Wtryskarki. Informacje ogólne. Injection molding machines General information

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wtryskarki. Informacje ogólne. Injection molding machines General information"

Transkrypt

1 Wtryskarki Informacje ogólne Injection molding machines General information

2 SPIS TREÂCI / INDEX O firmie / Profile...Ð 3 LienFa i Ecoflow / LienFa and Ecoflow...4 Wtryskarki Ecoflow / Ecoflow injection molding machines...6 Sterowanie / Controller..Ð 7 Serwonap dy / Servo driven system...8 Zespó zamykania / Clamping unit...10 Zespó wtryskowy / Injection unit...14 Opcje / Options...Ð 18

3 only for winners Ecoflow Solutions for Plastics dostarcza kompleksowe rozwiàzania dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych od symulacji wtrysku, optymalizacji systemu chłodzenia za pomocà kamery termowizyjnej poprzez aparatur kontrolno-pomiarowà ciênienia i temperatury w gnieêdzie formy, a po dostaw wtryskarek i urzàdzeƒ peryferyjnych. W gamie urzàdzeƒ peryferyjnych znajdujà si : regulatory grzanych kanałów, termostaty wodne i olejowe, sch adzarki, sterowniki dedykowane dla technologii Heat & Cool za poêrednictwem pary Steam Mould lub za poêrednictwem grzałek elektrycznych Power Mould. Misja: dostarczaç profesjonalne rozwiàzania, dzi ki którym nasi Klienci zwyci à konkurencj. Ecoflow Solutions for Plastics deliver comprehensive solutions for injection molding industry including mold flow simulation, cooling system optimization by using a thermography camera, cavity pressure and temperature measurements and control aparatus up to supply of injection molding machines and peripheral equipment. The range of peripheral equipment consist of: hot runner controllers, mold temperature controllers, chillers, Heat & Cool controllers dedicated for steam Steam Mould or for electric Power Mould. Mission: To provide professional solutions which lead our customers to win over their competitors. 3

4 LienFa i Ecoflow LienFa and Ecoflow ECOFLOW Solutions for Plastics we współpracy z tajwaƒskà firmà LienFa opracowała serie nowoczesnych wtryskarek z nap dem hybrydowym dedykowanych i dostosowanych do wymogów rynku europejskiego. Głównym zało eniem firmy jest przynoszenie korzyêci przetwórcom zarówno w zakresie poprawy jakoêci produkowanych cz Êci, jak i optymalizacji ca ego procesu produkcyjnego. LienFa jest uznanym tajwaƒskim producentem wtryskarek, dostarczajàcym profesjonalne rozwiàzania od ponad czterdziestu lat, uznanym w Azji za wysokà jakoêç i niezawodnoêç. ECOFLOW Solution for Plastics in cooperation with LienFa Injection Machinery Co. LTD from Taiwan developed new series of injection molding machines dedicated and adapted to the requirements of European market. Our new generation machines are equipped with energy saving hybrid driven system. Our mission is to provide cost savings to injection molders through reduction of energy consumption, increased efficiency due to high speed cycle time and perfectness in process repeatability. LienFa is a famous trustworthy Taiwanese injection molding machines producer since over forty years providing tailor - made solutions recognized for high quality and reliability. W ostatnich latach firma opracowa a nowatorskie rozwiàzanie nap du pomp t oczkowych o zmiennej wydajnoêci z serwosilnikami dla ca ej serii wtryskarek a do 4000T, co w sposób szczególny wyró nia oferowane maszyny na tle konkurencji. Dzi ki zastosowaniu nowoczesnych rozwiàzaƒ osiàgni to ekstremalnie oszcz dne w poborze energii maszyny, a do 70% przy jednoczesnej redukcji poziomu ha asu. LienFa szczególny nacisk k adzie na precyzj wtrysku, stosujàc serwozawory w sprz eniu zwrotnym. Dzi ki zastosowaniu akumulatorów i wydajnych pomp osiàgni to bardzo wysokie pr dkoêci uk adu zamykania i wtrysku. Wspó praca Ecoflow z LienFa zaowocowa a powstaniem specjalnej grupy wtryskarek dedykowanych na rynek europejski. Najwa niejsze jest rozpoznanie profilu produkcji klienta zarówno z bran y motoryzacyjnej, elektronicznej, opakowaƒ cienkoêciennych czy medycznej, które sà zdecydowanie ró ne ze wzgl du na potrzeby i wymagania. Nasze dopasowane na miar rozwiàzania umo liwiajà szeroki wybór klasycznych (CL/CLH), hybrydowych (HB) i wtryskarek szybkobie nych z serwonap dem (HBH/HBS), a tak e wyposa enie dodatkowe, takie jak bi-metaliczny Êlimak i cylinder, akumulatory wtrysku, silnik elektryczny dozowania, hydrauliczne lub pneumatyczne dysze zaworowe, rdzenie hydrauliczne, czujnik prze àczania formy, rozszerzone oprogramowanie sterownika i system monitorowania e-firma oraz wiele innych. In last few years the company has developed an innovative solution with servo-driven variable displacement piston pumps for full scope of injection molding machines from 25T up to 4000T what makes us different from our competitors. With new generation of servo-driven injection molding machines we bring all advantages like energy consumption up to 70%, reduced operational cost, reduced noise level, compact design (2/3 of floor space), minimal maintenance costs, compliance with EU regulations and all of these are uncomperable with classic or fully electric injection molding machines. The most important is to recognize of customer's production profile either from automotive, electronics, thin-wall packaging or medical industries, which are definitely different in term of needs and requirements. Our tailored-made solutions enable wide selection from classic (CL/CLH), hybrid (HB) and high speed hybrid (HBH/ HBS) injection molding machines, as well as optional equipment including bi-metal screw and barrel, injection accumulators, electric charging motor, hydraulic or pneumatic valve gate control, hydraulic cores and unscrewing devices, mold sensor switch over, extended controller software and e-factory monitoring system and many more. TAILORED MADE SOLUTIONS IN STANDARD 4 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

5 seria Micro ST 25-50T seria High Performance ST T seria High Performance MT T seria VR Vertical seria Jumbo MT T seria Jumbo MT T 5

6 Wtryskarki Ecoflow Ecoflow injection molding machines W ofercie firmy Ecoflow Solutions for Plastics znajdujà si wtryskarki o sile zwarcia od 25 ton do 4000 ton. Wtryskarki wykonane sà na poziomie technicznym najnowoczeêniejszych wtryskarek europejskich producentów, przy znacznie mniejszych kosztach inwestycyjnych. Maszyny dedykowane sà w szczególnoêci dla producentów dostraczajàcych swe wyroby dla bran y motoryzacyjnej i elektronicznej, gdzie obowiàzujà wysokie wymagania techniczne i jakoêciowe, a tak e bran y medycznej i opakowaniowej, gdzie poza jakoêcià wyrobu znaczenie ma czas cyklu produkcyjnego z uwagi na du e iloêci produkowanych detali. Ecoflow Solutions for Plastisc offers energy saving injection molding machines with clamping force from 25T up to 4000T. LienFa & Ecoflow machines are dedicated to the most demanding industries from automotive, TV/LCD TFT, thin-wall packaging and medical industries. Together with our experts we will support our customers with best solution dedicated to your needs and requirements as well as investment capabilities. This is the best choice which will bring you both satisfaction and costs savings for long term. ZALETY: 1. ENERGOOSZCZ DNOÂå nawet do 70% redukcji zu ycia energii w porównaniu z tradycyjnymi maszynami hydraulicznymi. 2. D U SZA YWOTNOÂå OLEJU HYDRAULICZNEGO 3-krotne wyd u enie pracy oleju. 3. NISKIE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE NA CH ODZENIE OLEJU od 40% do 60% redukcji. 4. POWTARZALNOÂå PROCESU krótki czas reakcji dzi ki zastosowaniu sterowania firmy KEBA, serwonap dów, serwozaworów firmy Vickers oraz akumulatorów ciênienia wtrysku. 5. WYD U ONA YWOTNOÂå FORM ze wzgl du na zastosowanie dok adnego, hydraulicznego systemu zamykania z zaprogramowanym przyspieszeniem i zwolnieniem, które jest bardziej przyjazne w porównaniu z systemem kolanowym. 6. MASZYNY WYKONANE NA MIAR POTRZEB KLIENTA THE MAIN ADVANTAGES: 1. ENERGY SAVING up to 70% reduction against traditional hydraulic machines. 2. HYDRAULIC OIL LIFE extended up to 3 times. 3. COOLING ENERGY REDUCED from 40% up to 60% reduction. 4. REPEATABILITY OF THE PROCESS short response time due to extremely efficient KEBA controller, servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. EXTENDED MOULD LIFE due to precise hydraulic clamping system with programmed acceleration and deacceleration which is much more mold friendly then toggle system. 6. TAILORED MADE SOLUTIONS 7. CE MARK 8. LOCAL SERVICE 7. CERTYFIKAT CE 8. LOKALNY SERWIS 6 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

7 Sterowanie Controller W celu spe nienia wymagaƒ europejskich norm wszystkie maszyny wyposa one sà w najnowszej generacji kontrolery austriackiej firmy KEBA. Do najwi kszych zalet sterowników nale à przyjazny dla u ytkownika interfejs, krótki czas reakcji. Sterownik KEBA umo liwia bezpoêrednie pod àczenia regulatora grzanych kana ów, jak równie sterowników sekwencyjnych, zapewnia integracj z czujnikiem formy odpowiedzialnym za prze àczania z wtrysku na docisk i wiele innych niezale nych urzàdzeƒ poprzez swobodne programowanie. Najwa niejszà cechà jest mo liwoêç prowadzenia statystycznej kontroli procesu z szerokà analizà powtarzalnoêci procesu, który mo na wykonaç po zalogowaniu serwera klienta OPC. CECHY STEROWNIKA: atwy i intuicyjny interfejs u ytkownika programowalny termin nagrzewania cylindra pami ç nastaw procesu dla ponad 100 form funkcje SPC czytelne wykresy ciênieƒ, pr dkoêci, posuwów i temperatur wspó praca z czujnikami ciênienia w formie swobodnie programowalne wejêcia i wyjêcia zintegrowane sterowanie grzanym kana em zintegrowane sterowanie wtryskiem sekwencyjnym mo liwoêç integracji z systemem monitoringu zak adu (MES) mo liwoêç zdalnego diagnozowania usterek In order to comply with European regulations all our machines are equipped with newest generation controllers together with Keba from Austria. The most important features of Keba controllers are user friendly interface and short response time. Keba controller enables direct hot runner control as well as sequential valve gate control, integration with mold sensor dedicated for switch over from injection to holding and many more external devices via freely programmable inputs and outputs. The most important feature is statistical process control with wide analysis of process repeatability which can be downloaded to customer s OPC server. FEATURES: user friendly interface programmable heating start up memory of 100 molds parameters SPC functions, pressure, velocity, strokes and temperatures profiles cooperation with mold pressure sensors programmable inputs and outputs integrated hot runner controllers integrated sequential injection controllers possibility of integration with factory monitoring system (MES) possibility of remote diagnostics 7

8 Serwonap dy Servo driven system Wtryskarki z serwonap dami charakteryzujà si zbli onym poborem energii do maszyn całkowicie elektrycznych, przy jednoczeênie du o ni szym koszcie zakupu oraz serwisowania. Maszyny generujà ni szy poziom hałasu, zwi kszajàc komfort pracy i obsługi. Dzi ki zastosowaniu serwonap dów praca pompy została ograniczona tylko do momentów, które wymagajà jej działania w procesie produkcji. Ponadto, dzi ki zastosowaniu serwozaworów, skrócony został czas reakcji elementów wykonawczych oraz zwi kszona powtarzalnoêç procesu. Te nowoczesne rozwiàzania pozwalajà na wydłu enie ywotnoêci oleju hydraulicznego, zapobiegajàc jego nadmiernemu przegrzaniu, co przekłada si w rezultacie na mniejsze nakłady enegii w procesie chłodzenia (ponad 70 %). Niezale nie od lokalizacji geograficznej i êróde pochodzenia energii, powszechnie wiadome jest, i ceny energii b dà wzrastaç. Dlatego firmy, które inwestujà w rozwiàzania energooszcz dne, majà du à przewag dziê i jeszcze wi kszà w przysz oêci. Injection molding machines equipped with servo driven system features high efficiency energy saving solution comparable to all-electric machines but with much less investment and maintenance cost, particularly considering machines size from 300T up to 4000 T. Basically within a cycle time pumps work on demand. The best results our customers can expect with long cooling time processes when the machine simply await until the next step is required with zero energy consumption. This new generation solution minimize utilization of hydraulic oil which extends its work life even triple and it results also in less oil cooling energy consumption (up to 70%). Low noise of even Jumbo machines provide a comfort enviroment for the company. Regardless geographic location and a type of electric energy source it is commonly known that the rates of energy costs will be increasing. Therefore companies investing in energy saving solutions can expect competitiveness growth today and in the future even more. energy saving up to 70% % Porównanie zu ycia energii (kw/h) Comparison of energy consumption (kw/h) 1 61% 56% 1 wtryskarka hydrauliczna / hydraulic injection machine 2,99 1,83 1,67 2 wtryskarka hybrydowa / servo driven injection machine wtryskarka elektryczna / all-electric injection machine 8 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

9 SCHEMAT IDEOWY CONCEPT DIAGRAM sterownik ciênienia pressure controller ciênienie pressure sterowniki controller AC servo motor pompa pump przep yw flow HB series HBH series HBS series Pompa o zmiennej wydajnoêci Variable displacement pump 9

10 Zespó zamykania Clamping unit Hydrauliczne jednostki zamykania majà liczne zalety. Do najwa niejszych z nich nale à kompensacja odkształceƒ powstałych podczas wtrysku przez ciênienie oleju hydraulicznego, co w rezultacie pozytywnie wpływa na wydłu enie ywotnoêci form wtryskowych, szczególnie skomplikowanych geometrycznie. Ponadto hydrauliczna jednostka zamykania charakteryzuje si szybkoêcià działania, swobodnym programowaniem szybkoêci i wartoêci ciênieƒ na drodze otwierania/zamykania, czułym niskociênieniowym zabezpieczeniem formy oraz mo liwoêcià zastosowania technologii wtrysku z doprasowaniem (Compression Injection Molding). W przeciwieƒstwie do innych rozwiàzaƒ, hydraulicznà jednostk zamykania powszechnie stosuje si dla wszystkich wielkoêci wtryskarek. Hydraulic clamping unit are characterized by numerous advantages. The most important of these include compensation of platen distortion caused by injection pressure maintained by hydraulic oil pressure which in turn has a positive effect on extending life of injection molds, particularly molds complex geometrically. Hydraulic clamping unit features with high performance, free programming speed and pressures on the opening / closing stroke, sensitive low pressure mold protection, and the ability to apply compression injection molding technology. Unlike other solutions, the hydraulic clamping unit is commonly used for all sizes of injection molding machines. PORÓWNANIE UK ADU ZAMYKANIA HYDRAULICZNEGO Z KOLANOWYM COMPARISON OF TOGGLE AND HYDRAULICS CLAMPING UNIT KOLANOWY / TOGGLE HYDRAULICZNY / HYDRAULICS NAPR ENIE FORMY MOLD STRESS WYSOKIE HIGH ZRÓWNOWA ONE BALANCED STRESS DISTRIBUTION OCHRONA FORMY MOULD LOW PRESURE PROTECTION NIEDOSTATECZNA POOR, RESULTED FROM TOGGLE DESIGN ZNAKOMITA, PROGRAMOWALNA EXCELLENT PROGRAMABLE OGRANICZENIA WIELKOÂCI MACHINE SIZE LIMITATION KOSZT UTRZYMANIA W RUCHU MAINTENANCE COST CZYSTOÂå CLEANNES CZAS SUCHEGO CYKLU DRY-CYCLE TIMING PRECYZJA RÓWNOLEG OÂCI STO ÓW STRAIGHTNESS AND ALIGNMENT TYLKO DO 1000 T ONLY UP TO 1000 T KOSZTOWNA WYMIANA TULEJEK SAMOSMARUJÑCYCH EXPENSIVE REPLACEMENT OF SELF LUBRICATED BUSHINGS NIEDOSTATECZNA ZE WZGL DU NA SMAROWANIE SYSTEMU KOLANOWEGO POOR DUE TO NECESSITY OF TOGGLE LUBRICATION, GREASE DOSKONA Y, ALE TYLKO DLA OGRANICZONYCH WIELKOÂCI MASZYN EXCELLENT BUT ONLY FOR LIMITED SIZES OF MACHINES NIEDOSKONA A ZE WZGL DU NA LUZ WYST PUJÑCY NA RAMIONACH NOT PERFECT DUE TO CLEARANCE OF ARMS BEZ OGRANICZE NO LIMITS NISKIE KOSZTY, WYMIANA USZCZELEK CO 5 LAT LOW COST, VERY GOOD REPLACEMENT OF SEALINGS EVERY 5 YEARS DOSKONA A, SAMOSMARUJÑCA EXCELLENT, SELF LUBRICATING SOLUTIONS BARDZO DOBRA, UDOSKONALONA ZE ZBIORNIKIEM OLEJU W GÓRNYM PO O ENIU VERY GOOD, IMPROVED WITH DIRECT INTAKE THROAT ZNAKOMITA, MNIEJSZA NI 1% EXCELLENT LESS THAN 1% W ofercie firmy ECOFLOW znajdujà si wtryskarki: z centralnym cylindrem zamykania typ ST z czteropunktowym hydraulicznym zamkiem typ MT z blokadà zaciskowà na kolumnach oraz podwójnym stołem ruchomym typ MT2 ECOFLOW offer following injection molding machines equipped with: central clamping cylinder ST type four cylinder hydraulic clamping unit MT type tie bar clamping system and double movable platens MT2 type 10 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

11 TYP ST (25-250T) Jednostka zamykania z centralnym siłownikiem hydraulicznym oraz górnym zbiornikiem oleju hydraulicznego charakteryzuje si wysokà szybkoêcià ruchów otwarcia/zamkni cia, wysokà precyzjà równoległoêci stołów, zredukowanym tarciem i dzi ki zastosowaniu prowadnic liniowych równie zmniejszonym poborem mocy. TYP ST zalecany jest zarówno dla szybkobie nej produkcji opakowaƒ cienkoêciennych, jak i dla precyzyjnych detali technicznych. Mo liwoêç równoległego otwarcia formy i dozowania. ST type (25-250T) Central clamping cylinder type clamping unit with top location of oil tank feature with high performance of dry-cycle, mold alignment precession, reduced friction due to linear guides and reduced power consumption. ST type is preferable for high speed molding of thin wall packaging as well as for precision technical components. There is possibility of parallel movements of mold opening and raw material charging. 11

12 TYP MT ( T) Jednostka zamykania z czterema siłownikami hydraulicznymi oraz zbiornikiem oleju w górnym poło eniu charakteryzuje si automatycznym ustawianiem zbie noêci formy oraz ponadto zapewnia kompensacj ugi cia na całym obszarze stołu wtryskarki. Niezwykła szybkoêç i precyzja prowadzenia znajduje zastosowanie w przemyêle produkcji opakowaƒ cienkoêciennych, a wraz z zastosowaniem technologii wtrysku z doprasowaniem równie w przemyêle TV/LCD oraz przy produkcji szyb samochodowych. Wyst puje mo liwoêç równoległego otwarcia formy i dozowania. MT type ( T) Four hydraulic cylinder type clamping unit with top location of oil tank features with automatic adjustment of mold alignment and strain compensation on whole movable platen surface. Due to incredibly high speed and precision MT type is preferable for thin wall packaging and with optional compression injection molding technology also for TV/LCD and automotive production. There is possibility of parallel movements of mold opening and raw material charging. 12 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

13 TYP MT2 ( T) Jednostka zamykania z blokadà zaciskowà na kolumnach (nakr tki dzielone) po stronie stałej oraz podwójnym stołem ruchomym zapewnia kompensacj ugi cia płyt na całym obszarze stołu wtryskarki. Do szczególnych cech nale y tylne umiejscowienie Êrodka ci koêci zespołu ruchomego, i w rezultacie na redukcj tzw. efektu zwisu wysokich i masywnych form, co bardzo pozytywnie przekłada si na jakoêç produkowanych detali oraz wydłu onà ywotnoêç form. Jednostka tego typu wyposa ona jest w prowadnice hydrostatyczne lub opcjonalnie liniowe. Ponadto charakteryzuje si zwartà zabudowà (2/3 rozmiaru wtryskarki kolanowej). Skok otwarcia mo e byç elastycznie dopasowany do wielkoêci formy i detalu. Mo liwoêç równoległego otwarcia formy i dozowania. Wtryskarki wyposa one w jednostk zamykania typu MT2 znajdujà powszechne zastosowanie w przemyêle samochodowym (np. przy produkcji zderzaków czy wielkogabarytowych pojemników). MT2 type ( T) Tie bar clamping system with divided nuts located on fixed side and with double movable platen features with strain compensation on whole movable platen surface. Centre of gravity located in rear position of movable platen is very special feature of MT2 type which results in minimized mold tilting effect, particularly concerning very massive and high molds. This exceptional feature improves mold life and quality of parts. MT2 type clamping unit is equipped with either hydrostatic or optionally with linear guides. It s compact design makes 2/3 floor space savings against conventional or toggle clamping unit. The opening stroke can be easily adjusted to the mold or part height. There is possibility of parallel movements of mold opening and raw material charging. MT2 type machines are commonly used in automotive production (eg for bumpers) or big size containers/bins. 13

14 Zespó wtryskowy Injection unit Jednà z najwa niejszych rzeczy przy zakupie wtryskarki jest analiza doboru zespo u wtryskowego. Klienci z bran y motoryzacyjnej, elektronicznej, opakowaƒ cienkoêciennych czy medycznej majà ró ne potrzeby dotyczàce przetwarzania materia ów, gruboêci Êcianki detalu, co przek ada si na ró nice w doborze geometrii Êlimaka i cylindra, odpornoêci na Êcieranie, stosowanych pr dkoêci i ciênieƒ wtrysku. W ofercie Ecoflow znajdujà si rozwiàzania na miar wszelkich potrzeb. Tailored made solutions. One of the major issues before purchasing of an injection molding machine is to analyse proper selection of injection unit. Customers from automotive, electronics, thin-wall packaging or medical industries have different needs and requirements concerning plastic raw material and typical piece wall thickness which results in differences of selections of screw geometry, screw and barrel surface treatment, wearing resistance, and applicable injection pressure and velocity. Ecoflow offers tailored made solutions for any needs. G ówne czynniki majàce wp yw na dobór jednostki wtryskowej oraz nap du: rodzaj i lepkoêç typowej grupy tworzyw termoplastycznych zawartoêç dodatków wzmacniajàcych, np.: w ókna szklane o w aêciwoêciach abrazyjnych typowa gruboêç Êcianki detalu Cechy te sà istotne przede wszystkim przy doborze: ciênienia i pr dkoêci wtrysku, geometrii Êlimaka, zastosowania pow ok i materia ów poprawiajàcych ÊcieralnoÊç (Glass Fiber) lub odpornoêç na korozj (PVC) W celu zaspokojenia potrzeb klientów pochodzàcych z ró nych bran takich jak motoryzacyjna, TV/LCD/LED, opakowaƒ cienkoêciennych, medycznej, itp. wprowadzony zosta podzia na trzy g ówne typy jednostek wtryskowych wraz z wyposa eniem opcjonalnym. The major which make impact on selection of injection unit and power drive has got following parameters: the type and viscosity of thermoplastic raw material reinforcement additive content like: glass fibre with abrasive properties typical part s wall thickness. They result on appropriate choice of injection pressure and velocity, screw geometry, application of special surface coatings improving wearing resistance or materials improving corrosion resistance. In order to fulfil customer requirements coming from automotive, TV/LCD/LED, thin wall packaging, medical industry we introduce basically tree main following types of injection units together with options. 14 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

15 Seria HB (energooszcz dne) CL (classic) Do najwa niejszych cech tych maszyn nale à precyzja i powtarzalnoêç wtrysku, odpornoêç na Êcieranie, a tak e stosunkowo d ugi czas trwania docisku, szczególnie dla detali gruboêciennych. Zintegrowane sterowanie grzanymi kana ami oraz sekwencjami dysz zaworowych, sterowanie rdzeniami oraz szereg funkcji dodatkowych stanowià idealne rozwiàzanie dla producentów wyrobów precyzyjnych. Znajdujà g ównie zastosowanie w przemyêle motoryzacyjnym, TV/LCD/LED, elektronicznym, AGD, etc. pr dkoêç wtrysku: mm/s ciênienie wtrysku: kg/cm 2 typowa gruboêç Êcianki: > 0,8 mm czas suchego cyklu: od 1,5 s do 14 s (dla 4000T) HB series (energy saving) CL (classic) The most important features of HB/CL series belongs high performance and repeatability on injection unit, wearing resistance and applicable long holding time particularly adequate for relatively thicker wall thickness. Integrated with hot runner and sequential valve gate controllers as well as hydraulic cores and many additional options are ideal solution dedicated for precise injection molding. It is applicable in automotive, TV/LCD/ LED, electronics, households goods etc. injection speed: mm/sec injection pressure: kg/cm 2 general wall thickness: > 0,8 mm dry-cycle time: from1,5 sec to 14 sec (dla 4000T) 0,8 mm 0,5 mm 0,1 mm 500 mm/s 300 mm/s 150 mm/s 3500 kg/cm kg/cm kg/cm 2 Typowa gruboêç Êcianki General wall thickness Pr dkoêç wtrysku Injection speed CiÊnienie wtrysku Injection pressure Seria HBH (hybrid high speed) CLH (classic high speed) Seria wtryskarek dedykowanych dla produkcji detali cienkoêciennych, g ównie dla tworzyw termoplastycznych, charakteryzujàcych si wysokim wspó czynnikiem p yni cia. Wtryskarki serii CLH/HBH charakteryzujà si podwy szonymi pr dkoêcià oraz ciênieniem wtrysku oraz bardzo dobrymi czasami suchego cyklu dla najbardziej wymagajàcych producentów wyrobów detali masowych. Energooszcz dna seria maszyn HBH spe nia oczekiwania zarówno wysokiej wydajnoêci produkcji jak i energooszcz dnoêci. pr dkoêç wtrysku: mm/s ciênienie wtrysku: kg/cm 2 typowa gruboêç Êcianki: 0,5-0,8 mm zastosowania: wyroby cienkoêcienne, pude ka CD/DVD, opakowania na ywnoêç, itp. HBH series (hybrid high speed) CLH (classic high speed) Injection molding machines from HBH/CLH series are dedicated for thin-wall production of high melt flow index of thermoplastic raw materials. Those injection molding machines features empowered injection pressure and velocity as well as excellent dry cycle times for the most demanding mass injection molders. Energy saving HBH series meets highest efficiency. injection speed: mm/sec injection pressure: kg/cm 2 general wall thickness: 0,5-0,8 mm applications: thin-wall cups, disposable dinning wares, CD/DVD cases, food containers, etc. 0,8 mm 0,5 mm 0,1 mm 500 mm/s 300 mm/s 150 mm/s 3500 kg/cm kg/cm kg/cm 2 Typowa gruboêç Êcianki General wall thickness Pr dkoêç wtrysku Injection speed CiÊnienie wtrysku Injection pressure 15

16 Seria HBS (z akumulatorami) Rozwini ciem serii HBH o do adownie wtrysku z akumulatorów jest seria HBS. Produkcja wyprasek cienkoêciennych i ultracienkich mo liwa jest jedynie na wtryskarkach wysoce wyspecjalizowanych, charakteryzujàcych si najwy szymi pr dkoêciami i ciênieniami wtrysku, dzi ki do adowaniu z akumulatorów ciênienia, umiejscowionych w bezpoêredniej bliskoêci elementów wykonawczych. Wtryskarki serii HBS sà konkurencyjne dzi ki niezwyk ej szybkoêci, energooszcz dnoêci oraz bardzo korzystnemu stosunkowi ceny do jakoêci. pr dkoêç wtrysku: mm/s ciênienie wtrysku: kg/cm 2 typowa gruboêç Êcianki: 0,1-0,5 mm HBS series (with accumulators) HBS series is advanced development of HBH series with hydraulic accumulators. Injection molding of thin-wall and ultra thin wall parts is possible only with highly specialised injection molding machines which characterize the highest injection pressure and velocity. The pressure accumulators are located in the nearest location of hydraulic actuators. HBS series machines are competitive due to superb efficiency, energy saving power drive and attractive ratio of the price to the quality. injection speed: mm/sec injection pressure: kg/cm 2 general wall thickness: 0,1-0,5 mm TYPOWE ZASTOSOWANIE: CIENKOÂCIENNYCH: kubeczki, sztuçce jednorazowe, pude ka CD/DVD, opakowania na ywnoêç, LED Backlight Panels ULTRACIENKICH (seria micro 25-50T): karty pami ci mikro sd, konektory elektryczne, itp. TYPICAL APPLICATIONS: THIN-WALL PARTS: thin-wall cups, disposable dinnig wares, CD/DVD cases, food containers, pails, LED Backlight panels ULTRA THIN-WALL PARTS (seria micro 25-50T): memory cards (MS, Mini SD, Micro SD, SD), Micro connectors, speaker film, etc. 0,8 mm 0,5 mm 0,1 mm 500 mm/s 300 mm/s 150 mm/s 3500 kg/cm kg/cm kg/cm 2 Typowa gruboêç Êcianki General wall thickness Pr dkoêç wtrysku Injection speed CiÊnienie wtrysku Injection pressure 16 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

17 SERIA ST / ST SERIES ST T SERIA MT / MT SERIES MT T SERIA MT2 / MT2 SERIES MT T CL CLH CL CLH CL HB HB HBH HBS HB HBH HBS RODZAJE UKŁADÓW ZAMYKANIA / CLAMPING UNITS TYPES ZESPÓŁ ZAMYKANIA CLAMPING UNIT TYPE ST MT MT2 STÓŁ RUCHOMY MOVABLE PLATEN POJEDYNCZY 1x POJEDYNCZY 1x PODWÓJNY 2x MOCOWANIE PROWADNIC CLAMPING GUIDEWAY PROWADNICA LINIOWA LINEAR GUIDE PROWADNICA LINIOWA LINEAR GUIDE HYDROSTATYCZNE PROWADNICE LUB LINIOWE* HYDROSTATIC SLIDEWAY OR LINEAR GUIDE* ROZMIAR MASZYNY MACHINE SIZE STANDARDOWY STANDARD STANDARDOWY STANDARD KOMPAKTOWY COMPACT NAP DY HYDRAULICZNE / HYDRAULIC DRIVES SERIA SERIES CL CLH HB HBH HBS ZU YCIE ENERGII ENERGY CONSUMPTION BARDZO EKONOMICZNY EKONOMICZNY EKONOMICZNY STANDARD STANDARD VERY ECONOMIC ECONOMIC ECONOMIC SZYBKOÂå WTRYSKU INJECTION SPEED STANDARD BARDZO SZYBKA HIGH SPEED STANDARD BARDZO SZYBKA HIGH SPEED BARDZO SZYBKA HIGH SPEED POMPA PUMP OPATKOWA VANE OPATKOWA VANE T OCZKOWA PISTON T OCZKOWA PISTON T OCZKOWA PISTON AKUMULATOR CIÂNIENIA PRESSURE ACCUMULATOR NIE NO NIE NO NIE NO NIE NO TAK YES SILNIK MOTOR AC AC SERVO SERVO SERVO 17

18 Opcje Options Ecoflow Solutions for Plastics oferuje szeroki wybór wyposa enia dodatkowego wtryskarek, tak by ka da maszyna spełniała indywidualne potrzeby producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Profesjonalna kadra doradców technicznych Ecoflow pomaga w doborze odpowiedniego wyposa enia w oparciu o analiz profilu produkcji. In order to meet an individual expectations of our customers Ecoflow Solutions for Plastics offers a wide range of optional equipment to the injection molding machines. Our professional engineering support will help in selection of appropriate equipment based on analyse of production profile. WYPOSA ENIE OPCJONALNE rdzenie hydrauliczne urzàdzenie do wykr cania rdzeni wypychacz pneumatyczny Êlimak i cylinder bimetaliczne specjalizowana geometria Êlimaka grza ki ceramiczne elektryczny silnik dozowania i ruch równoleg e przeciwciênienie w sprz eniu zwrotnym hydraulicznie zamykana dysza wtryskowa prze àczanie z wtrysku na docisk wzgl dem czujnika w formie technologia MuCell z firmy Trexel technologia wtrysku z dopasowaniem zintegrowane lub zewn trzne sterowanie GK zintegrowane lub zewn trzne sterowanie sekwencjami zewn trzne termostaty do form zewn trzne sch adzarki do form dodatkowe pomosty, u atwiajàce utrzymanie ruchu centralny automatyczny system smarowania system monitoringu e-factory OPTIONAL EQUIPMENT hydraulic cores unscrewing device pneumatic ejector bi-metal screw and barrel dedicated screw geometry ceramic band heaters electric charging motor and parallel movements back pressure closed loop hydraulic shot-off nozzle mold sensor switch over from injection to holding MuCell technology from Trexel Compression Injection Molding technology integrated or external hot runner controller integrated or external sequential valve gate controller external mold temperature controller external mold chillers maintenance external platform automatic central lubrication system e-factory monitoring system 18 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

19 MEMO

20 Ecoflow Plastics Engineering & Automation ul. Kijowska Bydgoszcz tel./fax

Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers

Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers only for winners ECOFLOW Heating & Cooling Systems jest producentem urządzeń grzewczych i chłodzących dedykowanych

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions COOKER AND OVEN GB English, PL Polski, HU Magyar, 7 Contents Installation, - Positioning and levelling Electrical connection Gas connection Adapting to different types of gas Table

Bardziej szczegółowo

K/2. Spis produktów Table of contents

K/2. Spis produktów Table of contents K/2 Spis produktów Table of contents Spis produktów Table of contents SSD, SMD, CD Podpory dystansowe do tłocznika Support for die Strona Page K/4 K/5 ROLL Moduł gnacy Bending unit Strona Page K/20 ALO,

Bardziej szczegółowo

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO SIMET S.A. THE SIMET S.A. ENTERPRISE

PRZEDSI BIORSTWO SIMET S.A. THE SIMET S.A. ENTERPRISE PRZEDSI BIORSTWO SIMET S.A. THE SIMET S.A. ENTERPRISE Przedsi biorstwo SIMET powsta o w 1970 r. pod nazwà SI Simet. W latach siedemdziesiàtych rozpocz to produkcj osprz tu elektrotechnicznego, w tym z

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

KorzyÊci... Zabezpieczenie inwestycji. Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania

KorzyÊci... Zabezpieczenie inwestycji. Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania KorzyÊci... Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania Architektura sieciowa z zastosowaniem systemów otwartych i elastyczne rozwiàzania sprz towe minimalizujà

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna

CZUJNIKI INDUKCYJNE INDUCTIVE SENSORS B006/08 DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH FOR ROTARY ACTUATORS S 1213/04. Strona glowna CZUJNIKI INDUKCYJNE DLA ZAWORÓW I NAPÊDÓW OBROTOWYCH INDUCTIVE SENSORS FOR ROTARY ACTUATORS Strona glowna S 1213/04 B006/08 Czujniki indukcyjne dla zaworów i napêdów obrotowych Inductive sensors for rotary

Bardziej szczegółowo

Technologie teleinformatyczne dla cz owieka State-of-the-art IT technologies for man. Solution Technology Product ProTel

Technologie teleinformatyczne dla cz owieka State-of-the-art IT technologies for man. Solution Technology Product ProTel Technologie teleinformatyczne dla cz owieka State-of-the-art IT technologies for man Solution Technology Product ProTel Rozwiàzanie, technologia, produkt Solution, technology, product ProTel jest wiodàcym

Bardziej szczegółowo

Polski producent maszyn CNC. Polish manufacturer of CNC machines. www.fanum.pl

Polski producent maszyn CNC. Polish manufacturer of CNC machines. www.fanum.pl Polski producent maszyn CNC Polish manufacturer of CNC machines www.fanum.pl Fanum maszyny tworzone z pasją Fanum machines made with passion Firma FANUM jest jednym z czołowych europejskich producentów

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com TOOL DYNAMIC Modułowy system do wyważania Modular balancing system www.haimer.com SPIS TREŚCI CONTENTS HAIMER Tool Dynamic Technologia wyważania/balancing Technology Strona/Page Modułowy system do wyważania/modular

Bardziej szczegółowo

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements Możliwości spełnienia norm emisji Euro 6 przez obecnie produkowane europejskie lekkie pojazdy... Piotr BIELACZYC Andrzej SZCZOTKA PTNSS-2012-SS4-403 The potential of current european light duty CNG-fuelled

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS KOMPOZYTY PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA COMPOSITES DESIGN MANUFACTURE TESTS Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Spółka z o.o. Silesian Science and Technology Centre of Aviation

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o.

STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o. STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o. Fandstan Electric Group Szynoprzewody w wersji nieobudowanej Open Conductor Lines Izolowane szyny pràdowe Insulated Conductor Bar System Szynoprzewody Multipole Conductor Lines

Bardziej szczegółowo

NAUKA I TECHNIKA. Miros³aw WENDEKER Artur GODULA. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

NAUKA I TECHNIKA. Miros³aw WENDEKER Artur GODULA. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Miros³aw WENDEKER Artur GODULA BADANIA EKSPLOATACYJNEJ ZMIENNOŒCI PARAMETRÓW STEROWANIA SILNIKÓW O ZAP ONIE ISKROWYM RESEARCH ON VARIABILITY IN CONTROL PARAMETERS FOR SPARK IGNITION ENGINES IN REAL-LIFE

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Konferencja Solid Edge with Synchronous Technology 2 24 wrzeênia 2009 r. w Warszawie odby a si konferencja na temat wprowadzenia najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology (fot.). W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

MERCEDES B 200 NATURAL GAS DRIVE

MERCEDES B 200 NATURAL GAS DRIVE MERCEDES B 200 NATURAL GAS DRIVE STANDARDS & REGULATIONS PAVE THE WAY FOR GASEOUS FUEL VEHICLES GERMAN LPG ASSOCIATION (DVFG) IN EUROPEAN PARLIAMENT (MEPS) FEMITEC I AC W TRAKCIE PRÓB TERENOWYCH 72 mln

Bardziej szczegółowo

1 Przedmowa. Introduction. 2 Torqway. 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd. Torqway. 9 Plast-farb

1 Przedmowa. Introduction. 2 Torqway. 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd. Torqway. 9 Plast-farb Spis treści Table of contents Spis treści 1 Table of contents 1 Przedmowa 2 Introduction 2 Torqway 6 Torqway 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd 8 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie

ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie Containerboard ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie Photo flower: TopTropicals.com SOLUTIONS. FOR YOUR SUCCESS. Our passion for customer satisfaction has opened up new horizons for innovative

Bardziej szczegółowo