Zarz¹dzanie i Edukacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie i Edukacja"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Edukacja Wybrane uwarunkowania skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem Sterowanie zapasami, kreowanie lojalności klientów Skuteczne ograniczanie rozwoju sytuacji kryzysowych Regulacje rynku pracy Pracownicy jako obszar społecznej odpowiedzialności organizacji Rynek pracy w programach i regulacjach Unii Europejskiej Edukacja ekologiczna Rolnictwo przyjazne środowisku Przyszłość rozwoju społeczno-gospodarczego NUMER 78 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2011 ISSN X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO ZARZĄDZANIE 78.indb :43:56

2 Adres redakcji Dwumiesięcznik Zarządzanie i Edukacja ul. Elektronowa Warszawa tel./fax (0-22) Redaktor naczelny Prof. dr hab. Kazimierz Korab Rada naukowa dwumiesięcznika Zarządzanie i Edukacja Piotr F. Borowski, Mirosława Czerny, Jerzy Donarski, Janusz Gudowski, Krystyna Lubomirska, Zbigniew Matkowski, Jacek Nowak, Marek Pawlak, Wojciech Sroczyński Sekretarz redakcji Anna Janus Korekta Anna Janus Wszystkie artykuły są recenzowane Recenzent Dr hab. Sylwia Sysko-Romanczuk Dr hab. Krystyna Chałas Dr Piotr Borowski Dr Mariusz Kosieradzki Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w publikowanych tekstach skrótów i zmian ISSN X wersja referencyjna czasopisma: papierowa, numer dostępny w wersji elektronicznej na stronie Łamanie, druk i oprawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam ZARZĄDZANIE 78.indb :43:56

3 SPIS TREŒCI I. Wybrane uwarunkowania skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny Wielokryterialne sterowanie zapasami jako element wspomagania planowania potrzeb materiałowych Wiesława Caputa Wartość dla klienta jako fundament kreowania lojalności klientów Aldona-Małgorzata Dereń Strategia ochrony własności intelektualnej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem zarys problematyki Anna Michna, Anna Męczyńska, Roman Kmieciak Niewykorzystywane źródła przewagi konkurencyjnej MSP.. 45 Danuta Szwajca Dylematy pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw Adam Kwiatkowski Skuteczne ograniczanie rozwoju sytuacji kryzysowych poprzez właściwą politykę informacyjną Yuriy Daynovskyy Podwyższenie skuteczności zarządzania poprzez wzrost reprezentatywności badań marketingowych II. Regulacje rynku pracy Danuta Miłaszewicz Sytuacja na rynku pracy a zakres jego regulacji Katarzyna Szelągowska-Rudzka Pracownicy jako obszar społecznej odpowiedzialności organizacji Jadwiga Rudek Rynek pracy w programach i regulacjach Unii Europejskiej ZARZĄDZANIE 78.indb :43:56

4 4 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 78/ 2011 wrzesień październik III. Edukacja ekologiczna Daria Sikorska, Izabela Wielewska Rolnictwo przyjazne środowisku. Szanse i zagrożenia Marcin Łuszczyk Rozważania nad przyszłością rozwoju społeczno-gospodarczego IV. Varia Martin Uháľ Vzdelávacia úloha odborov ako nástroj formácie vlastných členov a spoločnosti ako celku Joanna M. Moczydłowska Nauki o przedsiębiorczości interdyscyplinarna płaszczyzna badawcza Wojciech Wojaczek Wpływ kultury na poziom lojalności klientów w Internecie 201 ZARZĄDZANIE 78.indb :43:56

5 Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny WIELOKRYTERIALNE STEROWANIE ZAPASAMI JAKO ELEMENT WSPOMAGANIA PLANOWANIA POTRZEB MATERIAŁOWYCH DIFFERENT CRITERIA FOR INVENTORY CONTROL AS PART SUPPORT MATERIAL REQIREMENTS STRESZCZENIE W pracy przedstawiono koncepcję wielokryterialnego podejścia do sterowania zapasami, wynikającymi z planowanych potrzeb materiałowych, czyli zapasami, implikowanymi przez popyt zależny. Najważniejszą przesłanką, do wykorzystania podejścia wielokryterialnego, jest wymóg uwzględnienia ryzyka, związanego z możliwością niezaspokojenia potrzeb materiałowych, które może mieć krytyczne znaczenie, w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości procesów produkcyjnych. W pracy zaprezentowano podstawowe instrumenty planowania potrzeb materiałowych, klasyczne modele sterowania zapasami oraz wielokryterialne modele sterowania zapasami, z uwzględnieniem takich kryteriów jak: minimalizacja wielkości zapasów, minimalizacja liczby zakupów, minimalizacja średniego poziomu zapasów, minimalizacja oczekiwanego czasu dostawy oraz minimalizacja oczekiwanej wielkości brakujących zapasów. ZARZĄDZANIE 78.indb :43:56

6 6 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 78/ 2011 wrzesień październik Summary. In this paper the concept of multicriteria decision support of control inventory resulting from the planned material requirements is presented. The most important prerequisite for applying presented models is the requirement to take into account the risks associated with the possibility of unsatisfied material needs, which may be the key issue in order to ensure continuity of production processes. There are presented the basic instruments of material requirements planning, stock control models and multicriteria models. In the paper following criteria are considered: minimizing of the size of stocks, minimizing of the number of purchases, minimizing of the average inventory levels, minimizing of the expected time of delivery and minimizing of the expected size of the missing stocks. Keywords: multicriteria decision support, stock control, material requirements planning. Słowa kluczowe: wielokryterialne wspomaganie decyzji, sterowanie zapasami, planowanie potrzeb materiałowych 1. WPROWADZENIE Zapasy to dobra materialne, nabywane w ilościach większych, niż wynosi chwilowe zapotrzebowanie. Dobra te są nabywane, aby zrealizować określone dwa cele: zagwarantowanie ciągłości działalności operacyjnej (produkcja, remonty, dystrybucja), utrzymanie określonego poziomu obsługi odbiorców (klientów) w przypadku występowania wahań zapotrzebowania. Realizacja pierwszego celu, jest szczególnie ważna, z punktu widzenia systemu planowania potrzeb materiałowych. Potrzeby materiałowe (popyt zależny) są określone jako: bezpośrednie zapotrzebowanie na materiały podstawowe, wynikające z zaplanowanej do wykonania produkcji, zapotrzebowanie na materiały pomocnicze, służące normalnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. ZARZĄDZANIE 78.indb :43:56

7 K. Jakowska-Suwalska, A. Sojda, M. Wolny WIELOKRYTERIALNE... 7 Potrzeby materiałowe są więc wywoływane przez zapotrzebowanie produkcyjne, natomiast zapasy materiałowe, powinny zaspakajać te potrzeby. Do planowania potrzeb materiałowych oraz sterowania zapasami wymagana jest wiedza, którą reprezentują odpowiedzi na następujące pytania, związane z zakupami materiałów: co i gdzie kupować (jakie materiały oraz z jakiego źródła)? Ile kupować? Kiedy i jak często kupować? System planowania potrzeb materiałowych, jest ściśle związany z właściwym przepływem i przetwarzaniem informacji, dzięki systemom informatycznym klasy MRP, dalej MRP II czy ERP. Jednak podstawą tego systemu jest ustalanie potrzeb materiałowych, z uwzględnieniem istniejących zapasów. 2. INSTRUMENTY STEROWANIA ZAPASAMI 1. Do podstawowych instrumentów sterowania zapasami należą (J. Orlicky: Planowanie potrzeb materiałowych, PWE, Warszawa 1982): zasada odnawiania zapasu, metody punktu zamawiania, metoda pierwiastka kwadratowego w rachunku ekonomicznej wielkości zamówienia, analiza i klasyfikacja zapasów według funkcji, sterowanie zapasami agregowanymi, klasyfikacja zapasów według metody ABC, klasyfikacja zapasów według metody XYZ. Zasada odnawiania zapasu mówi, że określone pozycje zapasu powinny być w magazynie przez cały czas, aby były dostępne w momencie wystąpienia zapotrzebowania. Metody punktu zamawiania są przejawem realizacji zasady odnawiania zapasu (obejmują: metodę statystycznego punktu zamawiania, metodę minimum-maksimum, metodę zamawiania do ustalonej wielkości, metodę utrzymania zapasu, zapewniającego zaspokojenie ZARZĄDZANIE 78.indb :43:56

8 8 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 78/ 2011 wrzesień październik potrzeb w ustalonym okresie czasu) służą do przewidywania wielkości potrzeb, w ustalonym cyklu uzupełniania i zapewnienia określonego zapasu bezpieczeństwa, na wypadek zmiany potrzeb. Ekonomiczna wielkość zamówienia wynika z minimalizacji łącznych kosztów zakupu i magazynowania. Analiza i klasyfikacja zapasów, według funkcji, ma na celu zbadanie danego zapasu ogólnego, przy uwzględnieniu jego grup składowych (kategorii), pełniących określone funkcje z punktu widzenia różnych kryteriów (ustalania wielkości zamówienia zapas cykliczny, zmienności potrzeb zapas bezpieczeństwa, stabilizacji, przeznaczenia). Sterowanie zapasami zagregowanymi polega na realizacji koncepcji sterowania zapasami w całości. W metodzie ABC klasyfikuje się materiały, ze względu na wartość i ilość (grupa A obejmuje materiały najdroższe i jednocześnie najmniej liczne, C materiały tanie, ale obejmujące wiele pozycji asortymentowych, w grupie B znajdują się pozostałe materiały niesklasyfikowanie w grupie A lub B). Metoda XYZ klasyfikuje materiały ze względu na regularność zapotrzebowania i dokładność prognoz (grupa X obejmuje materiały, które cechuje regularne zapotrzebowanie oraz wysoka dokładność prognoz, Z nieregularne i niska dokładność prognoz, C średnie zapotrzebowanie i średnia dokładność prognozowania). Przedstawione instrumenty mogą być ze sobą kojarzone (na przykład metody ABC oraz XYZ są łączone). Opisane instrumenty mogą być wykorzystywane równocześnie, jednak żaden z nich nie jest pozbawiony wad. Orlicky krytykuje wszystkie klasyczne instrumenty, ponieważ sprzeczne są z podstawowym, według niego, celem zarządzania: utrzymaniem niewielkich zapasów i szybkim zwrotem zapasu (zasada odnawiana zapasu) lub wymagają spełniania określonych założeń, na przykład w ekonomicznej wielkości zamówienia zakłada się istnienie równomiernego zapotrzebowania, wymagającego małych przyrostów ilości przy uzupełnianiu zapasu. ZARZĄDZANIE 78.indb :43:56

9 K. Jakowska-Suwalska, A. Sojda, M. Wolny WIELOKRYTERIALNE MODELE STEROWANIA ZAPASAMI Do klasycznych modeli sterowania zapasami zalicza się (Z. Sarjusz-Wolski: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000): model poziomu zamawiania (Re-order Point ROP) oraz model cyklu zamawiania (Re-order Cycle ROC). W modelu ROP zakupów dokonuje się w stałych wielkościach, różne natomiast są odstępy czasu między kolejnymi zakupami sygnałem do generowania zlecenia zakupu jest przekroczenie ustalonego, minimalnego poziomu zapasu, czyli poziomu zamawiania. Odnawianie zapasów w stałych cyklach cechuje model ROC. Oznacza to, że odstęp czasu, między kolejnymi zakupami, jest stały, natomiast wielkość zakupów jest zmienna. W ustalonych punktach zamawiania wystawiane są zlecenia zakupu na ilość będącą różnicą między maksymalnym poziomem zapasu a rzeczywistym zapasem, w magazynie powiększonym o dostawę w drodze. W modelu ROC sygnałem do wystawienia zamówienia jest zaistnienie punktu zamawiania, a w modelu ROP zaistnienie zapasu mniejszego, niż ustalony poziom zamawiania. Różnice pomiędzy modelami poziomu zamawiania i cyklu zamawiania przedstawiono w tabeli 1. Do podstawowych modeli deterministycznych zalicza się model optymalnej partii zamówienia lub inaczej, model ekonomicznej wielkości zamówienia EOQ (Economic Order Quantity). W modelu tym zakłada się (obok wcześniej wymienionego założenia), że: całkowite potrzeby materiałowe muszą być natychmiast zaspakajane, ponadto są stałe i znane w okresie planistycznym, magazyn jest opróżniany do stanu zerowego, uzupełnienie zapasów następuje natychmiast po nadejściu zamówienia, koszty w okresie decyzyjnym są stałe, czas realizacji zamówienia jest deterministyczny i stały w okresie planistycznym. ZARZĄDZANIE 78.indb :43:56

10 10 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 78/ 2011 wrzesień październik Tabela 1. Różnice między modelami ROP i ROC Model poziomu zamawiania (ROP) wiania (ROC) Model cyklu zama- Charakterystyka Wielkość zakupu Stała Zmienna Moment zamówienia Zaistnienie określonego minimalnego poziomu zapasu Ustalony punkt (cykl) zamawiania Księgowanie obrotów Średnia wielkość zapasów Czasochłonność sterowania Rodzaj pozycji Ciągłe po każdej operacji Mniejsza (niż w modelu ROC) Większa (wymaga ciągłej ewidencji) Drogie, szczególnie ważne W punktach zamawiania Większa (niż w modelu ROP) Mniejsza (niż w modelu ROC) Źródło: R.B. Chase, N.J. Aquilano: Production and Operations Management. A Life Cycle Approach, 5 th Edition, Irwin, Boston Modele sterowania zapasami można podzielić na: deterministyczne, gdy potrzeby materiałowe są dokładnie znane, stochastyczne, gdy potrzeby materiałowe lub inne parametry są określone za pomocą zmiennej losowej. W modelu EOQ minimalizuje się całkowity koszt zakupu i magazynowania wyznaczając optymalną wielkość zamówienia. Przyjmując następujące oznaczenia: Q wielkość partii zamówienia (zakupu), M wielkość potrzeb materiałowych w okresie planistycznym, K u jednostkowy koszt magazynowania w okresie planistycznym, p jednostkowa cena zakupu, ZARZĄDZANIE 78.indb :43:57

11 K. Jakowska-Suwalska, A. Sojda, M. Wolny WIELOKRYTERIALNE K z koszt odnowienia, stały koszt zakupu niezależny od wielkości zamówienia, można przedstawić liczbę zakupów w okresie decyzyjnym jako, całkowity koszt odnowienia wynosi więc, a całkowity koszt zakupu. Ponieważ zapasy są zużywane w sposób stały (jednostajny), aż do wyczerpania, to średni stan magazynu wynosi, a koszt magazynowania. Całkowity koszt zakupu i magazynowania wyraża się w następujący sposób:. (1) Minimalizując wyrażenie (1) względem wielkości partii zamówienia otrzymuje się ekonomiczną (optymalną) wielkość zamówienia:. (2) Podstawiając wartość ekonomicznej partii zamówienia, za wielkość zamówienia do kolejno przedstawionych wyrażeń, wyznacza się: optymalną liczbę zakupów, minimalny koszt odnowienia, minimalny koszt zakupu, minimalny koszt magazynowania oraz minimalny całkowity koszt zakupu i magazynowania. Przedstawiony model EOQ poddawany jest różnym modyfikacjom. W odniesieniu do zapasów, wynikających z zaistnienia potrzeb materiałowych (wynikających z popytu zależnego) modyfikacja może polegać na uwzględnieniu w modelu dyskonta ilościowego, czyli uwzględnieniu obniżania ceny jednostkowej materiału wraz ze wzrostem zakupionej partii materiału. Cena jednostkowa staje się więc funkcją wielkości partii materiału, natomiast minimalizowany koszt całkowity zakupu i magazynowania wyraża się wzorem ZARZĄDZANIE 78.indb :43:57

12 12 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 78/ 2011 wrzesień październik, (3) gdzie p(q) jest jednostkową ceną zakupu zależną od wielkości partii materiału. W modelach stochastycznych sterowania zapasami przynajmniej jeden z parametrów jest dany jako zmienna losowa. Najczęściej rozpatrywane są dwa podejścia: losowy popyt w deterministycznym okresie dostawy lub losowa długość okresu dostawy partii zamówienia przy deterministycznym popycie. Do najważniejszych modeli stochastycznych należą modele zapasu bezpieczeństwa (zapasu buforowego), w których należy ustalić określoną wielkość zapasu stale obecną w magazynie. Zapas taki jest niezbędny, aby zapewnić ciągłość produkcji w przypadku ponadprzeciętnego czasu dostawy partii materiału lub ponadprzeciętnego popytu na materiały w danym okresie. Problem decyzyjny polega na minimalizacji kosztów przy zapewnieniu ciągłości produkcji lub przy minimalizacji ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia braków w magazynie. Funkcję kryterium w modelu stochastycznym w przypadku losowego popytu w deterministycznym okresie dostawy można przedstawić w następujący sposób: (4) gdzie K bz oznacza koszt braku jednostki zapasu w okresie planistycznym, s to poziom alarmowy zapasów, czyli poziom, przy którym należy złożyć nowe zamówienie, M L wyraża wartość oczekiwaną (średnią) popytu w okresie dostawy L, oznacza i-tą możliwą wartość popytu w okresie L, która może wystąpić z prawdopodobieństwem. Wartość oczekiwaną popytu w okresie L wyznacza się ze wzoru. Wielkość optymalnej partii materiału oraz poziom zapasu alar- ZARZĄDZANIE 78.indb :43:57

13 K. Jakowska-Suwalska, A. Sojda, M. Wolny WIELOKRYTERIALNE mowego można wyznaczyć za pomocą procedury iteracyjnej (H.M. Wagner: Badania operacyjne. PWE, Warszawa 1980). Funkcję kryterium w modelu stochastycznym, gdy rozpatruje się losową długość okresu dostawy partii zamówienia przy deterministycznym popycie może natomiast przedstawiać następujące wyrażenie:, (5) przy tym L j oznacza j-tą możliwą wartość długości czasu dostawy, która może zaistnieć z prawdopodobieństwem p(l j ). W przypadku obu modeli wielkość zapasu alarmowego relatywnie łatwo ustala się, jeżeli określone zostanie prawdopodobieństwo braku zapasu w magazynie. Generalnie występuje zależność, że im większe prawdopodobieństwo braku zapasu tym niższy poziom zapasu alarmowego, czyli mniejsze zamrożenie kapitału następuje na skutek zwiększenia ryzyka wystąpienia braków w magazynie. 4. PODEJŚCIE WIELOKRYTERIALNE DO STEROWANIA ZAPASAMI Do podstawowych kryteriów uwzględnianych przy podejmowaniu decyzji dotyczących sterowania zapasami są (M. Nowak: Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2008, s. 219) minimalizacja kosztów tworzenia i utrzymania zapasów, maksymalizacja udziału popytu zaspokojonego z zapasów w popycie całkowitym. W wielu modelach rozważane są dwa fundamentalne kryteria (H. M. Wagner: Badania operacyjne. PWE, Warszawa 1980): minimalizacja wielkości zapasów, minimalizacja liczby zakupów. Innymi kryteriami mogą być: minimalizacja średniego poziomu zapasów, ZARZĄDZANIE 78.indb :43:57

14 14 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 78/ 2011 wrzesień październik minimalizacja oczekiwanego czasu dostawy minimalizacja oczekiwanej wielkości brakujących zapasów. Możliwość wprowadzenia dodatkowych kryteriów jest uzależniona od indywidualnych preferencji decydenta oraz przyjętych założeń. Można zauważyć, że modele: (3), (4) oraz (5) wyrażają sumaryczne koszty, które można rozbić i rozpatrywać każdą ze składowych tych kosztów osobno, minimalizując je. Wielokryterialny deterministyczny model optymalnych zapasów zbudowany na podstawie (3) możemy zapisać w postaci: Model ten może być stosowany, jeśli decydent w rozwiązaniu optymalnym zamierza zawrzeć swoje preferencje, dotyczące wielkości zamawianej partii i wielkości średnich zapasów przechowywanych w okresie planistycznym optymalizowana jest liczba zakupów oraz średni stan magazynu w okresie planistycznym. Na podstawie funkcji kryterium (4) można natomiast zbudować następujący wielokryterialny model zapasów: (7) ZARZĄDZANIE 78.indb :43:57

15 K. Jakowska-Suwalska, A. Sojda, M. Wolny WIELOKRYTERIALNE W modelu (7) trzecie kryterium oznacza minimalizację oczekiwanej, średniej wielkości zapasów w okresie decyzyjnym, a czwarte kryterium, minimalizację oczekiwanej średniej wielkości brakujących zapasów, w okresach dostawy. Przy losowej długości okresu dostawy można rozpatrywać następujący wielokryterialny model zapasów, wynikający z analizy składników funkcji (5): Trzecim kryterium w modelu (8) jest minimalizacja oczekiwanego poziomu zapasów w okresie dostawy, a czwartym, podobnie jak we wcześniejszym modelu, minimalizacja oczekiwanej średniej wielkości brakujących zapasów w okresie dostawy. 5. PODSUMOWANIE Zaproponowane wielokryterialne modele sterowania zapasami mają charakter wspomagający, w odniesieniu do planowania potrzeb materiałowych, ponieważ w przypadku popytu zależnego, bardzo często należy uwzględniać kryterium minimalizujące ryzyko niezaspokojenia potrzeb materiałowych. Szczególne znaczenie natomiast, może mieć przy potrzebie zapewnienia ciągłości produkcji wtedy kryterium, związane z ryzykiem, może być krytyczne, a koszty, związane z brakami w magazynie, znaczące i trudne do oszacowania. Przedstawione modele wielokryterialne mogą umożliwić wygenerowanie skończonej liczby rozwiązań sprawnych, które mogą być poddane dalszej, bardziej szczegółowej, analizie. Wykorzystywane instrumenty sterowania zapasami związane są z tym, że pozycji materiałowych może być w niektórych sytuacjach kilkadziesiąt tysięcy strategie i podejście do sterowania zapasami tych materiałów powinno być zindywidualizowane oraz uwzględniać charakter wartości zapasów, szybkości ich rotacji i szczególne własności danej pozycji. Opisane instrumenty pozwalają na klasyfikację potrzeb materiałowych (przy uwzględnieniu różnych kryteriów) oraz prezentują ogólne zasady zarządzania zapasami. ZARZĄDZANIE 78.indb :43:57

16 16 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 78/ 2011 wrzesień październik Wykorzystanie modeli wielokryterialnych sterowania zapasami związane jest konkretną kategorią potrzeb materiałowych lub pojedynczą pozycją materiałową. Zaprezentowane instrumenty umożliwiają wyodrębnienie tych kategorii, w stosunku do których można zastosować odrębne podejścia, które z kolei mogą być reprezentowane przez konkretny, wielokryterialny model sterowania zapasami. BIBLIOGRAFIA 1. Bylka S., Rempała R.: Wybrane zagadnienia matematycznej teorii zapasów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa Krzyżaniak S., Cyplik P.: Zapasy i magazynowanie., Biblioteka logistyka, Poznań Orlicky J.: Planowanie potrzeb materiałowych, PWE, Warszawa Nowak M.: Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania. Wyd. AE w Katowicach, Katowice Sarjusz-Wolski Z.: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Silver E.A.: A simple replenishment rule for a linear trend in demand, European Journal of Operational Research 1 (1977), s Wagner H.M.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa Wagner H.M., Within T.M.: Dynamic Version of the Economic Lot Size Model, Management Science 5 (1958), s ZARZĄDZANIE 78.indb :43:57

17 Wiesława Caputa WARTOŚĆ DLA KLIENTA JAKO FUNDAMENT KREOWANIA LOJALNOŚCI KLIENTÓW THE VALUE FOR A CUSTOMER AS FOUNDATION OF CUSTOMER LOYALTY CREATION STRESZCZENIE W warunkach nasilającej się walki konkurencyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami zabezpieczenie trwałego rozwoju przedsiębiorstwa wymaga wykreowania takiej bazy klientów, która jest w stanie w jak najdłuższym okresie czasu, zasilać przedsiębiorstwo w kapitał, przynajmniej na poziomie minimalnej, oczekiwanej stropy zwrotu. W konsekwencji wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwo, jak również wykorzystywane w ich trakcie zasoby, muszą zostać podporządkowane wykreowaniu takich zasobów klientów, które warunkują dopływ korzyści dla przedsiębiorstwa, w jak najdłuższym okresie czasu. Kluczowym celem artykułu jest wskazanie miejsca i znaczenia wartości dla klienta w kreowaniu potencjału lojalności klientów. Realizacja tego celu opiera się na studiach literaturowych oraz badaniach własnych Autorki. ZARZĄDZANIE 78.indb :43:57

18 18 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 78/ 2011 wrzesień październik Abstract In the conditions of competition struggle intensification between businesses, securing constant development of companies requires such a creation of customer base that supplies a company with capital in the longest possible period of time, at least on the level of minimum expected return rate. As a consequence, all activities undertaken by a business as well as resources used in their performance must be subordinated to creation such customer resources that determine the benefits flow for a company in the longest possible period of time. The key purpose of the article is to indicate place and meaning of value for a customer in creating the potential of customers loyalty. The realization of this aim grounds on literature studies and own studies of the Author. Słowa klucze: Wartość klienta, lojalność klienta, kapitał klienta, Keywords: value of client, loyalty of client, capital of client, 1. WSTĘP Nie podlega dyskusji fakt, że pozyskanie kapitału od klienta może mieć tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwa zaoferuje na rynku taki produkt, który w jego subiektywnej ocenie reprezentuje wartość wyższą od produktów oferowanych przez konkurentów, a koszt stworzenia takiej oferty będzie niższy niż osiągnięte efekty. W obliczu nasilającej się walki o klienta oraz stale zmieniających się potrzeb i preferencji nabywców, przedsiębiorstwo dążące do maksymalizacji korzyści płynących z zaangażowanego kapitału, stoi przed koniecznością: z jednej strony, podejmowania działań ukierunkowanych na zwiększania sumy satysfakcji lub /i/ minimalizacji kosztu satysfakcji klienta, z drugiej takiego ich zorganizowania, by zabezpieczyć długookresowy dopływ korzy- ZARZĄDZANIE 78.indb :43:57

19 Wiesława Caputa WARTOŚĆ DLA KLIENTA JAKO FUNDAMENT ści dla przedsiębiorstwa. 1 Kapitałowe zasilenie przedsiębiorstwa staje się możliwe jedynie wówczas, gdy przedsiębiorstwo wykreuje, zakomunikuje i dostarczy klientowi taką wartość, która w jego subiektywnej ocenie reprezentuje wartość wyższą od ofert konkurencyjnych przedsiębiorstw, zabezpieczając przy tym własne interesy. 2. WARTOŚĆ DLA KLIENTA JAKO KOMPONENT KAPITAŁU KLIENTÓW Powszechnie przyjmuje się, że podstawowym celem przedsiębiorstwa jest kreowanie wartości, które utożsamia się z pomnażaniem kapitału. Realizacja tego celu jest możliwa tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo pozyskuje kapitał klienta, a więc jest w stanie czerpać korzyści wynikające z utrzymania relacji z klientem. Korzyści te mogą mieć charakter finansowy, jak również pozafinansowy. Niemniej jednak z ostatecznym rozrachunku sprowadzają się do wartości netto przepływów pieniężnych, jakie jest w stanie pozyskać przedsiębiorstwo w całym okresie utrzymania relacji z klientem. 2 Wartość tych przepływów, określając ekonomiczną wartość relacji biznesowych łączących przedsiębiorstwo z klientem, determinuje wartość klienta z perspektywy przedsiębiorstwa. 3 Pierwszym krokiem na drodze budowy kapitału klienta jest niewątpliwie pozyskanie rentownego klienta, a następnie jego utrzy- 1 Patrz szerzej; W. Caputa, Strategiczna reorganizacja rynkowa a system informacyjny rachunkowości, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006, s. 217 i nast. 3 Blatberg R.C., Deighton J., Manage Marketing by the Customer Equity Test, In: Harvard Business Review, Jg. 74, Juli-August, s , E. Rudolf-Sipötz., Kundenwert: Konzeption Determinanten Management, Bamberg, 2001, B. Günter., S. Helm., Kundenwert: Grunlagen Innovative Konzepte Praktische Umsetzungen, 2. Aufl., Wiesbaden 2003, s ZARZĄDZANIE 78.indb :43:57

20 20 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 78/ 2011 wrzesień październik manie w jak najdłuższym okresie czasu. Jak wspomniano poprzednio, warunkiem koniecznym realizacji wspomnianego celu jest podporządkowanie podejmowanych w przedsiębiorstwie działań i konsumowanych w ich trakcie zasobów, tworzeniu wartości dla klienta. W literaturze przedmiotu, w tym zwłaszcza z zakresu marketingu, podejmowane są liczne próby zdefiniowania wartości dla klienta. Definicje te mają charakter opisowy lub też przyjmują postać formuł obliczeniowych. W definicjach opisowych, wartość dla klienta to przykładowo: z jednej strony, odbicie preferencji i priorytetów klientów, z drugiej suma jego całkowitych doświadczeń związanych z procesem zakupu i użytkowania danego dobra, 4 ( ) złożona wiązka korzyści zawarta w produkcie i towarzyszących mu usługach powstaje w wyniku zaangażowania specyficznych zasobów firmy i powiązanych z nim partnerów w systemie wartości 5, czy też postrzegana przez klienta wartość korzyści ekonomicznych, technicznych, społecznych, pozyskiwanych w zamian za cenę, płaconą za produkt z uwzględnieniem dostępnej na rynku oferty produktów i cen. 6 Jedną z pierwszych definicji wyrażonych formułą obliczeniową zaproponował J. Brilman, który wartość dla klienta wyraził następującym wzorem: W efekcie wartość dla klienta sprowadzona została zatem do postrzeganej wartości produktu rozumianej jako relacja jakości 4 N. Piercy, Marketing. Strategiczna reorganizacja firmy., FELBERG SJA, Warszawa 2003, s. 53 i nast., 5 M. Szymura-Tyc., Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa 2003, nr 6. 6 A. Kazarkiewicz, Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządczej, Rachunkowość zarządcza i controlling, nr 5/2007. ZARZĄDZANIE 78.indb :43:57

21 Wiesława Caputa WARTOŚĆ DLA KLIENTA JAKO FUNDAMENT i ceny. Jakość powiązana została z satysfakcją klienta, która wynika zarówno z samego produktu, jak i procesu obsługi klienta. Syntetycznym wyrazem poziomu wskaźnika satysfakcji jest cena. 7 Bardziej rozwiniętą formułę obliczania wartości dla klienta zaproponowali A. Meyer i F. Dullinger, którzy wartość postrzeganą przez klienta łączą nie tylko z jakością lecz również z mocą świadczenia, a postrzegane koszty sprowadzają do ceny i dodatkowych kosztów ponoszonych przez klienta związanych z procesem zaopatrzenia i użytkowania produktu. W efekcie wartość ta przyjmuje postać: 8 Jak wynika z powyższego, zarówno w ujęciu opisowym, jak i przyjmującym postać formuł obliczeniowych wartość dla klienta, traktowana jest jako wartość nieekonomiczna 9, odzwierciedlająca wartości ekonomiczne, techniczne, społeczne, postrzegane i cenione przez klienta, wynikające z preferencji i priorytetów klientów dotyczących atrybutów samego produktu, procesu jego nabycia, jak również doświadczeń i oczekiwań związanych z jego użytkowaniem. W konsekwencji wartość ta, jest pochodną nie tylko jakości oferowanego świadczenia i ceny, lecz również czynników niematerialnych, w tym emocjonalnych. 7 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s A. Meyer, F. Dullinger, Leistungsprogram von Dienstleistungs-Anbietern, in. A Meyer, (Hrsg.): Hanbuch Dienstleistungs-Marketing, Band 1, Stuttgart, s Patrz m.in.: D. Grisaffe, D.B. Kumar, Antecedents and Consequences of Customer Value: Testing an Expanded Framework, Working Paper , Marketing Science Institute, Cambidge, 1998, A. Eggert., W. Ulaga., Customer Perceived Value: A Substitute for Satisfaction in Business Markets? In: Journal of Business and Industrial Markting, Jg. 17, Nr. 2/3, 2002, s , W. Ulaga, A. Eggert, Relationship Value in Business Markts The Construct and its Dimensions, in: Journal of Businessto-Business marketing, Jg. 12, Nr.1, S ZARZĄDZANIE 78.indb :43:57

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1154 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT PIĘĆ DZIESIĄTY PIĄTY ŁÓ D Ź 2 0 1 3 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004 ISSN 1643-630X Nr 5 (2) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie przedsiębiorstwem Źródła ryzyka System JUST IN TIME Potencjał technologiczny przedsiębiorstwa Zarządzanie finansami Budżetowanie kosztów Łagodzenie kryzysów finansowych

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Anna Dyhdalewicz Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis:

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Modele biznesowe przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

RELACYJNE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 608 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 15 RELACYJNE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów,

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Maciej Szymczak, Szymon Grabański Vendor Managed Inventory właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu 2

SPIS TREŚCI. Maciej Szymczak, Szymon Grabański Vendor Managed Inventory właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu 2 SPIS TREŚCI ROK LXV Nr 1 (1217) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Mgr Anna Werner (sekretarz redakcji) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego Zeszyty Naukowe nr 694 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY ISBN XXXX 1/2008 SPIS TREŚCI 1. Ireneusz FECHNER, Stanisław KRZYŻANIAK Kompromis jako element strategii integracji łańcucha dostaw zorientowanej na tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII Zeszyt 9 Zarządzanie logistyczne redakcja Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2011 Skład i łamanie Agnieszka Zytka Projekt okładki Marcin Szadkowski Copyright by

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(15) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 5 1. Bartłomiej TWAROWSKI Metody redukowania luki kompetencyjnej charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Kierowanie

Organizacja i Kierowanie Organizacja i Kierowanie Adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów al. Niepodległości 162 02-554 Warszawa e-mail: oik@sgh.waw.pl www.sgh.waw.pl/oik/ nr 5 (158) rok 2013

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Zarządzanie.

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Zarządzanie. ISSN 1898-6447 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management 910 Zarządzanie Kraków 2013 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Polska), Slavko Arsovski (Serbia),

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa A R T Y K U ł Y Andrzej R. Chrzanowski, Iwona Głażewska* Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa Streszczenie Analizując źródła wartości przedsiębiorstwa, można zauważyć,

Bardziej szczegółowo