Wtryskarki. Informacje ogólne. Injection molding machines General information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wtryskarki. Informacje ogólne. Injection molding machines General information"

Transkrypt

1 Wtryskarki Informacje ogólne Injection molding machines General information

2 SPIS TREÂCI / INDEX O firmie / Profile...Ð 3 LienFa i Ecoflow / LienFa and Ecoflow...4 Wtryskarki Ecoflow / Ecoflow injection molding machines...6 Sterowanie / Controller..Ð 7 Serwonap dy / Servo driven system...8 Zespó zamykania / Clamping unit...10 Zespó wtryskowy / Injection unit...14 Opcje / Options...Ð 18

3 only for winners Ecoflow Solutions for Plastics dostarcza kompleksowe rozwiàzania dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych od symulacji wtrysku, optymalizacji systemu chłodzenia za pomocà kamery termowizyjnej poprzez aparatur kontrolno-pomiarowà ciênienia i temperatury w gnieêdzie formy, a po dostaw wtryskarek i urzàdzeƒ peryferyjnych. W gamie urzàdzeƒ peryferyjnych znajdujà si : regulatory grzanych kanałów, termostaty wodne i olejowe, sch adzarki, sterowniki dedykowane dla technologii Heat & Cool za poêrednictwem pary Steam Mould lub za poêrednictwem grzałek elektrycznych Power Mould. Misja: dostarczaç profesjonalne rozwiàzania, dzi ki którym nasi Klienci zwyci à konkurencj. Ecoflow Solutions for Plastics deliver comprehensive solutions for injection molding industry including mold flow simulation, cooling system optimization by using a thermography camera, cavity pressure and temperature measurements and control aparatus up to supply of injection molding machines and peripheral equipment. The range of peripheral equipment consist of: hot runner controllers, mold temperature controllers, chillers, Heat & Cool controllers dedicated for steam Steam Mould or for electric Power Mould. Mission: To provide professional solutions which lead our customers to win over their competitors. 3

4 LienFa i Ecoflow LienFa and Ecoflow ECOFLOW Solutions for Plastics we współpracy z tajwaƒskà firmà LienFa opracowała serie nowoczesnych wtryskarek z nap dem hybrydowym dedykowanych i dostosowanych do wymogów rynku europejskiego. Głównym zało eniem firmy jest przynoszenie korzyêci przetwórcom zarówno w zakresie poprawy jakoêci produkowanych cz Êci, jak i optymalizacji ca ego procesu produkcyjnego. LienFa jest uznanym tajwaƒskim producentem wtryskarek, dostarczajàcym profesjonalne rozwiàzania od ponad czterdziestu lat, uznanym w Azji za wysokà jakoêç i niezawodnoêç. ECOFLOW Solution for Plastics in cooperation with LienFa Injection Machinery Co. LTD from Taiwan developed new series of injection molding machines dedicated and adapted to the requirements of European market. Our new generation machines are equipped with energy saving hybrid driven system. Our mission is to provide cost savings to injection molders through reduction of energy consumption, increased efficiency due to high speed cycle time and perfectness in process repeatability. LienFa is a famous trustworthy Taiwanese injection molding machines producer since over forty years providing tailor - made solutions recognized for high quality and reliability. W ostatnich latach firma opracowa a nowatorskie rozwiàzanie nap du pomp t oczkowych o zmiennej wydajnoêci z serwosilnikami dla ca ej serii wtryskarek a do 4000T, co w sposób szczególny wyró nia oferowane maszyny na tle konkurencji. Dzi ki zastosowaniu nowoczesnych rozwiàzaƒ osiàgni to ekstremalnie oszcz dne w poborze energii maszyny, a do 70% przy jednoczesnej redukcji poziomu ha asu. LienFa szczególny nacisk k adzie na precyzj wtrysku, stosujàc serwozawory w sprz eniu zwrotnym. Dzi ki zastosowaniu akumulatorów i wydajnych pomp osiàgni to bardzo wysokie pr dkoêci uk adu zamykania i wtrysku. Wspó praca Ecoflow z LienFa zaowocowa a powstaniem specjalnej grupy wtryskarek dedykowanych na rynek europejski. Najwa niejsze jest rozpoznanie profilu produkcji klienta zarówno z bran y motoryzacyjnej, elektronicznej, opakowaƒ cienkoêciennych czy medycznej, które sà zdecydowanie ró ne ze wzgl du na potrzeby i wymagania. Nasze dopasowane na miar rozwiàzania umo liwiajà szeroki wybór klasycznych (CL/CLH), hybrydowych (HB) i wtryskarek szybkobie nych z serwonap dem (HBH/HBS), a tak e wyposa enie dodatkowe, takie jak bi-metaliczny Êlimak i cylinder, akumulatory wtrysku, silnik elektryczny dozowania, hydrauliczne lub pneumatyczne dysze zaworowe, rdzenie hydrauliczne, czujnik prze àczania formy, rozszerzone oprogramowanie sterownika i system monitorowania e-firma oraz wiele innych. In last few years the company has developed an innovative solution with servo-driven variable displacement piston pumps for full scope of injection molding machines from 25T up to 4000T what makes us different from our competitors. With new generation of servo-driven injection molding machines we bring all advantages like energy consumption up to 70%, reduced operational cost, reduced noise level, compact design (2/3 of floor space), minimal maintenance costs, compliance with EU regulations and all of these are uncomperable with classic or fully electric injection molding machines. The most important is to recognize of customer's production profile either from automotive, electronics, thin-wall packaging or medical industries, which are definitely different in term of needs and requirements. Our tailored-made solutions enable wide selection from classic (CL/CLH), hybrid (HB) and high speed hybrid (HBH/ HBS) injection molding machines, as well as optional equipment including bi-metal screw and barrel, injection accumulators, electric charging motor, hydraulic or pneumatic valve gate control, hydraulic cores and unscrewing devices, mold sensor switch over, extended controller software and e-factory monitoring system and many more. TAILORED MADE SOLUTIONS IN STANDARD 4 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

5 seria Micro ST 25-50T seria High Performance ST T seria High Performance MT T seria VR Vertical seria Jumbo MT T seria Jumbo MT T 5

6 Wtryskarki Ecoflow Ecoflow injection molding machines W ofercie firmy Ecoflow Solutions for Plastics znajdujà si wtryskarki o sile zwarcia od 25 ton do 4000 ton. Wtryskarki wykonane sà na poziomie technicznym najnowoczeêniejszych wtryskarek europejskich producentów, przy znacznie mniejszych kosztach inwestycyjnych. Maszyny dedykowane sà w szczególnoêci dla producentów dostraczajàcych swe wyroby dla bran y motoryzacyjnej i elektronicznej, gdzie obowiàzujà wysokie wymagania techniczne i jakoêciowe, a tak e bran y medycznej i opakowaniowej, gdzie poza jakoêcià wyrobu znaczenie ma czas cyklu produkcyjnego z uwagi na du e iloêci produkowanych detali. Ecoflow Solutions for Plastisc offers energy saving injection molding machines with clamping force from 25T up to 4000T. LienFa & Ecoflow machines are dedicated to the most demanding industries from automotive, TV/LCD TFT, thin-wall packaging and medical industries. Together with our experts we will support our customers with best solution dedicated to your needs and requirements as well as investment capabilities. This is the best choice which will bring you both satisfaction and costs savings for long term. ZALETY: 1. ENERGOOSZCZ DNOÂå nawet do 70% redukcji zu ycia energii w porównaniu z tradycyjnymi maszynami hydraulicznymi. 2. D U SZA YWOTNOÂå OLEJU HYDRAULICZNEGO 3-krotne wyd u enie pracy oleju. 3. NISKIE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE NA CH ODZENIE OLEJU od 40% do 60% redukcji. 4. POWTARZALNOÂå PROCESU krótki czas reakcji dzi ki zastosowaniu sterowania firmy KEBA, serwonap dów, serwozaworów firmy Vickers oraz akumulatorów ciênienia wtrysku. 5. WYD U ONA YWOTNOÂå FORM ze wzgl du na zastosowanie dok adnego, hydraulicznego systemu zamykania z zaprogramowanym przyspieszeniem i zwolnieniem, które jest bardziej przyjazne w porównaniu z systemem kolanowym. 6. MASZYNY WYKONANE NA MIAR POTRZEB KLIENTA THE MAIN ADVANTAGES: 1. ENERGY SAVING up to 70% reduction against traditional hydraulic machines. 2. HYDRAULIC OIL LIFE extended up to 3 times. 3. COOLING ENERGY REDUCED from 40% up to 60% reduction. 4. REPEATABILITY OF THE PROCESS short response time due to extremely efficient KEBA controller, servo-drives, servo-valves from Vickers and pressure accumulators. 5. EXTENDED MOULD LIFE due to precise hydraulic clamping system with programmed acceleration and deacceleration which is much more mold friendly then toggle system. 6. TAILORED MADE SOLUTIONS 7. CE MARK 8. LOCAL SERVICE 7. CERTYFIKAT CE 8. LOKALNY SERWIS 6 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

7 Sterowanie Controller W celu spe nienia wymagaƒ europejskich norm wszystkie maszyny wyposa one sà w najnowszej generacji kontrolery austriackiej firmy KEBA. Do najwi kszych zalet sterowników nale à przyjazny dla u ytkownika interfejs, krótki czas reakcji. Sterownik KEBA umo liwia bezpoêrednie pod àczenia regulatora grzanych kana ów, jak równie sterowników sekwencyjnych, zapewnia integracj z czujnikiem formy odpowiedzialnym za prze àczania z wtrysku na docisk i wiele innych niezale nych urzàdzeƒ poprzez swobodne programowanie. Najwa niejszà cechà jest mo liwoêç prowadzenia statystycznej kontroli procesu z szerokà analizà powtarzalnoêci procesu, który mo na wykonaç po zalogowaniu serwera klienta OPC. CECHY STEROWNIKA: atwy i intuicyjny interfejs u ytkownika programowalny termin nagrzewania cylindra pami ç nastaw procesu dla ponad 100 form funkcje SPC czytelne wykresy ciênieƒ, pr dkoêci, posuwów i temperatur wspó praca z czujnikami ciênienia w formie swobodnie programowalne wejêcia i wyjêcia zintegrowane sterowanie grzanym kana em zintegrowane sterowanie wtryskiem sekwencyjnym mo liwoêç integracji z systemem monitoringu zak adu (MES) mo liwoêç zdalnego diagnozowania usterek In order to comply with European regulations all our machines are equipped with newest generation controllers together with Keba from Austria. The most important features of Keba controllers are user friendly interface and short response time. Keba controller enables direct hot runner control as well as sequential valve gate control, integration with mold sensor dedicated for switch over from injection to holding and many more external devices via freely programmable inputs and outputs. The most important feature is statistical process control with wide analysis of process repeatability which can be downloaded to customer s OPC server. FEATURES: user friendly interface programmable heating start up memory of 100 molds parameters SPC functions, pressure, velocity, strokes and temperatures profiles cooperation with mold pressure sensors programmable inputs and outputs integrated hot runner controllers integrated sequential injection controllers possibility of integration with factory monitoring system (MES) possibility of remote diagnostics 7

8 Serwonap dy Servo driven system Wtryskarki z serwonap dami charakteryzujà si zbli onym poborem energii do maszyn całkowicie elektrycznych, przy jednoczeênie du o ni szym koszcie zakupu oraz serwisowania. Maszyny generujà ni szy poziom hałasu, zwi kszajàc komfort pracy i obsługi. Dzi ki zastosowaniu serwonap dów praca pompy została ograniczona tylko do momentów, które wymagajà jej działania w procesie produkcji. Ponadto, dzi ki zastosowaniu serwozaworów, skrócony został czas reakcji elementów wykonawczych oraz zwi kszona powtarzalnoêç procesu. Te nowoczesne rozwiàzania pozwalajà na wydłu enie ywotnoêci oleju hydraulicznego, zapobiegajàc jego nadmiernemu przegrzaniu, co przekłada si w rezultacie na mniejsze nakłady enegii w procesie chłodzenia (ponad 70 %). Niezale nie od lokalizacji geograficznej i êróde pochodzenia energii, powszechnie wiadome jest, i ceny energii b dà wzrastaç. Dlatego firmy, które inwestujà w rozwiàzania energooszcz dne, majà du à przewag dziê i jeszcze wi kszà w przysz oêci. Injection molding machines equipped with servo driven system features high efficiency energy saving solution comparable to all-electric machines but with much less investment and maintenance cost, particularly considering machines size from 300T up to 4000 T. Basically within a cycle time pumps work on demand. The best results our customers can expect with long cooling time processes when the machine simply await until the next step is required with zero energy consumption. This new generation solution minimize utilization of hydraulic oil which extends its work life even triple and it results also in less oil cooling energy consumption (up to 70%). Low noise of even Jumbo machines provide a comfort enviroment for the company. Regardless geographic location and a type of electric energy source it is commonly known that the rates of energy costs will be increasing. Therefore companies investing in energy saving solutions can expect competitiveness growth today and in the future even more. energy saving up to 70% % Porównanie zu ycia energii (kw/h) Comparison of energy consumption (kw/h) 1 61% 56% 1 wtryskarka hydrauliczna / hydraulic injection machine 2,99 1,83 1,67 2 wtryskarka hybrydowa / servo driven injection machine wtryskarka elektryczna / all-electric injection machine 8 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

9 SCHEMAT IDEOWY CONCEPT DIAGRAM sterownik ciênienia pressure controller ciênienie pressure sterowniki controller AC servo motor pompa pump przep yw flow HB series HBH series HBS series Pompa o zmiennej wydajnoêci Variable displacement pump 9

10 Zespó zamykania Clamping unit Hydrauliczne jednostki zamykania majà liczne zalety. Do najwa niejszych z nich nale à kompensacja odkształceƒ powstałych podczas wtrysku przez ciênienie oleju hydraulicznego, co w rezultacie pozytywnie wpływa na wydłu enie ywotnoêci form wtryskowych, szczególnie skomplikowanych geometrycznie. Ponadto hydrauliczna jednostka zamykania charakteryzuje si szybkoêcià działania, swobodnym programowaniem szybkoêci i wartoêci ciênieƒ na drodze otwierania/zamykania, czułym niskociênieniowym zabezpieczeniem formy oraz mo liwoêcià zastosowania technologii wtrysku z doprasowaniem (Compression Injection Molding). W przeciwieƒstwie do innych rozwiàzaƒ, hydraulicznà jednostk zamykania powszechnie stosuje si dla wszystkich wielkoêci wtryskarek. Hydraulic clamping unit are characterized by numerous advantages. The most important of these include compensation of platen distortion caused by injection pressure maintained by hydraulic oil pressure which in turn has a positive effect on extending life of injection molds, particularly molds complex geometrically. Hydraulic clamping unit features with high performance, free programming speed and pressures on the opening / closing stroke, sensitive low pressure mold protection, and the ability to apply compression injection molding technology. Unlike other solutions, the hydraulic clamping unit is commonly used for all sizes of injection molding machines. PORÓWNANIE UK ADU ZAMYKANIA HYDRAULICZNEGO Z KOLANOWYM COMPARISON OF TOGGLE AND HYDRAULICS CLAMPING UNIT KOLANOWY / TOGGLE HYDRAULICZNY / HYDRAULICS NAPR ENIE FORMY MOLD STRESS WYSOKIE HIGH ZRÓWNOWA ONE BALANCED STRESS DISTRIBUTION OCHRONA FORMY MOULD LOW PRESURE PROTECTION NIEDOSTATECZNA POOR, RESULTED FROM TOGGLE DESIGN ZNAKOMITA, PROGRAMOWALNA EXCELLENT PROGRAMABLE OGRANICZENIA WIELKOÂCI MACHINE SIZE LIMITATION KOSZT UTRZYMANIA W RUCHU MAINTENANCE COST CZYSTOÂå CLEANNES CZAS SUCHEGO CYKLU DRY-CYCLE TIMING PRECYZJA RÓWNOLEG OÂCI STO ÓW STRAIGHTNESS AND ALIGNMENT TYLKO DO 1000 T ONLY UP TO 1000 T KOSZTOWNA WYMIANA TULEJEK SAMOSMARUJÑCYCH EXPENSIVE REPLACEMENT OF SELF LUBRICATED BUSHINGS NIEDOSTATECZNA ZE WZGL DU NA SMAROWANIE SYSTEMU KOLANOWEGO POOR DUE TO NECESSITY OF TOGGLE LUBRICATION, GREASE DOSKONA Y, ALE TYLKO DLA OGRANICZONYCH WIELKOÂCI MASZYN EXCELLENT BUT ONLY FOR LIMITED SIZES OF MACHINES NIEDOSKONA A ZE WZGL DU NA LUZ WYST PUJÑCY NA RAMIONACH NOT PERFECT DUE TO CLEARANCE OF ARMS BEZ OGRANICZE NO LIMITS NISKIE KOSZTY, WYMIANA USZCZELEK CO 5 LAT LOW COST, VERY GOOD REPLACEMENT OF SEALINGS EVERY 5 YEARS DOSKONA A, SAMOSMARUJÑCA EXCELLENT, SELF LUBRICATING SOLUTIONS BARDZO DOBRA, UDOSKONALONA ZE ZBIORNIKIEM OLEJU W GÓRNYM PO O ENIU VERY GOOD, IMPROVED WITH DIRECT INTAKE THROAT ZNAKOMITA, MNIEJSZA NI 1% EXCELLENT LESS THAN 1% W ofercie firmy ECOFLOW znajdujà si wtryskarki: z centralnym cylindrem zamykania typ ST z czteropunktowym hydraulicznym zamkiem typ MT z blokadà zaciskowà na kolumnach oraz podwójnym stołem ruchomym typ MT2 ECOFLOW offer following injection molding machines equipped with: central clamping cylinder ST type four cylinder hydraulic clamping unit MT type tie bar clamping system and double movable platens MT2 type 10 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

11 TYP ST (25-250T) Jednostka zamykania z centralnym siłownikiem hydraulicznym oraz górnym zbiornikiem oleju hydraulicznego charakteryzuje si wysokà szybkoêcià ruchów otwarcia/zamkni cia, wysokà precyzjà równoległoêci stołów, zredukowanym tarciem i dzi ki zastosowaniu prowadnic liniowych równie zmniejszonym poborem mocy. TYP ST zalecany jest zarówno dla szybkobie nej produkcji opakowaƒ cienkoêciennych, jak i dla precyzyjnych detali technicznych. Mo liwoêç równoległego otwarcia formy i dozowania. ST type (25-250T) Central clamping cylinder type clamping unit with top location of oil tank feature with high performance of dry-cycle, mold alignment precession, reduced friction due to linear guides and reduced power consumption. ST type is preferable for high speed molding of thin wall packaging as well as for precision technical components. There is possibility of parallel movements of mold opening and raw material charging. 11

12 TYP MT ( T) Jednostka zamykania z czterema siłownikami hydraulicznymi oraz zbiornikiem oleju w górnym poło eniu charakteryzuje si automatycznym ustawianiem zbie noêci formy oraz ponadto zapewnia kompensacj ugi cia na całym obszarze stołu wtryskarki. Niezwykła szybkoêç i precyzja prowadzenia znajduje zastosowanie w przemyêle produkcji opakowaƒ cienkoêciennych, a wraz z zastosowaniem technologii wtrysku z doprasowaniem równie w przemyêle TV/LCD oraz przy produkcji szyb samochodowych. Wyst puje mo liwoêç równoległego otwarcia formy i dozowania. MT type ( T) Four hydraulic cylinder type clamping unit with top location of oil tank features with automatic adjustment of mold alignment and strain compensation on whole movable platen surface. Due to incredibly high speed and precision MT type is preferable for thin wall packaging and with optional compression injection molding technology also for TV/LCD and automotive production. There is possibility of parallel movements of mold opening and raw material charging. 12 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

13 TYP MT2 ( T) Jednostka zamykania z blokadà zaciskowà na kolumnach (nakr tki dzielone) po stronie stałej oraz podwójnym stołem ruchomym zapewnia kompensacj ugi cia płyt na całym obszarze stołu wtryskarki. Do szczególnych cech nale y tylne umiejscowienie Êrodka ci koêci zespołu ruchomego, i w rezultacie na redukcj tzw. efektu zwisu wysokich i masywnych form, co bardzo pozytywnie przekłada si na jakoêç produkowanych detali oraz wydłu onà ywotnoêç form. Jednostka tego typu wyposa ona jest w prowadnice hydrostatyczne lub opcjonalnie liniowe. Ponadto charakteryzuje si zwartà zabudowà (2/3 rozmiaru wtryskarki kolanowej). Skok otwarcia mo e byç elastycznie dopasowany do wielkoêci formy i detalu. Mo liwoêç równoległego otwarcia formy i dozowania. Wtryskarki wyposa one w jednostk zamykania typu MT2 znajdujà powszechne zastosowanie w przemyêle samochodowym (np. przy produkcji zderzaków czy wielkogabarytowych pojemników). MT2 type ( T) Tie bar clamping system with divided nuts located on fixed side and with double movable platen features with strain compensation on whole movable platen surface. Centre of gravity located in rear position of movable platen is very special feature of MT2 type which results in minimized mold tilting effect, particularly concerning very massive and high molds. This exceptional feature improves mold life and quality of parts. MT2 type clamping unit is equipped with either hydrostatic or optionally with linear guides. It s compact design makes 2/3 floor space savings against conventional or toggle clamping unit. The opening stroke can be easily adjusted to the mold or part height. There is possibility of parallel movements of mold opening and raw material charging. MT2 type machines are commonly used in automotive production (eg for bumpers) or big size containers/bins. 13

14 Zespó wtryskowy Injection unit Jednà z najwa niejszych rzeczy przy zakupie wtryskarki jest analiza doboru zespo u wtryskowego. Klienci z bran y motoryzacyjnej, elektronicznej, opakowaƒ cienkoêciennych czy medycznej majà ró ne potrzeby dotyczàce przetwarzania materia ów, gruboêci Êcianki detalu, co przek ada si na ró nice w doborze geometrii Êlimaka i cylindra, odpornoêci na Êcieranie, stosowanych pr dkoêci i ciênieƒ wtrysku. W ofercie Ecoflow znajdujà si rozwiàzania na miar wszelkich potrzeb. Tailored made solutions. One of the major issues before purchasing of an injection molding machine is to analyse proper selection of injection unit. Customers from automotive, electronics, thin-wall packaging or medical industries have different needs and requirements concerning plastic raw material and typical piece wall thickness which results in differences of selections of screw geometry, screw and barrel surface treatment, wearing resistance, and applicable injection pressure and velocity. Ecoflow offers tailored made solutions for any needs. G ówne czynniki majàce wp yw na dobór jednostki wtryskowej oraz nap du: rodzaj i lepkoêç typowej grupy tworzyw termoplastycznych zawartoêç dodatków wzmacniajàcych, np.: w ókna szklane o w aêciwoêciach abrazyjnych typowa gruboêç Êcianki detalu Cechy te sà istotne przede wszystkim przy doborze: ciênienia i pr dkoêci wtrysku, geometrii Êlimaka, zastosowania pow ok i materia ów poprawiajàcych ÊcieralnoÊç (Glass Fiber) lub odpornoêç na korozj (PVC) W celu zaspokojenia potrzeb klientów pochodzàcych z ró nych bran takich jak motoryzacyjna, TV/LCD/LED, opakowaƒ cienkoêciennych, medycznej, itp. wprowadzony zosta podzia na trzy g ówne typy jednostek wtryskowych wraz z wyposa eniem opcjonalnym. The major which make impact on selection of injection unit and power drive has got following parameters: the type and viscosity of thermoplastic raw material reinforcement additive content like: glass fibre with abrasive properties typical part s wall thickness. They result on appropriate choice of injection pressure and velocity, screw geometry, application of special surface coatings improving wearing resistance or materials improving corrosion resistance. In order to fulfil customer requirements coming from automotive, TV/LCD/LED, thin wall packaging, medical industry we introduce basically tree main following types of injection units together with options. 14 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

15 Seria HB (energooszcz dne) CL (classic) Do najwa niejszych cech tych maszyn nale à precyzja i powtarzalnoêç wtrysku, odpornoêç na Êcieranie, a tak e stosunkowo d ugi czas trwania docisku, szczególnie dla detali gruboêciennych. Zintegrowane sterowanie grzanymi kana ami oraz sekwencjami dysz zaworowych, sterowanie rdzeniami oraz szereg funkcji dodatkowych stanowià idealne rozwiàzanie dla producentów wyrobów precyzyjnych. Znajdujà g ównie zastosowanie w przemyêle motoryzacyjnym, TV/LCD/LED, elektronicznym, AGD, etc. pr dkoêç wtrysku: mm/s ciênienie wtrysku: kg/cm 2 typowa gruboêç Êcianki: > 0,8 mm czas suchego cyklu: od 1,5 s do 14 s (dla 4000T) HB series (energy saving) CL (classic) The most important features of HB/CL series belongs high performance and repeatability on injection unit, wearing resistance and applicable long holding time particularly adequate for relatively thicker wall thickness. Integrated with hot runner and sequential valve gate controllers as well as hydraulic cores and many additional options are ideal solution dedicated for precise injection molding. It is applicable in automotive, TV/LCD/ LED, electronics, households goods etc. injection speed: mm/sec injection pressure: kg/cm 2 general wall thickness: > 0,8 mm dry-cycle time: from1,5 sec to 14 sec (dla 4000T) 0,8 mm 0,5 mm 0,1 mm 500 mm/s 300 mm/s 150 mm/s 3500 kg/cm kg/cm kg/cm 2 Typowa gruboêç Êcianki General wall thickness Pr dkoêç wtrysku Injection speed CiÊnienie wtrysku Injection pressure Seria HBH (hybrid high speed) CLH (classic high speed) Seria wtryskarek dedykowanych dla produkcji detali cienkoêciennych, g ównie dla tworzyw termoplastycznych, charakteryzujàcych si wysokim wspó czynnikiem p yni cia. Wtryskarki serii CLH/HBH charakteryzujà si podwy szonymi pr dkoêcià oraz ciênieniem wtrysku oraz bardzo dobrymi czasami suchego cyklu dla najbardziej wymagajàcych producentów wyrobów detali masowych. Energooszcz dna seria maszyn HBH spe nia oczekiwania zarówno wysokiej wydajnoêci produkcji jak i energooszcz dnoêci. pr dkoêç wtrysku: mm/s ciênienie wtrysku: kg/cm 2 typowa gruboêç Êcianki: 0,5-0,8 mm zastosowania: wyroby cienkoêcienne, pude ka CD/DVD, opakowania na ywnoêç, itp. HBH series (hybrid high speed) CLH (classic high speed) Injection molding machines from HBH/CLH series are dedicated for thin-wall production of high melt flow index of thermoplastic raw materials. Those injection molding machines features empowered injection pressure and velocity as well as excellent dry cycle times for the most demanding mass injection molders. Energy saving HBH series meets highest efficiency. injection speed: mm/sec injection pressure: kg/cm 2 general wall thickness: 0,5-0,8 mm applications: thin-wall cups, disposable dinning wares, CD/DVD cases, food containers, etc. 0,8 mm 0,5 mm 0,1 mm 500 mm/s 300 mm/s 150 mm/s 3500 kg/cm kg/cm kg/cm 2 Typowa gruboêç Êcianki General wall thickness Pr dkoêç wtrysku Injection speed CiÊnienie wtrysku Injection pressure 15

16 Seria HBS (z akumulatorami) Rozwini ciem serii HBH o do adownie wtrysku z akumulatorów jest seria HBS. Produkcja wyprasek cienkoêciennych i ultracienkich mo liwa jest jedynie na wtryskarkach wysoce wyspecjalizowanych, charakteryzujàcych si najwy szymi pr dkoêciami i ciênieniami wtrysku, dzi ki do adowaniu z akumulatorów ciênienia, umiejscowionych w bezpoêredniej bliskoêci elementów wykonawczych. Wtryskarki serii HBS sà konkurencyjne dzi ki niezwyk ej szybkoêci, energooszcz dnoêci oraz bardzo korzystnemu stosunkowi ceny do jakoêci. pr dkoêç wtrysku: mm/s ciênienie wtrysku: kg/cm 2 typowa gruboêç Êcianki: 0,1-0,5 mm HBS series (with accumulators) HBS series is advanced development of HBH series with hydraulic accumulators. Injection molding of thin-wall and ultra thin wall parts is possible only with highly specialised injection molding machines which characterize the highest injection pressure and velocity. The pressure accumulators are located in the nearest location of hydraulic actuators. HBS series machines are competitive due to superb efficiency, energy saving power drive and attractive ratio of the price to the quality. injection speed: mm/sec injection pressure: kg/cm 2 general wall thickness: 0,1-0,5 mm TYPOWE ZASTOSOWANIE: CIENKOÂCIENNYCH: kubeczki, sztuçce jednorazowe, pude ka CD/DVD, opakowania na ywnoêç, LED Backlight Panels ULTRACIENKICH (seria micro 25-50T): karty pami ci mikro sd, konektory elektryczne, itp. TYPICAL APPLICATIONS: THIN-WALL PARTS: thin-wall cups, disposable dinnig wares, CD/DVD cases, food containers, pails, LED Backlight panels ULTRA THIN-WALL PARTS (seria micro 25-50T): memory cards (MS, Mini SD, Micro SD, SD), Micro connectors, speaker film, etc. 0,8 mm 0,5 mm 0,1 mm 500 mm/s 300 mm/s 150 mm/s 3500 kg/cm kg/cm kg/cm 2 Typowa gruboêç Êcianki General wall thickness Pr dkoêç wtrysku Injection speed CiÊnienie wtrysku Injection pressure 16 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

17 SERIA ST / ST SERIES ST T SERIA MT / MT SERIES MT T SERIA MT2 / MT2 SERIES MT T CL CLH CL CLH CL HB HB HBH HBS HB HBH HBS RODZAJE UKŁADÓW ZAMYKANIA / CLAMPING UNITS TYPES ZESPÓŁ ZAMYKANIA CLAMPING UNIT TYPE ST MT MT2 STÓŁ RUCHOMY MOVABLE PLATEN POJEDYNCZY 1x POJEDYNCZY 1x PODWÓJNY 2x MOCOWANIE PROWADNIC CLAMPING GUIDEWAY PROWADNICA LINIOWA LINEAR GUIDE PROWADNICA LINIOWA LINEAR GUIDE HYDROSTATYCZNE PROWADNICE LUB LINIOWE* HYDROSTATIC SLIDEWAY OR LINEAR GUIDE* ROZMIAR MASZYNY MACHINE SIZE STANDARDOWY STANDARD STANDARDOWY STANDARD KOMPAKTOWY COMPACT NAP DY HYDRAULICZNE / HYDRAULIC DRIVES SERIA SERIES CL CLH HB HBH HBS ZU YCIE ENERGII ENERGY CONSUMPTION BARDZO EKONOMICZNY EKONOMICZNY EKONOMICZNY STANDARD STANDARD VERY ECONOMIC ECONOMIC ECONOMIC SZYBKOÂå WTRYSKU INJECTION SPEED STANDARD BARDZO SZYBKA HIGH SPEED STANDARD BARDZO SZYBKA HIGH SPEED BARDZO SZYBKA HIGH SPEED POMPA PUMP OPATKOWA VANE OPATKOWA VANE T OCZKOWA PISTON T OCZKOWA PISTON T OCZKOWA PISTON AKUMULATOR CIÂNIENIA PRESSURE ACCUMULATOR NIE NO NIE NO NIE NO NIE NO TAK YES SILNIK MOTOR AC AC SERVO SERVO SERVO 17

18 Opcje Options Ecoflow Solutions for Plastics oferuje szeroki wybór wyposa enia dodatkowego wtryskarek, tak by ka da maszyna spełniała indywidualne potrzeby producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Profesjonalna kadra doradców technicznych Ecoflow pomaga w doborze odpowiedniego wyposa enia w oparciu o analiz profilu produkcji. In order to meet an individual expectations of our customers Ecoflow Solutions for Plastics offers a wide range of optional equipment to the injection molding machines. Our professional engineering support will help in selection of appropriate equipment based on analyse of production profile. WYPOSA ENIE OPCJONALNE rdzenie hydrauliczne urzàdzenie do wykr cania rdzeni wypychacz pneumatyczny Êlimak i cylinder bimetaliczne specjalizowana geometria Êlimaka grza ki ceramiczne elektryczny silnik dozowania i ruch równoleg e przeciwciênienie w sprz eniu zwrotnym hydraulicznie zamykana dysza wtryskowa prze àczanie z wtrysku na docisk wzgl dem czujnika w formie technologia MuCell z firmy Trexel technologia wtrysku z dopasowaniem zintegrowane lub zewn trzne sterowanie GK zintegrowane lub zewn trzne sterowanie sekwencjami zewn trzne termostaty do form zewn trzne sch adzarki do form dodatkowe pomosty, u atwiajàce utrzymanie ruchu centralny automatyczny system smarowania system monitoringu e-factory OPTIONAL EQUIPMENT hydraulic cores unscrewing device pneumatic ejector bi-metal screw and barrel dedicated screw geometry ceramic band heaters electric charging motor and parallel movements back pressure closed loop hydraulic shot-off nozzle mold sensor switch over from injection to holding MuCell technology from Trexel Compression Injection Molding technology integrated or external hot runner controller integrated or external sequential valve gate controller external mold temperature controller external mold chillers maintenance external platform automatic central lubrication system e-factory monitoring system 18 Wtryskarki informacje ogólne / Injection molding machines general information

19 MEMO

20 Ecoflow Plastics Engineering & Automation ul. Kijowska Bydgoszcz tel./fax

Wtryskarki. Dane techniczne. Injection molding machines Technical datasheet

Wtryskarki. Dane techniczne. Injection molding machines Technical datasheet Wtryskarki Dane techniczne Injection molding machines Technical datasheet Seria Micro 25-50T 2 Wtryskarki dane techniczne / Injection molding machines technical datasheet JEDN. UNIT EF25(ST) EF35(ST) EF50(ST)

Bardziej szczegółowo

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES HEPA and ULPA filters as high-efficiency particulate filters for the separation of suspended particles

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPLE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROLKOWE I KLINOWE ROLLER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CLAMPING AND LIFTING SPRĘŻYNY

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

JW- SE. Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych

JW- SE.   Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych JW- SE Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Brandpol AT dystrybutor wtryskarek 04-847 Warszawa Agrestowa 16 Tel. 22 872 01 72, Tel. kom. 604 287

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders MASTERSYNC Uniwersalna oprawka hydrauliczna Universal Hydraulic Toolholder Uniwersalna Oprawka Hydrauliczna do obrobki frezarskiej zgrubnej, wykończeniowej,

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE MICRO AND PRECISION ALUMINIUM PROFILES Minimalna grubość ścianki: 0,4 mm Minimalna waga: 15 g/m Tolerancja: ±0,05 mm Minimum wall thickness: 0,4 mm Minimum weight of profile:

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki JON WAI. seria TP to duże dwupłytowe maszyny

Wtryskarki JON WAI. seria TP to duże dwupłytowe maszyny Wtryskarki JON WAI seria TP to duże dwupłytowe maszyny seria TP Dwupłytowe wtryskarki Jon Wai serii TP o sile zwarcia 850 do 3500 ton to nowy produkt dedykowany do wytwarzania elementów o dużych gabarytach.

Bardziej szczegółowo

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM PRE-ENGINEERED COMPONENTS

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki serii Dream firmy

Wtryskarki serii Dream firmy Wtryskarki serii Dream firmy Wprowadzenie Tederic Co., Ltd. Tederic to firma światowa działająca na zasadzie połączenia kapitału angielskiego i chińskiego W ostatnich latach znacznie zwiększyła swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

S U WA K I K R Z Y W K O W E

S U WA K I K R Z Y W K O W E S U WA K I K R Z Y W K O W E CAM UNIT PRZEDSTAWIENIE PRODUKTÓW Tłoczniki do obróbki blach uległy na przestrzeni lat znacznej ewolucji. Ogólną tendencją jest łączenie licznych obróbek w mniejszej ilości

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Zhafir Seria Zeres. 400-2,300 kn

Zhafir Seria Zeres. 400-2,300 kn Zhafir Seria Zeres 400-2,300 kn Zwiększamy możliwości wtryskarek elektrycznych ZHAFIR SERIA ZERES Zhafir skonstruował nową serię wtryskarek elektrycznych ZERES niebywale elastyczną wtryskarkę bazującą

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta.

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta. WŁAŚCIWOŚCI: - Korzystna alternatywa dla drogich, konwencjonalnych sprężyn Manifold - Duża paleta rozwiązań umożliwiających użycie standardowych sprężyn niezależnych - Zupełna eliminacja przewodów i złączek

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR Spienianie poliuretanów umożliwia wykonanie detali o różnym stopniu elastyczności. Oferujemy: produkty z pianek

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Wtryskarka elektryczna firmy LG

Wtryskarka elektryczna firmy LG Wtryskarka elektryczna firmy LG LGE 50 II HICOM beta TFT LCD Oferta PLASTPOL 2010 Data oferty: 2010-03-01 Osoba prowadząca projekt Jacek Kuliś Tel. 0 602 727 373 Fax 022 724 38 07 e-mail j.kulis@imtkorpol.pl

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM September / Wrzesień 2013 Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM Low pressure detergent suction with adjustment of the quantity from an

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST

Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST Standard cell frames for pocket filters, Mini Pleat filter inserts, activated carbon filter inserts, Mini Pleat filter panels

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

BADANIA SERWONAPĘDU ELEKTROHYDRAULICZNEGO Z ZAWOREM PROPORCJONALNYM STEROWANYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z REGULATOREM TYPU PI

BADANIA SERWONAPĘDU ELEKTROHYDRAULICZNEGO Z ZAWOREM PROPORCJONALNYM STEROWANYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z REGULATOREM TYPU PI Dominik RYBARCZYK Grzegorz PITTNER Roman REGULSKI BADANIA SERWONAPĘDU ELEKTROHYDRAULICZNEGO Z ZAWOREM PROPORCJONALNYM STEROWANYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z REGULATOREM TYPU PI STRESZCZENIE W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Patchcords and Pigtails

Specyfikacja produktu Patchcords and Pigtails Nowadays in the competitive market the following features seem to be the most important: quality, lead time and purchasing conditions. The QuickFiber product range is designed to meet all customers expectations.

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Prezentacja projektu Wprowadzenie innowacyjnych technologii w produkcji kompresorów Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Let us develop with wisdom and prosper

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Need to close a gate? We have the solution!

Need to close a gate? We have the solution! Need to close a gate? We have the solution! 35 35 87 SAMSON-2 Uniwersalny samozamykacz do furtek CLOSING FORCE FINAL SNAP CLOSING SPEED SAMSON-2 Kolejna generacja samozamykacza. Jeszcze prostszy montaż

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

March / Marzec Number/Numer 4 Year/Rok I. New professional high-pressure cleaners in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the FOOD SECTOR

March / Marzec Number/Numer 4 Year/Rok I. New professional high-pressure cleaners in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the FOOD SECTOR March / Marzec 2012 Number/Numer 4 Year/Rok I New professional high-pressure cleaners in AISI 304 STAINLESS STEEL for use in the FOOD SECTOR Nowe profesjonalne myjki wysokociśnieniowe w wykonaniu ze stali

Bardziej szczegółowo

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory d³awi¹ce i d³awi¹cozwrotne s¹ stosowane w uk³adach pneumatyki do regulacji natê enia przep³ywu sprê onego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com Nowoczesne i kreatywne spotkania - indywidualna obsługa i pomysły szyte na miarę. Idealna powierzchnia konferencyjna dla 350 uczestników, w tym letni ogród i wielofunkcyjne foyer. Fresh and creative meetings

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS DETEKCJA MAGNETYCZNA MAGNETIC FIELD Podwójnego działania Double acting SERIA VBM, VBM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, Firma MAXBET jest nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości pasowych kół zębatych. Oferujemy koła pod pasy klinowe, wielorowkowe i płaskie,

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet inteligentna oprawa uliczna LED intelligent LED street luminaire www.lediko.com ZASTOSOWANIE AREAS OF APPLICATION oświetlenie miejskie municipal lighting oświetlenie

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo