Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) , fax. (85)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok."

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) , fax. (85) INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2012/2013 Licea Ogólnokształcące Technika Zasadnicze Szkoły Zawodowe Szkoła Przysposabiająca do Pracy Technika Uzupełniające dla Dorosłych Szkoły Policealne Policealne Studium Wokalno-Aktorskie Internaty I Bursa Szkolna Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Białystok 2012

2 2 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Waryńskiego 8 tel. (85) w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.), zarządzenie Nr 2/2012 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia r. w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz informacje przesłane przez dyrektorów szkół. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły po wydaniu informatora.

3 3 Drogi Gimnazjalisto, przekazuję w Twoje ręce, a za Twoim pośrednictwem takŝe Rodzicom, Informator o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2012/13. Mam nadzieję, Ŝe będzie stanowił on cenną pomoc w wyborze dalszej ścieŝki zawodowej. Zawiera atrakcyjną ofertę kształcenia na najbliŝsze lata. Proponuje trzy drogi dalszej edukacji - w liceach ogólnokształcących, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Wybór, przed którym stoisz, to jedna z najwaŝniejszych Ŝyciowych decyzji. Podjęta z rozmysłem i w zgodzie z predyspozycjami zawodowymi, daje szansę na krótszą drogę do Ŝyciowego startu. Warto zatem przedyskutować ten temat w gronie koleŝeńskim, z wychowawcą, zasięgnąć rady doradcy zawodowego i wszystko przedyskutować w rodzinie, by znaleźć właściwą odpowiedź na pytanie co dalej, jaką szkołę wybrać dla siebie. Jeśli wybierzesz zasadniczą szkołę zawodową - uzyskasz uprawnienia zawodowe w naprawdę krótkim czasie - juŝ po trzech latach. Jeśli zdecydujesz się na technikum, to po czterech latach zdobędziesz nie tylko zawód, ale takŝe uzyskasz moŝliwość przystąpienia do matury. Następnie moŝesz rozpocząć studia. Twoim wyborem moŝe być teŝ liceum ogólnokształcące. Po pomyślnym zdaniu matury będziesz miał moŝliwość kontynuowania nauki na uczelni wyŝszej. MoŜliwości jest naprawdę duŝo. Warto się zastanowić, który z wyborów będzie dla Ciebie najlepszy. Pomyśl o wyborze takiej szkoły, która zapewni Ci moŝliwości rozwoju, a w perspektywie takŝe kariery. Oferta edukacyjna Miasta Białegostoku jest niezwykle atrakcyjna i znakomicie koresponduje z potrzebami rynku pracy. W Informatorze znajdziesz zasady i kryteria, które naleŝy spełnić, by zostać przyjętym do szkoły Twojego wyboru. Znajdziesz ją na liście placówek, z szerokim wachlarzem niezbędnych danych. Na stronach Informatora zamieszczony został równieŝ wykaz poradni psychologiczno pedagogicznych oraz miejsc zakwaterowania w internatach i Bursie Szkolnej. Z Ŝyczeniami trafnego wyboru szkoły Adam Poliński Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Białystok, 19 marca 2012 r.

4 4 SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne System elektronicznej rekrutacji Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy Zasady rekrutacji do szkół policealnych Zasady rekrutacji do szkół dla dorosłych Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej Preferencje przy przyjmowaniu do szkół Charakterystyka i wykaz poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Charakterystyka i wykaz poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych Licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne Technika uzupełniające dla dorosłych zaoczne Szkoły policealne Szkoły policealne dzienne Szkoły policealne zaoczne Policealne Studium Wokalno-Aktorskie Zespół Szkół Nr Internaty i Bursa Szkolna Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Skorowidz zawodów i specjalności

5 5 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE NOWA STRUKTURA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty wprowadzającą zmiany w systemie kształcenia zawodowego (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz ) od dnia 1 września 2012 r. struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego będzie obejmować: trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umoŝliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. JeŜeli absolwent zasadniczej szkoły zawodowej będzie chciał zdać egzamin maturalny, moŝe kontynuować naukę od razu w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umoŝliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, czteroletnie technikum, którego ukończenie umoŝliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a takŝe uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie o okresie nauczania nie dłuŝszym niŝ 2,5 roku, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzęŝonymi. W nowej strukturze szkół ponadgimnazjalnych nie przewiduje się funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych z wyjątkiem szkół policealnych, które oferują kształcenie tylko w części zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dla osób dorosłych organizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe. Po ukończeniu kursu będzie moŝna przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Nowością w szkolnictwie zawodowym są kwalifikacje wyodrębnione w kaŝdym zawodzie. Poszczególne zawody składają się bowiem z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji. Taka propozycja kształcenia w zawodach została opracowana z myślą o potrzebie zwiększenia Waszej skuteczności i efektywności na rynku pracy. Wszystkie zawody zostały ponadto przyporządkowane do ośmiu obszarów kształcenia. Są to: administracyjno-usługowy (A), budowlany (B), elektryczno-elektoniczny (E), mechaniczny i górniczo-hutniczy (M), rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R), turystyczno-gastronomiczny (T), medyczno-społeczny (Z), artystyczny (S). Zawody nauczane na poziomie technikum składają się najczęściej z dwóch lub trzech kwalifikacji. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą, bazową kwalifikacją jest na ogół

6 6 kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w zasadniczej szkole zawodowej, a stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych, wyŝszych kwalifikacji w zawodach w ramach tego samego obszaru kształcenia. Zawody w zasadniczej szkole zawodowej składają się z jednej lub dwóch kwalifikacji. Uczniowie w trakcie nauki będą zdobywali kolejno wiedzę z zakresu poszczególnych kwalifikacji. Po ukończeniu nauki w zakresie danej kwalifikacji, powinni zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie tej kwalifikacji. Do kształcenia zawodowego wprowadzono nowe zawody, częściowo powstałe w wyniku grupowania zawodów juŝ istniejących, np.: technik Ŝywienia i usług gastronomicznych powstał z połączenia zawodu technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powstał z połączenia zawodu monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter sieci komunalnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powstał z połączenia zawodu malarz - tapeciarz, posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz powstał na bazie zawodu murarz. W ramach obszarów kształcenia ułatwione będzie kontynuowanie kształcenia zawodowego przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy uzyskali dyplomy/świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i chcą uzupełniać kwalifikacje w zawodach z danego obszaru. Nie ogranicza to jednak osób posiadających kwalifikacje w zawodzie przyporządkowanym do innego obszaru kształcenia. One równieŝ będą mogły nabywać kwalifikacje w zawodach z danego obszaru, innego niŝ ten, w ramach którego uzyskały potwierdzenie kwalifikacji. Jednak w takim przypadku kształcenie będzie trwało dłuŝej. Celem opisanych zmian jest podniesienie poziomu jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie liczby osób zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, powiązanie edukacji zawodowej z rynkiem pracy oraz oŝywienie ustawicznej edukacji zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji w celu szybkiego przekwalifikowania lub zwiększenia swych szans na rynku pracy. W dniu 1 marca 2012 r. Zastępca Prezydent Miasta Białegostoku przyjął wstępny plan naboru uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2012/2013. W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy przygotowano ogółem miejsc w 151 oddziałach. W tym: miejsc w liceach ogólnokształcących, miejsc w technikach, 405 miejsc w zasadniczych szkołach zawodowych (z ZS Nr 16), W szkołach dla dorosłych, zawodowych (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) i policealnych: 150 miejsc w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 210 miejsc w uzupełniających technikach po zasadniczej szkole zawodowej, miejsc w szkołach policealnych. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych kształcących absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i dorosłych, prowadzonych przez Miasto Białystok, przygotowano miejsc w 49 oddziałach.

7 2. SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI NABÓR system elektronicznego naboru stosowany do przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 zapewnia komfortowy dla absolwenta gimnazjum sposób prowadzenia rekrutacji. W pierwszej kolejności kandydat powinien dokładnie zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych i przemyśleć wybór szkoły. Bardzo pomocny jest w tym informator o szkołach ponadgimnazjalnych dostępny równieŝ w Internecie pod adresem: MoŜna tam znaleźć szczegółowy opis oferty szkół ponadgimnazjalnych, poszczególnych klas, języków obcych, zawodów i profili kształcenia w tych klasach. Korzystając z tego informatora kandydat ma moŝliwość wypełnienia kwestionariusza osobowego kandydata oraz podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a takŝe wydrukowania ich jako dokumentacji gotowej juŝ do podpisania i przekazania do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą pobrać formularze w sekretariacie kaŝdego gimnazjum i kaŝdej szkoły ponadgimnazjalnej m. Białegostoku. Kandydat musi poprawnie wypełnić te dwa druki. Do podania dołącza się dodatkowe zaświadczenia, szczegółowo wymienione w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a wymagane w wybranych szkołach (w przypadku klas sportowych, integracyjnych, szkoły zawodowej) oraz potwierdzające pierwszeństwo przyjęcia w przypadku takiej samej liczby punktów (sierota, wychowanek rodziny zastępczej, kandydat z opinią poradni psychologicznopedagogicznej, realizujący indywidualny tok nauki). Komplet dokumentów, czyli kwestionariusz osobowy kandydata oraz podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z załącznikami naleŝy zanieść do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku, tak jak poprzednio kandydat ma moŝliwość wyboru trzech szkół, jednak w celu uproszczenia całego procesu rekrutacji, komplet dokumentów składa tylko do jednej szkoły szkoły pierwszego wyboru, a więc tej szkoły, w której najbardziej chce się uczyć i którą wskazał jako pierwszą na liście preferencji w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Szkoła ta wprowadzi dane kandydata do systemu komputerowego. Wyliczenie ilości punktów dla kandydatów na podstawie ich osiągnięć, wyników ze świadectw i dostarczonych zaświadczeń odbywa się na podstawie danych zgromadzonych w centralnej bazie. Podczas przebiegu rekrutacji, gdy szkoły ponadgimnazjalne przyjmują dokumenty, kandydaci mogą zapoznać się drogą internetową ze wstępnym obłoŝeniem interesujących ich klas. W końcowym etapie procesu rekrutacji drogą internetową moŝliwe jest takŝe sprawdzenie wyników - odczytanie informacji o przyjęciu (ewentualnie nie przyjęciu w drodze pierwszego etapu rekrutacji). Informacje te, jako poufne, są traktowane w szczególny sposób. Kandydat ma dostęp do nich jedynie po wyraŝeniu zgody na formularzu zgłoszeniowym, co powoduje przydzielenie mu osobistego numeru PIN będącego hasłem dostępu dla kandydata. Niestety nie wszystkie szkoły biorą udział w elektronicznej rekrutacji. Elektronicznym naborem zostały objęte w tym roku wszystkie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Miasto Białystok. JeŜeli kandydat zamierza ubiegać się o przyjęcie do szkoły, która jest poza systemem (na przykład szkoły spoza Białegostoku, szkoły prywatnej lub społecznej), musi się do niej udać osobiście i złoŝyć tam wszystkie wymagane przez tę szkołę dokumenty Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej składa się z czterech części: danych osobowych, informacji o gimnazjum, listy preferencji, informacji dodatkowych.

8 8 Na listę preferencji kandydat powinien wpisać te szkoły i klasy, w których chciałby się w przyszłości uczyć. Bardzo waŝne jest, aby pamiętać, Ŝe na liście preferencji wskazuje się konkretny oddział w szkole. Spróbujmy to prześledzić na przykładzie: załóŝmy, Ŝe w szkole wymarzonej przez kandydata są cztery oddziały klasy pierwszej: IA, IB, IC, ID. JeŜeli na swojej liście preferencji wpisze on tylko IA, to w wyniku przydziału moŝe się okazać, Ŝe zabrakło mu punktów, aby dostać się do tego oddziału. PoniewaŜ nie wpisał Ŝadnego innego oddziału z tej szkoły, system nie będzie próbował przydzielić go do oddziału IB, IC i ID. Nawet, jeŝeli wystarczyłoby mu punktów, nie dostanie się do Ŝadnego z tych oddziałów. Dlatego bardzo waŝne jest, aby kandydat pamiętał, Ŝe jeŝeli chce, moŝe wybrać na swojej liście preferencji nawet wszystkie oddziały klasy pierwszej z wybranej szkoły. Kolejność, w jakiej wpisuje poszczególne oddziały, jest waŝna! NaleŜy najpierw wpisać te oddziały, w których kandydat chce uczyć się najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić go do tego oddziału, który jest na pierwszym miejscu listy. I będzie tak dalej próbował, aŝ znajdzie miejsce w jednym z podanych przez kandydata oddziałów lub dotrze do końca listy. Warto podać jak najdłuŝszą listę. JeŜeli kandydat wybierze bardzo mało róŝnych oddziałów i zabraknie mu punktów, nie dostanie się nigdzie. Trzeba dać systemowi szansę dokonania korzystnego przydziału. Kandydat moŝe wybierać oddziały klasy pierwszej naleŝące do trzech róŝnych szkół. Na swojej liście moŝe wskazać nawet 24 oddziały pod warunkiem, Ŝe znajdują się w nie więcej niŝ trzech róŝnych szkołach. Na następnej stronie pokazujemy przykład wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, w którym znajduje się lista preferencji. Na tym przykładzie widać, Ŝe moŝna na liście preferencji przeplatać oddziały klasy pierwszej z róŝnych szkół. Z kaŝdej szkoły moŝna wybrać dowolną liczbę oddziałów. Szkoła, która znajduje się na pozycji nr 1 na liście preferencji jest szkołą pierwszego wyboru. To ona opiekuje się kandydatem w procesie rekrutacji i to do niej kandydat będzie musiał zanosić wszelkie dokumenty. Pamiętaj! W podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej moŝesz wybrać dowolną liczbę oddziałów maksymalnie w trzech szkołach. Wybierz więc jak największą liczbę oddziałów w trzech szkołach! Zwiększa to Twoją szansę na dostanie się do szkoły ponadgimnazjalnej juŝ w pierwszym etapie rekrutacji.

9 9 2.3 Wzór podania o przyjęcie do szkoły: JAN STANISŁAW KOWALSKI (85) PODLASKIE BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 35 XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM MECHANICZNE TECHNIKUM MECHANICZNE TECHNIKUM MECHANICZNE TECHNIKUM MECHANICZNE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MATEMATYCZNO-FIZYCZ. FIZYCZNA INFORMATYCZNA MATEMATYCZNO-INFORM. POLITECHNICZNA EKONOMICZNA MATEMATYCZNO-GEOGRAF. BIOLOGICZNO-CHEMICZNA TECHNIK MECHANIK TECHNIK MECHATRONIK TECH. POJ. SAMOCHOD. TECH. TRANSP. DROGO. MATEMATYCZNA INFORMATYCZNA MATEMATYCZNO-FIZYCZ. CHEMICZNA POLITECHNICZNA PRZYRODNICZA EKONOMICZNA SPOŁECZNA TAK TAK NIE NIE TAK Piotr Kowalski r. Jan Stanisław Kowalski

10 Wzór kwestionariusza osobowego: J A N S T A N I S Ł A W K O W A L S K I BIAŁYSTOK POLSKIE SŁONIMSKA 8 43 BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK PODLASKIE BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK ANNA KOWALSKA PIOTR KOWALSKI Piotr Kowalski r. Jan Stanisław Kowalski

11 3. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEśY Proces rekrutacji zasady ogólne. W myśl przepisów regulujących zasady stosowane podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych naleŝy pamiętać o kilku podstawowych elementach wynikających z tych ustaleń. Kandydat ma do wyboru trzy szkoły, w których pragnie podjąć naukę. Wybór ten jednak w Ŝaden sposób nie ogranicza liczby oddziałów, w których uczeń chciałby kontynuować naukę. MoŜliwe jest bowiem wybranie dowolnej liczby oddziałów kl. I prowadzonych w tych trzech wybranych szkołach, które zgodnie z wyborem kandydata są umieszczane na liście preferencji o ustalonej przez niego kolejności Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: składanie dokumentów od 21 marca do 1 czerwca 2012 r. do godz składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami od 4 czerwca do 15 czerwca 2012 r. do godz składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 3 lipca 2012 r. do godz ogłoszenie listy przyjętych 4 lipca 2012 r. o godz potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złoŝenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 5 lipca do 6 lipca 2012 r. do godz ogłoszenie wolnych miejsc 9 lipca 2012 r. o godz składanie dokumentów wraz z oryginałami świadectw i zaświadczeń od 10 lipca do 11 lipca 2012 r. do godz ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych 11 lipca 2012 r. o godz W terminie od 21 marca do 1 czerwca 2012 r. kandydaci składają w kancelarii szkoły następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy oraz podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (formularze są dostępne na stronach internetowych: oraz w sekretariacie szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjum), 3 zdjęcia, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku osób niepełnosprawnych), zaświadczenie lekarskie (w przypadku szkół zawodowych), zaświadczenie do szkół sportowych (zaświadczenie lekarskie, wynik zaliczenia prób sprawności fizycznej, pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, opinia trenera/nauczyciela gimnazjum), zaświadczenie o preferencjach (sierota, wychowanek rodziny zastępczej, wychowanek placówki opiekuńczo wychowawczej, kandydat z opinią PPP, kandydat realizujący indywidualny program lub tok nauki) Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w trakcie rekrutacji moŝe równocześnie wybrać nie więcej niŝ trzy szkoły ponadgimnazjalne. Składając dokumenty w szkole pierwszego wyboru posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonego przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punków moŝliwych do uzyskania za: wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, osiągnięcia ucznia potwierdzone ich wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum.

12 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania za wyniki egzaminu powinna być równa liczbie punktów moŝliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne jego osiągnięcia Maksymalna liczba punktów moŝliwych do uzyskania: za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt (wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyraŝane w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) języka polskiego; 2) historii i wiedzy o społeczeństwie; 3) matematyki; 4) przedmiotów przyrodniczych: biologia,, fizyka i chemia; 5) języka obcego nowoŝytnego na poziomie podstawowym. Uzyskane wyniki procentowe z kaŝdego zakresu mno- Ŝone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt. Maksymalna liczba punktów za 5 wyników procentowych wynosi 500% x 0,2 = 100); za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 60 pkt: ocena celująca 15 pkt ocena bardzo dobra 13 pkt ocena dobra 10 pkt ocena dostateczna 6 pkt za osiągnięcia ucznia potwierdzone ich wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum 40 pkt ukończenie gimnazjum z wyróŝnieniem - 10 pkt udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, ego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. białoruskiego, j. francuskiego, informatyki, plastyki oraz w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiadzie Informatycznej dla Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, a takŝe w konkursie Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego : - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt - finalista konkursu wojewódzkiego - 11 pkt uzyskane wysokie miejsce w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach wiedzy innych niŝ wymienione w powyŝszym tirecie organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy miejsca, nie więcej niŝ 7 pkt.) na szczeblu: - powiatowym 4 pkt - wojewódzkim 5 pkt - ponadwojewódzkim 6 pkt - ogólnopolskim 7 pkt - uzyskane wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca, nie więcej niŝ 6 pkt.) na szczeblu: - powiatowym - 3 pkt - wojewódzkim - 4 pkt - ponadwojewódzkim - 5 pkt - ogólnopolskim - 6 pkt - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego (pod warunkiem, Ŝe jest to działanie długofalowe co najmniej 1 rok) - 5 pkt Wskazane powyŝej osiągnięcia ucznia punktowane będą tylko i wyłącznie w przypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

13 Laureaci konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezaleŝnie od ww. kryteriów Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zawodowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego powinni posiadać: bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zaliczenie ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, trenera lub instruktora prób sprawności fizycznej, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego, zaliczenie prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą, pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku zwolnienia ucznia z testów wymagana jest pozytywna opinia trenera oraz przedstawiciela okręgowego związku sportowego Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą są przyjmowani do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia Do klasy pierwszej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy przyjmowani są, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 4. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ POLICEALNYCH 4.1. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie O przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy szkoły policealnej decyduje łącznie: pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeŝeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza, suma punktów za oceny uzyskane na egzaminie wstępnym lub z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niŝszego stopnia, inne dodatkowe kryteria, zaleŝne od kierunku kształcenia zawodowego, ustalone w statucie szkoły.

14 Dyrektorzy szkół mogą odstąpić od przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeŝeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła Egzamin wstępny przeprowadza się w formie pisemnej z dwóch przedmiotów, ustalonych przez radę pedagogiczną Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna moŝe zwolnić z egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły policealnej na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły wyŝszej, jeŝeli kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły o tym samym lub pokrewnym kierunku kształcenia NiezaleŜnie od powyŝszych kryteriów do szkół policealnych przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych Terminy rekrutacji do szkół policealnych: składanie dokumentów od 29 czerwca do 3 sierpnia 2012 r. do godz egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 16 sierpnia do 24 sierpnia 2012 r. ogłoszenie listy przyjętych do 30 sierpnia 2012 r. do godz ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 5.1. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę Terminy rekrutacji do szkół dla dorosłych: składanie dokumentów do 10 sierpnia 2012 r. do godz egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 16 sierpnia do 21 sierpnia 2012 r. ogłoszenie listy przyjętych do 24 sierpnia 2012 r. do godz ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ 6.1. Szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej oraz zadania jej członków Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej naleŝy: podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, przeprowadzenie egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeŝeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza, ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor szkoły moŝe odstąpić od powołania szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej, jeŝeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

15 7. PREFERENCJE PRZY PRZYJMOWANIU DO SZKÓŁ Przy przyjmowaniu do wszystkich typów szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi moŝliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej PowyŜszy zapis nie narusza uprawnień innych osób, którym przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu do szkół na podstawie odrębnych przepisów. 8. CHARAKTERYSTYKA I WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 8.1. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zadaniem liceów ogólnokształcących jest przede wszystkim przygotowanie kandydatów do podjęcia studiów wyŝszych. W liceach ogólnokształcących moŝe być realizowane kształcenie w zakresie rozszerzonym od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, do których zalicza się: język polski, historia,, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, dwa języki obce nowoŝytne, wiedza o społeczeństwie, matematyka,. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym wyznacza dla danego oddziału dyrektor liceum po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeŝeli rada liceum nie została powołana po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz moŝliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum. Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą: po otrzymaniu świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego - podjąć dalszą naukę w szkole policealnej; ukończenie szkoły policealnej i zdanie zewnętrznego egzaminu umoŝliwi im otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyŝsze, uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych lub w trakcie pracy zawodowej. Nabór do klas sportowych zgodnie z ustaleniami Prezydenta Miasta Białegostoku prowadzić będą: IV Liceum Ogólnokształcące (specjalność: lekkoatletyka/strzelectwo), IX Liceum Ogólnokształcące (specjalność: piłka noŝna) oraz XVII Liceum Ogólnokształcące (specjalność: siatkówka). Będzie prowadzony równieŝ nabór do klas mistrzostwa sportowego w XIII Liceum Ogólnokształcącym (specjalność: short-track) i w XVII Liceum Ogólnokształcącym (specjalność: lekkoatletyka). Nabór do oddziałów klasy pierwszej integracyjnej prowadzić będzie Liceum Ogólnokształcące Integracyjne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sienkiewicza 57. Do oddziału klasy zerowej dwujęzycznej (język hiszpański) naboru dokonywać będzie III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Pałacowej 2/1. Innowacją w skali całego Miasta jest utworzenie jednego oddziału międzynarodowego realizującego program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate). Klasa taka powstanie w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narewskiej 11.

16 16 Program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme jest dwuletnim przed uniwersyteckim cyklem kształcenia przeznaczonym dla młodzieŝy w wieku lat i realizowanym przez dwa ostatnie lata szkoły ponadgimnazjalnej. Nauka w programie IB Diploma Programme wymaga od uczniów nie tylko bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, ale takŝe dobrej organizacji oraz systematyczności. Podstawowym wymogiem stawianym przed uczniami jest zdanie 6 egzaminów z wybranych przez siebie przedmiotów (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Uczeń wybiera 6 przedmiotów (po jednym z kaŝdej z poniŝszych grup), których uczy się przez cały dwuletni cykl. Wymagane jest aby wybrał: 3 (lub 4) przedmioty na poziomie rozszerzonym Higher Level HL (6 godzin tygodniowo); 3 (lub 2) przedmioty na poziomie podstawowym Standard Level - SL (4 godziny tygodniowo); Grupy przedmiotowe: grupa I język ojczysty (wykładany po polsku), grupa II język obcy (kontynuacja ego, i niemieckiego oraz j. francuski/j. rosyjski - od podstaw), grupa III historia//ekonomia, grupa IV chemia/biologia/fizyka, grupa V matematyka jest przedmiotem obowiązkowym. MoŜna wybrać poziom zawansowania: - matematyka zaawansowana HL (bardzo wysoki poziom), - matematyka SL (średnio zaawansowana), - mathematical studiem SL (podstawowy kurs matematyki), - (tylko jako przedmiot dodatkowy/ nie zamiast matematyki). grupa VI przedmioty artystyczne (nie będą oferowane). W takim przypadku uczeń musi wybrać jeden dodatkowy przedmiot z grup II V. Uczeń musi uczestniczyć oraz zaliczyć 100 godzin kursu Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge TOK), którego celem jest badanie relacji pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy oraz sposobami jej zdobywania. Poza tym uczeń zobowiązany jest takŝe do wypracowania 150 godzin (przez okres 2 lat) w ramach programu CAS (Creativity, Action, Service), który kładzie nacisk na rozwijanie indywidualnych umiejętności oraz zainteresowań jednostki w ramach dodatkowych zajęć z dziedziny kreatywności oraz aktywności fizycznej. Celem CAS-u jest takŝe uwraŝliwienie uczniów na potrzeby społeczne poprzez udział w róŝnych formach wolontariatu. Dodatkowym wymogiem niezbędnym do uzyskania Matury Międzynarodowej IB jest samodzielne przygotowanie oraz napisanie pracy badawczej Extender Essay. Uczniowie sami wybierają przedmiot oraz temat i przez okres dwóch lat pod nadzorem promotora przygotowują pracę liczącą około 4000 słów. Dyplom Matury Międzynarodowej daje takie same uprawnienia jak polskie świadectwo maturalne i pozwala o ubieganie się o miejsce zarówno na polskich jak i zagranicznych uniwersytetach. XI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Grottgera 9 prowadzić będzie nabór do klasy psychologicznej, architektonicznej, medialnej oraz kulturoznawczej. VII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Wierzbowej 7 będzie prowadzić nabór do klasy o kierunku kosmetycznym i fotograficznym. Natomiast V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Miodowej 5 będzie realizowało innowacje pedagogiczne z zakresu warsztatów reporterskich, psychologii, archeologii oraz architektury. XIV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Upalnej 26 będzie prowadzić nabór do klas mundurowych (słuŝba graniczna, słuŝba w Policji, bezpieczeństwo narodowe) dla wszystkich, którzy marzą o pracy w straŝy granicznej czy policji.

17 Nazwa oddziału 17 I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. Brukowa 2, Białystok tel. (85) , Liczba miejsc politechniczny 30 humanistycznoprawny informatycznomatematyczny matematycznogeograficzny Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej drugiej 30 j. polski wos, historia 30 matematyka matematyka 30 matematyka fizyka fizyka medyczny 30 biologia, chemia medyczny 30 biologia, chemia przyrodniczy 30 matematyka biologia, chemia menadŝerski 30 matematyka Nazwa oddziału, j. niemiecki/j. francuski, j. niemiecki, j. niemiecki, j. niemiecki, j. niemiecki, j. niemiecki/j. francuski, j. niemiecki/j. francuski, j. niemiecki II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Narewska 11, Białystok, tel. (85) Liczba miejsc politechniczny 30 politechniczny 30 politechniczny - informatyczny biologiczno chemiczny medyczny 30 menadŝerski 30 prawniczo humanistyczny międzynarodowy* 30 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej drugiej matematyka fizyka matematyka 30 matematyka 30 matematyka 30 j. polski oddział przygotowujący do programu matury międzynarodowej (pre-ib) fizyka fizyka biologia chemia biologia chemia, fizyka historia wos matematyka, oraz przedmiot do wyboru: chemia, biologia,, fizyka, j. niemiecki/ j. rosyjski/j. francuski, j. niemiecki/ j. rosyjski/j. francuski, j. niemiecki/ j. rosyjski/j. francuski, j. niemiecki/ j. rosyjski/j. francuski, j. niemiecki/ j. rosyjski/j. francuski j. niemiecki, j. niemiecki/ j. rosyjski/j. francuski j. niemiecki

18 Nazwa oddziału 18 III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Pałacowa 2/1, Białystok, tel. (85) Liczba miejsc humanistyczny 30 matematyczno - fizyczny matematyczno - geograficzny matematyczno - geograficzny biologiczno chemiczna biologiczno chemiczna dwujęzyczna hiszpańska matematyczno - informatyczny Nazwa oddziału Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej drugiej j. łaciński i kultura antyczna j. polski 30 matematyka historia fizyka, j. niemiecki j. łaciński, j. niemiecki 30 matematyka, j. niemiecki 30 matematyka, j. rosyjski język i literatura hiszpańska 30 matematyka biologia chemia biologia chemia dwujęzyczna historia dwujęz. fizyka IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida* ul. Zwierzyniecka 9a, Białystok, tel. (85) Liczba miejsc humanistyczny 30 sportowy (lekkoatletyka /strzelectwo) 30 medyczny 30 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od kl. pierwszej j. łaciński i kultura antyczna j. polski od kl. drugiej historia biologia biologia chemia, fizyka, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki j. francuski/j. hiszpański, j. rosyjski, j. rosyjski medyczny 30 biologia, chemia, j. niemiecki unijny 30 historia, wos, j. hiszpański informatyczny 30 matematyka architektoniczny 30 matematyka ekonomiczny 30 fizyka fizyka matematyka, j. rosyjski, j. niemiecki, j. niemiecki prawniczy 30 j. polski historia, wos, j. francuski

19 19 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego ul. Miodowa 5, Białystok, tel.(85) Nazwa oddziału Liczba miejsc ekonomiczny 30 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej matematyka politechniczny 30 matematyka medyczny 30 menadŝerskoturystyczny 30 reporterski 30 j. polski psychologiczny 30 j. polski architektoniczny 30 matematyka archeologiczny 30 j. polski drugiej fizyka chemia biologia biologia wos biologia historia historia, j. niemiecki/j. hiszpański, j. niemiecki/j. rosyjski, j. rosyjski/j. francuski, j. rosyjski/j. francuski j. niemiecki/j. hiszpański j. niemiecki/j. hiszpański j. francuski/j. rosyjski j. hiszpański/j. francuski VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta ul. Warszawska 8, Białystok, tel. (85) Nazwa oddziału Liczba miejsc Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej politechniczny 30 matematyka informatyczny 30 ekonomiczny 30 biologiczno chemiczny biologiczno chemiczny matematyka matematyka europejski 30 historyczno prawny 30 j. polski humanistyczny 30 j. polski drugiej fizyka biologia chemia biologia chemia historia wos historia wos wos filozofia, j. niemiecki j. niemiecki/j. rosyjski j. niemiecki/j. francuski, j. niemiecki j. niemiecki/j. rosyjski j. niemiecki/j. francuski, j. niemiecki j. niemiecki/j. rosyjski

20 20 VII Liceum Ogólnokształcące ul. Wierzbowa 7, Białystok, tel. (85) Nazwa oddziału Liczba miejsc 30 j. polski sztuk pięknych 30 j. polski Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej politechniczny 30 matematyka kosmetyczny 30 fotograficzny 30 matematyka teatralny 30 j. polski taneczny 30 drugiej historia wos historia sztuki historia fizyka biologia chemia historia wos wos, j. francuski, j. francuski, j. rosyjski, j. niemiecki, j. niemiecki, j. francuski, j. francuski VIII Liceum Ogólnokształcące, im. Króla Kazimierza Wielkiego ul. Piastowska 5, Białystok, tel. (85) Nazwa oddziału Liczba miejsc prawno-społeczny 30 j. polski medyczny Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej matematyka 30 matematyka unijny 30 ekologiczny 30 społecznodziennikarski ekonomicznojęzykowy politechnicznoinformatyczny medycznojęzykowy menadŝerskoinformatyczny matematyka drugiej historia wos biologia chemia fizyka fizyka historia wos biologia chemia biologia chemia j. niemiecki/j. francuski j. niemiecki/j. rosyjski, j. niemiecki j. niemiecki/j. rosyjski, j. francuski j. niemiecki/j. rosyjski, j. niemiecki j. niemiecki/j. rosyjski

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie REKRUTACJA KROK PO KROKU poradnik dla ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Krosno. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W tym poradniku znajdziecie Państwo praktyczne

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo