AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ul. Jagiellońska 59, Warszawa NIP , Regon: ,.. _.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ul. Jagiellońska 59,03-301 Warszawa NIP 524-10-05-438, Regon: 010228830,.. _."

Transkrypt

1 Poniższe Zarządzenie ma zastosowanie do praktyk zawodowych studentów realizowanych w ramach programów studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2012/2013 AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ul. Jagiellońska 59, Warszawa NIP , Regon: ,.. _..48- Zarządzenie Nr /2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 21 marca 2014 roku zmieniające Zarządzenia Nr /2012 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie szczegółowych zasad organizacji, odbywania i zaliczania praktyk zawodowych studentów Akademii Leona Koźmińskiego Na podstawie 39 ust. 1 Statutu Akademii Leona Koźmińskiego w związku z art. 166 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: W tekście jednolitym Zarządzenia Nr /2012 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 30 września 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji, odbywania i zaliczania praktyk zawodowych studentów Akademii Leona Koźmińskiego, wprowadzonym Zarządzeniem Nr /2013 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 15 czerwca 2013 roku zmieniającym Zarządzenia Nr /2012 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie szczegółowych zasad organizacji, odbywania i zaliczania praktyk zawodowych studentów Akademii Leona Koźmińskiego, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Praktyki zawodowe studentów Akademii Leona Koźmińskiego, zwane dalej praktykami", są integralną częścią planu studiów i programu kształcenia, uchwalonych przez Senat dla danego kierunku studiów."; 2) użyte w Zarządzeniu w różnej liczbie i przypadku, wyrazy Pełnomocnik Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Praktyk Zawodowych"; 3) użyte w Zarządzeniu w różnej liczbie i przypadku, wyrazy Pełnomocnikami ds. praktyk" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami Pełnomocnikami ds. Praktyk"; 4) użyte w Zarządzeniu w różnej liczbie i przypadku, wyrazy Sekcja Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami"; 5) w 4: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1. Decyzję o merytorycznej zasadności odbycia praktyki w danym miejscu podejmuje Pełnomocnik ds. Praktyk. 2. Student odbywa praktykę na podstawie porozumienia ogólnego lub indywidualnego w sprawie odbywania studenckiej praktyki zawodowej, zawartego przez Uczelnię z podmiotem, w którym student będzie odbywał praktykę (ramowy wzór Porozumienia indywidualnego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia) oraz na podstawie

2 Skierowania do odbycia studenckiej praktyki zawodowej, którego formularz stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.", b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Weryfikacji w systemie elektronicznym dokumentów, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem ust. 3 i 5, dokonują: 1) odpowiednie biuro pod względem formalnym (w terminie 7 dni roboczych), 2) Pełnomocnik ds. Praktyk pod względem merytorycznym (w terminie 7 dni roboczych).", c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 5) w 7: 8. Podpisaną przez Pełnomocnika ds. Praktyk dokumentację, o której mowa w ust. 2, student odbiera z odpowiedniego biura w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej merytorycznej akceptacji."; a) w ust. 6: - wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Formularze Kart weryfikacji, o których mowa w ust. 5, dla poszczególnych kierunków studiów stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia:", b) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 12. W przypadku nieuzyskania zaliczenia praktyk z powodu nienależycie wypełnionej dokumentacji, student dokonuje uzupełnień i ponownie składa dokumenty w odpowiednim biurze. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie praktyka jest niezaliczona."; 6) 8 otrzymuje brzmienie: 1.Pełnomocnik ds. Praktyk może, na pisemny wniosek studenta, zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez studenta pracę zawodową, odbyty staż lub prowadzoną działalność, bez względu na charakter stosunku prawnego, na podstawie którego praca była wykonywana, jeśli wykonując pracę osiągnął efekty kształcenia określone dla praktyk w planie studiów i programie nauczania. 2. W celu zaliczenia pracy zawodowej, odbytego stażu lub prowadzonej działalności na poczet odbytej praktyki, student zobowiązany jest do złożenia w Biurze Karier Wniosku o zaliczenie pracy zawodowej na poczet obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej, zwanego dalej Wnioskiem", którego formularz stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać złożony przed terminem zaliczenia praktyki zawodowej, wynikającym z planu studiów i programu nauczania. 4. Do zaliczania na poczet praktyki zawodowej pracy zawodowej, odbytego stażu lub prowadzonej działalności stosuje się odpowiednie przepisy 7."; 7) 9 otrzymuje brzmienie: 9. Po uzyskaniu przez studenta zaliczenia praktyki, odpowiednie biuro przekazuje dokumentację dotyczącą praktyki danego studenta do odpowiedniego dziekanatu. Dziekanat umieszcza dokumentację dotyczącą praktyki w aktach osobowych studenta.";

3 8) 10 otrzymuje brzmienie: 10. Informacja o praktykach fakultatywnych, jeśli zostały zrealizowane w trybie i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu zamieszczana jest w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów."; 9) 11 otrzymuje brzmienie: 11. Na czas nieobecności Pełnomocnika ds. Praktyk danego kierunku studiów, Prorektor ds. Studiów może powierzyć jego obowiązki innemu nauczycielowi akademickiemu."; 10) 14 otrzymuje brzmienie: 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i znajduje zastosowanie do praktyk zawodowych studentów realizowanych w ramach programów studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2012/2013."; 11) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 11) załącznik nr 15 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia; 13) likwiduje się załącznik nr Tekst jednolity Zarządzenia Nr /2012 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Rektor

4 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 21 marca 2014 roku Załącznik Nr 5 Do Zarządzenia Rektora Nr /2013 Warszawa, dn... Nazwisko i imię studenta Nr albumu /Kierunek / Specjalność Rok studiów/ forma studiów Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku... A LK W N IO SEK O Z A LIC ZEN IE P R A C Y ZAW O DOW EJ NA P O C ZET O BO W IĄZKO W EJ S T U D E N C K IE J P R A K T Y K I ZAW O DO W EJ Na podstawie uchwał Senatu Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie planów studiów i programów nauczania* w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U ), proszę o zaliczenie na poczet obowiązkowej praktyki studenckiej wykonywanej przez mnie pracy zawodowej/ stażu/ prowadzonej działalności gospo darczej1 Charakterystyka pracodawcy (pełna nazwa i adres instytucji, forma prawna, branża, zakres terytorialny działania):... Opis stanow iska /stanowisk/ pracy, na którym/ych student jest/był zatrudniony: * Dla kierunku studiów prawo - t e k s t jed n o lity U chw ała N r /2009 Senatu A kadem ii L eona K oźm ińskiego z dnia 28 m aja 2009 r. w spraw ie zm iany U chw ały Senatu N r /2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w spraw ie planu i program u studiów praw niczych rozpoczynających się od dnia 1 p aździernika 2007 r. i w latach następujących ze zm. Dla kierunków studiów administracja, europeistyka, socjologia, zarządzanie - U chw ała N r /2010 S enatu A kadem ii L eona K oźm ińskiego z dnia 24 czerw ca 2010 r. w spraw ie zatw ierdzenia planów studiów i program ów n auczania Dla kierunków studiów ekonomia oraz finanse i rachunkowość - U chw ała N r / Senatu A kadem ii L eona K oźm ińskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w spraw ie zm ian w program ach studiów n a kierunkach: adm inistracja, ekonom ia, finanse i rachunkow ość oraz zarządzanie Dla kierunków studiów realizowanych w języku angielskim - U chw ała N r /2011 Senatu A kadem ii L eona K oźm ińskiego z dnia 26 m aja 2011 r. w spraw ie zm ian w program ach studiów realizow anych w języ k u angielskim 1W łaściw e podkreślić

5 Charakter wykonywanych zadań i prac (prace merytoryczne, organizacyjne, pomocnicze): W jaki sposób doświadczenie zawodowe lub prowadzona działalność odpowiada programowi praktyki danego kierunku studiów... pieczątka Uczelni podpis studenta

6 Potwierdzam opis pracy zawodowej miejscowość, data Nazwisko i imię oraz pieczęć i podpis przełożonego Numer telefonu służbowego: Decyzja Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Praktyk Zawodowych: Zaliczam pracę zawodową studenta jako ekwiwalent studenckiej praktyki zawodowej i przyznaję...punktów E C T S Decyzja Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Praktyk Zawodowych: Nie zaliczam pracy zawodowej studenta jako ekwiwalentu studenckiej praktyki zawodowej. data pieczęć i podpis Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Praktyk Zawodowych data pieczęć i podpis Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Praktyk Zawodowych

7 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr /2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 21 marca 2014 roku Załą czn ik N r 15 D o Zarzą d zen ia Rektora N r /2013 ORGANIZACJA PRAKTYK W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLACEMENT 1. Czas realizacji praktyki w ramach programu Erasmus Placement trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż rok. 2. Student aplikujący o możliwość realizacji praktyki w ramach programu Erasmus Placement składa dokumenty określone w 4 ust. 2, z uwzględnieniem ust. 3 i 5 niniejszego Zarządzenia oraz: 1) wypełniony formularz zgłoszeniowy na wyjazd, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2) życiorys napisany w języku angielskim 3) list motywacyjny napisany w języku angielskim 4 ) dokumenty potwierdzające poziom znajomości języka obcego: certyfikat znajomości języka obcego, w którym student planuje studiować za granicą, lub potwierdzenie poziomu znajomości języka obcego wystawione przez Centrum Języków Obcych ALK na formularzu, którego w zór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Kwalifikacji studentów do wymiany międzynarodowej dokonuje Komisja powoływana przez Prorektora odpowiedzialnego za współpracę z zagranicą. 4. Komisja, o której mowa w ust. 3, składa się z 3 do 5 członków. Przewodniczącego Komisji wyznacza Prorektor odpowiedzialny za współpracę z zagranicą. 5. Komisja, o której mowa w ust. 3, dokonuje kwalifikacji kandydata do odbycia praktyki zawodowej w ramach programu Erasmus Placement na podstawie ilości uzyskanych punktów. Maksymalna ilość punktów, którą Komisja może przyznać danemu studentowi wynosi 100, w tym maksymalnie: 1) za życiorys napisany w języku angielskim i list motywacyjny, w których kandydat: a) wykaże związek pomiędzy wyborem praktyki a profilem kształcenia - 20 pkt., b) wykaże dotychczasowe doświadczenia w działalności w środowisku międzynarodowym - 10 pkt., c) zdefiniuje potrzeby szkoleniowe - 10 pkt., 2) 40 punktów za znajomość języka obcego, liczone według poniższej tabeli: Poziomy Rady Europy (CEFRL)2 Certyfikaty Liczba punktów Al 5 A2 10 BI LCCI-1 15 B2 FCE, LCCI-2, TOLES 20 2 P oziom y R ady E uropy C E FR ( The C om m on E uropean Fram ew ork o f R eference for L anguages) - E uropejski System O pisu K ształcenia Językow ego to system opisu poziom ów zaaw ansow ania języ k o w eg o, którego zadaniem je s t standaryzacja nazew nictw a poziom ów zaaw ansow ania oraz prom ocja m iędzynarodow ej m obilności akadem ickiej i zaw odow ej.

8 C l CAE, LCC1-3, TOLES ADVANCED 30 C2 CPE, LCCI-4, IELTS 5-7, TOEFL 550 paper based, TOEFL 80 internet based. M atura M iędzynarodowa IB 40 3) 20 punktów za potwierdzoną przez odpowiednie biura Uczelni aktywność w czasie studiów na Uczelni w następujących organizacjach: AZS, ESN, koła naukowe oraz za inne szczególne zasługi i osiągnięcia. 6. Student zakwalifikowany przez Komisję na praktykę zagraniczną, zobowiązany jest, do: 1) zawarcia porozumienia o programie praktyki zwanego dalej Training Agreement, stanowiącego załącznik A do niniejszego załącznika, którą student będzie odbywał za granicą. Stronami Training A greement są: student, ALK oraz organizacja zagraniczna, 2) podpisania umowy finansowej dotyczącej praktyk sporządzonej w języku polskim lub angielskim, stanowiącej odpowiednio załączniki B i C do niniejszego załącznika. 7. Po odbyciu praktyki w ramach programu Erasmus Placement, student jest zobowiązany złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą dokumenty wymienione w 7 ust. 9 niniejszego zarządzenia oraz oryginały: 1) Evaluation Form, którego wzór stanowi załącznik D do niniejszego załacznika, 2) certyfikat potw ierdzający zrealizowanie praktyki. Ponadto Student jest zobowiązany do wypełnienia ankiety Sprawozdanie stypendysty program u LLP Erasm us w elektronicznym systemie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 8. Student, który korzysta z dofinansowania studiów za granicą w ramach programu międzynarodowej współpracy między europejskimi uczelniami Erasmus, obowiązują przepisy określone w umowie pom iędzy ALK a Fundacją Rozwoju System u Edukacji.

9 H Lifelong Learning Programme ERASMUS PROGRAMME Zatqcznik A do zatqcznika Nr 15 Zarzqdzenia Rektora Nr /2013 TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT I. DETAILS OF THE STUDENT Name of the student: Subject area: A cadem ic year : D egree: Sending institution: II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAM M E ABROAD Host organisation: Planned dates o f start and end o f the placem ent period: f r o m t i l l, that i s...m onths - K now ledge, skills and com petences to be acquired: - D etailed program m e o f the training period: - T asks o f the trainee: - T o be able to perform the tasks, the m inim um level o f language com petence expected from the trainee in the m ain w orking language(s)3 that the trainee w ill use at the host departm ent/ organisation (as define under point IV ) is: - Is this placem ent fully integrated in the curriculum o f the trainee's degree: Y es/n o - [In case the placem ent takes place in a representation or public institution o f the hom e country o f th e student (e.g. cultural institutes, schools) please indicate th e additional transnational benefits the student w ill obtain as com pared to a sim ilar placem ent in his o r her hom e country. P lacem ents in a national diplom atic representation (em bassy and consulate) o f the hom e country o f the student are not authorised]: - M onitoring and evaluation plan: 3e.g., basic/interm ediary/advanced/fluen t in reading/speaking/w riting. M ore precise references m ay be used, notably C EFR.

10 III. INFORMATION on THE PARTNER HIGHER EDUCATION INSTITUTION in the HOST COUNTRY or on the coordinator of the consortium (OPTIONAL) Whilst keeping full responsibility for the placement and for any modification to this agreement, the sending institution has a [local] [strike out if not applicable for the consortium which might provide support without having a local branch in the host country] partnership with [to be filled in with the name o f the partner higher education institution/name o f the coordinator of the consortium] in view o f helping with the monitoring of the mobility abroad. All parties will keep the sending institution informed o f their exchanges. The contact person in the partner institution is: Name: Phone number: Address: Function: IV. COM M ITM ENT OF THE THREE PARTIES By signing this document the student, the sending institution and the host organisation confirm that they will abide by the principles o f the Quality Commitment for Erasmus student placements set out in the document below. The student Student s signature*... Date: The sending institution We confirm that this proposed training programme agreement is approved. The placement is part o f the curricula Yes/No (*). On satisfactory completion of the training programme the institution will [please indicate how the placement will be recognised. There should at least be one positive answer]: - award ECTS credits Yes/No (*) If yes: number o f ECTS credits: and/or (*) - record the training period in the Diploma Supplement Yes/No (*) or if not possible, record it in the student's transcript o f records Yes/No In addition, the placement mobility period will be documented in the Europass mobility document Yes/No (*) Coordinator s name and function D ate:... Coordinator s signature* (*) (please strike out the non applicable answer)

11 The host organisation Name and position o f the mentor: Number o f permanent staff in the department (team) hosting the student: Number o f other students/trainees hosted at the same time in the department (team) hosting the student: Normal working hours /week (overtime should no be the rule): The student will receive a financial support for his/her placement: Yes No The student will receive a contribution in kind for his/her placement: Yes No Is the student covered by the accident insurance o f the host organisation (covering at least damages caused to the student at the workplace): Yes (optional: accident insurance nr: insurer: ) No If yes, please specify if it covers also: - accidents during travels made for work purposes: Yes No - accidents on the way to work and back from work: Yes No Is the student covered by a liability insurance o f the host organisation (covering damages caused by the student at the workplace): Yes (optional: liability insurance nr: insurer: ) No We confirm that this proposed training programme is approved. On completion of the training programme the organisation will issue a certificate to the student. Coordinator s name and function... D ate:... Coordinator s signature* * The student keeps the document with the original signatures, the sending and host organisations have to keep a copy or a scan.

12 QUALITY CO M M ITM ENT For Erasmus student placements This Quality Commitment replicates the principles of the European Quality Charter for Mobility THE SENDING HIGHER EDUCATION INSTITUTION* UNDERTAKES TO: Define the lea rn in g o u tc o m es o f the placement in terms o f the knowledge, skills and competencies to be acquired Assist the student in ch o o sin g the appropriate host organisation, project duration and placement content to achieve these learning outcomes S elect students on the basis o f clearly defined and transparent criteria and procedures and sign a p la cem en t co n tra ct with the selected students. P rep a re students for the practical, professional and cultural life of the host country, in particular through language training tailored to meet their occupational needs Provide logistica l su p p o rt to students concerning travel arrangements, visa, accommodation, residence or work permits and social security cover and insurance Give full recogn ition to the student for satisfactory completed activities specified in the Training Agreement E v a lu a te with each student the personal and professional development achieved through participation in the Erasmus programme THE SENDING INSTITUTION* AND HOST ORGANISATION JOINTLY UNDERTAKE TO: Negotiate and agree a tailor-made T r a in in g A g ree m en t (including the programme o f the placement and the recognition arrangements) for each student and the adequate mentoring arrangements M o n ito r the progress o f the placement and take appropriate action if required THE HOST ORGANISATION UNDERTAKES TO: Assign to students ta sk s and resp o n sib ilities (as stipulated in the Training Agreement) to match their knowledge, skills, competencies and training objectives and ensure that appropriate equipment and support is available Draw a co n tra ct or eq u iv a len t d o cu m e n t for the placement in accordance with the requirements o f the national legislation A p p o in t a m en to r to advise students, help them with their integration in the host environment and monitor their training progress Provide p ractical su p p o r t if required, check appropriate insurance cover and facilitate understanding o f the culture o f the host country THE STUDENT UNDERTAKES TO: Comply with all a rra n g em en ts negotiated for his/her placement and to do his/her best to make the placement a success Abide by the ru les and reg u la tio n s o f the host organisation, its normal working hours, code o f conduct and rules of confidentiality C o m m u n ica te with the sending institution about any problem or changes regarding the placement S u b m it a rep o rt in the specified format and any required supporting documents at the end o f the placement * In the event that the higher education institution is integrated in a consortium, its commitments may be shared with the co-ordinating organisation o f the consortium

13 KARTA JAKOŚCI PRAKTYKI ERASMUSA Niniejsza Karta Jakości odzwierciedla założenia Europejskiej Karty na rzecz Jakości Mobilności INSTYTUCJA W YSYŁAJĄCA BĘDĄCA INSTYTUCJĄ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO* ZOBOWIĄZUJE SIĘ: Określić oczekiwane efekty praktyki w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie mają nabyć studenci. Pomóc studentom w wyborze odpowiedniej instytucji przyjmującej, programu praktyki oraz jej czasu trwania, ażeby umożliwić studentowi osiągnięcie tych rezultatów. W ybrać studentów na podstawie przejrzystych, jasno określonych kryteriów i procedur oraz podpisać umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki z wybranymi studentami. Przygotować studentów do życia zawodowego i kulturalnego, a także do warunków życia codziennego panujących w kraju goszczącym, przede wszystkim poprzez szkolenie językowe ukierunkowane na ich potrzeby zawodowe. Zapewnić studentom wsparcie logistyczne w odniesieniu do podróży, zakwaterowania, kwestii związanych z uzyskaniem wizy/ pozwolenia na pobyt lub pracę, ubezpieczenia społecznego oraz innego typu ubezpieczenia. W pełni uznać praktykę zrealizowaną w zadowalającym stopniu przez studenta, zgodnie z Porozumieniem o programie praktyki. Dokonać - wraz z każdym studentem - oceny jego rozwoju osobistego i zawodowego, jaki miał miejsce dzięki uczestnictwu w programie Erasmus. INSTYTUCJA W YSYŁAJĄCA* I INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WSPÓLNIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ: W ynegocjować i podpisać Porozumienie o programie praktyki dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta (uwzględniające program praktyki i warunki uznania) oraz poczynić odpowiednie ustalenia dotyczące opieki mentora (indywidualnego doradcy/opiekuna). Monitorować postępy studenta podczas praktyki oraz podjąć odpowiednie działania, o ile zajdzie taka potrzeba. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA ZOBOW IĄZl JE SIĘ: Przydzielić studentom zadania i obowiązki (jak wyszczególniono w Porozumieniu o programie praktyki ) odpowiadające ich wiedzy, umiejętnościom, kompetencjom społecznym oraz celom szkolenia, a także zapewnić im dostęp do odpowiedniego wyposażenia i materiałów. Sporządzić umowę lub równorzędny dokument dot. praktyki zgodnie z wymogami prawa krajowego. W yznaczyć mentora (opiekuna), odpowiedzialnego za doradzanie studentom, pomoc w integrowaniu się ze środowiskiem lokalnym oraz śledzenie ich postępów w procesie szkoleniowym. Zapewnić wsparcie praktyczne, o ile zajdzie taka potrzeba sprawdzać, czy studenci posiadają odpowiednie polisy ubezpieczeniowe oraz ułatwiać im zrozumienie kultury kraju goszczącego. STUDENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ: Przestrzegać wszystkich ustaleń wynegocjowanych w związku z daną praktyką i dołożyć wszelkich starań, aby pomyślnie ukończyć praktykę. Stosować się do zasad i przepisów instytucji przyjmującej, obowiązujących w niej godzin pracy, kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności. Kontaktować się z instytucją wysyłającą w przypadku wszelkich problemów lub zmian dotyczących praktyki. Po zakończeniu praktyki przedłożyć sprawozdanie w przewidzianej formie wraz z wszelką wymaganą dokumentacją. * W przypadku, gdy instytucja szkolnictwa wyższego jest zrzeszona w konsorcjum, może dzielić się obowiązkami z koordynatorem konsorcjum.

14 Załącznik B do załącznika Nr 15 Zarządzenia Rektora Nr /2013 Lifelong Learning Programme PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE -E R A SM U S W YJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEM ICKIM 2013/14 UM OW A NR pomiędzy: Nazwa i adres uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 57/59, W arszawa dalej zw aną/ym U czelnią, reprezentow aną przez: a dalej zw aną/ ym Beneficjentem Strony ustaliły warunki um owy i poniższe aneksy stanowiące integralną część um owy ( um ow y ): Aneks I - Porozum ienie o program ie praktyki i Karta Jakości Praktyki Erasmusa; Aneks II - W arunki ogólne; A neks III - K arta Studenta Erasmusa; A neks IV - A nkieta stypendysty, wyjazd na praktykę P O S T A N O W IE N IA U M O W Y : A r t y k u ł 1 - P r z e d m i o t u m o w y 1.1. Uczelnia zapewni Beneficjentowi wsparcie finansowe na realizację praktyki w ramach programu U czenie się przez całe życie -Erasmus Beneficjent przyjmuje dofinansowanie i zobowiązuje się zrealizować praktykę jak uzgodniono w Aneksie 1, działając na swoją w łasną odpowiedzialność Beneficjent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej umowy. W prowadzenie jakichkolw iek zmian do niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.

15 A r t y k u ł 2 - C z a s t r w a n i a u m o w y 2.1 Um owa wchodzi w życie po podpisaniu przez ostatnią ze stron. 2.2 Pobyt na praktyce rozpocznie się najw cześniej... i zakończy najpóźniej... ARTYK UŁ 3 - UBEZPIECZENIE Beneficjent oświadcza, że został poinformowany o zasadach związanych z ubezpieczeniem, jak określono w Karcie Jakości Praktyki. Obowiązkowe rodzaje ubezpieczenie to: ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Za zapewnienie wszystkich rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych je st odpow iedzialny stypendysta. 3.1 Ubezpieczenie kosztów leczenia Beneficjent oświadcza, że posiada ubezpieczenie kosztów leczenia oraz zna zakres tego ubezpieczenia. Zaleca się wykupienie przez Beneficjenta dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ew entualnych dodatkowych interwencji m edycznych bądź transportu do kraju. 3.2 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy szkód spowodowanych przez Beneficjenta w czasie odbyw ania praktyki) Beneficjent oświadcza, że jest świadomy konieczności wykupienia ubezpieczenie kosztów od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy szkód spowodowanych przez Beneficjenta w czasie odbywania praktyki) oraz zapozna się z zakresem tego ubezpieczenia. Instytucja przyjm ująca nie zapewni Beneficjentowi tego typu ubezpieczenia Ubezpieczenie wypadkowe Beneficjent oświadcza, że posiada ubezpieczenie wypadkowe oraz zna zakres tego ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje koszty szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu pracy Beneficjenta. Instytucja przyjm ująca nie zapew nia Beneficjentowi tego typu ubezpieczenia. A r t y k u ł 4 - F i n a n s o w a n i e o k r e s u m o b i l n o ś c i 4.1 Stypendium będące dofinansowaniem kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktyce wynosi m aksym alnie... EUR. 4.2 Końcowa kwota stypendium zostanie określona w następujących sposób: liczba miesięcy rzeczywistego czasu pobytu z dokładnością do 0,25 miesiąca x m iesięczna stawka wynosząca 350 EUR. Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie z instytucji przyjmującej z datą rozpoczęcia i zakończenia pobytu na praktyce. a r t y k u ł 5 - F i n a n s o w a n i e p r a k t y k i 5.1 W ciągu 45 dni od wejścia w życie niniejszej umowy zostanie zlecona na rzecz Beneficjenta płatność w w ysokości...eur, stanowiąca 80% maksymalnej kwoty stypendium. 5.2 Jeśli kwota określona w paragrafie 4.1 jest niższa niż 100% maksymalnej kwoty stypendium, złożenie przez beneficjenta ankiety stypendysty po powrocie ze stypendium będzie traktowane jako wniosek o płatność końcową. Uczelnia w ciągu 45 dni dokonana płatności końcowej lub, jeżeli dotyczy, wystawi wezwanie do zwrotu.

16 A r t y k u ł 6 - A n k i e t a s t y p e n d y s t y Beneficjent jest zobowiązany złożyć ankietę stypendysty Erasmusa w ciągu 14 dni od ukończenia praktyki. a r t y k u ł 7 - R a c h u n e k b a n k o w y Płatności będą realizow ane na konto bankow e B eneficjenta jak wyszczególniono poniżej: N azwa banku: Adres oddziału: D okładna nazwa posiadacza rachunku: Pełny num er konta (z uwzględnieniem kodów bankow ych IBAN/BIC): W aluta prowadzenia rachunku: E U R A R T Y K U Ł 8 - O B O W IĄ Z U J Ą C E P R A W O I J U R Y S D Y K C J A S Ą D O W A Przyznanie i wypłata stypendium programu Erasmus jest dokonywana na podstawie postanowień umowy, zasad Unii Europejskiej mających do niej zastosowanie oraz zgodnie z zasadą subsydiarności - prawu polskiemu. Uczelnia i Beneficjent mogą wnieść sprawę dotyczącą decyzji podjętych przez drugą stronę w odniesieniu do zastosowania przepisów umowy oraz ustaleń dotyczących jej realizacji do właściwego sądu zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. W szelkie sprawy sporne związane z niniejszą um ową będą rozstrzygane zgodnie z prawodawstwem polskim. Za Beneficjenta Za Uczelnię Imię i nazwisko Imię, nazwisko i funkcja podpis podpis M iejscowość, data Miejscowość, data

17 Aneks I Porozumienie o programie praktyki i Karta jakości praktyki realizowanej w ramach programu Erasm usa Placement

18 Aneks II - W arunki ogólne Artykuł 1: O dpowiedzialność Każda ze stron umowy zwolni drugą stronę z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej za szkody poniesione przez nią lub jej personel w wyniku realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem, że takie szkody nie wynikają z poważnego i celowego wykroczenia popełnionego przez drugą stronę lub jej personel. Narodowa Agencja w Polsce i Komisja Europejska lub ich personel nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku roszczenia z tytułu umowy związanego z wszelkimi szkodami wynikłymi podczas realizacji praktyki. Z tego powodu Narodowa Agencja w Polsce lub Komisja Europejska nie będą rozpatrywać wszelkich wniosków o odszkodowanie lub zwrot kosztów tow arzyszących takiem u roszczeniu. Artykuł 2: Rozwiązanie umowy W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z któregokolwiek z warunków niniejszej umowy, poza skutkami prawnymi wynikającymi z prawodawstwa, uczelnia ma prawo rozwiązać lub anulować niniejszą umowę bez żadnych dalszych formalności prawnych jeśli beneficjent nie podejmuje działań w ciągu jednego miesiąca od otrzym ania zaw iadom ienia listem poleconym. Jeśli Beneficjent rozwiązuje umowę przed jej zakończeniem lub nie wywiązuje się z umowy, będzie zobowiązany do zwrotu stypendium w wysokości ja k a została jej/jem u wypłacona. W przypadku rozwiązania umowy przez Beneficjenta z powodu siły w yższej, tzn. nieprzewidziana wyjątkowa sytuacja lub zdarzenie poza kontrolą Beneficjenta i nie wynikająca z jej/jego błędu lub zaniedbania, Beneficjent będzie miał prawo zachować część stypendium proporcjonalną do rzeczywistego czasu pobytu na praktyce Pozostała część będzie podlegała zwrotowi. Artykuł 3: Ochrona danych W szystkie dane osobowe zawarte w umowie będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (W E) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy Unii Europejskiej i o swobodnym przepływie takich danych. Dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją umowy i działaniami uzupełniającymi realizację umowy przez Uczelnię, N arodową Agencję i Komisję Europejską, z możliwością przekazania danych władzom odpowiedzialnym za inspekcję i audyt zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej. (Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)). Na pisemny wniosek Beneficjent może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i skorygować wszelkie informacje, które są niepoprawne lub niepełne. Beneficjent powinien kierować wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych do Uczelni i/lub Narodowej Agencji. Beneficjent może wnieść skargę z tytułu przetwarzania swoich danych osobowych przez Uczelnię i/lub Narodową Agencję do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w odniesieniu do korzystania z tych danych przez Komisję Europejską. Artykuł 4: Kontrole i audyty Strony umowy zobowiązują się do przedstawienia wszelkich szczegółowych informacji, o które wnioskuje Komisja Europejska, Narodowa Agencja w Polsce lub każda inna zewnętrzna instytucja upoważniona przez Komisję Europejską lub Narodową Agencję w Polsce w celu skontrolowania, czy praktyka i przepisy umowy są prawidłowo realizowane

19 Zatqcznik C do zafqcznika Nr 15 Zarzqdzenia Rektora Nr /2013 Lifelong Learning Programme Model PLACEMENT AGREEMENT for an Erasmus student placement [minimum requirements] Under the Lifelong Learning Programme [full official name o f the sending institution] [official address in full] called hereafter "the institution", represented for the purposes o f signature of this agreement by [name, forenam e and function] o f the one part, and [Mr/Mrs name and forename] [official address in full] called hereafter the beneficiary o f the other part. HAVE AGREED the Conditions and Annexes below: Annex I Training Agreement and Quality Commitment for Erasmus student placements Annex II General Conditions Annex III Erasm us Student Charter Annex IV Final report form for the placement which form an integral part o f this agreement ("the agreement").

20 C O N D IT IO N S ARTICLE 1 - PURPOSE OF THE GRANT 1.1 T he institution w ill provide financial support to the beneficiary for undertak ing a P lacem ent [and an Intensive L anguage C ourse E1LC] u nder the E rasm us program m e o f the L ifelong L earning Program m e. 1.2 T he beneficiary accepts the grant and undertakes to carry out th e P lacem ent [and the Intensive L anguage C ourse] as described in A nnex I, acting on his/her ow n responsibility. 1.3 T he beneficiary hereby declares to have taken note o f and accepted the term s and conditions set out in the presen t agreem ent. A ny am endm ent o r supplem ent to th e agreem ent shall be done in w riting. ARTICLE 2 - DURATION 2.1 T he agreem ent shall en ter into force on the date w hen the last o f the tw o parties signs. 2.2 T he P lacem ent shall start on [date] at the earliest and end on [date] at th e latest. [O ptional: In case o f the participation in an E rasm us Intensive L anguage C ourse (an am endm ent has to be signed if the dates are not know n at the tim e o f the signature o f th e agreem ent or a separate agreem ent): 2.3 T he E rasm us Intensive L anguage C ourse shall start on [date] at the earliest and finish on [date] at the latest.] ARTICLE 3 - INSURANCE T he N A /institution shall add a clause to this agreem ent in order to ensure that the student is clearly inform ed about issues related to insurances as foreseen in the Q uality C om m itm ent. It shall hig h lig h t w hat is m andatory (at least accident insurance and liability insurance at w ork) o r recom m ended. For mandatory insurances, the following information must appear in the agreement: the responsible who takes the insurance (host organisation, home institution or student trainee). The follow ing inform ation is optional but recom m ended: the insurance num ber/reference and the insurance com pany. T his depends highly on the legal and adm inistrative provisions in the hom e and host country. 3.1 H ealth insurance coverage: A cknow ledgem ent th at health insurance coverage has been organised shall be included in this agreem ent. U sually basic coverage is provided by the national health insurance o f the student as w ell during his/her stay in another EU country through the E uropean H ealth Insurance C ard. H ow ever, the coverage o f the E uropean H ealth Insurance C ard o r private insurance m ay not be sufficient, especially in case o f repatriation and specific medical intervention. In that case, a com plem entary private insurance m ight be useful. It is the responsibility o f the hom e institution o f the student to ensure that the student is aw are o f health insurance issues. 3.2 L iability insurance coverage (covering damages caused by the student at the workplace): A cknow ledgem ent th at and how liability insurance has been organised shall be included in this agreem ent. A liability insurance covers dam ages caused by the student during h is/h er stay abroad (independently w hether he/she is at w ork or not). V arying arrangem ents w ith respect to liability insurance are in place in different countries engaged in transnational learning m obility for placem ents. T rainees therefore run the risk o f not being covered. T herefore it is the responsibility o f the hom e institution to check that there is liability insurance covering in a m andatory w ay at least damages causes by the student trainee at the work place. T he training agreem ent provides clarity if this is covered by the host organisation o r not. If not m ade com pulsory by the national regulation o f the host country, this m ight not be im posed on the host organisation. 3.3 A ccident insurance coverage related to the student's tasks (covering at least damages caused to the student at the workplace): A cknow ledgem ent that and how insurance against accidents at the w ork place has been organised shall be included in this agreem ent. T his insurance covers dam ages to em ployees resulting from accidents at w ork. In m any countries em ployees are covered against such accidents at w ork. H ow ever, the ex ten t to w hich transnational trainees are covered w ithin the sam e insurance m ay vary across the countries engaged in transnational learning m obility program m es. It is

Wzór umowy. Minimalne wymagania

Wzór umowy. Minimalne wymagania Wzór umowy PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) Minimalne wymagania pomiędzy: 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT

TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT ERASMUS PROGRAMME TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT I. DETAILS OF THE STUDENT Name of the student: Subject area: Academic year : Degree : Sending institution: II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING

Bardziej szczegółowo

TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT

TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT ERASMUS PROGRAMME TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT I. DETAILS OF THE STUDENT Name of the student: Subject area: Academic year : Degree: Sending institution: II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING

Bardziej szczegółowo

TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT

TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT ERASMUS PROGRAMME TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT I. DETAILS OF THE STUDENT Komentarz [AS1]: Wypełnia STUDENT Name of the student: Subject area: Academic year : Degree: Sending institution: Cracow

Bardziej szczegółowo

Załącznik V.5 (SW) oraz IV.1 (KON). Wzór umowy ze studentem (minimalne wymagania) wyjazd na praktykę

Załącznik V.5 (SW) oraz IV.1 (KON). Wzór umowy ze studentem (minimalne wymagania) wyjazd na praktykę Załącznik V.5 (SW) oraz IV.1 (KON). Wzór umowy ze studentem (minimalne wymagania) wyjazd na praktykę PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie ERASMUSERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT)

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) I. Wytyczne 1. LAT wypełniany jest z pomocą koordynatora

Bardziej szczegółowo

II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD Host organisation:

II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD Host organisation: TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT ERASMUS+ PROGRAMME I. DETAILS OF THE STUDENT Name of the student: Subject area: Degree : Sending institution: Academic year: II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING

Bardziej szczegółowo

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name TRAINING AGREEMENT The Trainee Last name (s) First name (s) Date of birth Nationality Academic year 2015/2016 Sex (M/F) Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area, Code Phone E-mail The Sending

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie

WZÓR. UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie WZÓR UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie [pełna nazwa urzędowa instytucji wysyłającej] [pełny adres zarejestrowanej siedziby] dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM.. UMOWA NR

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM.. UMOWA NR PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM.. UMOWA NR pomiędzy: 1. Wyższą Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, ul. Barczewskiego 11, 10-061 Olsztyn tel.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 UMOWA NR

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 UMOWA NR PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 UMOWA NR pomiędzy: 1. Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowanym przez Prorektora ds. studenckich,

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta)

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) pomiędzy: PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) 1. Nazwa i adres uczelni, telefon, fax, e-mail: NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:...

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:... 1 PROGRAM ATLANTIS UMOWA WYJAZD STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM... Umowa zawarta pomiędzy: Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Nazwa Procedury: Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Strona 1 z 2 Wydanie 1 Cel i zakres Celem procedury jest ustalenie spójnych zasad kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Robert Kwaśnica Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Robert Kwaśnica Rektor z jednej strony i Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+ Rok 2014/2015 Nr / 2014-2015/Wyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA, PL WROCLAW14

Bardziej szczegółowo

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku KOMUNIKAT Nr 2 Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus Plus

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie

UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie Max-tool Project, ul. Wyzwolenia 33; 47-320 Gogolin dalej zwana instytucją, reprezentowana do celów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/...

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Załącznik nr 4 do Regulaminu PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i Załącznik IV - wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w celu zrealizowania nauczania lub szkolenia w programie Erasmus+. Rok 2015 Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Grant agreement for Erasmus+ staff mobility for training between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES. Academic year 2016/2017.

Grant agreement for Erasmus+ staff mobility for training between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES. Academic year 2016/2017. Grant agreement for Erasmus+ staff mobility for training between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES. Academic year 2016/2017. Jan Kochanowski University in Kielce, PL KIELCE02 Address: ul. Żeromskiego 5,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR SMP-.../2015/2016

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR SMP-.../2015/2016 PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR SMP-.../2015/2016 POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI (PL KRAKOW03) Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 [Niniejszy wzór stanowi minimalne wymagania; może zostać dostosowany do potrzeb uczelni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR SMS-.../2015/2016

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR SMS-.../2015/2016 PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR SMS-.../2015/2016 POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI (PL KRAKOW03) Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu...

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu... Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu... Politechnika Lubelska PL LUBLIN03 Adres: ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR SMP-.../2014/2015

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR SMP-.../2014/2015 PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR SMP-.../2014/2015 POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI (PL KRAKOW03) Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków dalej zwany/-a

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o programie praktyki w programie Erasmus+, zwane dalej LA

Porozumienie o programie praktyki w programie Erasmus+, zwane dalej LA Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA103) Wyjazd na praktyki zagraniczne do krajów programu w roku akademickim 2015/2016 Umowa nr P/00... zawarta w dniu... Politechnika Lubelska PL

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do krajów programu, powiązana z umową

Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do krajów programu, powiązana z umową Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do krajów programu, powiązana z umową PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU PL OSWIECI01 Adres: 32-600 Oświęcim,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKĘ (SMP) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR...

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKĘ (SMP) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR... PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKĘ (SMP) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR... Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PL KIELCE02 Adres: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce dalej zwana Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia zawarte w Umowie będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w załącznikach. WARUNKI SZCZEGÓLNE

Postanowienia zawarte w Umowie będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w załącznikach. WARUNKI SZCZEGÓLNE UMOWA nr /STA/2014 Politechnika Wrocławska PL WROCLAW02 Adres: Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej

Bardziej szczegółowo

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne typu SMPA w roku akademickim 2014-2015 Umowa nr ECHE/14-PA0001

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne typu SMPA w roku akademickim 2014-2015 Umowa nr ECHE/14-PA0001 Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne typu SMPA w roku akademickim 2014-2015 Umowa nr ECHE/14-PA0001 W dniu roku między Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Co należy zrobić przed wyjazdem:

Co należy zrobić przed wyjazdem: ZASADY REALIZACJI PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Co należy zrobić przed wyjazdem: 1. Dostarczyć do Biura Karier i Współpracy letter of intent oraz company information,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 24 WYJAZD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 24 WYJAZD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 24 WYJAZD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich w ramach Lifelong Learning Programme 2. TERMINOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne w ramach LLP Erasmus. pierwsza pomoc dla studentów

Praktyki zagraniczne w ramach LLP Erasmus. pierwsza pomoc dla studentów Praktyki zagraniczne w ramach LLP Erasmus pierwsza pomoc dla studentów LLP Erasmus Spis treści: Erasmus - Karta Studenta 1 Erasmus w Wyższej Szkole Bankowej 2 Rozpocznij międzynarodową karierę praktyki

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani [imię i nazwisko Uczestnika]

Pan/Pani [imię i nazwisko Uczestnika] Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA103) Wyjazd na praktyki zagraniczne typu SMPA do krajów programu w roku akademickim 2015/2016 Umowa nr ECHE/15 PA.. Między Uniwersytetem Warszawskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS + WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR..

PROGRAM ERASMUS + WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.. PROGRAM ERASMUS + WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach PLKATOWIC13 Adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice dalej zwana Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani [imię i nazwisko Uczestnika]

Pan/Pani [imię i nazwisko Uczestnika] Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA103) Wyjazd na zagraniczne studia częściowe do krajów programu w roku akademickim 2015/2016 Umowa nr ECHE/15 S000... Między Uniwersytetem Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2016/2017 spotkanie organizacyjne , Wrocław

Erasmus+ praktyki 2016/2017 spotkanie organizacyjne , Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2017, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na zagraniczne studia częściowe w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr ECHE/14 S000...

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na zagraniczne studia częściowe w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr ECHE/14 S000... Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na zagraniczne studia częściowe w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr ECHE/14 S000... W dniu... roku między Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.../20...

ERASMUS + WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.../20... ERASMUS + WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 UMOWA NR.../20... WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU (PL TORUN04) Adres: ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń dalej zwana Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ PESEL... Wydział:... kierunek:... aktualny rok studiów/semestr/stopień: ...

PROGRAM ERASMUS+ PESEL... Wydział:... kierunek:... aktualny rok studiów/semestr/stopień: ... Załącznik PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM UMOWA NR pomiędzy: AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, tel., fax: (+4822) 865

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1 A. Rektora Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.01.2013 r.

ZARZĄDZENIE nr 1 A. Rektora Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.01.2013 r. ZARZĄDZENIE nr 1 A Rektora Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.01.2013 r. w sprawie zasad kwalifikowania studentów Ateneum Szkoły Wyższej na wyjazdy na studia w ramach programu LLP-Erasmus w roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta)

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) pomiędzy: PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) 1. Nazwa i adres uczelni, telefon, fax, e-mail: NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Bielsko-Biała 17 maja 2013 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Posiadacz rachunku bankowego (jeżeli inny niż Uczestnik):... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku...

Posiadacz rachunku bankowego (jeżeli inny niż Uczestnik):... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku... Politechnika Lubelska PL LUBLIN03 Adres: ul. Nadbystrzycka 38D 20-618 Lublin dalej zwana Uczelnią, reprezentowana do celów podpisania niniejszej Umowy przez Panią Profesor Marzennę R. Dudzińską, Prorektora

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Opolski PL OPOLE01 Umowa nr

Uniwersytet Opolski PL OPOLE01 Umowa nr Uniwersytet Opolski PL OPOLE01 Umowa nr Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole dalej zwana Uczelnią, reprezentowaną do celów podpisania niniejszej umowy przez mgr Aleksandrę Schwierz z jednej strony i Data urodzenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r. Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej. Na podstawie art. 66.2 ustawy prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania studentów zagranicznych na studia wymienne w ramach programu Erasmus+, innych

Bardziej szczegółowo

Umowa pomiędzy organizacj wysyłaj c a uczestnikiem mobilno ci (osob ucz c się) w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Umowa pomiędzy organizacj wysyłaj c a uczestnikiem mobilno ci (osob ucz c się) w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe. Umowa pomiędzy organizacj wysyłaj c a uczestnikiem mobilno ci (osob ucz c się) w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego Adres: Aleje Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYJAZD NA STUDIA w ramach programu Erasmus Plus

UMOWA NA WYJAZD NA STUDIA w ramach programu Erasmus Plus Załącznik nr 9 do Regulaminu Organizacji Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie UMOWA NA WYJAZD NA STUDIA w ramach programu Erasmus Plus Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Adres: ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

II. Cele praktyk. III. Formy praktyk. 1. Ustala się następujące formy praktyk:

II. Cele praktyk. III. Formy praktyk. 1. Ustala się następujące formy praktyk: Szczegółowe zasady odbywania praktyk studenckich na kierunku Praca socjalna w Instytucie Socjologii, Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć;

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć; KOMUNIKAT Nr 7 z dnia 8.12.2015 roku Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2016/2017,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Jakość praktyk/ staży w programie Erasmus+ Warszawa, 21 października 2014 Karta Erasmusa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Organizacja praktyk

Postanowienia ogólne. Organizacja praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna (cele i kompetencje) Uchwała Rady Naukowej z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Rekrutacja 2015/2016. - spotkanie informacyjne. Wydział Chemiczny

Program Erasmus+ Rekrutacja 2015/2016. - spotkanie informacyjne. Wydział Chemiczny Program Erasmus+ Rekrutacja 2015/2016 - spotkanie informacyjne Wydział Chemiczny Harmonogram rekrutacji 2015/2016 - I etap, wydziałowy Rekrutacja wydziałowa W3 schemat postępowania Zapoznanie się z zasadami

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS +

KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS + KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS + STUDENT APPLICATION FORM Poniższy wzór zawiera wypełnione 3 Application forms dla studenta, który wybrał trzy uczelnie partnerskie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 246/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2012 roku

Uchwała nr 246/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2012 roku Uchwała nr 246/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Wyjazdów w Ramach Programu LLP Erasmus Senat działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk studenckich (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i tok praktyk oraz związane z nią prawa i obowiązki we wszystkich jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE FIZYKI UW

REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE FIZYKI UW REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE FIZYKI UW Regulamin jest zgodny z - Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. nr 164, pozycja 1365 z późniejszymi zmianami) - Statutem Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk studenckich (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i tok praktyk oraz związane z nią prawa i obowiązki we wszystkich jednostkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 /2011 Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r. Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie 1 ust.2 Zarządzenia nr 115/2013

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE ORGANIZACJA, ODBYWANIE I ZALICZANIE PRAKTYK

PRAKTYKI STUDENCKIE ORGANIZACJA, ODBYWANIE I ZALICZANIE PRAKTYK PRAKTYKI STUDENCKIE ORGANIZACJA, ODBYWANIE I ZALICZANIE PRAKTYK 1. Cel procedury: Określenie sposobu organizacji, odbywania i zaliczania praktyk studenckich. 2. Zakres procedury: Procedura obowiązuje wszystkich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel./fax (41) 331-12- 44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w sprawie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE (PLWARSZAW12)

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE (PLWARSZAW12) AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE (PLWARSZAW12) 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 tel., fax: (+4822) 865 12 20, (+4822) 865 10 80 dalej zwana Uczelnią, reprezentowana do celów

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and:

UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and: UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund pomiędzy/ between: Nazwa i adres Beneficjenta/ Name and address of the Project Promoter,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-8/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 stycznia 2009 r.

Zarządzenie Nr R-8/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 stycznia 2009 r. Zarządzenie Nr R-8/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk odbywanych przez studentów Politechniki Lubelskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki. Wyjazdy i przyjazdy pracowników w ramach programów międzynarodowych

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki. Wyjazdy i przyjazdy pracowników w ramach programów międzynarodowych Wyjazdy i przyjazdy pracowników w ramach programów międzynarodowych Symbol: WEK/P11/2013 Data: 20 listopada 2013 1. Dokumenty związane z procedurą a) Zarządzenie wewnętrzne nr 49/2007 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Podstawa prawna

REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Podstawa prawna REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Podstawa prawna Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych. Postanowienia ogólne

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych. Postanowienia ogólne Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych Postanowienia ogólne 1. Wydział Nauk Ekonomicznych, zwany dalej Wydziałem, organizuje w ramach programu kształcenia praktyki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2011 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2011 r. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych

Bardziej szczegółowo

Posiadacz rachunku bankowego:... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku...

Posiadacz rachunku bankowego:... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku... UMOWA NA WYJAZD STUDENTA, KTÓRY SPEŁNIAJĄC WYMAGANIA PROGRAMU ERSMUS+ OTRZYMUJE DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY PROJEKTU ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

rok akademicki: Wybierz element.

rok akademicki: Wybierz element. Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia w programie Erasmus+. Rok: Wybierz element. Nr.. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych PL LODZ 15 (pełna nazwa urzędowa i Kod Erasmusa

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: Specjalność: Imię i nazwisko:

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: Specjalność: Imię i nazwisko: Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wychowania Fizycznego i Turystyki Wydzia³ Kierunek: Fizjoterapia Specjalność: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Piecz¹tka uczelni Podpis uczelnianego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS Załącznik do zarządzenia I. ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS. 1 Warunki konieczne kwalifikujące do wyjazdu w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia i praktykę w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia i praktykę w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia i praktykę w programie Erasmus+. Rok 2014 [Niniejszy wzór stanowi minimalne wymagania; może zostać dostosowany do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU

UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU Załącznik do zarządzenia nr 02/2013 Rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku z dnia 15 stycznia 2013 roku. UCZELNIANY REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo