy na'leży wpisać na porządek dz,ienny konferencji sprawę całkowitej lub częściowej rewizji tej konwencji. Artykuł d 7 1. W razie przyjęcia prlz'ez konferencję nowej koil1- w encji. wprowadzającej całkowitą lub częściową rewizję niniejsz,ej konwencji, i jeśli nowa konwencja nie stanowj inaczej: a) ratyfikacjoa przez Członka nowej konwencji wprowadzającej rewizję spowoduje z mocy samego prawa, bez względu na postanowienia artykułu 13, natychmiastowe wypowiedzenie n,iniejszej konwencji, z zastrzeżeniem, że nowa konwencja wprowadzająoa rewizję wejdzie w życie; b) począwslzy od daty wejścia w życie nowej 'konwencji wprowadzającej rewizję, nin iejsza koll1wencja prze'stani Ej -oyć otwarta do ratyfikacji 'przez Członków. \ 2. Niniejsza konwencja pozostanie w każidym razie w mocy 'w swej formie i /treści d la Itych.członków, 'którzy ją r a1tyfikowa:li, a nie ratyfikowali konwencji wprowad'zającej rewizję. Artykuł 18 Teksty angielski,i francuski niniejszej konwen'cji są jednakowo autentyczne. Powy:hszy tekst jest autentycznym rtekstell11 konwencji przyjętej na[ 'eżyc'ie przez Konferen'cję Ogó'lną Międz yn a rodowej Org'aniza'cji Pracy na jej pięćdzie 'siątej ósmej sesji. która od'była się w Genewie,i została ogłoszona za zamkniętą w dniu 27 czerwca 1973 raku. Na dowód c.zego w dniu dwudziestym sióldmym cz'erwca 1973 roku zł,oży,li swe podpisy: Przewodni 'czący Konferencji Binlu'u Tshiabola Dyrektor Generalny Międzynarodowego. Biura Pracy Wilfred Jenks -Convention 138 CONVENTlON CONC~RNING EMPLOYMENT. MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO The Genera ł Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and havin~ met in its F.ifty-eighth Session on 6 June 1973, and Having decided upon the adoption (of~ertain Efoposals with regard to minimum, age for admission' to empłoymen t, Y-'hich is the fourth item on the agenda of the session. and.

6 Dziennik Ustaw N r 12 --'- 7 - Poz. S3 Noting the terms of the Minimum Age (Industry) Convention, 1919, the Minimum Age (Sea)"Convention, 1920, the Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921, the Minimum Age (Trimmersand Stokers) Convention, 1921, the Minimum Age (Non-Industrial EmploymentY Convention, 1932, the Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936, the Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959, and the Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965, and.. Considering that the time has come to establish a general instrument on the subject, which would gradually replacę the existing ones applicable to limited economic sectors, with a view to achieving the total abolitioil. of child labour, and Having determined that this instrument shall take the form of an international Convention, adopts tbis twenty-sixth day of June of the year one thousand nine 4undred and seventy-three the foilowing Convention, which may be cited as the Minimum Age Convention, 1973: Artiele 1 Each Member for which this Convention JS In force undertakes to pursue a national policy designed to ensure the effective abolition of child labour and' to' raise progressively the minimum age for admission to employment Dr work to, alevel consistent with the fuilest physical and mental development of young persons. Artiele 2 l. Each Member which ratifies this Convention shall specify, in a decjaration appended to its ratification, a minimum age for admission to employment or work within its territory and on means of transport registered in its territory; subject to ArticJes 4 tą 8 of this Convention, no one under that age shail be admitted to employment Dr work in any occupation. 2. Each Member which has ratified this Convention may subsequently notify the Director-General of the International... LabDur Office, by further declarations, that it specifies a minimum age higher than that previously spec;ified. 3. The minimum age specified in pursuance of paragraph.l of this ArticJe shail not be less than the age of completion of compulsory schooling and, in any case, shall not be less than 15 years. 4. Notwithstanding the provisions ofparagraph 30fthis ArticJe, a Member whose economy and educational facilities are insufficiently developed may, aft er consultation with the organisations of employers and workers concerned, where such exist, initially specify a minimum age of 14 years. 5. Each Member which has spccified a minimum age of 14 years in pursuancc of the provision ~ of the preceding paragr~ph shall incjude in its reports on the application of this Convention submitted 'under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation a statement- (a) that its reason for doing SD subsist.<;; or / (b) that it renounces its right to ą~ail itself qfjhe provisions in question as from a stated date. - Article 3 l. The minimum age for admission to any'type ofemployment or work which by its nature' or the circumstances in Wh. ich it is carried out is likely to jepp~rdise the health, safety or moral~ ofiyoung persons shall not be less than 18 yearsv 2. The types of emplóyment Dr work to which paragraph l of this Artic1e ap'-plies ' shall bedetermined by nationai laws or regulations orby the com petent autno~~ ty, after consultation with the orgąnisations or employers and workers concerned, where such exist..

7 Dzienni'k Ustaw Nr Poz. 53 \ 3. Notwithstanding the provisions of paragraph l of this Article, nationai Jaws or regulations or the competent authority may, after consujtation with the organisations of employers and' workers concerned, where such exist, authorise employment, or work as from-the age of ł6 years on condition that the health, safety and morais or " the young persons conćerned are fully protected and that the young persons have received adequate specific instruction or vocational training in the relevant branch of activity. ArtiC/e 4, l. In so far as necessary, "the compet,ent authority, after consuhation with the organisations of employers and workers concerned, where such exist, may exclude from the application of this Convention limited categories of employment or work in respect of which speciał and substantial problems of application arise. 2. Each Member which ratifies this Convention shall list in its first report on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation any categories which,may have been excluded in pursuance of paragra'ph 1 of this Article, giving the Teasons for such exclusion, and shall state in subsequent reports' the position of its law and practice in respect of the categories excluded and theextent to which effect has been given or is proposed to be given to the Converition in respec,t of slich categories. ' 3. Employment or work covered by Article 3 of this Convention shall not be excluded from the applicatiqn of the Corivention in pursuance, of this Article. Article,5 1. A Mcmber whose economyand administrative racilities are insufficiently de::: veloped may, after consultatioll with the, organisation~ of employers and workers coricerned, where.su:l:;h exist, initially limit the scope of application ofthis Conventioll. 2. Each Member which avails itself of thc provisions Óf paragraph 1 of this Article shail specify, in a declaration appended to its ratiiication, the branches'of economic activity or types of uudertakings to which it will apply the provisions of the Convention. ' 3. The proyisions of the Convention shall be applicable as a minimum to the foliowing: rnining and quarrying; manufacturing; construction; electricity, gas and water; sani tary services; transport, storage and communication; and plantations and other agricultural undertakings mainly producing for comm,ercial purposes, but exciuding family and small-scale holdińgs producing for locał consumption and not regularly employing hired workers. ' 4. Any Mcmbcr wh ich has limited the scope of application or this Convention in pursuance or this Article- (aj shali indicate in its reports under article 22 or the Constitution or the International Labour Organisation the general position as regards the employment or work or young persons and children in the branches or activity which are exciuded from the scope or application or this Convention and any progress which may have been made towards widet; application of the provisions or the Cou\'ention; (b) may at any time formauy extend the scope or application bya dec1aration addressed to the Director-General of the International Labour Office., Article6 This Convention does not apply to work done by children and young persons in schools for generał, vocational or technical educałion or in other training institutions, or to work done by persons ąt least 14 years of age in undertakings, where. such work is carried out iri:,accordance witk conditions prescribed by the competent authority, arter consultaiion with ' the organisations of employers and. workers concemed, where such exist, ąnd is au integral part of-

8 --,----,----,~ Dziennik Ustaw Nr Poz. 53 (a) a course or education or training for włuch a schooi or'tmining institutiod is primarijy responsible; (h) a programme of training mainiy or entirely in an undertaking, which programme has been approved by the competent authority; or (c) a program me of guidahce or oricntation designed to facilitate the' choice of an occupation or of a Jine of training. Article 7 l. National laws or regulatiojls' may permit the employment or work or persons 13 to 15 years of agc on Iight work which is-, I (a) not likely to be harmful to thcir health or development;' and (b) not such as to prejudice their attcndance atschooj, their participation in vocational orientation ortraining program mes approved by the competent authority or their capacity to benefit from the instruction req!ived. 2. National laws or regulations may alsó permit the empjoyinent ar work ar persons who are at Iyast 15 years of age but have not yet,completed their campulsory scbooling on work which meetsthe requirements set rorth in sub-para~phs (aj and (b) of paragraph l of this Article. 3, The com petent authority shall determine the activfties in wruch employment or worle may be permitted under paragraphs- l, and 2 of this ~cle and, shall prescribe the- nułllber of hours-'during which and the conditions in which such employment ar wark may be undertaken. 4. Notwithstanding the provisions of paragraphs l and 2 or this..articie, a Member wbich has availed itself of the provisions ar paragraph 4 ar Arti~Ie 2 may, for as lóng as it.continues to do so, 'substitute the ages 12 and 14 for the ages,13 and 15 in paragraph l and the age 14 for the age 15 in paragraph 2 ofthisarticle. I Artic1e 8 l. Mter consuitation with the organisations or employers and workers concemed, where such exist; the competent authority may, by permits granted in individual cas~s, allow exceptions to the probibition of employment or work provided.for in Artlcle 2 of tbis Convention, for such purposes as participation in artistic ~i>erformances. I 2. Permits so granted shall limit the number of hours during wbich and prescribe the conditions in which empioyment or work is allowed.,~ Artiele 9 l: AlI 'necessary measures, including the provision of appropriate penalties, shali be taken by the competent authority to ensure the effective enforcement or the provisions of this Convention. "- :2.. National laws or regulations ar the competent aulhority shall defi~ the persons responsmle for co.wpliance with the provisions giving effect to the Conv~Jition. 3. National Iaws o:t; fegulations or the com petent authority shaii prescribe the registers,or othei 'doc~ments which shail be kept and made available by the employer; such regjslers o;.dqfuin'ents shalltontain the names and ages ar dates or birtb, duly certified ~Włierever!'p6ssible, ar pers,q~s' Ylhom be,empioys or who work for bim and who are less tpan 18 years of ąge.l

9 Dziennik Ustaw Nr 12.1 Poz {-, ~\ Article.lU l. This COńveatłęń. revises, on the terrns sęt forth in this ArticIe, the Minimum Age (Industry).conv~ntion, )919, the Minimu'm Age (Sea) Convention, 1920, the Minimum Age (AgriciiIture) Convention, 1921, the Minimum Age (Trimmers and StokerSl:Conventioń~ 1921, the. Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention, 1932, the Minimum Age (Sea) Convention (Ręvised), 1936, the Minimum Age JIndustry) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959, and the Minimum Age (Underground Work) Conventio n, The coming into force ofthis Convention shal1 not close the Min i mu~ Age - (Sea) Convention (Revised), 1936, the Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention (Revised), 1937, the Mi'nirriuJtt Age (Fishermen) Convention, 1959, or the Minimum Age (Underground W ork) Conventiort, 1965, to further ratification. 3. The Minimum Age (Industry) Convention, 1919, tile Minimum Age (Sea) Convention, 1920, the Minimum Age (Agrieulture) Convention ]921, and the Minimum Age (Tririuuers and Stokers) Convention, 192], shali be ciosed to further ratification when aii the parties thercto have conscnted to such c\osing by ratification of this Convention or by a deciaration communicated to the Director-General of the International Labour Office., 4. When the obligations of this Convention are accepted- (aj by a Member which is a party to the Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937, and a minimum age of not less than 15 years is specified in pursual'lce of Article 2 of this Convention, this shali ipso j llre in volve the immediate denunciation of that COllvention, (b J in respect of non-industrial employment as defined in tbe Minimum Age (Non Industńal Employment) Convention, 1932, by a Member which is a party to that Gonvention, this.. shall ipso jure involve the immediate denunciation of that Convention, (c) ;n respect of non-industrial employment as defiid in th'e Mini~hm. A,ge (Non.Industńal Employment) Convention (Revised), 1937, by a Memoer.which is a party to thąt Convention, and a minimum age of not les"s fhan '! 5 years is -'specifięd in pursuance of Article 2 of this Convention, this shali ipso jure involve theimmediate denunciation of that Convention, (d) in respect o f maritime cmpjoyment, by a Member which is a party to thę Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936, and a minimum age of not I~ than 15 ycars is specified in pursuanceof Artide 2 of this \ Conven.~ion or\:fhd'. Member. specifies that Article.. 3 of this Convention applies,,(iq maritime employment, this shall ipso jure involve the immediate denunciation of that ' Convention,, (e) in respect or employment in mańtime fi~ip'g,. by a Member which is a party to tile Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959, and a minimum age of not less than 15 years is specified,fu l?ursuance of Artic\e 2 of this Convention. or the Member specifies that. Ar.ticI~ 3 of this Convention applie:; to employment in maritime fishing, i(his shali ipso jure involve the immediate denunciatión of that Convention,.. (f) by a Member which is a party to the Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965, ariii a minimum age of not less than the age specified in pursuance oftllat Convention is specified in pursuance of ArticIe 2 of tbis Convention or the Member specifies that such an age applies to employment unde.rground ii'lif1ines jn virtue o~ ~r tici c 3 ot tbis Cop.vention, this shaii ipso jure lov9lve the lmmedlate denunclatlon or that ConventlOo; if and when tjtis Convention shali have come into force.

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. S3 / 5. Acćepta'nce olthe obligations ar this Convention'- (a) shallinvolve the denunciąti.6n Ol the Minimum Age (Industry) Convention, 1919, in accordance with ArticIe 12 thereof, (b )in respect' of agriculture shall jnvolve the denunciation ar the Minimum Age, (Agriculture) Convention, 1921, in accordance :with Article 9 thereof, (c) in respecto(maritime employment shali involve the denunciation of the Minimum A:ge (Sea) Convention, 1920, in accordance with ArticIe 10 thereof, and of the Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921, in accordance with ArticIe 12 thereof,, if and when this Convention shall have come in to force. Ar/ide 11 The formai ratifications ofthis Convention shali be communicated to the Director Ge~eral of the Inte~nationalLabour Office for registration. Artide 12, L This Convention shaube 'binding onły uponthose Members of the lriternationa1 Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-GeneraI. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been'registered with the Director-General. 3. Thereafter, this Convention shali come into force for any Member twelvemonths after the date on whicn its ratification has been registered. Ar/icle 1~ l. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention firs~ co~es into force, by an act communicated to the Director-General of the Inter~atlOnal Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect untli one year after the date on which it is registered. / 2. Each Member which, has ratifiedthis Convention and which does not, within the year following the expiratron of the period of ten yearsmentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denul1ciation provided for in this Article', will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Conve~tion ~t t~ę expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Arttcle.,', Article 14,1. The Director-.Generaf. of the International Labour Office shall notify au Members of the International Labour Organisation of the registration of a11 ratifica~ tion,sa,m denunciations communicated t6 him by the Members of the OrgllUisation. 2. When notifying the Members of the Orgam ~ation or the registration of the second ratification communicated to him; the pjrector-general shali draw the attention of the Members of the Organisation to' the date upon which the Convention wiu com e into force., Artiele 15 The Pirector-General of the International Labour Office shali communicate to the Secretary-General of the United Nations for 'registration in accordance with Article 102 of thecharter of the United Nittions rull particulars or all ratifications and acts of denunciation 'registered by him ip accordance with the provisions or the preceding Artic1es. '. '.,#,.,.,

11 Dziennik Ustaw Nr Poz Artiele 16 At such times as it may consiaer necessary the Governing Body ofthe International Labour Office shau present to the Generał Conferen~e a report on the working 'of thisconvention'and shall examine the desirability of placing on the agenda of,the: Confer..ence the question of its revision in whole or in part. Ar/iele 17 l. Should. the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new ~onvention otherwise provides- (a) the ratification- by a Member of the-new revising Convention shali ipso ju;e involve.the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisi~ns of Article 13 abóve, if and when the new revising Convention shali have come into force; (b) as from the datewhen the new revising Convention come's into. force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members. 2. This. QJpvention shail in any case remain in force in its actuat form and eon tent for'tllose Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention. ArtiC!e 18 The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative. \. The foregoing is the authenticlext of the Convention du1y adopted by the Genera ł Conference (jf the International Labour Organisation during its Fifty-eighth Session which:;washeld at 6eneva and declared closed the twenty-seventh day of June IN F AITH WHEREQF we have appended our signatures this twenty-seventh day of Iune The President ol the Conlerence. BINTU'a TSHIABOLA The Director-'General of the International Labour Office. WILFRED JENKS I Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, Al.,Ujazdowskie 1/3. Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińsk a 69/ Warszawa (skrytka pocztowa 81). tel w. 608 i \. Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakła<1ach Graficznych "Tamka", Zakład n: l, Wars2;awa, ul. Tamka 3. Zam. 809/c. Cena 12,00 zł

Dziennik Ustaw Nr 34 2194 Poz. 300

Dziennik Ustaw Nr 34 2194 Poz. 300 Dziennik Ustaw Nr 34 2194 Poz. 300 300 KONWENCJA Nr 161 MI DZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY dotyczàca s u b medycyny pracy, przyj ta w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjna Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA NR 149. dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r.

KONWENCJA NR 149. dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. Dz.U.1981.2.4 KONWENCJA NR 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1981 r.) W imieniu Polskiej

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Dz.U.55.38.238 KONWENCJA (NR 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących męŝczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 27 września

Bardziej szczegółowo

Konwencja Nr 181 dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy,

Konwencja Nr 181 dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, Konwencja Nr 181 dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 31 grudnia 1996 r. Holandia. Jugosławia Kenia Kolumbia Kostaryka. Łotwa z przyjęciem artykułu 5

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 31 grudnia 1996 r. Holandia. Jugosławia Kenia Kolumbia Kostaryka. Łotwa z przyjęciem artykułu 5 Dziennik Ustaw Nr 72-2244- Poz. 453 i 454 453 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 129 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA NR 159 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY DOTYCZĄCA REHABILITACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KONWENCJA NR 159 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY DOTYCZĄCA REHABILITACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KONWENCJA NR 159 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY DOTYCZĄCA REHABILITACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przyjęta w Genewie w dniu 20 czerwca 1983 roku (Dz. U. z dnia 18 marca 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r.

Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r. Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ 1. Konwencja Nr 2 dotycząca bezrobocia, z 1919 r. (Dz.U. z 1925 r., Nr 54, poz. 364). 2. Konwencja Nr 5 dotycząca określenia najniższego wieku dopuszczania

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA Nr 151. słuŝbie publicznej. (Dz. U. z dnia 17 lutego 1994 r.) W imieniu Polskiej Ludowej Rzeczypospolitej

KONWENCJA Nr 151. słuŝbie publicznej. (Dz. U. z dnia 17 lutego 1994 r.) W imieniu Polskiej Ludowej Rzeczypospolitej Dz.U.94.22.78 KONWENCJA Nr 151 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY dotycząca ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w słuŝbie publicznej, przyjęta w Genewie dnia 27

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6. do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci, zmieniony Protokołem Nr 11

Protokół Nr 6. do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci, zmieniony Protokołem Nr 11 Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci, zmieniony Protokołem Nr 11 Strasburg, 28 kwietnia 1983 roku European Treaty Series (ETS)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lllaja 1997 r. Nr 45 TREŚĆ: Poz.: UMOWY MIĘDZYNARODOWE: 282 - Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Nowym

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA Nr 162 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu

KONWENCJA Nr 162 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu KONWENCJA Nr 162 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu Data wejścia w życie: 16 czerwca 1989 r. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce POL-2014/1 Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce I. Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych Lista standardowych dokumentów wymaganych w przypadku wyczerpania krajowych środków

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.95.106.519 KONWENCJA o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z dnia 15 września 1995 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.)

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.63.585 KONWENCJA o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX

COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2015) XXX draft COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX establishing common guidelines on deactivation standards and techniques for ensuring that deactivated firearms

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 1999 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UMOWY MIĘDZYNARODOWE: 197 - Konwencja o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Prelegent: Anna Dorodzińska Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100 TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA 838 Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

BILL NO. 129. 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011

BILL NO. 129. 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011 BILL NO. 129 Private Bill 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011 An Act to Amend Chapter 236 of the Acts of 1912, Ustawa zmieniająca rozdział 236 Ustaw z 1912 r.: The Honourable

Bardziej szczegółowo

Acquisition for consideration Article 11

Acquisition for consideration Article 11 11 1) new means of transport; 2) excise goods. 4. When calculating the amounts referred to in paragraph 1, subparagraph 2 and paragraph 2, one shall not include the amount of the value added tax, due or

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.05.112.938 KONWENCJA znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2005 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 stycznia 1999 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: UMOWA MIĘDZYNARODOWA 67 - Europejska Karta Społeczna, sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. 277

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 1994 r. Nr 64 TREŚĆ: Poz.: UMOWY MIĘDZYNARODOWE: 272 - Konwencja europejska o informacji o prawie obcym, sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

April 26, :00 PM

April 26, :00 PM ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW April 26, 2017 7:00 PM St. Casimir s Parish Hall 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario 26 kwietnia 2017 r. godz. 19:00 Audytorium parafii św.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Projekt 21.05.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia........ 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Na podstawie art. 25 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and:

UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and: UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund pomiędzy/ between: Nazwa i adres Beneficjenta/ Name and address of the Project Promoter,

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Artykuł 1

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Artykuł 1 UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) Umawiające się Strony, dąŝąc do wzmoŝenia bezpieczeństwa międzynarodowych przewozów drogowych, uzgodniły, co

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 15 lipca 2013 r.

Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 15 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 22 stycznia 2014 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 22 stycznia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-124-13 Druk nr 2089 Warszawa, 22 stycznia 2014 r. Szanowna Pani Marszałek Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WIPO - ROMARIN Szczegóły Międzynarodowej Rejestracji

WIPO - ROMARIN Szczegóły Międzynarodowej Rejestracji WIPO - ROMARIN Szczegóły Międzynarodowej Rejestracji Date of the registration Data rejestracji Expected expiration date of the registration/renewal Przewidywana data wygaśnięcia rejestracji / odnowienia

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2102 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2102 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2102 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru Morskiego

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r. Dz.U.00.39.444 KONWENCJA o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo