Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY"

Transkrypt

1 PL LUBLINIEC, ul. Powsta ców 54 tel. (+48 34) centrala (operator) tel. (+48 34) marketing wyk adzin tel. (+48 34) marketing w óknin tel. (+48 34) floorings exports tel. (+48 34) nonwovens exports fax (+48 34) RAPORT Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32)

2 Spis Tre ci Table of Contents List Prezesa Zarz du Statement by President W adze Spó ki 04 Company authorities Struktura w a cicielska 06 Ownership structure G ówne grupy wyrobów 07 Main product groups Restrukturyzacja 08 Restructuring Spó ka na parkiecie 09 Stock exchange Wyniki ekonomiczne 10 Economic results Grupa Kapita owa 11 Capital Group Wa niejsze wydarzenia roku 12 Main events of Cele Spó ki 12 Company`s objectives Zarz dzanie jako ci 13 Quality management Wyró nienia 13 Awards Zak ad Wyk adzin 14 Floor Coverings Division Zak ad W óknin 18 Nonwovens Division Sprawozdania Finansowe 21 Financial Statements Raport z badania sprawozda Financial report audit Przyj cie zasad adu korporacyjnego Adoption of corporate governance standards Bilans Balance sheet Sprawozdanie z przep ywów pieni nych Cash flow statement Rachunek wyników 32 Profit and loss account Oferta handlowa 34 Commercial offer

3 List Prezesa Zarz Szanowni Pa stwo, Rok, a zw aszcza jego pierwsza po owa, by rokiem bardzo trudnym dla LENTEXU. Mam jednak wszelkie podstawy uwa a, e b dzie rokiem prze omowym dla naszej Spó ki. Przede wszystkim zosta a prze amana tendencja malej cych corocznie przychodów firmy. W roku zwi kszyli my sprzeda o 13%, wracaj c do poziomu z ko ca lat dziewi dziesi tych. W tym kontek cie szczególnie cieszy przyrost eksportu. Warto sprzeda y eksportowej jest wi ksza o 43% w stosunku do zesz ego roku. wiadczy to bardzo dobrze o konkurencyjno ci naszej oferty, zw aszcza w perspektywie wej cia Polski do Unii Europejskiej. Po trzech kolejnych latach malej cego zysku mamy wzrost, który na poziomie zysku netto wyniós 19%. wiadczy to niew tpliwie o skuteczno ci dzia a restrukturyzacyjnych, przeprowadzanych w Spó ce. Spó ka utrzymuje wysok p ynno, mobilizuj c gotówk. Ko czymy rok z prawie 22 milionami z otych na koncie, co oznacza wzrost w stosunku do roku ubieg ego o 69%. Jednym z elementów pozyskiwania gotówki jest sprzeda zb dnych nieprodukcyjnych aktywów Spó ki, w tym kilku nieruchomo ci. W konsekwentnie prowadzonym procesie restrukturyzacji warto, podsumowuj c rok, odnotowa dwa niezwykle wa ne dla dalszego rozwoju Spó ki wydarzenia. Pierwsze to podpisanie ze zwi zkami zawodowymi Uk adu Zbiorowego, zmieniaj cego zasady wynagradzania w Spó ce, które od tej pory oparte s wy cznie na Kodeksie Pracy. Przewidywane oszcz dno ci, zwi zane z nowym systemem wynagrodze, s szacowane na oko o 5 mln z w skali 04 roku. Drugim wydarzeniem jest skuteczne i konsekwentne wprowadzanie nowej Tomasz Towpik Prezes Zarz du Board President du /Statement by President Ladies and Gentlemen, Although the year of and especially its first half was a very tough period for Lentex, there are numerous reasons to believe that it also is a crucial year for our company. First of all, we have successfully overcome the tendency of company s income decreasing every year. In, we have increased our sales by 13% thus reaching the level from the end of the Nineties. We are especially pleased with export growth. Export sales value is 43% higher when compared with the previous year. Such an achievement confirms the competitive advantages of our offer, which is even more important now, in the eve of Poland s incorporation into European Community. After three years of decreasing income, we finally observe the growth amounting - in terms of net profit - to 19%. It certainly proves the efficiency of restructuring activities implemented by the company. Cash mobilisation helps the company to maintain its high financial liquidity. We enter the new year with almost MPLN 22 on our accounts, which is 69% more than in the previous year. One of the ways of acquiring cash is the sales of expendable and unproductive assets including some real estate. Within the ongoing company restructuring process, two events of utmost importance for its development are particularly worth mentioning. First one is the signing of a new Collective Labour Agreement with trade unions, the agreement which changes company s payroll principles making them based solely on the provisions of Labour Code. The economies foreseen as a result of the new wages system are valuated to c.a. MPLN 5 in 04. The second one is an efficient and consistent implementation of the new organisational structure struktury organizacyjnej, wydzielaj cej operacyjnie zak ady w óknin, wyk adzin i techniczny. Ta zmiana przyniesie nam wiele korzy ci w zakresie organizacji produkcji i nadzoru nad kosztami, umo liwi te lepsze zarz dzanie, poprzez definiowanie ci le okre lonych celów i zada. Jednym z bezpo rednich efektów przedstawionych zmian jest post puj ca redukcja zatrudnienia. Patrz c na wska nik zysku na pracownika warto odnotowa, e w roku wzrós on o 24% w stosunku do ubieg ego roku. Prowadz c dalej proces restrukturyzacji Spó ka przygotowuje si do wydzielenia s u b mechanicznych i energetycznych utrzymania ruchu oraz do likwidacji dzia u transportu, co powinno nast pi w pierwszym kwartale 04 roku. Zmiany zaistnia e w Spó ce LENTEX w roku pozwalaj z optymizmem patrze w przysz o. Plany mamy niezwykle ambitne. Dalsze ekspansywne dzia ania, podejmowane przez dzia y sprzeda y w óknin i wyk adzin, powinny zaowocowa wysok dynamik sprzeda y. B dziemy umacnia nasz obecno na rynkach zarówno Europy Wschodniej, jak i Zachodniej. Przeprowadzone zmiany oraz systematyczna dba o o koszty powinny przynie znacz c popraw rentowno ci i wyra nie lepszy wynik na prowadzonej dzia alno ci. Posiadan gotówk przeznaczymy na inwestycje produkcyjne, bior c pod uwag równie mo liwo ci akwizycji firm polskich i europejskich oraz wszelkie dzia ania s u ce wzrostowi warto ci firmy i satysfakcji naszych akcjonariuszy. Na koniec roku nasze akcje wyceniane by y o 53% wy ej ni na koniec roku ubieg ego. Bior c pod uwag, e na pocz tku lipca roku warto akcji LENTEXU osi gn a minimum roczne, wzrost taki cieszy szczególnie. Na utrzymanie tej pozytywnej tendencji b dziemy pracowa tak e w 04 roku. Tomasz Towpik Prezes Zarz du Board President featuring new operational nonwoven fabrics, floor coverings and technical business units. This change shall bring us many profits related with production organisation and cost monitoring. It shall also enable better management through definition of precise objectives and tasks. Continuous employment downsizing is one of direct results of above mentioned changes. In the indicator of net profit per employee increased by 24% when compared with the previous year. Continuing the implementation process, the company is preparing for the establishment of separate mechanical and power generation maintenance departments and for externalisation of transport department in the first quarter of 04. The changes implemented within Lentex structure in enable us to well-justified optimism. Our plans are extremely ambitious. Further expansive activities to be carried out by floor coverings and nonwoven fabrics business units shall result in even higher sales dynamics. We shall maintain and strengthen our presence on the markets of both Eastern and Western Europe. Implemented changes and consistent cost monitoring shall result in a considerable improvement of profitability and much better business result. Our cash resources shall be mainly spent on investment in manufacturing basis, not forgetting about the acquisition of Polish and European companies as well as other activities focused on the increase of company s value and our shareholders satisfaction. At the end of our shares were quoted 53% higher than at the end of the previous year. This growth is especially enjoyable, bearing in mind the fact that in the beginning of July, the value of LENTEX shares has reached its annual minimum. We shall spare no efforts on maintaining this positive tendency in

4 W adze Spó ki Company / authorities Rada Nadzorcza sk ad na 31 grudnia r. Jerzy Ma lankiewicz Przewodnicz cy RN Piotr Zaj czkowski Sekretarz RN Piotr Osiecki cz onek RN, powo any r. w miejsce p. Ireneusza K obusa ukasz Tatarkiewicz cz onek RN, powo any r. w miejsce p. Janusza Hatali Pawe Podsiad o cz onek RN, powo any r. w miejsce p. Roberta Gaika Supervisory Board as per December 31st, Jerzy Ma lankiewicz Supervisory Board Chairman Piotr Zaj czkowski Secretary of Supervisory Board Piotr Osiecki member of Supervisory Board, appointed on replacing Mr. Ireneusz K obus ukasz Tatarkiewicz member of Supervisory Board, appointed on replacing Mr. Janusz Hatala Pawe Podsiad o member of Supervisory Board, appointed on replacing Mr. Robert Gaik Zarz d od 1 stycznia do 12 kwietnia r. Franciszek Koszarek Prezes Zarz du - Dyrektor Generalny (zmar nagle r.) Alfred Jarzombek Cz onek Zarz du - Dyrektor d/s Handlu i Marketingu Cz onek Zarz du - Dyrektor d/s Finansowych Ryszard D uba a Cz onek Zarz du - Dyrektor d/s Technicznych od 17 kwietnia do 30 czerwca r. Management Board from January 1st to April 12th, Franciszek Koszarek President of the Board - General Director (died suddenly on ) Alfred Jarzombek Member of Management Board - Sales and Marketing Director Member of Management Board - Financial Director Ryszard D uba a Member of Management Board - Technical Director from April 17th to June 30th, Janusz Hatala Alfred Jarzombek Ryszard D uba a delegowany do czasowego wykonywania czynno ci Prezesa Zarz du Cz onek Zarz du - Dyrektor d/s Handlu i Marketingu Cz onek Zarz du - Dyrektor d/s Finansowych Cz onek Zarz du - Dyrektor d/s Technicznych (odwo any z dn r.) Janusz Hatala appointed as a temporary President of Management Board Alfred Jarzombek Member of Management Board - Sales and Marketing Director Member of Management Board - Financial Director Ryszard D uba a Member of Management Board - Technical Director (called off on ) od 1 lipca do 11 grudnia r. from July 1st to December 11th, Tomasz Towpik Alfred Jarzombek Janusz Hatala Prezes Zarz du - Dyrektor Generalny Cz onek Zarz du - Dyrektor d/s Handlu i Marketingu (odwo any r.) Cz onek Zarz du - Dyrektor d/s Finansowych Cz onek Zarz du - Dyrektor d/s Restrukturyzacji (odwo any r.) Tomasz Towpik President of the Board - General Director Alfred Jarzombek Member of Management Board - Sales and Marketing Director (called off on ) Member of Management Board - Financial Director Janusz Hatala Member of Management Board - Restructuring Director (called off on ) od 12 grudnia r. - nadal starting from December 12, and continuing Tomasz Towpik Prezes Zarz du - Dyrektor Generalny Cz onek Zarz du - Dyrektor d/s Finansowych Tomasz Towpik President of the Board - General Director Member of Management Board - Financial Director 4 5

5 pozostali 65,22% remaining 18,13% Towarzystwo Finansowe "Silesia" sp.z o.o. TF Silesia Ltd. OFE PZU "Z ota Jesie " 9,09% OFE PZU "Z ota Jesie " Pension Fund Struktura akcjonariatu Shareholders` Structure Pioneer Pekao Investment Management Pioneer Pekao I.M. 7,56% G ówne grupy wyrobów / Main product groups Struktura w a cicielska /Ownership structure Kapita akcyjny Spó ki wynosi 12 7 tys. z i dzieli si na 6 5 tys. akcji zwyk ych o warto ci nominalnej 2,05 z ka da. W trakcie roku Spó ka dokona a zakupu w celu umorzenia akcji w asnych serii C, nie obj tych przez zarz d z tytu u opcji mened erskich. Do dnia roku zakupiono w celu umorzenia sztuk akcji o cznej warto ci z. W dniu 25 wrze nia 43,79-procentowy pakiet akcji Spó ki, b d cy w posiadaniu narodowych funduszy inwestycyjnych, zarz dzany przez Ballinger Capital, zosta zakupiony w transakcjach pakietowych przez towarzystwa emerytalne oraz fundusze powiernicze i inwestycyjne, w wyniku czego akcjonariat Spó ki uleg znacznemu rozdrobnieniu. Na dzie roku akcje Spó ki by y w posiadaniu: Company s equity capital amounts to PLN and is divided into common shareswithnominalvalueofpln2,05each.in the Company has purchased its own C series shares inordertocovertheshares,whichwerenottakenby managementboardasmanagementoptions.asper , shares with cumulated value ofpln werepurchased. On September 25th, 43,79% block of Company s shares, owned by national investment funds managed by Ballinger Capital was taken over by pension funds, escrow and investment funds, thus making the Company s shareholding structure much more dissipated. As per , company s shares were owned by: Akcjonariusze ilo akcji i g osów % g osów i kapita u number of shares % of votes Shareholders and votes and capital Towarzystwo Finansowe "Silesia" sp. z o.o ,13% Financial Society "Silesia" Ltd. OFE PZU "Z ota Jesie " ,09% OFE PZU "Z ota Jesie " Pension Fund Pioneer Pekao Investment Management ,56% Pioneer Pekao Investment Management pozostali ,22% remaining shareholders razem ,00% total Spó ka LENTEX posiada dwie g ówne grupy produktowe: wyk adziny i w ókniny, które dziel si nast puj co: 1. wyk adziny pod ogowe: mieszkaniowe obiektowe (instytucjonalne) 2. w ókniny i wyroby na bazie w óknin: w ókniny p askie, puszyste, ig owane i wodnoig owane puch silikonowy (Lentex Ball) do wype niania ko der, piworów, poduszek wyroby pikowane i us ugi pikowania konfekcja rynkowa. Wszystkie grupy zosta y szerzej omówione w punkcie Oferta handlowa (str 31). Spó ka LENTEX jest najwi kszym producentem wyk adzin pod ogowych z PCV w Europie rodkowej. Uruchomienie w 1997 r. linii wyk a- dzin szerokich umo liwi o skuteczne konkurowanie z wyrobami importowanymi. Kolekcja wzornicza wyk adzin jest systematycznie poszerzana i wzbogacana. LENTEX jest dominuj cym polskim producentem w óknin. Wyroby w ókninowe trafiaj docelowo do wielu ga zi przemys u, przede wszystkim odzie owego i meblarskiego. LENTEX produkuje tak e w ókniny techniczne z zastosowaniem sanitarno-higienicznym oraz geow ókniny. W ókniny pikowane znajduj zastosowanie jako klasyczne materia y podszewkowe, ale tak e w produkcji obuwia, wózków dzieci cych, odzie y, artyku ów po cielowych, artyku ów wyposa enia wn trz oraz jako obicia meblowe. Wysoka jako i parametry u ytkowe wykonanych z nich wyrobów zosta y docenione przez tak wymagaj cego u ytkownika, jakim jest wojsko. LENTEX maintains and developes two main product groups: floor coverings and nonwoven fabrics, which maybesubdividedasfollows: 1. floor coverings: residential for institutions (semi-commercial) 2. nonwoven fabrics and nonwoven fabrics based products: interlinings, needle-punched, fluffy and hydroneedled nonwoven fabrics silicone down (Lentex Ball) for filling of quilts, sleeping bags, pillows quilted products and quilting services finished goods. Above product groups are described in a detailed way in a chapter Commercial offer (p. 31). LENTEX is a largest manufacturer of PVC floor coverings in Central Europe. Production line for wide floorings, which was put into operation in 1997, enabled the Company to compete successfully with imported products. The collection of flooring designs is being permanently diversified and enriched. LENTEX is also a dominant Polish manufacturer of nonwoven fabrics. Nonwoven fabric products are used in numerous industry branches including clothing and furniture industrial sectors. Manufacturing range also includes technical nonwoven fabrics for sanitary & hygienic applications as well as geo-fabrics. Quilted nonwoven fabrics are used as classic clothes interlining material as well as in the production of footwear, baby prams, clothes, bed clothing, interior design elements and as furniture upholstery. High quality and functional parameters of products made on such a basis are widely appreciated even by such sophisticated customer as the army. 6 7

6 RAPORT WZA General Shareholders Meeting Rada Nadzorcza Supervisory Board Wykres notowa LENTEX S.A. w roku na tle WIG. LENTEX S.A. stock exchange quotations in versus WIG index Cz onek Zarz du Dyrektor ds.finansowych Member of the Board Financial Director Tomasz Towpik Prezes Zarz du Board President Zak ad Wyk adzin Floor Coverings Division Zak ad W óknin Nonwovens Division Zak ad Techniczny Technical business unit z. PLN WIG Lentex pkt. points GC GR DK DA DW DT Waldemar Pietryga Z-ca G. Ksi gowego Kier. Dz. Controllingu Deputy Chief Accountant Controlling Dep. Manager - controlling - informatyka - controlling - IT department El bieta Wójcik G. Ksi gowa Kier. Dz. Rachunkowo ci Chief Accountant - Manager of Accounting Department pion finansowoksi gowy financial & bookkeeping department Justyna Ró niewska Kierownik Dzia u Personalnego Manager of Human Resources Department pion personalny: - kadry i p ace - radcy prawni - pe nomocnik ds. ISO human resources: - human res. and wages - legal advisors - ISO plenipotentiary Marek Mazurek Dyrektor Zak adu Wyk adzin Director of Floor Coverings Division Józef Makarski Dyrektor Zak adu W óknin Director of Nonwovens Division wydzielone zak ady skupiaj ce dzia alno podstawow Spó ki wraz ze s u bami sprzeda y, zakupu i logistyki, obj te w asnymi bud etami rozliczeniowymi separate business units forming the Company s core business including sales, purchasing and logistics services having their own budgets Ryszard D uba a Dyrektor Zak adu Technicznego Unit Technical Director w roku 04 kontynuacja restrukturyzacji s u b technicznych i remontowych poprzez prywatyzacj tego obszaru dzia alno ci In 04: ongoing restructuring of technical and overhaul services via privatisation of this business area Spó obrót turnof ka na parkiecie /Stock exchange 10 0 cena price Restrukturyzacja / Restructuring W ubieg ym roku rozpocz to gruntown przebudow organizacyjn Spó ki, której celem jest osi gni cie trwa ej i znacz cej poprawy osi ganych wyników oraz efektywno ci zarz dzania. W pierwszym etapie restrukturyzacji Spó ka wydzieli a ze swoich struktur trzy zak ady: Last year saw the beginning of comprehensive Company's organisational restructuring focused on the achievement of stable and considerable improvement of results and management effectiveness. The following three business units were created within the first stage of restructuring: Wska niki gie dowe na dzie r. warto ksi gowa na 1 akcj 24,50z P/ BV - cena / warto ksi gowa 0,96 EPS zysk na 1 akcj 0,86 z P/ E cena / zysk na 1 akcj 27,33 cash flow na 1 akcj 3,52 z. Stock exchange ratios as per December 31st book value per 1 share PLN 24,50 P/ BV - price / book value 0,96 EPS profit per 1 share PLN 0,86 P/ E price / profit per 1 share 27,33 cash flow per 1 share PLN 3,52 Zak ad W óknin Zak ad Wyk adzin Zak ad Techniczny. W drugim etapie z Zak adu Technicznego wyodr bnione zostan i odsprzedane samodzielne obszary dzia alno ci. W roku podpisano z zak adowymi zwi zkami zawodowymi nowy uk ad zbiorowy pracy, oparty na uregulowaniach kodeksowych, obowi zuj cy od stycznia 04 r. Prowadzony proces restrukturyzacji pozwoli na popraw wyników finansowych firmy w 04 roku o ok. 5 mln z. Nonwovens Division Floor Coverings Division Technical business unit. Within the second stage several individual business areas are to be defined inside the Technical Business unit and then sold. In a new collective labour contract - based on labour code stipulations - was signed with trade unions. It entered into force in January 04. Ongoing restructuring process shall result in an improvement of Company's financial results in 04 by c.a. MPLN 5. Najwy szy kurs akcji w skali roku Spó ka osi gn a w dniu 12 listopada r. - by o to 25, z. Najni sze notowania wyst pi y 17 lipca roku: 11,30 z. Kurs zamkni cia na ostatni dzie roku wyniós 23,50 z i by wy szy od kursu otwarcia z pocz tku roku o 54%. W drugiej po owie roku notowania ros y wyra nie szybciej od indeksu WIG. Niewielki pocz tkowo wolumen obrotów wzrós znacznie od lipca, osi gaj c w II pó roczu redni poziom sztuk na sesj, dziewi ciokrotnie wy szy ni w I pó roczu. Company s shares have reached the highest annual price level, i.e. PLN 25,, on November 12th,. The lowest price, i.e. PLN 11,30, was observed on July 17th. Closing quotation as per the last day of the year amounted to PLN 23,50 and was higher than the opening quotation by 54%. In the second half of the year, the quotations growth was clearly higher than WIG index. Starting from July, low turnover volume has noted a considerable increase reaching, in the second half of the year, the average level of shares per session, i.e. nine times higher than in the first half-year. 8 9

7 0 Sprzeda i zysk netto Spó ki LENTEX. LENTEX sales and net profit. 192,8 zysk [mln z ] profit MPLN ,8 4,5 152,8 4,5 172,1 5,3 13, Mar a zysku na sprzeda y (zysk ze sprzeda y / przychody ze sprzeda y ogó em) 4,7% 5,5% Sales margin of profit (sales profit/total sales income) Mar a zysku netto (zysk netto / przychody ze sprzeda y ogó em) 2,9% 3,1% Net margin of profit (net profit /total sales income) Rentowno kapita ów w asnych (zysk netto / kapita y w asne) 2,9% 3,5% Own capital profitability (net profit/own capital) Rentowno aktywów (zysk netto / aktywa) 2,6% 3,0% Assets profitability (net profit/assets) sprzeda [mln z ] sales MPLN Przychody ze sprzeda y ogó em Total sales revenues Zysk netto Net profit 04 plan 04 (planned) 0 0,72 z 0,71 z 0,72 z 0,82 z 0,86 z 0,88 z 1,0 0,75 Wybrane wska niki Spó ki Selected Company Ratios Wska nik bie cy p atno ci (aktywa otowe obr / zobowi zania krótkoterminowe) 6,23% 4,37% Current flow ratio (active assets/short-term liabilities Wska nik szybki p ynno ci ((aktywa obr otowe - zapasy) / zobowi zania krótkoterminowe) 3,79% 2,82% Quick flow ratio (active assets-reserves)/short-term liabilities) Wska nik zad u enia krótkoterminowego (zad u enie krótkoterminowe / kapita y w asne)0,09% 0,15% Short-term debt ratio (short-term debt/own capital) 0,5 Stopa wyp aty dywidendy (wyp acone dywidendy / zysk netto)* 111,2% 100,0% Dividend payment rate (paid dividend/net profit) * * rok - planowana wielko wyp aty dywidendy / - planned payment amount 0,25 Cz onek Zarz du - Dyrektor ds. Finansowych Member of Management Board - Financial Director Wyniki ekonomiczne / Economic results W roku Spó ka uzyska a przychód ze sprzeda y wyrobów w asnych, us ug, towarów i materia ów w kwocie 172,1 mln z. Jest to o 13% wi cej ni w roku ubieg ym. Uzyskany przyrost wiadczy o prze amaniu impasu w ród nabywców w sektorach obs ugiwanych przez firm, ale przede wszystkim jest zas ug dynamicznie rozwijaj cego si eksportu. Sprzeda eksportowa produktów wzros a w stosunku do ubieg ego roku o 43%, g ównie wskutek poszukiwania nowych rynków zbytu i dopasowywania oferty eksportowej do specyfiki oczekiwa odbiorców zagranicznych. W roku na eksport kierowane by o 30% warto ci sprzeda y produktów. Zysk netto, wypracowany przez Spó k LENTEX w roku, wyniós 5,3 mln z, przekraczaj c zysk roku ubieg ego o 19%. Wska niki zyskowno ci uleg y znacznej poprawie, wska niki p ynno ci utrzymuj si na wysokim poziomie. Spó ka systematycznie wyp aca dywidend dla akcjonariuszy. Posiadaj c zabezpieczenie finansowe w postaci wolnych rodków pieni nych, na dywidendy firma przeznacza rocznie kwot zbli on do wypracowanego zysku netto (prog) / (prognostic) Poziom dywidendy na 1 akcj w porównaniu do EPS. Dividend per 1 share compared with EPS. DPS EPS In company s income generated from sales of own products, services, goods and materials amounted to MPLN 172,1, i.e. 13% more than in the previous year. Such an increase not only confirms the breaking of impasse among company s usual customers but also reflects the dynamic growth of export. Export sales volume has increased by 43% when compared with a previous year. It is mainly due to successful prospecting of new sales markets and matching of export offer with the requirements and expectations of foreign customers. In, the share of export sales amounted to 30% of total product sales volume. Net profit generated by LENTEX in amounts to MPLN 5.3, exceeding the one achieved in the previous year by 19%. Profitability ratios are considerably improved and cash flow ratios are also at a high level. The company systematically pays the dividend to its shareholders. Financial security in form of free financial resources enables the company to pay the dividend in the amount nearing its net profit. 0,0 Grupa Kapita owa /Capital Group G ówn spó k zale n, której sprawozdania podlegaj konsolidacji, s Tkaniny Techniczne S.A. z siedzib w Pabianicach. Spó ka produkuje tkaniny bawe niane, poliamidowe, polipropylenowe, poliestrowe oraz z rowingu szklanego. Wyroby firmy wykorzystywane s w wielu ga ziach przemys u: wydobywczym (kopalnie), cukrownictwie, budownictwie, rolnictwie, drogownictwie oraz w przemy le okr towym, lotniczym, maszynowym i gumowym. Dominuj cym asortymentem w ród wyrobów s siatki z w ókien szklanych, stosowane jako zbrojenie w systemach docieple budynków. Istotn pozycj zajmuj równie tkaniny bawe niane, produkowane na zamówienia wytwórców tapet winylowych w Holandii i USA, oraz tkaniny poliamidowe, na zamówienia producentów opon oraz ta m przeno nikowych. Pierwsza transza akcji firmy (59,34%) zosta a zakupiona roku i od tej daty notuje si dzia alno Grupy Kapita owej LENTEX. Obecnie LENTEX posiada 100% pakiet akcji pabianickiego producenta. Sytuacja ekonomiczna spó ki Tkaniny Techniczne od momentu przej cia ustabilizowa a si i firma kolejny ju rok generuje dodatnie przep ywy i wyniki finansowe. W roku ukszta towa y si one na poziomie zbli onym do wyników roku ubieg ego i wynios y: przychody ze sprzeda y ogó em 22,8 mln z zysk netto 0,7 mln z. Pabianice-based Technical Fabric S.A. is the main subsidiary with consolidated financial reports. This company manufactures cotton, polyamide, polypropylene, polyester and glass rowing fabrics. Its products are used in numerous industrial branches such as: mines, sugar mills, civil engineering, agriculture, road construction, shipbuilding and also in aircraft, machine and rubber industries. Glass fibre nets used as reinforcement in buildings thermal insulation systems are its dominant product group. The company also offers cotton fabrics supplied to the manufacturers of vinyl-based wallpaper in Netherlands and USA as well as polyamide fabrics for manufacturers of automotive tyres and conveyor belts. First package of this company s shares (59,34%) was acquired on marking the starting point for the activity of LENTEX Capital Group. Currently LENTEX owns 100% of shares of Pabianice-based company. Starting from its takeover, the economic standing of Technical Fabric company shows the signs of stabilisation. The company is generating, for a subsequent year in a row, positive cash flow and good financial results. In they were similar to the results achieved in the previous year and amounted to: total sales income MPLN 22,8 net profit MPLN 0,

8 Wa niejsze wydarzenia roku Main events of dla Spó ki niezwykle bogaty w wy- Miniony rok by darzenia: For the company, last year was far from being uneventful: III - X 12 IV 1 VII 1 VIII 29 VIII 25 IX Cele Spó poszukiwanie inwestora strategicznego w zwi zku z planowanym wycofaniem si g ównych akcjonariuszy: narodowych funduszy inwestycyjnych, zarz dzanych przez Ballinger Capital, zmar nagle d ugoletni prezes Franciszek Koszarek, nowym prezesem mianowany zosta Towpik, wydzielenie ze Spó ki trzech zak adów: Wyk adzin, W óknin i Technicznego, Tomasz podpisanie nowego uk adu zbiorowego pracy (obowi zuj cego od r.), umo liwiaj cego ograniczenie kosztów dzia alno ci w latach przysz ych. Nowe warunki uk adu oparto na uregulowaniach Kodeksu Pracy, wyj cie ze Spó ki g ównego akcjonariusza: Pierwszego NFI, jak równie NFI Fortuna i V NFI Victoria. cznie w a cicieli zmieni o 43,79% akcji Spó ki. ki /Company s objectives III - X 12 IV 1 VII 1 VIII 29 VIII 25 IX looking for strategic investor due to the planned withdrawal of main shareholders: national investment funds managed by Ballinger Capital, unexpected death of Franciszek Koszarek, President of the Board, Tomasz Towpik is appointed as a new President of the Board, establishment of three business units: Floor Coverings, Nonwovens and Technical Business Unit, signing of a new collective labour contract (entering into force starting from r.), enabling the business cost reduction in the years to come. New contract conditions are based on the provisions of Labour Code, withdrawal of the main shareholder: First National Investment Fund (NIF) as well as Fortuna NIF and Fifth Victoria NIF. In total 43,79% of Company s shares changed the owner. Zarz dzanie jako ci /Quality management Spó ka posiada system zarz dzania jako ci ISO 9001:00. W roku zosta on uzupe niony o certyfikat jako ci wyrobów konfekcyjnych dla wojska, potwierdzaj cy zgodno z norm AQAP 110. Certyfikat ten pozwoli umocni pozycj Spó ki na krajowym rynku dostawców dla wojska, stwarza równie szans realizacji kontraktów w ramach NATO, co nabiera szczególnego znaczenia w przeddzie wej cia Polski do struktur Unii Europejskiej. Wyró nienia /Awards 27 stycznia 04 r. Zak ady LENTEX S.A. znalaz y si w grupie najbardziej przejrzystych spó ek, wyró nionych w rankingu oceniaj cym stosowanie zasad adu korporacyjnego w roku. Wyniki rankingu pokazuj, jak inwestorzy instytucjonalni oceniaj spó ki gie dowe pod k tem nast puj cych kryteriów: The company maintains ISO 9001:00 quality management system. In, this system was enrichedwithaqualitycertificate offinishedgoods for military applications confirming compliance with the provisions of AQAP 110 norm. This certificate may strengthen the company s position on domestic market of army certified suppliers. It also opens the door to contracts within NATO structures, which is especially important in the eve of Poland s incorporation into European Union. On January 27th 04 - within the framework of corporate management assessment - LENTEX S.A. was mentioned in the group of the most economically transparent companies in. The results of this ranking reflect the attitude of institutional investors towards the companies quoted on stock exchange on the basis of the following criteria: nast pu- Na rok 04 Spó ka postawi a przed sob j ce cele: ograniczenie kosztów ogólnego zarz du, uzyskanie zysku na sprzeda y w Zak adzie Wyk adzin w wysoko ci 16,4 mln z, zwi kszenie zdolno ci produkcyjnych linii wyk adzin szerokich o 40%, uzyskanie zysku na sprzeda y w Zak adzie W óknin w wysoko ci 13,5 mln z. Company s objectives for 04 may be summarised as follows: reduction of overall management costs achievement of profit on sales in Floor Coverings Division amounting to MPLN 16,4, increase of manufacturing capacity of wide floor coverings line by 40%, achievement of profit on sales in Nonwovens Division amounting to MPLN 13,5 struktury w a cicielskiej i struktury rady nadzorczej walnego zgromadzenia i relacji mi dzy akcjonariuszami i innymi grupami interesów przejrzysto ci finansowej i dost pno ci informacji. W ród spó ek najwy ej ocenionych oprócz LENTEXU znalaz y si : BZ WBK, Cersanit, Duda, Echo, Groclin, Kruk, Mieszko, Netia, Poligrafia i Stomil Sanok. ownership structure and supervisory board structure general meeting of shareholders and relations between shareholders and other interest groups financial transparency and information availability. We pride ourselves in the fact that LENTEX is equally ranked with such companies as: BZ WBK, Cersanit, Duda, Echo, Groclin, Kruk, Mieszko, Netia, Poligrafia and Stomil Sanok

9 RAPORT wyk adziny dywanowe carpet floorings 46% 11% 2% wyk adziny PCV PVC floorings 2% linoleum linoleum wyk adziny gumowe rubber floorings 5% parkiety wood floorings laminaty 10% laminates wyk adziny korkowe cork floorings p ytki ceramiczne ceramic tiles 1% 23% Rynek pokry pod ogowych w Europie Zachodniej Floor coverings market in Western Europe Wyk adziny /Floor Coverings Zak ad Wyk adzin Floor / Coverings Division Rynek W roku polski rynek wyk adzin PCV wynosi ok. 15 mln m 2, z czego 75% stanowi y wyk adziny mieszkaniowe, a pozosta e 25% wyk adziny obiektowe (przemys, s u ba zdrowia, szkolnictwo, administracja terenowa). Popyt na wyk adziny mieszkaniowe jest ci le zale ny od dynamiki rozwoju budownictwa, natomiast znaczny potencja rozwojowy przypisuje si rynkowi wyk adzin obiektowych. B dzie on podstawowym motorem rozwoju sprzeda y wyk adzin w najbli szej przysz o ci. W Europie Zachodniej najwi kszym rynkiem jest Wielka Brytania, gdzie obserwuje si wzrost popytu - o ponad % w ci gu ostatnich lat - oraz Francja z d ugofalowo stabilnym poziomem sprzeda y. Market In Polish market of PVC floor coverings amounted to 15 million m 2, with 75% share of residential floorings and remaining 25% for institutional buildings (industry, health care, schools, local administration). The demand for residential floorings is strictly dependent on the dynamics of housing construction development. Considerable development potential is related with a market for floor coverings in institutional buildings. It is considered as major floor coverings sales increase prime mover for the nearest future. United Kingdom - with recorded % demand growth in the last few years - and France - with long-term steady sales volume are the largest markets in Western Europe

10 100 eksport export kraj domestic Warto sprzeda y wyk adzin. Floor coverings value.. 90, ,1 71,0 82, ,9 53,7 53,9 57,3 RAPORT 25 0 [mln z ] MPLN 15,2 17,3 28, ,4 04 plan 04 (planned) 8,8 10 Inwestycje Zak adu Wyk adzin. Floor Coverings Division investments. 7,5 4,5 4,7 53,9 5 2,5 Kierunki eksportu Export markets 35% eksport export kraj domestic 65% plan [mln z ] 04 (planned) MPLN Ukraina / Ukraine Rosja / Russia Litwa / Lithuania otwa / Latvia S owacja / Slovakia Francja / France W gry / Hungary Czechy / Czech Republic Kierunki rozwoju W ramach prowadzonej w Spó ce restrukturyzacji wprowadzono od II pó rocza roku niezale ne bud etowanie poszczególnych zak a- dów, które umo liwi dok adne rozliczanie ich dzia alno ci. Zmiany dotyczy y tak e s u b handlowo-logistycznych, z których wyodr bnione sekcje przyporz dkowano organizacyjnie dyrektorom zak adów. Development directions The framework of Company restructuring process includes the implementation of - starting from the second half of - independent budgeting of individual business units, which shall enable precise monitoring of their activities. Changes in commercial and logistics services consist in establishment of service sections, which, in accordance with organisation scheme shall be managed by business units directors. Sprzeda Rok zako czy si wysokim poziomem sprzeda y wyk adzin. Sprzedano 8 mln m2 za czn kwot 82,6 mln z. By o to o 16% wi cej od warto ci sprzeda y w roku 02 - g ównie za spraw eksportu, który zanotowa przyrost o 66% do ubieg ego roku. Sprzeda eksportowa stanowi a 35% ogó u sprzeda y, z czego po owa kierowana by a na rynki wschodnie. Sales The year of saw high sales volume of floor coverings. Eight million square meters sold for the cumulated value of MPLN 82,6 indicate the increase by 16% when compared with sales value achieved in 02 - mainly due to the export growth by 66% in comparison to the previous year. Export sales accounted for 35% of overall sales, half of which was sold to eastern markets. Zak ad Wyk adzin planuje na rok 04 dalszy rozwój: na inwestycje produkcyjne przeznaczonych zostanie 9 do 11 mln z. Zasadnicza cz tej kwoty dotyczy b dzie rozbudowy ci gu wyk adzin szerokich, który przy obecnym poziomie popytu zbli a si do granicy zdolno ci wytwórczych. S u by marketingowe na podstawie prowadzonych sonda y sygnalizuj tak e rosn ce zapotrzebowanie na tani, grub, ocieplan wyk adzin 2-metrowej szeroko ci. Dlatego Zak ad wprowadzi na rynek w 04 roku nowy asortyment: wyk adzin Compact Classic. Jest to produkt nowej technologii, wykonany na podk adzie z w ókien poliestrowych. Oprócz niskiej ceny jego zaletami s : dzwi koch onno, mi kko, wyrównanie i docieplenie pod o a. The plans of Floor Coverings Division for 04 feature further development: investment expenditure ranges from MPLN 9 to MPLN 11. Major part of this sum shall be spent on development of wide floor coverings line, which, with the current demand level, is nearing the limit of its production capacities. On the grounds of routine survey, marketing services announce the growing demand for the less expensive, thick, warm floor coverings with 2mwide. This is the reason for introducing the new Compact Classic flooring in 04. It is a product of the new technology, made on the basis of polyester fibre. Apart from the low price, its advantages include: sound absorbing, softness, floor levelling and insulation

11 Produkcja w óknin na rynkach Europy Zachodniej Nonwovens production volume on Western European markets 1,2 1,11 1,0 0,91 0,8 0,6 0,65 0,76 0,4 [mln ton] [mln t] W ókniny /Nonwovens Zak ad W óknin Nonwovens / Division Rynek Wielko wiatowego rynku w óknin wynosi prawie 4 mld ton rocznie (co daje ponad 90 mld m 2). Notuje si systematyczny wzrost sprzeda y: aktualnie o prawie 10% w stosunku do lat 90-tych. Polski rynek w óknin jest stabilny i wynosi ok. 250 mln m 2, z czego 30% to udzia LENTEX S.A. Rynek w óknin jest silnie zdywersyfikowany. Najsilniejsz grup stanowi w ókniny odzie owe p askie (usztywniaj ce) i puszyste (ocieplaj ce), z dominuj cym udzia em LENTEXU. Drug du grup s w ókniny meblarskie - sprzeda polskich mebli wzrasta w ostatnich latach, a coraz wi ksza jej cz trafia na eksport. Bardzo dynamicznie rozwija si sektor geow óknin, wykorzystywanych w infrastrukturze budowlanej i ochronie rodowiska, oraz w óknin wodnoig owanych, przeznaczonych g ównie do wyrobów higieniczno-kosmetycznych oraz AGD. Market The volume of global nonwoven fabrics market reaches almost 4 billion tons per annum (equivalent to more than 90 billion m 2). Systematic sales growth is observed: currently by almost 10% when compared with the Nineties. Polish nonwoven fabrics market is steadily estimated for c.a. 250 million m 2, with LENTEX S.A. market share amounting to 30%. Nonwoven fabrics market is considerably diversified. The strongest group contains nonwoven interlinings (stiffening applications) and fluffy nonwoven fabrics (warming applications), with the dominant Lentex market share. Furniture-related nonwovens are the second important product group - in recent years we observe the growing sales of Polish furniture with ever increasing export share. Great expectations may also be related with dynamically growing market sector of so called geo-nonwovens widely used in civil engineering and environment protection as well as with hydro-needled nonwovens applied mainly in the production of hygienic & cosmetic products and in household appliances

12 eksport export kraj domestic Warto sprzeda y w óknin i wyrobów w ókninowych. Nonwovens and nonwovens-based products sales value. RAPORT , ,6 74,3 83, ,5 55,8 60,7 68, [mln z ] MPLN,1 18,5 22, ,0 04 plan 04 (planned) ochrona rodowiska environment protection przemys tekstylny textile industry Kierunki eksportu Export markets Szwajcaria / Switzerland Niemcy / Germany Rosja / Russia Wielka Brytania / Great Britain Turcja / Turkey Bia oru / Belorussia 27% eksport export kraj domestic 73% budownictwo civil engineering przemys samochodowy automotive industry przemys meblarski furniture industry zastosowanie w óknin nonwovens' applications przemys spo ywczy food processing medycyna health care przemys sanitarno-higieniczny sanitary & hygienic applications Sprzeda Sales Kierunki rozwoju Development directions Warto sprzeda ywyrobówzak aduw ókninwminionym roku wynios a 83,3 mln z. By o to o 12% wi cej od sprzeda y w roku 02. Najwi ksze przyrosty zanotowano w grupie sprzeda y krajowej wyrobów konfekcyjnych (2,5-krotnie wi cej ni w ubieg ym roku) oraz sprzeda y eksportowej w óknin laminowanych i wodnoig owanych. Sprzeda eksportowa stanowi 27% ca o ci sprzeda y w óknin w roku i jej udzia w strukturze powoli ro nie: w skali ostatniego roku o 2%. Ponad po owa sprzeda y eksportowej w óknin kierowana jest do krajów Europy Zachodniej. Last year, Nonwovens Division sales value amounted to MPLN 83,3, i.e. 12% more than in 02. The highest growth was observed in domestic sales of finished goods (2,5 times more than in the previous year) and in export sales of laminated and hydro-needled nonwovens. Export sales account for 27% of overall nonwoven fabrics sales in and its structural share is slowly growing: by 2% in the last year. More than half of exported nonwovens was sold to Western European markets. Od II pó rocza roku Zak ad W óknin, podobnie jak Zak ad Wyk adzin, jest odr bnie bud etowany, co umo liwi dok adne rozliczanie jego dzia alno ci. Równie zmiany organizacyjne s u b handlowo-logistycznych s identyczne, jak omówione przy Zak adzie Wyk adzin. Zak ad planuje na rok 04 wydatki inwestycyjne na poziomie 4 mln z. Przeznaczone zostan one g ównie na rozbudow i modernizacj linii produkcyjnych. S u by technologiczne na bie co pracuj nad rozwojem i unowocze nianiem gamy asortymentowej. Rokrocznie pojawia si kilka do kilkunastu nowych wyrobów w ókninowych. Zak ad W óknin zamierza rozwija swój potencja poprzez zwi kszanie warto ci dodanej w ókniny, przez jej wyka czanie (tzn. przeszywanie, laminowanie, impregnacj, barwienie, ci cie, pakowanie itd.). oraz przez obs ug nowych rynków Starting from the second half of, Nonwovens Division like Floor Coverings Division has its own separate budget, which enables precise monitoring of its activities. Organisational changes of commercial and logistics services also follow the same pattern as in case of Floor Coverings Division. Planned investment expenditure in 04 amounts to MPLN 4. These financial resources shall be mainly used for development and modernisation of production lines. Technology services are permanently working on development and modernisation of the range of products. Every year, several new nonwovens are introduced to the market. Nonwovens Division intends to develop its potential through increase of nonwoven fabric added value, i.e. giving it additional finish (sewing, laminating, impregnating, dyeing, cutting, packaging, etc.) as well as through entering the new markets

13 RAPORT Sprawozdania Finansowe Financial Statements Opinia niezale nego bieg ego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Zak adów "Lentex" S.A. Przeprowadzili mybadanie za czonegosprawozdania Zak adów"lentex" S.A. z siedzib w Lubli cu, ul. Powsta ców 54, na któr e sk ada si : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum ,77 z otych; - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia roku do dnia 31 grudnia wykazuj cy zysk netto w wysoko ci ,40 z otych; - zestawienie zmian w kapitale w asnym wykazuj ce zmniejszenie kapita u w asnego o kwot ,80 z otych; - rachunek przep ywów rodków pieni nychwykazuj cy zwi kszenie stanów rodków pieni nychnetto w okresie od dnia 1 stycznia roku do dnia 31 grudnia roku o kwot ,49 z otych; - dodatkowe informacje i obja nienia. Za sporz dzenie tego sprawozdania odpowiada Zarz d Spó ki. Naszym zadaniem by ozbadanie i wyra enie opinii o rzetelno ci, prawid owo ci i jasno citego sprawozdania finansowego oraz prawid owo ci ksi grachunkowych stanowi cych podstaw jego sporz dzenia. Badanie to przeprowadzili my stosowanie do postanowie : 1) rozdzia u7 ustawy z dnia 29 wrze nia1994 roku o rachunkowo ci(dz.u. nr 76 poz. 694 z 02 roku), 2) norm wykonywania zawodu bieg egorewidenta, wydanych przez Krajow Rad Bieg ych Rewidentów. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali my i przeprowadzili my w taki sposób, aby uzyska racjonaln pewno,pozwalaj c na wyra enieopinii o sprawozdaniu. W szczególno cibadanie obejmowa osprawozdanie poprawno cizastosowanych przez Spó k zasad rachunkowo cii znacz cych szacunków, sprawdzenie - w przewa aj cejmierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów ksi gowych, z których wynikaj liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i ca o- ciow ocen sprawozdania finansowego. Uwa amy, e badanie dostarczy o wystarczaj cej podstawy do wyra enia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj ce dane liczbowe i obja nienia s owne: - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj tkoweji finansowej Zak adów"lentex" S.A. na dzie 31 grudnia roku, jak te jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia roku do 31 grudnia roku, - sporz dzonezosta o,we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre lonymi w powo anej wy ej ustawie zasadami rachunkowo ci oraz na podstawie prawid owo prowadzonych ksi g rachunkowych, - sporz dzone zosta ozgodnie z wymogami rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa dziernika01 roku w sprawie informacji bie cychi okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych(dz.u. z 01 roku nr 139, poz z pó niejszymizmianami) oraz rozporz dzeniarady Ministrów z dnia 16 pa dziernika01 roku w sprawie szczegó owychwarunków, jakim powinien odpowiada prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 01 roku nr 139, poz z pó niejszymi zmianami), - jest zgodne z wp ywaj cymina tre sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spó ki. Sprawozdanie Zarz duz dzia alno ci Spó kijest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowo ci oraz uwzgl dnia przepisy rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 16 pa dziernika01 roku w sprawie informacji bie cychi okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych, a zawarte w nim informacje, pochodz ceze zbadanego sprawozdania finansowego, s z nim zgodne. Katowice, dnia 25 lutego 04 roku BDO Polska Spó ka z o.o. ul. Post pu 12, Warszawa Nr ewidencyjny 523 Oddzia Katowice ul. Drzyma y 15, Katowice Opinion of the independent expert auditor for Shareholders and Supervisory Board of "Lentex" S.A. We have audited the attached statement of "Lentex" S.A. Joint Stock Company having its registered offices in Lubliniec, ul. Powstanców 54. Audited statement consists of the following documents: - introduction to financial statement; - balance sheet as per December 31st,, with total assets and liabilities amounting to PLN ,77; - profit and loss account for the period starting from January 1st, to December 31st, with a net profit amounting to PLN ,40; - specification of changes in Company s own capital showing the reduction of said capital by the amount of PLN ,80; - cash flow report showing the increase of net cash level for the period starting from January 1st, to December 31st,, by the amount of PLN ,49; - additional information and explanations. Company s Management Board is responsible for the elaboration of above statement. Our task was to carry out an audit and issue the opinion concerning the reliability, correctness and clarity of said financial statement, concerning the correctness of ledgers being a basis for its elaboration. The audit was carried out in accordance with the provisions of: 1) chapter 7 of the Accounting Act dated September 29th, 1994 (Dz.U. no 76 pos ), 2) norms concerning the performance of a profession of expert auditor published by National Council of Expert Auditors. Audit of financial statement was planned and carried out so as to obtain reasonable certainty enabling us to issue the opinion about said statement. In particular, the audit included the verification of correctness of accounting principles and estimations applied by the Company, checking - mainly on a random check basis - of accounting documents and records being the source of figures and information contained in financial statement, and general assessment of said financial statement. We believe that this audit provides sufficient basis for the issuance of reliable opinion. In our opinion, audited financial statement, including figures and verbal explanations: - provides in a clear and reliable manner all information of crucial importance for the assessment of "Lentex" S.A. capital and financial standing as per December 31st,, as well as for the assessment of its financial result for the year the accounting year from January 1st, to December 31st,, - was established, in all important aspects, in accordance with accounting principles specified in the aforementioned act and on the grounds of properly maintained ledgers, - was established in accordance with the requirements of the decree issued by the Council of Ministers on October 16th, 01 concerning current and periodic information submitted by the entities emitting the securities (Dz.U. 01 no 139, pos with further amendments) and the decree issued by the Council of Ministers on October 16th, 01 concerning detailed requirements to be met by emission prospectus and its summary (Dz.U. 01 no 139, pos with further amendments), - is compliant with legal regulations and company s statute provisions, which affect the contents of financial statement. Management Board statement of Company s activity is complete - in application of the provisions of article 49 alinea 2 of Accounting Act - takes into account the regulations included in Ministry of Finance decree issued on October 16th, 01 concerning current and periodic information submitted by the entities emitting the securities, and the information contained therein - originating from audited financial statement, are fully compatible. Katowice, BDO Polska Spó3ka z o.o. ul. Postepu 12, Warszawa Reg. number 523 Katowice Branch ul. Drzyma3y 15, Katowice Barbara Kubas Bieg y Rewident nr ewid. 6452/447 Leszek Kramarczuk Cz onek Zarz du Bieg y Rewident nr ewid. 19/289 Barbara Kubas Certified Auditor Registration number 6452/447 Leszek Kramarczuk Managing Board Member Certified Auditor Registration number 19/

14 Opinia niezale nego bieg ego rewidenta dla Udzia owców, Rady Nadzorczej i Zarz du Grupy Kapita owej Zak adów "Lentex" S.A. Przeprowadzili mybadanie za czonegosprawozdania Grupy Kapita owejzak adów "Lentex" S.A. z siedzib w Lubli cu, stanowi cego raport roczny dla Komisji Papierów Warto ciowych i Gie d, na któr e sk ada si : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tysi cy z otych; - rachunek zysków i strat za okres od dnia roku do dnia wykazuj cy zysk netto w wysoko ci tysi cy z otych; - zestawienie zmian w kapitale w asnym wykazuj ce zwi kszenie kapita u w asnego o kwot 350 tysi cy z otych; - rachunek przep ywów rodków pieni nychwykazuj cy zwi kszenie stanów rodków pieni nych netto w okresie od dnia roku do dnia roku o kwot tysi cy z otych; - dodatkowe informacje i obja nienia. Za sporz dzenie tego sprawozdania odpowiada Zarz d spó ki dominuj cej. Naszym zadaniem by ozbadanie i wyra enie opinii o rzetelno ci, prawid owo ci i jasno citego sprawozdania finansowego oraz prawid owo ci ksi grachunkowych stanowi cych podstaw jego sporz dzenia. Badanie to przeprowadzili my stosowanie do postanowie : 1) rozdzia u7 ustawy z dnia 29 wrze nia1994 roku o rachunkowo ci(dz.u. nr 76 poz. 694 z 02 roku), 2) norm wykonywania zawodu bieg egorewidenta, wydanych przez Krajow Rad Bieg ych Rewidentów. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali my i przeprowadzili my w taki sposób, aby uzyska racjonaln pewno,pozwalaj c na wyra enieopinii o sprawozdaniu. W szczególno cibadanie obejmowa osprawozdanie poprawno cizastosowanych przez grup kapita ow zasad rachunkowo cii znacz cychszacunków, sprawdzenie korekt i wy cze konsolidacyjnych, z których wynikaj liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i ca o ciow ocen sprawozdania finansowego. Uwa amy, e badanie dostarczy owystarczaj cej podstawy do wyra enia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj ce dane liczbowe i obja nienia s owne: - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj tkowej i finansowej badanej grupy kapita owejna dzie 31 grudnia roku, jak te jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia roku do 31 grudnia roku, - sporz dzonezosta o,we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre lonymi w powo anej wy ej ustawie zasadami rachunkowo ci, - jest zgodne z wp ywaj cymina tre sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutów spó ek. Sprawozdanie z dzia alno cigrupy Kapita owej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowo ci, a zawarte w nim informacje, pochodz ceze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, s z nim zgodne. Sprawozdanie finansowe za okres od roku do dnia roku zosta osporz dzone zgodnie z przepisami okre lonymi w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia roku w sprawie informacji bie cychi okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych(dz. U. z 01 roku, Nr 139 poz. 1569), które przewiduje odmienny format prezentacji i zakres ujawnionych informacji w stosunku do wymogów ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. Nr 121, poz 591 z pó niejszymi zmianami). Katowice, dnia 4 marca 04 roku BDO Polska Spó ka z o.o. ul. Post pu 12, Warszawa Nr ewidencyjny 523 Oddzia Katowice ul. Drzyma y 15, Katowice Opinion of the independent expert auditor for Shareholders, Supervisory Board and Management Board of "Lentex" S.A. Capital Group. We have audited the attached statement of "Lentex" S.A. Capital Group having its registered offices in Lubliniec. The statement being also an annual report for Securities and Stock Exchange and consists of the following documents: - introduction to financial statement; - balance sheet as per December 31st,, with total assets and liabilities amounting to PLN thousands; - profit and loss account for the period starting from January 1st, to December 31st, with a net profit amounting to PLN thousands; - specification of changes in Company s own capital showing the increase of said capital by the amount of PLN 350 thousands; - cash flow report showing the increase of net cash level for the period starting from January 1st, to December 31st,, by the amount of PLN thousands; - additional information and explanations. Dominant company s Management Board is responsible for the elaboration of above statement. Our task was to carry out an audit and issue the opinion concerning the reliability, correctness and clarity of said financial statement, concerning the correctness of ledgers being a basis for its elaboration. The audit was carried out in accordance with the provisions of: 1) chapter 7 of the Accounting Act dated September 29th, 1994 (Dz.U. no 76 pos ), 2) norms concerning the performance of a profession of expert auditor published by National Council of Expert Auditors. Audit of financial statement was planned and carried out so as to obtain reasonable certainty enabling us to issue the opinion about said statement. In particular, the audit included the verification of correctness of accounting principles and estimations applied by the capital group, checking of corrections and consolidation exclusions being the source of figures and information contained in financial statement, and general assessment of said financial statement. We believe that this audit provides sufficient basis for the issuance of reliable opinion. In our opinion, audited financial statement, including figures and verbal explanations: - provides, in a clear and reliable manner, all information of crucial importance for the assessment of audited capital group capital and financial standing as per December 31st,, as well as for the assessment of its financial result for the year the accounting year from January 1st, to December 31st,, - was established, in all important aspects, in accordance with accounting principles specified in the aforementioned accounting act, - is compliant with legal regulations and company s statute provisions, which affect the contents of financial statement. Statement of capital group activity is complete - in application of the provisions of article 49 alinea 2 of Accounting Act - and the information contained therein, originating from audited consolidate financial statement, are fully compatible. Financial statement for the period from to was established in accordance with the requirements of the decree issued by the Council of Ministers on October 16th, 01 concerning current and periodic information submitted by the entities emitting the securities (Dz.U. 01 no 139, pos with further amendments), which stipulates a different form of presentation and different scope of disclosed information than in the accounting act issued on September 29th, 1994 (Dz. U. No 121, pos. 591 with further amendments). Katowice, BDO Polska Spó ka z o.o. ul. Post pu 12, Warszawa Reg. number 523 Katowice Branch ul. Drzyma y 15, Katowice Przyj cie zasad adu korporacyjnego w Spó ce W oparciu o postanowienie par. 22 ust. 3 Regulaminu Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. Zarz d z o y w dniu roku aktualne o wiadczenie w sprawie wdro enia zasad adu korporacyjnego, przyj te przez Zarz d Spó ki i zaakceptowane przez Rad Nadzorcz. Zarz d Spólki zapewnia stosowanie zasad adu korporacyjnego w Spó ce z wy czeniem zasady 16 i. Zarz d i Rada Nadzorcza wskaza y, e z uwagi na zakres w asnych kompetencji posiadaj ograniczony wp yw na mo liwo przyj cia wszystkich zasad adu korporacyjnego przez ogó adresatów oraz nie mog zagwarantowa ich przestrzegania przez podmioty, na zachowanie których Zarz d i Rada Nadzorcza nie maj wp ywu (np. akcjonariusze). Tym niemniej, nawet w takich przypadkach Zarz d b dzie czyni starania, aby zapewni przestrzeganie przez takie podmioty zasad adu korporacyjnego. Zarz d wprowadzi do porz dku obrad najbli szego WZA Spó ki punkt Podj cie uchwa y w sprawie przyj cia zasad adu korporacyjnego w Spó ce. Adoption of corporate governance standards in the Company On the grounds of the provisions of paragraph 22, alinea 3 of Warsaw Stock Exchange Regulations, the Management Board has submitted - on its current statement concerning the implementation of corporate governance standards, enacted by Company s Management Board and accepted by its Supervisory Board. Company's Management Board guarantees the implementation of corporate governance standards in the Company apart from principles no. 16 and. Both Management Board and Supervisory Board emphasise that, due to the scope of their respective competences they have only limited influence on the possibility of adoption of all corporate governance standards by all parties concerned and thus cannot guarantee their observance by those entities, the activity of which is beyond Management Board and Supervisory Board control (e.g. shareholders). Nevertheless, even in such cases, Management Board shall spare no efforts in order to assure the observance of corporate governance standards by aforementioned entities. Management Board has included the item: Decision concerning the adoption of corporate governance standards in the Company into the agenda of the next General Meeting of Company s Shareholders. Barbara Kubas Bieg y Rewident nr ewid. 6452/447 Leszek Kramarczuk Cz onek Zarz du Bieg y Rewident nr ewid. 19/289 Barbara Kubas Certified Auditor Registration number 6452/447 Leszek Kramarczuk Managing Board Member Certified Auditor Registration number 19/

15 Bilans Balance sheet w tys. PLN Zakłady "LENTEX" S.A. Grupa Kapitałowa "LENTEX" in.000 PLN LENTEX S.A. Company LENTEX Capital Group Lp. Treść No. Specification A. AKTYWA bilans struktura bilans struktura bilans struktura bilans struktura % % skonsolid. % skonsolid. % A. ASSETS balance percentage balance percentage consolidated percentage balance percentage % % balance % balance % 1. Aktywa trwałe ,6% ,6% ,9% ,5% a) wartości niematerialne i prawne 315 0,2% 565 0,3% 315 0,2% 566 0,3% b) rzeczowe aktywa trwałe ,7% ,5% ,9% ,1% c) należności długoterminowe 496 0,3% 308 0,2% 496 0,3% 308 0,2% d) inwestycje długoterminowe ,4% ,0% ,5% 658 0,3% e) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,1% ,6% ,0% ,6% 2. Aktywa obrotowe ,4% ,4% ,1% ,5% a) zapasy ,4% ,3% ,2% ,0% b) należności krótkoterminowe ,5% ,7% ,9% ,0% c) inwestycje krótkoterminowe ,4% ,3% ,9% ,4% d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 215 0,1% 147 0,1% 339 0,2% 169 0,1% RAZEM AKTYWA ,0% ,0% ,0% ,0% B. PASYWA 1. Kapitał własny ,0% ,3% ,8% ,4% a) kapitał akcyjny ,3% ,1% ,8% ,5% b) akcje własne ,3% ,9% ,2% ,7% c) kapitał zapasowy ,3% ,5% ,4% ,5% d) pozostałe kapitały rezerwowe ,8% ,5% ,1% ,7% e) wynik finansowy z lat ubiegłych 604 0,3% 101 0,1% 604 0,3% 101 0,1% f) wynik finansowy roku bieżącego ,6% ,0% ,5% ,3% 2. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0,0% 0 0,0% 965 0,5% 80 0,0% 3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,0% ,7% ,7% ,6% a) rezerwy na zobowiązania ,3% ,7% ,4% ,9% b) zobowiązania długoterminowe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ,0% c) zobowiązania krótkoterminowe ,9% ,4% ,2% ,8% d) rozliczenia międzyokresowe ,7% 1 1 0,6% ,1% ,9% RAZEM PASYWA ,0% ,0% ,0% ,0% 1. Fixed assets ,6% ,6% ,9% ,5% a) intangible assets 315 0,2% 565 0,3% 315 0,2% 566 0,3% b) tangible fixed assets ,7% ,5% ,9% ,1% c) long-term receivables 496 0,3% 308 0,2% 496 0,3% 308 0,2% d) long-term investments ,4% ,0% ,5% 658 0,3% e) long-term accruals ,1% ,6% ,0% ,6% 2. Current assets ,4% ,4% ,1% ,5% a) stock ,4% ,3% ,2% ,0% b) short-term receivables ,5% ,7% ,9% ,0% c) short-term investments ,4% ,3% ,9% ,4% d) short-term accruals 215 0,1% 147 0,1% 339 0,2% 169 0,1% TOTAL ASSETS ,0% ,0% ,0% ,0% B. LIABILITIES 1. Equity Capital ,0% ,3% ,8% ,4% a) share capital ,3% ,1% ,8% ,5% b) equity shares ,3% ,9% ,2% ,7% c) reserve capital ,3% ,5% ,4% ,5% d) other reserve capitals ,8% ,5% ,1% ,7% e) previous years financial result 604 0,3% 101 0,1% 604 0,3% 101 0,1% f) net financial result for trading year ,6% ,0% ,5% ,3% 2. Negative company value of dependent firms 0 0,0% 0 0,0% 965 0,5% 80 0,0% 3. Liabilities and reserves for liabilities ,0% ,7% ,7% ,6% a) reserves for liabilities ,3% ,7% ,4% ,9% b) long-term liabilities 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ,0% c) short-term liabilities ,9% ,4% ,2% ,8% d) accruals ,7% 1 1 0,6% ,1% ,9% TOTAL LIABILITIES ,0% ,0% ,0% ,0%

16 Sprawozdanie z przep ywu rodków pieni nych Cash Flow Statement w tys. PLN Zakłady "LENTEX" S.A. Grupa Kapitałowa "LENTEX" Lp. Treść A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) II. Korekty o pozycje Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty z działalności operacyjnej III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji i i innych instrumentów kapitał. oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+/-D) in.000 PLN LENTEX S.A. Company LENTEX Capital Group No. Specification A. Operating activity cash flow I. Net financial result (profit/loss) II. Corrections of items Depreciation (including deduction of company value or negative company value) Interests and shares in profits (dividends) Profit (loss) on investments Change in reserves Change in stocks Change in receivables Change in short-term liabilities (excluding loans and credits) Change in accruals Other corrections in operating activity III. Net cash from operating activity (I +/- II) B. Investment cash flow I. Receipts Sale of intangible and tangible fixed assets Sale of investments in real estate and intangible assets From financial assets Other investment receipts II. Expenses Purchase of intangible and tangible fixed assets Investment in real estate and intangible assets For financial assets Other investment expenses III. Net financial resources from investments (I-II) C. Financial activity cash flow I. Receipts Net receipts from issue of shares and other capital instruments and capital surcharges Credits and loans Emission of debentures Other financial receipts II. Expenses Purchase of equity shares Dividends and other payments to owners Expenses connected with division of profits, other than payments to owners Repayment of credits and loans Buyout of debentures Expenses resulting from other financial liabilities Payments of liabilities connected with financial leasing contracts Interests Other financial expenses III. Net cash from financial activity (I-II) D. Change in financial resources (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Balance change in financial resources F. Financial resources at the beginning of financial year G. Financial resources at the end of financial year (F+/-D)

17 Rachunek zysków i strat za rok w tys. PLN Zakłady "LENTEX" S.A. Grupa Kapitałowa "LENTEX" Lp. Treść I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychód ze sprzedaży produktów Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk brutto na sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk na sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk na działalności operacyjnej X. Przychody finansowe XI. Koszty finansowe XII. Zysk brutto na działalności gospodarczej XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych XIV. Odpis ujemnej wartości firmy XV. Zysk brutto XVI. Podatek dochodowy XVII. Zysk / strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych, wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk netto Oferta handlowa Commercial offer Profit and Loss Account for in.000 PLN LENTEX S.A. Company LENTEX Capital Group No. Specification I. Net income from sale of products, goods and materials Income from sale of products Net income from sale of goods and materials II. Costs of products, goods and materials sold Manufacturing cost of products sold Value of goods and materials sold III. Gross profit on sale IV. Sale costs V. Administrative expenses VI. Profit on sale VII. Other operating receipts VIII. Other operating costs IX. Profit on operating activities X. Financial receipts XI. Financial costs XII. Gross profit on business activities XIII. Result of unusual circumstances XIV. Deduction of negative company value XV. Gross profit XVI. Income tax XVII. Profit/loss on shares in subsidiaries priced using the method of property titles XVIII. Net profit

18 Oferta handlowa / Commercial offer Wyk adziny pod ogowe Do budownictwa mieszkalnego COMPACT grubo 2,4 mm, warstwa u ytkowa 0,25 mm, szeroko 3i4m. czyzalety paneli, wyk adzin elastycznych i dywanowych. Cechuje j du a wytrzyma o na cieranie, wgniecenia i uderzenia. Zastosowane do produkcji tej wyk adziny specjalne po czenie w ókniny oraz PCW daje wra enie mi kko ci oraz zapewnia cisz w mieszkaniu, dzi ki doskona ej warstwie d wi koch onnej. Tekstylna warstwa spodnia z poliestrowych w ókien Soundimpact dodatkowo dociepla pod og. Dzi ki nowoczesnej technologii czenia warstw ochronnych, wyeliminowano zjawisko przenikania przez nie wilgoci. KONTRA grubo 0,85 mm, warstwa u ytkowa 0,1 mm, szeroko 2m. Szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Dzi ki specyficznej grubo ci i wzornictwie mo e by wykorzystana zarówno do wyk adania pod óg, jak i oklejania cian. BONUS grubo 1,3 mm, warstwa u ytkowa 0,15 mm, szeroko ci 1,5; 2; 2,5; 3i4m.Wielowarstwowa wyk adzina winylowa na no niku z w ókna szklanego. Szeroki wachlarz wzorów, rozmiarów i kolorystyki pozwala wkomponowa j we wszystkie wn trza. WALOR PLUS grubo 2 mm, warstwa u ytkowa0,25mm,szeroko ci2,3i4m.elastyczna wyk adzina winylowa na no niku z w ókna szklanego, która dzi ki powi kszonej grubo ci znajduje zastosowanie równie w pomieszczeniach biurowych. MAXIMA grubo 3 mm, warstwa u ytkowa 0,2 mm, szeroko ci 3 i 4 m. Dzi ki spienionej warstwie spodniej posiada dobre w asno ci izolacyjne i wyg uszaj ce, zapewniaj c komfort u ytkowania. Do budownictwa instytucjonalnego Wyk adziny przeznaczone do pomieszcze o zwi kszonej intensywno ci u ytkowania jak biura, korytarze, szko y, szpitale. MAGMAT grubo 2,2 mm, warstwa u ytkowa 0,4 mm, szeroko 2, 3, 4 m. Dzi ki po czeniu jednolitego wzornictwa i szerokiej gamy kolorystycznej kolekcja tych wyk adzin stanowi znakomite t o dla ciekawej aran acji wn trz. Ró norodno wariantów kolorystycznych oraz mo liwo spawania wyk adzin na zimno i gor co pozwala nie tylko na dowolne komponowanie wzorów pod ogi, ale tak e na uzyskanie trwa ych i szczelnych cze. Wyk adzina ta spe nia wymagania ochrony antyelektrostatycznej, m. in. nastanowiskachmonta uiobs ugielektronicznej, aparatury pomiarowo-kontrolnej, aparatury diagnostycznej, urz dze telekomunikacyjnych. MAGMA PLANET to kolekcje, w których u yte w wierzchniej warstwie ró nokolorowe wiórki z PCW pozwalaj uzyska efekt ko cowy du o bardziej atrakcyjny ni przy u yciu farb drukarskich. WYK ADZINA LENTEX SPORT o grubo ci 4,0 mm, warstwie u ytkowej 0,4 mm, szeroko ci 2 m, przeznaczona jest zarówno do du ych obiektów sportowych, jak i ma ych salonów, np. odnowy biologicznej, si owni i fitness clubów. Ten gatunek wyk adzin mo e by wykonywany na indywidualne zamówienie w celu optymalizacji d ugo ci arkuszy. Floor coverings Residential applications COMPACT thickness 2,4 mm, wear layer 0,25 mm, width range 3and4m.Thisflooringcombinestheadvantagesoffloor panels, flexible and carpet-type flooring. Its characteristics include high resistance to abrasion, indentation and shock. Special combination of nonwoven fabric and PVC applied in fabrication of this flooring provides a unique feeling of softness and its sound-absorbing layer results in considerable habitat noise abatement. Textile backing made of Soundimpact polyester fibre provides additional floor warming. Modern technology of joining the protective layers helped to eliminate the phenomenon of moisture penetration. KONTRA thickness 0,85 mm, wear layer 0,1 mm, width 2m. Frequently used in residential buildings. Thanks to its specific thickness and design it may be used as both floor and wall covering. BONUS thickness 1,3 mm, wear layer 0,15 mm, width range 1,5; 2; 2,5; 3 and 4 m. Multi-layer vinyl flooring on a glass fibre carrier. Wide range of patterns, sizes and colours make it an excellent choice for almost every interior. WALOR PLUS thickness 2 mm, wear layer 0,25 mm, width range2,3and4m.flexiblevinylflooringonaglassfibrecarrier. Thanks to its increased thickness it may be also used in office facilities. MAXIMA thickness 3 mm, wear layer 0,2 mm, width range 3 and 4 m. Due to the foam-based back layer, this flooring characteristics include good insulating and sound-absorbing properties, thus providing the comfort of use. Institutional buildings applications Heavy duty floorings for surfaces with increased frequency of use such as: offices, corridors, schools, hospitals, etc. MAGMAT thickness 2,2 mm, wear layer 0,4 mm, width 2, 3, 4 m. Due to the combination of uniform design and wide range of colours, this flooring collection provides an excellent background for innovative interior arrangement. Various colourversionsaswellaspossibilityofbothhotandcoldjoining enables not only the freedom in designing floor patterns but also the achievement of reliable and leak-tight connections. Magma T flooring meets the requirements of anti-electrostatic protection applicable to such areas as: assembly and maintenance of electronic equipment, instrumentation & control, diagnostic equipment and telecommunication equipment. MAGMA PLANETis a collection of flooring, which, due to the multi-coloured PVC chips coated on the top layer, achieves the aesthetic effect considerably more attractive than in case of normal printing paste. LENTEX SPORT Flooring thickness 4,0 mm, wear layer 0,4 mm, width 2 m, this flooring is especially well adapted for large sport halls as well as for smaller wellness businesses such as beauty parlours, gyms and fitness clubs. In order to optimise the length, this flooring may be manufactured upon individual orders. 3 2

19 W ókniny i wyroby na bazie w óknin Nonwovens and nonwovens- -based products W ókniny p askie w ókniteksy-w ókninyp askielateksowanesuroweizklejem chemobondy-w ókniny p askie lateksowane z klejem termoniny-w ókniny termozgrzewalne surowe i z klejem termobondy-w ókniny termozgrzewalne z klejem termoniny przeszywane - surowe i z klejem. Zastosowanie: w ókniny z klejem: - w przemy le odzie owym jako wk ady usztywniaj ce - w przemy le obuwniczym do czenia ze skórami w ókniny surowe: - w przemy le sanitarno-higienicznym - na wierzchy pantofli jednorazowych - na chusteczki jednorazowe - do produkcji wst ek do kwiatów. W ókniny filtracyjne - do filtracji emulsji ch odniczych przy obróbce metali - na filtry do mleka - na elementy pó masek. W ókniny puszyste watoleksy w ókniny puszyste lateksowane termoteksy w ókniny puszyste termozgrzewalne o poziomym i pionowym uk adzie w ókien. Zastosowanie: w przemy le odzie owym: - wk ady ocieplaj ce i do pikowania - wype nienia ko der, poduszek, materacy, piworów w przemy le meblarskim: - do produkcji mebli tapicerowanych jako wype nienie profili lub warstwa wy cielaj co-zmi kczaj ca - do produkcji poduszek ogrodowych w ochronie rodowiska: - wk ady filtracyjne do szaf sterowniczych - filtry do wentylacji i klimatyzacji. Hydroniny (w ókniny wodnoig owane) Zastosowanie: w przemy le sanitarno-higienicznym: - do higieny osobistej (pampersy, podpaski) w gospodarstwie domowym: - cierki z nadrukiem - no niki lub obrusy jednorazowe - poszycia dla ko der - prze cierad a jednorazowe w medycynie: - do produkcji plastrów opatrunkowych - do produkcji gazików ja owych w przemy le kosmetycznym: - chusteczki higieniczne nas czane, waciki kosmetyczne, maseczki - peleryny fryzjerskie - prze cierad a jednorazowe. Geohydroleksy Zastosowanie: w budownictwie wodnym i l dowym: - do wzmacniania pod o a skarp lub nasypów - pod drogi i autostrady, parkingi samochodowe, sk adowiska odpadów - do drena y. Techniteksy - w ókniny mechanicznie ig owane Zastosowanie: w przemy le odzie owym: - do produkcji gorsetów - do produkcji wk adów barkowych w przemy le meblarskim - jako przek adki na spr yny w przemy le obuwniczym: - na wk adki i ocieplenia do butów - spody do pantofli do butów - na warstwy przek adkowe w przemy le samochodowym: - do produkcji filtrów powietrza i oleju - do produkcji tapicerki, pó ek i wyg usze w przemy le energetycznym: - jako ta my obwojowe do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. 3 3 Nonwoven interlinings w óknitex interlinings, chemobonded nonwovens both uncoated and with glue chemobonds - interlinings, chemobonded nonwovens with glue termonines - thermo-bonded nonwovens both uncoated and with glue termobonds - thermo-bonded nonwovens with glue stitch-bonded termonines - uncoated and with glue Applications: nonwoven interlinings with glue: - in clothing industry as stiffening inserts - infootwearindustryforjoiningwithleathercomponents uncoated nonwoven fabrics: - in sanitary & hygienic applications - upper parts of disposable footwear - disposable tissues - flower ribbons. Filtration applications nonwoven fabrics - filtration of cooling emulsion used in machining of metallic elements - milk filters - half-mask elements. Fluffy nonwovens watolex -chemo-bonded fluffy nonwovens termotex fluffy nonwovens, thermo-bonded with horizontal and vertical fibre arrangement. Applications: in clothing industry: - thermo-insulating inserts and for quilting - filling for quilts, pillows, mattresses, sleeping bags in furniture industry: - in furniture upholstery as profiles padding or paddingsoftening layer - garden furniture padding pillows in environment protection: - filtration inserts for control boxes - ventilation and air-conditioning filters. Hydronine (hydro-needled nonwovens-spunlace) Applications: sanitary & hygienic applications: personal hygiene items (diapers, sanitary pads) household applications: - printed cloths, - disposable table cloths, - quilts envelopes, - disposable bed covers. in health care: - fabrication of band aids - fabrication of sterile swabs in cosmetic industry: - hygienic wet wipes, cosmetic pads and masks - hairdressers covers - disposable bed covers. Geohydrolex Applications: in civil engineering: - reinforcement of embankment and slope subgrade, - as a subgrade lining for roads and highways, car parks landfills, - draining systems. Technitex-needle-punched nonwoven fabrics Applications: in clothing industry: - manufacturing of corsets - manufacturing of shoulderpads in furniture industry: - as spring pads in footwear industry: - footwear inserts and thermal insulation - soles for disposable footwear - for intermediate layers in automotive industry: - manufacturing of air and oil filters - manufacturing of upholstery, shelves and acoustic insulation in power generation: - as coating tapes for power and telecommunication cables. W ókniny i wyroby na bazie w óknin Ochrona rodowiska Geoleksy i Geohydroleksy stosowane w budownictwie wodnym i l dowym - do wzmacniania pod o a, skarp, nasypów i torowisk, - jakoochrona geomembran - do wykonania drenów odwadniaj cych poziomych i pionowych. Bentizol hydroizolacyjna mata bentonitowa stosowana do uszczelnie sk adowisk odpadów, zbiorników wodnych itd. Biolentex w óknina produkowana z w ókien lnianych, z umieszczonymi wewn trz nasionami traw, stosowana do zazieleniania gruntów, rekultywacji ha d, nasypów, skarp itp. Biolentex-Duo w óknina dwuwarstwowa z w ókna polipropylenowego i lnianego. W ókninysorpcyjne do szybkiego i bezpiecznego usuwania skutków ska enia substancjami ropopochodnymi. W ókninyfiltracyjne do produkcji wk adów do filtrów, worków filtracyjnych itp. Us ugi Pikowanie Oferta podstawowych pikowanych podszewek odzie owych oraz us ugowe pikowanie jednostronne lub dwustronne w óknin puszystych lub p askich w asnej produkcji z tkaninami powierzonymi. Nowoczesne wzornictwo, szeroki wachlarz wzorów, wysoka jako. Zastosowanie w przemy le odzie owym, meblarskim itp. Laminowanie Klejenie w óknin z tkaninami lub innymi rodzajami w óknin, foli, sztuczn skór, itp. Konfekcja rynkowa Us ugowe szycie ko der, piworów, poduszek, narzut itp. z materia ów w asnych i powierzonych. Szeroka oferta wyrobów gotowych: ko dry, poduszki, narzuty, poduchy na meble ogrodowe, piwory. Oferta obrusów w ókninowych: wi tecznych (Bo e Narodzenie i Wielkanoc) oraz ca o- rocznych. Wype nienie Lentex Ball Sztuczny puch do poduszek w postaci wype nienia poliestrowego, zapewniaj cego puszysto i odpr no. Tkaniny techniczne Siatki z w ókna szklanego stosowane w systemach docieple budowlanych jako zbrojenie tynków mineralnych i akrylowych. Tkaniny bawe niane jako no nik do tapet winylowych. Tkaniny poliamidowe do produkcji opon i ta m przeno nikowych. Siatki i geokompozyty drogowe stosowane w budowie i remontach nawierzchni bitumicznych Ta my samoprzylepne z w ókien szklanych do spoinowania p yt gipsowo-kartonowych, antyrysowe. Profile aluminiowe oklejone siatk stosowane jako akcesoria w systemach suchych tynków. Tkaniny szklane i rowingowe termoizolacyjne, elektroizolacyjne oraz jako komponent w budowie odzi, jachtów, zbiorników. Nonwovens and nonwovens- based products Environmental protection Geolex and Geohydrolex used in civil engineering applications as: - subsoil, slope, embankment and railway subgrade reinforcement, - geo-membrane protection, - material for horizontal and vertical drains. Bentizol hydro-insulating bentonite mat used as leak-tight lining for landfills, water bodies, etc. Biolentex nonwoven fabric manufactured on the basis of flax fibre, enrichedwithgrassseeds,usedinprotectiveplantingandland reclamation,e.g.spoilbanks,slopes,embankments,etc. Biolentex-Duo double-layernonwovenfabricmadeofpolypropyleneandflax fabric. Sorption applications nonwoven fabric used in quick and safe elimination of contamination with petroleum-based substances. Filtration applications nonwoven fabric used in fabrication of filtering inserts, filtration bags, etc. Services Quilting Offer of basic quilted clothes linings, services including onesided and double sided quilting of fluffy or flat nonwoven fabrics of our own production with customer supplied fabric. Modern design, broad range of patterns, high quality. Used in clothingand furniture industry, etc. Laminating Glueing of nonwovens with fabric or other types of nonwovens, foil, artificial leather, etc. Finished goods Servicesincludingfabricationofquilts,sleepingbags,pillows, covers, etc. based on own or customer supplied material. Extensive offer of finished goods such as: quilts, pillows, covers, garden furniture cushioning and sleeping bags. This partoftheofferalsoincludesnonwovenfabricstableclothsfor ChristmasandEasteraswellasall-purpose ones. LentexBall filling Artificial pillow down in form of polyester granulate offering good fluffiness and flexibility characteristics. Technical fabric Glass fibre nets applied in thermal insulation systems in buildings and as a reinforcement of mineral and acryl-based plaster. Cotton fabric as a vinyl wallpaper support. Polyamide fabric in fabrication of tyres and conveyor belts. Road building nets and geo-composite used in bituminous pavement construction and repair. Glassfibreadhesivetapes applied in pointing of gypsum-cardboard panels, scratchresistant. Net reinforced aluminium profiles applied as accessories in plaster board systems. Glass fibre and rowing fabric thermo-insulating, electro-insulating and as a component in construction of boats, yachts, tanks.

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY)

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. w Katowicach, ul. Damrota 16-18 Sosnowiec, marzec 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Pfleiderer Grajewo S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r.

Pfleiderer Grajewo S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. ABCD Pfleiderer Grajewo S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. KPMG Audyt Sp. z o.o. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MAGELLAN S.A. SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Interferie Spółka

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z prezentacją w Prospekcie śródrocznych danych finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Grupa Kapitałowa Vedia S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 4 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Polski Koncern Mięsny Duda Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Inter Cars S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Inter Cars S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu Projekty uchwał Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. poniżej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SOKOŁÓW S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA SOKOŁÓW S.A. GRUPA KAPITAŁOWA SOKOŁÓW S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r.

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r. Uchwała Nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków HGSM odbytego w dniu 21.05.2015r. z 25 ust. 9 Statutu HGSM, zatwierdza porządek obrad Zebrania, który przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA ARAMUS RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 Kraków, marzec 2016 A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikuj ce grupę kapitałow Aramus 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NAVI GROUP

Grupa Kapitałowa NAVI GROUP Grupa Kapitałowa NAVI GROUP Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2012 roku ul. Żurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. 1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. I. Sprawozdanie finansowe 1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta. Przydzielone środki na wydatki na 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Synthos S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Synthos S.A. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice, Polska Telefon +48 (0) 32 604 0200 Faks +48 (0) 32 604 0300 www.pwc.com/pl Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo