ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2 Shareholders struktura akcjonariatu Stan na: As at: Liczba akcji równa iczbie głosów Numbers of shares = number of votes AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA ING OFE ( Pension Fund) Generali OFE AXA OFE Amplico OFE OFE PZU Złota Jesieƒ Pozostali akcjonariusze Free float Razem Total number of shares udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym percentage share in number of votes and in share capital Zamówienia (w mln PLN) / Orders received (PLNm) Portfel zamówieƒ (w mln PLN) / Order backlog (PLNm) Przychody ze sprzeda y (w mln PLN) / Revenus (PLNm) Zysk (w mln PLN) / Net profit (PLNm) ,

3 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

4 Selected financial Data WYBRANE DANE FINANSOWE 2 WYBRANE DANE FINANSOWE SELECTED FINANCIAL DATA w tys. PLN/in thousands of PLN jednostkowe company skonsolidowane group Przychody ze sprzeda y ogółem Total sales revenues Zysk z działalnoêci operacyjnej Operating profit Zysk brutto przed opodatkowaniem Gross profit before taxes Zysk netto przypadajàcy na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA Net profit attributable to shareholders of Zysk netto przypadajàcy na udziałowców mniejszoêciowych Net profit for minority holders Zysk netto okresu obrotowego z działalnoêci kontynuowanej Net profit for the period from continuing operations Przepływy pieni ne z działalnoêci operacyjnej Cash flows from operating activities Przepływy pieni ne z działalnoêci inwestycyjnej Cash flows from investing activities (15 427) (16 002) Przepływy pieni ne z działalnoêci finansowej Cash flows from financing activities (8 129) (28 486) (8 162) (28 536) Zwi kszenie/ zmniejszenie netto stanu Êrodków pieni nych Net increase/ decrease in cash (413) (9 252) Aktywa trwałe Non-current assets Aktywa obrotowe Current assets Aktywa, razem Total assets Zobowiàzania długoterminowe Non-current liabilities Zobowiàzania krótkoterminowe Current liabilities Zobowiàzania, razem Total liabilities Kapitał własny przypadajàcy na akcjonariuszy Spółki Equity attributable to Company shareholders Kapitał mniejszoêci Minority interest Kapitał własny Equity Kapitał zakładowy (po przeszacowaniu) Share capital (after restatement) Liczba akcji (w sztukach) Number of shares (pcs) WartoÊç ksi gowa na jednà akcj (w PLN) Book value per share (in PLN )

5 CONTENTS ÂÑTRUKTURA GRUPY KAPITA OWEJ ELEKTROBUDOWA SPIS TREÂCI SA Wybrane wartoêci 2 Wybrane dane finansowe 4 List do Akcjonariuszy 7 Organizacja grupy kapitałowej 8 Schemat organizacyjny 9 Zarzàd ELEKTROBUDOWY SA 9 Struktura kapitału 10 Rada Nadzorcza 10 Struktura akcjonariatu 11 Struktura Grupy kapitałowej 14 na Êwiecie 15 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 16 Struktura przychodów 16 Wynik finansowy oraz podstawowe czynniki i nietypowe zdarzenia majàce wpływ na jego wielkoêç 19 Analiza finansowa 22 Zarzàdzanie zasobami finansowymi 23 Zarzàdzanie Systemem JakoÊci i Systemem Zarzàdzania Ârodowiskowego 25 Zarzàdzanie kapitałem ludzkim 26 Zarzàdzanie BHP 27 Perspektywy rozwoju działalnoêci i istotne czynniki ryzyka i zagro eƒ 31 Sytuacja rynkowa 32 Kierunki sprzeda y 35 Inwestycje zrealizowane w 2012 roku 36 Eksport 39 Znaczàce kontrakty 40 Rozwój innowacyjny 41 Wa niejsze prace prowadzone w dziedzinie rozwoju technicznego 43 Informacje dla akcjonariuszy 44 Spółka na giełdzie 45 Kurs akcji w 2012 roku 45 Kalendarz publikacji raportów w 2013 roku 46 Ład korporacyjny 46 Dywidenda 47 Społeczna OdpowiedzialnoÊç Biznesu 49 Raport finansowy 50 Sprawozdanie z sytuacji finansowej 52 Sprawozdanie z całkowitych dochodów 54 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 55 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 57 Sprawozdanie z przepływów pieni nych 59 Opinia niezale nego biegłego rewidenta Key data 2 Selected financial data 4 A letter to Shareholders 7 Organization of the Group 8 Organization chart 9 The Management Board 9 Capital structure 10 The Supervisory Board 10 Shareholders 11 Composition of the Group 14 worldwide 15 Present and anticipated financial position 16 Structure of revenue 16 Financial result and basic factors and untypical events which have impact on its amount 19 Financial analysis 22 Financial resources management 23 Quality and environmental management system 25 Human capital management 26 OHS Management 27 Prospects for business development and significant risks or threats 31 Market situation 32 Sales destinations 35 Investments carried out in Export 39 Significant contracts 40 Innovative development 41 Major technical development works 43 Information for Shareholders 44 The Company on the stock exchange 45 Share price in Calendar of submitting financial reports in Corporate governance 46 Dividend 47 Corporate Social Responsibility 49 Financial report 50 Statement of financial position 52 Statement of comprehensive income 54 Statement of changes in equity 55 Consolidated statement of changes in equity 57 Statement of cash flow 59 Independent Auditor`s Opinion 3

6 2012 A letter to Shareholders LIST DO AKCJONARIUSZY 4 ORGANIZATION OF THE GROUP

7 Szanowni Paƒstwo, W imieniu Zarzàdu ELEKTROBUDOWY SA mam zaszczyt przekazaç w Paƒstwa r ce Raport Roczny, podsumowujàcy wyniki i dokonania ELEKTROBUDOWY SA w 2012 roku. Miniony rok był kolejnym rokiem zmian na rynkach, zwiàzanych ze Êwiatowym kryzysem gospodarczym, spowolnieniem i ograniczeniem inwestycji w sektorach, na rzecz których Spółka prowadzi działalnoêç. Jednak e dzi ki nabyciu przez lata odpornoêci na kryzysy nie odnotowała negatywnego wpływu nastrojów na sprzeda i realizacj przyj tego bud etu. Po raz kolejny udowodniliêmy, e mimo niekorzystnej sytuacji zewn trznej potrafimy utrzymaç kierunek prowadzàcy do osiàgania strategicznych celów, takich jak: osiàganie satysfakcji klientów, utrzymanie pozycji lidera wyznaczajàcego nowà jakoêç w prowadzeniu biznesu, zapewnienie Akcjonariuszom godziwej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Skuteczne zarzàdzanie, efektywna polityka marketingowa, a przede wszystkim odbiegajàca od standardów jakoêç produktów i usług spowodowały, e ubiegły rok zamknàł si oczekiwanymi rezultatami. Przychód netto ze sprzeda y w 2012 roku wyniósł 985,4 mln PLN, zaê wypracowany zysk netto 36,0 mln PLN. Wchodzàc w rok 2012 byliêmy przekonani, e jesteêmy na dobrej drodze, a zaplanowane działania pozwolà nam na wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki. Osiàgn liêmy znacznie wi cej ni zakładaliêmy. PozyskaliÊmy nowe zamówienia na kwot 911,2 mln PLN, co pozwoliło nam zostaç niekwestionowanym liderem na rynku. Zbudowanie na koniec 2012 roku portfela zamówieƒ o wartoêci 803,5 mln PLN pozwala nam optymistycznie patrzeç w przyszłoêç, poniewa ponad połowa przychodów ze sprzeda y roku przyszłego pochodziç b dzie z portfela zamówieƒ zdobytych w roku Konsekwentnie prowadzony rozwój zarówno technologii, jak i produktów pozwolił na opracowanie i wdro enie rozdzielnicy dwusystemowej o najwy szych parametrach pràdu zwarciowego 72 ka. Produkt powstał nie tylko na potrzeby aktualnie realizowanego kontraktu, lecz równie w celu umocnienia pozycji Spółki oraz zwi kszenia jej konkurencyjnoêci. Po raz kolejny zostaliêmy docenieni podczas 25. Mi dzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2012, otrzymujàc złoty medal za implementacj rozdzielnicy dwusystemowej Êredniego napi cia typu D-12-2S. W roku 2012 Wydział Stacji i Systemów Elektroenergetycznych ELEKTROBUDOWY SA działajàcy w strukturze Rynku Dystrybucji Energii pozyskał zlecenia na budow oraz modernizacj kilku nowych stacji elektroenergetycznych wysokich napi ç dla krajowych dystrybutorów energii elektrycznej. Znaczàcy i przełomowy jest kontrakt na budow stacji elektroenergetycznej 110/15 kv RPZ-11 dla PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok, w którym zostanie zainstalowana i uruchomiona pierwsza rozdzielnica 110 kv w izolacji gazowej SF6 produkcji ELEKTROBUDOWY SA. Szukajàc nowych mo liwoêci rynkowych, nasza firma poprzez rozwój Wydziału Stacji i Systemów Elektroenergetycznych wkroczyła w nowy segment działalnoêci i rozpocz ła realizacje Ladies and Gentlemen, On behalf of the Management of I have an honour to submit the annual report which sums up the performance and achievements of in The past year was another year in succession when we were facing with market changes relating to global economic downturn, recession and decrease in investment in the sectors for which the Company conducts its operations. However, as the Company has managed to built up its resistance to hardship in the past years, did not feel the negative impact of the market atmosphere on its sales and achievement of targeted results. We have once again proved that despite unfavourable economic environment we are able to follow the established direction to reach our strategic goals, including: customer satisfaction, maintaining the position of a leader who sets new quality in conducting business, ensuring a decent rate of return from the invested capital for our Shareholders. Effective management, efficient marketing policy and, above all, product and service quality that exceeds standards, contributed to achievement of expected year-end results. The 2012 net sales revenue reached the value of million PLN, while net profit amounted to 36.0 million PLN. Entering the year 2012 we were convinced that we were on the right way and that the planned operations will lead to strengthening the Company s market position. We attained much more than we expected. New orders were obtained for the amount of million PLN placing us in an undisputed leading position in the market. Building up an million PLN worth order backlog at the end of 2012 justifies our optimism for the future, as over a half of our next year s revenue will come from the orders received in Consequent research on both technologies and the products resulted in development and implementation of double system switchgear with the highest short current characteristics of 72kA. The product was developed not only for the needs of currently performed contract, but also in order to strengthen the position of the Company and to enhance its competitiveness. As it happened earlier, we were awarded in the 25th International Power Fair ENERGETAB 2012 in Bielsko-Biała with a gold medal for implementation of medium voltage switchgear with double system of busbars, type D-12-2S. In 2012 the Power Substations and Systems Department, an organizational unit of the Power Distribution Division of won orders for modernization and construction of several new high-voltage substations for Polish electricity distributing companies. A significant contract, which is a landmark for the Company, was awarded by PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok. Against this contract the Company will erect a 110/15kV substation RPZ-11 in which the first SF6 insulated 110kV switchgear manufactured by will be installed and commissioned. 5

8 6 kontraktów zwiàzanych z budowà i modernizacjami napowietrznych linii przesyłowych wysokich i najwy szych napi ç, czego przykładem sà: zrealizowana i oddana do u ytkowania linia napowietrzna 110 kv w okolicach Leszna dla ENEA Operator oraz b dàce w fazie projektowania napowietrzne linie 110 kv dla PGE Dystrybucja. Pozyskane w roku 2012 kontrakty stacyjne oraz rozszerzenie działalnoêci o linie napowietrzne wysokich napi ç i stacje najwy szych napi ç dla PSE spowodowały powołanie biura projektowego w ramach Wydziału, które pracuje, rozwija si i dà y do zaj cia istotnej pozycji na polskim rynku. W połowie roku Zarzàd ELEKTROBUDOWY SA opracował strategi Spółki dostosowanà do zmiennych warunków rynkowych i zagro eƒ ze strony mi dzynarodowych procesów makrofinansowych i makroekonomicznych. Rozsàdna, realistyczna i z wysokà dyscyplinà realizowana polityka finansowa Spółki stała si wyznacznikiem jakoêci zarzàdzania naszà firmà. Celem naszym jest osiàgni cie zrównowa onego rozwoju, po to, eby z jednej strony zapewniç Spółce stałà ekspansj, z drugiej zaê zachowaç pełne bezpieczeƒstwo finansowe. Społeczna odpowiedzialnoêç biznesu jest miarà skutecznoêci i nowoczesnoêci zarzàdzania, dlatego ciàgłe zaanga owanie ELEKTROBUDOWY SA w kwestie Êrodowiskowe, społeczne, etyczne oraz te dotyczàce przestrzegania zasad ładu korporacyjnego ma swoje odzwierciedlenie w nieprzerwalnej obecnoêci Spółki w RESPECT Index na Giełdzie Papierów WartoÊciowych. W Êlad za realizowanà w ubiegłych latach politykà dywidend, planujemy równie w tym roku wypłat dywidendy dla Akcjonariuszy z wypracowanego zysku za 2012 rok. W moim gł bokim przekonaniu Spółka umiej tnie pokonuje trudnoêci spowolnienia gospodarczego, a kolejne lata b dà czasem dalszego rozwoju, którego celem jest mocna pozycja na rynku, wzrost efektów finansowych działania Spółki oraz zwi kszanie bezpieczeƒstwa w sektorze energetycznym. Dzi kuj Akcjonariuszom za wspieranie wszelkich działaƒ prowadzonych przez Spółk, klientom i partnerom handlowym za owocnà współprac, zaufanie, którym nas obdarzajà oraz lojalnoêç wobec marki. Looking for new market opportunities, by development of the Power Substations and Systems Department our company has entered a new business segment and started providing projects for construction and modernization of overhead transmission lines for high and extra high voltages, such as the commissioned 110kV overhead line near Leszno for ENEA Operator or the 110kV lines for PGE Dystrybucja which are at the stage of design. Orders for construction of switching stations and expanding the business area with high voltage overhead lines and extra high voltage station for PSE made us appoint a dedicated design office within the Department, which works, develops and aims to take an important position in the Polish market. In the middle of the year the Management of ELEKTROBUDOWA SA developed the Company strategy adapted to the changing market conditions and to risks coming from the international macro-finance and macroeconomic processes. Reasonable, realistic and implemented in strict discipline, financial policy pursued by the Company became a determinant of the quality of managing the Company. We target at sustainable development in order to ensure continual expansion for the Company on one hand and to maintain complete financial security on the other hand. Corporate social responsibility is a measure of efficient and sound management, therefore constant commitment of to environmental, social, ethical and corporate governance issues is reflected in permanent presence of the Company in the Warsaw Stock Exchange RESPECT Index. Following our dividend policy of the previous years, also this year we plan to pay dividend to our Shareholders from the returns earned in I am deeply convinced that the Company is competently overcoming hardships of recession and that the coming years will bring further development and, consequently, strong market position, growth of financial results of the Company s operations and better security for the electric power sector. I wish to thank our Shareholders for support for all activities conducted by the Company, and our customers and business partners for fruitful cooperation, confidence and loyalty to the trademark. Jacek Faltynowicz Prezes Zarzàdu / President

9 2012 organization of the GROUP ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ 1Schemat 1 organizacyjny Organization chart Zarzàd ELEKTROBUDOWY SA The Management Board Struktura kapita u Capital structure Rada Nadzorcza The Supervisory Board Struktura akcjonariatu Shareholders Struktura Grupy kapitałowej Composition of Group 7 na Êwiecie worldwide

10 ORGANIZATION CHART SCHEMAT ORGANIZACYJNY Walne Zgromadzenie General Meeting Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarzàd Spó ki Management Board Prezes Zarzàdu, Dyrektor Spó ki President, C.E.O. 8 Spó ki stowarzyszone Associates WEKTOR Sp. z o.o. Biuro Zarzàdu Head Office Zarzàdzanie Zasobami Ludzkimi Human Resources Spó ki zale ne Subsidiaries ENERGOTEST sp. z o.o. SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. Zarzàdzanie Systemami Quality and Safety Management Zarzàdzanie Finansami Finance Management KONIP Sp. z o.o. KRUELTA Sp. z o.o. ELEKTROBUDOWA Ukraina Sp. z o.o. Oddzia Spó ki Rynek Wytwarzania Energii Power Generation Division Oddzia Spó ki Rynek Dystrybucji Energii Power Distribution Division Oddzia Spó ki Rynek Przemys u Industry Division

11 The Management Board ZARZÑD ELEKTROBUDOWY SA Skład Zarzàdu ELEKTROBUDOWY SA na dzieƒ roku przedstawiał si nast pujàco: Jacek Faltynowicz Jarosław Tomaszewski Ariusz Bober Tomasz Jaêwiƒski Janusz Juszczyk Arkadiusz Klimowicz - Prezes Zarzàdu - Członek Zarzàdu - Członek Zarzàdu - Członek Zarzàdu - Członek Zarzàdu - Członek Zarzàdu Composition of the Management Board of as at 1 January 2012: Jacek Faltynowicz Jarosław Tomaszewski Ariusz Bober Tomasz Jaêwiƒski Janusz Juszczyk Arkadiusz Klimowicz - President - Board Member - Board Member - Board Member - Board Member - Board Member W zwiàzku z upływem kadencji Zarzàdu w dniu roku Rada Nadzorcza w oparciu o Rekomendacj Komitetu Nominacji i Wynagrodzeƒ postanowiła powołaç Pana Jacka Faltynowicza na Prezesa Zarzàdu ELEKTROBUDOWY SA kolejnej kadencji. As the term of office of the Management Board elapsed on 26 April 2012, the Supervisory Board, basing on the Recommendation by the Nominating and Remuneration Committee resolved to appoint Mr Jacek Faltynowicz as President of the Management Board of for the next term of office. W zwiàzku z upływem kadencji Zarzàdu na wniosek Prezesa Zarzàdu z dnia roku Rada Nadzorcza postanowiła powołaç Członków Zarzàdu ELEKTROBUDOWY SA na kolejnà kadencj. Zostali nimi: Ariusz Bober Tomasz Jaêwiƒski Janusz Juszczyk Arkadiusz Klimowicz Jarosław Tomaszewski As the term of office of the Management Board elapsed, following the motion by the President of the Management Board of 26 April 2012, the Supervisory Board appointed the following persons as Members of the Management Board of for the next term of office: Ariusz Bober Tomasz Jaêwiƒski Janusz Juszczyk Arkadiusz Klimowicz Jarosław Tomaszewski 9 Powołany przez Rad Nadzorczà w dniu roku Zarzàd w powy szym składzie osobowym był aktualny na dzieƒ roku. Composition of the Management Board of ELEKTROBUDOWA SA as appointed by the Supervisory Board on 26 April 2012 was the same on 31 December Capital structure struktura kapita u kapitał zakładowy / issued share capital pln liczba akcji wszystkich emisji / number of shares in issue sztuk /pcs wartoêç nominalna akcji / par value of 1 share pln 2.00 wartoêç ksi gowa na dzieƒ / book value at 31 December 2012 pln wartoêç rynkowa na dzieƒ / market value at 31 December 2012 pln

12 the Supervisory Board RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza składa si z 5 do 7 Członków powoływanych na wspólnà trzyletnià kadencj przez Walne Zgromadzenie. Aktualnie Rada Nadzorcza składa si z 7 Członków. Skład Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA na dzieƒ roku przedstawiał si nast pujàco: Dariusz Maƒko Karol bikowski - Przewodniczàcy Rady Nadzorczej - Zast pca Przewodniczàcego Agnieszka Godlewska - Członek Rady Eryk Karski Tomasz Mosiek Ryszard Rafalski Paweł Tarnowski - Członek Rady - Członek Rady - Członek Rady - Członek Rady W składzie osobowym Rady Nadzorczej w 2012 roku nie nastàpiły adne zmiany. Na dzieƒ roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły wy ej wymienione osoby. The Supervisory Board is composed of 5 to 7 members appointed by General Meeting of Shareholders for a joint three years term of office. The present Board consists of 7 members. Composition of the Supervisory Board of as at 1 January 2012: Dariusz Maƒko Karol bikowski - Chairman - Vice-Chairman Agnieszka Godlewska - Member Eryk Karski Tomasz Mosiek Ryszard Rafalski Paweł Tarnowski - Member - Member - Member - Member The composition of the Supervisory Board did not change in As at 31 December 2012 the composition was as above. 10 Shareholders struktura akcjonariatu Stan na: As at: Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA ING OFE (Pension Fund) Generali OFE AXA OFE Amplico OFE udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym percentage share in number of votes and in share capital 9.95 OFE PZU Złota Jesieƒ Pozostali akcjonariusze Free float Razem Total number of shares

13 Composition of the Group STRUKTURA GRUPY KAPITA OWEJ Jednostka dominujàca z siedzibà w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 12 jest spółkà akcyjnà utworzonà i działajàcà na podstawie prawa polskiego. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sàdowym w Sàdzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS Podstawowym przedmiotem działalnoêci Spółki według Polskiej Kwalifikacji DziałalnoÊci (PKD4321Z) jest wykonywanie instalacji elektrycznych. Sektor według klasyfikacji Giełdy Papierów WartoÊciowych w Warszawie to budownictwo. DziałalnoÊç gospodarcza ELEKTROBUDOWY SA obejmuje: wykonywanie pełnego zakresu robót elektromonta owych w nowo wznoszonych, rozbudowywanych i modernizowanych obiektach energetyki zawodowej, a tak e w obiektach przemysłowych, dostaw sprz tu elektroenergetycznego, przede wszystkim urzàdzeƒ przeznaczonych do przesyłu i rozdziału energii, wykonywanie usług w zakresie projektowania, pomiarów pomonta owych i rozruchu. jest firmà wielooddziałowà, w której skład wchodzi Biuro Spółki i trzy oddziały produkcyjne nie ujawnione w Krajowym Rejestrze Sàdowym: Oddział Rynek Wytwarzania Energii (RWE) Komórki administracyjne mieszczà si cz Êciowo w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 12 oraz w Jaworznie, przy ul. Promiennej 51. RWE prowadzi działalnoêç na terenie całego kraju oraz za granicà. W kraju Oddział wykonuje działalnoêç przez zorganizowane stałe lokalizacje, głównie w Tychach, Opolu, Kozienicach, Bełchatowie, Rybniku i Cz stochowie. Rynek Wytwarzania Energii dokonał równie rejestracji zakładów (filii) poza granicami kraju, przez które prowadzi działalnoêç w Finlandii, Luksemburgu, Estonii, Niemczech i Holandii. Zakład spółki w Finlandii został zarejestrowany 19 marca 2008 roku w Rejestrze Handlowym pod numerem , prowadzonym przez Zarzàd Patentów i Rejestrów w Helsinkach, pod adresem: c/o TVO Olkiluoto 3, Construction Site f, EURAJOKI. NIP: FI DziałalnoÊç Zakładu jest nadal aktywna. Zakład luksemburski ELEKTROBUDOWY SA zarejestrowano w Rejestrze Handlowym i Spółek w Luksemburgu 21 grudnia 2010 roku pod numerem B157469, pod adresem: 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luksemburg. Czas trwania wpisu jest nieokreêlony. NIP: LU DziałalnoÊç ELEKTROBUDOWY SA w Estonii została zarejestrowana przez Północne Centrum Podatkowo- -Celne, kod rejestrowy Zakład w Estonii od 16 sierpnia 2011 roku posiada status płatnika podatku VAT, numer rejestrowy EE Adres zakładu w Estonii: Roosikrantsi 2, Tallin. The Parent, with registered office in Katowice, at 12 Porcelanowa Street, Katowice is a joint stock company established and operating according to the Polish law. The Company is registered in the National Court Register (KRS) in the District Court Katowice-Wschód in Katowice, 8th Business Department under KRS entry no Principal activity of the Company according to the Polish Classification of Activities (PKD4321Z) is executing of electrical installations in buildings and structures. A sector according to the Warsaw Stock Exchange classification: construction. The business activity of includes: comprehensive electrical installation works in newly built, extended and modernized power plants and industrial facilities, supply of electric power equipment, mainly the electricity transmission and distribution equipment, design engineering, testing, commissioning and start-up of electrical installations. is an enterprise consisting of several divisions, including the Head Office and three production divisions which are not subject to disclosure in the National Court Register: Power Generation Division (RWE) Its organisational units are located partly in Katowice at 12, Porcelanowa Street and in Jaworzno at 51, Promienna Street. The Power Generation Division conducts its operations on the whole territory of Poland and also in other countries. The domestic operations of the Division are carried out by organised, permanent facilities, located in Tychy, Opole, Kozienice, Bełchatów, Rybnik and Cz stochowa. The Power Generation Division also registred its facilities (branches) outside Poland, through which it conducts its business in Finland, Luxembourg, Estonia, Germany and the Netherlands. The permanent establishment in Finland was registered on 19 March 2008 under number of the Commercial Register maintained by the National Board of Patents and Registration of Finland, Helsinki. The registration address is: TVO Olkiluoto 3, Construction Site f, EURAJOKI. The branch still exists in operation. The establishment in Luxembourg was registered in the Trade and Companies Register in Luxembourg on 21 December 2010 under the number B157469, at the address: 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. The entry is in force for indefinite time. ELEKTROBUDOWA s business in Estonia was registered by the Northern Tax and Duty Centre, registration code The branch in Estonia has had the status of a tax payer since 16 August 2011, tax registration number EE The address of the establishment: Roosikrantsi 2, Tallin, Estonia. 11

14 12 W kwietniu 2012 roku dokonała rejestracji Zakładu w Niemczech w Urz dzie Skarbowym Oranienburg, otrzymujàc nr podatkowy 053/657/ Od 15 maja 2012 roku Zakład w Niemczech ma przydzielony NIP: DE Adres zakładu w Niemczech: Straße des 17 Juni 106, Berlin. Zakład w Holandii zarejestrowano w Rejestrze Handlowym Izby Handlu w Holandii 1 paêdziernika 2012 roku, pod numerem , pod adresem: Synergieweg 1, 9979XD Eemshaven. Adres pocztowy: Postbus 1170, 2260BD Leidschendam. Numer identyfikacji podatkowej Zakładu w Holandii: NL Oddział Rynek Przemysłu (RP) Komórki administracyjne Oddziału mieszczà si cz Êciowo w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 12 oraz w Płocku, przy ul. Zglenickiego 42. RP prowadzi działalnoêç na terenie całego kraju, poprzez zorganizowane stałe lokalizacje, głównie w Płocku, Katowicach, Warszawie, Koninie i Gdaƒsku. Oddział Rynek Dystrybucji Energii (RDE) Zakład produkcyjny oraz komórki administracyjne Oddziału mieszczà si w Koninie przy ul. Przemysłowej 156. Rynek Dystrybucji Energii prowadzi działalnoêç w kraju równie przez zorganizowane stałe lokalizacje w Koninie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. Znaczàcym odbiorcà wyrobów produkowanych przez Oddział jest rynek zagraniczny. Jednostka zale na KONIP Spółka z o.o., Katowice W jednostce zale nej KONIP Sp. z o.o. posiada 100% udziałów reprezentujàcych 100% kapitału tej spółki. KONIP Sp. z o.o. zajmuje si administrowaniem nieruchomoêciami stanowiàcymi własnoêç jednostki dominujàcej ELEKTROBUDOWY SA lub b dàcymi w jej u ytkowaniu wieczystym, a w szczególnoêci obsługà technicznà i administracyjnà budynków i budowli, wynajmem wolnych powierzchni u ytkowych, obsługà przeciwpo arowà, sprzàtaniem pomieszczeƒ oraz terenu, a tak e obsługà Êrodków trwałych, realizacjà planu inwestycyjnego i remontów, ochronà mienia, obsługà telefonii komórkowej i stacjonarnej, prowadzeniem recepcji i archiwum. Jednostka zale na ENERGOTEST spółka z o.o., Gliwice W jednostce zale nej ENERGOTEST sp. z o.o. ELEKTROBUDOWA SA posiada 100% udziałów w kapitale spółki reprezentujàcych 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Przedmiotem działalnoêci spółki ENERGOTEST sà usługi zwiàzane z budowà, modernizacjà i eksploatacjà obiektów elektroenergetycznych, produkcja urzàdzeƒ do przetwarzania informacji oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji aparatury rozdzielczej i sterowniczej, a tak e badania i analizy techniczne. Jednostka zale na ELEKTROBUDOWA UKRAINA Spółka z o.o., Ukraina W jednostce zale nej ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o. posiada 62% udziałów w kapitale spółki. In April 2012 registered a permanent establishment in Germany in Tax Office Oranienburg under number 053/657/ Since 15 May 2012 the Establishment has had the Tax Number DE The registered address of the branch is Straße des 17 Juni 106, Berlin. A branch in the Netherlands was entered in the Register of Businesses of the Dutch Chamber of Commerce on 1 October 2012 under number with the registration address Synergieweg 1, 9979XD Eemshaven. Postal address of the establishment is Postbus 1170, 2260BD Leidschendam, its VAT registration number NL Industry Division (RP) Organisational units of the Division are located partly in Katowice at 12, Porcelanowa Street and in Płock at 42, Zglenickiego Street. The Industry Division carries out its operations on the whole territory of Poland, through its organised, permanent facilities, generally in Płock, Katowice, Warsaw, Konin and Gdaƒsk. Power Distribution Division (RDE) The production facility and administration units of the Division are located in Konin at 156, Przemysłowa Street. The Power Distribution Division conducts business in Poland through its organised, permanent facilities in Konin, Wrocław, Poznaƒ and Katowice. A significant part of products manufactured by the Division is sold to foreign markets. A subsidiary KONIP Sp. z o.o. (Ltd), Katowice holds a 100% stake in KONIP Sp. z o.o. representing 100% of the company s equity. KONIP Sp. z o.o. administers the real property owned by or in perpetual usufruct of. The scope of their business particularly includes maintenance and administration of building and structures, renting the useful areas, fire protection services, cleaning the rooms and area as well as property protection, providing telecommunication services, maintaining the parent s archives and the reception service. A subsidiary ENERGOTEST sp. z o.o., Gliwice holds 100% share in the equity of the company, representing 100% votes in the General Meeting of Shareholders. Basic activity of ENERGOTEST comprises services related to construction, modernization and operation of power generating facilities, production of data processing devices, electrical switching and control devices, installation, repairs and maintenance of switchgear and controlgear, also tests and technical surveys. A subsidiary ELEKTROBUDOWA UKRAINE Ltd., Ukraine holds a 62% stake in ELEKTROBUDOWA UKRAINE Ltd. The objects of ELEKTROBUDOWA UKRAINE

15 Przedmiotem działalnoêci spółki ELEKTROBUDOWA UKRAINA jest sprzeda systemów elektrycznych wysokiego, Êredniego i niskiego napi cia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych na rynek ukraiƒski, monta, remont oraz obsługa techniczna aparatury elektrorozdzielczej i kontrolnej. Ltd. comprise selling of high, medium and low voltage electrical systems, including switchgear panels and distribution substations, in the Ukrainian market, assembly of electrical equipment, switching and control devices, maintenance and repairs of electrical distribution and control devices. Jednostka stowarzyszona KRUELTA Spółka z o.o., Federacja Rosyjska Na dzieƒ roku posiadała 49% kapitału spółki KRUELTA i wywiera znaczàcy wpływ na kierowanie politykà finansowà i operacyjnà tej spółki. Procentowy udział ELEKTROBUDOWY SA w kapitale spółki KRUELTA jest równy procentowej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Podstawowa działalnoêç spółki KRUELTA koncentrowała si na monta u i sprzeda y rozdzielnic Êredniego napi cia na rynek rosyjski. Dopełnieniem tej oferty była sprzeda rozdzielnic niskiego napi cia i przewoênych stacji kontenerowych. W dniu roku Walne Zgromadzenie Spółki z ograniczonà odpowiedzialnoêcià KRUELTA podj ło jednogłoênie uchwał o likwidacji spółki KRUELTA Sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło tryb i termin likwidacji spółki, zgodnie z wymogami obowiàzujàcego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej oraz upowa niło likwidatora do przeprowadzenia wszelkich niezb dnych działaƒ zwiàzanych z likwidacjà spółki. Zdaniem Zarzàdu spółki dominujàcej postanowienie o likwidacji spółki KRUELTA Sp. z o.o. pozostaje bez wpływu na zakres działalnoêci Grupy kapitałowej. Podstawowa działalnoêç Spółki z ograniczonà odpowiedzialnoêcià KRUELTA została płynnie przeniesiona do filii KRUELTA Spółki z ograniczonà odpowiedzialnoêcià Zakładu Produkcji Urzàdzeƒ Elektroenergetycznych WEKTOR. Przejmujàc rynek zbytu filia KRUELTA nabyła równie majàtek rzeczowy spółki KRUELTA Sp. z o.o. oraz zatrudniła pracowników tej spółki o du ym doêwiadczeniu zawodowym, celem zapewnienia zaplecza dla przej tego obszaru działania i zabezpieczenia kontynuacji działania w niepogorszonych warunkach. An associate KRUELTA Ltd., the Russian Federation As at 31 December 2012 held 49% shares in KRUELTA is equity and has significant influence on the associate s financial and economic policies. Principal business of KRUELTA is the assembly and selling of medium voltage switchgear systems in the Russian market. This offer is complemented with low voltage switchgear and mobile containerized substations. On 5 April 2012 the General Meeting of Partners of the limited liability company KRUELTA adopted a unanimous resolution to wind up the company KRUELTA Ltd. The General Meeting approved the procedure and date of liquidation in accordance with the applicable laws of the Russian Federation and authorized the liquidator to take any necessary actions relating to winding up. In the opinion of the Management of the parent, the decision to liquidate KRUELTA Ltd. does not have impact on the scope of business activity of the group. Ordinary activities of the limited liability company KRUELTA has been easily transferred to KRUELTA, a branch of the Power Equipment Production Plant VECTOR Ltd. The branch of KRUELTA not only has taken over the market of customers of KRUELTA Ltd. but also purchased its fixed assets and employed its skilled and experienced staff in order to provide the base for the acquired area of operations and ensure undeteriorated conditions for business continuation. 13 Jednostka stowarzyszona Zakład Produkcji Urzàdzeƒ Elektroenergetycznych WEKTOR Spółka z o.o., Federacja Rosyjska posiada 49% kapitału spółki WEKTOR. Na dzieƒ roku procentowy udział ELEKTROBUDOWY SA w kapitale spółki WEKTOR jest równy procentowej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. ELEKTROBUDOWA SA wywiera znaczàcy wpływ na kierowanie politykà finansowà i operacyjnà spółki WEKTOR. Podstawowa działalnoêç spółki WEKTOR to produkcja elementów elektrycznych oraz cz Êci aparatury elektropró niowej, a tak e wykonawstwo robót budowlanych i sprzeda hurtowa produkcyjnych urzàdzeƒ elektrycznych, włàcznie z elektrycznymi urzàdzeniami łàcznoêci. KRUELTA filia Spółki z ograniczonà odpowiedzialnoêcià Zakład Produkcji Urzàdzeƒ Elektroenergetycznych WEKTOR z siedzibà w Sankt Petersburgu, ul. Repiszczewa 20 lit. A, Federacja Rosyjska, kontynuuje podstawowà działalnoêç likwidowanej Spółki z ograniczonà odpowiedzialnoêcià KRUELTA, koncentrujàc si na monta u i sprzeda y rozdzielnic Êredniego An associate the Power Equipment Production Plant VECTOR Ltd., the Russian Federation holds 49% of VECTOR s capital. As at 31 December 2012 the percentage of ELEKTROBUDOWA s stake in the equity of VECTOR is equal to the percentage of voting rights in its General Meeting of Shareholders. ELEKTROBUDOWA SA has significant influence on the associate s financial and economic policies. Principal business activity of VECTOR comprises manufacturing of electrical and radio components, parts for electrical vacuum devices, and also providing construction works and wholesale of electrical production facilities, including communication devices. KRUELTA, a branch of the Power Equipment Production Plant VECTOR Ltd., registered at 20 A, Repishcheva Street, Sankt Petersburg, the Russian Federation continues ordinary activities of the liquidated KRUELTA Ltd., focusing on the assembly and sales of the medium voltage switchgear for the Russian market.

16 napi cia na rynek rosyjski. Ponadto filia KRUELTA posiada w swojej ofercie sprzeda y rozdzielnice niskiego napi cia i przewoêne stacje kontenerowe. Jednostka stowarzyszona SAUDI ELEKTROBUDOWA Spółka z o.o., Królestwo Arabii Saudyjskiej Na dzieƒ roku posiadała 33% udziałów reprezentujàcych 33% kapitału spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA, który jest równy procentowej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. ELEKTROBUDOWA SA wywiera znaczàcy wpływ na kierowanie politykà finansowà i operacyjnà spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. Przedmiotem działalnoêci spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA jest sprzeda systemów elektrycznych wysokiego, Êredniego i niskiego napi cia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych i stacji elektroenergetycznych oraz prace monta owe, naprawcze i konserwacyjne dla systemów sterowania i dystrybucji energii elektrycznej. The sales offer of KRUELTA branch includes also low voltage switchgear and mobile transformer and distribution stations. An associate SAUDI ELEKTROBUDOWA LLC, the Kingdom of Saudi Arabia As at 31 December 2012 held 33% of shares which represent 33% of the share capital of SAUDI ELEKTROBUDOWA, equal to the percentage of voting rights in the General Meeting of Shareholders. ELEKTROBUDOWA SA has significant influence on the associate s financial and economic policies. Business scope of SAUDI ELEKTROBUDOWA includes offering low, medium and high voltage electrical systems, including switchgear and distribution panels and electrical substations as well as installation, repair and maintenance services for energy control and distribution systems. WORLDWIDE NA ÂWIECIE Polska siedziba Spó ki wraz z oddzia ami 2 Federacja Rosyjska KRUELTA, WEKTOR 3 Ukraina ELEKTROBUDOWA UKRAINA 4 Finlandia Olkiluoto 3 5 Estonia zak ad RWE 6 Luksemburg zak ad RWE 7 Niemcy zak ad RWE 8 Holandia zak ad RWE 9 Arabia Saudyjska SAUDI ELEKTROBUDOWA 1 Poland the Company headquarters and divisions 2 The Russian Federation KRUELTA, VECTOR 3 Ukraine ELEKTROBUDOWA UKRAINE 4 Finland Olkiluoto 3 5 Estonia PE* of the Power Generation Division 6 Luxembourg PE* of the Power Generation Division 7 Germany PE* of the Power Generation DivisionE 8 The Netherlands PE* of the Power Generation Division 9 Saudi Arabia SAUDI ELEKTROBUDOWA * permanent establishment

17 2012 Present and anticipated financial position AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 2Struktura przychodów 2 Structure of revenue Wynik finansowy oraz podstawowe czynniki i nietypowe zdarzenia majàce wpływ na jego wielkoêç Financial result and basic factors and untypical events which have impact on its amount Analiza finansowa Financial analysis Zarzàdzanie zasobami finansowymi Financial resources management Zarzàdzanie Systemem JakoÊci i Systemem Zarzàdzania Ârodowiskowego Quality and environmental management system Zarzàdzanie kapitałem ludzkim Human capital 15 Zarzàdzanie BHP OHS Management Perspektywy rozwoju działalnoêci i istotne czynniki ryzyka i zagro eƒ Prospects for business development and significant risks or threats

18 Structure of revenue STRUKTURA PRZYCHODÓW Struktura przychodów netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów za 2012 i 2011 rok The structure of net revenue from the sales of products, goods and materials in 2012 and 2011 Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów Revenue from the sales of products, goods and materials Usługi budowlano-monta owe Construction and erection products Wyroby elektrotechniczne Electrotechnical products Pozostałe usługi Other services Towary i materia y Goods and materials Zmiana / Change tys. PLN/PLN`000 % tys. PLN/PLN`000 % tys. PLN/PLN` (2 900) Rok 2012 to kolejny rok obrotowy, w którym ELEKTROBUDOWA SA odnotowała wzrost sprzeda y eksportowej, która obj ła równie wewnàtrzwspólnotowe dostawy towarów i usług. Sprzeda ta wynosiła tys. złotych i była wy sza o 33,5% od sprzeda y eksportowej osiàgni tej przez Spółk w 2011 roku. Dynamiczny wzrost eksportu wystàpił przede wszystkim w zakresie sprzeda y usług budowlano-monta owych głównie do Finlandii, Estonii, Niemiec, Holandii i Luksemburga oraz sprzeda y wyrobów elektrotechnicznych do Rosji i na Ukrain. Spółka priorytetowo traktuje wszelkie działania zmierzajàce do podniesienia swojej konkurencyjnoêci na rynkach zagranicznych oraz wzrostu eksportu. W ten sposób ELEKTROBUDOWA SA odnowiła kontakty handlowe w Iraku i Francji, natomiast nowym rynkiem zbytu dla wyrobów gotowych była Republika Czeska. The year 2012 is another fiscal year when ELEKTROBUDOWA SA recorded further increase in export sales, which also includes supplies of goods and services within the EU. Export sales amounted to thousand PLN and were by 33.5% higher than in The fast growth concerned the supply of construction and installation services, principally to Finland, Estonia, Germany, the Netherlands and Luxembourg and sale of power equipment to Russia and Ukraine. The Company treats as priority all actions aimed at boosting its competitiveness in the foreign markets and increasing exports. Following such policy renewed its business contacts in Iraq and France and entered a new market, the Czech Republic with its products. Financial result and basic factors and untypical events which have impact on its amount Wynik finansowy oraz podstawowe czynniki i nietypowe zdarzenia majàce wpływ na jego wielkoêç Polska była jedynym krajem Europy Ârodkowej, w którym sektor budowlany nie odnotował spadku zarówno w roku 2009, jak i w W 2011 roku budownictwo było najszybciej rozwijajàcym si sektorem gospodarki. Produkcja budowlana w całym roku wzrosła o 16,1%. Pogorszenie koniunktury w budownictwie nastàpiło pod koniec 2011 roku. W grudniu 2012 roku koniunktura osiàgn ła poziom minus 35, w tym samym okresie poprzedniego roku koniunktura w budownictwie kształtowała si na poziomie minus 23. Produkcja budowlano- -monta owa, obejmujàca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju była w grudniu 2012 roku o 24,8% ni sza ni przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 14,6%). Spadek zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich działach budownictwa. W okresie styczeƒ grudzieƒ 2012 roku produkcja budowlano-monta owa była o 1,0% ni sza ni w 2011 roku. Poland was the only Central European country where the construction sector did not suffer a drop either in 2009 or In 2011 the construction industry was the fastest growing sector of economy. Building output rose by 16.1% during the year. Downturn of the building industry started near the end of In December 2012 the economic climate indicator reached minus 35, while in the comparable period it was minus 23. The building and construction output, including new investments and repair work, for the whole country in December 2012 was by 24.8% lower than a year before, when a 14.6% growth was recorded. A drop in output was recorded in all sectors of the building industry. In the period between January and December 2012 the building and construction output was by 1.0% lower than in Forecasts for the economic climate of the building industry are more and more pessimistic. Number of invitations to tender

19 Koniunktura w budownictwie oceniana jest coraz bardziej pesymistycznie. Obecnie ogłasza si niewiele przetargów. Nie zmniejsza si problem zatorów płatniczych. Nadal głównà barierà ograniczajàcà aktywnoêç budownictwa jest silna konkurencja. Pozyskiwanie nowych zamówieƒ w wyniku przetargów, w których wygrywajà najkorzystniejsze cenowo propozycje, wymusza utrzymanie mar y na niskim poziomie. Ponadto realizacja zleceƒ wygranych w przetargach wià e si z ryzykiem zmian cen materiałów budowlanych, które w konsekwencji mogà niekorzystnie wpłynàç na zyskownoêç kontraktu. Wysokie zadłu enie spółek budowlanych, niskie mar e na realizowanych projektach oraz wcià wysoka konkurencja, która b dzie skutkowała niskimi rentownoêciami, równie na nowych zleceniach, to główne czynniki oddziałujàce na pogorszenie sytuacji w budownictwie. W dalszym ciàgu do czynników ograniczajàcych mo liwoêci rozwoju nale y zaliczyç, obok silnej konkurencji, wysokie koszty siły roboczej i materiałów budowlanych oraz biurokracj. Wzrost kosztów pracy wiàzał si z popytem na doêwiadczonych zawodowo pracowników oraz realizacjà kontraktów za granicà, gdzie warunki płacowe zatrudnionych pracowników muszà odpowiadaç miejscowym regulacjom. Wzrost znaczenia bariery zwiàzanej z niepewnoêcià ogólnej sytuacji gospodarczej spowodował, e prognozy firm budowlanych, co do dalszego wzrostu, uległy zmianie i oczekuje si pogorszenia rentownoêci produkcji budowlanej. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie wyst pujàcy w 2012 roku znajduje odzwierciedlenie w poziomie wielkoêci finansowych Spółki. Wyniki ekonomiczno-finansowe okresu sprawozdawczego zamkn ły si zyskiem netto w kwocie tys. PLN, na przełomie ostatnich lat ulegał on spadkowi. W odniesieniu do 2011 roku zysk netto obni ył si o tys. PLN, a w porównaniu z 2010 rokiem o tys. PLN. Najwi kszy spadek zysku zarówno brutto, jak i netto miał miejsce w segmencie bran owym Rynek Przemysłu. Wyniki finansowe tego segmentu istotnie wpłyn ły na obni enie poziomu rentownoêci Spółki. Niekorzystny wynik finansowy segmentu Rynek Przemysłu został wygenerowany głównie w zwiàzku z realizacjà zadania inwestycyjnego Kompleksowe wykonawstwo robót elektroenergetycznych, słabopràdowych i automatyki BMS w ramach realizacji II etapu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie na zlecenie konsorcjum HYDROBUDOWA POLSKA S.A., ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. Umowa na realizacj została zawarta 21 grudnia 2009 roku, a wartoêç pierwotna umowy wynosiła tys. PLN. realizowała umow w konsorcjum z firmami QUMAK SEKOM S.A. i Przedsi biorstwem AGAT S.A. Udział ELEKTROBUDOWY SA, jako lidera konsorcjum, w wynagrodzeniu wynosił tys. PLN. Umowny termin realizacji zadania to 4 maja 2011 roku. W trakcie realizacji umowy, w zwiàzku z wystàpieniem prac dodatkowych, strony w podpisanych aneksach uzgodniły zwi kszenie wynagrodzenia do kwoty tys. PLN (udział ELEKTROBUDOWY SA wynosił tys. PLN) oraz ustaliły ostateczny termin zakoƒczenia prac 30 kwietnia 2012 roku. has dramatically decreased. The problem of payment gridlocks continues to be severe. Strong market competition still remains an important barrier which limits the activity of the building industry sector. Winning new orders in tender procedures where the most-favourable-price bids are successful keep the profit margins on a low level. Furthermore, execution of awarded orders is bound with the building materials price risk, as price changes may have adverse influence on contract profitability. High indebtness of building companies, low margins achieved on the projects and still strong competition which will result on low profitability, also of new orders they are the main factors contributing to deterioration of the situation in building industry. Beside strong competition, high labour costs, high prices of building materials and bureaucracy are still major growth barriers. The increase in labour cost was related to the demand for experienced professionals and contracts carried out in other countries where terms of payment for the company s employees must conform to local regulations. Increasing significance of the barrier relating to uncertainty of overall economic situation caused that the building companies forecasts of further growth have changed and a drop of profitability of building output is expected. General business climate in the building industry of the year 2012 is reflected in the performance of the Company. The economic and financial results of the reporting period closed with the thousand PLN net profit, which in the last years it was fluctuating. The net profit dropped by thousand PLN on 2011 profit and by thousand PLN on The most serious decline in profits, both gross and net, was suffered by the Industry Division business segment. Financial performance of the segment had substantially contributed to the reduction of the Company s profitability level. A disadvantageous result of the Industry Division segment was generated principally due to execution of the project The supply of overall electrical, small current, automation and BMS installations for Stage 2 of Construction of the National Stadium, Warsaw for the consortium of HYDROBUDOWA POLSKA S.A., ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. The contract was concluded on 21 December 2009, its initial price was thousand PLN. The parent, executed the contract works in the consortium with QUMAK SEKOM S.A. and Przedsi biorstwo AGAT S.A. as the consortium leader in the remuneration had a thousand PLN share in the contract price. The completion of project was scheduled at 4 May During the execution of project, because of ordered additional works agreed in the form of addenda to the contract, the price was increased up to thousand PLN (with thousand share of ) and the final completion date was prolonged to 30 April Extension of the contract realization period generated extra fixed costs both for as for other consortium partners. Maximum total amount of the above claims is 24.1 million PLN, of which about 8.0 million PLN falls to. 17

20 18 Wydłu ony okres realizacji projektu generował dodatkowe nakłady kosztów stałych zarówno przez ELEKTROBUDOW SA, jak i pozostałych konsorcjantów. Maksymalna suma wszystkich roszczeƒ, o które wystàpiło konsorcjum, wynosi 24,1 mln PLN, z czego ELEKTROBUDOWIE SA przypada kwota około 8,0 mln PLN. Udział w umowie naraził konsorcjum, w tym ELEKTROBUDOW SA zarówno na ryzyko cenowe, jak i kredytowe. Zarzàd Spółki podejmie wszelkie działania zmierzajàce do wyegzekwowania nale nych kwot, przy czym proces ten mo e toczyç si kilka lat., jako lider konsorcjum, uruchomiła procedury, których celem było zabezpieczenie zaległych płatnoêci za roboty zrealizowane na podstawie umowy głównej i dwóch umów dodatkowych. Skutkiem powy szego podpisano 29 czerwca 2012 roku Porozumienie z Narodowym Centrum Sportu Sp. z o.o. (inwestorem) reprezentujàcym Skarb Paƒstwa. Porozumienie okreêla procedur, która doprowadziła do odbioru ostatecznego wszystkich prac konsorcjum oraz gwarantuje zapłat przez inwestora wszystkich nale noêci konsorcjum za wykonane roboty. Na dzieƒ roku niezapłacone nale noêci tytułem zrealizowanych robót na kontrakcie wynosiły 18,8 mlnpln, w tym nale noêci ELEKTROBUDOWY SA stanowiły kwot 6,4 mln PLN. Zdaniem Zarzàdu ryzyko nieuregulowania płatno-êci przez Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. jest niedu e, dlatego na dzieƒ 31 grudnia 2012 roku Spółka nie dokonała odpisu aktualizujàcego wartoêç dochodzonych nale noêci. Priorytetem w okresie najbli szych miesi cy b dzie poprawa efektywnoêci biznesowej i skutecznoêci operacyjnej, usprawnienie procesu zarzàdzania projektami, poprawa procesów zakupu oraz optymalizacja finansowania. Czynniki, które w obecnej chwili ułatwiajà funkcjonowanie na polskim rynku budowlanym to posiadanie przez firmy takich cech, jak solidnoêç, profesjonalizm, dobre referencje i doêwiadczenie. Du e znaczenie dla firm w okresie spowolnienia majà tak e kontakty biznesowe, zwłaszcza trwałe i dobre relacje ze zleceniodawcami, inwestorami, jak te podwykonawcami. Stan koniunktury na rynku, na którym działa ELEKTROBUDOWA SA, skutkował spadkiem pozyskanych zamówieƒ. WartoÊç zawartych umów, zleceƒ i zamówieƒ w 2012 roku wynosiła 911,2 mln PLN, co w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza spadek o 17,1%. Portfel zamówieƒ ELEKTROBUDOWY SA na dzieƒ roku osiàgnàł poziom 803,5 mln PLN. W porównaniu ze stanem na dzieƒ roku portfel zamówieƒ spadł o 5,7%. Pomimo i zafakturowana sprzeda ELEKTROBUDOWY SA w 2012 roku pochodziła w du ej mierze z portfela zamówieƒ lat ubiegłych, to nie bez wpływu na wielkoêç sprzeda y pozostawały zamówienia pozyskane w okresie sprawozdawczym. Ponadto warunki pogodowe ostatniej zimy w Polsce były sprzyjajàce dla sektora budowlanego. W efekcie Spółka odnotowała dynamiczny wzrost przychodów ze sprzeda y. Porównujàc kolejne kwartały, najwi kszà sprzeda osiàgni to w IV kwartale 2012 roku. Wtedy wartoêç przychodów ze sprzeda y wynosiła 313,9 mln PLN, co stanowi 31,9% całkowitych przychodów Spółki za 2012 rok. Participation in the contract exposed the consortium and, consequently, to price risk and credit risk. The Management of the parent will take every possible step to recover the due payments, but the process may take a few years. as a consortium leader started the proceedings to secure overdue payments for works performed against the main contract and two additional contracts. In effect, on 29 June 2012 an Agreement was signed with Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. (Investor) representing the State Treasury. The Agreement defines the procedure which has led to final acceptance of all works completed by the consortium and ensures that all payments due to the consortium from the Investor will be received. As at 31 December 2012 overdue payments for the completed works amounted to 18.8 million PLN, including the amount of 6.4 million PLN owed to. In the opinion of the Management of the parent a risk of nonpayment by Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. is small, therefore the Company did not impair the amount of pursued claim as at 31 December The priorities of the coming months include further improvement of business efficiency and operational effectiveness, improvement of project management process and optimization of purchase processes. The strengths that at present help the companies to operate in the Polish construction market are: reliability, professionalism, good track record and references, experience. In the time of slowdown in the economy business contacts, primarily stable, good relations with purchasers, investors and subcontractors are of particular value. Situation in the markets were operates resulted in growth in value of orders received both in Polish market and foreign markets. Total value of contracts, orders and purchase orders received by the Company in 2012 amounted to million PLN which means a decrease by 17.1% on the comparative period of the previous year. The Company s order backlog as at 31 December 2012 amounted to million PLN and its volume was by 5.7% smaller than on 31 December Although the sales invoiced by in 2012 were mostly the effect of orders received in prior years, significant increase in orders received in the reporting period contributed to their volume. Also, weather conditions during last winter in Poland were favourable for the construction sector. Consequently, sales revenue generated by the Company in the second quarter of 2012 rapidly increased. Comparing consecutive quarters of the year, the biggest sales were realized in Q4 of 2012, when the value of million PLN was reached, which constitutes 31.9% of total 2012 revenue.

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT WYBRANE WARTOÂCI KEY DATA Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA...4 1.1

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012 Annual Report

Raport Roczny 2012 Annual Report Raport Roczny 2012 Annual Report 2 Raport Roczny 2012 Annual Report Rynek farb i lakierów Market Spis treści size Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY M O S T S I E K I E RKOWSKI W W A R S Z A W I E 2 0 0 0 2 0 0 2 SIEKIERKOWSKI B R I D G E I N W A R S A W 2 0 0 0 2 0 0 2 SPIS TREŚCI 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT 2010 www.stalprodukt.com.pl R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Poland tel. +48 14 / 615 10 00, fax +48 14 / 615 11 18, e-mail: market@stalprodukt.com.pl Spis

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board...

List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board... R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T 2 0 0 3 S P I S T R E C I C O N T E N T S List prezesa............................ 2 President s Letter......................... Zarz d...............................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report èród o radoêci SPIS TREÂCI CONTENTS S owo wst pne / Introduction... 4 W adze Spó ki / Company's authorities...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A.

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. Rok 2008 to rok, w którym firma Mota- Engil Polska S.A. umacniała zaufanie do polityki modernizacji, którą jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo