WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A."

Transkrypt

1 KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel , dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz., tel ), nż. Alna Śwderska (sekretarz redakcj, tel , mgr Jan Berger (tel ), dr Marek Cerpał-Wolan (tel ), mgr nż. Anatol Kula (tel ), mgr Wesław Łagodzńsk (tel ), dr Grażyna Marcnak (tel ), prof. dr hab. Walenty Ostasewcz (tel ), dr hab. Krystyna ruska (tel ), mgr Lucyna rzybylska (tel ), prof. dr hab. Bogdan Stefanowcz (tel ), mgr Małgorzata Żyra (tel ) REDAKCJA al. Nepodległośc 208, Warszawa, gmach GUS, pok. 353, tel Elżbeta Grabowska Wersja nternetowa jest wersją perwotną czasopsma. RADA ROGRAMOWA: dr Halna Dmochowska (przewodncząca, tel ), prof. dr hab. Czesław Domańsk, mgr Małgorzata Fronk, prof. dr hab. Jan Kordos, dr Tomasz awlak, mgr Stansława Szwałek, dr Teresa Śmłowska, prof. dr hab. Kazmerz Zając ZAKŁAD WYDAWNCTW STATYSTYCZNYCH al. Nepodległośc 208, Warszawa, tel nformacje w sprawach nabywana czasopsm tel , Zbgnew Karpńsk (redaktor technczny), Ewa Krawczyńska (skład łamane), Wydzał Korekty pod kerunkem Teresy Chmelewskej, mgr Andrzej Kajkowsk (wykresy). ndeks renumerata krajowa: WARUNK RENUMERATY REALZOWANEJ RZEZ RUCH S.A. Wpłaty na prenumeratę przyjmują jednostk kolportażowe RUCH S.A. właścwe dla mejsca zameszkana lub sedzby prenumerującego. Termn przyjmowana wpłat na prenumeratę krajową do 5 każdego mesąca poprzedzającego okres rozpoczęca prenumeraty. W nternece renumerata opłacana w złotówkach ze zlecenem wysyłk za grancę: nformacj o warunkach prenumeraty sposobe zamawana udzela RUCH S.A. Oddzał Krajowej Dystrybucj rasy, Warszawa, ul. Jana Kazmerza 31/33. Telefony: , , , nfolna: , wpłaty na konto w banku EKAO S.A. V O/Warszawa. Nr lub w kase Oddzału. Dokonując wpłaty na prenumeratę w banku czy też w urzędze pocztowym należy podać: nazwę naszej frmy, nazwę banku, numer konta, czytelny pełny adres odborcy za grancą, okres prenumeraty, rodzaj wysyłk (pocztą lotnczą czy zwykłą) oraz zamawany tytuł. Warunkem rozpoczęca wysyłk prenumeraty jest dokonane wpłaty na nasze konto. Termny przyjmowana wpłat na prenumeratę WADOMOŚC STATYSTYCZNYCH : do na kwartał roku następnego lub na cały rok następny, do na kwartał roku beżącego, do na kwartał roku beżącego, do na V kwartał roku beżącego. Zam. 417/2010 nakład 540 egz.

2 NR 10 (593) AŹDZERNK 2010 CZASOSMO GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO OLSKEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO STUDA METODOLOGCZNE Jacek BAŁEK Uogólnone ndeksy agregatowe Celem artykułu jest prezentacja uogólnonych formuł dla agregatowych ndeksów cen oraz analza ch własnośc. ch ogólność wynka z dowolnośc wyboru wag dla składowych komponentów bądź też z ch sparametryzowanej postac. W opracowanu pokazano, że szczególnym przypadkam omawanych tu ogólnych formuł są znane ndeksy statystyczne, take jak ndeks Laspeyresa, aasche ego, Fshera, Lexsa nne. Rozważana teoretyczne zobrazowano przykładem, który pokazuje różnce pomędzy wartoścam ndeksów w zależnośc od przyjętego systemu wag. Choć perwsze, neważone przez to zbyt uproszczone, formuły ndeksów cen znane są już od stulec (np. Dutot zaproponował swój ndeks cenowy w 1738 r., Carl w 1764 r.), to dopero konec weku XX dał początek ważonym formułom Laspeyresa aasche ego (von der Lppe, 2007). Jednakże znaczącym krokem w rozwoju teor ndeksów statystycznych była dopero praca rvnga Fshera (1922). Fsher ne był co prawda perwszym ekonomstą, który stosował tzw. testy, czyl postulaty, wobec ndeksów statystycznych, ale jako perwszy zaczął je wykorzystywać przy poszukwanu nowych formuł. Efektem poszukwań była m.n. jego dealna (jak ją nazywał) formuła, znana obecne jako ndeks Fshera, określona wzorem: F = (1) La a 1

3 gdze pod perwastkem znajdują sę cenowe ndeksy Laspeyresa ( La ) aasche ego ( a ) (Domańsk, 2001). Dla rozważanych N składowych agregatu, p s : = 1, 2,..., N badanego przy ch cenach z okresu bazowego { } { p t : = 1, 2,..., N} oraz loścach z okresu bazowego { q s 1, 2,..., N} : = badanego { q t : = 1, 2,..., N}, ndeksy te można wyrazć za pomocą wzorów 1 : La a N s t q p = 1 ( s, t) = N (2) s s q p = 1 N t t q p = 1 ( s, t) = N (3) t s q p Ogólne znanym faktem jest to, że ndeksy Laspeyresa aasche ego, w przecweństwe do ndeksu Fshera, ne spełnają podstawowych testów wymaganych od ndeksów statystycznych (Bałek, 2005; von der Lppe, 2007). Jednakże ch przewagą jest prostota nterpretacyjna, której z kole pozbawony jest ndeks Fshera, choć stanow ch średną geometryczną. W artykule, omawając ogólne formuły ndeksów, ne będzemy jednak bral pod uwagę tego kryterum. Okazuje sę bowem, że ogólne formuły dla ustalonych wartośc parametrów, od których zależą, mogą prowadzć do ndeksów, które posadają nterpretację ekonomczną, jak takch, które jej ne mają. odobne okazuje sę, że szczególne przypadk ogólnych formuł różną sę lczbą testów (aksjomatów), które spełnają. = 1 KLASYFKACJA NDEKSÓW WG RVNGA FSHERA W swojej pracy al Köves (1983) przedstawł klasyfkację ndeksów według Fshera w postac trzech tzw. generacj ndeksów. erwszą z nch stanową ndeksy najprostsze, czyl neważone. Wymenć można tu ndeksy Dutot, Carl czy Jevonsa. Formuła ndeksu Carl, do której odwołamy sę w dalszej częśc opracowana, jest następująca: Ca = N 1 p N (4) p = 1 t s 1 Tylko w raze konecznośc rozróżnena okresu bazowego badanego będzemy stosowal notację ( s, t). W standardowym ujęcu, gdy badany jest okres t, a bazowym s, będzemy psal krótko. 2

4 t s / Druga generacja ndeksów to zbór formuł, jake otrzymać można poprzez zastosowane ważonych wersj średnej arytmetycznej, geometrycznej czy harmoncznej z cen p bądź relacj cenowych p p. Fsher wyróżnł cztery t me- s s t t tody ważena: oparte na okrese bazowym (wag p ), badanym (wag p ) s t t s bądź meszane (wag p q lub p q ). Do tej grupy ndeksów zalczyć można ndeksy Laspeyresa aasche ego. Trzecą generację ndeksów stanową ndeksy, które otrzymać można m.n. poprzez kombnację czy uśrednene (bez wskazana na konkretny typ średnej) ndeksów drugej generacj. Do tej grupy ndeksów należy np. ndeks Fshera (1). W dalszej częśc pracy przedstawmy ogólne formuły ndeksów, nawązując do koncepcj tworzena ndeksów drugej trzecej generacj. q UOGÓLNONE FORMUŁY NDEKSÓW CEN Dość naturalnym uogólnenem ndeksu Carl (4) może być formuła gdze Dla = 1 q N t p G1 = w s (5) p N w = 1 { 1, 2,..., N} w 0 w = w = 1 otrzymujemy ndeks (4), natomast przyjmując N t t p q w = N t t p q k = 1 otrzymujemy w konsekwencj ndeks algrave a z 1886 r. k k = 1 (6) Formuły typu (5), mmo całej swojej prostoty, mają jednak poważną wadę, manowce, ne spełnają ważnych postulatów, których wymaga sę od dobrze skonstruowanego ndeksu statystycznego. Wystarczy nadmenć, że tzw. test odwróconego czasu (tme reversal test) czy test kołowy (crcular test) ne są tu spełnone (ops głównych testów dla ndeksów znajdze czytelnk np. u Krzysztofaka Lusznewcza (1997) oraz Bałka (2005). O le test kołowy 2 jest poza 2 Test kołowy wymaga, aby prawdzwa była relacja: ( s, s + 1) ( s + 1, s + 2)... ( t 1, t) = = ( s, t), gdze ( s, s + 1) stanow ndeks cen porównujący okres (s + 1) z okresem s. nnym ważnym aksjomatem jest np. test proporcjonalnośc, który orzeka, że w przypadku gdy t s p / p = const = k, to zachodz ( s, t) = k. Wszystke opsane tu ogólne formuły spełnają test proporcjonalnośc. (7) 3

5 zasęgem wększośc stosowanych ndeksów statystycznych (nawet dealny ndeks Fshera ne spełna tego testu), o tyle test odwróconego czasu jest dość naturalnym wymogem stawanym ndeksom. Gdyby oznaczyć przez ( s, t) ndeks cen traktujący jako bazowy okres s, przez ( t, s) ndeks cen traktujący okres t jako bazowy, to test odwracalnośc w czase można by zapsać jako następujący postulat: ( s, t) ( t, s) = 1 (8) W przypadku formuły (5), bez względu na dobrany system wag, mamy oczywśce: N t N s p p 1( s, t) = w w 1( t, s) s t p p G G = = 1 = 1 (9) a zatem test odwróconego czasu (8) ne może zostać spełnony. Uogólnenem neważonego ndeksu Dutot, którego postać jest następująca: Du N N 1 t p N = 1 = 1 = = N N 1 s p N = 1 = 1 p p t s (10) jest jego ważona wersja: G N = 1 = N = 1 p w t s (1) 2 (11) p w (2) (1) gdze dodatne wag w, (2) w spełnają 3 : N = 1 N (1) (2) w = w = 1 (12) = 1 3 W lteraturze funkcjonują ndeksy statystyczne, których postać ma strukturę jak w formule (11), ale bez ogranczeń z (12). oza omówonym ndeksam Laspeyresa aasche ego, wymenć można tu ndeksy Marshalla Edgewortha, Walsha czy ndeks Geary-Khamsa. Trzy ostatne ndeksy spełnają aksjomat (8). 4

6 rzyjmując (2) = w 1 = otrzymujemy formułę (10), natomast przyjmu- N jąc wag: w (1) q t (1) = N w k = 1 q t k, w (2) q s = N s qk k = 1 (13) otrzymujemy postać ndeksu Drobscha z 1871 r.: Dro N N t t p q / = 1 k = 1 = N N s s p q / = 1 k = 1 q q t k s k (14) W przypadku ogólnej formuły G 2 łatwo zauważyć, że aksjomat (8) jest spełnony, jeśl tylko zachodz w = w dla wszystkch { 1, 2,..., N}. Ne jest to (1) (2) jednak warunek koneczny dla testu odwróconego czasu, a jedyne wystarczający. Zauważmy bowem, że wag dobrane w formule (13) są od sebe różne, natomast oparty na nch ndeks Drobscha (14) spełna test odwróconego czasu. Kolejna, dość ogólna formuła dla agregatowych ndeksów cen może być zapsana jako: gdze wag p w = ( ) (15) p N G3 = 1 w spełnają założena (6). Formuła (15) wyraźne nawązuje do funkcj produkcj Cobba-Douglasa. Jej trzy szczególne przypadk stanową znane w lteraturze ndeksy: s s s p q dla w = N otrzymujemy tzw. logarytmczny ndeks Laspeyresa: s s p q k= 1 k k t s p ws = ( ) (16) p N Log La = 1 t s dla w t = N k = 1 p q t p t t k q t k otrzymujemy tzw. logarytmczny ndeks aasche ego: 5

7 p wt = ( ) (17) p N Log a = 1 t s 1 t s dla w = ( w + w ) otrzymujemy ndeks Törnqvsta (1936): 2 N t p T ) p w = ( (18) = 1 s Zauważmy, ż na podstawe (16), (17) (18) możemy zapsać: 1 Log La ( s, t) = (19) ( t, s) Log a 1 ln T = (ln Log a + ln Log La ) (20) 2 Można zauważyć, że logarytmczne ndeksy Laspeyresa aasche ego ne spełnają testu odwracalnośc w czase (podobne jak zwykłe ndeksy Laspeyresa aasche ego). Natomast z (19) (20) wynka, że ndeks Törnqvsta spełna ten postulat. stotne, wobec (20) mamy bowem: T Log a Log La = (21) natomast uwzględnając (19) otrzymujemy: s, t) ( t, s) = ( s, t) ( s, t) ( t, s) ( t, s) = T ( T Log a Log La Log a Log La = 1 1 Log a ( s, t) ( t, s) = 1 = 1 Log a ( t, s) ( s, t) Log a Log a (22) W pracy Bałka (2005) pokazano, że jeśl założyć, ż wag w w formule (15) s t są funkcjam wag w oraz w, to narzucając dla formuły (15) postulaty jednorodnośc odwracalnośc w czase, uzyskujemy w sposób jednoznaczny formułę Törnqvsta (18). Fsher w swojej teor ndeksów uważał, że rzeczywsta wartość ndeksu zawarta jest pomędzy wskazanam ndeksów La a. Zastosował on średną geometryczną z tych formuł (1). W statystyce funkcjonuje jednak wele rodzajów średnch, co prowadz do mnej lub bardzej znanych uogólneń powszechne stosowanych ndeksów. 6

8 rzypomnjmy, że dla dwóch welkośc x y możemy polczyć dla α [0,1] : ważoną średną arytmetyczną: α x + ( 1 α ) y; ważoną średną geometryczną: x α y1 α ; xy ważoną średną harmonczną: ; α x + ( 1 α ) y 2 ważoną średną kwadratową: α x 2 + ( 1 α ) y ; ważoną średną wykładnczą: ln[ α exp( x) + (1 α )exp( y)]. Wstawając w mejsce welkośc x y wartośc ndeksów Laspeyresa aasche ego, uzyskujemy następujące ogólne formuły ndeksów: ( α ) = + (1 ) (23) G4 α La α a = (24) α 1 α G5 ( α ) ( La ) ( a ) G 6 ( α ) = (25) (1 α α La a ) La + a = (26) 2 2 G7 ( α ) α ( La ) + (1 α )( a ) G8 ( α ) = ln[ α exp( ) + (1 α )exp( )] (27) La Formuła (24) bywa nazywana uogólnonym ndeksem Fshera (dla α = 0, 5 prowadz do ndeksu Fshera określonego w (1). Zauważmy, że zachodz przy tym: = G 4 ( 0) = G5 (0) = G6 (0) = G7 (0) = G8 (0) a (28) a = G 4 ( 1) = G5 (1) = G6 (1) = G7 (1) = G8 (1) La (29) Co węcej, skoro ndeks Fshera znajduje sę w przedzale o krańcach określonych przez ndeksy Laspeyresa aasche ego, to nasuwa sę pytane, czy może być on wyrażony za pomocą nnej (nż geometryczna) średnej z tych ndeksów? Odpowedź jest twerdząca jak pokazał Köves (1983), ndeks Fshera można F a uzyskać jako G ( ) 4, otrzymując: 4 La a 4 Zakładamy tu oczywśce, że ( ) 0. La a 7

9 8 a a La F La La a La a F F + = (30) odobne udowodnć można, że zachodz (dowód pomjamy): ) ( 6 a La F La G F = (31) ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( a La a F G F = (32) ) ) exp( ) exp( ) exp( ) exp( ( 8 a La a F G F = (33) Wprost z formuły (24) otrzymujemy wnosek, że tylko dla 2 1 = α uogólnony ndeks Fshera spełna test odwracalnośc w czase (podobnego wnosku ne można postawć dla pozostałych ogólnych formuł). Mamy bowem dla dowolnych :,,, t s t s q q p p ] [ ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )], ( [ )], ( [ )], ( [ )], ( [ ), ( ), ( = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = α α α α α α α α α α α α N N s t t s N t t N s s N s t N t t N t s N s s N t s N s s N t t N s t N s t N t t N s s N t s a La a La G G p q p q p q p q p q p q p q p q p q p q p q p q p q p q p q p q s t s t t s t s s t t s Okazuje sę równeż, że ne tylko ndeks Fshera, ale także wele spośród znanych w lteraturze przedmotu ndeksów, można uzyskać poprzez odpowedn dobór wag dla formuł (23) (27). Oznaczając przez, Q La Q a loścowe ndeksy według formuł Laspeyresa aasche ego można pokazać, że zachodz: a Q La Q La La Q La N t s s N t s t ME q q p q q p ) 1 ( ) 1 1 ( ) ( ) ( = + + = = = (34)

10 co prowadz do wnosku, że ndeks Marshalla Edgewortha ( ME ) jest szczególnym przypadkem formuły (23), tzn.: ME = ( 1 G 4 ) Q (35) 1+ La RZYKŁAD OBLCZENOWY rzykład ogranczymy do prezentacj formuł G4 G8. Załóżmy, że dla pewnej zborowośc nejednorodnej uzyskano = 0, 9 oraz = 1,1. W tabl. 1 podajemy wynk dla uogólnonych ndeksów dla różnych wartośc parametru α: La a TABL. 1. WARTOŚC WYBRANYCH UOGÓLNONYCH FORMUŁ W ZALEŻNOŚC OD ARAMETRU α, W RZYADKU GDY La = 0, 9 ORAZ a =1, 1 Formuła ndeksu Wartość parametru α α = 0,1 α = 0,25 α = 0,5 α = 0,75 α = 0,9 G 4 ( )... 1,08 1,05 1,00 0,95 0,92 G 5 ( )... 1, , , , , G 6 ( )... 1, , ,99 0, , G 7 ( )... 1, , , , , G 8 ( )... 1, , , , , Ź r ó d ł o: opracowane własne. Oczywśce wskazana ndeksów z tabl. 1 zawarte są w przedzale [ La, a ] = [0,9;1,1]. Traktowany przez welu autorów jako dealny, ndeks Fshera przyjmuje w analzowanym przypadku wartość 0, Równe blske jednośc są właścwe pozostałe uogólnone ndeksy dla α = 0,5, z tym że formuły G 7 (0,5) G 8 (0,5) jednomyślne wskazują na wartość powyżej jednośc, natomast G 5 (0,5) G 6 (0,5) wskazują na wartość ponżej jednośc. Ta newelka asymetra względem średnej arytmetycznej z ndeksów aasche ego Laspeyresa 5 uwdaczna sę równeż w przypadku wynków zawartych w tabl. 2: 5 Wynka to z relacj, jake zachodzą mędzy różnym rodzajam średnch ważonych. 9

11 TABL. 2. WARTOŚC ARAMETRU α, DLA KTÓREGO OGÓLNE FORMUŁY OSĄGAJĄ WARTOŚĆ JEDNOŚC BĄDŹ WARTOŚĆ NDEKSU F, W RZYADKU GDY La = 0, 9 ORAZ a =1, 1 arametr α Formuła ndeksu G ( α ) = 1 G (α ) = F G 4 ( α )... 0,500 0,5250 G 5 ( α )... 0,4749 0,5000 G 6 ( α )... 0,4500 0,4749 G 7 ( α )... 0,5250 0,5500 G α 8 ( )... 0,5249 0,5499 Ź r ó d ł o: opracowane własne. Rezultaty przedstawone w tabl. 1 2 wskazują, że wynk par ndeksów: G 5 ( α ), G ( α ) oraz ( α ), 6 G ( α ) 7 G są do sebe bardzo zblżone, a przy tym 8 są rozłożone symetryczne względem wskazań formuły G ( α ). ary te wyznaczają ten sam kerunek zman cen agregatu (przecętny wzrost lub spadek). 4 Analzowany przykład dotyczy jednak jednej, konkretnej sytuacj, gdy La = 0,9 oraz a = 1,1. Borąc za punkt odnesena dealny ndeks Fshera G 5 (0,5) postanowono sprawdzć, czy podobne relacje powstaną pomędzy wskazanam formuł: G 4 (0,5), G 5 (0,5), G 6 (0,5), G 7 (0,5), G 8 (0,5) dla różnych warantów wartośc ndeksów Laspeyresa aasche ego. Wynk oblczeń podano w tabl. 3: TABL. 3. WARTOŚC FORMUŁ ( 0,5) G 4 G8 (0,5) DLA RÓŻNYCH WARANTÓW WARTOŚC NDEKSÓW La, a Warant dla wartośc ndeksów Formuła ndeksu La a = 0,6 = 0,8 La a = 0,8 = 1,1 La a = 0,7 = 1,4 La a = 1,0 = 1,3 La a = 1,4 = 1,7 G 4 (0,5)... 0,70 0,95 1,05 1,15 1,55 G5 (0,5)... 0,6928 0,9380 0,9899 1,1401 1,5427 G6 (0,5)... 0,6857 0,9263 0,9333 1,1304 1,5354 G7 (0,5)... 0,7071 0,9617 1,1068 1,1597 1,5572 G8 (0,5)... 0,7049 0,9612 1,1100 1,1612 1,5612 Ź r ó d ł o: opracowane własne. 10

12 Rezultaty zawarte w tabl. 3 wskazują, że w rozważanej sytuacj wynk par ndeksów: G5, G6 oraz G7,, G8 są do sebe zblżone jednocześne, gdy różnce pomędzy wskazanam ndeksów, ne są zbyt duże 6, zachodz: La a 1 G 4 ( α ) ( G5 ( α ) + G6 ( α ) + G7 ( α ) + 8 ( α )) 4 G (36) Wnosk Omówone ogólne formuły ndeksów agregatowych różną sę mędzy sobą zarówno lczbą testów (aksjomatów), jake spełnają, jak wartoścam, jake mogą wskazywać dla konkretnych zestawów cen lośc (czyl ustalonych wartośc ndeksów Laspeyresa aasche ego). Jednakże daje sę zauważyć pewne podobeństwa we wskazanach ndeksów, wyodrębnając pary ndeksów generujących zblżone do sebe wartośc. Warto podkreślć, że ne wszystke opsane formuły mają nterpretację ekonomczną. A zatem wybór ndeksu (bądź jego uogólnonej wersj) pownen być zależny ne tylko od najlepszej wedzy o własnoścach rozważanych mar, ale równeż od nformacj, jakej od danej mary oczekujemy. dr nż. Jacek Bałek Unwersytet Łódzk LTERATURA Bałek J. (2005), ndeks Törnqvsta jako alternatywa dla dealnego ndeksu Fshera, Wadomośc Statystyczne, nr 10, GUS, Warszawa Domańsk Cz., red. (2001), Metody statystyczne. Teora zadana, Wydawnctwo Unwersytetu Łódzkego, Łódź Fsher. (1922), The Makng of ndex Numbers, Boston: Houghton Mffln Fsher F. M. (1972), The Economc Theory of rce ndces, Academc ress, New York Köves. (1983), ndex Theory and Economc Realty, Budapest: Akad. Kad Krzysztofak M., Lusznewcz A. (1997), Statystyka, WE, Warszawa Törnqvst L. (1936), The Bank of Fnland s consumpton prce ndex, Bank of Fnland Monthly Bulletn, No. 10 von der Lppe. (2007), ndex Theory and rce Statstcs, eter Lang, Frankfurt, Germany 6 Relacja ta przestaje obowązywać, gdy rozważa sę skrajne (newystępujące w rzeczywstośc) dysproporcje pomędzy ndeksam cenowym Laspeyresa aasche ego, np. typu: La = 0,4, a = 1,3. W pozostałych przypadkach, jak pokazały eksperymenty symulacyjne, zachodz relacja (36). 11

13 SUMMARY The am of the artcle s to dscuss some general formulae of aggregated prce ndexes as well as to present ther characterstcs. Ther generalty s caused by the dscretonary choose of weghts for components as well as ther parametrzed form. The Author ndcates that the well known statstcal ndexes (Laspeyres, aasche or Fsher ndexes) are specfc forms of general formulae. Theoretcal consderatons are llustrated by a sample ndcatng relatons between dscussed ndexes. РЕЗЮМЕ В статье обсуждаются некоторые обобщенные определения агрегатных индексов цен и представляются их свойства. Обобщение определений вытекает из свободного потбора весов для составных компонентов, а также их параметрического вида. Статья показывает, что особенными примерами общих определений являются известные статистические индексы, такие, как индекс Ласпейреса, Пааше или Фишера. Теоретические рассуждения показываются на примере соотношений между обсуждаемыми индексами. otr BEDNARSK Badana statystyczne kaptału ludzkego Zjawsko będące przedmotem rozważań w artykule zostało dostrzeżone przez ekonomstów już w weku XV XV. W. etty ( ) twerdzł, że kaptał zawarty w człoweku wymaga nakładów na kształcene, a ch zwrot nastąp w postac przyszłych, wyższych dochodów z pracy. Z kole w 1776 r. A. Smth opsując kaptał trwały wymenł jako jedną z jego składowych pożyteczne umejętnośc nabyte przez członków społeczeństwa (Łukaszewcz, 2009). Jednak pojęce kaptału ludzkego pojawło sę w teor ekonom dopero na początku lat 60. ub. weku. Za jego autora uznaje sę T. W. Schultza, który w 1961 r. opublkował artykuł podejmujący tematykę kaptału ludzkego. Do prekursorów tego kerunku teoretycznego zalczyć można równeż J. Mncera oraz G. S. Beckera (Mś, 2007 a). 12

14 Ze względu na różne perspektywy, w jakch rozpatrywany jest problem kaptału ludzkego, co jest efektem szerokego zakresu pojęca, ne można podać jednej defncj zjawska. Schultz określł kaptał ludzk jako zbór cech, postaw, umejętnośc motywacj ludz, które mogą być wzbogacane poprzez proces nwestycj (Bochnarz, Gugała, 2005). Mncer przedstawał kaptał ludzk jako sumę wedzy zdobywanej w szkole, a następne w trakce wykonywana pracy. Jako jego marę podał długość okresu edukacj formalnej oraz wek odzwercedlający dośwadczene zdobyte podczas wykonywana pracy. Z kole G. S. Becker wskazał drog nwestowana w kaptał ludzk. Zalczył do nch: szkolnctwo, zdobywane dośwadczena w pracy, szkolena zawodowe, opekę medyczną, zdobywane nformacj na temat funkcjonowana systemu gospodarczego (Cchy, Malaga, 2007). olscy badacze omawanego zjawska równeż przedstawl defncje prezentujące bardzej współczesne podejśce do tematu. S. R. Domańsk (1993) określł kaptał ludzk jako: zasób wedzy, umejętnośc, zdrowa energ wtalnej zawartych w społeczeństwe. nną defncję podał J. Grodzck (2003), określając kaptał ludzk jako: zasób wedzy umejętnośc o określonej wartośc będący źródłem przyszłych zarobków. Dzałające przy OECD Center for Educatonal Research and nnovaton w swoch publkacjach podejmujących tę tematykę kaptałem ludzkm nazywa uceleśnone w jednostce umejętnośc, kompetencje, wedzę, które są stotne w dzałalnośc gospodarczej. Kaptał ludzk nezależne od ujęca wchodz w lczne nterakcje z nnym zjawskam ekonomcznym społecznym, jak choćby ubóstwo czy wzrost gospodarczy. otwerdzona jest także jego slna korelacja ze zjawskam kaptału społecznego kaptału ntelektualnego. Nauk społeczne wążą pozom kaptału społecznego rozumanego jako zaufane, normy powązana występujące w społeczeństwe z nagromadzenem właścwym użytkowanem kaptału ludzkego (Młokosewcz, 2003). Z kole na pozome organzacj kaptał ludzk jest (obok kaptału strukturalnego) podstawowym składnkem kaptału ntelektualnego (Kunasz, 2003). KATAŁ LUDZK W SYSTEME SOŁECZNO-GOSODARCZYM Druga połowa ub. weku to początek gwałtownych głębokch zman społecznych gospodarczych. ch źródłem jest przede wszystkm postęp technczny o nespotykanej skal w hstor ludzkośc. Kaptał ludzk odgrywa tu rolę stymulującą. Jednocześne postęp ten rodz szanse na wzrost rozwój kaptału ludzkego. W okrese dynamcznej transformacj ujawnają sę wyraźne brak w dzedzne rozwoju kaptału ludzkego. Wdocznym efektam tego są: utrata konkurencyjnośc, rozszerzane obszarów ubóstwa czy margnalzacja w aspekce społecznym. W kontekśce tych zman pojawają sę równeż take określena, jak społeczeństwo nformacyjne, era wedzy (w mejsce ery przemysłowej) oraz gospodarka oparta na wedzy (GOW). 13

15 Głównym cecham GOW są nnowacyjność postęp technczny, dlatego też rośne w nej znaczene nauk wedzy. W ślad za tym podąża wzrost wag kaptału ludzkego dzałań zmerzających do jego rozwoju (Kryk, Włodarczyk- -Śpewak, 2006). Wspomnane już Center for Educatonal Research and nnovaton w nnym ze swych dokumentów stwerdza, że teora GOW stawa kaptał ludzk jako jedyną, trwałą, podstawę sukcesu ekonomcznego. Z kole W. Abramowcz postawł tezę, że GOW stanow podstawę społeczeństwa nformacyjnego (Bal-Woźnak, 2006). Te naturalne procesy społeczno-ekonomczne ne mogą zostać nezauważone przez ofcjalne nstytucje życa publczno-poltycznego. Odzwercedlenem znaczena przypsywanego tym procesom są konkretne dzałana rządów, organzacj mędzynarodowych oraz pozarządowych skerowane na ch kontrolę proflowane w ramach kerunkach zgodnych z prorytetam ch poltyk. Na obszarze Un Europejskej (UE) wszelke zagadnena dotyczące transformacj ery przemysłowej w erę wedzy zostały zawarte w strateg lzbońskej. Dokument ten został uchwalony w 2000 r. znowelzowany w 2005 r. przez Radę Europejską. W nowelzacj jako główne prorytety dzałań wskazano: uczynene z Europy atrakcyjnego mejsca do lokowana nwestycj podejmowana pracy, rozwjana wedzy nnowacj w celu wzrostu mejsc pracy oraz tworzena wększej lczby trwałych mejsc pracy (Mś, 2007 b). W olsce odpowedź na wyzwana stawane przez odnowoną strategę lzbońską stanow rogram Operacyjny Kaptał Ludzk (OKL). Autorzy programu we wstępe pszą: zgodne z celam określonym w odnowonej Strateg Lzbońskej oraz celam poltyk spójnośc UE wzrost zatrudnena poprzez rozwój kaptału ludzkego społecznego stanow stotny czynnk przyczynający sę do pełnejszego wykorzystana zasobów pracy oraz wsperający wzrost konkurencyjnośc gospodark. OKL ma umożlwć pełne wykorzystane potencjału zasobów ludzkch m.n. poprzez wzrost zatrudnena potencjału adaptacyjnego pracownków oraz podnesene pozomu wykształcena społeczeństwa. Głównym dzedznam wsperanym w rograme są: zatrudnene, edukacja, rozwój potencjału adaptacyjnego pracownków, promocja zdrowa zasobów pracy. Zagadnena, wokół których mają sę przede wszystkm skupać dzałana wsperające rozwój zasobów ludzkch, to: zwększene adaptacyjnośc pracownków, budowa społeczeństwa opartego na wedzy poprzez rozwój wykształcena kwalfkacj, rozwój opek zdrowotnej jako czynnka determnującego jakość zasobów pracy (OKL, dokument przyjęty przez Radę Mnstrów r.). 14 METODY OMARU KATAŁU LUDZKEGO Kaptał ludzk swoją specyfkę ujawna zarówno w skal makro- jak mkroekonomcznej. Na tych dwóch pozomach występuje także problem jego pomaru. Trzeba tutaj podkreślć, że część z omawanych sposobów postępowana odnos sę jednocześne do obu pozomów, nektóre zaś elementy znajdą zastosowane tylko na jednym z nch, najczęścej mkroekonomcznym. Teora eko-

16 nom proponuje klka dróg pomaru kaptału ludzkego bądź przez ustalene jego wartośc wyrażonej w penądzu, bądź poprzez system odpowedno dobranych mernków. Wartość kaptału ludzkego ustalana może być metodam dochodowym albo kosztowym. Z kole mernk mogą przyjmować postać lczb bezwzględnych, wskaźnków oraz współczynnków. W metodze dochodowej określene wartośc kaptału ludzkego jednostk polega na zdyskontowanu jej przyszłych dochodów. Formuły proponowane przez różnych autorów dodają do tego ogólnego podejśca specyfczne elementy, np.: występowane okresów bezroboca, koszty utrzymana, a na pozome mkroekonomcznym mejsce jednostk w strukturze organzacj społeczeństwa. Natomast w metodze kosztowej wartość kaptału ludzkego wyznaczana jest poprzez sumę wydatków penężnych ponesonych na wytworzene kaptału ludzkego. rzy czym spektrum tych wydatków u różnych badaczy jest zróżncowane. Lteratura podaje wele różnorodnych model systemów mernków. Najbardzej naturalne najtrafnejsze wydaje sę być budowane systemu z mernków: pozomu kaptału ludzkego, nakładów na jego rozwój oraz efektów tych nakładów. Jako przykłady perwszej kategor mernków można potraktować średną lczbę lat kształcena przypadających na jedną osobę oraz przecętną długość życa. Do mernków nakładów ponoszonych na rozwój kaptału ludzkego należą procent KB przeznaczany na edukację wydatk przedsęborstw na szkolena pracownków. Trzecą grupę, prawdopodobne najtrudnejszą do wskazana, reprezentują wynagrodzena oraz stopa bezroboca na poszczególnych pozomach wykształcena. Systemy mernków kaptału ludzkego znajdują zastosowane przede wszystkm na pozome makroekonomcznym. Naukowcy podejmują równeż próby konstruowana mar syntetycznych kaptału ludzkego. ch przeznaczenem jest opsane zjawska jedną wartoścą zagregowaną, zastępującą zbór cech dagnostycznych. Mary syntetyczne są szczególne użyteczne w porównanach na szczeblu krajowym mędzynarodowym. rzykładem takego podejśca jest zastosowane tzw. taksonomcznych mernków rozwoju (Uramek, 2006). Metodą tą, a dokładne koncepcją mernka Human Development ndex, posłużyła sę E. Stańczyk w analze Kaptał ludzk w woj. dolnośląskm w latach Za podsumowane tego wątku nech posłużą słowa W. Florczaka (2006): Borąc pod uwagę fakt stnena lcznych alternatywnych mar kaptału ludzkego, propozycja wykorzystana metod taksonomcznych, w celu konstrukcj syntetycznego mernka, jest z pewnoścą bardzo nsprująca. [ ]. dea połączena różnych koncepcj kaptału ludzkego w jedną marę jest z pewnoścą kusząca, ale nebanalna w realzacj. BADANA STATYSTYCZNE KATAŁU LUDZKEGO Z dotychczasowych rozważań wypływa klka wnosków. erwszy to waga zjawska dla współczesnego społeczeństwa, a węc koneczność jego dokładnego montorowana lustrowana odpowednm zestawem danych statystycznych, pozwalających na właścwą jego ocenę umożlwających maksymalzację efek- 15

17 tów podejmowanych w tej dzedzne decyzj. Drug wnosek to bezsprzeczne wysoke skomplkowane problemu, wynkające z jego szerokego głębokego zasęgu. Skomplkowane to pocąga za sobą trudnośc w pomarze zjawska. Fakt ten dobtne obrazuje neskonstruowane przez ponad 50 lat unwersalnej powszechne akceptowanej metody pomaru. W tym stane rzeczy wydaje sę, że statystyka publczna pownna podjąć próbę przedstawena możlwe najszerszego zestawu danych na pozome makroekonomcznym, opsującego spektrum welkośc składających sę na kaptał ludzk. Konstrukcja tego zestawu danych pownna być oparta na opsanym systeme mernków. Jego kształt, proponowany przez autora, wraz ze źródłam zaslana przedstawają tabl. 1 dla danych już gromadzonych przez GUS oraz tabl. 2 dla danych postulowanych do uzyskwana. TABL. 1. NEKTÓRE DANE Z ZAKRESU KATAŁU LUDZKEGO GROMADZONE RZEZ GUS Mernk Źródła zaslana a Dzedzna ozom kaptału ludzkego Struktura społeczeństwa według pozomu wykształcena badane aktywnośc ekonomcznej ludnośc (BAEL), spsy powszechne edukacja Lczba nauczycel akademckch... załącznk do Z-06 edukacja rzecętna długość życa... trwane życa (opracowane wtórne) zdrowe Umeralność nemowląt... karta statystyczna do karty zgonu zdrowe Lczba członków organzacj społecznych... sprawozdane SOF-1 kaptał społeczny Nakłady na kaptał ludzk Wydatk na edukację... dochody wydatk budżetu państwa..., budżety jednostek samorządu terytoralnego (opracowana wtórne) edukacja Lczba studentów... sprawozdane S-10 edukacja Lczba słuchaczy studów podyplomowych doktoranckch... sprawozdane S-12 edukacja Lczba ucznów... szkoły podstawowe, gmnazja szkoły ponadgmnazjalne (opracowane wtórne) edukacja Uczestnctwo pracownków w szkolenach... sprawozdane SU-2 b, BAEL edukacja (kształcene ustawczne) Wydatk przedsęborstw na szkolena sprawozdana: F-02, S, SU-2 b edukacja (kształcene ustawczne) Wydatk na ochronę zdrowa... dochody wydatk budżetu państwa..., budżety jednostek samorządu terytoralnego, anketa DS-50G (opracowana wtórne) zdrowe Styl życa... montorng zdrowa (opracowane wtórne) Efekty nakładów zdrowe Wysokość wynagrodzena w odnesenu do pozomu wykształcena... BAEL edukacja Stopa bezroboca w odnesenu do pozomu wykształcena... BAEL edukacja a Na podstawe rogramu opracowań statystycznych na 2010 r. b Na podstawe rogramu badań statystycznych statystyk publcznej na rok

18 TABL. 2. ZAKRES DANYCH OSTULOWANYCH DO BADANA W CELU UŚCŚLENA KWANTYFKACJ KATAŁU LUDZKEGO Tematy Zakres danych Sposób uzyskwana danych Dzedzna ozom kaptału ludzkego ostawa... zaangażowane w życe społeczne, pozom optymzmu, ocena perspektyw badane gospodarstw domowych kaptał społeczny Nakłady na kaptał ludzk Dzałalność szkolenowa lczba szkoleń, koszty szkoleń, lczba... uczestnków Zachowana prozdrowotne wypoczynek czynny/berny, zwyczaje... żywenowe, proflaktyka zdrowot- na badane podmotów szkolenowych badane gospodarstw domowych edukacja (kształcene ustawczne) zdrowe Efekty nakładów Jakość edukacj... wynk egzamnów sprawdzających na poszczególnych pozomach kształcena raporty Centralnej Komsj Egzamnacyjnej edukacja Zaproponowany zestaw danych ne pokrywa swym zasęgem wszystkch aspektów utożsamanych przez naukę z kaptałem ludzkm. roblem ten wynka z faktu, że w badanach statystycznych ne uwzględna sę nektórych z tych aspektów (jak talent czy kreatywność) oraz z tego, że w welu przypadkach ch znaczene sygnalzowane jest przez ogranczone grono ekspertów, co obnża ch unwersalność. Równeż ne wszystke prorytety dzedzny wsparca wymenone w OKL są objęte proponowanym zestawem danych. To z kole jest efektem zakresu rogramu, który daleko wybega poza zakres defncj kaptału ludzkego. Nektóre z prorytetów dzedzn wsparca, choć pośredno zwązane ze zjawskem, zależne od nego bądź na ne wpływające, wykraczają jednak daleko poza termn kaptału ludzkego sensu strcto. rorytety lustrowane przez proponowany zestaw danych to: rozwój zasobów ludzkch potencjału adaptacyjnego przedsęborstw, wysoka jakość systemu ośwaty, szkolnctwo wyższe nauka, proflaktyka, promocja poprawa stanu zdrowa ludnośc w weku produkcyjnym, rozwój wykształcena kompetencj w regonach. Natomast grupę prorytetów pozostającą poza zakresem badana stanową: zatrudnene ntegracja społeczna, dobre rządzene, rynek pracy otwarty dla wszystkch oraz promocja ntegracj społecznej, regonalne kadry gospodark, partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wejskch, pomoc technczna. 17

19 rzy doborze proponowanego zestawu jako cel postawono zlustrowane elementów pojawających sę w wększośc defncj zjawska, czyl powszechne akceptowanych stanowących rdzeń pojęcowy, przy pomocy mernków o ustablzowanej równeż powszechne akceptowanej metodolog, które jednocześne są możlwe najbardzej reprezentatywne dla poszczególnych dzedzn badań statystycznych. Należy go traktować jako opcję wyjścową, stanowącą podstawy do dalszych rozważań rozwoju koncepcj. Następnym krokem mogłoby być skomponowane mar syntetycznych, na podstawe określonego systemu mernków, oraz przedstawene na tej podstawe rankngów grupowań. o zebranu dośwadczeń w tych projektach można ewentualne zmerzyć sę z szacowanem wartośc kaptału ludzkego. Można równeż rozważyć badane, przy pomocy specjalne stworzonego formularza, welkośc wartośc kaptału ludzkego w skal mkroekonomcznej. Dane z zakresu kaptału ludzkego pownny być publkowane w odrębnych opracowanach. odsumowane Stworzene spójnego kompletnego systemu montorowana oraz opsu pozomu dynamk kaptału ludzkego jest jednym z najaktualnejszych zadań statystyk publcznej. Jednocześne jest to bardzo poważne wyzwane metodologczne. odczas realzacj tego projektu pojaw sę wele kwest wymagających rozwązana, jak choćby dostępność danych (częstotlwość badań, pozom agregacj) czy selekcja zmennych mernków. Koneczne będze uwzględnene kontekstu mędzynarodowego. race w tym zakrese prowadzone są na całym śwece. Należy je bez wątpena śledzć zarówno jako źródło nspracj, jak z uwag na potrzebę unfkacj rozwązań, gwarantującej porównywalność wynków. Toteż ze względu na objętość projektu wydaje sę, że praca pownna być podzelona na etapy z jasno określonym zadanam do realzacj. mgr otr Bednarsk Urząd Statystyczny w Gdańsku 18 LTERATURA Bal-Woźnak T. (2006), Kaptał ntelektualny w gospodarce opartej na wedzy, [w:] Kaptał ludzk w gospodarce opartej na wedzy, praca zborowa pod red. D. Kopycńskej, Unwersytet Szczecńsk, Szczecn Bochnarz., Gugała K. (2005), Budowane pomar kaptału ludzkego w frme, oltext, Warszawa Cchy K., Malaga K. (2007), Kaptał ludzk w modelach teor wzrostu gospodarczego, [w:] Kaptał ludzk kaptał społeczny a rozwój regonalny, praca zborowa pod red. M. Herbsta, Scholar, Warszawa Domańsk S. R. (1993), Kaptał ludzk wzrost gospodarczy, WN, Warszawa

20 Florczak W. (2006), Mary kaptału ludzkego w badanach ekonomcznych społecznych, Wadomośc Statystyczne, nr 12 Grodzck J. (2003), Rola kaptału ludzkego w rozwoju gospodark globalnej, Wydawnctwo Unwersytetu Gdańskego, Gdańsk Kryk B., Włodarczyk-Śpewak K. (2006), nwestycje w kaptał ludzk a rozwój gospodark opartej na wedzy (na przykładze olsk), [w:] Kaptał ludzk w gospodarce opartej na wedzy, praca zborowa pod red. D. Kopycńskej, Unwersytet Szczecńsk, Szczecn Kunasz M. (2003), Ogólny zarys koncepcj kaptału ntelektualnego, [w:] Kaptał ludzk w gospodarce, praca zborowa pod red. D. Kopycńskej, TE, Szczecn Łukaszewcz G. (2009), Kaptał ludzk organzacj: pomar sprawozdawczość, WN, Warszawa Mś W. (2007 a), Kaptał ludzk w gospodarce rynkowej. Cz. 1. odstawy koncepcj kaptału ludzkego w hstor myśl ekonomcznej, Wydawnctwo Wyższej Szkoły Zarządzana rawa m. Heleny Chodkowskej, Warszawa Mś W. (2007 b), Kaptał ludzk w gospodarce rynkowej. Cz. 2. Rozwój kaptału ludzkego w śwetle programu operacyjnego na lata , Wydawnctwo Wyższej Szkoły Zarządzana rawa m. Heleny Chodkowskej, Warszawa Młokosewcz M. (2003), Kaptał społeczny kaptał ludzk a kwesta ubóstwa, [w:] Kaptał ludzk w gospodarce, praca zborowa pod red. D. Kopycńskej, TE, Szczecn rogram Operacyjny Kaptał Ludzk dokument przyjęty przez Radę Mnstrów r. Schultz T. W. (1961), nvestment n Human Captal, The Amercan Economc Revew, nr 51 (1) Uramek K. (2006), Taksonomczne wskaźnk kaptału ludzkego w nektórych krajach OECD, Wadomośc Statystyczne, nr 2 SUMMARY The orgn and development of the human captal concept are dscussed n the artcle. The problem s presented together wth the most assocated terms aganst mportant components of the socal economc realty. The Author dscusses methods of human captal measurng proposed by economc theores. A proposal of the statstcal system surveyng a level and dynamcs of human captal s the last part of the artcle. РЕЗЮМЕ Статья представляет историю образования и развития концепции человеческого капитала. Этот вопрос представляется в отношении к наиболее связанным с ним понятиям и на фоне главных элементов современной социально-экономической действительности, для которых имеет основное значение. Затем характеризуются методы измерения человеческого капитала предложенные экономическими теориями. В последней части статьи предлагается система статистических обследований уровня и динамики человеческого капитала. 19

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK ROK LVII WARSZAWA LIPIEC 2012

MIESIĘCZNIK ROK LVII WARSZAWA LIPIEC 2012 Cena zł 200 (VAT 5% Indek 38306 L ISSN 0043-58X GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE MIESIĘCZNIK ROK LVII WARSZAWA LIIEC 202 7 w numerze m.n.: OBRADY KONGRESU STATYSTYKI OLSKIEJ (oprac.

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling Bomechanka sportu 59 Istneje ścsła zależność pomędzy zmęczenem a ampltudą częstotlwoścą drżena fzjologcznego męśn. Badane wysokoczęstotlwoścowych składowych drżena może posłużyć do przewdywana momentu

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej...

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 Metody optymalzacj welokryteralnej.... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu.... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalzacj welokryteralnej.... 3 1.2.1 Metoda ważonych kryterów.... 3 1.2.2 Metoda optymalzacj

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/4, 04, str. 37 5 ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Paweł Klber Katedra Ekonom Matematycznej,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii i Maszynops artykułu: Marzec J., J. Osewalsk, 996-97, Pomar efektywnośc kosztowe banków: zarys Jerzy Marzec, Jacek Osewalsk (Katedra Ekonometr Akadem Ekonomczne w Krakowe) Pomar efektywnośc kosztowe banków:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwczene 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane studentów z dzałanem modelu pompown zaslanej przez ną sec wodocągowej. Podczas ćwczena przeprowadzane jest

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo