Dziennik Ustaw Nr P oz. 51 i 53. ArticIe II. Choix de la classe de contribution. Wybór klasy składek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ustaw Nr 12. 2 - P oz. 51 i 53. ArticIe II. Choix de la classe de contribution. Wybór klasy składek."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr P oz. 51 i 53 Artykuł II ArticIe II Wybór klasy składek. Artykuł I ustęp 3 stosuje się przed wejściem w życie niniejszego Protokołu dodatkowego. Choix de la classe de contribution L'arHcle I, paragraphe 3, est appl,icahle avaait I.a mise ci execution du present Protocole additionne1. Artykuł III Article III Przystąpienie do Protokołu dodatkowego i do innych aktów Związku. Adhesion au Protocole additionnel et aux autres Actes de I'Union 1. Kraje członkowskie, które nie podpisały niniejszego pr -otokołu, mogą p Ilzystąpić d-o niego w każdym 'czasie. 2. Kmje członkowskie, które 'Są stronami aktów znowelizowanych przez Kongres, 'lecz ich nie podpisały, powinny przystąpić do nich w możliwie najkrótszym czasie. 3. Dokumenty przystąpienia w wypadkach przewidzianych w ustępach 1 ti 2 'kierowane są w drodze dyplomatyclznej do Rządu Kraju, w którym znajduje się siedziba Związku, a Rząd ten zawiadamia Kraje członkowsk..ie o złożeniu tych dokumentów. Łoco le 1. L'es Pays-membres qui Ill'ont pas signe le present Propeuvent y adherer en tout temps. 2. Les Pays-membres pui sont parties aux Actes renouve'les par le Congre'S mais qui ne les ont pas s'ignes sont tenus d'yadherer dans le plus bref delai possible. 3. Les instrumettts d'adhesion relatifs aux cas vises aux paragmphes 1 et 2 sont adresses par la v-oie diplomatique au Gouvernement du pays-sie'ge qui Illotilfie ce depót aux Pays-membres. Artykuł IV Article IV Wejście w życie i okres obowiązywania Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego. Niniejszy Protokół dodat'kowy wejrlrzie w życie dnia 'styc2'jlliia 1976 roku oj pozostanie w mocy prrzez czas nieokreślony. Na dowod czego Pełnomocnicy Rządów Krajów człookows'kidls;porządzih niniejszy 'Protokół dodatk..owy, 'który mieć będzie tę samą moc i to 'Samo Izna1czenie, jak gdyby jego postanowi'en'ia były zamiesz'mone w samym tekście K'onstytucji, i po'dp'i'sa'ligo w jednym egzemplatzu, który zo'stalllie złożony w archiwach Rządu Kraju - siedziby Związku. Jedna jego kopia zostanie doręczona k'ażdej Stronie pl1zez Rząd Kraju, w którym odbył się Kongres. Sporządzono w Loz'annie dnia 5 lipca 1974 roku. Mise ił execution et duree du Protocole additionnel ił la Constitution de I'Union postale universelle Le present Protocole additionnel- sera mis a execution le 1 r janvier 1976 e't deme-mera en vigueur pendant un temps ind&termine. En foi de quoi, les P.J.enipoientiaires des GouveJ.1llem nts des Pays-mern.ibres ont dresse' le present Pwtocole additionnel quii auta la meme force et la meme valeur que si ses dispositions etaient inserees dans le te:xte rrneme de la Constitution et ils l' ont signe en UIll exempla-ire qui restera depose aux Archives du Gouvernement du pays-siege de l'union. Une copie en sera remise a chaque Partie par le Gouvernement du pays-siege du Congres. P'ait a Lausanne, le 5 juillet Przekład. 53 KONWENCJA nr 138 dmycząca najniższego wieku dópuszczenia do zatrudnienia. KonferencJa Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana przez Radę Adminis'tracyjną Międzynarodowego Biura Pracy do Genewy i zebrana tam w dniu 6 czerwca 1973 roku 'na swej pięćdziesiątej ósmej sesji, postanowiwszy przyjąć niektóre wnioski dotyczące najniższego wieku dopu'szczenia do zatrudnienia, która to sprawa stanowi czwarty punk>t porządku dzieilnego sesj.j, biorąc pod uwa 'gę postanowienia Konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczenia d2lieci 'do pracy przemysłowej z 19:19 r., Konwencji określającej najniż S'zy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce z 1920 r., Konwencji w sprawie wieku dopuszczenia dzieci do pracy w rolnictwie z 1921 L, Konwencji ustalającej najniżs 'zy wiek dopuszczenia młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i W kotłowniach z 1921 r., Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w zawodach nieprzemysłowych z 1932 r., Konwencji określającej najniższy wiek. dopuszczenia dzieoi do pracy w marynaroe (zrewidowacrj.ej) z 1936 r., Konwencji w sprawie okre.ś llenia najniższego wieku dopuszczenia dzieci do pracy przemysłowej (zrewidowanej) z 1937 L, Konwencji okreś 'lającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci 'do pracy w zawodachnieprzemysłowych (zrewidowanej) z 1937 r., Konwencji dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy w r)'!bołówstwie z 1959 r., KOłlwencji dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach z 1965 L, uznając, że nadszedł czas, aby przyjąć ogólny dolmment obejmujący to,zagadnieni1e, k'ióry sto'pniowo zastą!piłby istniejące obecnie akty, mające zastosowanie do ogra-

2 Dziennik Ustaw Nr Poz niczonych dziedzin ekonomic7.llych, w celu całkowiteg o zniesienia pracy dzieci, postanowiwszy, że dokument ten zostanie ujęty w formę konwencji międz)"i1arodowej, przyjmuje dnia dwudziestego szóstego czerwca ' tysiąc dziewięćset siedemdz ie siątego trzeciego roku niniejszą konwencję, która otrzyma nazwę Konwencji o naj n iż szym wieku, Artykuł 1 do którego niniejsza konwencja ma za Każdy Członek, stosowanie, zobowiązuje się prowadzić politykę krajową zmierzającą do zapewnienia skutecznego znresienia pracy dzieci i do stopniowego podnoszenia najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia lub pracy do granicy wieku umożliwiającej młodocianym osiągnięcie - jak najbardziej wszechstronnego rozwoju fizycznego' i umysłowego. Artykuł 2 1. Każdy Członek, który ratyfikuje mmejszą konwencję, ok reśli w oświadczeniu -załączonym do swojej ratyfi- kacji najniższy wiek dopuszczenia do zatrudnienia lub pracy na swym terytorium i w środkach transportu zarejestrowanych na jego terytorium; z zastrzeżeniem postanowie ń artykułów 4 do 8 niniejszej k onwencji żadna osoba mając a wiek niższy od tego naj'll'iższego wieku nie będzie dopusż czona do źatrudnienia lub pracy w jakimkolwiek zawodzie.. 2. Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą konwencję, może następnie zawiadomić Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy, składając nowe oświadczenia, że podnosi najniższy wiek podany uprzednio. 3. Najniższy wiek określony zgodnie ~ ust ępem 1 ni- - niejszego artykułu nie będzie niższy niż wiek, w którym ustaje obowiązek szkolny, a w każdym wypadku nie niższy niż piętnaście lat. 4. Niezależnie od postanowień ustępu 3 nwlejszego artykułu każdy Członek, którego gospodarka i system szkolny nie są rozwinięte w dostatecznym stopniu, moż e po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pracodawców i _pracowników, jeżeli takie istnieją, określić dla początkowego etapu jako najniższy wiek czternaście lat. 5. Każdy Członek, który zgodnie z postanowieniami poprzedniego ustępu określi jako najniższy wiek czternaście lat, powinien w sprawozdaniach, które zobowiązany jest przedstawiać zgodnie z artykułem 22 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, stwierdz-ić: 'a) czy istnieje nadal powód do tak'iej decyzji, Artykuł 3 b) czy zrzeka się korzystania z ustępu 4 niniejszego artykułu, począwszy od określonej daty., 1. Najniiszy wiek dopuszczenia do wszelkiego rodzaju zatrudnienia lub pracy, które ze wzylędu na swój charakter lub warunki, w jakich są wykonywane, mogą zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu lub -moraln-ości młodocianych, nie powin:ien być niższy niż Osiemnaście lat. 2. Przewidz;iane w ustępie 1 mmejszego artylmłu rodzaje zatrudnienia Jub pracy zostaną określone przez ustawodawstwo krajowe lub przez właściwe władze po prze7 prowadzeniu konsultacj1i z zainteresowanymi organizacjami pracodawców lub pracowników, jeże/li takie is'tnieją. 3. Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu ustawodawstwo krajowe lub właściwe władze mogą po przeprowadzeniu konsulta-cji z za:~ntere'sowanymi organizacjami pracodawców lub pracowników, jeżelri takie i stnieją, zezwolić na zatrudnienie lub pracę młodoc.ianych, począwszy od lat szesinastu, pod warunkiem, że ich zdro~ wie, bezpieczeństwo i moralność będą w pełni chronione i ije otrzymają oni w danej dziedzinie działalności odpowiednie wykształcenie specjalistyczne albo przesz'k-o}.enie zawodowe. Artykuł 4 1. W razie potrzeby właściwe władze mogą po przeprowadze1niu konsuuacji z zaintefiesowanymi organizacjami pracodawców i pracowników, j 'eżeh taki'e istnieją, nie stosować ' niniejszej konwencji do okreś 'lonych rodzajów ' zatrudnienia lub pracy, jeżeli stosowanie do nich tej konwencji mogłoby spowodować specjalne i poważne trudnośc i" w realizacj-i. 2. Każdy Członek, który ratyfikuje nmlej'szą konwencję, w swym pierwszym sprawozdaniu o stosowaniu konwencji, które zobowiązany jest przedstawiać zgodnie z a r tyku łem 22 Konstytucji Międzynarodowej Orgćilnizacji Pracy, wymieni, ż 'podaniem motywów, które rodzaje zatrudnienia mogłylby zostać 'wyłączone zg,odnie z ustępem 1 n i ni-ejszego artykułu, a w następnych sprawozdalniach przedstawi s-tan swego ustawodawstwa i praktyki w odniesieniu do tych wyłączonych rodzajów, jak również poda, w jajkim zakresie konwencja została do nich zastosowana lub w jaki spos6b proponuje się ją zastosować do tych rodzajów zat rudnienia. 3. Niniejszy artykuł nie upowazma do wyłączenia ze sltosowania.n-iniejszej konwencji wymienionych w artykule 3 rodzajów zatrudnienia lub pracy. Artykuł 5 1. Każdy Członek, którego -gospodarka i system administracyjny nie są rozwinięte w dostatecznym stopniu, może po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pracodawców i pracowników, jeżeli takie istntieją, ograniczyć w pierwszym etapie zakres stosowania nini-ejszej konwencji. 2. Każdy Członek korzystający z postanowień U'stępu niniejszego ai1tykułu wymieni w oświadczeniu -załączonym do swojej ratyf-ikacji dziedziny działa'lności go's'podaficze j lub rodzaje przedsiębiorstw, d-o których będą stosowane postanowienia niniejszej konwencji. 3. Zakres stosowania mniejszej konwencji będzie obejmował co najmniej: przemysły wyd-obywcze, przemysły przetwórcze, budownictwo i roboty puhliczne; elektryczność; gaz i wadę; służlbę 'sanitarną; transport; magazyny i komunikację; plantacje i inne przedsiębiorstwa rolne, produkujące niem przedsiębiorstw rodzitnnych, produkujących głównie w celach handlowych, z wyłącze małych lub pracujących naza'sadach dla rynku loka-lnego i nie zatrudniających w sposób regularny płatnych robotnik0w.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz l 4. Każdy Członek, który ograniczył zakres stosowania konwencji zgodnie z niniejszym artykułem: a) przedstawi w sprawozdaniach, które zobowiązany jest składać zyodnie z artykułem 22 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, ogólną sytuację w zakresie zatrudnienia lub pracy młodooianych i dzieci 'w wyłączonych ze stosowania niniejszej konwencji dziedzinach dzia 'łalności. jak również jakikolwiek postęp do Ikonany w kierunku szerszego zastosowania postanowień konwencji; " b) w każdym czasie może rozszerzyć zakres stoso,wania konwencji, składając oświadczenie Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy. Artykuł 6 Niniejszej konwencji nie stosuje się do pracy dzieci lub młodociany ch wykonywanej w i'nstytucjach p owszechnego nauczania, w szkołach 'zawodowych i technicznych lub w innych instytucjach szkolenia zawodowego ani do pracy wykonywanej przez osoby mające co najmniej czternaście lat w przedsiębiorstwach, jeżeli praca ta jest wykonywana zgodnie z warunkami ustalonymi przez właściwe władze, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pracodawców i pracownioków, gdy takie istnieją, i je'żeli stanowi ona integralną część : a) kształcenia lub szkolenia zawodowegp, za które odpowiedzialność ponosi przede wszystkim szkoła lub instytucja szkolenia zawodowego, albo b) programu szkolenia zawodowego zatwierdzonego przez właściwe wła~ze i realizowanego głównie. lub całkowicie w przedsiębiorstwde lub '. c) programu poradnictwa :mającego na celu ułatwienie ' wyboru zawodu lub rodzaju szkolenia zawodowegó. Artykuł 7 4. Niezależnie od postanowień ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu Członek, który skorzystał z postanowień artykułu 2 ustęp 4, może, je'żeli uzna to za bardziej ko'rzystne, zastąpić wiek dwunastu i czternastu lat wiekiem trzynaście i piętnaście lat, wymienionym w ustępie 1. oraz wiek cz ternaście lat wiekiem piętnaście lat wymienionym w u stęp'ie 2 niniejszego ar tykułu. Artykuł 8 1. Po przeprowadzeniu konsultacji' z zainteresowanymi organizacjami wacodawców i pracowników, jeżeh takie istnieją, właściwe władze mogą na podstawie zezwoleń ud71ielanych w indywidualnych wypadkach zezwolić na. zniesienie za'kaz'u zatrudnienia lub pracy przewidzianego w artykule 2 konwencji w takich wypadkach, 'jak udział w działalności artystycznej.,.'"' 2. Zezwolenia te okreś,lą w godzinach czas trwania dozwolonego zatrudn~enia lub pracy oraz warunki ich wykonywania. Artykuł 9 1. Właściwe władze podejmą wszelkie niezbędne środki, w tym również odpowiednie sarnkcje, celem zapewnienia skutecznej realizacji postanowieii niniejszej konwencji. 2. Ustawodawstwo krajowe lub właściwe władze wyznaczą osoby odpowiedzialne za poszanowarnie postal'lowień wykonawczych konwencji. 3. Ustawodawstwo krajowe lub właściwe władze ustalą, jakie rejestry lub inna dokumentacja powinny być utrzymywane i.przechowywalne do dyspozycji przez pra Codaw cę ; rejestry te lub dokumentacja powinny zawierać nazwisko, wiek lub datę urodzenia, w mia rę możności nal eżycie poświadczone, dotyczące osób zatrudnionych przez pracoda wc ę lub pracujących dla niego, a ktprych wiek wynosi po niżej osiemnastu lat. 1. Ustawodawstwo krajowe może zezwolić na ~atrudnianie przy lżej'szych pracach osób w wieku od tr zynastu do piętnastu l-at lub na wykonywanie przez t e osoby takich prac, z - zastr~eżeniem, że: a) nie będą one narażone na zagrożenie zdrowia lub ich rozwoju, 'b) prace te z e względu na swój charakter nie przeszkodzą w obowiązkach szkolnych tych o'sób lub w udziale w programach szkoleniowych luj:> szkolenia zawodowego ' zatwierdzonych przez właściwe władze ani też w możli wości korzystania przez nie z otrzymane-go przeszkolenia. 2. Ustawodawstwo krajowe może, z zastrzeżeniem wa runków przewidzianych w punktach a) i b) ustępu L zezwolić również na zatrudnienie lub pracę asób w wieku poniżej piętnastu -lat, które nie dopełniły jeszcze obowiązku szkolnego. 3. Właściwe władze ustalą dziedziny działalności. w których zatrudnienie lub praca mogą być dozwolone zyodnie z us t ępam i 1 i 2 nintiejsz 1go artykułu, oraz ustalą okres ich trwania w godzinach i warunki wykonywania omawianc~ :) zatnrdnienia lub pracy.. ' Artykuł 10 I. Niniejsza konwencja sta,nowi rewizję na warunkach określonyc h w niniejszym artykule Konwencji w sprawie określeniana jniższeg o wieku dopuszczenia dzieci do pracy przemysłowej z 1919 r., Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieoi do pracy w marynarce z 1920 L, Konwencji w sprawie' wieku dopuszczenia dzieci' do pracy w, roln<ictwie z 1921 r., Konwencji ustalającej najniższ y wiek dopuszczenia młodooianych do pracy w pomieszczenia<;h podpokładowych i w kotłowniach z 1921 L, Konwencji określającej najn'iższy wjek dopuszczenia dzieci do ' pracy w zawodach nieprzemysłowych z 1932 L, Konwencji okf Ślającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce (zrewidowanej) z 1936 L, Konwencji w sprawie okreś 'lenia najniższego wieku dopuszczenia dżieći do pracy przemysłowej (zrewidowarnej) z 1937 L, Konwencji okr e 'ślającej najnizszy wiek dopuszczen,ia dzieci do pracy w 'zawodach nieprzemysłowych (zrewidowanej) z 1937 r., Konwencji dotyczącej najniższego wieku dopus'zczenia do pracy w rybołówstwie z 1959 r. i Konwencji dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią, w kopalniach z 1965 r. ' 2. Wejście 'w życie niniejszej konwencji nie wyklucza dalszych ratyf'ikacji Konwencji określającej najniższy wiek,

4 Dziennik Ustaw Nr 12._ _._ Poz. 53 dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce (zrewidowanej) z 1936 r., Konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczenia dzieci do pra'cy przemysłowej (zrewidowanej) z 1937 r., Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w zawodach nieprzemysł o wych (zrewidowanej) _'Z 1937 r., Konwencji dotyczącej najniższego wieku d opuszczenia do pracy w rybołówś1:wie z r. i Konwencji dotyczącej najniższeg.o wie!ku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach z '1965 1". 3. Nie będą dopuszczone dalsze ratyfikacje Konwencji w sprawie okr eś lenia najniższego wieku dopuszczenia dzie ci do pracy przemysłowej z 1919 r., Konwencji określając ej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce. z 1920 r., Konwencji w sprawie wieku dopus.zczenia dzieci. d o pracy w rolnictwie z 1921 r., Konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczenia młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach z 1921 r., jeżeli Państwa - strony tych konwencji wyrażą na to zgoclę bądż przez ratyfik0l"anie niniejszej konwencji. bądż przez oświa,dczenie złożone Dyrektorowi Generalnemu Mi ę dzynarodowego Biura Pracy. 4. Z wejściem w życie niniejszej konwencji:. e) jeżeli Członek - strona Konwencji dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia d-o pracy w ryb ołówstw ie z 1959 r. przyjmie zobowiązania wynikające z nin~ejszej konwencji dla rybołówstwa morskiego i al'bo okreś li zgodnie z artykułem 3 niniejszej konwencji jako najniższy wiek co najmndej piętnaście l-art, albó stwierdzi, że artykuł 3 niniejszej konwencji stosuje się do rybołówstwa morskiego, fakt ten z mocy samego. prawa spowoduje natychmiastowe wypowi edzenie Konwencji dotyczącej naj niższego wieku d-opuszczenia do pracy w J>ybolówstwie z 1959 r.; f) jei;eli Członek - strona KonwencjJ dotyczącej najoniż szego wieku dopuszczenia do pr-acy pod zi6'rrrią w kopalniach z 1965 L przyjmie zobowiązania wymikające z niniejszej konwencji i albo określi z'godnie z artykułem 2 niniejszej konwencji jako najniższy wiek co najmniej taki sam, jaki ' zadeklarował w wy'kon-aniu konwencji z 1965 r., albo stwjerdzi, że taki wiek zgodnie z artykułem 3 s,tosuje się do Iprac pod ziemią, fakt ten z mocy samego prawa spowoduje natychmiastowe wypowiedzenie Konwencji dotyczącej na1111zszego wieku dopuszczenia do pra cy pod ziemią w kopalniach z 1965 r. a) jeżeli Członek - strona Konwencji w sprawie okre ś lenia najniższego wieku dopuszczenia dzieci do pracy p rze mysłowej (zrewidowanej) z.1937 r. przyjmie zobowiązania wyni.kające z.niniejszej konwencji i określ i, " zgodnie z ar tykułem 2 tej konwencji, jako najniższ y wiek cq najmniej piętnaście lat, fakt ten z mocy samego prawa spowoduje natychmiastowe wypowiedzenie Konwencji w sprawie określenia ll1ajniższego wieku dopuszczenia dzieci do pracy przemysłowej (zrewido-. wanej) z 1937 L; b) jeżeli Członek - strona Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w zawodach nieprzemysłowych z 1932 r. przyjmie zobowiązania wynikające z niniejszej konwencji dla zajęć nieprzemysłowych w myśl tej konwencji, fakt ten z mocy samego prawa spowoduje na tychmiastowe wypowiedzenie Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w zawodach nieprzem ł{ słciwych z 1932 r.; c) jeżeli Członek - strona Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w zawodach nieprzemysłowych(zrewidowanej) z 1937 r. przyjmie zobowiązania wynikające z niniejszej konwencji dla zajęć nieprzemysiowych w myśl tej konwencji i określi zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji jako najniższy wi'ek co najmniej piętnaście lat, fakt ten z mocy samego prawa spowoduje natychmiastowe wypowiedzenie Konwencji określającej najn iższy wiek dopuszczenia dżieci do pracy w zawodach niep rzemysłowych (zrewidowanej) z 1937 r.; d) jeżeli Człop.ek - strona Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce(zrewidowanej) z 1936 r. przyjmie zobowiązani a. wynikające z 'n1iniejszej konwencji :dla pracy w marynarce i albo określi zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji jako n ajniższy wiek co najmniej piętnaś :cie lat, albo stwierdzi, ±e artykuł 3 niniejszej konwencji stosuje się do pracy w marynarce, fakt ten z mocy samego prawa spowoduje natychmiastowe wypowiedzenie Konwencji okreś,lającej l}.ajniższy wiek dopusżczenia dzieci do pracy w marynatce (zrewidowanej) z 1936 L; 5. Z wejściem w życie niniejszej konwencji : a) przyjęcie zobowiązań wynikających z niniejszej konwencji spowoduje wypowiedzenie K'oDWencji w sprawie okreś1e nia najniższego wieku dopuszczenia dzieci do pracy przemysłowej z 1919 r., zgodnie z jej artykułem 12; b) przyjęcie zobowiązań wynikających z niniejszej kon ~encji dla rolnictwa spowoduje wypowiedzenie Konwencji w spr awie wieku dopuszczenia dzieci do pracy w rolnictwie z 1921 r., zgodnie z jej artykułem 9; c) przyjęcie zobov1iązań wynikających.z nill1'iejszej konwencji dla pracy na morzu spowoduje wypowiedzenie Konwencji określającej najniższy wiek dopuszczenia dzieci do pracy w marynarce z 1920 L, zgodnie z jej artykułem lo, oraz KOIl1wencji ustalającej najniższy w iek dopuszczenia młodoci anych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach. z 1921 r.. zgodnie z jej artykułem 12. Artykuł Dyrektor Generalny MiędzY'nModowego Biura Pracy zostanie poinformowany <> formalnych ratyfikacjach niniejszej konwencji. w celu ich zarejestrowania. 1 t Artykuł 12 l. N iniejsza konwencja będzie obowiązywała tylko tych Cz10nków Międzynarodowej Qrgall1iza cji Pracy, k-iórych ratyfika.cje zostaną zarejestrowane przez Dyrektora Generalnego. 2. Wejdzie ona w życie po upływie dwunastu miesięcy od daty zarej~strowania prz-ez Dyrektora Generalnego ratyfikacji niniejszej konwencj.i przez dwóch Członków. 3. Następnie niniejsza konwencja wejdzie w życie w stosunku do każdego Członka po upływie dwunastu mies ięcy od daty zarejestrowania j-ego ratyfikacji.

5 Dziennik Ustaw Nr 12-6 Poz. 53 Artykuł Każdy Ozłonek, który ratyf,ikował nm'l.ejsz,ą konwencję, może ją wypowiedzieć po upływie dziesięciu lat od ' daty początkowego wejścia jej w życie aktem przekazanym Dyrektor,owi Generalnemu Międzynarooowego Biura Pmcy i prrzez niego zarejestrowanym. Wypowiedzenie to nabierze mocy po upływie jednego raku od daty Jego zarejestrowam.ia., 2. Każdy Członek, który r.atyfikował mmejslzą konwencję i który w ciągu jedne'go roku po upływie dziesięci-oletniegookresu wymienionego w poprzedn im ustępie nie skorzysta z możliwości wy,powiedzenia pr.zewidzian'ego w niniejszym!attykule, będzie związany konwencją n ół. nowy okres dziesięciu lat i następnie będzie mó g ł' wypowiedzieć niniejszą koniwencję po u pływie każd 'eg'o dkresu dz-iesięcioletniego, z zachowaniem warunków przewidzianych w niniejszym artykule. Artykuł Dyrektor Generaliny Międzynarodowego Biura Pra -ey zawiadomi wszyst~ich Cżłonków Międzynarodowej Or,gam.izacji Pracy o zarejestrowaniu wszystkich ratyfika:cji i aktów wypowi'edzenia, o których zastał poinfomnowany, przez Członków Organizacji. 2. Zawiadamiając Członków Organi'zacji o zarejestrowaniu drugiej zglos1zonej mu ratyfikacji, Dyrektor Generalny zwróci uwagę Członków Oryam.izacji na datę wejścia w życie niniejszej konwencji. A:Pt:y'kuł15 Dyrektor Generalny 'Międzynarodowego Biura Pracy udzieli Sekreitarzowi Genera-lnemu Organizacji Narodów Zjeldnoczonych, iw ce'luzarejestrowania zgodnie z artykułem 102 K'arty 'Narodów Zjedn oczonych, wyc z erpując ych informacji o wszystkich ratyfikacjach i aktach wypowiedzenia, które zareje'strował ~,odnie z po'stanowieniami po.przednich artykułów. Artykuł 116 Rada Administracyjna Międzynarodoweg,o Biura Pracy w każdym wy;padku, gdy uzna to za potrzebne, przedsta- wi KOIl1:ferencji Ogólnej spr-awm!danie o stosowaniu niniejszej konwencji i rozpatrzy, czy na'leży wpisać na porządek dz,ienny konferencji sprawę całkowitej lub częściowej rewizji tej konwencji. Artykuł d 7 1. W razie przyjęcia prlz'ez konferencję nowej koil1- w encji. wprowadzającej całkowitą lub częściową rewizję niniejsz,ej konwencji, i jeśli nowa konwencja nie stanowj inaczej: a) ratyfikacjoa przez Członka nowej konwencji wprowadzającej rewizję spowoduje z mocy samego prawa, bez względu na postanowienia artykułu 13, natychmiastowe wypowiedzenie n,iniejszej konwencji, z zastrzeżeniem, że nowa konwencja wprowadzająoa rewizję wejdzie w życie; b) począwslzy od daty wejścia w życie nowej 'konwencji wprowadzającej rewizję, nin iejsza koll1wencja prze'stani Ej -oyć otwarta do ratyfikacji 'przez Członków. \ 2. Niniejsza konwencja pozostanie w każidym razie w mocy 'w swej formie i /treści d la Itych.członków, 'którzy ją r a1tyfikowa:li, a nie ratyfikowali konwencji wprowad'zającej rewizję. Artykuł 18 Teksty angielski,i francuski niniejszej konwen'cji są jednakowo autentyczne. Powy:hszy tekst jest autentycznym rtekstell11 konwencji przyjętej na[ 'eżyc'ie przez Konferen'cję Ogó'lną Międz yn a rodowej Org'aniza'cji Pracy na jej pięćdzie 'siątej ósmej sesji. która od'była się w Genewie,i została ogłoszona za zamkniętą w dniu 27 czerwca 1973 raku. Na dowód c.zego w dniu dwudziestym sióldmym cz'erwca 1973 roku zł,oży,li swe podpisy: Przewodni 'czący Konferencji Binlu'u Tshiabola Dyrektor Generalny Międzynarodowego. Biura Pracy Wilfred Jenks -Convention 138 CONVENTlON CONC~RNING EMPLOYMENT. MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO The Genera ł Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and havin~ met in its F.ifty-eighth Session on 6 June 1973, and Having decided upon the adoption (of~ertain Efoposals with regard to minimum, age for admission' to empłoymen t, Y-'hich is the fourth item on the agenda of the session. and.

6 Dziennik Ustaw N r 12 --'- 7 - Poz. S3 Noting the terms of the Minimum Age (Industry) Convention, 1919, the Minimum Age (Sea)"Convention, 1920, the Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921, the Minimum Age (Trimmersand Stokers) Convention, 1921, the Minimum Age (Non-Industrial EmploymentY Convention, 1932, the Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936, the Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959, and the Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965, and.. Considering that the time has come to establish a general instrument on the subject, which would gradually replacę the existing ones applicable to limited economic sectors, with a view to achieving the total abolitioil. of child labour, and Having determined that this instrument shall take the form of an international Convention, adopts tbis twenty-sixth day of June of the year one thousand nine 4undred and seventy-three the foilowing Convention, which may be cited as the Minimum Age Convention, 1973: Artiele 1 Each Member for which this Convention JS In force undertakes to pursue a national policy designed to ensure the effective abolition of child labour and' to' raise progressively the minimum age for admission to employment Dr work to, alevel consistent with the fuilest physical and mental development of young persons. Artiele 2 l. Each Member which ratifies this Convention shall specify, in a decjaration appended to its ratification, a minimum age for admission to employment or work within its territory and on means of transport registered in its territory; subject to ArticJes 4 tą 8 of this Convention, no one under that age shail be admitted to employment Dr work in any occupation. 2. Each Member which has ratified this Convention may subsequently notify the Director-General of the International... LabDur Office, by further declarations, that it specifies a minimum age higher than that previously spec;ified. 3. The minimum age specified in pursuance of paragraph.l of this ArticJe shail not be less than the age of completion of compulsory schooling and, in any case, shall not be less than 15 years. 4. Notwithstanding the provisions ofparagraph 30fthis ArticJe, a Member whose economy and educational facilities are insufficiently developed may, aft er consultation with the organisations of employers and workers concerned, where such exist, initially specify a minimum age of 14 years. 5. Each Member which has spccified a minimum age of 14 years in pursuancc of the provision ~ of the preceding paragr~ph shall incjude in its reports on the application of this Convention submitted 'under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation a statement- (a) that its reason for doing SD subsist.<;; or / (b) that it renounces its right to ą~ail itself qfjhe provisions in question as from a stated date. - Article 3 l. The minimum age for admission to any'type ofemployment or work which by its nature' or the circumstances in Wh. ich it is carried out is likely to jepp~rdise the health, safety or moral~ ofiyoung persons shall not be less than 18 yearsv 2. The types of emplóyment Dr work to which paragraph l of this Artic1e ap'-plies ' shall bedetermined by nationai laws or regulations orby the com petent autno~~ ty, after consultation with the orgąnisations or employers and workers concerned, where such exist..

7 Dzienni'k Ustaw Nr Poz. 53 \ 3. Notwithstanding the provisions of paragraph l of this Article, nationai Jaws or regulations or the competent authority may, after consujtation with the organisations of employers and' workers concerned, where such exist, authorise employment, or work as from-the age of ł6 years on condition that the health, safety and morais or " the young persons conćerned are fully protected and that the young persons have received adequate specific instruction or vocational training in the relevant branch of activity. ArtiC/e 4, l. In so far as necessary, "the compet,ent authority, after consuhation with the organisations of employers and workers concerned, where such exist, may exclude from the application of this Convention limited categories of employment or work in respect of which speciał and substantial problems of application arise. 2. Each Member which ratifies this Convention shall list in its first report on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation any categories which,may have been excluded in pursuance of paragra'ph 1 of this Article, giving the Teasons for such exclusion, and shall state in subsequent reports' the position of its law and practice in respect of the categories excluded and theextent to which effect has been given or is proposed to be given to the Converition in respec,t of slich categories. ' 3. Employment or work covered by Article 3 of this Convention shall not be excluded from the applicatiqn of the Corivention in pursuance, of this Article. Article,5 1. A Mcmber whose economyand administrative racilities are insufficiently de::: veloped may, after consultatioll with the, organisation~ of employers and workers coricerned, where.su:l:;h exist, initially limit the scope of application ofthis Conventioll. 2. Each Member which avails itself of thc provisions Óf paragraph 1 of this Article shail specify, in a declaration appended to its ratiiication, the branches'of economic activity or types of uudertakings to which it will apply the provisions of the Convention. ' 3. The proyisions of the Convention shall be applicable as a minimum to the foliowing: rnining and quarrying; manufacturing; construction; electricity, gas and water; sani tary services; transport, storage and communication; and plantations and other agricultural undertakings mainly producing for comm,ercial purposes, but exciuding family and small-scale holdińgs producing for locał consumption and not regularly employing hired workers. ' 4. Any Mcmbcr wh ich has limited the scope of application or this Convention in pursuance or this Article- (aj shali indicate in its reports under article 22 or the Constitution or the International Labour Organisation the general position as regards the employment or work or young persons and children in the branches or activity which are exciuded from the scope or application or this Convention and any progress which may have been made towards widet; application of the provisions or the Cou\'ention; (b) may at any time formauy extend the scope or application bya dec1aration addressed to the Director-General of the International Labour Office., Article6 This Convention does not apply to work done by children and young persons in schools for generał, vocational or technical educałion or in other training institutions, or to work done by persons ąt least 14 years of age in undertakings, where. such work is carried out iri:,accordance witk conditions prescribed by the competent authority, arter consultaiion with ' the organisations of employers and. workers concemed, where such exist, ąnd is au integral part of-

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 31 grudnia 1996 r. Holandia. Jugosławia Kenia Kolumbia Kostaryka. Łotwa z przyjęciem artykułu 5

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 31 grudnia 1996 r. Holandia. Jugosławia Kenia Kolumbia Kostaryka. Łotwa z przyjęciem artykułu 5 Dziennik Ustaw Nr 72-2244- Poz. 453 i 454 453 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 129 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjna Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Obszerne zmiany w prawie upadłościowym Nowe narzędzia ścigania zagranicznych dłużników Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

414. POROZUMIENIE W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

414. POROZUMIENIE W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, t 11. ~ N I K \ p Us]' 4 It RZECZYPOSPOL ITEJ POLSKIEJ 20 maja NQ 42. Rok 1932. T R E Ś ć: POROZUMIENIE Poz.: 414-w sprawie ustanowienia karty tranzytowej dla emigrantów, podpisane w Genewie dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW (continued)

POLISH LAW REVIEW (continued) POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2011 Poland USA Canada Mexico China GDY REKLAMA KOŃCZY SIĘ KARĄ KOMENTARZ DO WYBRANYCH DECYZJI PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW,,OCHRONA

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Zmiany w prawie pracy Inwestycje budowlane na gruntach rolnych w miastach Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, PSD 2007/64/WE BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV pl BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV en 20071113 20071113 Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

D Z I,E N N I KUS T A W...

D Z I,E N N I KUS T A W... D Z I,E N N I KUS T A W... POLSKIEJ ':,RZECZ,YPOSPOLITEJ LtJDO\\;,EJ Załqcznik do nru 28,,poz. 135 z dnia 12 czerwca 1961 r.,/ c ~, 135 MIĘDZYNARąDOW A KONWENCJA O ZAPOBIEGANItJZANIECZYSZCZANIU MORZA OLEJAMI,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 15 lipca 2013 r.

Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 15 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa bipotencjostatu

Bardziej szczegółowo