Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) , fax. (85)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok."

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) , fax. (85) INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2012/2013 Licea Ogólnokształcące Technika Zasadnicze Szkoły Zawodowe Szkoła Przysposabiająca do Pracy Technika Uzupełniające dla Dorosłych Szkoły Policealne Policealne Studium Wokalno-Aktorskie Internaty I Bursa Szkolna Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Białystok 2012

2 2 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Waryńskiego 8 tel. (85) w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.), zarządzenie Nr 2/2012 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia r. w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz informacje przesłane przez dyrektorów szkół. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły po wydaniu informatora.

3 3 Drogi Gimnazjalisto, przekazuję w Twoje ręce, a za Twoim pośrednictwem takŝe Rodzicom, Informator o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2012/13. Mam nadzieję, Ŝe będzie stanowił on cenną pomoc w wyborze dalszej ścieŝki zawodowej. Zawiera atrakcyjną ofertę kształcenia na najbliŝsze lata. Proponuje trzy drogi dalszej edukacji - w liceach ogólnokształcących, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Wybór, przed którym stoisz, to jedna z najwaŝniejszych Ŝyciowych decyzji. Podjęta z rozmysłem i w zgodzie z predyspozycjami zawodowymi, daje szansę na krótszą drogę do Ŝyciowego startu. Warto zatem przedyskutować ten temat w gronie koleŝeńskim, z wychowawcą, zasięgnąć rady doradcy zawodowego i wszystko przedyskutować w rodzinie, by znaleźć właściwą odpowiedź na pytanie co dalej, jaką szkołę wybrać dla siebie. Jeśli wybierzesz zasadniczą szkołę zawodową - uzyskasz uprawnienia zawodowe w naprawdę krótkim czasie - juŝ po trzech latach. Jeśli zdecydujesz się na technikum, to po czterech latach zdobędziesz nie tylko zawód, ale takŝe uzyskasz moŝliwość przystąpienia do matury. Następnie moŝesz rozpocząć studia. Twoim wyborem moŝe być teŝ liceum ogólnokształcące. Po pomyślnym zdaniu matury będziesz miał moŝliwość kontynuowania nauki na uczelni wyŝszej. MoŜliwości jest naprawdę duŝo. Warto się zastanowić, który z wyborów będzie dla Ciebie najlepszy. Pomyśl o wyborze takiej szkoły, która zapewni Ci moŝliwości rozwoju, a w perspektywie takŝe kariery. Oferta edukacyjna Miasta Białegostoku jest niezwykle atrakcyjna i znakomicie koresponduje z potrzebami rynku pracy. W Informatorze znajdziesz zasady i kryteria, które naleŝy spełnić, by zostać przyjętym do szkoły Twojego wyboru. Znajdziesz ją na liście placówek, z szerokim wachlarzem niezbędnych danych. Na stronach Informatora zamieszczony został równieŝ wykaz poradni psychologiczno pedagogicznych oraz miejsc zakwaterowania w internatach i Bursie Szkolnej. Z Ŝyczeniami trafnego wyboru szkoły Adam Poliński Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Białystok, 19 marca 2012 r.

4 4 SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne System elektronicznej rekrutacji Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy Zasady rekrutacji do szkół policealnych Zasady rekrutacji do szkół dla dorosłych Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej Preferencje przy przyjmowaniu do szkół Charakterystyka i wykaz poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Charakterystyka i wykaz poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych Licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne Technika uzupełniające dla dorosłych zaoczne Szkoły policealne Szkoły policealne dzienne Szkoły policealne zaoczne Policealne Studium Wokalno-Aktorskie Zespół Szkół Nr Internaty i Bursa Szkolna Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Skorowidz zawodów i specjalności

5 5 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE NOWA STRUKTURA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty wprowadzającą zmiany w systemie kształcenia zawodowego (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz ) od dnia 1 września 2012 r. struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego będzie obejmować: trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umoŝliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. JeŜeli absolwent zasadniczej szkoły zawodowej będzie chciał zdać egzamin maturalny, moŝe kontynuować naukę od razu w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umoŝliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, czteroletnie technikum, którego ukończenie umoŝliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a takŝe uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie o okresie nauczania nie dłuŝszym niŝ 2,5 roku, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzęŝonymi. W nowej strukturze szkół ponadgimnazjalnych nie przewiduje się funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych z wyjątkiem szkół policealnych, które oferują kształcenie tylko w części zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dla osób dorosłych organizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe. Po ukończeniu kursu będzie moŝna przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Nowością w szkolnictwie zawodowym są kwalifikacje wyodrębnione w kaŝdym zawodzie. Poszczególne zawody składają się bowiem z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji. Taka propozycja kształcenia w zawodach została opracowana z myślą o potrzebie zwiększenia Waszej skuteczności i efektywności na rynku pracy. Wszystkie zawody zostały ponadto przyporządkowane do ośmiu obszarów kształcenia. Są to: administracyjno-usługowy (A), budowlany (B), elektryczno-elektoniczny (E), mechaniczny i górniczo-hutniczy (M), rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R), turystyczno-gastronomiczny (T), medyczno-społeczny (Z), artystyczny (S). Zawody nauczane na poziomie technikum składają się najczęściej z dwóch lub trzech kwalifikacji. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą, bazową kwalifikacją jest na ogół

6 6 kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w zasadniczej szkole zawodowej, a stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych, wyŝszych kwalifikacji w zawodach w ramach tego samego obszaru kształcenia. Zawody w zasadniczej szkole zawodowej składają się z jednej lub dwóch kwalifikacji. Uczniowie w trakcie nauki będą zdobywali kolejno wiedzę z zakresu poszczególnych kwalifikacji. Po ukończeniu nauki w zakresie danej kwalifikacji, powinni zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie tej kwalifikacji. Do kształcenia zawodowego wprowadzono nowe zawody, częściowo powstałe w wyniku grupowania zawodów juŝ istniejących, np.: technik Ŝywienia i usług gastronomicznych powstał z połączenia zawodu technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powstał z połączenia zawodu monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter sieci komunalnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powstał z połączenia zawodu malarz - tapeciarz, posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz powstał na bazie zawodu murarz. W ramach obszarów kształcenia ułatwione będzie kontynuowanie kształcenia zawodowego przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy uzyskali dyplomy/świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i chcą uzupełniać kwalifikacje w zawodach z danego obszaru. Nie ogranicza to jednak osób posiadających kwalifikacje w zawodzie przyporządkowanym do innego obszaru kształcenia. One równieŝ będą mogły nabywać kwalifikacje w zawodach z danego obszaru, innego niŝ ten, w ramach którego uzyskały potwierdzenie kwalifikacji. Jednak w takim przypadku kształcenie będzie trwało dłuŝej. Celem opisanych zmian jest podniesienie poziomu jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie liczby osób zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, powiązanie edukacji zawodowej z rynkiem pracy oraz oŝywienie ustawicznej edukacji zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji w celu szybkiego przekwalifikowania lub zwiększenia swych szans na rynku pracy. W dniu 1 marca 2012 r. Zastępca Prezydent Miasta Białegostoku przyjął wstępny plan naboru uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2012/2013. W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy przygotowano ogółem miejsc w 151 oddziałach. W tym: miejsc w liceach ogólnokształcących, miejsc w technikach, 405 miejsc w zasadniczych szkołach zawodowych (z ZS Nr 16), W szkołach dla dorosłych, zawodowych (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) i policealnych: 150 miejsc w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 210 miejsc w uzupełniających technikach po zasadniczej szkole zawodowej, miejsc w szkołach policealnych. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych kształcących absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i dorosłych, prowadzonych przez Miasto Białystok, przygotowano miejsc w 49 oddziałach.

7 2. SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI NABÓR system elektronicznego naboru stosowany do przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 zapewnia komfortowy dla absolwenta gimnazjum sposób prowadzenia rekrutacji. W pierwszej kolejności kandydat powinien dokładnie zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych i przemyśleć wybór szkoły. Bardzo pomocny jest w tym informator o szkołach ponadgimnazjalnych dostępny równieŝ w Internecie pod adresem: MoŜna tam znaleźć szczegółowy opis oferty szkół ponadgimnazjalnych, poszczególnych klas, języków obcych, zawodów i profili kształcenia w tych klasach. Korzystając z tego informatora kandydat ma moŝliwość wypełnienia kwestionariusza osobowego kandydata oraz podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a takŝe wydrukowania ich jako dokumentacji gotowej juŝ do podpisania i przekazania do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą pobrać formularze w sekretariacie kaŝdego gimnazjum i kaŝdej szkoły ponadgimnazjalnej m. Białegostoku. Kandydat musi poprawnie wypełnić te dwa druki. Do podania dołącza się dodatkowe zaświadczenia, szczegółowo wymienione w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a wymagane w wybranych szkołach (w przypadku klas sportowych, integracyjnych, szkoły zawodowej) oraz potwierdzające pierwszeństwo przyjęcia w przypadku takiej samej liczby punktów (sierota, wychowanek rodziny zastępczej, kandydat z opinią poradni psychologicznopedagogicznej, realizujący indywidualny tok nauki). Komplet dokumentów, czyli kwestionariusz osobowy kandydata oraz podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z załącznikami naleŝy zanieść do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku, tak jak poprzednio kandydat ma moŝliwość wyboru trzech szkół, jednak w celu uproszczenia całego procesu rekrutacji, komplet dokumentów składa tylko do jednej szkoły szkoły pierwszego wyboru, a więc tej szkoły, w której najbardziej chce się uczyć i którą wskazał jako pierwszą na liście preferencji w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Szkoła ta wprowadzi dane kandydata do systemu komputerowego. Wyliczenie ilości punktów dla kandydatów na podstawie ich osiągnięć, wyników ze świadectw i dostarczonych zaświadczeń odbywa się na podstawie danych zgromadzonych w centralnej bazie. Podczas przebiegu rekrutacji, gdy szkoły ponadgimnazjalne przyjmują dokumenty, kandydaci mogą zapoznać się drogą internetową ze wstępnym obłoŝeniem interesujących ich klas. W końcowym etapie procesu rekrutacji drogą internetową moŝliwe jest takŝe sprawdzenie wyników - odczytanie informacji o przyjęciu (ewentualnie nie przyjęciu w drodze pierwszego etapu rekrutacji). Informacje te, jako poufne, są traktowane w szczególny sposób. Kandydat ma dostęp do nich jedynie po wyraŝeniu zgody na formularzu zgłoszeniowym, co powoduje przydzielenie mu osobistego numeru PIN będącego hasłem dostępu dla kandydata. Niestety nie wszystkie szkoły biorą udział w elektronicznej rekrutacji. Elektronicznym naborem zostały objęte w tym roku wszystkie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Miasto Białystok. JeŜeli kandydat zamierza ubiegać się o przyjęcie do szkoły, która jest poza systemem (na przykład szkoły spoza Białegostoku, szkoły prywatnej lub społecznej), musi się do niej udać osobiście i złoŝyć tam wszystkie wymagane przez tę szkołę dokumenty Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej składa się z czterech części: danych osobowych, informacji o gimnazjum, listy preferencji, informacji dodatkowych.

8 8 Na listę preferencji kandydat powinien wpisać te szkoły i klasy, w których chciałby się w przyszłości uczyć. Bardzo waŝne jest, aby pamiętać, Ŝe na liście preferencji wskazuje się konkretny oddział w szkole. Spróbujmy to prześledzić na przykładzie: załóŝmy, Ŝe w szkole wymarzonej przez kandydata są cztery oddziały klasy pierwszej: IA, IB, IC, ID. JeŜeli na swojej liście preferencji wpisze on tylko IA, to w wyniku przydziału moŝe się okazać, Ŝe zabrakło mu punktów, aby dostać się do tego oddziału. PoniewaŜ nie wpisał Ŝadnego innego oddziału z tej szkoły, system nie będzie próbował przydzielić go do oddziału IB, IC i ID. Nawet, jeŝeli wystarczyłoby mu punktów, nie dostanie się do Ŝadnego z tych oddziałów. Dlatego bardzo waŝne jest, aby kandydat pamiętał, Ŝe jeŝeli chce, moŝe wybrać na swojej liście preferencji nawet wszystkie oddziały klasy pierwszej z wybranej szkoły. Kolejność, w jakiej wpisuje poszczególne oddziały, jest waŝna! NaleŜy najpierw wpisać te oddziały, w których kandydat chce uczyć się najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić go do tego oddziału, który jest na pierwszym miejscu listy. I będzie tak dalej próbował, aŝ znajdzie miejsce w jednym z podanych przez kandydata oddziałów lub dotrze do końca listy. Warto podać jak najdłuŝszą listę. JeŜeli kandydat wybierze bardzo mało róŝnych oddziałów i zabraknie mu punktów, nie dostanie się nigdzie. Trzeba dać systemowi szansę dokonania korzystnego przydziału. Kandydat moŝe wybierać oddziały klasy pierwszej naleŝące do trzech róŝnych szkół. Na swojej liście moŝe wskazać nawet 24 oddziały pod warunkiem, Ŝe znajdują się w nie więcej niŝ trzech róŝnych szkołach. Na następnej stronie pokazujemy przykład wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, w którym znajduje się lista preferencji. Na tym przykładzie widać, Ŝe moŝna na liście preferencji przeplatać oddziały klasy pierwszej z róŝnych szkół. Z kaŝdej szkoły moŝna wybrać dowolną liczbę oddziałów. Szkoła, która znajduje się na pozycji nr 1 na liście preferencji jest szkołą pierwszego wyboru. To ona opiekuje się kandydatem w procesie rekrutacji i to do niej kandydat będzie musiał zanosić wszelkie dokumenty. Pamiętaj! W podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej moŝesz wybrać dowolną liczbę oddziałów maksymalnie w trzech szkołach. Wybierz więc jak największą liczbę oddziałów w trzech szkołach! Zwiększa to Twoją szansę na dostanie się do szkoły ponadgimnazjalnej juŝ w pierwszym etapie rekrutacji.

9 9 2.3 Wzór podania o przyjęcie do szkoły: JAN STANISŁAW KOWALSKI (85) PODLASKIE BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 35 XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM MECHANICZNE TECHNIKUM MECHANICZNE TECHNIKUM MECHANICZNE TECHNIKUM MECHANICZNE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MATEMATYCZNO-FIZYCZ. FIZYCZNA INFORMATYCZNA MATEMATYCZNO-INFORM. POLITECHNICZNA EKONOMICZNA MATEMATYCZNO-GEOGRAF. BIOLOGICZNO-CHEMICZNA TECHNIK MECHANIK TECHNIK MECHATRONIK TECH. POJ. SAMOCHOD. TECH. TRANSP. DROGO. MATEMATYCZNA INFORMATYCZNA MATEMATYCZNO-FIZYCZ. CHEMICZNA POLITECHNICZNA PRZYRODNICZA EKONOMICZNA SPOŁECZNA TAK TAK NIE NIE TAK Piotr Kowalski r. Jan Stanisław Kowalski

10 Wzór kwestionariusza osobowego: J A N S T A N I S Ł A W K O W A L S K I BIAŁYSTOK POLSKIE SŁONIMSKA 8 43 BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK PODLASKIE BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK ANNA KOWALSKA PIOTR KOWALSKI Piotr Kowalski r. Jan Stanisław Kowalski

11 3. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEśY Proces rekrutacji zasady ogólne. W myśl przepisów regulujących zasady stosowane podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych naleŝy pamiętać o kilku podstawowych elementach wynikających z tych ustaleń. Kandydat ma do wyboru trzy szkoły, w których pragnie podjąć naukę. Wybór ten jednak w Ŝaden sposób nie ogranicza liczby oddziałów, w których uczeń chciałby kontynuować naukę. MoŜliwe jest bowiem wybranie dowolnej liczby oddziałów kl. I prowadzonych w tych trzech wybranych szkołach, które zgodnie z wyborem kandydata są umieszczane na liście preferencji o ustalonej przez niego kolejności Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: składanie dokumentów od 21 marca do 1 czerwca 2012 r. do godz składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami od 4 czerwca do 15 czerwca 2012 r. do godz składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 3 lipca 2012 r. do godz ogłoszenie listy przyjętych 4 lipca 2012 r. o godz potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złoŝenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 5 lipca do 6 lipca 2012 r. do godz ogłoszenie wolnych miejsc 9 lipca 2012 r. o godz składanie dokumentów wraz z oryginałami świadectw i zaświadczeń od 10 lipca do 11 lipca 2012 r. do godz ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych 11 lipca 2012 r. o godz W terminie od 21 marca do 1 czerwca 2012 r. kandydaci składają w kancelarii szkoły następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy oraz podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (formularze są dostępne na stronach internetowych: oraz w sekretariacie szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjum), 3 zdjęcia, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku osób niepełnosprawnych), zaświadczenie lekarskie (w przypadku szkół zawodowych), zaświadczenie do szkół sportowych (zaświadczenie lekarskie, wynik zaliczenia prób sprawności fizycznej, pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, opinia trenera/nauczyciela gimnazjum), zaświadczenie o preferencjach (sierota, wychowanek rodziny zastępczej, wychowanek placówki opiekuńczo wychowawczej, kandydat z opinią PPP, kandydat realizujący indywidualny program lub tok nauki) Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w trakcie rekrutacji moŝe równocześnie wybrać nie więcej niŝ trzy szkoły ponadgimnazjalne. Składając dokumenty w szkole pierwszego wyboru posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonego przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punków moŝliwych do uzyskania za: wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, osiągnięcia ucznia potwierdzone ich wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum.

12 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania za wyniki egzaminu powinna być równa liczbie punktów moŝliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne jego osiągnięcia Maksymalna liczba punktów moŝliwych do uzyskania: za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt (wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyraŝane w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) języka polskiego; 2) historii i wiedzy o społeczeństwie; 3) matematyki; 4) przedmiotów przyrodniczych: biologia,, fizyka i chemia; 5) języka obcego nowoŝytnego na poziomie podstawowym. Uzyskane wyniki procentowe z kaŝdego zakresu mno- Ŝone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt. Maksymalna liczba punktów za 5 wyników procentowych wynosi 500% x 0,2 = 100); za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 60 pkt: ocena celująca 15 pkt ocena bardzo dobra 13 pkt ocena dobra 10 pkt ocena dostateczna 6 pkt za osiągnięcia ucznia potwierdzone ich wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum 40 pkt ukończenie gimnazjum z wyróŝnieniem - 10 pkt udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, ego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. białoruskiego, j. francuskiego, informatyki, plastyki oraz w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiadzie Informatycznej dla Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, a takŝe w konkursie Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego : - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt - finalista konkursu wojewódzkiego - 11 pkt uzyskane wysokie miejsce w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach wiedzy innych niŝ wymienione w powyŝszym tirecie organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy miejsca, nie więcej niŝ 7 pkt.) na szczeblu: - powiatowym 4 pkt - wojewódzkim 5 pkt - ponadwojewódzkim 6 pkt - ogólnopolskim 7 pkt - uzyskane wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca, nie więcej niŝ 6 pkt.) na szczeblu: - powiatowym - 3 pkt - wojewódzkim - 4 pkt - ponadwojewódzkim - 5 pkt - ogólnopolskim - 6 pkt - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego (pod warunkiem, Ŝe jest to działanie długofalowe co najmniej 1 rok) - 5 pkt Wskazane powyŝej osiągnięcia ucznia punktowane będą tylko i wyłącznie w przypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

13 Laureaci konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezaleŝnie od ww. kryteriów Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zawodowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego powinni posiadać: bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zaliczenie ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, trenera lub instruktora prób sprawności fizycznej, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego, zaliczenie prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą, pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku zwolnienia ucznia z testów wymagana jest pozytywna opinia trenera oraz przedstawiciela okręgowego związku sportowego Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą są przyjmowani do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia Do klasy pierwszej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy przyjmowani są, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 4. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ POLICEALNYCH 4.1. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie O przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy szkoły policealnej decyduje łącznie: pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeŝeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza, suma punktów za oceny uzyskane na egzaminie wstępnym lub z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niŝszego stopnia, inne dodatkowe kryteria, zaleŝne od kierunku kształcenia zawodowego, ustalone w statucie szkoły.

14 Dyrektorzy szkół mogą odstąpić od przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeŝeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła Egzamin wstępny przeprowadza się w formie pisemnej z dwóch przedmiotów, ustalonych przez radę pedagogiczną Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna moŝe zwolnić z egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły policealnej na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły wyŝszej, jeŝeli kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły o tym samym lub pokrewnym kierunku kształcenia NiezaleŜnie od powyŝszych kryteriów do szkół policealnych przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych Terminy rekrutacji do szkół policealnych: składanie dokumentów od 29 czerwca do 3 sierpnia 2012 r. do godz egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 16 sierpnia do 24 sierpnia 2012 r. ogłoszenie listy przyjętych do 30 sierpnia 2012 r. do godz ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 5.1. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę Terminy rekrutacji do szkół dla dorosłych: składanie dokumentów do 10 sierpnia 2012 r. do godz egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 16 sierpnia do 21 sierpnia 2012 r. ogłoszenie listy przyjętych do 24 sierpnia 2012 r. do godz ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ 6.1. Szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej oraz zadania jej członków Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej naleŝy: podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, przeprowadzenie egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeŝeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza, ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor szkoły moŝe odstąpić od powołania szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej, jeŝeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

15 7. PREFERENCJE PRZY PRZYJMOWANIU DO SZKÓŁ Przy przyjmowaniu do wszystkich typów szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi moŝliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej PowyŜszy zapis nie narusza uprawnień innych osób, którym przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu do szkół na podstawie odrębnych przepisów. 8. CHARAKTERYSTYKA I WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 8.1. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zadaniem liceów ogólnokształcących jest przede wszystkim przygotowanie kandydatów do podjęcia studiów wyŝszych. W liceach ogólnokształcących moŝe być realizowane kształcenie w zakresie rozszerzonym od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, do których zalicza się: język polski, historia,, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, dwa języki obce nowoŝytne, wiedza o społeczeństwie, matematyka,. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym wyznacza dla danego oddziału dyrektor liceum po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeŝeli rada liceum nie została powołana po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz moŝliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum. Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą: po otrzymaniu świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego - podjąć dalszą naukę w szkole policealnej; ukończenie szkoły policealnej i zdanie zewnętrznego egzaminu umoŝliwi im otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyŝsze, uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych lub w trakcie pracy zawodowej. Nabór do klas sportowych zgodnie z ustaleniami Prezydenta Miasta Białegostoku prowadzić będą: IV Liceum Ogólnokształcące (specjalność: lekkoatletyka/strzelectwo), IX Liceum Ogólnokształcące (specjalność: piłka noŝna) oraz XVII Liceum Ogólnokształcące (specjalność: siatkówka). Będzie prowadzony równieŝ nabór do klas mistrzostwa sportowego w XIII Liceum Ogólnokształcącym (specjalność: short-track) i w XVII Liceum Ogólnokształcącym (specjalność: lekkoatletyka). Nabór do oddziałów klasy pierwszej integracyjnej prowadzić będzie Liceum Ogólnokształcące Integracyjne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sienkiewicza 57. Do oddziału klasy zerowej dwujęzycznej (język hiszpański) naboru dokonywać będzie III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Pałacowej 2/1. Innowacją w skali całego Miasta jest utworzenie jednego oddziału międzynarodowego realizującego program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate). Klasa taka powstanie w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narewskiej 11.

16 16 Program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme jest dwuletnim przed uniwersyteckim cyklem kształcenia przeznaczonym dla młodzieŝy w wieku lat i realizowanym przez dwa ostatnie lata szkoły ponadgimnazjalnej. Nauka w programie IB Diploma Programme wymaga od uczniów nie tylko bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, ale takŝe dobrej organizacji oraz systematyczności. Podstawowym wymogiem stawianym przed uczniami jest zdanie 6 egzaminów z wybranych przez siebie przedmiotów (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Uczeń wybiera 6 przedmiotów (po jednym z kaŝdej z poniŝszych grup), których uczy się przez cały dwuletni cykl. Wymagane jest aby wybrał: 3 (lub 4) przedmioty na poziomie rozszerzonym Higher Level HL (6 godzin tygodniowo); 3 (lub 2) przedmioty na poziomie podstawowym Standard Level - SL (4 godziny tygodniowo); Grupy przedmiotowe: grupa I język ojczysty (wykładany po polsku), grupa II język obcy (kontynuacja ego, i niemieckiego oraz j. francuski/j. rosyjski - od podstaw), grupa III historia//ekonomia, grupa IV chemia/biologia/fizyka, grupa V matematyka jest przedmiotem obowiązkowym. MoŜna wybrać poziom zawansowania: - matematyka zaawansowana HL (bardzo wysoki poziom), - matematyka SL (średnio zaawansowana), - mathematical studiem SL (podstawowy kurs matematyki), - (tylko jako przedmiot dodatkowy/ nie zamiast matematyki). grupa VI przedmioty artystyczne (nie będą oferowane). W takim przypadku uczeń musi wybrać jeden dodatkowy przedmiot z grup II V. Uczeń musi uczestniczyć oraz zaliczyć 100 godzin kursu Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge TOK), którego celem jest badanie relacji pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy oraz sposobami jej zdobywania. Poza tym uczeń zobowiązany jest takŝe do wypracowania 150 godzin (przez okres 2 lat) w ramach programu CAS (Creativity, Action, Service), który kładzie nacisk na rozwijanie indywidualnych umiejętności oraz zainteresowań jednostki w ramach dodatkowych zajęć z dziedziny kreatywności oraz aktywności fizycznej. Celem CAS-u jest takŝe uwraŝliwienie uczniów na potrzeby społeczne poprzez udział w róŝnych formach wolontariatu. Dodatkowym wymogiem niezbędnym do uzyskania Matury Międzynarodowej IB jest samodzielne przygotowanie oraz napisanie pracy badawczej Extender Essay. Uczniowie sami wybierają przedmiot oraz temat i przez okres dwóch lat pod nadzorem promotora przygotowują pracę liczącą około 4000 słów. Dyplom Matury Międzynarodowej daje takie same uprawnienia jak polskie świadectwo maturalne i pozwala o ubieganie się o miejsce zarówno na polskich jak i zagranicznych uniwersytetach. XI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Grottgera 9 prowadzić będzie nabór do klasy psychologicznej, architektonicznej, medialnej oraz kulturoznawczej. VII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Wierzbowej 7 będzie prowadzić nabór do klasy o kierunku kosmetycznym i fotograficznym. Natomiast V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Miodowej 5 będzie realizowało innowacje pedagogiczne z zakresu warsztatów reporterskich, psychologii, archeologii oraz architektury. XIV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Upalnej 26 będzie prowadzić nabór do klas mundurowych (słuŝba graniczna, słuŝba w Policji, bezpieczeństwo narodowe) dla wszystkich, którzy marzą o pracy w straŝy granicznej czy policji.

17 Nazwa oddziału 17 I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. Brukowa 2, Białystok tel. (85) , Liczba miejsc politechniczny 30 humanistycznoprawny informatycznomatematyczny matematycznogeograficzny Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej drugiej 30 j. polski wos, historia 30 matematyka matematyka 30 matematyka fizyka fizyka medyczny 30 biologia, chemia medyczny 30 biologia, chemia przyrodniczy 30 matematyka biologia, chemia menadŝerski 30 matematyka Nazwa oddziału, j. niemiecki/j. francuski, j. niemiecki, j. niemiecki, j. niemiecki, j. niemiecki, j. niemiecki/j. francuski, j. niemiecki/j. francuski, j. niemiecki II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Narewska 11, Białystok, tel. (85) Liczba miejsc politechniczny 30 politechniczny 30 politechniczny - informatyczny biologiczno chemiczny medyczny 30 menadŝerski 30 prawniczo humanistyczny międzynarodowy* 30 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej drugiej matematyka fizyka matematyka 30 matematyka 30 matematyka 30 j. polski oddział przygotowujący do programu matury międzynarodowej (pre-ib) fizyka fizyka biologia chemia biologia chemia, fizyka historia wos matematyka, oraz przedmiot do wyboru: chemia, biologia,, fizyka, j. niemiecki/ j. rosyjski/j. francuski, j. niemiecki/ j. rosyjski/j. francuski, j. niemiecki/ j. rosyjski/j. francuski, j. niemiecki/ j. rosyjski/j. francuski, j. niemiecki/ j. rosyjski/j. francuski j. niemiecki, j. niemiecki/ j. rosyjski/j. francuski j. niemiecki

18 Nazwa oddziału 18 III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Pałacowa 2/1, Białystok, tel. (85) Liczba miejsc humanistyczny 30 matematyczno - fizyczny matematyczno - geograficzny matematyczno - geograficzny biologiczno chemiczna biologiczno chemiczna dwujęzyczna hiszpańska matematyczno - informatyczny Nazwa oddziału Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej drugiej j. łaciński i kultura antyczna j. polski 30 matematyka historia fizyka, j. niemiecki j. łaciński, j. niemiecki 30 matematyka, j. niemiecki 30 matematyka, j. rosyjski język i literatura hiszpańska 30 matematyka biologia chemia biologia chemia dwujęzyczna historia dwujęz. fizyka IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida* ul. Zwierzyniecka 9a, Białystok, tel. (85) Liczba miejsc humanistyczny 30 sportowy (lekkoatletyka /strzelectwo) 30 medyczny 30 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od kl. pierwszej j. łaciński i kultura antyczna j. polski od kl. drugiej historia biologia biologia chemia, fizyka, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki j. francuski/j. hiszpański, j. rosyjski, j. rosyjski medyczny 30 biologia, chemia, j. niemiecki unijny 30 historia, wos, j. hiszpański informatyczny 30 matematyka architektoniczny 30 matematyka ekonomiczny 30 fizyka fizyka matematyka, j. rosyjski, j. niemiecki, j. niemiecki prawniczy 30 j. polski historia, wos, j. francuski

19 19 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego ul. Miodowa 5, Białystok, tel.(85) Nazwa oddziału Liczba miejsc ekonomiczny 30 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej matematyka politechniczny 30 matematyka medyczny 30 menadŝerskoturystyczny 30 reporterski 30 j. polski psychologiczny 30 j. polski architektoniczny 30 matematyka archeologiczny 30 j. polski drugiej fizyka chemia biologia biologia wos biologia historia historia, j. niemiecki/j. hiszpański, j. niemiecki/j. rosyjski, j. rosyjski/j. francuski, j. rosyjski/j. francuski j. niemiecki/j. hiszpański j. niemiecki/j. hiszpański j. francuski/j. rosyjski j. hiszpański/j. francuski VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta ul. Warszawska 8, Białystok, tel. (85) Nazwa oddziału Liczba miejsc Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej politechniczny 30 matematyka informatyczny 30 ekonomiczny 30 biologiczno chemiczny biologiczno chemiczny matematyka matematyka europejski 30 historyczno prawny 30 j. polski humanistyczny 30 j. polski drugiej fizyka biologia chemia biologia chemia historia wos historia wos wos filozofia, j. niemiecki j. niemiecki/j. rosyjski j. niemiecki/j. francuski, j. niemiecki j. niemiecki/j. rosyjski j. niemiecki/j. francuski, j. niemiecki j. niemiecki/j. rosyjski

20 20 VII Liceum Ogólnokształcące ul. Wierzbowa 7, Białystok, tel. (85) Nazwa oddziału Liczba miejsc 30 j. polski sztuk pięknych 30 j. polski Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej politechniczny 30 matematyka kosmetyczny 30 fotograficzny 30 matematyka teatralny 30 j. polski taneczny 30 drugiej historia wos historia sztuki historia fizyka biologia chemia historia wos wos, j. francuski, j. francuski, j. rosyjski, j. niemiecki, j. niemiecki, j. francuski, j. francuski VIII Liceum Ogólnokształcące, im. Króla Kazimierza Wielkiego ul. Piastowska 5, Białystok, tel. (85) Nazwa oddziału Liczba miejsc prawno-społeczny 30 j. polski medyczny Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym pierwszej matematyka 30 matematyka unijny 30 ekologiczny 30 społecznodziennikarski ekonomicznojęzykowy politechnicznoinformatyczny medycznojęzykowy menadŝerskoinformatyczny matematyka drugiej historia wos biologia chemia fizyka fizyka historia wos biologia chemia biologia chemia j. niemiecki/j. francuski j. niemiecki/j. rosyjski, j. niemiecki j. niemiecki/j. rosyjski, j. francuski j. niemiecki/j. rosyjski, j. niemiecki j. niemiecki/j. rosyjski

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ. https://oswiecim.edu.com.pl/

SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ. https://oswiecim.edu.com.pl/ Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum uzupełniającego w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015 /2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych Czeladź 19.03.2009 REGULAMIN w sprawie warunków, trybu, terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do klas pierwszych: Technikum Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr2, Technikum Uzupełniającego Dla

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH Podstawa prawna: ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego w Grabonogu

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego w Grabonogu Wewnątrzszkolne kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Rolniczych im gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu w roku szkolnym 01/013 Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aklualizacji Liczba Placówka Oddział wolnych miejsc

Wolne miejsca Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aklualizacji Liczba Placówka Oddział wolnych miejsc Wolne miejsca aktualizowane są co około 0 minut Data ostatniej aklualizacji0-07-0 6:0.. Lp Placówka Oddział. - '' -. - '' -. - '' - 6. - '' - 7.. - '' - 9. - '' - 0. - '' - Liceum Ogólnokształcące Integracyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W PIONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W PIONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespół Szkół Pionki 21 lutego 2014 r. im. J. Śniadeckiego w Pionkach REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W PIONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Termin do Realizowane zadania (czynności) Kandydat składa dokumenty do co najwyŝej trzech wybranych szkół.

Termin do Realizowane zadania (czynności) Kandydat składa dokumenty do co najwyŝej trzech wybranych szkół. Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego oraz szkoły policealnej w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011.

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011. Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2010/2011 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Zarządzenie nr 6/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Na podstawie 8 ust. 1 oraz 13 ust. 1 z uwzględnieniem 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej na rok szkolny 2015/2016 1 Załącznik nr 2 do statutu ZSP w Zielonej Rekrutacja uczniów do pierwszych klas technikum

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 1 1. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach przeprowadza rekrutację w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI (do 60, ust.10 i 100 Statutu Szkoły) W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Kluczborku na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014 ZSP5.4300.1.2013 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Technikum nr 3 w Słupsku Na podstawie 23 ust.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Technikum nr 3 w Słupsku Na podstawie 23 ust. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Technikum nr 3 w Słupsku Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010 IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Cypriana Kamila Norwida 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a tel. 085 742-23-18 www.4lo.bialystok.pl Zasady rekrutacji do IV LO w Białymstoku są też dostępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 (załącznik nr 3 Statutu Szkoły) REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Obowiązuje rekrutacja elektroniczna. 1 Podstawa prawna: zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35) ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2011/2012 Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 1. W Zespole Szkół w Szczurowej obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 42010 / 12 / 09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2014/2015. I. Zgłoszenia kandydatów

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2014/2015. I. Zgłoszenia kandydatów Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2014/2015 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 1/2012 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2012/2013, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r nr 256 poz. 2572) ze zmianami, Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia

ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia ZAR ZĄDZENIE NR 3/2013 DYR EKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYC H NR 7 W GDAŃSKU z dnia 28 lute go 2013 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający. zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. na rok szkolny 2009/2010

Regulamin określający. zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. na rok szkolny 2009/2010 Regulamin określający zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2009/2010 I. Podstawa prawna 1. 23 ust.2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. NABÓR DO ZESPOŁU SZKÓŁ nr 7

Postanowienia ogólne. NABÓR DO ZESPOŁU SZKÓŁ nr 7 załącznik 2 do Statutu ROK SZKOLNY 2012/2013 Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum nr 7 (w zawodzie technik pojazdów samochodowych), do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 (w zawodzie mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYSŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych

Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 1 W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 1 W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 (załącznik nr 3 Statutu Szkoły) ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 1 W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do zarządzenia 01/02/2013 I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla młodzieży 1. Od 16

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. STANISŁAWA STASZICA ROK SZKOLNY 2011/2012

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. STANISŁAWA STASZICA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. STANISŁAWA STASZICA ROK SZKOLNY 2011/2012 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach w roku szkolnym 2011/2012

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach w roku szkolnym 2011/2012 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach w roku szkolnym 2011/2012 Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole. na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole. na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole na rok szkolny 2013/2014 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KLASA MUNDUROWA KLASA PRZYRODNICZA. język polski, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie KLASA HUMANISTYCZNA

KLASA MUNDUROWA KLASA PRZYRODNICZA. język polski, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie KLASA HUMANISTYCZNA Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 Dyrektor Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na rok szkolny 2014/2015 do liceum i technikum DRUKUJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA MUNDUROWA geografia, informatyka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 201/2018 1. Rekrutację uczniów przeprowadza się na podstawie: - rozporządzenia MEN z dnia 14.03.201 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE - ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE - ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE - ROK SZKOLNY 2014/2015 1) Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2013/2014 1 Planowane rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2008/2009

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2008/2009 ZESPÓŁ SZKÓŁ im. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO 32 400 MYŚLENICE, UL. 3 MAJA 97B Tel.(0-12) 272 01 18 Fax(0-12) 274 35 65 http://www.sredniawski.pl e mail:sredniawski@poczta.fm Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: od klasy drugiej rozszerzenia: do wyboru przez ucznia 2-4 przedmiotów spośród: j.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016.

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15.

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15. TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie w roku szkolnym 2014/15. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie 1 Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży określają: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 I. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 1. O przyjęcie do klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE PROFILE KLAS: A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) - j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 ROZDZIAŁ I 1 PODSTAWA PRAWNA 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2012/2013 XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN REKRUTACJI ROK SZKOLNY 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r.

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Zarządzenia nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do klas I szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie na rok szkolny 2013/ 2014

Regulamin przyjęć do klas I szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie na rok szkolny 2013/ 2014 Regulamin przyjęć do klas I szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie na rok szkolny 2013/ 2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI. dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół w Czudcu w roku szkolnym 2015/2016

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI. dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół w Czudcu w roku szkolnym 2015/2016 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół w Czudcu w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin został opracowany na podstawie: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie: 1 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół w Dobczycach obowiązujące przy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie:» Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014

Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014 Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014 Regulamin (zasady rekrutacji) opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu na rok szkolny 2015/2016, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik Nr. do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE. I Podstawa Prawna:

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE. I Podstawa Prawna: REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE I Podstawa Prawna: Rekrutacja uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 1 w Międzychodzie na rok szkolny 2014/2015 przeprowadzana jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10 tel./fax. 22/756 74 32

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10 tel./fax. 22/756 74 32 Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10 tel./fax. 22/756 74 32 www.zs1piaseczno.pl e-mail: sekretariat@zs1piaseczno.pl Zasady rekrutacji w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Gdańsku, ul. Wodnika 57

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Gdańsku, ul. Wodnika 57 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Gdańsku, ul. Wodnika 57 1. Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo