Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym"

Transkrypt

1 PROGRAM 58. ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym 08 września 2010 r. (środa) Zebranie Prezydium ZG PTG (Collegium Geographicum, Kopcińskiego 31, p. 405) Zebranie Plenarne ZG PTG (Collegium Geographicum, Kopcińskiego 31, s. 421) Przerwa obiadowa Rejestracja uczestników Zjazdu (Collegium Geographicum, Kopcińskiego 31, parter) Rejestracja Delegatów na Walne Zebranie PTG (Collegium Geographicum, Narutowicza 88, s. 19, aula im. Prof. Anny Dylikowej) Walne Zebranie Delegatów PTG (Collegium Geographicum, Narutowicza 88, s. 19, aula im. Prof. Anny Dylikowej) 09 września 2010 r. (czwartek) Rejestracja uczestników Zjazdu (Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26) Otwarcie 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Aula A1, I piętro, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26) Przerwa Obrady plenarne (Aula A1, I piętro, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26) Przerwa obiadowa Rejestracja uczestników Zjazdu (Collegium Geographicum, Kopcińskiego 31, parter) Obrady w sekcjach sekcja geografii ekonomicznej (prof. T. Marszał), Collegium Geographicum, Kopcińskiego 31, s sekcja geografii wsi (dr M. Wójcik, prof. A. Suliborski), Collegium Geographicum, Kopcińskiego 31, s Spotkanie towarzyskie (Collegium Geographicum, Kopcińskiego 31, parter) 10 września 2010 r. (piątek) Obrady w sekcjach sekcja dydaktyki geografii (prof. E. Szkurłat), Collegium Geographicum, Kopcińskiego 31, s. 421

2 sekcja geografii miast (prof. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz), Collegium Geographicum, Kopcińskiego 31, s sekcja klimatu i wód obszarów miejskich (prof. J. Wibig, prof. K. KoŜuchowski, prof. P. Jokiel) Collegium Geographicum, Narutowicza 88, s. 13/ Przerwa obiadowa Obrady w sekcjach sekcja geografii politycznej i historycznej (prof. M. Sobczyński, prof. M. Kulesza), Collegium Geographicum, Kopcińskiego 31, s sekcja geografii turyzmu (prof. B. Włodarczyk), Collegium Geographicum, Kopcińskiego 31, s września (sobota-niedziela) sesje terenowe Sobota: 1. Rozwój przestrzenny i przemiany funkcjonalne Łodzi, osoba prowadząca: dr Ewa Klima 2. Wpływ wydobycia surowców na stan środowiska geograficznego na przykładzie Bełchatowa, osoby prowadzące: dr Anna Małgorzata NiŜnik, dr Jan Goździk Niedziela: 1. Szlakiem rewitalizacji w Łodzi, osoba prowadząca: dr Wojciech Michalski 2. Wpływ wydobycia surowców na stan środowiska geograficznego na przykładzie Uniejowa, osoba prowadząca: mgr Karolina Smętkiewicz Wykaz referatów z podziałem na poszczególne sekcje tematyczne (czas na wygłoszenie referatu do 15 min.) OBRADY PLENARNE 1. Antoni Jackowski Etapy rozwoju polskiej geografii 2. Marek Sobczyński Rozwój łódzkiego ośrodka geograficznego i jego formy organizacyjne 3. Stanisław Liszewski Od łódzkiego zespołu miejskiego po łódzki obszar metropolitalny

3 3 SEKCJA GEOGRAFII MIAST (prof. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz) 1. Iwona Pielesiak, Bartosz Bartosiewicz Spójność obszaru metropolitalnego koncepcja badawcza 2. Anna Ćwikałowska Rozwój funkcji metropolitalnych w kontekście przekształceń terenów poprzemysłowych (studium przypadku: Ołowianka w Gdańsku) 3. Paweł Czapliński, Piotr Klimczak Scenariusze rozwoju metropolii na przykładzie Rzeszowa 4. Tadeusz Bocheński Subregion elbląski i jego powiązania z Trójmiejskim Obszarem Metropolitalnym 5. Sebastian KsiąŜkiewicz Analiza moŝliwości integracji przestrzeni Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w aspekcie koncepcji szybkiej kolei aglomeracyjnej 6. Sylwia Bródka, Damian Łowicki, Iwona Markuszewska Przyrodnicza waloryzacja zmian uŝytkowania ziemi w aglomeracji poznańskiej 7. Joanna Kotlicka Tereny przemysłowe Łodzi w XIX i XX wieku 8. Roman Cieśliński Rozwój oraz zmiany funkcji wysp na terenie Gdańska 9. Mirosław Mularczyk, Joanna Angiel Percepcja elementów socjalistycznych w przestrzeni miejskiej 10. Wioletta Szymańska PrzeobraŜenia demograficzne i zmiany w wewnątrzmiejskiej struktury zaludnienia w Koszalinie w latach Katarzyna Podhorodecka Slumsy jako problem urbanizacyjny obszaru metropolitalnego Kairu 12. Tomasz Wites Zagospodarowanie przestrzeni w mieście Bandar Seri Begawan w Brunei 13. Anna Janiszewska, Ewa Klima, Agnieszka Rochmińska WieŜowiec jako habitat 14. Iwona JaŜdŜewska Zastosowanie Systemu Informacji Geograficznej GIS w badaniach geografii 15. Krzysztof Janc, Konrad Ł. Czapiewski Przestrzenne zróŝnicowanie miejsc pochodzenia finalistów olimpiady geograficznej SEKCJA GEOGRAFII WSI (dr M. Wójcik, prof. A. Suliborski) 1. Marcin Wójcik Wieś metropolitalna podstawowe pojęcia i koncepcje badawcze 2. Aleksandra Jezierska-Thole Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Brandenburgii w strefie oddziaływania metropolii Berlina i jej wpływ na zmiany demograficzne 3. Sylwester Piszczek ZaleŜności pomiędzy infrastrukturą techniczną a rozwojem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich powiatów bydgoskiego i toruńskiego 4. Mieczysław Kluba Wspomaganie rolnictwa indywidualnego środkami unijnymi na obszarach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 5. Małgorzata Polna Zmiany w strukturze powierzchniowej i własnościowej zasobów leśnych w aglomeracji poznańskiej 6. Gabriela Czapiewska Problemy społeczności wsi popegeerowskich i inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego (przykład gminy Kępice) 7. Gabriela Czapiewska ZróŜnicowanie szans rozwojowych obszarów wiejskich powiatu słupskiego

4 4 8. Stanisław Krysiak Ekologiczno-krajobrazowy wymiar odłogowanych gruntów porolnych przykłady z województwa łódzkiego SEKCJA DYDAKTYKI GEOGRFAII (prof. E. Szkurłat) 1. Maria Groenwald O celach kształcenia w kontekście namysłu nad włączeniem problemów obszarów metropolitalnych do zagadnień podejmowanych na lekcjach geografii 2. BoŜena Dobosik Procesy osadnicze w wymaganiach egzaminacyjnych i arkuszach maturalnych z geografii 3. Aleksander Głowacz Problemy obszarów metropolitalnych w podstawach programowych i podręcznikach do geografii w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji 4. Marta Bobiatyńska Miejsce geografii miasta w nauczaniu geografii Polski w programie matury międzynarodowej (IB Diploma Programme) 5. Irena Dybska-Jakóbkiewicz Percepcja własnego regionu przez uczniów kieleckich gimnazjów 6. Mirosława Poleszuk-Kozioł Wirtualna przestrzeń miasta w kontekście edukacji geograficznej 7. Alina Awramiuk, Magdalena Fuhrmann Sytuacja społeczno-ekonomiczna dzielnic Warszawy a oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych 8. Joanna Angiel Wiedza, doświadczenia i świadomość wiślanych zagroŝeń powodziowych wśród licealistów w miastach nadwiślańskich od faktów do edukacji 9. Maria Adamczewska Edukacja regionalna w szkołach ponadgimnazjalnych (na przykładzie liceów ogólnokształcących w województwie łódzkim) 10. Barbara Dzięcioł-Kurczoba Wyniki matury a efekty kształcenia gimnazjalnego w wybranych szkołach województwa łódzkiego 11. Małgorzata Cichoń, Iwona Piotrowska Zajęcia terenowe w mieście i ich rola w procesie kształtowania umiejętności obserwacji i rozpoznawania skał (na przykładzie miasta Poznania) 12. Danuta Piróg SondaŜ diagnostyczny w badaniach z zakresu dydaktyki geografii wybrane determinanty responsywności 13. Jadwiga Kop Metody kształcenia w nauczaniu geografii osadnictwa SEKCJA GEOGRAFII EKONOMICZNEJ (prof. T. Marszał) 1. Aleksandra Cicharska Przemiany demograficzne w Trójmieście w latach Barbara Konecka-Szydłowska ZróŜnicowanie struktury bezrobocia w aglomeracji poznańskiej 3. Barbara Konecka-Szydłowska ZróŜnicowanie rynkowych ofert pracy w aglomeracji poznańskiej 4. Wojciech Kisiała Przestrzenne i organizacyjne aspekty dostępności świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze aglomeracji poznańskiej 5. Tomasz Wiskulski Realizacja planów budowy polskiej sieci dróg ekspresowych i autostrad w świetle EURO Jerzy Kitowski Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie specjalnych

5 5 stref ekonomicznych w Polsce 7. Jakub Taczanowski Perspektywy uruchomienia szybkiej kolei miejskiej w Krakowie 8. Anna Grzegorczyk ZróŜnicowanie zagospodarowania przestrzennego Kenii 9. Florian Plit Krajobrazy kulturowe w geografii fizycznej i w geografii człowieka SEKCJA GEOGRAFII POLITYCZNEJ I HISTORYCZNEJ (prof. M. Sobczyński, prof. M. Kulesza) 1. Roman Matykowski Wyniki wyborów do Sejmu w 2007 roku jako wyznacznik przemian społeczno-urbanizacyjnych w strefach oddziaływania duŝych miast w Polsce 2. Roman Matykowski, Katarzyna Kulczyńska, Wojciech Kisiała Typy miast polskich w świetle wyników wyborów do Sejmu 3. Wojciech Janicki Regiony historyczne w Polsce, a współczesne jednostki administracyjne analiza krytyczna 4. Katarzyna Kulczyńska Usługi jako czynnik kształtujący przestrzeń podzielonych miast pogranicza 5. Mateusz Konieczny Granice i zasięgi wpływów terytorialnych kibiców piłkarskich Widzewa i ŁKS-u 6. Jerzy Wrona Herby miejskie jako przedmiot zainteresowań geografii 7. Dorota Kaczyńska, Łukasz Musiaka Zabytkowe formy morfologiczne i układ przestrzenny małego miasta jako walor turystyczny. Przykład Reszla 8. Ewa Klima Przestrzeń sakralna propozycja metodologii badania 9. Joanna Szczepankiewicz-Battek Osadnictwo ewangelików reformowanych na Śląsku w ramach kolonizacji fryderycjańskiej 10. Lucyna Przybylska Krajobraz sakralny Trójmiasta SEKCJA GEOGRAFII TURYZMU (prof. B. Włodarczyk) 1. Lucyna Wachecka-Kotkowska Ăngkôr i Machu Picchu jako metropolie zaginione w lesie deszczowym 2. Krzysztof Parzych Determinanty kształtowania się przestrzeni turystycznorekreacyjnej mieszkańców miasta w czasie weekendowym. Studium przypadku mieszkańców Słupska 3. Maciej Lechowicz Wybrane formy turystyki kwalifikowanej na obszarze metropolitalnym Warszawy 4. Robert Wiluś, Stanisław Liszewski Region łódzki w nowej koncepcji regionalizacji turystycznej Polski 5. Bogdan Włodarczyk, Ewa Szafrańska Turystyka w powiatach województwa łódzkiego 6. Jarosław Kazimierczak Turystyka na terenach poprzemysłowych przykład Łodzi SEKCJA KLIMATU I WÓD OBSZARÓW MIEJSKICH (prof. J. Wibig, prof. K. KoŜuchowski, prof. P. Jokiel) 1. Włodzimierz Pawlak Zastosowanie metody kowariancji wirów do pomiarów turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla netto na terenie miejskim 2. Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Kozak, Jadwiga Mazur Pomiary stęŝenia radonu ( 222 Rn) w powietrzu atmosferycznym i glebowym w Łodzi i na terenie gminy Zgierz w róŝnych warunkach meteorologicznych

6 3. Krzysztof Fortuniak Miejska wyspa ciepła i bilans cieplny Łodzi 4. Elwira śmudzka Warunki nefologiczne aglomeracji warszawskiej 5. Piotr Lewik Wpływ rozwoju Krakowa na zmiany usłonecznienia 6. Sebastian Bernat Obszary ciche w aglomeracjach 7. Agnieszka Krasko-Krzeszewska Społeczna percepcja sporu o globalny kryzys klimatyczny 8. Adam Bartnik, Piotr Moniewski Formowanie się i charakter wezbrań dwu małych rzek o róŝnym stopniu zurbanizowania zlewni na przykładzie Sokołówki i DzierŜąznej 9. Tomasz Bryndal, Wacław Cabaj, Roman Suligowski Gwałtowne wezbrania potoków Kisielina i Niedźwiedź na Pogórzu Wiśnickim w czerwcu 2009 roku 10. Roman Cieśliński ZróŜnicowanie sieci hydrograficznej na terenie aglomeracji trójmiejskiej 11. Mariusz Siedlecki, Krzysztof Fortuniak, Włodzimierz Pawlak Ocena parowania terenowego w Łodzi z wykorzystaniem metody kowariancyjnej 6

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 czerwca 2014 (wtorek) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator:

III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast Rewitalizacja w polityce miejskiej 4-6 czerwca 2014 r., Kraków Nowohuckie Centrum Kultury Organizator: INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie Kongres organizowany

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Piasecznie STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. Część II: Strategia i program działań

Starostwo Powiatowe w Piasecznie STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. Część II: Strategia i program działań Starostwo Powiatowe w Piasecznie STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Część II: Strategia i program działań Piaseczno, grudzień 2003 2 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE... 7 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA

PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA CZYNNIKI, RÓŻNORODNOŚĆ, ZMIANY Redakcja naukowa: Małgorzata DURYDIWKA Katarzyna DUDA-GROMADA Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Zbigniew Zuziak Główny Architekt Miasta Prof. Andrzej Wyżykowski ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

I. Środowisko przyrodnicze Polski 32/ 33.

I. Środowisko przyrodnicze Polski 32/ 33. Rozkład materiału i plan dydaktyczny: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania I. Środowisko przyrodnicze 32/ 33. Położenie i granice położenie polityczne, matematyczne

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Polskie Towarzystwo Geograficzne

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Polskie Towarzystwo Geograficzne Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polskie Towarzystwo Geograficzne POLITYKA PRZESTRZENNA A TRANSPORTOWA EWALUACJA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STRATEGICZNA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

DIAGNOZA STRATEGICZNA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI DIAGNOZA STRATEGICZNA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ŁÓDŹ, STYCZEŃ 2014 R. 1 Projekt pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ realizuje

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA (projekt do konsultacji) Olsztyn, wrzesień 2013 r. SPIS TREŚCI: Proces aktualizacji Strategii... 4 1. Wizja rozwoju miasta do 2020 roku... 6 2. Procesy zewnętrzne istotne dla

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego. Kraków, kwiecień 2015 Zintegrowana Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne PROGRAM IV Konferencji Naukowej z serii wiedza i innowacje pt. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-18 stycznia 2008 r. RAMOWY program: 10.00-11.00

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA

POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU STUDIA POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA Pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE)

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 346 AUDITY JAKOŚCI I ŚRODOWISKA Prowadzący: dr Piotr Rogala, mgr Paweł Skowron * 1. Geneza i przesłanki przeprowadzenia auditów. 2. Pojęcie auditów

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Opracował zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 31 (373) 26 listopada 2012 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO TEKST PLANU ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVIII / 873 / 2002 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA

Bardziej szczegółowo

Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp

Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK ` Raport z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ Wstęp sierpień U R Z Ą D M I A S T A W Ł O C Ł A W E K, Z I E L O N Y R Y N E K 1 1

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo